Giáo án Lớp 2 - Tuần 12 năm 2009

TẬP ĐỌC: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA.

I.Mục tiêu:

- Đọc đúng rõ ràng toàn bài ,biết ngắt hơi đúng chỗ ở câu có nhiều dấu phẩy

- Hiểu ý nghĩa của câu chuyện : tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ đối với con.(trả lời được câu hỏi 1,2,3,4) HS KG trả lời được câu hỏi 5.

III.Đồ dùng dạy học

Tranh minh họa bài đọc trong sgk, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học:

A.KTBC: 2 hs đọc nối tiếp bài:”Cây xoài của ông em”

HS1: Đọc và trả lời câu hỏi 1.

HS2: Đọc, trả lời câu hỏi 3.

* Nhận xét, ghi điểm.

B. Dạy bài mới :

1.Giới thiệu chủ điểm và bài học:

 -Gia đình.

 -Sự tích cây vú sữa.

 

doc 25 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 14/08/2018 Lượt xem 317Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 2 - Tuần 12 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¶ng c¸c c«ng thøc.
- Yªu cÇu c¶ líp ®äc ®ång thanh 
3.LuyÖn tËp- thùc hµnh:
Bµi 1: giảm câu b
- Yªu cÇu HS tù nhÈm vµ ghi kÕt qu¶
- Khi biÕt 4+9=13 cã cÇn tÝnh 9+4 kh«ng? V× sao?
- Khi ®· biÕt 9+4 =13 cã thÓ ghi ngay kÕt qu¶ cña 13-9 vµ 13-4 kh«ng ? V× sao?
- Yªu cÇu hs lµm tiÕp phÇn b.
Yªu cÇu so s¸nh 13-3-5 vµ 13-8 
V× 3+5=8 nªn 13-5-3 còng b»ng 13-8
Bµi 2 
Yªu cÇu hs nªu ®Ò bµi ,tù lµm bµi sau ®ã nªu l¹i c¸ch thùc hiÖn tÝnh 13-9, 13-4 
Bµi 3 HS khá giỏi làm
Bµi 4
- Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi
- 1 häc sinh tãm t¾t, 1 häc sinh gi¶i
- C¶ líp lµm vµo vë 
* NhËn xÐt.
- Thùc hiÖn phÐp trõ 13-5
- Thao t¸c trªn que tÝnh cßn 8 que tÝnh
- Bít 2 que n÷a. 
- V× 3+2=5
- Cßn 8 que tÝnh.
- 13 trõ 5 b»ng 8
13 ViÕt 13 råi viÕt 5 xuèng - 5 d­íi th¼ng cét víi 3. ViÕt dÊu trõ 
 8 vµ kÎ v¹ch ngang.
3 kh«ng trõ ®­îc 5, lÊy 13 trõ 5 b»ng 8, viÕt 8 nhí 1,1 trõ 1 b»ng 0.
-Thao t¸c trªn que tÝnh, t×m kÕt qu¶ vµ ghi kÕt qu¶ t×m ®­îc vµo bµi häc.
-HS nèi tiÕp nhau th«ng b¸o kÕt qu¶.
-HS häc thuéc b¶ng c«ng thøc
- Khi ®æi chç c¸c sè h¹ng th× tæng kh«ng thay ®æi. 
- Khi lÊy tæng trõ ®i sè h¹ng nµy sÏ ®­îc sè h¹ng kia.
- Cã cïng kÕt qu¶ lµ 5
- Lµm bµi vµ tr¶ lêi c©u hái
- §äc ®Ò bµi.
Tãm t¾t
 Cã: 13 xe ®¹p
 B¸n: 6 xe ®¹p
 Cßn: ... xe ®¹p?
Gi¶i
Số xe đạp cửa hµng cßn l¹i lµ:
13 -6 = 7 ( xe ®¹p )
 §S: 7 xe ®¹p
4.Cñng cè ,dÆn dß:
Yªu cÇu hs ®äc thuéc lßng b¶ng c«ng thøc 13 trõ ®i mét sè .Ghi nhí c¸ch thùc hiÖn phÐp trõ 13 trõ ®i mét sè .
NhËn xÐt tiÕt häc 
VÒ nhµ häc thuéc lßng b¶ng c«ng thøc trªn.
KÓ chuyÖn(12) : 	Sù tÝch c©y vó s÷a
I.Môc tiªu: 
Dựa vào gợi ý kể lại được tùng đoạn của câu chuyện Sự tích cây vú sữa.
HS khá giỏi nêu được kết thúc câu chuyện theo ý riêng BT 3
II.§å dïng d¹y häc:
B¶ng ghi c¸c gîi ý tãm t¾t néi dung ®o¹n 2:
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 
A.Bµi cò: Gäi häc sinh lªn nh×n tranh kÓ l¹i tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn: Bµ ch¸u. 
	- 1 häc sinh kÓ toµn bµi
* NhËn xÐt, ghi ®iÓm.
B.D¹y häc bµi míi.
1.Giíi thiÖu bµi: C¸c em ®· häc bµi tËp ®äc: Sù tÝch c©y vó s÷a. H«m nay chóng ta sÏ kÓ l¹i c©u chuyÖn Sù tÝch c©y vó s÷a.
