Giáo án môn học lớp 1 - Tuần lễ 26

ĐẠO ĐỨC: Tiết 26: CẢM ƠN VÀ XIN LỖI.(Tiết 1)

A/ Mục tiêu:

- Nêu được khi nào cần nói cảm ơn , xin lỗi .

- Biết cảm ơn , xin lỗi trong các tình huống phổ biến khi giao tiếp .

- Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi trong tình huống giao tiếp hằng ngày.

*KNS : Kĩ năng giao tiếp ,ứng xử với mọi người ,biết cảm ơn và xin lỗi phù hợp trong từng tình huống cụ thể.

B/ Tài liệu và phương tiện:

1. Giáo viên:- Vở bài tập Đạo đức, một số tranh ảnh minh hoạ của BT1 phóng to, .

2. Học sinh:- Vở bài tập đạo đức.

 

doc 29 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 03/01/2020 Lượt xem 87Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn học lớp 1 - Tuần lễ 26", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 giúp các em hoàn thành bài viết tại lớp.
4.Củng cố :
Gọi HS đọc lại nội dung bài viết và quy trình tô chữ
Thu vở chấm một số em.
Nhận xét tuyên dương.
5.Dặn dò: Viết bài ở nhà phần B, xem bài mới.
Học sinh mang vở tập viết để trên bàn cho giáo viên kiểm tra.
2 học sinh viết trên bảng, lớp viết bảng con các từ: chăm học ,khắp vườn 
Học sinh nhắc tựa bài.
Học sinh nêu lại nhiệm vụ của tiết học.
Học sinh quan sát chữ hoa H trên bảng phụ và trong vở tập viết.
Chữ H gồm ba nét ,cao năm li .
Viết bảng con.
Quan sát
Học sinh đọc các vần và từ ngữ ứng dụng, quan sát vần và từ ngữ trên bảng 
Viết bảng con.
Thực hành bài viết theo yêu cầu của giáo viên vào vở tập viết.
Nêu nội dung và quy trình tô chữ hoa, viết các vần và từ ngữ.
Hoan nghênh, tuyên dương các bạn viết tốt.
LUYỆN ĐỌC CÁC BÀI TRONG TUẦN
I – MỤC TIÊU:
- Rèn cho hs đọc đúng , trôi chảy các bài Tập đọc đã học trong tuần .
- Ôn và rèn cho HS các vần đã học.
II – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 – Luyện đọc :25’
*GV gọi HS lần lượt đọc bài :Mưu chú sẻ, Mẹ và cô
*GV nhận xét ,sửa chữa cách đọc của từng HS
*Rèn luyện cho HS trả lời các câu hỏi trong các bài tập đọc.
Rèn luyện cho HS phân biệt các từ đã học
+ Phân biệt vần iêng và tìm tiếng ,từ có vần 
+ uôn : chuồn chuồn,cuộn len, luôn luôn,
+ ưa : sửa sai, uống sữa, nửa vời ,
+anh : trái chanh,bánh canh, lá xanh,
+ ach: sạch sẽ, lạch bạch, sách vở, 
+ăm : chăm học, nắm xôi , cá nắm,
+ăp :thẳng tắp, sắp xếp , ngăn nắp , .
