Giáo án Lớp 4 - Tuần 1 - Năm học 2017-2018 - Huỳnh Thị Ngọc Ân

 BUỔI SÁNG

Thời gian Tiết Môn Bài dạy

Thứ hai

21/8 1 SHDC Tuần 1

 2 Đạo đức Trung thực trong học tập (t1)

 3 Tóan Ôn tập các số đến 100000

 4 Tập đọc Dế mèn bênh vực kẻ yếu

Thứ ba

22/8

 1 Tóan Ôn tập các số đến 100000 (tt)

 2 Tiếng Anh

 3 Chính tả Nghe viết: Dế mèn bênh vực kẻ yếu

 4 LTVC Cấu tạo của tiếng

Thứ tư

23/8

 1 Toán Ôn tập các số đến 100000 (tt)

 2 Tập đọc Mẹ ốm

 3 Kể chuyện Sự tích Hồ Ba Bể

 4 Tiếng Anh

Thứ năm

24/8

 1 Tốn Biểu thức có chứa một chữ

 2 Thể dục

 3 LTVC Luyện tập về cấu tạo của tiếng

 4 Tập lm văn Thế nào là kể chuyện?

Thứ sáu

25/8

 1 Tốn Luyện tập

 2 Tập lm văn Nhân vật trong truyện

 3 Thể dục

 4 Địa lí Làm quen với bản đồ

 

BUỔI CHIỀU

Thời gian

Tiết

Môn

Bài dạy

Thứ hai

21/8

1

Khoa học

Con người cần gì để sống?

2

Mĩ thuật

3

NGLL

Trang trí lớp học

Thứ ba

22/8

1

Tin học

2

Lịch sử

Môn Lịch sử và địa lí

3

Rèn Tốn

Ôn tập cc số đến 100000 (tt)

Thứ tư

23/8

1

Khoa học

Trao đổi chất ở người

2

Tin học

3

Rèn Tiếng việt

Rèn đọc-chính tả

Thứ năm

24/8

1

Kỹ thuật

Vật liệu , dụng cụ cắt. Khâu , thêu

2

Rèn Tốn

Ôn tập các số đến 100000 (tt)

3

Âm nhạc

Thứ sáu

25/8

1

Rèn Tiếng việt

Rèn TLV

2

Rèn Toán

Luyện tập

3

SHL

Tuần 1

 

 

