Giáo án lớp ghép 1, 2 - Tuần 12

I ) Mục Tiêu

II ) Đồ dùng dạy học

III) Dự kiến PP dạy học 1. Kiến thức: HS đọc và viết được vần từ và các câu ứng dụng

-Đọc được từ và câu ứng dụng SGK

2. Kỹ năng:Rèn kỹ năng đọc to rõ ràng

-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề

- 3. Thái độ: HS yêu thích học vần,

GV: tranh minh hoạ bài học

-HS: bảng con

- Quan sát, giảng giải, đàm thoại, luyện tập

 1. Kiến thức: Nhận biêt và thực hiện cách tìm số bị trừ.

-biết tính và tính được số bị trừ chưa biết.

2.Kỹ năng: Nhận biết đặt tính và tính.

- Biết tóm tắt bài toán và giải.

3. Thái độ : HS yêu thích học toán

- GV bảng phụ,bảng con

- Luyện tập

 

doc 81 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 20/08/2018 Lượt xem 65Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp ghép 1, 2 - Tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o¹t ®éng 1
Ho¹t ®éng 2
Ho¹t ®éng 3
Ho¹t ®éng 4
Ho¹t ®éng 5
1.KiÓm tra bµi cò:
- GV cho 3 em lªn ®äc bµi 51.
2.Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi.
b. Häc vÇn míi:
-GV ®­a ra vÇn míi ghi lªn b¶ng
- GV giíi thiÖu vÇn ghi b¶ng ®äc mÉu 
- HS ®äc nèi tiÕp ph©n tÝch vÇn
- GV söa sai
- HS ghÐp tiÕng ®äc ph©n tÝch .
- GV ghi b¶ng
- HS ®äc bµi
- Thi ®äc nèi tiÕp tr­íc líp
- GV cho häc sinh so s¸nh vÇn
+ ViÕt :
-GV viÕt mÉu – HS viÕt b¶ng con .
- GV nhËn xÐt söa ch÷a
- HS gi¬ b¶ng
- GV nhËn xÐt bµi
+ GV giíi thiÖu tõ øng dông
- GV ghi b¶ng – HS ®äc ph©n tÝch t×m tiÕng cã vÇn míi häc
- GV ®äc mÉu
- GV gi¶i nghÜa
- HS ®äc c¸ nh©n
- Thi ®äc tr­íc líp
- GV nhËn xÐt bµi ®äc
TiÕt 2:
3)luyÖn tËp 
a) luyÖn ®äc 
- GV cho häc sinh ®äc toµn bµi.
-HS quan s¸t vµ nhËn xÐt bøc tranh sè 1,2,3 vÏ g×.
- HS ®äc thÇm ®o¹n ømg dông. T×m tiÕng cã vÇn míi häc trong ®o¹n hay khæ th¬.
- HS ®äc tr¬n ®o¹n øng dông. LuyÖn ®äc toµn bµi trong SGK.
- HS thi ®äc bµi tr­íc líp
- GV nhËn xÐt bµi ®äc
b)LuyÖn viÕt: 
- GV h­íng dÉn häc sinh viÕt b¶ng con.
- GV nh¾c nhë HS t­ thÕ ngåi viÕt
- HS viÕt vë tËp viÕt
 -GV:nhËn xÐt chÊm bµi
c) LuyÖn nãi theo chñ ®Ò: §¸ bãng.
- HS quan s¸t tranh v¸ giíi thiÖu víi 
HS vÒ néi dung kÓ
-GV ghi lªn b¶ng vµ treo tranh minh ho¹ cho häc sinh luyÖn nãi
-Cho HS tr×nh bµy tr­íc líp
-GV nhËn xÐt b×nh bÇu
4.Cñng cè dÆn dß
GV hÖ thèng bµi
NhËn xÕt tiÕt häc
1)KiÓm tra bµi cò:
-HS lªn lµm bµi tËp vÒ nhµ
2.Bµi míi :
 a.Giíi thiÖu bµi.
 GV giíi thiÖu phÐp tÝnh:
- GV ®­a ra phÐp tÝnh ghi lªn b¶ng phÐp tÝnh ®ã.
- GV HD häc sinh thùc hiÖn kÕt qu¶
- HS nªu l¹i phÐp tÝnh
- NhËn xÐt c¸ch ®Æt tÝnh råi tÝnh
- HS thùc hiÖn phÐp tÝnh
- GV rót ra quy t¾c tÝnh
- GV kÕt luËn
b.LuyÖn tËp:
Bµi1:TÝnh:
-HS lµm vµo vë
-HS tr×nh bµy bµi tËp tr­íc líp
-GV nhËn xÐt bµi
Bµi2: TÝnh?
-GV chia nhãm giao nhiÖm vô cho HS
HS th¶o luËn bµi tËp
-HS lªn b¶ng tr×nh bµy bµi tËp
-GV nhËn xÐt bµi tËp
GV b×nh bÇu bµi
Bµi4:
-HS nªu bµi to¸n
-HS tr×nh bµy bµi tËp tr­íc líp
-GV nhËn xÐt bµi
- HS ch÷a bµi tËp
3. Cñng cè dÆn dß
- GV hÖ thèng bµi vµ nhËn tiÕt häc.
KÓ ChuyÖn: b«ng hoa niÒm vui
I)Môc Tiªu:
1.HS n¾m ®­îc:néi dung vµ tr×nh tù néi dung cña c©u chuyÖn.
