Giáo án Lớp 1 - Tuần 8 - Lê Thị Hiểu - Trường Tiểu học Chũ

 I. Mục tiêu:

 - Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các âm và chữ vừa học trong tuần ph, nh, gi, tr, g, ng, ngh

 - Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng của bài 27.

 - Ghép được âm, các dấu thanh đã hoc để được các tiếng có nghĩa.

 - Nghe, hiểu và kể lại tự nhiên một đoạn trong truyện Tre ngà

 - Yêu thích môn học, chăm đọc sách.

II. Đồ dùng dạy - học:

 - Sách , bảng ôn tập

II. Các hoạt động dạy - học:

 

doc 21 trang Người đăng honganh Ngày đăng 15/01/2016 Lượt xem 133Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 8 - Lê Thị Hiểu - Trường Tiểu học Chũ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ụỷi ủoọng:
Hoaùt ủộng 1: HS keồ veà gia ủỡnh mỡnh (Coự theồ keồ baống lụứi, hoaởc keồ baống lụứi keỏt hụùp vụựi tranh veừ, vụựi aỷnh chuùp).
_GV chia HS thaứnh tửứng nhoựm, moói nhoựm tửứ 4- 6 em vaứ hửụựng daón HS caựch keồ veà gia ủỡnh mỡnh.
+ Chuự yự: ẹoỏi vụựi nhửừng em soỏng trong gia ủỡnh khoõng ủaày ủuỷ, GV neõn hửụựng daón HS caỷm thoõng, chia seỷ vụựi caực baùn.
_GV mụứi moọt vaứi HS keồ trửụực lụựp.
Keỏt luaọn:
 Chuựng ta ai cuừng coự moọt gia ủỡnh.
Hoaùt ủoọng 2: HS xem tranh vaứ keồ laùi noọi dung 
_GV chia HS thaứnh nhoựm vaứ giao nhieọm vuù cho moói nhoựm quan saựt, keồ laùi noọi dung moọt tranh.
_GV choỏt laùi noọi dung tửứng tranh.
Tranh1: Boỏ meù ủang hửụựng daón con hoùc baứi.
Tranh 2: Boỏ meù ủửa con ủi chụi ủu quay ụỷ coõng vieõn.
Tranh 3: Moọt gia ủỡnh ủang sum hoùp beõn maõm cụm.
Tranh 4: Moọt baùn nhoỷ trong Toồ baựn baựo “Xa meù” ủang baựn baựo treõn ủửụứng phoỏ,
_ẹaứm thoaùi theo caực caõu hoỷi:
 + Baùn nhoỷ trong tranh naứo ủửụùc soỏng haùnh phuực vụựi gia ủỡnh? Baùn naứo phaỷi soỏng xa cha meù? Vỡ sao?
Keỏt luaọn:
Caực em thaọt haùnh phuực, sung sửụựng khi ủửụùc soỏng cuứng vụựi gia ủỡnh. Chuựng ta caàn caỷm thoõng, chia seỷ vụựi caực baùn thieọt thoứi, khoõng ủửụùc soỏng cuứng gia ủỡnh.
Hoaùt ủoọng 3: HS chụi ủoựng vai theo caực tỡnh huoỏng trong baứi taọp 3.
_GV chia lụựp thaứnh caực nhoựm vaứ giao nhieọm vuù cho moói nhoựm ủoựng vai theo tỡnh huoỏng trong moọt tranh.
_GV keỏt luaọn veà caựch ửựng xửỷ phuứ hụùp trong caực tỡnh huoỏng:
Tranh 1: Noựi “ Vaõng aù!” vaứ thửùc hieọn ủuựng lụứi meù daởn.
Tranh 2: Chaứo baứ vaứ cha meù khi ủi hoùc veà.
Tranh 3: Xin pheựp baứ ủi chụi.
Tranh 4: Nhaọn quaứ baống hai tay vaứ noựi lụứi caỷm ụn.
Keỏt luaọn:
Caực em phaỷi coự boồn phaọn kớnh troùng, leó pheựp, vaõng lụứi oõng baứ, cha meù.
* Nhaọn xeựt – daởn doứ:
_ Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
_ Daởn doứ: Chuaồn bũ tieỏt 2 baứi: “Gia ủỡnh em”
_Caỷ lụựp haựt baứi “ Caỷ nhaứ thửụng nhau”, hoaởc “ Meù yeõu khoõng naứo”.