2.H­íng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn
a)KÓ tõng ®o¹n 1 b»ng lêi cña em
-Gäi 1 hs ®äc yªu cÇu .
-KÓ b»ng lêi cña m×nh nghÜa lµ nh­ thÕ nµo?
Yªu cÇu 1 hs kÓ mÉu .
-CËu bÐ lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?
CËu ë víi ai ? T¹i sao cËu l¹i bá nhµ ra ®i? Khi cËu bÐ ra ®i ,ng­êi mÑ lµm g×?
Gäi nhiÒu hs kh¸c kÓ l¹i .
b) KÓ l¹i phÇn chÝnh cña c©u chuyÖn theo tãm t¾t tõng ý.
Gäi hs ®äc yªu cÇu cña bµi gîi ý ,tãm t¾t néi dung cña truyÖn .
Yªu cÇu hs kÓ theo cÆp ,GV theo dâi hs ho¹t ®éng .
Gäi 1 sè em tr×nh bµy tr­íc líp 
c) KÓ ®o¹n 3 theo t­ëng t­îng
Em mong muèn c©u chuyÖn kÕt thóc nh­ thÕ nµo? HS khá giỏi
2.3 Yªu cÇu hs nèi tiÕp nhau kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn
NhËn xÐt
-1,2 em kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn.HS KG 
-NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
-Nªu yªu cÇu.
-Kh«ng kÓ nguyªn v¨n nh­ sgk
Thùc hµnh kÓ ®o¹n 1 b»ng lêi cña m×nh.
§äc bµi
2 hs ngåi c¹nh nhau kÓ cho nhau nghe,nhËn xÐt bæ sung cho nhau
MÑ cËu bÐ vÉn biÕn thµnh c©y/ MÑ cËu bÐ sèng l¹i, hai mÑ con «m chÇm lÊy nhau v× sung s­íng.
Thùc hµnh kÓ l¹i toµn bé néi dung chuyÖn .
-KÓ lại toµn bé c©u chuyÖn b»ng lêi cña m×nh.
NhËn xÐt.
3. Cñng cè ,dÆn dß :
NhËn xÐt giê häc
VÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ng­êi th©n nghe.
THỦ CÔNG(12):	 KIỂM TRA CHƯƠNG I
 KỸ THUẬT GẤP HÌNH
I. Mục tiêu:
Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp hình đã học.Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi.HS khéo tay gấp được ít nhất hai hình để làm đồ chơi.Hình gấp cân đối.	
II. Đồ dùng dạy học:
	Các mẫu gấp hình của bài 1,2,3,4
III. Nội dung ôn
IV. Đánh giá.
	Đánh giá kết quả kiểm tra qua thực hành của 2 mức:
+ Hoàn thành
	- Chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu thực hành
	- Gấp hình đúng quy trình
	- Hình gấp cân đối, nếp gấp thẳng, phẳng.
+ Chưa hoàn thành
	- Gấp chưa đúng quy trình
	- Nếu gấp không phẳng, hình gấp không đúng hoặc không làm ra sản phẩm.	
- Khi đánh giá kết quả kiểm tra của học sinh, cho học sinh tự đánh giá trước. Động viên những em có nhiều cố gắng, tuyên dương, khen ngợi những em gấp và tranh trí sản phẩm đẹp. Tạo điều kiện để tất cả học sinh trong lớp đều hoàn thành sản phẩm.
V. Nhận xét - dặn dò:
	Nhận xét ý thức chuẩn bị bài và tinh thần, thái độ làm bài kiểm tra của học sinh.
	Dặn: Giờ học sau mang giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để học bài: “ Gấp, cắt, dán hình tròn”.
TN-XH(12):	§å dïng trong gia ®×nh
I.Môc tiªu : 
- HS kÓ tên một số đồ dùng của gia đình mình.
-Biết cách giữ gìn và xếp đặt một số đồ dùng trong nhà gọn gàng ngăn nắp. 
-HS khá giỏi biÕt ph©n lo¹i c¸c ®å dïng theo vËt liÖu lµm ra chúng bằng gỗ nhựa,sắt.
II.§å dïng d¹y häc : Tranh minh ho¹.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
A. KTBC: Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng
HS1: Mçi ng­êi trong gia ®×nh cÇn ph¶i lµm g×?
