Giáo án môn học lớp 1 - Tuần lễ 28

Tiết 28: CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT (Tiết 1)

I.Mục tiêu:

1. Học sinh hiểu: Nêu được ý nghĩa của việc chào hỏi, tạm biệt.

- Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống cụ thể, quen thuộc hằng ngày.

- Có thái độ tôn trọng, lễ độ với người lớn tuổi; than ái với bạn bè và em nhỏ.

*Biết nhắc nhở bạn bè thực hiện chào hỏi, tạm biệt một cách phù hợp. Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.

*KNS : Kĩ năng giao tiếp /ứng xử với mọi người biết cảm ơn và xin lỗi phù hợp trong từng tình huống cụ thể.

II.Chuẩn bị: Vở bài tập đạo đức.

-Điều 2 trong Công ước Quốc tế Quyền trẻ em.

 -Bài ca “Con chim vành khuyên”.

 

doc 23 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 03/01/2020 Lượt xem 88Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn học lớp 1 - Tuần lễ 28", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh, vöøa noùi vöøa toâ chöõ trong khung chöõ.
* Höôùng daãn vieát vaàn, töø ngöõ öùng duïng:
- Giaùo vieân neâu nhieäm vuï ñeå hoïc sinh thöïc hieän (ñoïc, quan saùt, vieát baûng con).
3.Thöïc haønh:
- Cho HS vieát baøi vaøo taäp.
- GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát taïi lôùp.
- Thu vôû chaám moät soá em.
4.Cuûng coá:
- Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát vaø quy trình toâ chöõ M, N
- Nhaän xeùt tuyeân döông.
5.Daën doø: Vieát phaàn B
- Hoïc sinh mang vôû taäp vieát ñeå treân baøn cho giaùo vieân kieåm tra.
- 2 hoïc sinh vieát treân baûng, lôùp vieát baûng con caùc töø: hieáu thaûo, yeâu meán.
- Hoïc sinh nhaéc töïa baøi.
- Hoïc sinh neâu laïi nhieäm vuï cuûa tieát hoïc.
- Hoïc sinh quan saùt chöõ hoa M treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
- Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân toâ treân khung chöõ maãu.
- Vieát baûng con.
- Hoïc sinh ñoïc caùc vaàn vaø töø ngöõ öùng duïng, quan saùt vaàn vaø töø ngöõ treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
- Vieát baûng con.
- Thöïc haønh baøi vieát theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân vaø vôû taäp vieát.
- Neâu noäi dung vaø quy trình toâ chöõ hoa, vieát caùc vaàn vaø töø ngöõ.
- Hoan ngheânh, tuyeân döông caùc baïn vieát toát.
LUYỆN ĐỌC CÁC BÀI TRONG TUẦN
I – MỤC TIÊU:
- Rèn cho hs đọc đúng , trôi chảy các bài Tập đọc đã học trong tuần .
- Ôn và rèn cho HS các vần đã học.
II – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 – Luyện đọc :25’
*GV gọi HS lần lượt đọc bài :Đầm sen
*GV nhận xét ,sửa chữa cách đọc của từng HS
*Rèn luyện cho HS kĩ năng phân biệt các vần đã học trong tuần :en , oen
+ Phân biệt vần và tìm tiếng ,từ có vần 
2 – củng cố :5’
-Nhận xét về cách đọc của HS 
-Nêu những yêu cầu cần chú ý 
-Dặn dò :về nhà đọc lại bài vừa ôn 
- HS đọc cá nhân,nhóm ,cả lớp
- Cá nhân , nhóm ,cả lớp
CHÍNH TAÛ (TAÄP CHEÙP)
HOA SEN
I.Muïc tieâu:
- Nhìn baûng, cheùp laïi vaø trình baøy ñuùng baøi thô luïc baùt “Hoa sen”: 28 chöõ trong 12 – 15 phuùt. Maéc khoâng quaù 5 loãi trong baøi.
- Ñieàn ñuùng vaàn en, oen, g, gh vaøo choã troáng.
