Giáo án Lớp 4 - Tuần 7

1. Đọc trơn toàn bài . Biết đọc diễn cảm bài văn thể hiện tình cảm yêu mến thiếu nhi , niềm tự hào , ước mơ và hi vọng của anh chiến sĩ về tương lai tươi đẹp của đất nước , của thiếu nhi 2.Hiểu các từ ngữ trong bài .Trả lời được các câu hỏi trong SGK

- Hiểu ý nghĩa của bài : Tình thương yêu các em nhỏ của anh chiến sĩ , mơ ước của anh về tương lai của các em trong đêm trung thu độc lập đầu tiên của đất nước .

- Tranh minh họa bài đọc trong SGK .

- Băng giấy viết câu , đoạn cần hướng dẫn HS đọc .

 

doc 44 trang Người đăng honganh Ngày đăng 20/01/2016 Lượt xem 285Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TG
HĐ
5
10
6
8
7
5
1
2
3
4
5
6
 1. Ổn định:
 2. Bài cũ : 
 - HS Sửa các bài tập về nhà .
 GV nhận xét
3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động : 
Giới thiệu biểu thức có chứa hai chữ .
- GV Nêu ví dụ đã ghi sẵn ở bảng phụ và giải thích cho HS biết mỗi chỗ “” chỉ số con cá do anh hoặc em hay cả hai anh em câu được .
- Nêu mẫu : ( ghi vào bảng phụ )
+ Anh câu được 3 con cá ; em câu được 2 con cá ; cả hai anh em câu được bao nhiêu con cá ?
Số cá của anh
Số cá của em
Số cá của hai anh em
3
2
3 + 2
HS tự nêu và viết vào các dòng tiếp theo của bảng để dòng cuối cùng sẽ có :
+ Anh câu được a con cá ; em câu được b con cá ; cả hai anh em câu được a + b con cá .
- GV Giới thiệu : a + b là biểu thức có chứa hai chữ . 
- Nêu biểu thức : a + b rồi tập cho HS phát biểu như SGK .
Thực hành .
- Bài 1 ,2: 
- HS Tự làm bài rồi chữa bài .
- GV nhận xét
- Bài 3 : 
- HS Làm bài theo mẫu rồi chữa bài .
- Bài 4 : 
- Làm bài theo mẫu rồi chữa bài .
4. Củng cố - Dặn dò : 
- Nêu lại các nội dung vừa học .
- Làm các bài tập ở vbt
- Chuẩn bị: Tính chất giao hoán của phép cộng.
1.Ổn định:
2. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 03 HS 
- GV :Haõy neâu daáu hieäu cuûa beänh soát reùt?
- Taùc nhaân gaây beänh soát reùt laø gì? Beänh soát reùt nguy hieåm nhö theá naøo?
- Chuùng ta neân laøm gì ñeå phoøng choáng beänh soát reùt?
- GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. 
3. Baøi môùi: 
a. Giôùi thieäu baøi: 
 b. Noäi dung: 
Thöïc haønh laøm baøi taäp trong SGK. 
- HS ñoïc kyõ caùc thoâng tin, sau ñoù laøm caùc baøi taäp tranh 28 SGK. 
- HS neâu keát quaû laøm vieäc. 
- GV nhaän xeùt, choát laïi keát luaän ñuùng. 
 GV yeâu caàu caû lôùp thaûo luaän caâu hoûi: Theo baïn, beänh soát xuaát huyeát coù nguy hieåm khoâng? Taïi sao?
- HS neâu yù kieán. 
GV nhaän xeùt, ruùt ra keát luaän 1 SGK/29. 
- Goïi HS nhaéc laïi keát luaän. 
Quan saùt vaø thaûo luaän. 
- GV yeâu caàu HS quan saùt caùc hình 2, 3, 4 /29 SGK. 
- HS laøm vieäc theo nhoùm 4 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi SGK/29. 
- GV Goïi ñaïi dieän nhoùm ghi keát quaû thaûo luaän. 