2.RÌn kü n¨ng quan s¸t vµ kÓ ®­îc néi dung c©u chuyÖn,rót ra ®­îc ý nghÜa c©u chuyÖn.
3.GD:häc sinh biÕt quý träng nh÷ng t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi bè mÑ.
II)§å dïng:Tranh ¶nh
III)Dù kiÕn ph­¬ng ph¸p: 
- Thùc hµnh, luyÖn tËp
IV)C¸c Ho¹t §éng D¹y Häc:
1.kiÓm tra bµi:HS ®äc bµi cò
2.Bµi míi:GTB
a.GV:kÓ mÉu toµn bµi
HS nghe vµ quan s¸t tranh
-GV kÓ tãm t¾t bµi
-GV kÓ theo tranh
-HS ®­a ra néi dung bøc tranh
-GV nhËn xÐt bµi
b.KÓ trong nhãm:
-GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm.
-HS th¶o luËn nhãm
-quan s¸t HS th¶o luËn
-cho ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy bµi th¶o luËn
-GV nhËn xÐt b×nh bÇu
-Cho 2em kÓ l¹i chuyÖn
-GV h­íng dÉn HS rót ra ý nghÜa bµi kÓ
-GV ghi b¶ng 
-Cho HS ®äc ý nghÜa
3.Cñng cè dÆn dß:
-GV nhËn xÐt tiÕt häc
-liªn hÖ qua bµi häc
-ChuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 3 : 
 M«n : to¸n: phÐp céng trong ph¹m vi 7 ChÝnh t¶: ( tËp chÐp) 
 b«ng hoa niÒm vui 
.
I ) Môc Tiªu
II ) §å dïng d¹y häc
III)Dù kiÕn ph­¬ng ph¸p.
1.KT: BiÕt thùc hiÖn lËp ®­îc b¶ng céng 7.
2.KN; ViÕt ®­îc b¶ng céng trong ph¹m vi 7 vµ tÝnh ®­îc phÐp tÝnh vµ tãm t¾t bµi to¸n.
3.T§: Cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp
-B¶ng con, que tÝnh
-Thùc hµnh, luyÖn tËp.
1. Gióp HS nh×n viÕt chÝnh x¸c , tr×nh bay ®óng bµi v¨n xu«i viÕt ®óng cì ch÷ theo yªu cÇu.
2. HS lµm ®óng bµi tËp 2, 3 ý a. Tr×nh bµy ®Ñp s¹ch sÏ bµi chÝnh t¶.
3. Cã ý thøc trong viÕt bµi chÝnh t¶
- B¶ng phô , vë bµi tËp
-Thùc hµnh, luyÖn tËp
 C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
3-5
25-30
3-5
Ho¹t ®éng 1
Ho¹t ®«ng 2
Ho¹t ®éng 3
1.KiÓm tra bµi cò
-2 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp trªn b¶ng
- GV nhËn xÐt nghi ®iÓm
Bµi míi :
 a.Giíi thiÖu bµi.
b. NhËn xÐt:
- GV ®­a ra phÐp tÝnh
- HS ®äc vµ nªu phÐp tÝnh
- GV h­íng dÉn thùc hiÖn phÐp tÝnh trªn b¶ng.
- GV nhËn xÐt bµi
- HS ®äc c¸ nh©n vµ ®äc ®ång thanh bµi.
c. LuyÖn tËp:
Bµi tËp 1:
GV ®äc yªu cÇu bµi tËp1
HS lµm b¶ng líp
GV nhËn xÐt bµi tËp
HS ®äc phÐp tÝnh
Bµi tËp 2
GV ®äc yªu cÇu 
GV ghi phÐp tÝnh theo chÊm trßn
HS lµm vµo vë
GV cho HS lªn lµm
GV nhËn xÐt bµi tËp
HS ch÷a bµi tËp
Bµi tËp 3
GV ®äc yªu cÇu 
2HS ®äc yªu cÇu vµ lµm bµi
 -GV ch÷a bµi tËp
 - HS nhËn xÐt bµi tËp
Bµi tËp 4
GV ®äc yªu cÇu 
2HS ®äc yªu cÇu vµ lµm bµi
 -GV ch÷a bµi tËp
 - HS nhËn xÐt bµi tËp
3. Cñng cè dÆn dß
- GV hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt tiÕt häc
-GV dÆn häc sinh chuÈn bÞ bµi sau.
1.KiÓm tra bµi cò
- GV kiÓm tra viÕt vÒ nhµ
- GV nhËn xÐt nghi ®iÓm
2.Bµi míi :
a.Gi¬i thiÖu bµi.
b.H­íng dÉn häc sinh nghe - viÕt 
* H­ìng dÉn HS chuÈn bÞ:
- GV ®äc bµi CT .
- Gióp HS n¾m ND bµi.
Gióp HS nhËn xÐt.
- HS viÕt b¶ng con tõ khã.
* Gv cho HS nh×n b¶ng viÕt CT.
- HS viÕt bµi.
* ChÊm ch÷a bµi.
C: HD lµm bµi tËp CT.
Bµi tËp 2 ( ý a) :
1HS ®äc yªu cÇu
- GV cho HS lµm ya bµi tËp
HS lµm bµi vµo vë BT .
- GV – HS nhËn xÐt söa ch÷a
Bµi tËp 3 (ý a)
2 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.
HS lµm bµi tËp theo cÆp.