2 – củng cố :5’
-Nhận xét về cách đọc của HS 
-Nêu những yêu cầu cần chú ý 
-Dặn dò :về nhà đọc lại bài vừa ôn 
- HS đọc cá nhân,nhóm ,cả lớp
- Cá nhân , nhóm ,cả lớp
CHÍNH TAÛ: MEÏ VAØ COÂ
A-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
_Cheùp laïi chính xaùc, trình baøy ñuùng khoå thô 1 cuûa baøi Meï vaø coâ
_Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû: ñieàn vaàn uoâi hoaëc öôi, ñieàn chöõ g hoaëc gh vaøo choã troáng
B-ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC:
_Baûng phuï vieát saün:
 +Noäi dung caùc baøi taäp 2, 3
_Baûng nam chaâm
C-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.Kieåm tra baøi cuõ:
_Chaám vôû cuûa nhöõng HS veà nhaø phaûi cheùp laïi baøi “Caâu ñoá”
_Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi taäp (1 em ñoïc, 2 em laøm)
Nhaän xeùt
2. Höôùng daãn HS taäp cheùp:
_GV vieát baûng noäi dung khoå thô 1
_Cho HS ñoïc thaàm
_GV chæ cho HS ñoïc nhöõng tieáng caùc em deã vieát sai: buoåi, saùng, chieàu
_Taäp cheùp
 GV höôùng daãn caùc em caùch ngoài vieát, caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñeà baøi vaøo giöõa trang
+Teân baøi: Ñeám vaøo 5 oâ
+Cheùp khoå thô caùch leà 2 oâ
+Vieát hoa chöõ ñaàu caâu 
_Chöõa baøi
+GV chæ töøng chöõ treân baûng
+Ñaùnh vaàn nhöõng tieáng khoù
+Chöõa nhöõng loãi sai phoå bieán
_GV chaám moät soá vôû
3. Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû:
a) Ñieàn vaàn uoâi hoaëc öôi?
_GV treo baûng phuï ñaõ vieát noäi dung baøi taäp
_Cho HS leân baûng laøm: thi laøm nhanh 
_Töøng HS ñoïc laïi baøi. GV söûa loãi phaùt aâm cho caùc em
_GV choát laïi treân baûng
_Baøi giaûi: Khaùnh naêm tuoåi ñaõ theo anh ra vöôøn töôùi caây. Nhôø anh em Khaùnh chaêm töôùi, caây coái trong vöôøn raát töôi toát
b) Ñieàn chöõ: g hay gh?
_Tieán haønh töông töï nhö treân
_Baøi giaûi: gaùnh thoùc, ghi cheùp
4. Cuûng coá- daën doø:
_Nhaän xeùt tieát hoïc 
_Ñieàn chöõ tr hay ch
_Ñieàn chöõ v, d hay gi
_2, 3 HS nhìn baûng ñoïc 
_HS töï nhaåm vaø vieát vaøo baûng caùc tieáng deã sai
_HS cheùp vaøo vôû
_Duøng buùt chì chöõa baøi
+Raø soaùt laïi.Ghi soá loãi ra ñaàu vôû
+HS ghi loãi ra leà
_Ñoåi vôû kieåm tra
_Lôùp ñoïc thaàm yeâu caàu cuûa baøi
_4 HS leân baûng: 2 em vieát beân traùi, 2 em vieát beân phaûi baûng (lôùp laøm vaøo vôû)
_2, 3 HS ñoïc laïi keát quaû
_Lôùp nhaän xeùt
_Veà nhaø cheùp laïi ñoaïn vaên ñuùng, saïch, ñeïp; laøm laïi baøi taäp
_Chuaån bò baøi chính taû: Quyeån vôû cuûa em
TOÁN: Bài 102: CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiếp theo).
A. Mục đích yêu cầu:
- Nhận biết về số lượng ; biết đọc , viết , đếm các số từ 50 đến 69 ; nhận biết được thứ tự các số từ 50 đến 69 .
*BTCL :1,2,3,4
B. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:- Bộ đồ dùng dạy Toán lớp 1.
2. Học sinh:- Vở bài tập, đồ dùng học tập. 
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên.
Hoạt động của học sinh.
1. Kiểm tra bài cũ: (2').
- Gọi học sinh lên bảng làm bài tập ở nhà.
- Giáo viên đọc cho học sinh viết số.
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: (30').
 a. Giới thiệu bài:“Các số có hai chữ số”.
- Gọi học sinh nhắc lại đầu bài.
 b. Nội dung bài:
*Giới thiệu các số: 54, 61, 68:
-Hướng dẫn HS quan sát bảng trong SGK/138:
? Có bao nhiêu bó que tính ?
? 5 bó que tính là bao nhiêu que tính ?
- Lấy thêm 4 que tính rời nữa.
? Có thêm mấy que tính rời ?