- Baøi taäp 2, 3 (SGK)
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Baûng phuï, baûng nam chaâm. Noäi dung baøi ca dao caàn cheùp vaø caùc baøi taäp 2, 3.
-Hoïc sinh caàn coù vôû.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
HOAÏT ÑOÄNG GV
HOAÏT ÑOÄNG HS
1.KTBC:
- Chaám vôû nhöõng hoïc sinh giaùo vieân cho veà nhaø cheùp laïi baøi laàn tröôùc.
- Nhaän xeùt chung veà baøi cuõ cuûa hoïc sinh.
2.Baøi môùi:
- GV giôùi thieäu baøi ghi töïa baøi.
* Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn hoïc sinh taäp cheùp:
- Goïi hoïc sinh nhìn baûng ñoïc baøi thô caàn cheùp (giaùo vieân ñaõ chuaån bò ôû baûng phuï).
- Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn vaên vaø tìm nhöõng tieáng thöôøng vieát sai: traéng, chen, xanh, muøi 
- Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà vieát baûng con cuûa hoïc sinh.
-Thöïc haønh baøi vieát (cheùp chính taû).
- Höôùng daãn caùc em tö theá ngoài vieát, caùch caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñaàu baøi, caùch vieát chöõ ñaàu cuûa ñoaïn vaên thuït vaøo 3 oâ, phaûi vieát hoa chöõ caùi baét ñaàu moãi doøng thô.
- Cho hoïc sinh nhìn baøi vieát ôû baûng töø hoaëc SGK ñeå vieát.
-Höôùng daãn hoïc sinh caàm buùt chì ñeå söûa loãi chính taû:
- Giaùo vieân ñoïc thong thaû, chæ vaøo töøng chöõ treân baûng ñeå hoïc sinh soaùt vaø söûa loãi, höôùng daãn caùc em gaïch chaân nhöõng chöõ vieát sai, vieát vaøo beân leà vôû.
-Thu baøi chaám 1 soá em.
* Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû:
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp.
- Ñính treân baûng lôùp 2 baûng phuï coù saün 2 baøi taäp gioáng nhau cuûa caùc baøi taäp.
- Goïi hoïc sinh laøm baûng töø theo hình thöùc thi ñua giöõa caùc nhoùm.
- Nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
- Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc ghi nhôù.
5.Nhaän xeùt, daën doø:
- Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø cheùp laïi baøi thô cho ñuùng, saïch ñeïp, laøm laïi caùc baøi taäp.
- Chaám vôû 3 hoïc sinh yeáu hay vieát sai ñaõ cho veà nhaø vieát laïi baøi.
- Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng.
- Hoïc sinh nhaéc laïi.
- 2 hoïc sinh ñoïc, hoïc sinh khaùc doø theo baøi baïn ñoïc treân baûng töø.
-Hoïc sinh ñoïc thaàm vaø tìm caùc tieáng khoù hay vieát sai phoå bieán trong lôùp.
- Hoïc sinh vieát vaøo baûng con caùc tieáng hay vieát sai.
- Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
- Hoïc sinh tieán haønh cheùp baøi vaøo taäp vôû.
- Hoïc sinh ñoåi vôû vaø söûa loãi cho nhau.
- Hoïc sinh ghi loãi ra leà theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
- Ñieàn vaàn en hoaëc oen.
- Ñieàn chöõ g hoaëc gh.
- Hoïc sinh laøm vôû.
- Caùc em thi ñua nhau tieáp söùc ñieàn vaøo choã troáng theo 2 nhoùm, moãi nhoùm ñaïi dieän 5 hoïc sinh.
Giaûi: (Ñeøn baøn, cöa xoeøn xoeït
Tuû goã lim, ñöôøng goà gheà, con gheï
gh thöôøng ñi tröôùc nguyeân aâm i, e, eâ)
- Ñoïc laïi nhieàu laàn.
- Hoïc sinh neâu laïi baøi vieát vaø caùc tieáng caàn löu yù hay vieát sai, ruùt kinh nghieäm baøi vieát laàn sau.
Toán : LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu :
- Biết giải bài toán có phép trừ ; thực hiện được cộng ; trừ ( không nhớ) các số trong phạm vi 20.
