Giáo án môn học lớp 1 - Tuần lễ 1

TUẦN : 1

Thứ hai ngày 23 tháng 8 năm 2011

Môn: Học vần

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP (2t)

Tiết 1,2

I.Mục tiêu:

- HS được làm quen với SGK, chương trình và cách học môn Tiếng Việt.

II. Đồ dùng:

-GV: SGK, bộ ghép chữ lớp 1.

- HS : như GV.

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

 

doc 12 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 03/01/2020 Lượt xem 102Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học lớp 1 - Tuần lễ 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN : 1
Thứ hai ngày 23 tháng 8 năm 2011
Môn: Học vần
ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP (2t)
Tiết 1,2
I.Mục tiêu:
- HS được làm quen với SGK, chương trình và cách học môn Tiếng Việt.
II. Đồ dùng:
-GV: SGK, bộ ghép chữ lớp 1.
- HS : như GV.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:
1. Hoạt động 1: Nêu nội quy lớp học (10”)
- Nêu giờ giấc, nền nếp ra vào lớp.
-theo dõi.
- Cách chào hỏi GV, hát đầu giờ.
- thực hiện.
2. Hoạt động 2: Giới thiệu SGK(20’)
- Giới thiệu SGK, sách bài tập Tiếng Việt.
- Hướng dẫn cách mở và giữ sách vở.
- theo dõi.
3. Hoạt động 3: Giới thiệu bộ ghép chữ lớp 1( 15’), nêu cách sử dụng.
- theo dõi.
- tập sử dụng.
4. Hoạt động 4: Giới thiệu về chương trình Tiếng Việt lớp 1(30’)
- Giới thiệu về các âm, vần, bài tập đọc của lớp 1.
- theo dõi.
- Nêu ý nghĩa của các bài học đó.
5. Hoạt động 5: Giới thiệu về bảng con và cách sử dụng (10’)
- Hướng dẫn các sử dụng bảng con theo hiệu lệnh của GV.
- theo dõi và tập sử dụng.
6.Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (5’).- Nhắc nhở về cách bảo quản sách 
Môn :Toán
TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN 
Tiết 1
I. Mục tiêu
- Taïo khoâng khí vui veû trong lôùp . HS töï giôùi thieäu veà mình . Böôùc ñaàu laøm quen vôùi sgk. Caùc hoaït ñoäng hoïc toaùn 
- Sử dụng SGK, vở bài tập, bộ đồ dùng.
II. Đồ dùng:
- Giáo viên: SGK, vở bài tập, bộ đồ dùng học toán.
- Học sinh:như GV.
III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 
1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của HS.
- Nhận xét, nhắc nhở HS.
2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
- nắm yêu cầu của bài.
3. Hoạt động 3: Hướng dẫn sử dụng sách (7’).
- hoạt động theo cá nhân.
- GV giới thiệu sách toán, vở bài tập, cách trình bày một tiết học toán trong SGK, các kí hiệu bàI tập trong sách.
- theo dõi, quan sát SGK.
- Hướng dẫn SH cách mở, sử dụng sách.
- theo dõi,và thực hành.
4. Hoạt động 4: Làm quen một số hoạt động trong giờ toán (7’).
- hoạt động cá nhân.
- GV giới thiệu một số các hoạt động trong giờ học toán.
- theo dõi.
5. Hoạt động 5: Giới thiệu các yêu cầu cần đạt sau khi học toán(7’).
- hoạt động cá nhân.
- Giới thiệu các yêu cầu về: Số học, hình học, đo lường, giải toán.
- theo dõi.
6. Hoạt động 6: Giới thiệu cách sử dụng bộ đồ dùng toán 1(7’).
- hoạt động cá nhân.