- Đưa 5 bó que tính và thêm 4 que tính rời hỏi học sinh:
? Vậy 5 chục que tính và 4 que tính rời, tất cả có bao nhiêu que tính ?
? Số 54 gồm có mấy chục và mấy đơn vị ?.
- Ghi vào bảng: 54, 61, 68.
CHỤC
ĐƠN VỊ
VIẾT SỐ
ĐỌC SỐ
5
4
54
năm mươi tư
6
1
61
sáu mươi mốt
6
8
68
sáu mươi tám
- Các số còn lại hướng dẫn tương tự.
 c. Thực hành:
*Bài tập 1/138: Viết số.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hướng dẫn học sinh cách làm.
- Gọi học sinh lên bảng làm bài tập:
- HS1: Đọc.
- HS2: Viết.
- Nhận xét bài.
*Bài tập 2/139: Viết số.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hướng dẫn cách làm bài.
- Cho học sinh làm bài vảo vở.
- Gọi học sinh lên bảng làm bài tập:
- HS1: Đọc.
- HS2: Viết.
- Nhận xét bài.
*Bài tập 3/139: Viết số thích hợp vào ô trống.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hướng dẫn cách làm.
- Gọi học sinh lên bảng làm bài.
- Nhận xét bài.
*Bài tập 4/139: Đúng ghi đ, sai ghi s.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hướng dẫn cách làm.
- Cho học sinh làm bài vào vở.
- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho học sinh.
- Nhận xét bài.
4. Củng cố, dặn dò: (2').
- Nhấn mạnh nội dung bài học.
- Nhận xét giờ học.
- Lên bảng thực hiện yêu cầu.
=> Lớp nghe giáo viên đọc số và viết số vào bảng con.
- Lắng nghe, theo dõi.
- Nhắc lại đầu bài.
*Làm quen với các số: 54, 61, 68:
- Quan sát bảng trong SGK/138.
=> Có 5 bó que tính.
=> Là 50 que tính.
=> Có thêm 4 que tính rời.
- Quan sát, theo dõi.
=> Tất cả có 54 que tính.
=> Số 54 gồm có 5 chục và 4 đơn vị.
- Đọc các số: CN - ĐT.
- Thực hiện tương tự.
*Bài tập 1/138: Viết số.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Lên bảng làm bài tập.
- Nghe bạn đọc số và viết, lớp viết bảng con.
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
- Nhận xét, sửa sai.
*Bài tập 2/139: Viết số.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Lên bảng làm bài tập.
- Nghe bạn đọc số và viết số.
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
- Nhận xét, sửa sai.
*Bài tập 3/139: Viết số thích hợp vào ...
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Lên bảng làm bài tập, lớp làm vào vở.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
- Nhận xét bài.
*Bài tập 4/139: Đúng ghi đ, sai ghi s.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Lên bảng làm bài tập, lớp làm vào vở.
a.
Ba mươi sáu viết là 306
s
Ba mươi sáu viết là 36
đ
b.
54 gồm 5 chục và 4 đơn vị
đ
54 gồm 5 và 4
s
- Nhận xét, sửa sai.
- Về nhà học bài xem trước bài học sau.
Thứ tư,ngày 02 tháng 03 năm 2011
Baøi 11: QUYEÅN VÔÛ CUÛA EM
A-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
- Đọc trơn cả bài . Đọc đúng các từ ngữ : quyển vở, ngay ngắn , mát rượi, nắn nót ,tính nết,trò ngoan. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối dòng thơ , khổ thơ .
- Hiểu nội dung bài : Tình cảm của bạn nhỏ đối với quyển vở của mình.
Trả lời được câu hỏi 1 – 2 ( SGK )
B-ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC:
_Tranh minh hoaï baøi ñoïc trong SGK
_Baûng nam chaâm
C-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Tieát 1
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
I.Kieåm tra baøi cuõ:
_Ñoïc thuoäc loøng baøi “Meï vaø coâ” vaø traû lôøi caâu hoûi:
+Ñoïc nhöõng doøng thô noùi leân tình yeâu cuûa beù: -Vôùi coâ giaùo
 -Vôùi meï
+Hai chaân trôøi cuûa beù laø nhöõng ai?