- Bài tập 1, 2, 3
II.Đồ dùng dạy học:
-Bảng phụ ghi các bài tập theo SGK.
-Bộ đồ dùng toán 1.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC: Hỏi tên bài cũ.
Nêu các bước giải bài toán có văn.
Gọi học sinh giải bài 3 trên bảng lớp.
Nhận xét KTBC 
2.Bài mới :
Giới thiệu trực tiếp, ghi tựa.
Hướng dẫn học sinh giải các bài tập.
Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
Học sinh tự TT bài toán hoặc dựa vào phần TT để viết số thích hợp vào chỗ chấm để có TT bài toán và giải vào vở nêu kết quả bài giải.
Bài 2: các em tự giải vào vở
Cùng học sinh chữa bài 
Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
Tổ chức cho học sinh thi đua tính nhẩm:
Hướng dẫn học sinh tính nhẩm và ghi kết quả vào ô vuông.
17
15
12
	- 2 	 - 3
Đọc: Mười bảy trừ hai bằng mười lăm, mười lăm trừ ba bằng mười hai.
Bài 4: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
Cho học sinh dựa vào TT và giải bài toán rồi nêu kết quả.
4.Củng cố, dặn dò:
Hỏi tên bài.
Nhận xét tiết học, tuyên dương.
Dặn dò: Làm lại các bài tập, chuẩn bị tiết sau.
2 học sinh nêu: Tìm câu lời giải, ghi phép tính, ghi đáp số.
1 học sinh ghi TT, 1 học sinh giải.
Học sinh nhắc tựa.
Giải:
Số búp bê còn lại trong cửa hàng là:
15 – 2 = 13 (búp bê)
	Đáp số : 13 búp bê
Giải:
Số máy bay còn lại trên sân là:
15 – 2 = 10 (máy bay)
	Đáp số : 12 máy bay
Các em tự tính nhẩm và xung phong nêu kết quả, thi đua theo nhóm bằng hình thức tiếp sức.
Mười tám trừ bốn bằng mười bốn, mười bốn cộng một bằng mười lăm.
18 – 4 + 1 = 15
Mười bốn cộng hai bằng mười sáu, mười sáu trừ năm bằng mười một.
14 + 2 – 5 = 11
Giải:
Số hình tam giác không tô màu là:
8 – 4 = 4 (tam giác)
	Đáp số : 4 tam giác
Nhắc lại tên bài học.
Nêu lại các bước giải bài toán có văn.
Thực hành ở nhà.
Thứ tư,ngày tháng năm 20
TAÄP ÑOÏC BAØI :MÔØI VAØO.
I.Muïc tieâu:
- Ñoïc trôn caû baøi. Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ coù tieáng vuøng phöông ngöõ deã phaùt aâm sai: kieãng chaân, soaïn söûa, thuyeàn buoàm. Böôùc ñaàu bieát nghæ hôi ôû cuoái moãi doøng thô, khoå thô. Ñoïc 30 tieáng/1phuùt.
- Hieåu noäi dung baøi: Chuû nhaø hieáu khaùch, nieàm nôû ñoùn nhöõng ngöôøi baïn toát ñeán chôi.
- Traû lôøi caâu hoûi 1, 2 (SGK)
- Hoïc thuoäc loøng 2 khoå thô ñaàu.
+ HS khaù, gioûi: Tìm ñöôïc tieáng, noùi ñöôïc caâu chöùa tieáng coù vaàn ong, oong. Bieát hoûi ñaùp theo maãu ôû caâu hoûi 2.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
- Tranh minh hoaï baøi ñoïc SGK.
- Boä chöõ cuûa GV vaø hoïc sinh.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
Tieát 1
HOAÏT ÑOÄNG GV
HOAÏT ÑOÄNG HS
1.KTBC: Hoûi baøi tröôùc.
- Goïi 2 hoïc sinh ñoïc baøi: “Ñaàm sen” vaø traû lôøi caâu hoûi 1 vaø 2 trong SGK. 
- GV nhaän xeùt chung.