HS nhaän xeùt, ruùt ra keát luaän /29. 
- Goïi HS nhaéc laïi phaàn baïn caàn bieát trang 29. 
4. Cuûng coá, daën doø: 
- Beänh soát xuaát huyeát gaây nguy hieåm nhö theá naøo?
- Chuùng ta caàn phaûi laøm gì ñeå phoøng traùnh beänh soát xuaát huyeát?
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
Tiết 5
Thể dục	
Bài 13 : * Tập hợp hàng ngang,dóng hàng,điểm số,quay sau,
 Đi đều vòng phải,vòng trái.
 * Trò chơi:Kết bạn
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
- Thực hiện được tập hợp hàng ngang , dóng hàng thẳng, điểm số và quay sau cơ bản đúng. Biết cách đi đều vòng phải , vòng trái đúng hướng và đứng lại .
- Trò chơi: Kết bạn.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi ..
* HS tập trung chú ý,chơi đúng luật,nhiệt tình trong khi chơi .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường; Còi . 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Khởi động
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn ĐHĐN :
Thành 4 hàng ngang.. tập hợp
Nhìn phải..thẳng Thôi
Bên phải(trái).quay
Đi đều.bước
Vòng bên phải (trái)..bước
Đứng lại .đứng
 Nhận xét
Các tổ tập luyện
Nhận xét
Các tổ trình diễn
Nhận xét
b. Trò chơi: Kết bạn
GV phổ biến nội dung trò chơi để học sinh thực hiện
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn ĐHĐN
5phút
 25phút
10phút
 6Phút
 4phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình trò chơi
* HS tập trung chú ý,chơi đúng luật,nhiệt tình trong khi chơi .
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV 
 Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010
	Tiết 1
NTĐ4
NTĐ5
Môn
Tên bài
Tập đọc
Ở vương quốc tương lai
Kĩ thuật
Nấu cơm ( T1) 
I/ Mục tiêu
II/ ĐDDH
1. Biết đọc trơn , trôi chảy , đúng với một văn bản kịch .
+ Biết đọc vở kịch với giọng rõ ràng , hồn nhiên , thể hiện được tâm trạng háo hức , ngạc nhiên , thán phục của Tin-tin và Mi-tin ; thái độ tự tin , tự hào của những em bé ở Vương quốc Tương Lai . 
2.Hiểu ý nghĩa của màn kịch : Ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc . Ở đó , trẻ em là những nhà phát minh giàu trí sáng tạo , góp sức mình phục vụ cuộc sống .(Trả lời được câu hỏi 1,2,3,4 SGK)
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK . 
- Bảng phụ viết sẵn câu , đoạn cần hướng dẫn luyện đọc .
HS caàn phaûi :
- Bieát caùch naáu côm. 
- Coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå naáu côm giuùp ñôõ gia ñình. 
- Gaïo teû; noài côm thöôøng vaø noài côm ñieän; beáp ga du lòch; duïng cuï ñong gaïo; raù, chaäu ñeå vo gaïo; ñuõa naáu côm. 
- Phieáu hoïc taäp. 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
5
15
15
5
1
2
3
4
1. Ổn định:
2. Bài cũ : (4’) Trung thu độc lập .
- GV Kiểm tra 2 em nối tiếp nhau đọc bài Trung thu độc lập , trả lời câu hỏi 3 , 4 SGK 
 -Nhận xét , ghi điểm
 3. Bài mới : (27’)
 a) Giới thiệu bài :
 b) Các hoạt động :
Luyện đọc và tìm hiểu màn 1 : 
- GV Đọc mẫu màn kịch .
- Chia màn 1 thành 3 đoạn nhỏ :
- Giúp HS hiểu các từ khó trong màn 1 .
- HS Luyện đọc theo cặp .
- Vài em đọc cả màn kịch .
- HS đối thoại , tìm hiểu nội dung màn kịch , trả lời các câu hỏi sau : 
+ Tin-tin và Mi-tin đến đâu và gặp những ai ?