_HS tửù keồ veà gia ủỡnh mỡnh trong nhoựm.
VD: Gia ủỡnh em coự maỏy ngửụứi? Boỏ meù em teõn laứ gỡ? Anh (Chũ), em bao nhieõu tuoồi? Hoùc lụựp maỏy?
_HS thaỷo luaọn nhoựm veà noọi dung tranh ủửụùc phaõn coõng. _ẹaùi dieọn caực nhoựm keồ laùi noọi dung tranh.
_ Lụựp nhaọn xeựt boồ sung.
_ Quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi
_ Caực nhoựm chuaồn bũ ủoựng vai.
_ Caực nhoựm leõn ủoựng vai.
_Lụựp theo doừi, nhaọn xeựt,
...............................................................................................................................................
Thứ ba ngày 9 thỏng 10 năm 2012
TOAÙN
KIỂM TRA
I. Mục tiêu:
 - Nhaọn bieỏt soỏ lửụùng trong phaùm vi 10 . Vieỏt caực soỏ tửứ 0 à10 
 - Nhaọn bieỏt thửự tửù moói soỏ trong daừy soỏ tửứ 0 à 10 
 - Nhaọn bieỏt hỡnh vuoõng, tam giaực, troứn 
II. Đồ dùng dạy - học:
III. Các hoạt động dạy - học:
1.Kieồm tra baứi cuừ :
2. Baứi mụựi
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi 
- Giaựo vieõn neõu yeõu caàu cuỷa tieỏt hoùc 
- Cho hoùc sinh laứm caực baứi taọp sau:
Baứi 1: ẹieàn soỏ( 3ủ)
4
6
9
1
5
Baứi 2: >, <, = ? ( 3ủ)
 46 72 108
 73 55 09 
Baứi 3: Vieỏt soỏ 2, 0, 8, 5 theo thửự tửù
 - Tửứ beự ủeỏn lụựn:
 - Tửứ lụựn ủeỏn beự:.. 
 Baứi 4: ẹieàn soỏ (1.5ủ)
 3 > . . . 9 <. . . 6 < . . . < 8
 4 9 9 > . . . > 7
Hoaùt ủoọng 2 : 
- Giaựo vieõn ủi xem xeựt ,nhaộc nhụỷ hoùc sinh giửừ thaựi ủoọ nghieõm tuực trong giụứ kieồm tra 
- Caựch ủaựnh giaự :
Baứi 1 : 3 ủieồm 
-ẹuựng moói caõu 1 ủieồm 
Baứi 2 : 3 ủieồm 
-ẹuựng moói caõu 0,5 ủieồm 
Baứi 3 ; 2 ủieồm 
-ẹuựng moói caõu1 ủieồm
Baứi 4 : 1,5 ủieồm 
-ẹuựng 1 caõu = 0,3 ủieồm 
Baứi trỡnh baứy ủeùp chửừ soỏ roừ raứng = 0,5 ủieồm 
Toồng coọng : 10 ủieồm 
-Hoùc sinh chuaồn bũ vụỷ, buựt .
-Hoùc sinh laứm baứi 
..................................................................................
ÂM NHẠC 
GV CHUYấN SOẠN GIẢNG 
...............................................................................
Học vần
ễN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM 
I. Mục tiêu:
- ẹoùc ủửụùc aõm vaứ chửừ ghi aõm
- Tỡm ủửụùc moọt soỏ tieỏng tửứ coự mang caực aõm vửứa oõn
- Naõng cao chaỏt lửụùng moõn hoùc
II. Đồ dùng dạy - học:
- Chửừ caựi vaứ baỷng caứi
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Tieỏt 1
1/ Kieồm tra baứi cuừ:
- Saựch, baỷng tay, phaõn tớch: nhaứ ga, quaỷ nho, tre giaứ, yự nghúa
- Baỷng tay. Nhaọn xeựt
2/ Baứi mụựi
- Y/c neõu caực aõm ủaừ ủửụùc hoùc
- Nhaọn xeựt boồ sung neỏu coứn thieỏu
- Y/c neõu cc1 aõm ủửụùc ghi baống 1 con chửừ
Ghi baỷng
- Y/c ủoùc. Nhaọn xeựt
- Y/c neõu caực aõm ủửụùc ghi 2 con chửừ. Ghi baỷng
- Y/c ủoùc
- Y/c neõu caực aõm ghi baống 3 con chửừ. Ghi baỷng
- Y/c ủoùc. Nhaọn xeựt
- Y/c ủoùc heỏt taỏt caỷ caực aõm. Nhaọn xeựt
3/ Cuỷng coỏ, daởn doứ
- Gheựp aõm: ph, nh, th, gi, gh, ngh.