2.Baøi môùi:
* GV giôùi thieäu tranh, giôùi thieäu baøi vaø ruùt töïa baøi ghi baûng.
- Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi thô “Môøi vaøo” keå veà ngoâi nhaø hieáu khaùch nieàm nôû ñoùn nhöõng ngöôøi baïn toát ñeán chôi. Chuùng ta haõy xem ngöôøi baïn toát aáy laø ai? Hoï ruû nhau cuøng laøm nhöõng coâng vieäc gì nheù!
* Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc:
- Ñoïc maãu baøi thô laàn 1 (gioïng vui, tinh nghòch hôïp vôùi nhòp thô ngaén, chaäm raõi ôû caùc ñoïan ñoái thoaïi; traû daøi hôn ôû 10 doøng thô cuoái). Toùm taét noäi dung baøi.
- Ñoïc maãu laàn 2 (chæ baûng), ñoïc nhanh hôn.
*Luyeän ñoïc tieáng, töø ngöõ khoù:
- Cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñeå tìm töø khoù ñoïc trong baøi, giaùo vieân gaïch chaân caùc töø ngöõ caùc nhoùm ñaõ neâu.
- Kieãng chaân: (ieâng ¹ ieân), soaïn söûa: (s ¹ x), buoàm thuyeàn: (uoân ¹ uoâng)
- HS luyeän ñoïc töø ngöõ keát hôïp giaûi nghóa töø.
- Caùc em hieåu theá naøo laø kieãng chaân?
Soaïn söûa nghóa laø gì?
*Luyeän ñoïc caâu:
- Goïi em ñaàu baøn ñoïc caâu thöù nhaát (doøng thöù nhaát). Caùc em sau töï ñöùng daäy ñoïc caâu noái tieáp.
*Luyeän ñoïc ñoaïn vaø caû baøi thô:
- Ñoïc noái tieáp töøng khoå thô.
Thi ñoïc caû baøi thô.
- Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm laïi baøi thô.
- Ñoïc ñoàng thanh caû baøi.
TIEÁT 2
* Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp:
OÂn vaàn ong, oong.
- Giaùo vieân treo baûng yeâu caàu:
Baøi taäp 1: Tìm tieáng trong baøi coù vaàn ong?
Baøi taäp 2: Tìm tieáng ngoaøi baøi coù vaàn ong, oong?
- Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baøi, giaùo vieân nhaän xeùt.
3.Cuûng coá tieát 2:
Tieát 3
4.Tìm hieåu baøi vaø luyeän noùi:
- Hoûi baøi môùi hoïc.
- Goïi hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi:
- Nhöõng ai ñaõ ñeán goõ cöûa ngoâi nhaø?
- Gioù ñöôïc chuû nhaø môøi vaøo ñeå cuøng laøm gì?
- Nhaän xeùt hoïc sinh traû lôøi.
- Giaùo vieân ñoïc laïi baøi thô vaø goïi 2 hoïc sinh ñoïc laïi.
- HTL caû baøi thô: Toå chöùc cho caùc em thi ñoïc HTL theo baøn, nhoùm .
*Thöïc haønh luyeän noùi:
- Chuû ñeà: Noùi veà nhöõng con vaät em yeâu thích
- Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt tranh minh hoaï vaø neâu caùc caâu hoûi gôïi yù ñeå hoïc sinh noùi veà nhöõng con vaät em yeâu thích.
- Goïi 2 hoïc sinh thöïc haønh hoûi ñaùp theo maãu SGK.
- Nhaän xeùt luyeän noùi vaø uoán naén, söûa sai.
5.Cuûng coá:
- Hoûi teân baøi, neâu laïi noäi dung baøi ñaõ hoïc.
6.Nhaän xeùt daën doø: Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn, xem baøi môùi.
- Hoïc sinh neâu teân baøi tröôùc.
2 hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi:
- Nhaéc töïa.
- Laéng nghe.
- Laéng nghe vaø theo doõi ñoïc thaàm.
- Thaûo luaän nhoùm ruùt töø ngöõ khoù ñoïc, ñaïi dieän nhoùm neâu, caùc nhoùm khaùc boå sung.