- Giới thiệu cách sử dụng bộ đồ dùng học toán: có những vật gì, để làm gì, cách lấy sao cho nhanh
- theo dõi.
6. Hoạt động6 : Củng cố- dặn dò (5’)
- Thi cất sách vở, đồ dùng nhanh
- Chuẩn bị giờ sau: Nhiều hơn, ít hơn.
Thöù ba ngaøy 24 thaùng 8 naêm 2011
Môn: Học vần
CÁC NÉT CƠ BẢN.(2t)
Tiết 3,4
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: 
- Giới thiệu cho HS biết các nét cơ bản cần sử dụng khi học Tiếng Việt.
- HS viếtđược các nét cơ bản gọi đúng tên một số nét.
- Rèn các em viết đúng viết đẹp.
II. Đồ dùng:
-Giáo viên: Bảng các nét cơ bản.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:
Hoạt động của Gv 
Hoạt động của HS
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của HS.
2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
- năm yêu cầu của bài.
3. Hoạt động 3: Giới thiệu các nét cơ bản( 40- 45’)
- GV giới thiệu nét sổ thẳng, nhóm chữ có sử dụng nét đó.
- theo dõi.
- Tiến hành lần lượt với các nhóm: Nét gạch ngang, nét móc hai đầu, nét khuyết, nét cong.
4.Hoaït ñoäng 4:Cuõng coá : (8 phuùt)
Goïi hoïc sinh nhaéc laïi teân töøng neùt cô baûn . 
Goïi hoïc sinh neâu teân töøng nhoùm neùt .
4-5 em nhaéc laïi .
Thứ tư , ngày tháng 8 năm 20
Bài 1: e
I.Mục tiêu:
Nhận biết được chữ và âm e
Trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK .
.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học của mình
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, mẹ, xe,ve, giấy ô li, sợi dây
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói về các lớp học của chim, ve,ếch
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động :
 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs
 3.Bài mới :
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 Giới thiệu bài :Qua tìm hiểu tranh 
Hoạt động 1 : Nhận diện chữ và âm e
 +Mục tiêu: Nhận biết được chữ e và âm e
+Cách tiến hành :
-Nhận diện chữ:Chữ e gồm một nét thắt
Hỏi:Chữ e giống hình cái gì?
 -Phát âm:
 Tieát 2
Hoạt động 2:Luyện viết
MT:HS viết được chữ e theo đúng quy trình trên bảng con
-Cách tiến hành:
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt bút)
+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ
Củng cố, dặn dò
Tiết 3:
Hoạt động 1: Luyện đọc
+Mục tiêu:HS phát âm được âm e
+Cách tiến hành :luyện đọc lại bài tiết 1
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 Hoạt động 2:
 b.Luyện viết:
MT:HS tô đúng chữ e vào vở
Cách tiến hành: Hướng dẫn HS tập tô chữ e
 Hoạt động 3:
c.Luyện nói:
+Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học của mình
+Cách tiến hành :
Hỏi: - Quan sát tranh em thấy những gì?
 - Mỗi bức tranh nói về loài vật nào?
 - Các bạn nhỏ trong bức tranh đang học gì?
 - Các bức tranh có gì chung?
+ Kết luận : Học là cần thiết nhưng rất vui.Ai cũng phải đi học và học hành chăm chỉ.
4.:Củng cố dặn dò
Thảo luận và trả lời: be, me,xe
Thảo luận và trả lời câu hỏi: sợi dây vắt chéo
(Cá nhân- đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Cả lớp viết trên bàn