HS2: Trong gia ®×nh em nh÷ng lóc nghØ ng¬i ,c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh em th­êng lµm g× ?
* NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
B.D¹y häc bµi míi :
* Khëi ®éng , thi kÓ tªn c¸c ®å vËt trong gia ®×nh.
Nh÷ng ®ß vËt c¸c em th­êng kÓ tªn ®ã ng­êi ta gäi lµ ®å dïng trong gia ®×nh.®©y còng chÝnh lµ néi dung bµi häc h«m nay .
* Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm.
- Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ 1,2,3 trong SGK vµ th¶o luËn (3 phót).
- KÓ tªn c¸c ®å dïng cã trong h×nh vµ nªu c¸c lîi Ých cña chóng.
- Ngoµi nh÷ng ®å dïng cã trong SGK ë nhµ c¸c em cßn cã nh÷ng ®å dïng nµo n÷a?
* Ho¹t ®éng2: Ph©n lo¹i c¸c ®å dïng.
- S¾p xÕp ,ph©n lo¹i c¸c ®å dïng ®ã dùa vµo vËt liÖu lµm ra chóng.
- Yªu cÇu HS tr×nh bµy.
* Ho¹t ®éng 3:Trß ch¬i ®o¸n tªn ®å vËt.
Cö 2 ®éi ch¬i.
Phæ biÕn luËt ch¬i.
§éi A : giíi thiÖu vÒ ®å vËt nh­ng kh«ng nãi tªn .
§éi B: Ph¶i cã nhiÖm vô gäi tªn ®å vËt ®ã ra .
TiÕn hµnh trß ch¬i.
Ho¹t ®éng 4: B¶o qu¶n ,gi÷ g×n ®å dïng.
Th¶o luËn nhãm ®«i.
1.C¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g×?
2.ViÖc lµm cña c¸c b¹n cã t¸c dông g× 
Lµm viÖc c¶ líp.
- Nhµ m×nh th­êng sö dông nh÷ng ®å dïng nµo ?
- C¸ch b¶o qu¶n khi sö dông nh÷ng ®å dïng ®ã ?
- Víi nh÷ng ®å dïng b»ng sø vµ thuû tinh muèn bÒn ®Ñp ,ta cÇn l­u ý g× khi sö dông?
- Khi dïng hoÆc röa chÐn b¸t ,®Üa phÝch ,lä c¾m hoa .. chóng ta cÇn chó ý ®Õn ®iÒu g×?
- Víi nh÷ng ®å dïng b»ng ®iÖn muèn an toµn khi sö dông ta cÇn chó ý ®Õn ®iÒu g×?
Chóng ta ph¶i gi÷ g×n gi­êng, ghÕ ,tñ nh­ thÕ nµo?
KÕt luËn:
- C¸c nhãm th¶o luËn.
- HS tr×nh bµy.
- C¸ nh©n bæ sung.
- C¸c nhãm th¶o luËn ghi vµo phiÕu.
- HS tr×nh bµy.
- Mçi ®éi 5 b¹n.
VÝ dô .
- T«i lµm m¸t mäi ng­êi.
C¸i qu¹t.
-Tham gia trß ch¬i.
- 4 HS lÇn l­ît tr×nh bµy theo tr×nh tù 4 bøc tranh. 
- Ph¶i cÈn thËn khi sö dông ®Ó kh«ng bÞ r¬i vì.
- Ph¶i cÈn thËn ®Ó kh«ng bÞ vì.
- Ph¶i chó ý ®Ó kh«ng bÞ ®iÖn giËt
- Kh«ng viÕt vÏ bËy trªn gi­êng ghÕ tñ. Lau chïi th­êng xuyªn.
 Khi sö dông ®å dïng trong gia ®×nh chóng ta ph¶i biÕt c¸ch b¶o qu¶n ,lau chïi th­êng xuyªn vµ s¾p xÕp ®å ®¹c ng¨n n¾p.§èi víi ®å dïng dÔ vì ,dÔ g·y ®å ®iÖn khi sö dông ph¶i chó ý nhÑ nhµng ,cÈn thËn ,®¶m b¶o,an toµn .
Bµi sau: Gi÷ s¹ch m«i tr­êng xung quanh nhµ ë.
NhËn xÐt tiÕt häc.
ĐẠO ĐỨC 	QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN(T.1)
I. Mục tiêu:
 -Biết được bạn bè cần phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.
 - Nêu được một vài biểu hiện cụ thể của việc quan tâm giúp đỡ bạn trong học tập,lao động và sinh hoạt hằng ngày.
 -Biết quan tâm giúp đỡ bạn bằng những việc làm phù hợp với khả năng.
 -HS khá giỏi nêu được ý nghĩa của việc quan tâm giúp đỡ bạn.	
	II. Chuẩn bị:
	- Giấy khổ to, bút viết.
III. Các hoạt động dạy học
* Hoạt động 1: Xử lý tình huống
Nêu tình huống: Hôm nay Hà bị ốm không đi học được. Nếu là bạn của Hà em sẽ làm gì ?
- Yêu cầu học sinh xử lý và gọi học sinh khác nhận xét.