- Vaøi em ñoïc caùc töø treân baûng.
- Kieãng chaân: Nhaác chaân cao leân.
- Soaïn söûa: Chuaån bò (ôû ñaây yù noùi chuaån bò moïi ñieàu kieän ñeå ñoùn traêng leân )
- Hoïc sinh nhaéc laïi.
- Ñoïc noái tieáp theo yeâu caàu giaùo vieân.
- Ñoïc noái tieáp 4 em, ñoïc caû baøi thô.
- 2 em thuoäc 2 daõy ñaïi dieän thi ñoïc baøi thô.
- 2 em, lôùp ñoàng thanh.
Trong.
- Ñoïc töø maãu trong baøi:
chong choùng, xoong canh.
- Caùc nhoùm thi tìm tieáng vaø ghi vaøo baûng con, thi ñua giöõa caùc nhoùm.
- Ong: bong boùng, coøng, caùi choõng, voõng,
- Oong: boong taøu, caûi xoong, ba toong, 
2 em.
- Môøi vaøo.
- Thoû, Nai, Gioù.
- Soaïn söûa ñoùn traêng leân, quaït maùt theâm hôi bieån caû, reo hoa laù, ñaåy thuyeàn buoàm, ñi khaép nôi laøm vieäc toát.
- Hoïc sinh laéng nghe vaø ñoïc laïi baøi thô.
- Hoïc sinh töï nhaåm vaø ñoïc thi giöõa caùc nhoùm.
- Hoïc sinh luyeän noùi theo gôïi yù cuûa giaùo vieân. Ví duï:
- Toâi coù nuoâi moät con saùo. Toâi raát ueâu noù vì noù hoùt raát hay. Toâi thöôøng baét chaâu chaáu cho noù aên.
- Nhieàu hoïc sinh khaùc luyeän noùi.
- Hoïc sinh neâu teân baøi vaø ñoïc laïi baøi.
- Thöïc haønh ôû nhaø.
Thủ công:	CẮT, DÁN HÌNH TAM GIÁC (Tiết 1)
I.Mục tiêu:	- Biết cách kẻ, cắt, dán tam giác 
- Kẻ, cắt, dán được tam giác. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng 
- Với HS khéo tay:
- Kẻ và cắt, dán được hình tam giác. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng.
- Có thể kẻ, cắt được thêm hình tam giác có kích thước khác nhau.
II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: CB 1 hình tam giác dán trên nền tờ giấy trắng có kẻ ô...
- HS: Giấy màu có kẻ ô, bút chì, vở thủ công, hồ dán  .
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC: 
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh theo yêu cầu giáo viên dặn trong tiết trước.
Nhận xét chung về việc chuẩn bị của HS.
2.Bài mới: Giới thiệu bài, ghi tựa.
GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
Ghim hình vẽ mẫu lên bảng.
Định hướng cho học sinh quan sát hình tam giác về: Hình dạng và kích thước mẫu (H1). Hình tam giác có 3 cạnh trong đó 1 cạnh của hình tam giác là 1 cạnh hình CN có độ dài 8 ô, còn 2 cạnh kia nối với 1 điểm của cạnh đối diện
Giáo viên nêu: Như vậy trong hình mẫu (H1), hình tam giác có 3 cạnh trong đó 1 cạnh có số đo là 8 ô theo yêu cầu.
Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Hướng dẫn học sinh cách kẻ hình tam giác:
Giáo viên thao tác từng bước yêu cầu học sinh quan sát:
Ghim tờ giấy kẻ ô lên bảng và gội ý cách kẻ
Từ những nhận xét trên hình tam giác (H1) là 1 phần của hình CN có đô dài 1 cạnh 8 ô muốn. Muốn vẽ hình tam giác cần xác định 3 đỉnh, trong đó 2 đỉnh là 2 điểm đầu của cạnh hình CN có độ dài 8 ô, sau đó lấy điểm giữa của cạnh đối diện là đỉnh thứ 3. Nối 3 đỉnh với nhau ta được hình tam giác như H2.