docx 50 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 15/06/2021 Lượt xem 28Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 1 - Năm học 2017-2018 - Huỳnh Thị Ngọc Ân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH
A) OÅn ñònh: 
B) Kieåm tra baøi cuõ: Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu
 - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung.
- Nhaän xeùt, cho ñieåm
C) Daïy baøi môùi:
 1/ Giôùi thieäu baøi: Meï oám
 Hoâm nay caùc em seõ ñöôïc hoïc baøi Meï oám cuûa Traàn Ñaêng Khoa. Ñaây laø baøi noùi leân tình caûm cuûa laøng xoùm ñoái vôùi moät ngöôøi bò oám, nhöng saâu naëng hôn caû laø tình caûm cuûa con ñoái vôùi meï. 
 2/ Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc:
- Höôùng daãn HS chia baøi thô thaønh 7 khoå thô 
- Yeâu caàu hoïc sinh noái tieáp nhau ñoïc thaønh tieáng caùc khoå thô tröôùc lôùp
- Cho hoïc sinh ñoïc caùc töø ôû phaàn Chuù giaûi
GV giaûi thích theâm moät soá töø nhö Truyeän Kieàu (truyeän thô noåi tieáng cuûa ñaïi thi haøo Nguyeãn Du, keå veà thaân phaän cuûa moät ngöôøi con gaùi taøi saéc veïn toaøn teân laø Thuyù Kieàu.)
- Yeâu caàu hoïc sinh luaân phieân nhau ñoïc töøng khoå thô theo nhoùm ñoâi 
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñoàng thanh baøi thô 
- Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm caû baøi. 
à Giaùo vieân nghe vaø nhaän xeùt vaø söûa loãi luyeän ñoïc cho hoïc sinh. 
 3/ Tìm hieåu baøi:
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi:
 + Nhöõng caâu thô sau muoán noùi ñieàu gì?
Laù traàu khoâ giöõa khôi traàu
Ruoäng vöôøn vaéng meï cuoác caøy sôùm tröa.
- Yeâu caàu HS ñoïc khoå thô 3 vaø traû lôøi caâu hoûi: 
 + Söï quan taâm chaêm soùc cuûa xoùm laøng ñoái vôùi meï cuûa baïn nhoû ñöôïc theå hieän qua nhöõng caâu thô naøo? 
- Yeâu caàu HS ñoïc toaøn baøi thô, traû lôøi caâu hoûi:
 + Nhöõng chi tieát naøo trong baøi thô boäc loä tình yeâu thöông saâu saéc cuûa baïn nhoû ñoái vôùi meï? 
* Giáo dục : Chúng ta phải biết giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, khó khăn, không ỷ vào quyền thế để bắt nạt kẻ yếu.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi 
KNS: Nếu bạn em bị một anh chị lớn hơn bắt nạt, em cần phải làm gì?
4/ Ñoïc dieãn caûm:
 - Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm vaø höôùng daãn hoïc sinh ñoïc 3, 4 khoå thô. 
- Höôùng daãn hoïc sinh hoïc thuoäc baøi thô baèng caùch xoaù daàn
- Giaùo vieân toå chöùc cho ñoïc sinh thi hoïc thuoäc loøng baøi thô
- Nhaän xeùt, boå sung, bình choïn
 5/ Cuûng coá:	
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu laïi noäi dung, yù nghóa baøi thô
 6/ Nhaän xeùt, daën doø: 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông HS hoïc toát. 
- Veà nhaø hoïc thuoäc baøi thô. 
- Chuaån bò baøi: Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu (TT)
- Haùt taäp theå
- Caû lôùp theo doõi
- Hoïc sinh chuù yù 
- Hoïc sinh taäp chia ñoaïn
- Hoïc sinh noái tieáp nhau ñoïc trôn töøng khoå thô trong baøi 
- Hoïc sinh ñoïc phaàn Chuù giaûi
- Hoïc sinh ñoïc theo nhoùm ñoâi 
- Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh caû baøi
- Hoïc sinh theo doõi
- Hoïc sinh ñoïc vaø traû lôøi:
 + Khi meï bò oám, laù traàu khoâ naèm giöõa côi traàu vì meï khoâng aên ñöôïc, Truyeän Kieàu gaáp laïi vì meï khoâng ñoïc ñöôïc, ruoäng vöôøn sôùm tröa vaéng boùng meï.
- Hoïc sinh ñoïc vaø traû lôøi:
 + Coâ baùc xoùm laøng ñeán thaêm – Ngöôøi cho tröùng, ngöôøi cho cam – Anh y só ñaõ mang thuoác vaøo.
- Hoïc sinh ñoïc vaø traû lôøi:
 + Xoùt thöông meï: Naéng möa töø nhöõng ngaøy xöa, Laën trong ñôøi meï ñeán giôø chöa tan, Caû ñôøi ñi gioù ñi söông, Baây giôø meï laïi laàn giöôøng maø ñi, Vì con meï khoå ñuû ñieàu, Quanh ñoâi maét meï ñaõ nhieàu neáp nhaên.
 Mong meï choùng khoeû: Con mong meï khoeû daàn daàn
 Khoâng quaûn ngaïi laøm moïi vieäc ñeå meï vui: Meï vui con coù söôùng gì, Ngaâm thô keå chuyeän roài thì muùa ca.
 Meï coù yù nghóa to lôùn ñoái vôùi baïn nhoû: Meï laø ñaát nöôùc thaùng ngaøy cho con.
- Hoïc sinh luyeän ñoïc dieãn caûm.
- Hoïc sinh hoïc thuoäc loøng baøi thô
- Ñaïi dieän nhoùm thi ñoïc thuoäc loøng töøng khoå vaø caû baøi.
- Nhaän xeùt, boå sung, bình choïn
- Tình caûm yeâu thöông saâu saéc vaø taám loøng hieáu thaûo, bieát ôn cuûa baïn nhoû vôùi ngöôøi meï bò oám.
- Caû lôùp chuù yù theo doõi
Rút kinh nghiệm
Tiết 3: Kể chuyện
SÖÏ TÍCH HOÀ BA BEÅ
I. MUÏC TIEÂU:
 1) Reøn kó naêng noùi:
- Nghe – keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän theo tranh minh hoaï, keå noùi tieáp ñöôïc toaøn boä caâu chuyeän Söï tích hoà Ba Beå (do giaùo vieân keå).
- Hieåu ñöôïc yù nghóa caâu chuyeän: Giaûi thích söï hình thaønh hoà Ba Beå vaø ca ngôïi nhöõng con ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi.
 2) Reøn kyõ naêng nghe: 
 Chaêm chuù theo doõi baïn keå truyeän. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù ñuùng lôøi keå
Nguyễn Quốc Nam đạt được MT2.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
- Tranh minh hoïa truyeän trong SGK (coù theå phoùng to, neáu coù ñieàu kieän)
- Tranh, aûnh veà hoà Ba Beå ( neáu söu taàm ñöôïc).
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
A) OÅn ñònh: 
B) Kieåm tra baøi cuõ: 
Giaùo vieân neâu yeâu caàu vaø caùch hoïc tieát Keå chuyeän. 
C) Daïy baøi môùi: 
 1/ Giôùi thieäu baøi: Söï tích hoà Ba Beå 
 2/ Höôùng daãn keå chuyeän:
 a) Giaùo vieân keå chuyeän:
Gioïng keå thong thaû, roõ raøng; nhanh hôn ôû ñoaïn keå veà tai hoaï trong ñeâm hoäi; chaäm raõi ôû ñoaïn keát. Chuù yù nhaán gioïng nhöïng töø ngöõ gôïi taû, gôïi caûm veà hình daùng khoå sôû cuûa baø cuï aên xin, söï xuaát hieän cuûa con giao long, noãi khieáp sôï cuûa meï con baø noâng daân, noãi kinh hoaøng cuûa moïi ngöôøi khio ñaát döôùi chaân rung chuyeån, nhaø cöûa, ngöôøi vaät ñeàu chìm nghæm döôùi nöôùc
- Keå laàn 1: Sau khi keå laàn 1, GV giaûi nghóa moät soá töø khoù chuù thích sau truyeän.
- Keå laàn 2: Vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh minh hoaï phoùng to treân baûng.
- Keå laàn 3(neáu caàn)
 b) Keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän
- Yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa töøng baøi taäp.
- Nhaéc nhôû hoïc sinh tröôùc khi keå:
 + Chæ caàn keå ñuùng coát truyeän, khoâng caàn laëp laïi nguyeân vaên töøng lôøi thaày.
 + Keå xong caàn trao ñoåi vôùi baïn veà noäi dung vaø yù nghóa caâu chuyeän.
- Yeâu caàu hoïc sinh keå theo nhoùm ñoâi, trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän.
- Môøi hoïc sinh keå thi tröôùc lôùp vaø neâu yù nghóa caâu chuyeän .
- Nhaän xeùt, bình choïn baïn keå toát.
 4/ Cuûng coá:
 Yeâu caàu hoïc sinh neâu laïi noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän maø mình vöøa choïn keå.
 5/ Nhaän xeùt, daën doø:
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hoïc sinh keå toát vaø caû nhöõng hoïc sinh chaêm chuù nghe baïn keå, neâu nhaän xeùt chính xaùc.
