Giáo án môn Toán - Bài: Luyên tập

A -. MỤC TIÊU :

- Thực hiện được phép cộng , phép trừ trong phạm vi 9 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.

- BT: Bài 1( cột 1,2 ); Bài 2( cột 1); Bài 3( cột 1, 3 ); Bài 4.

B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-Bảng phụ, SGK, tranh vẽ.

-Bộ đồ dùng toán 1

C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.Bài cũ: ( 5 phút )

Gọi 3 em đọc bảng trừ trong phạm vi 9.

Sửa bài tập 4 / VBT ( tr. 60)

Nhận xét.

2. Bài mới: ( 25 phút )

a. Giới thiệu bài- ghi đề :

b. Hoạt động chính:

Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng tröø trong phaïm vi 9.

-Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc caùc baûng coäng tröø trong phaïm vi 9

-Giaùo vieân ghi ñieåm,nhaän xeùt.

 

doc 2 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 345Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán - Bài: Luyên tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP Tiết : 57 
 TGDK : 35’
A -. MỤC TIÊU :
- Thực hiện được phép cộng , phép trừ trong phạm vi 9 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- BT: Bài 1( cột 1,2 ); Bài 2( cột 1); Bài 3( cột 1, 3 ); Bài 4.
B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Bảng phụ, SGK, tranh vẽ.
-Bộ đồ dùng toán 1
C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
1.Bài cũ: ( 5 phút )
Gọi 3 em đọc bảng trừ trong phạm vi 9.
Sửa bài tập 4 / VBT ( tr. 60)
Nhận xét.
2. Bài mới: ( 25 phút )
a. Giới thiệu bài- ghi đề :
b. Hoạt động chính:
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng tröø trong phaïm vi 9.
-Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc caùc baûng coäng tröø trong phaïm vi 9
-Giaùo vieân ghi ñieåm,nhaän xeùt. 
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp-Thöïc haønh
-Cho hoïc sinh môû SGK – Höôùng daãn laøm baøi taäp
Baøi 1 : Cho hoïc sinh neâu caùch laøm baøi .
-Treo bảng phụ, tổ chức cho 3 nhóm thi đua.
-Giaùo vieân cuûng coá tính chaát giao hoaùn vaø quan heä coäng tröø qua coät tính
Baøi 2: Ñieàn soá thích hôïp 
-Cho hoïc sinh töï neâu caùch laøm vaø töï laøm baøi vaøo baûng con. (chia lôùp 2 daõy; laøm 3baøi /daõy)-Goïi 2 hoïc sinh söûa baøi treân baûng lôùp 
Baøi 3 : So saùnh,ñieàn daáu , = 
-Cho hoïc sinh neâu caùch laøm baøi 
 -Trong tröôøng hôïp 4 + 5  5 + 4. Hoïc sinh töï vieát ngay daáu = vaøo choã troáng vì nhaän thaáy 4 + 5 = 5 + 4 ( đổi vị trí các số trong phép cộng). 
Baøi 4 : Quan saùt tranh neâu baøi toaùn vaø pheùp tính thích hôïp .
-Giaùo vieân gôïi yù cho hoïc sinh ñaët baøi toaùn theo nhieàu tình huoáng khaùc nhau nhöng pheùp tính phaûi phuø hôïp vôùi baøi toaùn neâu ra.
Baøi 5 :( KK học sinh giỏi )
-Giaùo vieân treo hình roài taùch hình ra
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt coù 5 hình vuoâng.
3. Củng cố , dặn dò: ( 5 phút )
Gọi hs đọc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 9.
Nhận xét tiết học, tuyên dương hs hoạt động tích cực.
Dặn hs chuẩn bị bài : Phép trừ trong phạm vi 10.
D – PHẦN BỔ SUNG :

Tài liệu đính kèm:

  • docTOÁN-LUYỆN TẬP.doc