Ta có thể dựa vào các cạnh hình CN để kẻ hình tam giác đơn giản (H3)
Giáo viên hướng dẫn học sinh cắt rời hình tam giác và dán. Cắt theo cạnh AB, AC.
Bôi 1 lớp hồ mỏng và dán cân đối, phẳng.
Thao tác từng bước để học sinh theo dõi cắt và dán hình tam giác.
Cho học sinh cắt dán hình tam giác trên giấy có kẻ ô ly. 
4.Củng cố: 
5.Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét, tuyên dương các em kẻ đúng và cắt dán đẹp, phẳng..
Chuẩn bị bài học sau: mang theo bút chì, thước kẻ, kéo, giấy màu có kẻ ô li, hồ dán
Học sinh mang dụng cụ để trên bàn cho giáo viên kểm tra.
Vài HS nêu lại
Học sinh quan sát hình tam giác mẫu (H1)
A
B
C
Hình 1
A
B
C
B
C
Hình 2
A
Hình 3
Học sinh cắt rời hình tam giác và dán trên giấy có kẻ ô li.
HS nhắc lại cách kẻ, cắt, dán tam giá
Ôn Tập 2 Bài Hát: QỦA, HÒA BÌNH CHO BÉ 
Nghe Hát (Hoặc Nghe Nhạc)
I. YÊU CẦU: 
-Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát.
II. CHUẨN BỊ: 
- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc.
	- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình ôn các bài hát đã học.
	3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Ôn tập 2 bài hát.
1. Ôn tập bài hát Quả.
- GV đệm đàn hay mở băng nhạc cho HS nghe lại giai điệu bài hát, sau đó cho HS nhận biết tên bài hát, tác giả bài hát.
- Hướng dẫn HS ôn hát lại bài bằng nhiều hình thức: hát tập thể, dãy, nhóm, cá nhân, hoặc hát theo hình thức đối đáp (đố và trả lời). GV có thể kết hợp kiểm tra đánh giá HS trong quá trình ôn hát.
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm theo phách hoặc theo tiết tấu lời ca.
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp.
- GV nhận xét.
2. Ôn tập bài hát : Hoà bình cho bé
- GV cho HS xem tranh minh hoạ kết hợp nghe giai điệu bài hát để HS nhận biết tên bài hát, tên tác giả bài hát.
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát, lúc đầu GV đệm đàn hoặc mở máy cho HS hát theo. Sau đó cho HS hát kết hợp vận động phụ hoạ vỗ tay, gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca.
- Cho HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
*Hoạt động 2: Nghe nhạc.
- GV ổn định lại tư thế, thái độ cho HS khi nghe nhạc.
- GV giới thiệu cho HS một bài hát thiếu nhi. Cho HS nghe qua tác phẩm một lần. Hỏi HS:
+ Tiết tấu bài hát nhanh hay chậm? Vui tươi, sôi nổi hay êm dịu nhẹ nhàng?
+ Em nghe bài hát có hay không?
- GV cho HS nghe lại lần thứ 2, sao đó có thể nói qua về nội dung bài hát cũng như sắc thái tình cảm của bài hát để HS cảm nhận tốt hơn về tác phẩm đã được nghe.
* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò:
- GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và các nhóm đã hoàn thành tốt mục tiêu của tiết học, đồng thời nhắc nhở những em chưa tích cực trong tiết học này cần tập trung và cố gắng ở tiết sau để đạt kết quả tốt hơn. 
- HS nghe và trả lời:
+ Bài hát Quả
+ Tác giả: Xanh Xanh.
- HS hát theo hướng dẫn của GV:
 + Hát đồng thanh
 + Hát theo dãy, tổ.
 + Hát cá nhân.
 + Hát đối đáp (một em hát câu đố, cả lớp hoặc nhóm hát câu trả lời.
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lờ ca ( sử dụng các nhạc cụ gõ).
- Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS biểu diễn trước lớp (nhóm, cá nhân).
- HS trả lời:
 + Bài hát Hoà bình cho bé.