- Yeâu caàu veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân, xem tröôùc noäi dung tieát sau: Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc.
- Haùt taäp theå
- Hoïc sinh laéng nghe
- Caû lôùp chuù yù theo doõi
- Caû lôùp laéng nghe.
- Hoïc sinh nghe keát hôïp nhìn tranh minh hoaï, ñoïc phaàn lôøi döôùi moãi tranh trong SGK.
- HS ñoïc yeâu caàu cuûa töøng baøi taäp
- Caû lôùp theo doõi
- Hoïc sinh keå theo nhoùm ñoâi, trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän.
- Hoïc sinh keå thi tröôùc lôùp vaø neâu yù nghóa caâu chuyeän
- Nhaän xeùt, bình choïn baïn keå toát.
- Hoïc sinh thöïc hieän
- Caû lôùp chuù yù theo doõi
Rút kinh nghiệm
Tiết 4:Tiếng Anh
Thứ năm ngày 24 tháng 8 năm 2017
Tiết 1: Toán
BIEÅU THÖÙC COÙ CHÖÙA MOÄT CHÖÕ
I. MUÏC TIEÂU:
	- Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc bieåu thöùc coù chöùa moät chöõ.
	- Bieát tính giaù trò cuûa bieåu thöùc chöùa moät chöõ khi thay chöõ baèng soá.
Nguyễn Quốc Nam đạt được MT1.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC: 
	Baûng phuï, saùch giaùo khoa
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1) OÅn ñònh:
2) Kieåm tra baøi cuõ: OÂn taäp caùc soá ñeán 100.000 (tieáp theo)
- Yeâu caàu hoïc sinh ñaët tính vaø tính caùc pheùp tính sau: 4537 + 7346; 1841 : 4; 4366 x 4
- Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc caùc soá sau vaø neâu giaù trò cuûa töøng haøng: 44678; 7772; 6546
3) Daïy baøi môùi:
 3.1/ Giôùi thieäu baøi: Bieåu thöùc coù chöùa moät chöõ
 3.2/ Giôùi thieäu bieåu thöùc coù chöùa moät chöõ
a) Bieåu thöùc chöùa moät chöõ
- Giaùo vieân neâu baøi toaùn 
- Höôùng daãn HS xaùc ñònh: muoán bieát Lan coù bao nhieâu vôû taát caû, ta laáy 3 + vôùi soá vôû cho theâm: 3 + o
- GV neâu vaán ñeà: neáu theâm a vôû, Lan coù taát caû bao nhieâu vôû?
- GV giôùi thieäu: 3 + a laø bieåu thöùa coù chöùa moät chöõ a
b) Giaù trò cuûa bieåu thöùa coù chöùa moät chöõ
a laø giaù trò cuï theå baát kì vì vaäy ñeå tính ñöôïc giaù trò cuûa bieåu thöùc ta phaûi laøm sao? (chuyeån yù)
- Giaùo vieân neâu töøng giaù trò cuûa a cho hoïc sinh tính: 1, 2, 3
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh tính:
Neáu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4
GV nhaän ñònh: 4 laø giaù trò cuûa bieåu thöùc 3 + a
Töông töï, cho HS laøm vieäc vôùi caùc tröôøng hôïp a = 2, a = 3.
- Moãi laàn thay chöõ a baèng soá ta tính ñöôïc gì?
 3.3/ Thöïc haønh:
Baøi taäp 1: 
- Môøi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp
- Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû 
- Môøi hoïc sinh trình baøy keát quaû tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laï keát quaû ñuùng
a) 6 – b vôùi b = 4
 Neáu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2
c) a + 80 vôùi a = 15
 Neáu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95
Baøi taäp 2: (caâu a)
- Môøi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp
- Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû 
- Môøi hoïc sinh trình baøy keát quaû tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laï keát quaû ñuùng
Baøi taäp 3: (caâu b)
- Môøi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp
- GV löu yù caùch ñoïc keát quaû theo baûng nhö sau: giaù trò cuûa bieåu thöùc 250 + m vôùi m = 10 laø 250 + 10 = 260,
- Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû 
- Môøi hoïc sinh trình baøy keát quaû tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laï keát quaû ñuùng