+ Vì sao nơi đó có tên là Vương quốc Tương Lai ?
+ Các bạn nhỏ ở công xưởng xanh sáng chế ra những gì ?
+ Các phát minh ấy thể hiện những mơ ước gì của con người ? (Thảo luận nhóm 4)
- Hướng dẫn đọc diễn cảm màn kịch theo cách phân vai : 
Luyện đọc và tìm hiểu màn 2 : 
-GV Đọc mẫu màn kịch .
- Chia màn 2 thành 3 đoạn nhỏ :
- Hướng dẫn HS đọc đúng những câu hỏi , câu cảm , ngắt giọng rõ ràng , đủ để phân biệt tên nhân vật với lời nói của nhân vật ấy 
HS tìm hiểu nội dung màn kịch 
+ Những trái cây mà Tin-tin và Mi-tin thấy trong khu vườn kì diệu có gì khác thường ?
+ Em thích những gì ở Vương quốc Tương Lai ?
- GV Hướng dẫn luyện đọc và thi đọc diễn cảm màn kịch theo lối phân vai : 
+ Hai tốp thi đọc .
4. Củng cố - Dặn dò: 
- Hỏi : Vở kịch nói lên điều gì ? 
- Nhận xét tiết học .
1.Ổn định:
2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’) 02 HS
 -HS Neâu ghi nhôù cuûa baøi vaø traû lôøi caâu hoûi 1 ,2 (SGK/33). 
* GV nhaän xeùt , ghi ñieåm. 
3. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi: GV ghi ñeà
b. Tìm hieåu caùc caùch naáu côm ôû gia ñình. 
- HS TL caâu hoûi:
+ Theo em, coù maáy caùch naáu côm?
+ Ñoù laø nhöõng caùch naøo?
- GV toùm taét caùc yù traû lôøi cuûa HS . 
c. Tìm hieåu caùch naáu côm baèng beáp ñun. 
- HS thaûo luaän nhoùm veà caùch naáu côm baèng beáp ñun theo noäi dung phieáu hoïc taäp. 
HS ñoïc noäi dung muïc 1 vaø quan saùt hình 1,2,3 ñeå ghi keát quaû thaûo luaän vaøo phieáu. 
- GV Goïi HS leân baûng thöïc hieän caùc thao taùc chuaån bò naáu côm baèng beáp ñun. 
4. Cuûng coá- Daën doø:
- Goïi HS ñoïc ghi nhôù trong SGK. 
- GV nhaän xeùt thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. 
- Daën doø HS veà nhaø giuùp gia ñình naáu côm. 
Tiết 2
NTĐ4
NTĐ5
Môn
Tên bài
Kể chuyện
Lời ước dưới trăng
Mĩ thuật
VT. Đề tài: An toàn giao thông
I/ Mục tiêu
II/ ĐDDH
1. Dựa vào lời kể của thầy cô và tranh minh họa để kể lại được từng đoạn câu chuyện Lời ước dưới trăng ,kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện. Chăm chú lắng nghe thầy cô kể chuyện , nhớ chuyện . Theo dõi bạn kể chuyện , nhận xét đúng lời kể của bạn , kể tiếp được lời bạn
2.Hiểu truyện , trao đổi được với các bạn về nội dung , ý nghĩa câu chuyện : Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui , hạnh phúc cho mọi người . 
- GDBVMT: GV khai thác vẻ đẹp của ánh trăng để thấy được giá trị của MT thiên nhiên đối với cuộc sống con nhười.
- Tranh minh họa truyện SGK phóng to .
 Hiểu biết về ATGT và tìm chọn được hình ảnh phù hợp với nội dung đề tài
- Vẽ được tranh về đề tài ATGT theo cảm nhận riêng.
	- Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu và vẽ màu phù hợp. 
 - Học sinh có ý thức chấp hành luật giao thông
- Một số tranh, ảnh về đề tài ATGT (đường bộ, đường thuỷ,).