Nhaän xeùt
II.Daïy baøi môùi:
1.Giôùi thieäu baøi: 
 Hoâm nay, ta seõ hoïc baøi thô “Quyeån vôû cuûa em”. Quyeån vôû coù ñaëc ñieåm nhö theá naøo? Laø HS em phaûi giöõ gìn quyeån vôû ra sao? Ñoïc baøi thô em seõ bieát ñieàu ñoù
2. Höôùng daãn HS luyeän ñoïc:
a) GV ñoïc dieãn caûm baøi vaên:
 Gioïng ñoïc vui, nheï nhaøng
b) HS luyeän ñoïc:
* Luyeän ñoïc tieáng, töø:
_Luyeän ñoïc caùc tieáng töø khoù hoaëc deã laãn: ngay ngaén, maùt röôïi, môùi tinh, tính neát, troø ngoan
_GV ghi: ngay ngaén
_Cho HS ñoïc 
+Phaân tích tieáng ngay, ngaén?
 GV duøng phaán gaïch chaân aâm ng vaàn ay
+Cho HS ñaùnh vaàn vaø ñoïc
 Giaûi thích: ngay ngaén: chöõ vieát thaúng haøng
_Töông töï ñoái vôùi caùc töø coøn laïi:
+maùt röôïi
+môùi tinh
+tính neát
+troø ngoan
+naén noùt: vieát caån thaän töøng li töøng tí cho ñeïp
*Luyeän ñoïc caâu:
_Cho HS tieáp noái nhau ñoïc trôn töøng caâu *Luyeän ñoïc ñoaïn, baøi: 
_Cho HS tieáp noái nhau ñoïc trôn töøng khoå thô
_Ñoïc caû baøi
TIEÁT 2
3. OÂn caùc vaàn ieât, uyeât: (thöïc hieän caùc yeâu caàu) trong SGK:
a) Tìm tieáng trong baøi coù vaàn ieât:
 Vaäy vaàn caàn oân laø vaàn ieât, uyeât
_Cho HS ñoïc tieáng, töø chöùa vaàn ieât
b) Tìm (nhanh, ñuùng, nhieàu) tieáng ngoaøi baøi coù vaàn ieât, uyeât:
_HS thi tìm
+Vaàn ieât: bieát, bieàn bieät, chieát caønh, da dieát, dieät giaëc, ngheøo kieát, keo kieät, maûi mieát, xieát tay, raùo rieát, thieät thoøi, thieát giaùp, tieät noïc, tieát kieäm, 
+Vaàn uyeât: duyeät binh, khí huyeát, tuyeát, tuyeät vôøi, thuyeát minh, khuyeát ñieåm, 
c) Noùi caâu chöùa tieáng coù vaàn ieât, uyeât
_Nhìn tranh, ñoïc maãu trong SGK
_Cho HS ñoïc maãu trong SGK
_Töøng caù nhaân thi noùi caâu chöùa tieáng coù vaàn ieât, uyeât
+Vaàn ieât: 
-Chuùng em quyeân goùp uûng hoä nhöõng baïn hoïc sinh bò thieät thoøi
-Gia ñình em soáng raát tieát kieäm
-Coâ daïy em bieát ñoïc, bieát vieát
+Vaàn uyeât:
-Taäp theå duïc cho cô theå khoeû maïnh, khí huyeát löu thoâng
-Coâ aáy laøm ngheà thuyeát minh phim
Tieát 3
4. Tìm hieåu baøi ñoïc vaø luyeän noùi:
a) Tìm hieåu baøi ñoïc: 
_Cho HS ñoïc 2 khoå thô ñaàu, traû lôøi caùc caâu hoûi sau:
+Baïn nhoû thaáy gì khi môû quyeån vôû?
_Cho HS ñoïc khoå thô cuoái
+Chöõ ñeïp theå hieän tính neát cuûa ai?