Viết bảng con
Phát âm e(Cá nhân- đồng thanh)
Tô vở tập viết
Các bạn đều đi học
- HS khá , giỏi luyện nói 4-5 câu xoay quanh chủ đề học tập qua các bức tranh trong SGK 
 Moân: Toaùn
 Baøi 2: NHIEÀU HÔN, ÍT HÔN
I. Muïc ñích, yeâu caàu:
-HS nhaän bieát so saùnh soá löôïng 1 nhoùm ñoà vaät.
-Bieát söû duïng caùc töø: nhieàu hôn, ít hôn khi so saùnh.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
-Saùch Toaùn 1, tranh trong saùch.
-Boä ñoà duøng hoïc Toaùn lôùp 1 cuûa hoïc sinh.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ Kieåm tra baøi cuõ:
-Yeâu caàu HS laáy caùc ñoà duøng hoïc taäp moân Toaùn.
-Kieåm tra nhoùm.
-Muoán hoïc gioûi toaùn thì con phaûi hoïc nhö theá naøo? Giöõ gìn ñoà duøng nhö theá naøo?
-GV nhaän xeùt.`
2/ Baøi môùi:
a/ So saùnh soá löôïng coác vaø thìa baèng caùch ñaët thìa vaøo coác:
-GV giôùi thieäu: Coâ coù 1 soá coác vaø 1 soá thìa. Cho HS so saùnh: Ñaët 1 thìa vaøo 1 coác.
-Coøn coác naøo chöa coù thìa khoâng? 
-Nhieàu hôn: Khi ñaët vaøo moãi coác 1 caùi thìa, coâ coøn laïi 1 coác chöa coù thìa. Nhö vaäy soá coác nhö theá naøo so vôùi soá thìa? (GV giôùi thieäu: Soá coác nhieàu hôn soá thìa).
-Ít hôn: GV: Soá thìa ít hôn soá coác.
b/ So saùnh baèng caùch noái soá löôïng 2nhoùm:
 +Söû duïng SGK: Ta noái moätvôùi moät, nhoùm naøo coù vaät bò thöøa ra thì nhoùm ñoù coù soá löôïng nhieàu hôn, nhoùm kia coù soá löôïng ít hôn.
-Chai vaø naép: Moãi chai caàn 1 caùi naép ñaäy.
-Thoû vaø caø roát: Moãi con thoû chæ ñöôïc 1cuû caø roát, con thaáy cuû caø roát coù ñuû cho thoû aên khoâng?
- Töông töï : Naép vaø noài- Phích ñieän vaø oå ñieän.
c/ Troø chôi: Baïn traivaø baïn gaùi: 
-GV goïi 4 trai, 3 gaùi, cho xeáp thaønh 2 haøng: haõy so saùnh soá trai vaø gaùi
-Saùch, que tính, maãu hình, thöôùc keû.
-Nhaän bieát nhoùm cuûa mình seõ thaûo luaän laø nhoùm naøo, coù maáy baïn.
-HS traû lôøi.
-Ñaët 1 thìa vaøo 1 coác.
-Coøn 1 coác
-Traû lôøi: nhieàu hôn.
-HS laäp laïi: caù nhaân- nhoùm- lôùp.
-HS laäp laïi: caù nhaân- nhoùm- lôùp.
-HS thöïc haønh noái töøng tranh- phaùt bieåu- lôùp nhaän xeùt
-Soá naép nhieàu hôn soá chai- Soá chai nhieàu hôn soá naép.
Soá cuû caø roát ít hôn soá con thoû- Soá con thoû nhieàu hôn soá cuû caø roát.
-Caù nhaân- nhoùm- lôùp.
-HS nhaän xeùt: Baïn trai nhieàu hôn baïn gaùi
IV. Cuûng coá, daën doø:
-Veà nhaø taäp so saùnh soá löôïng nhieàu hôn, ít hôn
-Tuaàn sau ñem maøu ñeå hoïc baøi hình vuoâng, hình troøn
-GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
 Moân: Toaùn 
 Baøi 3: HÌNH VUOÂNG- HÌNH TROØN
I. Muïc ñích, yeâu caàu:
-HS nhaän nhaän ra vaø neâu ñuùng teân cuûa hình vuoâng, hình troøn.
-Böôùc ñaàu nhaän ra hình vuoâng, hình troøn töø vaät thaät.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
-Mieáng bìa hình vuoâng, hình troøn coù kích thöôùc maøu saéc khaùc nhau.
-Moät soá vaät thaät laø hình vuoâng, hình troøn.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ Kieåm tra baøi cuõ:
-Kieåm tra nhieàu hôn, ít hôn
-GV nhaän xeùt
2/ Baøi môùi:
a/ Giôùi thieäu hình vuoâng: 
-Laàn löôït giô taám bìa hình vuoâng, giôùi thieäu: Ñaây laø hình vuoâng.
-Cho HS laáy hình vuoâng trong hoäp ñoà duøng.
-Tìm vaät thaät coù hình vuoâng trong saùch vaø trong thöïc teá.
b/ Giôùi thieäu hình troøn:
-Laàn löôït giô taám bìa hình troøn, giôùi thieäu: Ñaây laø hình troøn.
-Cho HS laáy hình troøn trong hoäp ñoà duøng.
-Tìm vaät thaät coù hình troøn trong saùch vaø trong thöïc teá.
c/ Nghæ 5 phuùt: Ñính nhanh hình vuoâng, hình troøn.
d/ Thöïc haønh:
-Baøi 1: Laø hình gì?
-Baøi 2: Laø hình gì?
-Baøi 3: Hình gì ôû ngoaøi? Hình gì ôû trong?
-Baøi 4: Laøm theá naøo ñeå coù hình vuoâng?
e/Troø chôi: Tìm ñoà vaät (ñeå laãn loän) coù daïng hình vuoâng, hình troøn
-GV nhaän xeùt tieát hoïc
-Thöïc haønh:2 tranh/ 2 hoïc sinh: laáy soá hoa, soá hình troøn( laáy nhieàu hôn- ít hôn)
-HS nhaéc laïi: Ñaây laø hình vuoâng.
-HS giô leân ñoïc: “Hình vuoâng”: caù nhaân- nhoùm- lôùp.
-Thaûo luaän nhoùm: Teân vaät coù hình vuoâng trong saùch? (khaên muøi xoa, oâ gaïch). ÔÛ thöïc teá?: Con xuùc xaéc, caùi hoäp, hoäp ñöïng baùnh, oâ vôû, caùi baùnh chöng)
-HS nhaéc laïi: Ñaây laø hình troøn.
-HS giô leân ñoïc: “Hình troøn”: caù nhaân- nhoùm- lôùp.
-Thaûo luaän nhoùm: Teân vaät coù hình vuoâng trong saùch? (baùnh xe). ÔÛ thöïc teá? (ñoàng hoà, caùi baùnh,)
-Duøng buùt maøu ñeå toâ hình vuoâng.
-Duøng buùt maøu ñeå toâ hình vuoâng.
-Duøng buùt maøu khaùc nhau ñeå toâ maøu cho hình vuoâng- hình troøn.
-Thaûo luaän nhoùm: gaïch nhö theá naøo ñeå coù hình vuoâng
-HS leân trình baøy.
-Lôùp nhaän xeùt
-Ñaïi dieän nhoùm laàn löôït leân choïn thaät nhanh.
-Nhaän xeùt.
IV. Cuûng coá, daën doø:
	-Ñi hoïc phaûi ñem ñuû saùch vaø ñoà duøng toaùn hoïc.
	-Troø chôi cuoái tieát.
	 Moân: Toaùn 
 Baøi 4 : HÌNH TAM GIAÙC.
I. Muïc ñích, yeâu caàu:
-HS nhaän nhaän ra vaø neâu ñuùng teân cuûa hình tam giaùc
-Böôùc ñaàu nhaän ra hình tam giaùc töø vaät thaät.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
-Mieáng bìa hình tam giaùc coù kích thöôùc maøu saéc khaùc nhau.
-Moät soá vaät thaät laø hình tam giaùc: khaên quaøng, eâ ke.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ Kieåm tra baøi cuõ:
-Tìm vaät coù hình vuoâng, hình troøn?
-GV nhaän xeùt
2/ Baøi môùi:
a/ Giôùi thieäu hình tam giaùc:
Cho HS töï phaùt hieän: 
-Gaén leân baûng lôùp caùc hình vuoâng, hình troøn vaø hình tam giaùc: laàn löôït 2 HS leân laáy hình vuoâng vaø hình troøn ra ngoaøi ñeå 1 beân: Hình coøn laïi teân gì? 
-Neáu HS khoâng ñoaùn ñöôïc thì GV töï giôùi thieäu: Ñaây laø hình tam giaùc.
b/ Cho HS töï tìm hình tam giaùc trong boä ñoà duøng cuûa mình.
c/ Thöïc haønh xeáp hình theo SGK: Xeáp theo saùch hoaëc toâ maøu.
d/ Tìm trong thöïc teá nhöõng vaät coù daïng hình tam giaùc?
e/Troø chôi: Tìm ñoà vaät (ñeå laãn loän) coù ñuû daïng hình
3/ Thöïc haønh:
Baøi 1: Toâ maøu.
Baøi 2: Toâ maøu.
Baøi 3: Toâ maøu
Baøi 4: Xeáp thaønh caùc hình sau.