- Một số bài vẽ về đề ATGT của học sinh.
 - Hình giợi ý cách vẽ.
 - Vở tập vẽ
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
5
10
10
10
5
1
2
3
4
5
 1 Ổn định: 
2. Bài cũ : 
	- Kiểm tra 2 em kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe , được đọc .
3. Bài mới 
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động :
GV kể chuyện .
-GV Kể lần 1 .
- Kể lần 2 , vừa kể vừa chỉ vào từng tranh minh họa phóng to trên bảng .
- Kể lần 3 .
Hướng dẫn HS kể chuyện , trao đổi về ý nghĩa câu chuyện .
a) Kể trong nhóm :
- HS Tiếp nối nhau đọc các yêu cầu của BT .
- HS Kể từng đoạn câu chuyện theo nhóm 2 hoặc 4 , sau đó kể toàn truyện . Kể xong , trao đổi về nội dung câu chuyện theo yêu cầu 3 SGK .
b) Thi kể chuyện trước lớp :
GV gọi HS tiếp nối nhau thi kể toàn bộ câu chuyện .
- Vài em thi kể toàn bộ truyện , trả lời các câu hỏi a , b , c của yêu cầu 3 .
- HS nhận xét , bình chọn 
-Nhận xét , tuyên dương , ghi điểm
3. Củng cố - Dặn dò : 
- Hỏi : Qua câu chuyện , em hiểu điều gì ? 
- GDBVMT: 
- Nhận xét tiết học . 
	- Dặn HS đọc trước yêu cầu và gợi ý của BT kể chuyện SGK tuần sau .
 1 Ổn định: 
 2. Kiểm tra : (1 – 2 phút)
- Đồ dùng của HS 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động :
 Tìm, chọn nội dung đề tài Cách vẽ tranh 
- HS nhận xét những hình ảnh đúng, sai về ATGT ở tranh
- HS tìm nội dung cụ thể và các hình ảnh để vẽ tranh
- HS nêu :Sắp xếp và vẽ các hình ảnh: người, phương tiện giao thông, cảnh vật,cần có chính, phụ
+Vẽ hình ảnh chính trước, hình ảnh phụ sau
+ Điều chỉnh hình vẽ và vẽ thêm các chi tiết cho 
tranh sinh động
+Vẽ màu theo ý thích
Thực hành 
- GV YC HS Mở trang 14 - 15 vở tập vẽ 
- HS Vẽ tranh đề tài ATGT 
- Tô màu theo ý thích 
- Giợi ý HS tìm hiểu cách thể hiện nội dung
- Nhắc HS cách sắp xếp hình ảnh chính, phụ sao cho cân đối. 
- Giợi ý HS vẽ thêm cảnh vật cho sinh động, nhưng phải phù hợp với từng nội dung 
- Tìm màu vẽ cho phù hợp. 
- Màu sắc tươi vui, có đậm, nhạt 
 Nhận xét, đánh giá 
- HS Chọn một số bài vẽ đã và chưa hoàn thành 
- HS nhận xét 
- Bạn thích nhất bài nào ? Vì sao 
 * GV Nhận xét chung lại cách đánh giá của HS, xếp loại 
 Dặn dò :
 - Quan sát một số đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu
. 
Tiết 3
Môn
Tên bài
Kĩ thuật
Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (T2)
Tập đọc
Tiếng đàn Ba – la Lai- ca trên sông Đà
I/ Mục tiêu
II/ ĐDDH
1. HS biết cách khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường.
- Khâu ghép được 2 mép vải bằng mũi khâu thường , các mũi khâu chưa đều có thể bị dúm.
- Có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường đề áp dụng vào cuộc sống.
* Khâu đẹp, đều , ít bị dúm.
- Mẫu đường khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường.
- Vật liệu và dụng cụ cần thiết như SGK
1. Ñoïc troâi chaûy, löu loaùt baøi thô, ñuùng nhòp cuûa theå thô töï do. 