- OÂn laùi caực aõm ụỷ baỷng. Nhaọn xeựt
Tieỏt 2
- Vieỏt moọt soỏ chửừ ghi aõm. Giaựo vieõn ủoùc: nh, th, ch, kh, ph, gh, ng, ngh, tr, qu.
- Y/c vieỏt baỷng. Nhaọn xeựt
- ẹoùc vieỏt chớnh taỷ caực aõm vửứa oõn
Thu chaỏm, nhaọn xeựt
Troứ chụi: tỡm vaứ caứi caực tieỏng, tửứ coự mang aõm vửứa mụựi oõn
Nhaọn xeựt
3/ Cuỷng coỏ, daởn doứ
- Neõu nhửừng aõm vửứa oõn
- Xem trửụực baứi 28
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
OÂn taọp
4 hoùc sinh
Caự nhaõn
Caự nhaõn
Caự nhaõn
Caự nhaõn
Baứn
Caự nhaõn
Toồ
Caự nhaõn, baứn, ủ/thanh
Caỷ lụựp caứi
Caự nhaõn
Caỷ lụựp vieỏt baỷng con
Vụỷ
Caứi baỷng
Tuyeõn dửụng
Caự nhaõn
................................................................................................................................
Thứ tư ngày 10 thỏng 10 năm 2012
THEÅ DUẽC
ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ- TRề CHƠI VẬN ĐỘNG 
I. Mục tiêu:
 Bieỏt caựch taọp hụùp haứng doùc, doựng thaỳng haứng doùc.
 Bieỏt caựch ủửựng nghieõm, ủửựng nghổ.
 Bieỏt caựch daứn haứng, doàn haứng.
 Bieỏt caựch tham gia chụi troứ chụi.
II.ẹềA ẹIEÅM-PHệễNG TIEÄN 
 _ Treõn saõn trửụứng.Doùn veọ sinh nụi taọp .GV keỷ saõn chuaồn bũ cho troứ chụi.
 _ GV chuaồn bũ 1 coứi
III. NOÄI DUNG: 
NOÄI DUNG
TOÅ CHệÙC LUYEÄN TAÄP
1/ Phaàn mụỷ ủaàu: 
-GV nhaọn lụựp, kieồm tra sú soỏ.
-Phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu baứi hoùc
-ẹửựng taùi choó, voó tay, haựt.
-Khụỷi ủoọng:
 +Chaùy nheù nhaứng theo moọt haứng doùc treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn ụỷ saõn trửụứng 
 + ẹi theo voứng troứn vaứ hớt thụỷ saõu (dang tay ngang hớt vaứo baống muừi, buoõng tay xuoỏng thụỷ ra baống mieọng), sau ủoự quay maởt vaứo taõm.
 + Troứ chụi “ Dieọt caực con vaọt coự haùi”
2/ Phaàn cụ baỷn: 
a) Taọp hụùp haứng doùc, doựng haứng doùc, ủửựng nghieõm, ủửựng nghổ: 
b) Daứn haứng, doàn haứng:
_ Daứn haứng:
 +Khaồu leọnh: “ Em A laứm chuaồn, caựch moọt saỷi tay daứn haứng!”
 _ Doàn haứng:
 + Khaồu leọnh: “ Em A laứm chuaồn doàn haứng!”
* GV nhaọn xeựt, boồ sung theõm nhửừng ủieàu HS chửa bieỏt hoaởc chổnh sửỷa nhửừng choó sai. Nhaộc HS khoõng chen laỏn, xoõ ủaồy nhau.
c) ẹi thửụứng theo nhũp 1-2 haứng doùc:
_ Khaồu leọnh: “ẹi thửụứng  bửụực!”
_ ẹoọng taực: Caực em bửụực chaõn traựi trửụực roài ủi thửụứng. GV duứng coứi thoồi nhũp 1-2, 1-2 ủeồ HS coỏ gaộng bửụực ủuựng nhũp, tay vung tửù do. Neỏu khoõng coự coứi, GV coự theồ ủeỏm nhũp 1-2, 1-2,  hoaởc cho HS vửứa ủi vửứa haựt.