- GV gäi ®¹i diÖn mét sè cÆp tr×nh bµy.
HS – GV nhËn xÐt.
3.Cñng cè dÆn dß:
- GV hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt tiÕt
-DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt:4 M«n : MÜ thuËt: vÏ c¸.
I) môc tiªu: 
 +BiÕt c¸ch vÏ h×nh con c¸ t­¬ng ®èi theo mÉu quan s¸t.
 +VÏ ®­îc h×nh con c¸ vµ biÕt c¸ch t« mµu vµo h×nh. 
 + HS c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña h×nh con c¸.
II) §å dïng: Tranh mÉu, giÊy, bót mµu.
III) Dù kiÕn ph­¬ng ph¸p: Quan s¸t, nhËn xÐt thùc hµnh, luyÖn tËp.
IV) C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
ND &TG
H§ cña GV
H§ cña HS
1) KiÓm tra bµi cò:
 5 phót
2) Bµi míi: 30 phót
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t nhËn xÐt mÉu:
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn thao t¸c.
Ho¹t ®éng 3:Thùc hµnh, luyÖn tËp:
Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt,®¸nh gi¸ s¶n phÈm:
3.) Cñng cè dÆn dß:
 5 phót
-GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS
-NhËn xÐt bµi chuÈn bÞ
-GV giíi thiÖu bµi
-Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng
-GV ®­a ra vËt mÉu
-HS quan s¸t
-GV ®Æt c©u hái gîi ý cho HS tr¶ lêi
-Cho HS nhËn biÕt ®­îc vÒ c¸ch trang trÝ, nguyªn liÖu cÇn cã ®Ó lµm s¶n phÈm.
-GV nhËn xÐt rót ra kÕt luËn
-HS nh¾c l¹i
-GV thùc hµnh tr­íc líp
-HD tõng b­íc:
 b1:chuÈn bÞ bót
 b2:VÏ khung h×nh
 b3: ph¸p h×nh
 b4: chØnh h×nh
 b5: vÏ mµu vµ hoµn thiÖn
-GV chia nhãm, giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm thùc hµnh
-Quan s¸t HS lµm s¶n phÈm
-GV l­u ý khi thùc hiÖn lµm s¶n phÈm
-GV cho HS lªn trØnh bµy s¶n phÈm cña nhãm m×nh
-HS tr×nh bµy trªn b¶ng
-GV cho HS nhËn xÐt
-GV b×nh bÇu s¶n phÈm
-GV tuyªn d­¬ng nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp
-GV nhËn xÐt tiÕt häc
-DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
-HS thùc hiÖn
-Nghe
-Nghe
-Quan s¸t
-Tr¶ lêi
-Nghe
-NhËn biÕt c¸c b­íc 
- Nh¾c l¹i c¸c b­íc
- Nghe
-Chia nhãm
-Thùc hµnh
-Tr×nh bµy s¶n phÈm
-NhËn xÐt
-Nghe
TiÕt5: ThÓ Dôc: «n tËp trß ch¬i" bá kh¨n, Nhãm ba nhãm b¶y"
I) môc tiªu: +Thùc hiÖn ®­îc bµi tËp ph¸t triÓn chung, trß ch¬i : Bá kh¨n
 +Tham gia ch¬i nhiÖt t×nh ®óng luËt, thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c bµi tËp
 +RÌn tÝnh bÒn bØ dÎo dai
II) ®Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn: S©n b·i, bãng
III) Dù kiÕn ph­¬ng ph¸p: Lµm mÉu, thùc hµnh luyÖn tËp.
IV) C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
ND 
TG
P p tæ chøc
1.phÇn më ®Çu:
- GV cho HS xÕp hang vµ ®iÓm sè b¸o c¸o
-GV nhËn líp, phæ biÕn bµi tËp
-HS khëi ®éng mét sè ®éng t¸c c¬ b¶n
-HS thùc hµnh ®éng t¸c
-GV nhËn xÐt bµi khëi ®éng cña häc sinh
-HS nªu l¹i bµi tËp míi
2.PhÇn c¬ b¶n:
a. ¤n tËp trß ch¬i:
- GV cho HS tËp hîp theo hµng vßng trßn,hoÆc hµng däc,hµng ngang
-GV nªu tªn bµi tËp
- GV lµm mÉu
-HD häc sinh thùc hiÖn 
-GV chia tæ cho c¸c tæ thùc hiÖn
-Quan s¸t HS thùc hiÖn 
-Cho tõng tæ lªn tr­íc líp thùc hiÖn bµi tËp 
-GV nhËn xÐt bµi
-HS nhËn xÐt b×nh bÇu bµi tËp
-§¹i diÖn c¸c tæ lªn thùc hiÖn