-Bieát ñoïc dieãn caûm baøi thô 
2. Hieåu yù nghóa baøi thô: Ca ngôïi veû ñeïp kyø vó cuûa coâng trình, söùc maïnh cuûa nhöõng ngöôøi ñang chinh phuïc doøng soâng vaø söï gaén boù, hoaø quyeän giöõa con ngöôøi vôùi thieân nhieân. 
3. Hoïc thuoäc loøng baøi thô. 
- AÛnh veà nhaø maùy thuyû ñieän Hoaø Bình. 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
5
20
10
5
1
2
3
4
1. Ổn định:
2. .Bài cũ:
- HS đọc ghi nhớ 
 - GV Nhận xét , đánh giá
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài : 
b) Các hoạt động : 
HS thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
- GV nhắc lại các bước khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường: 
+ Bước 1 : Vạch dấu đường khâu
+ Bước 2 : Khâu lược 
+ Bước 3 : Khâu ghép 2 mép vải 
-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 
- HS thực hành
- HS thực hành 
-Theo dõi , uốn nắn .
Đánh giá kết quả học tập của học sinh .
-HS trưng bày sản phẩm , thực hành 
-GV Nêu các tiêu chuẩn đánh giá (dán bảng).
-NX . Đánh giá .
4. Củng cố . Dặn dò 
-NX chung:
Chuẩn bị bài sau “ Khâu đột thưa ’’
1. Ổn định:
2. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS
- GV goïi 2 HS ñoïc truyeän Nhöõng ngöôøi baïn toát, traû lôøi caâu hoûi veà baøi hoïc. 
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 
3. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi: 
b. Luyeän ñoïc
- HS khaù ñoïc toaøn baøi. 
- HS luyeän ñoïc noái tieáp töøng khoå thô. 
- HS ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø. 
- HS luyeän ñoïc theo caëp. 
- GV Goïi 1 HS ñoïc caû baøi. 
- GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi. 
c. Tìm hieåu baøi. 
- GV yeâu caàu HS ñoïc töøng ñoaïn vaø traû lôøi caâu hoûi theo ñoaïn trong SGK70. 
- GV choát yù, ruùt ra yù nghóa baøi thô. 
d. Luyeän ñoïc dieãn caûm
- GV treo baûng phuï, höôùng daãn HS ñoïc. 
- HS ñoïc thuoäc loøng baøi. 
-GV Toå chöùc cho HS thi ñoïc thuoäc loøng töøng khoå, caû baøi thô. 
- GV vaø HS nhaän xeùt. 
4. Cuûng coá, daën doø:
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Khen ngôïi nhöõng HS hoaït ñoäng toát. 
- Yeâu caàu HS veà nhaø ñoïc thuoäc loøng baøi thô cho ngöôøi thaân nghe. 
	Tiết 4
NTĐ4
NTĐ5
Môn
Tên bài
Toán
Tính chất giao hoán của phép cộng
Kể chuyện
Cây cỏ Việt Nam
I/ Mục tiêu
II/ ĐDDH
1. Kiến thức: Giúp HS chính thức nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng .
2. Kĩ năng: Bước đầu sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng trong một số trường hợp đơn giản .Hoàn thành bài tập 1,2
*HS Làm BT 3 
- Bảng phụ , SGK
1. Reøn kyõ naêng noùi:
- Döïa vaøo lôøi keå cuûa GV vaø tranh minh hoaï trong SGK, keå ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän; 
- Hieåu truyeän, bieát trao ñoåi vôùi baïn veà yù nghóa caâu chuyeän; khuyeân ngöôøi ta yeâu quyù thieân nhieân; hieåu giaù trò vaø bieát traân troïng töøng ngoïn coû, laù caây. 
2. Reøn kyõ naêng nghe:
- Chuù yù nghe thaày coâ keå chuyeän, nhôù chuyeän. 
- Theo doõi baïn keå chuyeän, nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn, keå tieáp lôøi baïn. 