_ Khaồu leọnh: “ẹửựng laùiủửựng!”
_ Caực em ủửựng laùi vaứ ủieàu chổnh khoaỷng caựch.
d) Thi taọp hụùp haứng doùc, doựng haứng, daứn haứng ngang, doàn haứng.Toồ thaộng cuoọc.
e) OÂn troứ chụi:“ Qua ủửụứng loọi”:
 + Nhaộc HS khoõng chen laỏn, xoõ ủaồy nhau trong khi chụi.
3/ Phaàn keỏt thuực:
_ Thaỷ loỷng.
_ Cuỷng coỏ.
_ Nhaọn xeựt.
_ Giao vieọc veà nhaứ.
- Lụựp taọp hụùp thaứnh 4 haứng doùc, quay thaứnh haứng ngang.
- OÂn vaứ hoùc mụựi moọt soỏ kú naờng ủoọi hỡnh ủoọi nguừ.
ẹoọi hỡnh voứng troứn
Theo ủoọi hỡnh 4 haứng ngang.
Theo ủoọi hỡnh 4 haứng doùc.
- HS ủửụùc goùi laứm chuaồn phaỷi hoõ “coự” vaứ giụ tay phaỷi leõn cao. Khi GV hoõ khaồu leọnh “ doàn haứng”, thỡ doàn haứng veà ủửựng theo khoaỷng caựch moọt khuyỷu tay.
- HS ủoàng loaùt bửụực chaõn traựi veà trửụực ủi thửụứng theo nhũp 1-2.
- HS ủửựng voó tay, haựt.
- GV cuứng HS heọ thoỏng baứi.
- Khen nhửừng toồ, caự nhaõn hoùc ngoan, taọp toỏt.
- Taọp laùi caực ủoọng taựcủaừhoùc.
...................................................................................
TOAÙN
PHẫP CỘNG TRONG PHẠM VI 3
I. Mục tiêu:
 - Thuoọc baỷng coọng trong phaùm vi 3 
 - Bieỏt laứm tớnh coọng trong phaùm vi 3
 - Reứn kú naờng coọng cho HS 
II. Đồ dùng dạy - học:
 + Sửỷ duùng boọ ủoà duứng daùy toaựn lụựp 1 
 + Hoùc sinh coự boọ thửùc haứnh 
III. Các hoạt động dạy - học:
Baứi mụựi : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoaùt ủoọng 1 :Giụựi thieọu pheựp coọng trong phaùm vi 3
Giaựo vieõn treo tranh vaứ hoỷi : 
 - Coự 1 con gaứ theõm 1 con gaứ . Hoỷi taỏt caỷ coự maỏy con gaứ ? 
- 1 theõm 1 ủửụùc maỏy ?
- Hửụựng daón caựch vieỏt : 1 + 1 = 2 
- Giaựo vieõn ủoùc pheựp tớnh . Goùi hoùc sinh ủoùc laùi 
Treo tranh 3 oõ toõ cho hoùc sinh tửù neõu baứi toaựn 
 - 2 oõ toõ theõm 1 oõ toõ laứ maỏy oõ toõ ?
 - 2 coọng 1 baống maỏy ? 
Treo tranh 3 con ruứa cho hoùc sinh tửù neõu baứi toaự
- 1 coọng 2 baống maỏy ? 
-Giaựo vieõn ghi baỷng : 1 + 2 = 3 
Treo hỡnh chaỏm troứn caỏu taùo soỏ :
 - Hoùc sinh tửù neõu baứi toaựn 
- Cho hoùc sinh so saựnh 2 pheựp tớnh : 
2 + 1 = 3 1 + 2 = 3 
- Giaựo vieõn hieồu sụ boọ veà tớnh giao hoaựn trong pheựp tớnh coọng 
Hoaùt ủoọng 2 : Hoùc thuoọc coõng thửực
- Giaựo vieõn goùi hoùc sinh ủoùc baỷng coọng 
- Cho ủoùc ẹt ủeồ xoaự daàn 
- Hoỷi mieọng :
 1 + 1 = ? 1 + 2 = ? 2 + 1 = ? 