* Kết luận: Khi trong lớp có bạn bị ốm các em nay đến thăm hoặc cử đại diện đến thăm và giúp bạn hoàn thành bài học của ngày nghỉ đó. Như vậy là biết quan tâm giúp bạn.
- Mỗi ngày chúng ta cần phải quan tâm, giúp đỡ bạn bè xung quanh. Như vậy thế mới là bạn tốt và được các bạn yêu mến.
* Hoạt động 2:
- Nhận xét các biểu hiện của quan tâm giúp đỡ bạn.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận và đưa ra cách giải quyết cho tình huống sau:
+ Hạnh học rất yếu toán. Tổng kết điểm cuối kì lần nào tổ của Hạnh cũng đứng cuối lớp về học tập. Các bạn trong tổ phê bình bạn. Theo em:
1. Các bạn trong tổ làm thế đúng hay sai ? Vì sao ?
2. Để giúp Hạnh tổ của bạn và lớp bạn phải làm gì ?
* Giáo viên kết luận: Quan tâm giúp đỡ bạn có nghĩa là trong lúc bạn gặp khó khăn ta cần phải quan tâm giúp đỡ để bạn vượt qua khó khăn đó.
* Hoạt động 3:
- Sự cần thiết của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè
Hỏi: Khi quan tâm giúp đỡ bạn em cảm thấy như thế nào ?
Kết luận: Quan tâm giúp đỡ bạn là điều cần thiết và nên làm đối với các em. Khi các em quan tâm đến bạn thì các bạn sẽ yêu quý, quan tâm và giúp đỡ lại khi em khó khăn đau ốm..
Dặn dò: Yêu cầu học sinh chuẩn bị 1 câu chuyện về quan tâm giúp đỡ bạn.
 Nhận xét tiết học.
- Thảo luận nhóm đôi và nêu cách xử lý.
* Cách xử lý đúng là:
+ Đến thăm bạn
+ Mang vở cho bạn mượn để chép bài và giảng cho bạn những chỗ không hiểu.
- Thực hiện yêu cầu của giáo viên
- Các nhóm thảo luận và đưa ra cách giải quyết cho tình huống .
- Các bạn trong tổ làm thế là sai. Mặc dù Hạnh có lỗi nhưng các bạn cũng không nên phê bình Hạnh. Nếu phê bình mạnh quá làm cho Hạnh buồn, chán nản. Cách tốt nhất là phải giúp đỡ Hạnh.
- Để giúp Hạnh nâng cao kết quả học tập, nhất là môn Toán các bạn trong tổ nên kết hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm và với cả lớp để phân công bạn kèm cặp Hạnh. Có như thế Hạnh mới bớt mặc cảm và cố gắng học tập được.
- Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.
- Trao đổi, nhận xét bổ sung giữa các nhóm
- Học sinh trả lời theo vốn hiểu biết và suy nghĩ của từng cá nhân.
VD: Khi quan tâm giúp đỡ bạn em cảm thấy rất vui sướng hạnh phúc.
+ Khi quan tâm giúp đỡ bạn em cảm thấy mình lớn lên nhiều.
+ Khi quan tâm giúp đỡ bạn em cảm thấy rất tự hào.
* Học sinh trao đổi nhận xét bổ sung
Thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2009
TẬP ĐỌC: 	MẸ 
I.Mục tiêu: -Đọc đúng rõ ràng toàn bài:-Ngắt nhịp đúng câu thơ lục bát ( 2/4 và 4/4 riêng dòng 7,8 ngắt 3/3 và 3/5)-Cảm nhận được nỗi vất vả và tình thương bao la của mẹ dành cho con ( trả lời được cấc câu hỏi trong sgk,thuộc 6 dòng thơ cuối)
II.Đồ dùng dạy học Tranh minh hoạ bài đọc, bảng phụ ghi câu hd đọc. 
IIICác hoạt động dạy và học 
A.KTBC: Gọi 3 hs lên đọc nối tiếp bài:Sự tích cây vú sữa.
	HS1: Trả lời câu 1;HS2: Trả lời câu 2 ;-HS3: Nêu ý nghĩa của câu chuyện.
	-Nhận xét, ghi điểm.
B.Dạy bài mới.
1. Giới thiệu bài: Trong bài tập đọc này các em sẽ được đọc và tìm hiểu bài thơ: "Mẹ". Qua bài thơ các em sẽ hiểu nỗi vất vả và tình yêu bao la của mẹ đối với con.
2. Luyện đọc