-GV nhaän xeùt tieát hoïc
-HS phaùt bieåu 
-Lôùp nhaän xeùt.
-HS nhaéc laïi: Ñaây laø hình vuoâng.
-Thöïc haønh treân baûng lôùp: Hình coøn laïi laø hình tam giaùc.
-HS nhaéc laïi: Hình tam giaùc (caù nhaân- nhoùm- lôùp)
-HS giô leân ñoïc: “Hình tam giaùc”: caù nhaân- nhoùm- lôùp.
-Xeáp theo hình nhö trong saùch, laàn löïôït hình 1, 2, : neâu teân hình mình vöøa xeáp (nhaø, thuyeàn,)
-Thaûo luaän nhoùm: Côø luaân löu, bieån baùo, khaên quaøng ñoû, thöôùc eâ ke,
-Ñaïi dieän 3 nhoùm laàn löôït leân choïn thaät nhanh hình (moãi nhoùm laø 1 hình)
-HS duøng maøu ñeå toâ
-HS duøng maøu ñeå toâ
-HS duøng maøu ñeå toâ
-Thöïc haønh xeáp cuoái tieát
IV. Cuûng coá, daën doø:
	-Ñi hoïc phaûi ñem ñuû saùch vaø ñoà duøng toaùn hoïc.
	-Troø chôi cuoái tieát.
	-Chuaån bò cho baøi sau: 
Moân: Toaùn 
 Baøi 5 : LUYEÄN TAÄP.
I. Muïc ñích, yeâu caàu:
	-Khaéc saâu, cuûng coá cho hoïc sinh bieåu töôïng veà hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc. 
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
	-Baûng phuï veõ saün moät soá hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc vaø phaân maøu.
	-Moãi HS chuaån bò 1 hình vuoâng, 2 hình tam giaùc nhoû (gheùp laïi thanh2 hình vuoâng nhö trong saùch giaùo khoa. 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ Kieåm tra baøi cuõ:
-Keå teân nhöõng vaät coù hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc?
-GV nhaän xeùt
2/ Baøi môùi:
-Baøi 1: Toâ maøu vaøo caùc hình: cuøng hình daïng thì toâ cuøng moät maøu
-Baøi 2: Thöïc haønh gheùp hình.
GV höôùng daãn HS söû duïng caùc hình vuoâng, troøn, tam giaùc ñaõ chuaån bò gheùp theo maãu nhö trong saùch.
Khuyeán khích HS gheùp theo caùc maãu khaùc.
-Giaùo vieân nhaän xeùt
-HS phaùt bieåu 
-Lôùp nhaän xeùt.
-HS duøng buùt chì maøu khaùc nhau ñeå toâ vaøo caùc hình:
 Caùc hình vuoâng toâ cuøng moät maøu.
 Caùc hình troøn toâ cuøng moät maøu
 Caùc hình tam giaùc toâ cuøng moät maøu
(1 HS leân baûng toâ, caùc HS khaùc toâ vaøo vôû)
-HS töï gheùp.
IV. Cuûng coá, daën doø:
	-Ñi hoïc phaûi ñem ñuû saùch vaø ñoà duøng toaùn hoïc.
	-Troø chôi cuoái tieát.
	-Chuaån bò cho baøi sau: Caùc soáâ 1, 2, 3.
Môn: Đạo đức
Bài 1 : EM LÀ HỌC SINH LỚP 1 (tieát 1)
I.MUÏC TIEÂU :
Giuùp hoïc sinh hieåu ,vaøo lôùp 1 em seõ coù nhieàu baïn môùi ,coù thaày coâ giaùo môùi ,tröôøng lôùp môùi ,em seõ hoïc theâm nhieàu ñieàu môùi laï .
Giuùp hoïc sinh coù thaùi ñoä vui veû ,phấn khôûi ñi hoïc .Töï hào đã trôû thaønh hoïc sinh lôùp moät .
Bước đầu biết giới thiệu về tên mình, những điều mình thích trước lớp.
II.Taøi lieäu vaø phöông tieän :
Gv Tranh đạo đức lớp 1; liên hệ thực tế
HS Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc 1.
Caùc baøi haùt : Tröôøng em ,em yeâu tröôøng em .
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
Hoạt động của Gv	Hoạt động của HS
Hoaït ñoäng 1 : Voøng troøn giôùi thieäu teân ( 12 phuùt )
Cho hoïc sinh xeáp thaønh voøng troøn ñieåm 
