Giáo án môn Toán lớp 1 - Số 0

A/ MỤC TIÊU , CKTKN :

- Viết được số 0 .

- đọc , và đếm được từ 0 đến 9 . biết so sánh số 0 với các số trong phạm vi 9 , nhận biết được vị trí số 0 trong dãy số từ 0 đến 9.

 ( Bài tập cần làm : Bài 1 , bài 2 (dòng 2 ),Bài 3 ( dòng 3 ) , Bài 4 ( cột 1 ,2 )

B/ CHUẨN BỊ :

- SGK

- Bộ đồ dùng học toán

 

doc 4 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 03/02/2016 Lượt xem 353Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán lớp 1 - Số 0", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC
Thöù saùu ngaøy daïy 10 thaùng 9 naêm 2010
Tuaàn 05 
Moân : Toaùn
Teân baøi daïy : Soá 0 (CKT : 47 ; SGK : 34 )
A/ MUÏC TIEÂU , CKTKN :
- Vieát ñöôïc soá 0 .
- ñoïc , vaø ñeám ñöôïc töø 0 ñeán 9 . bieát so saùnh soá 0 vôùi caùc soá trong phaïm vi 9 , nhaän bieát ñöôïc vò trí soá 0 trong daõy soá töø 0 ñeán 9.
 ( Baøi taäp caàn laøm : Baøi 1 , baøi 2 (doøng 2 ),Baøi 3 ( doøng 3 ) , Baøi 4 ( coät 1 ,2 )
B/ CHUAÅN BÒ :
- SGK
- Boä ñoà duøng hoïc toaùn 
C/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
1/ Giôùi thieäu soá 0 :
+ Ban ñaàu trong beå coù maáy con caù ?
+ Laáy bôùt ñi moät con coøn maáy con ?
+ Laáy tieáp moät con nöõa thì con maáy con ?
+ Laáy tieáp moät con nöõa coøn maáy con ?
- Ñeà chæ khoâng coøn con naøo caû hoaëc khoâng coù con naøo ta duøng soá 0
- Vieát soá 0 ; ñoïc khoâng
- Nhaän xeùt .
- Soá 0 laø soá beù nhaát trong caùc soá maø ta ñaõ hoïc .
2 / Thöïc haønh :
 Baøi 1: Vieát soá 0 
Nhaän xeùt söûa chöõa .
 Baøi 2 : Vieát soá thích hôïp 
- HD caùc em döïa vaøo thöù töï caùc soá ñeå ghi soá thích hôïp vaøo oâ troáng .
 -Nhaän xeùt söûa chöõa .
 Baøi 3 : Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng :
- Neâu yeâu caàu cuûa baøi .
 - Nhaän xeùt keát quaû .
 Baøi 4 : Ñieàn daáu thích hôïp .
- Nhaän xeùt .
- Laáy 4 que tính laàn löôït bôùt moãi laàn 1 que cho ñeán luùc khoâng coøn que naøo .
- Quan saùt SGK .
+ Coù 3 con caù .
+ Coøn 2 con .
+ Coøn moät con .
+ Khoâng coøn con naøo .
- Nhaéc laïi 0 : Caù nhaân – Nhoùm – ÑT
 - Nhaéc laïi .
+ Vieát vaøo baûng con vaø SGK doøng soá 0
- Tieán haønh laøm baøi .( doøng 2 )
- ( HS K ) Baùo caùo keát quaû .
3
2
6
9
 ( Doøng 3 )
( HS khaù , G )
3
2
( HS TB )
 ( Coät 1 , 2 )
Döïa vaøo thöù töï caùc soá ñeå so saùnh vaø ñieàn daáu vaøo oâ troáng .
- Laøm baøi .
0  1 0 5 
2. 0 8 .. 0 
0.4 9..0
D. CUÛNG COÁ – DAËN DOØ :
- Nhaéc soá 0 . Ñeám xuoâi , ngöôïc töø 0 ñeán 9
- Chuaån bò baøi sau .
	*/ BOÅ SUNG SÖÛ DUÏNG:
	DUYEÄT :( YÙ kieán goùp yù)
	Toå tröôûng	Hieäu tröôûng
KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC
Thöù ngaøy daïy thaùng 9 naêm 2009
Tuaàn 05 
Moân : Toaùn
Teân baøi daïy : Luyeän taäp : Soá 9 , soá 0 (CKT : ; SGK : )
A/ MUÏC TIEÂU : (Giuùp hoïc sinh )
- Vieát ñöôïc soá 0 .
- Ñoïc , vaø ñeám ñöôïc töø 0 ñeán 9 . bieát so saùnh soá 0 vôùi caùc soá trong phaïm vi 9 , nhaän bieát ñöôïc vò trí soá 0 trong daõy soá töø 0 ñeán 9.
B/ CHUAÅN BÒ :
- SGK
- Boä ñoà duøng hoïc toaùn 
C/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
1/ Kieåm tra baøi cuõ :
- Goïi HS TB , Yeáu leân baûng vieát soá töø 0 ñeán 9 , töø 9 ñeán 0 . Ñoïc daõy soá .
2 / Baøi môùi : 
 Baøi 1 : Vieát soá 
 - Vieát soá 9 , ñoïc
- Vieát soá 0 ; ñoïc khoâng
- Nhaän xeùt .
 Baøi 2 : Vieát soá thích hôïp 
- HD caùc em döïa vaøo thöù töï caùc soá ñeå ghi soá thích hôïp vaøo oâ troáng .
Nhaän xeùt söûa chöõa .
 Baøi 3 : Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng :
- Neâu yeâu caàu cuûa baøi .
 - Nhaän xeùt keát quaû .
 Baøi 4 : Ñieàn daáu thích hôïp .
- Nhaän xeùt .
- Chöõa baøi cho HS ñoïc 
- Vieát soá 9 , soá 0 vaøo vôû toaùn
 - Nhaéc laïi 0 : Caù nhaân – Nhoùm – ÑT
( HS TB , Yeáu )
 - Tieán haønh laøm baûng lôùp
- Baùo caùo keát quaû .
0
3
5
1
4
5
 ( HS khaù , gioûi )
1
5
7
Laøm baûng lôùp
( HS khaù , gioûi )
Döïa vaøo thöù töï caùc soá ñeå so saùnh vaø ñieàn daáu vaøo oâ troáng .
- Laøm baøi vaøo vôû .
 7.. 0 8 .9 
0.3 4 . .4 
0.2 0 0
D. CUÛNG COÁ – DAËN DOØ :
- Nhaéc soá 0 . Ñeám xuoâi , töø 0 ñeán 9 , ngöôïc laïi .
- Chuaån bò baøi sau .
	*/ BOÅ SUNG SÖÛ DUÏNG:
	DUYEÄT :( YÙ kieán goùp yù)
	Toå tröôûng	Hieäu tröôûng

Tài liệu đính kèm:

  • docKHBH Thöù 6toaùn.doc