 1 + ? = 2 1 + ? = 3 ? + 1 = 3 
- Hoùc sinh xung phong ủoùc thuoọc coõng thửực 
Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh baứi 1, 2, 3 
- Cho hoùc sinh mụỷ saựch giaựo khoa . Giaựo vieõn hửụựng daón phaàn baứi hoùc 
-Cho hoùc sinh laứm baứi taọp 
Baứi 1 : Tớnh roài vieỏt keỏt quaỷ theo haứng ngang 
-1 + 1 =  1 + 2 =  2 + 1 = 
Baứi 2 : Tớnh theo coọt doùc 
-Giaựo vieõn hửụựng daón caựch ủaởt tớnh vaứ tớnh theo coọt doùc 
+
+
+
 1 1 2 
 1 2 1 
 2 3 3
- Chuự yự vieỏt thaỳng coọt doùc. 
Baứi 3 : Noỏi pheựp tớnh vụựi soỏ thớch hụùp 
-Hửụựng daón hoùc sinh tớnh keỏt quaỷ cuỷa tửứng pheựp tớnh roài noỏi vụựi soỏ phuứ hụùp 
-Giaựo vieõn Hửụựng daón theõm cho hoùc sinh yeỏu 
- Hoùc sinh quan saựt tranh traỷ lụứi :
- Coự 1 con gaứ theõm 1 con gaứ, coự taỏt caỷ 2 con gaứ 
-1 soỏ hoùc sinh laởp laùi
-1 theõm 1 ủửụùc 2. vaứi em laởp laùi 
- Moọt coọng moọt baống hai 
-Coự 2 oõ toõ theõm 1 oõ toõ .Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy oõ toõ ? 
- Laứ 3 oõ toõ 
- 2 coọng 1 baống 3 . Hoùc sinh laởp laùi 
-Coự 1 con ruứa theõm 2 con ruứa. Hoỷi taỏt caỷ coự maỏy con ruứa ?
- 1 coọng 2 baống 3 . Hoùc sinh laởp laùi 
-2 chaỏm troứn theõm 1 chaỏm troứn laứ 3 chaỏm troứn. 1 chaỏm troứn theõm 2 chaỏn troứn laứ 3 chaỏm troứn .
- Gioỏng : ủeàu laứ pheựp coọng, ủeàu coự caực soỏ 1,2,3. Khaực : soỏ 1, 2 ủoồi choó cho nhau 
- 6 em ủoùc 
- ẹoùc ủt 5 laàn. Giaựo vieõn xoaự, hoùc sinh thuoọc 
- Hoùc sinh traỷ lụứi nhanh 
- 5 em 
-Hoùc sinh laộng nghe 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi chửừa baứi 
- Hoùc sinh laứm baứi vaứo baỷng 
- 3 hoùc sinh leõn baỷng ủaởt tớnh roài laứm 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo vụỷ 
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Hoõm nay em Vửứa hoùc baứi gỡ ? ẹoùc laùi coõng thửực coọng phaùm vi 3 ?
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.- Daởn hoùc sinh veà hoùc thuoọc coõng thửực coọng 
- Chuaồn bũ baứi ngaứy hoõm sau 
....................................................................................
Học vần
BÀI 28 : CHỮ HOA- CHỮ THƯỜNG 
 I. Mục tiêu:
 - HS biết được chữ in hoa và bước đầu làm quenvới chữ viết hoa.
 - Đọc được câu ứng dụng, và chữ in hoa trong câu ứng dụng. 
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Ba Vì
 - Yêu thích môn học, chăm đọc sách
II. Đồ dùng dạy - học:
 	- Sách , bộ thực hành Tiếng Việt, tranh, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn dịnh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
- Đọc: từ ngữ và câu ứng dụng của bài trước
- Viết: tre già, quả nho.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: 
Ghi tên bài
b. Dạy chữ ghi âm
* Nhận diện chữ hoa
- Các con quan sát bảng chữ cái và cho cô biết chữ in hoa nào gần giống chữ in thường nhưng kích thước lớn hơn?
- Hãy đọc các chữ không giống chữ in thường?
- Gv cho Hs đọc chữ in hoa trên bảng và giới thiệu cho HS biết bên cạnh chữ in hoa là chữ viết hoa.
- Che phần chữ in thường, chỉ vào chữ in hoa và chữ viết hoa yêu cầu HS nhận diện và đọc.
* HD viết bảng con: C, I, K, L
- GV chỉ chữ mẫu phân tích, nêu quy trình viết
- Viết mẫu, nêu quy trình viết
Tiết 2
c. Luyện đọc
* Luyện đọc lại bài tiết 1
 * Đọc câu ứng dụng
- Cho HS QST minh hoạ câu ứng dụng
- Bức tranh vẽ gì?