_GV ñoïc dieãn caûm baøi thô
 GV khen ngôïi nhöõng HS thuoäc loøng ñöôïc töøng khoå thô hoaëc caû baøi thô
b) Luyeän noùi: (Noùi veà quyeån vôû cuûa em)
_HS neâu yeâu caàu cuûa baøi
_Cho HS thöïc haønh noùi veà quyeån vôû cuûa mình
 Lôùp nhaän xeùt 
5.Cuûng coá- daën doø:
_Nhaän xeùt tieát hoïc
+Khen nhöõng hoïc sinh hoïc toát
+Yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc loøng baøi thô
_Daën doø: Chuaån bò baøi taäp ñoïc: “Ngoâi nhà
_2, 3 HS ñoïc 
_Quan saùt
_Nhaåm theo
_HS tieáp noái nhau ñoïc töøng khoå
_Thi ñua ñoïc giöõa caùc toå
_Lôùp nhaän xeùt
_vieát
_Beù taäp vieát
_Daøn ñoàng ca haùt hay tuyeät
_Lôùp nhaän xeùt
_2, 3 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm 
+Baïn thaáy bao nhieâu trang giaáy traéng; töøng doøng keû ngay ngaén nhö hoïc sinh xeáp haøng; giaáy maùt röôïi, thôm tho; nhöõng haøng chöõ naén noùt
_1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm
+Cuûa nhöõng hoïc troø ngoan
_2, 3 HS ñoïc laïi caû baøi
_HS quan saùt tranh minh hoaï hai baïn HS trong tranh
Thủ công: Tiêt 26: CẮT DÁN HÌNH VUÔNG. (Tiêt 1)
A. Mục tiêu:
- Kẻ được hình vuông đúng yêu cầu.
- Cắt, dán được hình hình vuông theo 2 cách.
B. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên:- Thước kẻ, bút chì, kéo, giấy thủ công, ...
2. Học sinh:- Giấy thủ công, hồ dán thước kẻ, bút chì, kéo, ...
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên.
Hoạt động của học sinh.
1. Kiểm tra bài cũ: (2').
? Nêu các bước cắt, dán hình chữ nhật ?
- Nhận xét, bổ sung.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- Nhận xét qua kiểm tra.
2. Bài mới: (25').
 a. Giới thiệu bài:
- Cô hướng dẫn các con cách cắt, dán hình vuông.
- Ghi đầu bài lên bảng.
- Gọi học sinh nhắc lại đầu bài.
 b. Bài giảng:
. Hướng dẫn quan sát và nhận xét.
- Giáo viên đưa hình vuông mẫu lên bảng.
? Hình vuông có mấy cạnh ?
? Độ dài các cạnh như thế nào ?
- Nhận xét, bổ sung.
- Gọi học sinh nhắc lại.
‚. Hướng dẫn mẫu:
- Hướng dẫn học sinh kẻ hình vuông.
- Nêu các bước kẻ hình vuông theo 2 cách.
*Cách 1:
 +Bước 1: Lấy điểm A trên mặt tờ giấy mầu kẻ xuống dưới 8 ô ta được điểm D.
 +Bước 2: Từ A và D đếm sang phải 8 ô theo dòng kẻ ta kẻ được điểm B và C.
 +Bước 3: Ta lần lượt nối các điểm:
A-B và B-C; C-D và D-A. khi đó ta vẽ được hình vuông ABCD.
- Theo dõi hướng dẫn thêm.
(Cách 2 hướng dẫn tương tự trên).
ƒ. Thực hành:
- Cho học sinh lấy giấy, thước, bút chì, kéo ra thực hành kẻ, cắt hình vuông.
- Lấy một số bài để nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương.
4. Củng cố, dặn dò: (2').
- Nhấn mạnh nội dung bài học.
- Nhận xét giờ học.
- Nêu các bước cắt, dán hình chữ nhật.
- Nhận xét, bổ sung.
- Mang đầy đủ đồ dùng học tập.
. Quan sát và nhận xét.
- Quan sát hình mẫu.
=> Hình vuông có 4 cạnh.