danh töø 1 ñeán heát .Sau ñoù laàn löôït töøng em Caû lôùp ñöùng thaønh voøng troøn 
töï giôùi thieäu teân mình cho caû lôùp bieát . töï giôùi thieäu teân .
Hoûi : Troø chôi giuùp em ñieàu gì ? -Bieát ñöôïc teân cuûa caùc baïn .
Em coù töï haøo khi mình laø hoïc sinh lôùp 1 ?
Keát luaän : moãi ngöôøi ñeàu coù moät caùi teân . Laéng nghe .
Treû em cuõng coù quyeàn coù hoï teân .
Hoaït ñoäng 2 : giôùi thieäu veà sôû thích (10 ph )
Yeâu caàu töøng caëp töï giôùi thieäu vôùi baïn beân
caïnh veà nhöõng ñieàu em thích . Töï giôùi thieäu .
-Hoûi ; nhöõng ñieàu caùc baïn thích coù gioáng Traû lôøi . 
em khoâng ? 
Keát luaän : Moãi ngöôøi ñeàu coù nhöõng ñieàu 
mình thích vaø khoâng thích ............. 
Hoaït ñoäng 3 : Keå veà ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc 
-Haõy keå veà ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc cuûa em ?
Giaùo vieân gôïi yù neáu hoïc sinh luùng tuùng . Hoïc sinh keå tröôùc lôùp .
-Em coù vui khi mình laø hoïc sinh lôùp moät 
khoâng ?
Keát luaän : vaøo lôùp 1 em seõ coù theâm nhieàu Laéng nghe . 
baïn môùi ...........
Cuûng coá : Giaùo vieân haùt baøi tröôøng em.
Nhaän xeùt daën doø :
Thứ năm , ngày tháng 8 năm 20
Bài 2 : b
I.Mục tiêu:
Nhận biết được chữ và âm b . Đọc được : be .
Trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK .
Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Các hoạt động học tập khác nhau của
 trẻ em và của các con vật
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, bẽ, bóng,bà, giấy ôli,sợi dây
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói :chim non,voi,gấu,em bé
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt,bảng con,phấn,khăn lau
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1	
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 1.Khởi động : On định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ :
 - Đọc và viết :e (Trong tiếng me,ve,xe)
 - Nhận xét bài cũ
3.Bài mới :
Giới thiệu bài-GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu.
Hoạt động 1: Dạy chữ ghi âm:
 +Mục tiêu: Nhận biết được chữ b và âm b
+Cách tiến hành :
-Nhận diện chữ: Chữ b gồm 2 nét :nét khuyết trên và nét thắt
Hỏi: So sánh b với e?
-Ghép âm và phát âm: be,b
Tiết 2
Hoạt động 2: Luyện viết
-MT:HS viết đúng quy trình chữ b
-Cách tiến hành:GV viết mẫu trên bảng lớp.
-Hướng dẫn viết bảng con :
Củng cố dặn dò
Tiết 3:
Hoạt động 1: Luyện đọc
-MT:HS phát âm đúng âm b ,be
-Cách tiến hành: Đọc bài tiết 1
GV sữa lỗi phát âm cho học sinh
Hoạt động 2:Luyện viết
-MT:HS tô đúng âm b và tiếng be vào vở
Cách tiến hành:GV hướng dẩn HS tô theo dòng
Hoạt động 3:Luyện nói: “Việc học tập của từng cá nhân”
MT:HS nói được các hoạt động khác của trẻ em
Cách tiến hành:
Hỏi: -Ai học bài? Ai đang tập viết chữ e?
 - Bạn voi đang làm gì? Bạn ấy có biết đọc chữ không?
 - Ai đang kẻ vở? Hai bạn nhỏ đang làm gì?
 - Các bức tranh có gì giống và khác nhau?
 4: Củng cố và dặn dò
--Đọc SGK
-Củng cố và dặn dò