-GV b×nh bÇu bµi tËp
3.PhÇn kÕt thóc:
-GV cho HS xÕp hµng
-Cho tËp mét sè ®éng t¸c tÜnh
-GV nhËn xÐt bµi tËp
-HS tËp l¹i bµi 
GV b×nh bÇu dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau
-Giao bµi tËp vÒ nhµ
8-10 phót
20-22 phót
8-10 phót
* * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * * 
 *
 * * *
 * * *
 * * *
 * * *
 * * *
 * * * 
 Ngµy so¹n: 10/11/2009
 Ngµy gi¶ng :Thø4: 11 /11/2009
TiÕt 1 : M«n : Häc VÇn: TNXH:
 Bµi 53: ¨ng - ©ng gi÷ s¹ch m«i tr­êng 
 xung quanh nhµ ë
I) Môc tiªu
II) §å dïng d¹y häc:
III): Dù kiÕn ph­¬ng ph¸p:
1.Gióp HS hiÓu :
-Gióp häc sinh ®äc tr¬n ®­îc vÇn vµ tiÕng tõ øng dông trong bµi
2.RÌn kü n¨ng ®äc tr¬n bµi vµ viÕt ®­îc c¸c tõ vµ tiÕng kho¸.
-BiÕt nãi theo chñ ®Ò luyÖn nãi : V©ng lêi cha mÑ.
3.Cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc trong ®äc bµi.
-B¶ng con,B¶ngcµi, Bé ch÷
-§äc mÉu, thùc hµnh, luyÖn tËp
Häc song bµi nµy HS cã kh¶ n¨ng :
1.KiÕn thøc :KÓ tªn 1 sè c«ng viÖc cÇn gi÷ s¹ch m«i tr­êng xung quanh nhµ ë.
2.KÜ n¨ng :N¾m ®c vµ biÕt b¶o vÖ m«i tr­êng xung quanh.
3.Th¸i ®é : HS cã ý thøc b¶o vÖ ®­îc m«i tr­êng xung quanh nhµ ë. 
- GV : sgk, tranh minh ho¹ .
- HS : sgk , vë bµi ...
- Thùc hµnh, luyÖn tËp
IV):C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
3-5
phót
25-30 phót
3-5 phót
Ho¹t ®éng 1
Ho¹t ®éng 2
Ho¹t ®éng3
1.KiÓm tra bµi cò
- HS ®äc vµ viÕt tø øng ông
- GV nhËn xÐt ghi ®iÓm
2.Bµi míi
a)Giíi thiÖu bµi
b) Häc vÇn míi:
- GV giíi thiÖu vÇn ghi b¶ng ®äc mÉu 
- HS ®äc nèi tiÕp ph©n tÝch vÇn
- GV söa sai
- HS ghÐp tiÕng ®äc ph©n tÝch .
- GV ghi b¶ng
- HS ®äc nèi tiÕp
- GV cho häc sinh so s¸nh vÇn.
-HS ®äc c¸ nh©n tr­íc líp.
+ ViÕt :
-GV viÕt mÉu – HS viÕt b¶ng con .
- GV nhËn xÐt söa ch÷a
+ GV giíi thiÖu tõ øng dông
- GV ghi b¶ng – HS ®äc ph©n tÝch t×m tiÕng cã vÇn míi häc
- GV ®äc mÉu
- GV gi¶i nghÜa
- GV cho häc sinh ®äc toµn bµi.
-HS ®äc nèi tiÕp.
-HS thi ®äc trong nhãm.
-GV nhËn xÐt b×nh bÇu bµi ®äc.
-GV nhËn xÐt bµi ®äc
1.KiÓm tra bµi cò : 
- GV gäi HS nªu tªn bµi cò.
- GVnhËn xÐt.
2.Bµi míi :
*Giíi thiÖu bµi :
-GV giíi thiÖu bµi ghi ®Çu bµi lªn b¶ng
H§1:Th¶o luËn nhãm:
-GV:chia nhãm giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm th¶o luËn
-GV:quan s¸t c¸c nhãm th¶o luËn
-Cho ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy néi dung th¶o luËn
-GV: nhËn xÐt ®­a ra kªt luËn chung
*H§2:Th¶o luËn cÆp:
-GV:chia cÆp giao nhiÖm vô cho c¸c cÆp
-Quan s¸t cÆp th¸o luËn néi dung bµi
-Cho ®¹i diÖn c¸c cÆp lªn tr×nh bµy néi dung th¶o luËn
-GV:nhËn xet rót ra kÕt luËn chung
*H§3:Trß ch¬i vÏ tranh:
-GV:cho HS thùc hµnh vÏ tranh vÒ chñ ®iÓm : VÖ sinh nhµ ë.
- Quan s¸t HS thùc hµnh bµi vÏ
-Cho HS tr×nh bµy s¶n phÈm cña m×nh
- HS nhËn xÐt bµi vÏ
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ s¶n phÈm
- GV b×nh bÇu bµi vÏ
3. Cñng cè dÆn dß 
-GV nh¾c l¹i ND vµ yªu cÇu bµi
-NhËn xÐt giê häc 
-Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau 
TiÕt2: §¹o ®øc:
 quan t©m gióp ®ì b¹n
30-32 phót
8-10 phót 
Ho¹t ®éng 4
Ho¹t ®éng5
3)luyÖn tËp 
a) luyÖn ®äc:
-GV cho HS ®äc bµi trªn b¶ng ë tiÕt mét.