*GV đọc mẫu, nêu nội dung, cách đọc. 
*Luyện đọc:
a) Đọc từng dòng thơ: 
- Gọi học sinh đọc từng dòng
- Luyện phát âm từ khó: cũng mệt .kẽo cà tiếng võng ,ngoài kia.
- Học sinh đọc từng dòng lần 2
b) Đọc từng đoạn trước lớp.
-Hướng dẫn hs ngắt đúng nhịp thơ:
 Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì trời nắng oi 
 Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
c. Đọc từng đoạn thơ trong nhóm
d. Thi đọc giữa các nhóm
e. Cả lớp đồng thanh 
3.Hướng dẫn tìm hiểu bài 
Câu 1: H/a nào cho biết đêm hè rất oi bức?
Câu 2: Mẹ đã làm gì cho con ng/ng giấc?
Câu 3: Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào?
4. Học thuộc lòng bài thơ:
- Ghi bảng các từ ngữ: Lặng rồi ...con ve...Nhà em ... kẽo cà...
- HS nối tiếp đọc từng dòng thơ(l.1)
- Học sinh phát hiện từ, luyện đọc.
-Đọc từng dòng thơ(l.2)
- HS đọc nối tiếp từng đoạn(L.1)
Đoạn 1: 2 dòng đầu 
Đoạn2 : 6 dòng tiếp theo 
Đoạn 3 : 2 dòng còn lại
-Luyện đọc ngắt nhịp.
-Đọc đoạn, nối tiếp(l.2)
-Đọc chú giải trong sgk.
- HS đọc trong nhóm
-Đọc cá nhân, đồng thanh.
-Đồng thanh cả bài.
- Tiếng ve cũng lặng đi vì ve cũng mệt trong đêm hè nóng bức.
- Mẹ vừa đưa võng h/ru vừa quạt mát cho con
- Người mẹ được s/s với h/a : những nôi sao thức trên bầu trời đêm, ngọn gió mát lành.
- HS tự đọc nhẩm bài thơ
hs nhìn bảng có từ gợi ý đọc thuộc từng đoạn
- Các nhóm cử đại diện thi đọc
5.Củng cố- dặn dò 
Bài thơ giúp cho em hiểu gì về người mẹ? Em thích hình ảnh nào trong bài thơ nhất ,vì sao?
Về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ.Bài sau: Bông hoa Niềm Vui.
 To¸n(58) : 	33 - 5
I/Môc tiªu: 
- Gióp hs biÕt thùc hiÖn phÐp trõ cã nhí trong phạm vi 100 d¹ng 33 - 5.
- BiÕt t×m sè h¹ng ch­a biÕt cña mét tæng( ®­a vÒ phÐp trõ d¹ng 33-5).
II.§å dïng d¹y häc:
Que tÝnh, b¶ng gµi
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.KTBC: Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng
HS1: Lµm 3 cét bµi 1
	HS2: Lµm bµi 2b,c
- Gäi mét sè em lªn b¶ng ®äc c«ng thøc 13 trõ ®i mét sè.
* Gi¸o viªn nhËn xÐt, ghi ®iÓm
B.D¹y häc bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi: H«m nay c¸c em sÏ häc phÐp tÝnh trõ d¹ng 33 - 5 
b.D¹y bµi míi:
1.PhÐp trõ 33-5
- Cã 33 qt ,bít ®i 5 qt cßn l¹i bao nhiªu qt?
- Muèn biÕt cßn l¹i bao nhiªu qt ta ph¶i lµm g×?
- Yªu cÇu HS lÊy 3 bã 1 chôc que tÝnh vµ 3 que tÝnh rêi ,t×m c¸ch bít ®i 5 que tÝnh råi b¸o l¹i kÕt qu¶.
- Muèn bít ®i 5 qt chóng ta bít ®i 3 qt rêi.
- §Ó bít ®­îc 2 que n÷a ta th¸o rêi 1 bã thµnh 10 que råi bít cßn l¹i 8 que tÝnh rêi.
- 2 bã qt vµ 8 que rêi lµ bao nhiªu qt ?
- Yªu cÇu hs lªn b¶ng ®Æt tÝnh ,nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch tÝnh.
- 3 cã trõ ®­îc 5 kh«ng ?
- LÊy 13 trõ 5 b»ng 8 viÕt 8 nhí 1 ,3 trõ 1 b»ng 2 viÕt 2.
- Gäi hs nh¾c l¹i 
2.LuyÖn tËp 
Bµi 1: Yªu cÇu hs tù lµm råi nªu c¸ch tính
Nhận xét chữa bài.
Bµi 2: Gäi hs ®äc yc cña bµi.(G/c©ub,c)
- Muèn t×m hiÖu ta lµm thÕ nµo?
- Gäi 1 hs lªn b¶ng,líp lµm vµo vë .
NhËn xÐt 
Bµi 3: (gi¶m c©u c)
- Gäi hs nªu l¹i c¸ch t×m sè h¹ng ,sè bÞ trõ .