 + Tác giả: Huy Trân
- HS ôn bài hát theo hướng dẫn. Chú ý hát rõ lời, vỗ tay hoặc gõ đệm đúng phách và tiết tấu lời ca.
- HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS tập trung, trật tự.
- HS lắng nghe tác phẩm, trả lời câu hỏi của GV.
- HS nghe lần 2, nghe nhận xét.
- HS lắng nghe, ghi nhớ
Thứ năm,ngày tháng năm 20
TẬP VIẾT : TÔ CHỮ N
I /Mục tiêu
- Toâ ñöôïc caùc chöõ hoa: N
- Vieát ñuùng caùc vaàn ong, oong caùc töø ngöõ:, , trong xanh, caûi xoong kieåu chöõ vieát thöôøng, côõ chöõ theo vôû Taäp vieát 1, taäp hai. (moãi töø ngöõ vieát ñöôïc ít nhaát 1 laàn)
+ HS khaù, gioûi: vieát ñeàu neùt, daõn ñuùng khoaûng caùch vaø vieát ñuû soá doøng, soá chöõ quy ñònh trong vôû Taäp vieát 1, taäp hai.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
Baûng phuï vieát saün maãu chöõ trong noäi dung luyeän vieát cuûa tieát hoïc.
- Chöõ hoa: ñaët trong khung chöõ (theo maãu chöõ trong vôû taäp vieát)
- Caùc vaàn vaø caùc töø ngöõ (ñaët trong khung chöõ).
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
HOAÏT ÑOÄNG GV
HOAÏT ÑOÄNG HS
1.KTBC: Kieåm tra baøi vieát ôû nhaø cuûa hoïc sinh, chaám ñieåm 2 baøn hoïc sinh.
- Goïi 2 em leân baûng vieát, caû lôùp vieát baûng con caùc töø: hieáu thaûo, yeâu meán.
- Nhaän xeùt baøi cuõ.
2.Baøi môùi:
* Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi.
- GV treo baûng phuï vieát saün noäi dung taäp vieát. Neâu nhieäm vuï cuûa giôø hoïc: Taäp toâ chöõ, taäp vieát caùc vaàn vaø töø ngöõ öùng duïng ñaõ hoïc trong caùc baøi taäp ñoïc.
* Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn toâ chöõ hoa:
 -Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt:
- Nhaän xeùt veà soá löôïng vaø kieåu neùt. Sau ñoù neâu quy trình vieát cho hoïc sinh, vöøa noùi vöøa toâ chöõ trong khung chöõ.
* Höôùng daãn vieát vaàn, töø ngöõ öùng duïng:
- Giaùo vieân neâu nhieäm vuï ñeå hoïc sinh thöïc hieän (ñoïc, quan saùt, vieát baûng con).
3.Thöïc haønh:
- Cho HS vieát baøi vaøo taäp.
- GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát taïi lôùp.
- Thu vôû chaám moät soá em.
4.Cuûng coá:
- Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát vaø quy trình toâ chöõ M, N
- Nhaän xeùt tuyeân döông.
5.Daën doø: Vieát phaàn B
- Hoïc sinh mang vôû taäp vieát ñeå treân baøn cho giaùo vieân kieåm tra.
- 2 hoïc sinh vieát treân baûng, lôùp vieát baûng con caùc töø: hieáu thaûo, yeâu meán.
- Hoïc sinh nhaéc töïa baøi.
- Hoïc sinh neâu laïi nhieäm vuï cuûa tieát hoïc.
- Hoïc sinh quan saùt chöõ hoa N treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
- Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân toâ treân khung chöõ maãu.
- Vieát baûng con.
- Hoïc sinh ñoïc caùc vaàn vaø töø ngöõ öùng duïng, quan saùt vaàn vaø töø ngöõ treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
- Vieát baûng con.
- Thöïc haønh baøi vieát theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân vaø vôû taäp vieát.
- Neâu noäi dung vaø quy trình toâ chöõ hoa, vieát caùc vaàn vaø töø ngöõ.
- Hoan ngheânh, tuyeân döông caùc baïn vieát toát.