- GDBVMT: GD thái độ yêu quý cây cỏ hữu ichstrong MT thiên nhiên ,nâng cao ý thức BVMT
- Tranh minh hoaï baøi ñoïc trong SGK, 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
5
10
10
10
5
1
2
3
4
5
1 ổn định:
2. Bài cũ : 
- Sửa các bài tập về nhà .
 -Nhận xét ,ghi điểm.
3 Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động :
Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng .
- HS tính giá trị của a + b và b + a rồi so sánh 2 tổng
- GV Nêu nhận xét để thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng nhau rồi viết lên bảng : a + b = b + a .
- GV Giới thiệu : Tính chất giao hoán của phép cộng . 
Thực hành .
- Bài 1,2 :
- GV Nêu yêu cầu BT rồi căn cứ vào phép cộng ở dòng trên để nêu kết quả ở dòng dưới .
- Hướng dẫn HS điền vào chỗ chấm
- HS Tự làm bài rồi chữa bài .
-Nhận xét chung
- Bài 3 : 
GV Hd cách so sánh : Tính tổng từng vế rồi so sánh 2 kết quả với nhau.
- HS Tự làm bài rồi chữa bài , giải thích vì sao viết dấu > hoặc < hoặc = 
4 Củng cố - Dặn dò : 
- Nêu lại tính chất giao hoán của phép cộng .
- Làm VBT.
- Chuẩn bị: Biểu thức có chứa 3 chữ.
1 ổn định:
2 . Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 01 HS
- Goïi HS keå laïi caâu chuyeän trong tieát keå chuyeän tuaàn tröôùc. 
- GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. 
3. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi:
b. GV keå chuyeän. 
- GV keå chuyeän laàn 1, keå chaäm raõi, töø toán. 
- GV keå laàn 2, keát hôïp chæ tranh minh hoaï. 
- GV vieát leân baûng teân moät soá caây thuoác quyù, giuùp HS hieåu moät soá töø ngöõ khoù. 
c. HS keå chuyeän. 
-HS Keå chuyeän theo nhoùm ñoâi. 
- GV cho HS keå chuyeän theo tranh. 
- Thi keå toaøn boä caâu chuyeän. 
-HS Trao ñoåi vôùi nhau veà noäi dung chính cuûa töøng böùc tranh. 
- Trao ñoåi vaø ruùt ra yù nghóa caâu chuyeän. 
-GV Goïi 2 HS nhaéc laïi yù nghóa caâu chuyeän. 
- GDBVMT: 
4. Cuûng coá- daën doø:
- Goïi 1 HS neâu yù nghóa caâu chuyeän. 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. 
Tiết 5
NTĐ4
NTĐ5
Môn
Tên bài
Mĩ thuật
VT. Đề tài phong cảnh quê hương
Toán
Khái niệm số thập phân (tt)
I/ Mục tiêu
II/ ĐDDH
- HS bieát quan saùt caùc hình aûnh vaø nhaän ra veû ñeïp cuûa phong caûnh queâ höông 
-HS bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc tranh phong caûnh theo caûm nhaän rieâng .
-HS theâm yeâu meán queâ höông .
-- GDBVMT: HS yêu thieân nhiên; có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây cối 
GV : - SGK , SGV 
Moät soá tranh ,aûnh phong caûnh 
Giaáy veõ hoaëc vôû thöïc haønh 
Buùt chì ,taåy ,maøu veõ .
Giuùp HS:
- Nhaän bieát ban ñaàu veà khaùi nieäm soá thaäp phaân (ôû caùc daïng thöôøng gaëp) vaø caáu taïo cuûa soá thaâph phaân. 
- Bieát ñoïc vieát soá thaäp phaân (ôû caùc daïng ñôn giaûn thöôøng gaëp). 