=> Các cạnh dài bằng nhau.
- Nhận xét, bổ sung.
- Nhắc lại đặc điểm hình vuông.
‚. Hướng dẫn mẫu:
- Quan sát và làm theo hướng dẫn.
- Lắng nghe, theo dõi.
*Cách 1:
A
B
D
C
ƒ. Thực hành:
- Dùng thước kẻ, bút chì kẻ được đường thẳng trên giấy. Tập kẻ hình chữ nhật.
- Nhận xét, cách cắt hình 
vuông.
- Lắng nghe, theo dõi.
- Về tập cắt 
Học Hát Bài: HÒA BÌNH CHO BÉ
(Nhạc và lời: Huy Trân)
I. YÊU CẦU: 
-Biết hát theo giai điệu và lời ca , kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu bài hát.
II. CHUẨN BỊ:
- Hát chuẩn xác bài Hoà bình cho bé.
- Tranh minh hoạ hình ảnh tranh bồ câu trắng tượng trưng cho hoà bình.
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan thanh phách,), máy nghe, băng nhạc mẫu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: nhắc nhở HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
	2. Kiểm tra bài cũ: GV cho lớp nghe giai điệu bài hát đã học ở tiết trước (bài Quả), hỏi HS tên bài hát, tác giả, cho cả lớp, cá nhân ôn lại bài hát GV bắt giọng hoặc đệm đàn.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Dạy bài hát Hoà bình cho bé.
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.
- Bài hát của nhạc sĩ Huy Trân, giai điệu vui tươi, nhịp nhàng nhằm ca ngợi hoà bình và mong ước cuộc sống yên vui hạnh phúc cho trẻ em.
- Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát.
- Cho HS xem tranh minh hoạ hình ảnh lá cờ chim bồ câu trắng (hỏi HS viết chom bồ câu tượng trương cho điều gì?)
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu bài há
 - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. Nhắc HS biết lấy hơi ở mỗi giữa câu hát.
- Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời, giai điệu và tiết tấu bài hát.
- Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhân xét.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca.
- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoạc gõ đệm theo phách. GV làm mẫu:
- Hướng dẫn HS hát và gõ đệm thoe tiết tấu lời ca:
* Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò:
- Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm đúng theo phách và tiết tấu lời ca trước khi kết thúc tiết học.
- HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát.
- Nhận xét chung .Dặn HS về ôn bài hát vừa tập.
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
- Nghe băng mẫu hoặc nghe GV hát mẫu.
- HS xem tranh và trả lời câu hỏi.
- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn GV.
- Tập hát từng câu. Hát đúng giai điệu và tiết tấu theo hướng dẫn của GV.
- Hát lại nhiều lần, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng
 + Hát đồng thanh.
 + Hát theo dãy, nhóm.
 + Hát cá nhân.
- Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca (sử dụng thanh phách).
- HS hát, phối hợp các nhạc cụ gõ đệm theo hướng dẫn.
- HS ôn hát lời 1 và 2 theo hướng dẫn.
- HS trả lời.
- Chú ý nghe GV nhân xét, dặn dò và ghi nhớ.
Thứ năm,ngày 03 tháng 03 năm 2011
Tập viết: TÔ CHỮ HOA I
I.Mục tiêu: 
- Tô được các chữ hoa: I
- Viết đúng các vần: iêt, uyêt, các từ ngữ: viết đẹp, duyệt binh. Kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập 2. 
* HS khá, giỏi viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ qui định trong vở Tập 1, tập hai.
II.Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ trong nội dung luyện viết của tiết học.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC: Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh, chấm điểm 2 bàn học sinh. 
Gọi 2 em lên bảng viết, cả lớp viết bảng con các từ: chăm học,khắp vườn 
Nhận xét bài cũ.
2.Bài mới :
Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.
GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết. Nêu nhiệm vụ của giờ học: Tập tô chữ, tập viết các vần và từ ngữ ứng dụng đã học trong các bài tập đọc.
