Giáo án môn Toán khối 1 - Tuần 34

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- H được củng cố về đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 .

- Tìm số liền trước, liền sau của 1 số .

- Thực hiện phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) các số có đến 2 chữ số .

- Giải toán có lời văn .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Đồ dùng phục vụ luyện tập .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 3 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 07/08/2018 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán khối 1 - Tuần 34", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 34
Ngaøy :
Baøi133 : OÂn taäp caùc soá ñeán 100
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :
- H ñöôïc cuûng coá veà ñoïc, vieát, so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100 .
- Tìm soá lieàn tröôùc, lieàn sau cuûa 1 soá .
- Thöïc hieän pheùp coäng, pheùp tröø ( khoâng nhôù ) caùc soá coù ñeán 2 chöõ soá .
- Giaûi toaùn coù lôøi vaên .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Ñoà duøng phuïc vuï luyeän taäp .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
ÑDDH
5’
2’
20’
3’
5’
* Kieåm tra baøi cuõ : T goïi H ñöùng ñoïc caùc soá töø 21 ñeán 33, 45 ñeán 64, 69 ñeán 80, 89 ñeán 100 .
- T nhaän xeùt .
* Baøi môùi :
a/ Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân caùc soá ñeán 100 ñeå cuûng coá veà coäng tröø caùc soá trong phaïm vi 100. T ghi töïa baøi .
b/ Höôùng daãn laøm baøi taäp :
Baøi 1 : T goïi H neâu yeâu caàu
- T goïi H leân baûng chöõa baøi
- T nhaän xeùt
Baøi 2 : T goïi H neâu yeâu caàu 
- T goïi H ñoïc keát quaû
- T nhaän xeùt
Nghæ giöõa tieát
Baøi 3 : -T goïi H ñoïc yeâu caàu
- T cho H ñoåi vôû kieåm tra
- T nhaän xeùt .
Baøi 4 :
- T cho H ñoåi vôû kieåm tra
- T nhaän xeùt .
Baøi 5 : - T goïi H ñoïc ñeà toaùn
- T goïi H leân baûng chöõa baøi
- T nhaän xeùt .
* Cuûng coá :
T cho H thi ñua tìm nhanh soá lieàn tröôùc, soá lieàn sau cuûa 1 soá baát kì maø T ñöa ra
T nhaän xeùt, cho ñieåm .
4 H
-H :Vieát caùc soá töông öùng caùch ñoïc soá
- H laøm baøi
- 1 H chöõa baøi, 1 H nhaän xeùt
- H : Ñieàn soá . H laøm baøi
- 1 H
- H neâu yeâu caàu vaø laøm baøi
- 2 H ngoài cuøng baøn ñoåi vôû
- H ñoïc yeâu caàu vaø laøm baøi
- 2 H ñoåi vôû kieåm tra
- H ñoïc ñeà toaùn, vieát toùm taét vaø giaûi
- 1 H chöõa baøi. Caû lôùp nhaän xeùt
Caû lôùp tham gia
Caùc ghi nhaän löu yù :
Tuaàn 34
Ngaøy :
Baøi134 : OÂn taäp caùc soá ñeán 100
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :
- Cuûng coá veà thöïc hieän pheùp coäng vaø tröø ( tính nhaåm vaø tính vieát ) caùc soá trong phaïm vi 100 (khoâng nhôù ) 
- Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên .
- Thöïc haønh xem giôø ñuùng .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Ñoà duøng phuïc vuï luyeän taäp .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