 3.3/ Cuûng coá:
- Yeâu caàu hoïc sinh neâu vaøi ví duï veà bieåu thöùc coù chöùa moät chöõ
- Khi thay chöõ baèng soá ta tính ñöôïc gì?
 3.4/ Nhaän xeùt, daën doø: 
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc 
- Daën hoïc sinh chuaån bò baøi: Luyeän taäp
- Haùt taäp theå
- Hoïc sinh thöïc hieän
- Caû lôùp chuù yù theo doõi
- HS ñoïc baøi toaùn, xaùc ñònh caùch giaûi
- Hoïc sinh neâu: neáu theâm 1, coù taát caû 3 + 1 vôû
Neáu theâm 2, coù taát caû 3 + 2 vôû
..
- Lan coù 3 + a vôû
- HS töï cho theâm caùc soá khaùc nhau ôû coät “theâm” roài ghi bieåu thöùc tính töông öùng ôû coät “taát caû”
- HS tính: Giaù trò cuûa bieåu thöùc 3 + a
Neáu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4
- Hoïc sinh thöïc hieän
- HS:Moãi laàn thay chöõ a baèng soá ta tính ñöôïc moät giaù trò cuûa bieåu thöc 3 + a. 
- Hoïc sinh ñoïc: Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc (theo maãu)
- Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû 
- Hoïc sinh trình baøy keát quaû tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laïi
b) 115 – c vôùi c = 7
 Neáu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108
- Hoïc sinh ñoïc ñeà: Vieát vaøo oâ troáng (theo maãu)
- Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû 
- Hoïc sinh trình baøy keát quaû tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laïi
- Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp
- Caû lôùp theo doõi
- Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû 
- Hoïc sinh trình baøy keát quaû tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laïi
- Hoïc sinh thöïc hieän
- Caû lôùp chuù yù theo doõi
Rút kinh nghiệm
Tiết 2: Thể dục
Tiết 3: LTVC
BAØI: LUYEÄN TAÄP VEÀ CAÁU TAÏO CUÛA TIEÁNG
I. MUÏC TIEÂU :
1.Phaân tích caáu taïo cuûa tieáng trong moät soá caâu nhaèm cuûng coá theâm kieán thöùc ñaõ hoïc trong tieát tröôùc .
2.Neâu ø hai tieáng baét vaàn vôùi nhau trong caâu thô.
3. Thöïc hieän ñuùng baøi taäp, vaän duïng kieán thöùc vaøo caùc moân hoïc khaùc.
Nguyễn Quốc Nam đạt được MT1.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC :
Baûng phuï
SGK, ñoà duøng hoïc taäp,.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
Thôøi
 gian
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
6 
phuùt.
10
 phuùt
21
phuùt
3 
phuùt
1. Hoaït ñoäng khôûi ñoäng
GV goïi HS kieåm tra baøi cuûa tieát tröôùc.
- Nhaän xeùt.
- Giôùi thieäu baøi môùi.
2. Caùc hoaït ñoäng chính:
a. Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp.
Muïc tieâu: HS phaân tích caáu taïo cuûa tieáng.
Caùch tieán haønh:
a. Baøi 1 :
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi1.
- Yeâu caàu HS nhaéc laïi kieán thöùc.
- GV nhaän xeùt.
- GV yeâu caàu HS thöïc hieän baøi taäp. Thi ñua theo nhoùm xem nhoùm naøo laøm nhanh , laøm ñuùng
- Goïi HS trình baøy.
- GV nhaän xeùt.
b. Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Muïc tieâu: HS hieåu theá naøo laø hai tieáng 
baét vaàn vôùi nhau trong thô.
Caùch tieán haønh:
b. Baøi taäp 2 :
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 2.
- Hoïc sinh tìm tieáng baét vaàn vôùi nhau, gaïch
 döôùi roài ghi laïi vaøo vôû.
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo taäp nhaùp.
c. Baøi taäp 3 :
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 3.
- GV yeâu caàu HS thöïc hieän baøi taäp.
- Nhaän xeùt vaø söûa baøi .
d. Baøi taäp 4 :
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 4.