Hướng dẫn tô chữ hoa:
Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét:
Nhận xét về số lượng và kiểu nét.Chữ I có mấy nét ? độ cao của chữ bao nhiêu ? Sau đó nêu quy trình viết cho học sinh, vừa nói vừa tô chữ trong khung chữ.
ChữJ, H có gì giống và khác nhau ?
Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng:
Giáo viên nêu nhiệm vụ để học sinh thực hiện (đọc, quan sát, viết bảng con).
Giáo viên viết mẫu:
iêt, uyêt, viết đẹp , duyệt binh
3.Thực hành :
Cho HS viết bài vàovở.
GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết tại lớp.
4.Củng cố :
Gọi HS đọc lại nội dung bài viết và quy trình tô chữ J
Thu vở chấm một số em.
Nhận xét tuyên dương.
5.Dặn dò: Viết bài ở nhà phần B, xem bài mới.
Học sinh mang vở tập viết để trên bàn cho giáo viên kiểm tra.
2 học sinh viết trên bảng, lớp viết bảng con các từ: chăm học ,khắp vườn 
Học sinh nhắc tựa bài.
Học sinh nêu lại nhiệm vụ của tiết học.
Học sinh quan sát chữ hoa J trên bảng phụ và trong vở tập viết.
Chữ I gồm hai nét ,cao năm li .
Viết bảng con.
Quan sát
Học sinh đọc các vần và từ ngữ ứng dụng, quan sát vần và từ ngữ trên bảng 
Viết bảng con.
Thực hành bài viết theo yêu cầu của giáo viên vàovở tập viết.
Nêu nội dung và quy trình tô chữ hoa, viết các vần và từ ngữ.
Hoan nghênh, tuyên dương các bạn viết tốt.
LUYỆN VIẾT (ÔN TẬP)
I- MUÏC TIEÂU :
Cuûng coá vaø oân taäp cho HS vieát caùc vaàn,tieáng töø ñaõ hoïc trong tuaàn
II – CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa Hs
1 – Kieåm tra baøi cuõ :
GV ñoïc cho HS vieát caùc vaàn,tieáng ,töø caàn vieát trong tuaàn :
2- OÂn tập
GV vieát bài TĐø ñaõ hoïc trong tuaàn leân baûng lôùp cho HS ñoïc: Quyển vở của em,
*Đọc
- GV cho HS đọc các bài TĐ .
*Rèn luyện cho HS trả lời các câu hỏi trong các bài tập đọc
+ GV quan saùt ,uoán naén, söûa chöõa .
+ GV nhaän xeùt.
* Viết : 
Cho học sinh viết vào bảng con các tiến từ có vần uôi,ươi,iêt,uyêt
+ GV quan saùt ,uoán naén, söûa chöõa .
+ GV nhaän xeùt.
3 – Daën doø:
- GV cho HS ñoïc laïi nhöõng vaàn ñaõ oân
-Daën HS veà nhaø ñoïc laïi nhöõng vaàn,tieáng ,töø ña õoân.
- HS thöïc hieän
- HS ñoïc caù nhaân ,toå ,nhoùm
HS viết từng từ vào bảng con
-HS thöïc hieän
CHÍNH TAÛ: QUYEÅN VÔÛ CUÛA EM
A-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
-HS nghe GV ñoïc, vieát laïi chính xaùc, khoâng maéc loãi, trình baøy ñuùng khoå thô 3 cuûa baøi Quyeån vôû cuûa em
 _Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû: ñieàn vaàn ieât hoaëc uyeât, ñieàn chöõ ng hoaëc ngh 
B-ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC:
_Baûng phuï vieát saün noäi dung caùc baøi taäp 2, 3
C-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.Kieåm tra baøi cuõ:
_Chaám ñieåm moät soá vôû cuûa HS veà nhaø phaûi cheùp laïi khoå thô 1 cuûa baøi “Meï vaø coâ”
_Goïi 2 HS leân baûng laøm laïi baøi taäp
Nhaän xeùt
2. Höôùng daãn HS nghe- vieát:
_Cho HS ñoïc khoå thô 3 baøi Quyeån vôû cuûa em
_Cho HS ñoïc thaàm
_GV chæ cho HS ñoïc nhöõng tieáng caùc em deã vieát sai vaø vieát vaøo baûng con: quyeån vôû, saïch, tính neát, troø ngoan
_GV ñoïc (moãi doøng thô 3 laàn)
 GV höôùng daãn caùc em caùch ngoài vieát, caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñeà baøi vaøo giöõa trang
+Teân baøi: Ñeám vaøo 5 oâ
+Doøng thô vieát caùch leà vôû 3, 4 oâ
+Nhöõng tieáng ñaàu doøng phaûi vieát hoa
_Chöõa baøi
+GV ñoïc laïi baøi
+Ñaùnh vaàn nhöõng tieáng khoù
+Chöõa nhöõng loãi sai 
_GV chöõa treân baûng nhöõng loãi phoå bieán
_GV chaám moät soá vôû
3. Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû:
a) Ñieàn vaàn: ieât hoaëc uyeât?