*HS Làm BT 3 
Keû saün vaøo baûng phuï baûng neâu trong baøi hoïc cuûa SGK. 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
5
7
8
12
5
3
1
2
3
4
5
6
1/ Oån ñònh :
2/ KTBC :
GV kiêm tra sự chuẩn bị của HS
3/ Baøi môùi :
a) Giôùi thieäu baøi : 
TÌM ,CHOÏN NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI 
- GV duøng tranh ,aûnh giôùi thieäu ñeå HS nhaän bieát 
- GV ñaët caâu hoûi gôïi yù ñeå HS tieáp caän ñeà taøi .
CAÙCH VEÕ TRANH PHONG CAÛNH 
- GV giôùi thieäu hình gôïi yù caùc böôùc veõ hoaëc coù theå veõ leân baûng theo caùc böôùc ñeå HS quan saùt .
THÖÏC HAØNH
- HS suy nghó ñeå choïn caûnh tröôùc khi veõ ,chuù yù saép xeáp hình veõ caân ñoái .
- GV quan saùt vaø höôùng daãn boå sung khuyeán khích HS veõ maøu töï do theo yù thích .
NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ 
- GV cuøng HS choïn moät soá baøi ñieån hình coù öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm roõ neùt ñeå nhaän xeùt.
- Nhaán maïnh nhöõng ñieåm toát .
4/ Cuûng coá, Daën doø : 
- Quan saùt nhöõng con vaät quen thuoäc 
1 ổn định:
2. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS
- HS leân baûng:Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám: 9dm = m = ... m ; 5cm = dm = ... dm
 - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. 
3. Baøi môùi: 
Giôùi thieäu baøi: 
Tieáp tuïc giôùi thieäu khaùi nieäm veà soá thaäp phaân. 
- HS neâu nhaän xeùt töøng haøng trong baûng ñeå nhaän ra töông töï nhö tieát 32. 
-GV ruùt ra nhaän xeùt SGK/36. 
- Goïi HS nhaéc laïi nhaän xeùt. 
Luyeän taäp. 
Baøi 1/37:
HS neâu yeâu caàu. 
- HS laøm mieäng. 
Baøi 2/37:
- GV Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp. 
- HS laøm baøi treân baûng con. 
Baøi 3/37:
-HS tieán haønh töông töï baøi taäp 2. 
4. Cuûng coá, daën doø:
- Neâu caáu taïo cuûa phaân soá. 
- GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm tieát hoïc. 
	Thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2010
Tiết 1
NTĐ4
NTĐ5
Môn
Tên bài
LYVC
Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
TLV
Luyện tập tả cảnh
I/ Mục tiêu
II/ 
ĐDDH
1. Kiến thức: Nắm vững cách viết tên người , tên địa lí VN .
2. Kĩ năng: Biết vận dụng những hiểu biết về quy tắc viết hoa tên người , tên địa lí VN để viết đúng một số tên riêng VN .Viết đúng một vài tên riêng .
3. Thái độ: Giáo dục HS có ý thức viết hoa đúng các danh từ riêng VN .
- Bút dạ đỏ và 3 tờ phiếu khổ to , mỗi tờ ghi 4 dòng của bài ca dao ở BT1 .
- Bản đồ địa lí VN cỡ to , vài bản đồ cỡ nhỏ , mấy tờ phiếu khổ to kẻ bảng để HS các nhóm làm BT2 .
 Hieåu quan heä veà noäi dung giöõa caùc caâu trong moät ñoaïn, bieát caùch vieát caâu môû ñoaïn. 
- Aûnh minh hoaïvònh Haï Long trong SGK. Theâm moät soá tranh, aûnh veà caûnh ñeïpm Taây Nguyeân gaén vôùi caùc ñoaïn vaên trong baøi (neáu coù). 
- GDBVMT:Giúp Hs cảm nhận vẻ đẹp của MT thiên nhiên, có tác dụng GDBVMT.
 - Tôø phieáu khoå to ghi lôøi giaûi cuûa baøi taäp 1. 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
5
10
10
10
5
1
2
3
4
5
 1. Ổn định:
 2. Bài cũ : 
-HS viết 1 ví dụ tên người , 1 ví dụ tên địa lí để giải thích quy tắc .