- GV yeâu caàu HS thöïc hieän baøi taäp.
- Nhaän xeùt vaø söûa baøi .
e. Baøi taäp 5 :
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 5.
GV gôïi yù: Ñaây laø caâu ñoá chöõ (ghi tieáng) neân caàn tìm lôøi giaûi ghi tieáng .
- Höôùng daãn hoïc sinh nhìn hình veõ ñeå ñoaùn 
chöõ roài vieát ra giaáy (Beùo troøn laø ngöôøi maäp,
 goïi laø uù)
- GV yeâu caàu HS thöïc hieän baøi taäp.
- Nhaän xeùt vaø söûa baøi.
Keát luaän
3. Hoaït ñoäng noái tieáp :
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Chuaån bò: Môû roäng voán töø: Nhaân haäu, ñoaøn keát.
HS haùt taäp theå.
HS neâu.
- 1 em ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm.
- HS nhaéc laïi, lôùp nhaän xeùt, boå sung.
- HS thöïc hieän phaân tích caáu taïo cuûa tieáng trong caâu tuïc ngöõ theo sô ñoà.
- HS ø trình baøy.
- Lôùp nhaän xeùt.
- 1 em ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm.
- HS laøm baøi vaøo taäp.
- HS laàn löôït trình baøy keát quaû.
- 1 em ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm.
- HS laøm baøi vaøo taäp.
+Caùc caëp tieáng vaàn vôùi nhau trong khoå thô: 
choaét – thoaét; xinh – ngheânh
+ Caëp coù vaàn gioáng nhau khoâng hoaøn toaøn: 
xinh – ngheânh ( vaàn inh – eânh)
- Caëp coù vaàn gioáng nhau hoaøn toaøn: choaét – thoaét 
 (oaét)
- 1 em ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm.
- HS laøm baøi: Hai tieáng vaàn vôùi nhau laø hai tieáng 
coù phaàn vaàn gioáng nhau. Coù theå gioáng hoaøn toaøn 
hoaëc khoâng hoaøn toaøn.
- 1 em ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm.
- HS laøm baøi vaøo taäp.
- HS neâu.
- “Buùt” bôùt ñaàu laø uùt ,ñaàu ñuoâi boû heát laø uù, ñeå 
nguyeân laø buùt.
Xem tröôùc baøi môùi.
Rút kinh nghiệm
Tiết 4: Tập làm văn
THEÁ NAØO LAØ KEÅ CHUYEÄN?
I. MUÏC TIEÂU:
	- Hieåu nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa vaên keå chuyeän (noäi dung Ghi nhôù).
	- Böôùc ñaàu bieát keå laïi moät caâu chuyeän ngaén coù ñaàu coù cuoái, lieân quan ñeán 1, 2 nhaân vaät vaø noùi leân ñöôïc moät ñieàu coù yù nghóa (muïc III).
Nguyễn Quốc Nam đạt được MT1.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
	Baûng phuï, saùch giaùo khoa, Vôû baøi taäp (neáu coù).
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
A) OÅn ñònh:
B) Kieåm tra baøi cuõ: 
Giaùo vieân neâu yeâu caàu vaø caùch hoïc tieát Taäp laøm vaên ñeå cuûng coá neàn neáp hoïc taäp cho hoïc sinh.
C) Daïy baøi môùi:	
 1/ Giôùi thieäu baøi: Theá naøo laø keå chuyeän
Hoâm nay, chuùng ta seõ tìm hieåu tieáp caâu chuyeän hoà Ba Beå veà caùc nhaân vaät coù trong caâu chuyeän cuõng nhö söï vieäc xaûy ra vaø keát quaû nhö theá naøo?
 2/ Phaàn nhaän xeùt:
Baøi 1:
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu
- Môøi hoïc sinh keå laïi toaøn boä caâu chuyeän Söï tích hoà Ba Beå.
- Neâu teân caùc nhaân vaät ?
 + Baø laõo aên xin.
 + Meï con baø goùa.
- Neâu caùc söï vieäc xaûy ra vaø keát quaû.
 + Baø giaø aên xin trong ngaøy hoäi cuùng Phaät nhöng khoâng ñöôïc ai cho.
 + Hai meï con baø goùa cho baø cuï..
 + Ñeâm khuya, baø giaø hieän hình thaønh moät con Giao Long lôùn.
 + Saùng sôùm baø giaø cho hai meï con hai goùi tro vaø 2 maõnh traáu roài ra ñi.
 + Nöôùc luït daâng cao, meï con baø goùa cuùi ngöôøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh neâu yù nghóa caâu chyeän	
Baøi 2: 
- Môøi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc suy nghó laøm baøi
Gôïi yù: + Baøi vaên coù nhaân vaät khoâng 