- Gäi 2 hs lªn b¶ng ,líp lµm vµo vë .
Nhận xét chữa bài
- Thùc hiÖn phÐp trõ: 33-5 
- Thao t¸c trªn que tÝnh.
- Bít 3 que tÝnh.
- Th¸o 1 bã vµ tiÕp tôc bít 2 que tÝnh.
- Lµ 28 que tÝnh.
33
- 5
28 - 3 kh«ng trõ ®­îc 5 
- Nghe vµ nh¾c l¹i 
HS tự làm bài
- LÊy sè bÞ trõ trõ ®i sè trõ .
- 1 hs lªn b¶ng.
a, x + 6 = 33 b,8 + x = 43
 x = 33 - 6 x = 43 - 8
 x = 27 x = 35
3. Cñng cè, dÆn dß :Yªu cÇu hs nªu l¹i c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh 33-5
 -NhËn xÐt tiÕt häc 
CHÍNH TẢ (23): 	(TC)	SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA 
I.Mục tiêu: 
Nghe và viết lại chính xác đoạn : “Từ các cành lá ..... như sữa mẹ”trong bài Sự tích cây vú sữa,trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.Không mắc quá 5 lỗi.
Làm đúng các bài tập 2, 3a.
II.Đồ dùng dạy học : 
Bảng ghi các bài tập chính tả.
III Các hoạt động day- học :
A.Bài cũ: 2 học sinh lên bảng 
HS viết bảng con : Nhà sạch, xách giỏ, cá ươn, trăm đường.
* Nhận xét, ghi điểm.
B. Dạy học bài mới.
1.Giới thiệu bài : Hôm nay các em sẽ nghe - viết lại một đoạn trong bài tập đọc Sự tích cây vú sữa.
2. Hướng dẫn viết chính tả:
- Gv đọc đoạn văn cần viết.
- Gọi 1 học sinh đọc lại đoạn văn
- Đoạn văn nói về cái gì? 
- Qủa xuất hiện như thế nào? 
- Yêu cầu hs tìm đọc nhưng câu văn có dấu phẩy trong bài.
Hướng dẫn học sinh viết từ khó. trổ ra ,căng mịn , sữa trắng ,trào ra, xuất hiện.
3.Viết chính tả:
Giáo viên đọc, học sinh viết bài
*Chấm chữa lỗi.
- Hướng dẫn hs sửa bài.
* Chấm 5- 7 bài, nhận xét, ghi điểm.
Luyện tập.
Bài 2:
- Gọi hs đọc yêu cầu 
- Yêu cầu hs tụ làm bài 
- Hướng dẫn sửa bài.
Bài 3: 
- Giáo viên cho học sinh làm bài 3a
a. Điền ch hay tr
- Gọi 2 học sinh lên bảng – cả lớp làm vào vở
Lời giải: Con trai , cái chai, trồng cây,chồng bát.
- Lớp theo dõi
- 1 hs đọc lại
- Nói về cây lạ trong vườn.
- Từ các cành lá, các đài hoa trổ ra bé tí, nở trắng như mây
- HS đọc.
-Phát hiện từ khó.
- HS đọc, viết bảng con
-Nghe và viết vào vở.
-Đổi vở soát lỗi
- HS đọc yêu cầu
- 1 hs lên bảng, lớp làm vào vở bài tập
Lời giải: người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng.
- 2 học sinh lên bảng – cả lớp làm vào vở.
* Nhận xét
- Đọc đồng thanh lời giải
3.Củng cố, dặn dò
Nhận xét tiết học 
Về nhà viết lại những chữ đã được sửa sai
 Thể dục: ÔN ĐI THƯỜNG THEO NHỊP
 TRÒ CHƠI “Bỏ khăn”
 A. Mục tiêu :
 -Bước đầu làm quen với cách đi thường theo nhịp.
 - Biết cách chơi, tham gia chơi được TC "Bỏ khăn". 
B. Sân tập dụng cụ: Sân trường, 1còi .
C. Lên lớp:
 Nội dung 
 ĐL 
PP hình thức tố chức 
1. Phần mở bài:
+ Ổn định tổ chức nhận lớp 
- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học 
+ Khởi động:
- Xoay các khớp: tay, vai, hông, đầu gối 
- Giậm chân tại chỗ
- Chạy 1 vòng quanh sân trường
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại” 
+ Bài cũ : KT Bài TDPTC.
6p
 1p
 1p
 1p
1tổ 
*********** 
*********** A *********** 
 A
* * * * * * * * * 
* * * * * * * * *
* * * * ** * * ** 
2. Phần cơ bản: 
+ Ôn điểm số theo đội hình vòng tròn. 