–Nhận xét và tuyên dương
Thảo luận và trả lời: bé, bẻ, bà, bóng
Giống: nét thắt của e và nét khuyết trên của b
Khác: chữ b có thêm nét thắt
Ghép bìa cài. 
Đọc (C nhân- đ thanh)
Viết : b, be
Đọc :b, be (C nhân- đ thanh)
Viết vở Tập viết
Thảo luận và trả lời
Giống :Ai cũng tập trung vào việc học tập
Khác:Các loài khác nhau có những 
công việc khác nhau
.
Thứ sáu , ngày tháng 8 năm 20 
Bài 3: Dấu sắc
I.Mục tiêu:
Nhận biết được dấu sắc và thanh sắc .
Đọc được : bé
Trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK .
Thái độ:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung các hoạt động khác nhau của trẻ em
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, cá,lá,chó,khế
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói : một số sinh hoạt của bé ở nhà trường
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng ,con, phấn, khăn lau.
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Ôn định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Viết và đọc : b, be (Viết bảng con và đọc 5-7 em)
 -Chỉ b ( Trong các tiếng : bé , bê, bóng) (Đọc 2-3 em)
 - Nhận xét KTBC 
3. Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 Giới thiệu bài- GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu.
Hoạt động 1: Dạy dấu thanh:
 +Mục tiêu: nhận biết được dấu và thanh sắc , 
 biết ghép tiếng bé
+Cách tiến hành :
a.Nhận diện dấu: Dấu sắc là một nét nghiên phải (/)
Hỏi:Dấu sắc giống cái gì ?
b. Ghép chữ và phát âm: 
-Hướng dẫn ghép:
 -Hướng dẫn đọc:
Tiết 2
Hoạt động 2:Tập viết
MT:HS viết đúng dấu sắc tiếng bé
-Cách tiến hành:
c.Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt bút)
+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ
Củng cố dặn dò
Tiết 3:
Hoạt động 1:Luyện đọc
-MT:HS phát âm đúng tiếng bé
-Cách tiến hành:Đọc lại bài tiết 1
GV sữa lỗi phát âm
Hoạt động 2: Luyện viết
 +Mục tiêu: HS tô đúng:be ,bé vào vở
+Cách tiến hành :Hướng dẫn HS tô theo từng dòng.
Hoạt động 3:Luyện nói:
 +Mục tiêu: “Nói về các sinh hoạt thường gặp của các em bé ở tuổi đến trường”.
+Cách tiến hành :Treo tranh
Hỏi: -Quan sát tranh : Những em bé thấy những gì?
 -Các bức tranh có gì chung?
 -Em thích bức tranh nào nhất ? Vì sao?
Phát triển chủ đề nói:
-Ngoài hoạt động kể trên, em và các bạn có những hoạt động nào khác?
-Ngoài giờ học,em thích làm gì nhất?
-Đọc lại tên của bài này?
4. Củng cố dặn dò
-Đọc SGK, bảng lớp
-Củng cố dặn dò
-Nhận xét – tuyên dương
Đọc dấu sắc trong các tiếng bé, lá, chó, khế, cá(Cá nhân- đồng thanh)
Thảo luận và trả lời câu hỏi: Thước đặt nghiêng
Tiếng be thêm dấu sắc được tiếng bé(Ghép bìa cài)
bé(Cá nhân- đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Cả lớp viết trên bàn
Viết bảng con: (Cnhân- đthanh)
Phát âm bé(Cá nhân- đồng thanh)
Tô vở tập viết
Thảo luận nhóm ( Các bạn đang ngồi học trong lớp.Hai bạn gái nhảy dây. Bạn gái đi học)
Đều có các bạn đi học
Bé(Cá nhân- đồng thanh)

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 1.doc