_GV treo baûng phuï ñaõ vieát saün noäi dung baøi taäp
_Cho HS leân baûng laøm 
_Töøng HS ñoïc laïi caùc tieáng ñaõ ñieàn
_Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt vaø choát laïi 
_Baøi giaûi: Vieät Nam, traêng khuyeát
b) Ñieàn chöõ: ng hoaëc ngh
_Tieán haønh töông töï nhö treân
_Baøi giaûi: beù nguû, oâng nghæ tröa 
4. Cuûng coá- daën doø:
_Nhaän xeùt tieát hoïc
+Khen nhöõng hoïc sinh hoïc toát, cheùp baøi chính taû ñuùng, ñeïp
_Ñieàn vaàn uoâi hay öôi
 Ñieàn chöõ g hay gh
_2, 3 HS nhìn SGK ñoïc
_Töï tìm ra tieáng deã vieát sai
_HS töï nhaåm vaø vieát vaøo baûng
_HS nghe, vieát vaøo vôû
_Duøng buùt chì chöõa baøi
+HS raø soaùt laïi
+Gaïch chaân nhöõng chöõ vieát sai vaø ghi loãi ra leà vôû
_HS töï ghi soá loãi ra leà vôû, phía treân baøi vieát
_Ñoåi vôû kieåm tra
_Lôùp ñoïc thaàm yeâu caàu cuûa baøi
_2, 3 HS leân baûng- lôùp laøm vaøo vôû baèng buùt chì
_2, 3 HS ñoïc laïi keát quaû
_Veà nhaø cheùp laïi ñoaïn vaên ñuùng, saïch, ñeïp; laøm laïi baøi taäp
_Chuaån bò baøi chính taû: Ngoâi nhaø
Toán: Bài 103: CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiếp theo).
A. Mục đích yêu cầu:
- Nhận biết về số lượng ; biết đọc , viết , đếm các số từ 70 đến 99 ; nhận biết được thứ tự các số từ 70 đến 99 .
- BTCL :1,2,3,4
B. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:- Bộ đồ dùng dạy Toán lớp 1.
- Bảng phụ ghi bài tập để học sinh lên bảng làm.
2. Học sinh:- Vở bài tập, đồ dùng học tập.
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên.
Hoạt động của học sinh.
1. Kiểm tra bài cũ: (2').
- Gọi học sinh lên bảng làm bài tập ở nhà.
- Giáo viên đọc cho học sinh viết số.
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: (30').
 a. Giới thiệu bài:: “Các số có hai chữ số”.
- Ghi đầu bài lên bảng.
- Gọi học sinh nhắc lại đầu bài.
 b. Nội dung bài:
*Giới thiệu các số: 72, 84, 95:
- Hướng dẫn quan sát bảng trong SGK/140:
? Có bao nhiêu bó que tính ?
? 7 bó que tính là bao nhiêu que tính ?
- Lấy thêm 2 que tính rời nữa.
? Có thêm mấy que tính rời ?
- Đưa 7 bó que tính và thêm 2 que tính rời hỏi học

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 26.doc