- LTđiều khiển 
GV quan sát sửa sai cho từng em
+ Ôn đi thường theo nhịp
Lớp trưởng điều khiển,Gv theo dõi sửa
 sai cho HS
+Các tổ tập luyện
Thi giữa các tổ.
+ Trò chơi “Bỏ khăn”.
25 p
8- p
3p
5p
 A
 â
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 * * * * ** * * ** 
 A 
3. Phần kết thúc:
- Vỗ tay hát 
- Cúi người thả lỏng 
- Lắc thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài .
- Trò chơi “Có chúng em” 
+ Dặn dò: Ôn bài thể dục
3- 5 p
1 p
1p
1p
 A
* * *
* * *
* * *
* * * 
	Thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2009
LT - V C(12): 	Tõ ng÷ vÒ t×nh c¶m Gia ®×nh - dÊu phÈy
I.Môc tiªu:
 - Biết ghép theo mẫuđể tạo các từ ngữ chỉ tình cảm gia đình, biết dùng một số từ tìm được để điền vào chỗ trống trong câu TB1,2; nói được 2,3 câu về hoạt động của mẹ và con được vẽ trong tranh.
BiÕt ®Æt dÊu phÈy vào chỗ hợp lý trong câu.
II.§å dïng d¹y häc :
- B¶ng phô 
- Tranh minh ho¹ 
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
A.KTBC: Gäi 3 häc sinh lªn b¶ng
HS1,2: Nªu c¸c tõ ng÷ chØ ®å vËt trong gia ®×nh vµ t¸c dông cña mçi ®å vËt ®ã 
HS3: Lµm bµi tËp 2
* Gi¸o viªn nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
B. D¹y bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi : 
2.H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi 1: Gäi hs ®äc yªu cÇu 
- Yªu cÇu hs lµm viÖc theo nhãm.
- Gäi hs nªu bµi lµm cña m×nh.
yªu th­¬ng ,th­¬ng yªu,yªu quý ,quý mÕn ,quý yªu ,mÕn yªu,kÝnh mÕn,th­¬ng mÕn, mÕn th­¬ng ,yªu kÝnh ,kÝnh yªu .
* NhËn xÐt
Bµi 2: Gäi hs ®äc yªu cÇu cña bµi.
Cho hs tù lµm bµi.
yªu quý ,th­¬ng yªu,yªu th­¬ng 
kÝnh yªu ,th­¬ng yªu ,yªu th­¬ng 
yªu quý , th­¬ng yªu ,yªu th­¬ng
* NhËn xÐt
Bµi 3:
Gäi 1 hs ®äc yªu cÇu cña bµi .
yªu cÇu c¶ líp quan s¸t bøc tranh.
Ng­êi mÑ ®ang lµm g×?B¹n g¸i ®ang lµm g×? Em bÐ ®ang lµm g×? Th¸i ®é cña tõng ng­êi trong bøc tranh nh­ thÕ nµo ? VÎ mÆt mäi nh­ thÕ nµo?
GV chốt lại.
Bµi 4: Gäi hs ®äc yªu cÇu 
Gäi 1 hs lªn b¶ng
C¸c tõ ch¨n mµn ,quÇn ¸o lµ nh÷ng bé phËn gièng nhau trong c©u.Gi÷a c¸c bé phËn ®ã cÇn ®Æt dÊu phÈy .
* NhËn xÐt
Ho¹t ®éng theo nhãm ®«i
HS lªn b¶ng ghi
HS lµm bµi ,söa bµi
Ch¸u kÝnh yªu «ng bµ.
Con yªu quý cha mÑ 
Em yªu quý anh chÞ 
HS quan s¸t tranh 
HS nèi tiÕp nhau nãi theo tranh.Em bÐ ngñ trong lßng mÑ .B¹n g¸i ®­a cho mÑ xem quyÓn vë ghi ®iÓm 10 .MÑ khen con g¸i rÊt giái .
HS ®äc 
HS lªn b¶ng - c¶ líp lµm vµo s¸ch
a. Ch¨n mµn ,quÇn ¸o ®­îc xÕp gän gµng.
b. Gi­êng tñ, bµn ghÕ ®­îc kª ngay ng¾n.
3.Cñng cè , dÆn dß ;
NhËn xÐt tiÕt häc 
VÒ nhµ t×m thªm c¸c tõ chØ t×nh c¶m gia ®×nh .
 To¸n(59): 53- 15
I/ Môc tiªu:
- Gióp hs biÕt c¸ch thùc hiªn phÐp trõ cã nhí trong phạm vi 100 d¹ng 53-35 
- Biết tìm số bị trừ, dạng x - 18 = 9.- Biết vẽ hình vuông theo mẫu( vẽ trên giấy ô li)
II.§å dïng d¹y häc ; Que tÝnh 
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
A.KTBC: 2 HS lªn b¶ng;HS1: Lµm 3 cét ®Çu ë bµi 1;HS2 :Lµm bµi 2a, 2b
	- Gäi 1 sè häc sinh ®äc b¶ng trõ 13 trõ ®i mét sè.
NhËn xÐt vµ ghi ®iÓm.