-GV nhËn xÐt bµi ®äc.
 -HS quan s¸t vµ nhËn xÐt bøc tranh sè 1,2,3 vÏ g×.
- HS ®äc thÇm ®o¹n ømg dông. T×m tiÕng cã vÇn míi häc.
- HS ®äc tr¬n ®o¹n øng dông. LuyÖn ®äc toµn bµi trong SGK.
b)LuyÖn viÕt:
- GV h­íng dÉn häc sinh viÕt b¶ng con.
- HS viÕt vë tËp viÕt
 -GV:nhËn xÐt chÊm bµi
- HS ch÷a bµi
c) LuyÖn nãi theo chñ ®Ò.
- HS quan s¸t tranh v¸ giíi thiÖu víi 
HS vÒ chñ ®Ò luyÖn nãi
-GV ghi lªn b¶ng chñ ®Ò luyÖn nãi
-Cho HS tr×nh bµy tr­íc líp
-GV nhËn xÐt b×nh bÇu
4.Cñng cè dÆn dß:
GV hÖ thèng bµi
NhËn xÕt tiÕt häc
I): Môc tiªu:
1. KT: HS n¾m ®­îc c¸c chuÈn mùc vÒ quan t©m gióp ®ì b¹n.
2. KN: BiÕt xö lý t×nh huèng trong bµi vµ sö lý c¸c hµnh vi nªn vµ kh«ng nªn.
3. T§: cã ý thøc vµ tù gi¸c trong häc tËp.
II): §å dïng:
-Tranh ¶nh, phiÕu bµi tËp.
III): Dù kiÕn ph­¬ng ph¸p:
-Quan s¸t, th¶o luËn nhãm
IV): Ho¹t ®éng d¹y häc:
1 KiÓm tra bµi cò
- GV kiÓm tra HS ®äc bµi häc cò.
2. Bµi míi:
a. Giíi thiÖu bµi:
b. H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi tËp 1 ( lµm viÖc theo cÆp)
- 1HS ®äc yªu cÇu bµi tËp
- C¶ líp quan s¸t tranh , ®äc lêi nh©n vËt
- HS lµm bµi theo cÆp ( thùc hµnh ®ãng vai)
- 1- 2 cÆp tr×nh bµy bµi th¶o luËn.
Bµi tËp 2 ( lµm viÖc VBT)
- 1HS ®äc yªu cÇu bµi tËp
- HS lµm bµi theo nhãm ( thùc hµnh ®ãng vai lÇn l­ît theo tõng t×nh huèng a,b, c 
- 1- 2 nhãm th­c hµnh 
- GV nhËn xÐt b×nh bÇu bµi th¶o luËn.
Bµi tËp 3:Sö lý t×nh huèng?
-GV cho HS quan s¸t tranh.
-GV nªu tõng t×nh huèng.
-Cho HS gi¬ thÎ theo t×nh huèng trªn.
3. Cñng cè dÆn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
-Liªn hÖ qua bµi häc.
 Tiªt3 :
 M«n : To¸n: TËp ®äc:
 phÐp trõ trong ph¹m vi 7 quµ cña bè
I . Môc tiªu :
II. §å dïng d¹y - häc :
III):Dù kiÕn ph­¬ng ph¸p:
1. KT: HS thùc hiÖn ®­îc c¸c phÐp tÝnh trõ trong ph¹m vi 7 vµ gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n.
2. KN: Lµm quen víi tãm t¾t vµ viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp víi h×nh vÏ.
3. T§: Cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp.
+B¶ng con, que tÝnh.
+Thùc hµnh luyÖn tËp.
1. KT: BiÕt ®äc chËm râ rµng, ph¸t ©m ®óng nh÷ng tõ ng÷ khã trong bµi.
2. KN: BiÕt ng¾t nghØ h¬i sau c¸c dÊu c©u.
+HiÓu ®­îc néi dung bµi: T×nh c¶m yªu th­¬ng cña bè qua nh÷ng mãn quµ ®¬n s¬ dµnh cho con.
+SGK,Tranh ¶nh.
+Nhãm, c¸ nh©n.
 C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
3-5
25- 30
3-5 phót
* Ho¹t ®éng 1:
Ho¹t ®éng 2
Ho¹t ®éng3
 1.KiÓm tra bµi cò : 
- GV gäi HS lªn lµm bµi cò.
- GVnhËn xÐt.
2.Bµi míi :
*Giíi thiÖu bµi :
a. GV giíi thiÖu bµi ghi ®Çu bµi lªn b¶ng.
-GV h­íng dÉn h×nh thµnh b¶ng trõ 7
-HS ®äc c¸c sè trªn b¶ng.
- GV thùc hiÖn phÐp tÝnh trõ trong ph¹m vi 7
-HS viÕt c¸c sè vµ ®äc c¸c sè ®ã.
-HS ®äc nèi tiÕp b¶ng 
- Häc sinh thùc hiÖn tÝnh
-GV nhËn xÐt .
b.LuyÖn tËp:
Bµi tËp 1:
GV ®äc yªu cÇu bµi tËp1
HS lµm vµo b¶ng con
HS gi¬ b¶ng
GV nhËn xÐt bµi tËp
HS ®äc phÐp tÝnh
Bµi tËp 2
GV ®äc yªu cÇu 
GV ghi phÐp tÝnh lªn b¶ng
HS lµm vµo vë
GV cho HS lªn lµm
- GV nhËn xÐt bµi tËp
HS ch÷a bµi tËp
Bµi tËp 3
GV ®äc yªu cÇu 
2HS ®äc yªu cÇu