ÑDDH
5’
2’
20’
3’
5’
* Kieåm tra baøi cuõ : T goïi H ñoïc soá lieàn tröôùc, soá lieàn sau cuûa 1 soá baát kì, phaân tích caáu taïo soá .
- T nhaän xeùt .
* Baøi môùi :
a/ Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc oân taäp caùc soá ñeán 100. T ghi töïa baøi
b/ Höôùng daãn laøm baøi taäp :
Baøi 1 : T goïi H neâu yeâu caàu
- T goïi H ñoïc keát quaû
- T nhaän xeùt
Baøi 2 : T goïi H ñoïc yeâu caàu 
- T goïi H ñoïc pheùp tính vaø keát quaû
- T nhaän xeùt
 Nghæ giöõa tieát
Baøi 3 : -T goïi H neâu yeâu caàu
- T cho H ñoåi vôû kieåm tra
- T nhaän xeùt .
Baøi 4 :- T goïi H ñoïc ñeà toaùn
- T cho H ñoåi vôû kieåm tra
- T nhaän xeùt .
Baøi 5 : - T toå chöùc thaønh troø chôi “Ñoàng hoà chæ maáy giôø”
- T nhaän xeùt .
* Cuûng coá :
T cho H thi ñua veà caáu taïo caùc soá trong phaïm vi 100
T nhaän xeùt, cho ñieåm .
5 H
- H : Tính nhaåm. H laøm baøi
- 1 H ñoïc 1 pheùp tính theo daõy
- Caû lôùp nhaän xeùt baøi cuûa baïn
- H : Tính. H laøm baøi
- 2 H
- H : Ñaët tính roài tính
- H laøm baøi
- 2 H ngoài cuøng baøn ñoåi vôû
- H ñoïc ñeà toaùn, toùm taét vaø giaûi
- 2 H ñoåi vôû kieåm tra 
Caùc toå tham gia
Moãi ñoäi cöû 1 H
Caùc ghi nhaän löu yù :
Tuaàn 34
Ngaøy :
Baøi135 : OÂn taäp caùc soá ñeán 100
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :
H ñöôïc cuûng coá veà nhaän bieát thöù töï cuûa 1 soá töø 0 ñeán 100
Thöïc hieän pheùp coäng, pheùp tröø ( khoâng nhôù ) trong phaïm vi 100 .
Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên .
Ño ñoä daøi cuûa ñoaïn thaúng .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Vôû BT toaùn, buùt, B/c .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
ÑDDH
5’
2’
20’
3’
5’
* Kieåm tra baøi cuõ : Neâu pheùp tính H ñoïc nhanh keát quaû .
- T nhaän xeùt, cho ñieåm .
* Baøi môùi :
a/ Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay chuùng ta seõ oân laïi caùc soá ñeán 100 . T ghi töïa baøi .
b/ Höôùng daãn laøm baøi taäp :
Baøi 1 : T goïi H ñoïc yeâu caàu
- T goïi H ñoïc keát quaû
- T nhaän xeùt
Baøi 2 : 
- T goïi H ñoïc keát quaû
- T nhaän xeùt
 Nghæ giöõa tieát
Baøi 3 : -T goïi H ñoïc yeâu caàu
- T cho H ñoåi vôû kieåm tra
- T nhaän xeùt .
Baøi 4 :- T goïi H ñoïc ñeà toaùn
- T goïi H chöõa baøi
- T nhaän xeùt .
Baøi 5 : - T goïi H ñoïc yeâu caàu .
- T goïi H ñoïc keát quaû
- T nhaän xeùt .
* Cuûng coá :
T cho H chôi troø chôi Ñeám soá
T neâu caùch chôi vaø luaät chôi
T nhaän xeùt, bieåu döông
- 6 H
- H : Neâu yeâu caàu. H laøm baøi
- 2 H
- H ñoïc yeâu caàu. – H laøm baøi
- 1 H . H khaùc nhaän xeùt
- H ñoïc yeâu caàu vaø laøm baøi
- 2 H ngoài cuøng baøn ñoåi vôû kieåm tra
- H ñoïc ñeà toaùn, toùm taét vaø giaûi
- H laøm baøi
- 1 H leân baûng söûa baøi
- H ñoïc yeâu caàu vaø laøm baøi
- 2 H
- 4 toå thi ñua
B//,phaán
Vôû BT 
Toaùn
Buùt
b/l,phaán
Caùc ghi nhaän löu yù :

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 34.doc