- GV giới thiệu từ Bố đứng đầu câu nên phải viết hoa.
Từ Kha, Sa Palà tên riêng nên phải viết hoa.
- GV đọc mẫu và giải thích Sa Pa là một thị trấn nghỉ mát đẹp ở tỉnh Lào Cai.
- Chỉnh sửa cách phát âm.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện nói: theo chủ đề:
- Chủ đề luyện nói của chúng ta hôm nay là gì?
GV giới thiệu Núi Ba Vì
- Các con đã đến Núi Ba Vì bao giờ chưa? 
- ở Núi Ba Vì có những cảnh đẹp nào?
- Ngoài Núi Ba Vì ra con còn biết những cảnh đẹp nào nữa?
4. Củng cố:
 Trò chơi : Tìm chữ in hoa
 GV chuẩn bị 2 bộ chũ in hoa
 Cách chơi: Gv cử 2 đội mỗi đội 5 em
 Gv đọc chũ in hoa hai đội phải nhanh chóng tìm ra chữ in hoa và gắn lên bảng
 Đội nào tìm dược nhiề sẽ thắng 
Nhận xét, khen đội thắng cuộc.
2 HS đọc lại toàn bài
5. Dặn dò:
Đọc lại bài, chuẩn bị bài sau.
Cá nhân, đồng thanh
HS nhắc lại
C, e, ê, i, k, l, o, ô, ơ, p, s, t, u, ư, v, x, y
Cá nhân, đồng thanh đọc
HS trả lời
CN - ĐTđọc
HS quan sát, tô khan
Viết bảng con
CN. ĐT đọc
QST và trả lời câu hỏi
Tìm những chữ, từ có chữ in hoa, phân tích đánh vần, đọc trơn CN- ĐT
CN. ĐT đọc
HS QST trả lời câu hỏi
Ba vì
3, 4 HS đọc
Hai đội chơi
............................................................................................................................................
Thứ năm ngày 11 thỏng 10 năm 2012
TOAÙN
LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu:
 - Bieỏt laứm tớnh coọng trong phaùm vi 3 
 - Taọp bieồu thũ tỡnh huoỏng trong tranh baống 1 pheựp tớnh coọng 
 - Naõng cao naờng lửùc hoùc toaựn.
II. Đồ dùng dạy - học:
 + Boọ thửùc haứnh toaựn . Tranh baứi 1 /45 Sgk
III. Các hoạt động dạy - học:
1.Kieồm tra baứi cuừ :
 + Goùi 3 hoùc sinh ủoùc laùi coõng thửực coọng phaùm vi 3 
 + Goùi 3 hoùc sinh leõn baỷng : 1 + 1 = 2 = 1 + 
 2 + 1 = 3 = 2 +  
 1 + 2 = 3 = 1 + 
+ Giaựo vieõn Nhaọn xeựt baứi cuừ 
Baứi mụựi : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoaùt ủoọng 1:Cuỷng coỏ baỷng coọng trong phaùm vi 3
- Giaựo vieõn goùi hoùc ủoùc pheựp coọng trong phaùm vi 3 .
Hoaùt ủoọng 2 : Thửùc haứnh baứi 1, 2, 3(1),5(a)
Baứi 1 : Hửụựng daón hoùc sinh nhỡn tranh veừ neõu baứi toaựn roài vieỏt 2 pheựp coọng ửựng vụựi tỡnh huoỏng trong tranh.
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt keỏt luaọn ủuựng, sai 
-Phaàn b cho hoùc sinh nhaọn xeựt pheựp tớnh coứn thieỏu daỏu coọng .
Baứi 2 : Tớnh roài ghi keỏt quaỷ theo coọt doùc .
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh caựch laứm : vieỏt keỏt quaỷ thaỳng theo coọt doùc 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa hoùc sinh 
-Nhaộc nhụỷ hoùc sinh vieỏt keỏt quaỷ thaỳng coọt 
Baứi 3 : vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng 
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi 
-Hửụựng daón hoùc sinh neõu caựch laứm baứi roài laứm baứi 
-Giuựp hoùc sinh nhaọn xeựt veà keỏt quaỷ baứi laứm cuoỏi 
 1 + 2 = 2 + 1 ( ẹoồi choó caực soỏ trong pheựp coọng thỡ keỏt quaỷ khoõng ủoồi )
Baứi 5 : nhỡn tranh neõu baứi toaựn 
- Giuựp hoùc sinh neõu baứi toaựn a 
- Cho hoùc sinh nhaọn xeựt pheựp tớnh thieỏu gỡ ?