 + Baøi vaên coù caùc söï vieäc xaûy ra vôùi caùc nhaân vaät khoâng ?
- Môøi hoïc sinh neâu keát quaû tröôùc lôùp
 + Vaäy coù phaûi ñaây laø baøi vaên keå chuyeän ?
 + Vaäy theá naøo laø vaên keå chuyeän?
- Nhaän xeùt, boå sung, söûa baøi
* Phaàn ghi nhôù:
 Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc phaàn Ghi nhôù 
 3/ Luyeän taäp:
Baøi taäp 1: 
- Môøi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi
- Yeâu caàu caû lôùp suy nghó keå laïi caâu chuyeän theo nhoùm ñoâi.
- Môøi hoïc sinh keå tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, goùp yù, boå sung
Baøi taäp 2: 
- Môøi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi
- Yeâu caàu hoïc sinh suy nghó 
- Môøi hoïc sinh traû lôøi tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laïi
Nhaân vaät chính laø ai ?
 4/ Cuûng coá:
 Yeâu caàu hoïc sinh neâu laïi noäi dung vöøa hoïc (neâu laïi phaàn ghi nhôù)
 5/ Nhaän xeùt, daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Chuaån bò baøi: Nhaân vaät trong truyeän
- Haùt taäp theå
- Hoïc sinh laéng nghe
- Caû lôùp chuù yù theo doõi
- Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu
- Hoïc sinh keå laïi toaøn boä caâu chuyeän Söï tích hoà Ba Beå.
- Hoïc sinh neâu teân caùc nhaân vaät
- Hoïc sinh neâu caùc söï vieäc xaûy ra
HS keå chuyeän.
HS neâu. 
- Caùc nhoùm thaûo luaän vaø thöïc hieän caùc baøi taäp vaøo giaáy to roài trình baøy ôû baûng lôùp.
- Hoïc sinh neâu yù nghóa caâu chyeän	:
 + Ca ngôïi nhöõng ngöôøi coù loøng nhaân aùi. Khaúng ñònh ngöôøi coù loøng nhaân aùi seõ ñöôïc ñeàn ñaùp xöùng ñaùng.
- HS: Baøi vaên sau ñaây coù phaûi laø baøi vaên keå chuyeän khoâng? Vì sao? 
- Hoïc sinh ñoïc suy nghó laøm baøi
- Môøi hoïc sinh neâu keát quaû tröôùc lôùp
 + Khoâng phaûi ñaây laø baøi vaên keå chuyeän .
 + Hoïc sinh traû lôøi tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, söûa baøi
- Hoïc sinh ñoïc phaàn Ghi nhôù 
- Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp
- Caû lôùp suy nghó keå laïi caâu chuyeän theo nhoùm ñoâi.
- Hoïc sinh keå tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, goùp yù, boå sung
- Hoïc sinh ñoïc: Caâu chuyeän em vöøa keå coù nhöõng nhaân vaät naøo? Neâu yù nghóa cuûa caâu chuyeän.
- Caû lôùp suy nghó caâu traû lôøi
- Hoïc sinh traû lôøi tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laïi
- Hoïc sinh thöïc hieän
- Caû lôùp chuù yù theo doõi
Rút kinh nghiệm
Thứ sáu ngày 25 tháng 8 năm 2017
Tiết 1: Toán
LUYEÄN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU:
	- Tính ñöôïc giaù trò cuûa bieåu thöùc chöùa moät chöõ khi thay chöõ baèng soá.
	- Laøm quen vôùi coâng thöùc tính chu vi hình vuoâng coù ñoä daøi caïnh a.
Nguyễn Quốc Nam đạt được MT1.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC: 
	Baûng phuï, saùch giaùo khoa
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1) OÅn ñònh: 
2) Kieåm tra baøi cuõ: Bieåu thöùc coù chöùa moät chöõ
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh tính: 90 – b vôùi b = 45 ; b = 70
- Nhaän xeùt, tuyeân döông
3) Daïy baøi môùi: 
 3.1/ Giôùi thieäu baøi: Luyeän taäp
 3.2/ Thöïc haønh:
Baøi taäp 1: 
- Môøi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh töï nhaän xeùt baøi maãu roài töï laøm
- Môøi hoïc sinh trình baøy baøi laøm tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laïi
Baøi taäp 2: (2 caâu)
- Môøi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp
- Yeâu caàu hoïc sinh laø baøi vaøo vôû
- Môøi hoïc sinh trình baøy baøi laøm tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, söûa baøi
a) 35 + 3 x n vôùi n = 7
 Neáu n = 7 thì 35 + 3 x n 35 + 3 x 7 = 35 + 21
 = 56
Baøi taäp 3: (daønh cho HS khaù, gioûi)
- Môøi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp
- Yeâu caàu hoïc sinh laøm vaøo vôû (SGK)
- Môøi hoïc sinh trình baøy baøi laøm tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laïi
Baøi taäp 4: (choïn 1 trong 3 tröôøng hôïp)
- Môøi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh caùch laøm baøi
- Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû
- Môøi hoïc sinh trình baøy baøi laøm tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laïi
 P = a x 4 
Neáu a = 3cm thì P = a x 4 = 3 x 4 = 12 (cm)
 3.3/ Cuûng coá:
- Yeâu caàu hoïc sinh neâu vaøi ví duï veà bieåu thöùc coù chöùa moät chöõ
- Neâu caùch tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa moät chöõ. ñoïc vaø vieát soá coù 6 chöõ soá? 
- Giaùo vieân vieát vaøi soá leân baûng vaø yeâu caàu hoïc sinh ñoïc caùc soá ñoù
 3.4/ Nhaän xeùt, daën doø:
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc
- Chuaån bò baøi: Caùc soá coù saùu chöõ soá
- Haùt taäp theå
- Hoïc sinh thöïc hieän
- Caû lôùp chuù yù theo doõi
- Hoïc sinh ñoïc: Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc (theo maãu)
- Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû (SGK)
- Hoïc sinh trình baøy keát quaû tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laïi
- HS ñoïc: Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc
- Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû 
- Hoïc sinh trình baøy keát quaû tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laïi
- HS ñoïc: Vieát vaøo oâ troáng (theo maãu)
- Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû (SGK)
- Hoïc sinh trình baøy keát quaû tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laïi
- Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi toaùn
- Caû lôùp theo doõi
- Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû (SGK)
- Hoïc sinh trình baøy keát quaû tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt, boå sung, choát laïi
- Hoïc sinh thöïc hieän
- Caû lôùp chuù yù theo doõi
Rút kinh nghiệm
Tiết 2: Tập làm văn
NHAÂN VAÄT TRONG TRUYEÄN
I. MUÏC TIEÂU : 
	- Böôùc ñaàu hieåu theá naøo laø nhaân vaät (noäi dung Ghi nhôù).
	- Nhaän bieát ñöôïc tính caùch cuûa töøng ngöôøi chaùu (qua lôøi nhaän xeùt cuûa baø) trong caâu chuyeän Ba anh em (baøi taäp 1, muïc III).
	- Böôùc ñaàu bieát keå tieáp caâu chuyeän theo tình huoáng cho tröôùc, ñuùng tính caùch nhaân vaät (baøi taäp 2, muïc III).
Nguyễn Quốc Nam đạt được MT1.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
 Saùch giaùo khoa, baûng phuï, Vôû baøi taäp (neáu coù).
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
A) OÅn ñònh: 
B) Kieåm tra baøi cuõ: Theá naøo laø keå chuyeän?
- Theá naøo laø keå chuyeän? 
- Nhaän xeùt, tuyeân döông
C) Daïy baøi môùi:
 1/ Giôùi thieäu baøi: Nhaân vaät trong truyeän
 2/ Phaàn nhaän xeùt:
Baøi 1: 
- Môøi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi
- Yeâu caàu HS laøm vaøo phieáu (VBT) theo caëp
- Môøi hoïc sinh trình baøy tröôùc lôùp 
- Nhaän xeùt, choát laïi:
 Teân truyeän
Nhaân vaät
Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu
Söï tích hoà Ba Beå
Nhaân

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao_an_Tuan_1_Lop_4.docx