GV gäi HS lªn b¶ng lam bµi
 -GV ch÷a bµi tËp
 -GV nhËn xÐt bµi tËp
Bµi tËp 4
GV ®äc yªu cÇu 
2HS ®äc yªu cÇu
GV gäi HS lªn b¶ng lam bµi
 -GV ch÷a bµi tËp
 -GV nhËn xÐt bµi tËp
3. Cñng cè dÆn dß
- GV hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt tiÕt häc
-GV dÆn häc sinh chuÈn bÞ bµi sau
1 KiÓm tra bµi cò
- GV kiÓm tra HS ®äc bµi cò
2. Bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi:
b.luyÖn ®äc:
GV ®äc mÉu toµn bµi.
-HS ®äc nèi tiÕp c©u.
- GV ghi tõ khã – HS ®äc c¸ nh©n , ®ång thanh
- GVh­íng dÉn giäng ®äc c¶ bµi .
- GV chia ®o¹n 
- GV h­íng dÉn häc sinh ®äc c©u v¨n dµi, 
- HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n tr­íc líp
-GV:rót ra tõ ng÷ gi¶i nghÜa tõ
-GV:chia nhãm cho häc sinh ®äc nèi tiÕp ®o¹n trong nhãm tr­íc líp
-HS:®äc bµi tr­íc líp
-GV:nhËn xÐt bµi ®äc
-cho c¶ líp ®äc ®ång thanh c¶ bµi hoÆc mét ®o¹n trong bµi
-GV:nhËn xÐt bµi ®äc
c.T×m hiÓu bµi:
-GV:cho häc sinh ®äc thÇm ®o¹n va suy nghÜ nghe c©u hái tr¶ lêi néi dung ®äc thÇm
-Cho HS tr¶ lêi néi dung c©u hái
-GV:cho HS bæ sung n«i dung c©u tr¶ lêi
-GV: nhËn xÐt ®¸nh gi¸
-GV: ®­a c©u hái ®Ó rót ra ý nghÜa bµi ®äc
-GV:ghi lªn b¶ng 
-HS:®äc vµi lÇn ý nghÜa néi dung bµi
d)luyÖn ®äc l¹i:
 -GV:chia nhãm giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm th¶o luËn.
-Cho HS lªn tr×nh bµy bµi.
-GV nhËn xÐt b×nh bÇu.
3. Cñng cè dÆn dß:
-GV nhËn xÐt tiÕt häc.
-Giao bµi vÒ nhµ
TiÕt4:
M«n:§¹o ®øc:
 nghiªm trang khi chµo cê To¸n: 51 - 18
Môc tiªu:
II): §å dïng:
III): Dù kiÕn ph­¬ng ph¸p:
1.KT: Nªu ®­îc c¸ch biÓu hiÖn hµnh ®éng vÒ c¸c t×nh huèng trong tranh.
2. KN: Nªu ®­îc lÔ phÐp nghiªm trang khi chµo cê.
3. T§: Thùc hiÖn ®­îc viÖc ®øng khi chµo cê.
+Tranh ¶nh, phiÕu bµi tËp.
+Quan s¸t, th¶o luËn nhãm.
+Nªu ®­îc c¸c sè trong phÐp tÝnh lµm ®­îc phÐp tÝnh theo cét däc.
+Ph©n biÖt ®­îc c¸c phÐp tÝnh trõ cã d¹ng 51-18.
+Cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp.
+B¶ng phô, SGK.
+Thùc hµnh, luyÖn tËp.
 IV): c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu
3-5
25-30
3-5 phót
Ho¹t ®éng 1
Ho¹t ®éng2
Ho¹t ®éng3
1.KiÓm tra bµi cò
-2 HS lªn b¶ng ®äc bµi ghi nhí ë bµi cò
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸
2.Bµi míi :
 a.Giíi thiÖu bµi:
H§1:Th¶o luËn nhãm:
-GV:chia nhãm giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm th¶o luËn
-GV:quan s¸t c¸c nhãm th¶o luËn
-Cho ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy néi dung th¶o luËn
-GV: nhËn xÐt ®­a ra kªt luËn chung
*H§2:Th¶o luËn cÆp:
-GV:chia cÆp giao nhiÖm vô cho c¸c cÆp
-quan s¸t cÆp th¸o luËn néi dung bµi
-cho ®¹i diÖn c¸c cÆp lªn tr×nh bµy néi dung th¶o luËn
-GV:nhËn xet rót ra kÕt luËn chung
*H§3:Th¶o luËn nhãm:
-GV:chia nhãm giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm th¶o luËn
-GV:quan s¸t c¸c nhãm th¶o luËn
-Cho ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy néi dung th¶o luËn
-GV: nhËn xÐt ®­a ra kªt luËn chung
3.Cñng cè dÆn dß:
- GV hÖ thèng bµi , nhËn xÐt tiÕt häc. 
-DÆn HS ®äc bµi ghi nhí.
1.KiÓm tra bµi cò
-2 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp trªn b¶ng