LUYỆN VIẾT
I- MUÏC TIEÂU :
Cuûng coá vaø oân taäp cho HS vieát caùc vaàn,tieáng töø ñaõ hoïc trong tuaàn
II – CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa Hs
1 – Kieåm tra baøi cuõ :
GV ñoïc cho HS vieát caùc vaàn,tieáng ,töø caàn vieát trong tuaàn :
2- OÂn taäp:
* Ñoïc :
GV vieát caùc töø ñaõ hoïc trong tuaàn leân baûng lôùp cho HS ñoïc: caùi xoong, hoa sen, nhoeûn mieäng,..
* Vieát:
- GV cho HS vieát nhöõng töø khoaù ñaõ oân.
+ GV ñoïc cho HS vieát
+ GV quan saùt ,uoán naén, söûa chöõa .
+ GV nhaän xeùt.
3 – Daën doø:
- GV cho HS ñoïc laïi nhöõng vaàn ñaõ oân
-Daën HS veà nhaø ñoïc laïi nhöõng vaàn,tieáng ,töø ña õoân.
- HS thöïc hieän
- HS ñoïc caù nhaân ,toå ,nhoùm
HS viết từng từ vào bảng con
-HS thöïc hieän
CHÍNH TAÛ (NGHE VIEÁT)
MÔØI VAØO
I.Muïc tieâu:
- Nhìn baûng, cheùp laïi cho ñuùng khoå thô 1, 2 baøi Môøi vaøo khoaûng 15 phuùt. Maéc khoâng quaù 5 loãi trong baøi.
- Ñieàn ñuùng vaàn ong hay oong; chöõ ng hay ngh vaøo choã troáng.
- Baøi taäp 2, 3 (SGK)
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Baûng phuï, baûng nam chaâm. Noäi dung khoå thô caàn cheùp vaø caùc baøi taäp 2 vaø 3.
-Hoïc sinh caàn coù vôû.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
HOAÏT ÑOÄNG GV
HOAÏT ÑOÄNG HS
1.KTBC:
- Chaám vôû nhöõng hoïc sinh giaùo vieân cho veà nhaø cheùp laïi baøi laàn tröôùc.
- Goïi 2 hoïc sinh leân baûng laøm laïi baøi taäp 2 vaø 3 tuaàn tröôùc ñaõ laøm.
- Goïi hoïc sinh neâu laïi quy taéc vieát chính taû gh + i, e, eâ vaø cho ví duï.
- Nhaän xeùt chung veà baøi cuõ cuûa hoïc sinh.
2.Baøi môùi:
- GV giôùi thieäu baøi ghi töïa baøi “Môøi vaøo”.
* Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn hoïc sinh nghe vieát:
- Goïi hoïc sinh nhìn baûng ñoïc khoå thô caàn cheùp (giaùo vieân ñaõ chuaån bò ôû baûng phuï).
- Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn vaên vaø tìm nhöõng tieáng caùc em thöôøng vieát sai: neáu, tai, xem, gaïc...
- Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà vieát baûng con cuûa hoïc sinh.
- Thöïc haønh baøi vieát (cheùp chính taû).
- Höôùng daãn caùc em tö theá ngoài vieát, caùch caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñaàu baøi, caùch vieát chöõ ñaàu cuûa ñoaïn vaên thuït vaøo 2 oâ, phaûi vieát hoa chöõ caùi baét ñaàu moãi doøng thô, teân rieâng caùc con vaät trong baøi vieát. Gaïch ñaàu doøng caùc caâu ñoái thoaïi.
- Ñoïc cho hoïc sinh vieát baøi (moãi doøng thô giaùo vieân ñoïc 3 laàn).
- Höôùng daãn hoïc sinh caàm buùt chì ñeå söûa loãi chính taû:
- Giaùo vieân ñoïc thong thaû, chæ vaøo töøng chöõ treân baûng ñeå hoïc sinh soaùt vaø söûa loãi, höôùng daãn caùc em gaïch chaân nhöõng chöõ vieát sai, vieát vaøo beân leà vôû.
- Giaùo vieân chöõa treân baûng nhöõng loãi 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 28.doc