B.D¹y häc bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi: 
2.PhÐp trõ 53-15
- Cã 53 que tÝnh ,bít 15 que tÝnh .Hái cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh ?
- Muèn biÕt cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh ta lµm thÕ nµo?
- Yªu cÇu HS lÊy 5 bã qt vµ 3 que tÝnh rêi.
- H­íng dÉn c¸ch bít : bít 3 que rêi sau ®ã th¸o 1 bã qt vµ bít tiÕp 2 que .ta cßn 8 qt rêi.TiÕp theo 1 chôc que n÷a.Nh­ vËy cßn 3 bã qt vµ 8 que rêi lµ 38 qt.
53 qt bít ®i 15 qt cßn l¹i bao nhiªu qt ?
- VËy 53 trõ 15 b»ng bao nhiªu ?
- Yªu cÇu hs nh¾c l¹i c¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch (viÕt ) tÝnh.
LuyÖn tËp 
Bµi 1:(giảm dòng 2)
- Yªu cÇu Hs tù lµm bµi ,nªu kÕt qu¶ .
NhËn xÐt .
Bµi 2: Gäi 1 hs ®äc ®Ò bµi 
- Muèn tÝnh hiÖu khi biÕt sè bÞ trõ vµ sè trõ ta lµm thÕ nµo?
- Gäi 3 hs lªn b¶ng - C¶ líp lµm vµo vë
* NhËn xÐt
Bµi 3:T×m x (Giảm câu b,c)
- Yªu cÇu hs nh¾c l¹i c¸ch t×m sè h¹ng trong mét tæng : sè bÞ trõ trong mét hiÖu ,sau ®ã tù lµm bµi.
- Gäi 1 häc sinh lªn b¶ng.
Bµi 4:
- VÏ mÉu lªn b¶ng vµ hái .MÉu vÏ h×nh g×?
- Muèn vÏ h×nh vu«ng chóng ta ph¶i nèi mÊy ®iÓm víi nhau .
- Yªu cÇu hs tù vÏ 
- Thùc hiÖn phÐp trõ 53-15
- LÊy que tÝnh .
- Thao t¸c trªn que tÝnh.
- Cßn l¹i 38 que tÝnh .
- 53 trõ 14 b»ng 38 .
 53
-15
 38
3 kh«ng trõ ®­îc 5 lÊy 13 trõ 5 b»ng 8 viÕt 8 nhí 1 .1 thªm 1 b»ng 2, 5 trõ 2 b»ng 3 viÕt 3.
- HS lµm bµi söa bµi.
LÊy sè bÞ trõ trõ ®i sè trõ.
Nh¾c l¹i quy t¾c vµ lµm bµi.
- 1 häc sinh lªn b¶ng c¶ líp lµm vë
- H×nh vu«ng 
- Nèi 4 ®iÓm víi nhau
3.Cñng cè dÆn dß: - Yªu cÇu hs nh¾c l¹i c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh 53-15.
 - NhËn xÐt tiÕt häc .Bài sau:Luyện tập
TËp viÕt(12): 	 Ch÷ K
I.Môc tiªu :
- Viết đúng chữ K hoa(một dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ) chữ và câu ứng dụng: Kề1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),Kề vai sát cánh (3l)	
II.§å dïng d¹y häc:
MÉu ch÷ K 
Vë tËp viÕt.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
A.KTBC: Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng viÕt - c¶ líp viÕt b¶ng con
Häc sinh viÕt b¶ng ch÷ c¸i J , Jch.
B.D¹y häc bµi míi:
1.Giíi thiÖi: H«m nay,c¸c em sÏ tËp viÕt ch÷ K vµ côm tõ øng dông KÒ vai s¸t c¸nh.
2.H­íng dÉn viÕt ch÷ hoa:
H­íng dÉn hs quan s¸t vµ nhËn xÐt ch÷ K 
-H­íng dÉn quy tr×nh viÕt:
NÐt 1 vµ nÐt 2 viÕt nh­ ch÷ J 
NÐt 3: §Æt bót ë ®­êng kÎ 5 ,viÕt nÐt mãc xu«i ph¶i ,®Õn kho¶ng gi÷a th©n ch÷ th× l­în vµo trong t¹o thµnh vßng xo¾n nhá råi viÕt tiÕp nÐt mãc ng­îc ph¶i .dõng bót ë ®­êng kÎ 2.
-ViÕt mÉu, nªu quy tr×nh.
-H.dÉn hs viÕt b¶ng con.
3.H­íng dÉn viÕt côm tõ øng dông 
-Gäi hs ®äc côm tõ.
-Gi¶i nghÜa: ChØ sù ®oµn kÕt bªn nhau ®Ó g¸nh v¸c mét viÖc.
H­íng dÉn hs quan s¸t vµ nhËn xÐt .
Nh÷ng ch÷ c¸i nµo cao h¬n 2,5 ®¬n vÞ?
Nh÷ng ch÷ c¸i nµo cao h¬n 1,5 ®¬n vÞ?
Nh÷ng ch÷ c¸i nµo cao h¬n 1 ®¬n vÞ?
Nªu c¸ch ®Æt dÊu thanh ë c¸c ch÷ 
C¸ch nèi nÐt ch÷ K sang ch÷ ª?
-ViÕt mÉu nªu quy tr×nh viÕt ch÷ hoa K
-ViÕ

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 12 lop 2 xg.doc