- GV nhËn xÐt nghi ®iÓm
Bµi míi :
 a.Giíi thiÖu bµi.
 b.NhËn xÐt:
-GV cho HS quan s¸t phÐp tÝnh.
-HS nhËn xÐt phÐp tÝnh.
-GV ®­a ra c©u hái gîi ý.
-HS nªu c¸c thõa sè trong phÐp tÝnh.
-GV nhËn xÐt bµi.
- HS ®äc l¹i phÐp tÝnh trªn b¶ng
c. luyÖn tËp
Bµi tËp 1:
GV ®äc yªu cÇu 
GV ghi phÐp tÝnh lªn b¶ng
HS lµm vµo vë
GV cho HS lªn lµm
-GV nhËn xÐt bµi tËp
HS ch÷a bµi tËp
Bµi tËp 2:
GV ®äc yªu cÇu 
2HS ®äc yªu cÇu
GV gäi HS lªn b¶ng lµm bµi
-GV ch÷a bµi tËp
-GV nhËn xÐt bµi tËp
Bµi 3:
- GV nªu yªu cÇu bµi tËp
- HS lµm bµi tËp
- GV nhËn xÐt bµi
Bµi 4:
- GV nªu yªu cÇu bµi tËp
- HS lµm bµi tËp
- GV nhËn xÐt bµi
3. Cñng cè dÆn dß
- GV hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt tiÕt häc
-GV dÆn häc sinh chuÈn bÞ bµi sau.
 Ngµy so¹n:12/11/2009
 Ngµy gi¶ng:Thø 5:13/11/2009
 TiÕt1: M«n:Häc vÇn:Bµi 54: ung - ­ng To¸n: luyÖn tËp
I): Môc tiªu:
II): §å dïng häc tËp:
III): Dù kiÕn ph­¬ng ph¸p:
1.Gióp HS hiÓu :
-Gióp häc sinh ®äc tr¬n ®­îc vÇn vµ tiÕng tõ øng dông trong bµi
2.RÌn kü n¨ng ®äc tr¬n bµi vµ viÕt ®­îc c¸c tõ vµ tiÕng kho¸.
-BiÕt nãi theo chñ ®Ò luyÖn nãi trong néi dung yªu cÇu." Rõng thung lòng, suèi, ®Ìo.
3.Cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc trong ®äc bµi.
-B¶ng con,B¶ngcµi, Bé ch÷
+Thùc hµnh, luyÖn tËp
1.KT: Thùc hµnh nhËn biÕt vµ thuéc b¶ng trõ 14 ®i mét sè
2. KN: BiÕt thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh t×m sè trõ, gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t..
3. T§: Cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp.
+ B¶ng phô, B¶ng con, SGK.
+ Thùc hµnh, luyÖn tËp.
 C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
3-5 phót
25-30 phót
3-5 phót
Ho¹t ®éng 1
Ho¹t ®éng 2
Hoat ®éng 3
1.KiÓm tra bµi cò
- HS ®äc vµ viÕt tø øng ông
- GV nhËn xÐt ghi ®iÓm
2.Bµi míi
a)Giíi thiÖu bµi
b) Häc vÇn míi:
- GV giíi thiÖu vÇn ghi b¶ng ®äc mÉu 
- HS ®äc nèi tiÕp ph©n tÝch vÇn
- GV söa sai
- HS ghÐp tiÕng ®äc ph©n tÝch .
- GV ghi b¶ng
- HS ®äc nèi tiÕp
- GV cho häc sinh so s¸nh vÇn.
-HS ®äc c¸ nh©n tr­íc líp.
+ ViÕt :
-GV viÕt mÉu – HS viÕt b¶ng con .
- GV nhËn xÐt söa ch÷a
+ GV giíi thiÖu tõ øng dông
- GV ghi b¶ng – HS ®äc ph©n tÝch t×m tiÕng cã vÇn míi häc
- GV ®äc mÉu
- GV gi¶i nghÜa
- GV cho häc sinh ®äc toµn bµi.
-HS ®äc nèi tiÕp.
-HS thi ®äc trong nhãm.
-GV nhËn xÐt b×nh bÇu bµi ®äc.
-GV nhËn xÐt bµi ®äc
1.KiÓm tra bµi cò : 
- GV gäi HS lªn lµm bµi cò.
- GVnhËn xÐt.
2.Bµi míi :
*Giíi thiÖu bµi :
a. luyÖn tËp
Bµi tËp 1:
GV ®äc yªu cÇu 
GV ghi phÐp tÝnh lªn b¶ng
HS lµm vµo vë
GV cho HS lªn lµm
-GV nhËn xÐt bµi tËp
HS ch÷a bµi tËp
Bµi tËp 2:
GV ®äc yªu cÇu 
2HS ®äc yªu cÇu
GV gäi HS lªn b¶ng lµm bµi
-GV ch÷a bµi tËp
-GV nhËn xÐt bµi tËp
Bµi 3:
- GV nªu yªu cÇu bµi tËp
- HS lµm bµi tËp
- GV nhËn xÐt bµi
Bµi tËp 4:
GV ®äc yªu cÇu 
2HS ®äc yªu cÇu
GV gäi HS lªn b¶ng lµm bµi
-GV ch÷a bµi tËp
-GV nhËn xÐt bµi tËp
3. Cñng cè dÆn dß
- GV hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt tiÕt häc
-GV dÆn häc sinh chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt:2 