 GV nhận xét
3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài :
 b) Các hoạt động :
- Bài 1 : 
+ HS Nêu yêu cầu của bài .
- 3 em làm bài trên phiếu dán kết quả làm bài ở bảng , trình bày lần lượt từng dòng thơ , chỉ chữ cần sửa 
- Lớp nhận xét 
-GV Chốt lại lời giải đúng .
- Bài 2 : 
+GV Treo bản đồ địa lí VN ở bảng , giải thích yêu cầu BT : Trong trò chơi du lịch trên bản đồ này , các em phải thực hiện nhiệm vụ :
+HS : Tìm nhanh trên bản đồ tên các tỉnh , thành phố của nước ta . Viết lại các tên đó cho đúng chính tả .
+ Tìm nhanh trên bản đồ tên các danh lam thắng cảnh , di tích lịch sử của nước ta . Viết lại các tên đó .
 - Làm việc nhóm 4
- GV gọi HS Đại diện các nhóm dán nhanh kết quả làm bài ở bảng rồi trình bày .
- Lớp nhận xét , kết luận những nhà du lịch giỏi nhất , tìm được đúng , nhiều , nhanh tên các địa danh .
- HS Viết bài vào vở . 
4 . Củng cố - Dặn dò : 
- Giáo dục HS có ý thức viết hoa đúng các danh từ riêng VN .
- Nhận xét tiết học
1. Ổn định:
2. Kieåm tra baøi cuõ: 
- GV Goïi 3 HS laàn löôït ñoïc daøn yù taû caûnh soâng nöôùc. 
- GV nhaän xeùt. 
3. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi: 
b. Noäi dung:
Baøi 1/70:
- GV Goïi 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. 
- Goïi 2 HS noái tieáp nhau ñoïc baøi Vònh Haï Long 
- HS laømvieäc caù nhaân, 
- HS trình baøy keát quaû laøm vieäc. 
- GV vaø HS nhaän xeùt. 
- GDBVMT: 
Baøi 2/72:
- HS laàn löôït ñoïc baøi taäp 2. 
- HS choïn ñunùg caâu môû ñoaïn ñeå ñieàn vaøo. 
- GV Yeâu caàu HS laøm mieäng. 
- GVvaø HS nhaän xeùt. 
Baøi 3/72:
- HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. 
- HS vieát baøi. 
- GV Goïi HS ñoïc baøi vieát cuûa mình. 
- GV vaø HS nhaän xeùt. 
4. Cuûng coá, daën doø: 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Veà nhaø vieát laiï ñoaïn vaên cho hoaøn chænh. 
	Tiết 2
NTĐ4
NTĐ5
Môn
Tên bài
TLV
Luyện tập xây dựng đoạn văn trong bài văn kể chuyện
LTVC
Luyện tập về từ nhiều nghĩa
I/ Mục tiêu
II/ ĐDDH
1. Kiến thức: Dựa trên hiểu biết về đoạn văn , HS tiếp tục luyện tập xây dựng hoàn chỉnh các đoạn văn của một câu chuyện gồm nhiều đoạn đã cho sẵn cốt truyện .
2. Kĩ năng: Dựng được các đoạn văn kể chuyện từ cốt truyện cho sẵn .
- Tranh minh họa truyện Ba lưỡi rìu .
- 4 tờ phiếu khổ to , mỗi tờ viết nội dung chưa hoàn chỉnh của một đoạn văn , có chỗ trống ở những đoạn chưa hoàn chỉnh để HS làm bài .
1. Phaân bieät ñöôïc nghóa goác vaø nghóa chuyeån trong moät soá caâu vaên coù duøng töø nhieàu nghóa
2. Bieát ñaët caâu phaân bieät nghóa cuûa caùc töø nhieàu nghóa laø ñoäng töø. 
- Vôû BT Tieáng Vieät 5, taäp 1 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG D

Tài liệu đính kèm:

  • docLG T 7.doc