 ChÝnh t¶:(NV) quµ cña bè
25-30 phót
5 -10 phót
Ho¹t ®éng4
Ho¹t ®éng5
3)luyÖn tËp 
a) luyÖn ®äc:
-GV cho HS ®äc bµi trªn b¶ng ë tiÕt mét.
-GV nhËn xÐt bµi ®äc.
 -HS quan s¸t vµ nhËn xÐt bøc tranh sè 1,2,3 vÏ g×.
- HS ®äc thÇm ®o¹n ømg dông. T×m tiÕng cã vÇn míi häc.
- HS ®äc tr¬n ®o¹n øng dông. LuyÖn ®äc toµn bµi trong SGK.
b)LuyÖn viÕt:
- GV h­íng dÉn häc sinh viÕt b¶ng con.
- HS viÕt vë tËp viÕt
 -GV:nhËn xÐt chÊm bµi
- HS ch÷a bµi
c) LuyÖn nãi theo chñ ®Ò.
- HS quan s¸t tranh v¸ giíi thiÖu víi 
HS vÒ chñ ®Ò luyÖn nãi
-GV ghi lªn b¶ng chñ ®Ò luyÖn nãi
-Cho HS tr×nh bµy tr­íc líp
-GV nhËn xÐt b×nh bÇu
4.Cñng cè dÆn dß:
GV hÖ thèng bµi
NhËn xÕt tiÕt häc
I):Môc tiªu:
1.KT:Gióp HS viÕt ®óng vµ ®ñ ®o¹n chÝnh t¶ cã nhiÒu dÊu c©u.
2. KN: RÌn kü n¨ng nghe viÕt chÝnh t¶.
+§iÒn ®óng vµ chç chÊm cho thÝch hîp.
3. T§: Cã ý thøc trong häc tËp
II):§å dïng :
+B¶ng phô, VBT.
III): dù kiÕn ph­¬ng ph¸p:
+NhËn xÐt, thù hµnh, luyÖn tËp.
IV): C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1.KiÓm tra bµi cò
- GV kiÓm tra viÕt : mét sè tõ ng÷ ë bµi tr­íc
- GV nhËn xÐt nghi ®iÓm
2.Bµi míi :
a.Gi¬i thiÖu bµi.
b.H­íng dÉn häc sinh nghe - viÕt 
* H­ìng dÉn HS chuÈn bÞ:
- GV ®äc bµi CT .
- Gióp HS n¾m ND bµi.
Gióp HS nhËn xÐt.
- HS viÕt b¶ng con tõ khã.
* Gv cho HS nh×n b¶ng viÕt CT.
- HS viÕt bµi.
* ChÊm ch÷a bµi.
C: HD lµm bµi tËp CT.
Bµi tËp 2 ( ý a) :
1HS ®äc yªu cÇu
- GV cho HS lµm ya bµi tËp
HS lµm bµi vµo vë BT .
- GV – HS nhËn xÐt söa ch÷a
Bµi tËp 3 (ý a)
2 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.
HS lµm bµi tËp theo cÆp.
- GV gäi ®¹i diÖn mét sè cÆp tr×nh bµy.
HS – GV nhËn xÐt.
3.Cñng cè dÆn dß:
- GV hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt tiÕt
-DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt3:
 M«n: To¸n: luyÖn tËp LuþÖn tõ vµ c©u: 
 Tõ vÒ c«ng viÖc gia ®×nh - ai lµm g×?
I ) Môc Tiªu
II ) §å dïng d¹y häc
III)Dù kiÕn ph­¬ng ph¸p
1.BiÕt thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng trõ vµ viÕt ®­îc phÐp tÝnh thÝch hîp trong ph¹m vi 7.
2.ViÕt vµ ®äc ®­îc c¸c sè vµ tÝnh ®óng nhanh chÝnh x¸c.
3. Cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp.
-B¶ng con, que tÝnh
-Thùc hµnh, luyÖn tËp.
1. KT: ChØ ra ®­îc mét sè tõ chØ vÒ c«ng viÖc trong nhµ.
2.KN: BiÕt ®Æt c©u víi mçi tõ vµ x¸c ®Þnh dÊu c©u trong ®o¹n v¨n.
3.Nªu ®óng vµ ®Æt c©u hái cho côm tõ : Ai lµm g×.
3.T§: Cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp.
- Tranh ¶nh, VBT
-Thùc hµnh, luyÖn tËp
 IV):C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
3-5 phót
25-30 phót
5 phót
Ho¹t ®éng 1
Ho¹t ®éng 2
Hoat ®éng3
1.KiÓm tra bµi:
-HS lªn lµm bµi tËp vÒ nhµ.
-GV nhËn xÐt bµi tËp.
2.Bµi míi:
-GV giíi thiÖu néi dung bµi häc:
a.LuyÖn tËp:
Bµi tËp 1:
GV ®äc yªu cÇu bµi tËp1
HS lµm vµo b¶ng trªn líp
HS ®äc c¸c sè ®ã
GV nhËn xÐt bµi tËp
HS ®äc phÐp tÝnh
 Bµi tËp 2
GV ®äc yªu cÇu 
GV ghi phÐp tÝnh lªn b¶ng
HS lµm vµo vë
GV cho HS lªn lµm
 - GV nhËn xÐt bµi tËp
HS ch÷a bµi tËp
Bµi 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop ghep 12 Moi nhat.doc