- Cho hoùc sinh trao ủoồi yự kieỏn vaứ choùn pheựp tớnh ủuựng 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt boồ sung
-Hoùc sinh laàn lửụùt laởp laùi 
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi 
- ẹaởt baứi toaựn : Coự 2 con thoỷ theõm 1 con thoỷ.Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy con thoỷ ? 
Ghi : 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
-ẹoùc : Hai coọng moọt baống ba 
 Moọt coọng hai baống ba 
-Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi 
-Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi 
- Hoùc sinh neõu : Lan coự 1 quaỷ boựng. Huứng coự 2 quaỷ boựng. Hoỷi caỷ 2 baùn coự maỏy quaỷ boựng ?
-Thieỏu daỏu coọng hoùc sinh tửù ủieàn vaứo 
-Hoùc sinh neõu : 1 + 2 = 3 
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- Chuaồn bũ baứi ngaứy hoõm sau 
..................................................................................
MĨ THUẬT 
GV CHUYấN SOẠN GIẢNG 
...............................................................................
Học vần
Bài 29: IA
 I. Mục tiêu:
 - Đọc, viết được vần ia, lá tía tô
 - Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng của bài 
 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: chia quà.
 - Yêu thích môn học và chăm đọc sách.
II. Đồ dùng dạy - học:
 Sách , bộ thực hành Tiếng Việt, tranh, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
 Đọc: đọc cau ứng dụng của bài 28
 3. Bài mới:
 a, Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài.
 b. Dạy vần mới
+ ia
 * Nhận diện vần 
 Vần ia được tạo bởi mấy âm?
 Vần ia và vần i giống khác nhau ở điểm nào?
 GV phát âm và hướng dẫn học sinh đọc.
 Các con ghép cho cô vần ia
 *Đánh vần
 Chỉ bảng, chỉnh sửa cách phát âm
 Có vần ia muốn được tiếng tía cần ghép thêm gì?
 Các con ghép cho cô tiếng tía?
 Bạn nào cho cô biết tiếng mới học hôm nay là tiếng gì?
 GV ra lệnh thước 
 GV cho HS xem tranh và ghi từ khoá
Nghỉ giữa tiết.
 * Đọc từ ngữ ứng dụng:
GV giải nghĩa một số từ
 Đọc mẫu, hướng dẫn HS đọc. 
* Luyện viết bảng con:
 Cho HS quan sát chữ mẫu.
 Viết mẫu nêu quy trình viết.
 Tiết 2
 c. Luyện tập
 * Luyện đọc lại tiết 1
 Nhận xét cho điểm
 * Đọc câu ứng dụng
 Cho HS quan sát tranh, ghi câu khoá.
 Bức tranh vẽ gì nào?
 Đọc mẫu, hướng dẫn đọc
 Nhận xét sủa sai.
 * Đọc SGK 
 Nghỉ giữa tiết
 * Luyện nói
 Trong tranh vẽ những gì?
- Ai đang chia quà cho các bạn trong tranh?
- Bà chia những quà gì?
- Khi được nhận quà các bạn nhỏ vui hay buồn?
- Con thường hay được ai cho quà nhất?
- Khi được chia quà con có thích không? Con sẽ nói gì khi đó?
- Con thường để dành quà cho ai trong gia đình?
* Luyện viết vở: 
 Bao quát lớp nhắc nhở tư thế, giúp HS yếu 
 Thu bài chấm nhận xét
 4. Củng cố:
 Chơi trò chơi tìm tiếng mang vần mới.
 NX khen đội tìm được nhiều.
 5. Dặn dò: Đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.
Hát
Cá nhân, đồng thanh đọc.
Học sinh nhắc lại.
2âm, âm i đứng trước âm a đứng sau
giống có âm i âm đầu khác ia có thêm a
CN- ĐT đọc
HS ghép
CN- ĐT đọc
ghép thêm âm t và thanh sắc trên đầu âm i
HS ghép
Tiếng tía
HS phân tích, đánh vần, đọc trơn CN- ĐT
HS QS tranh nêu từ khoá.
đọc trơn CN- ĐT
* 3,4 HS đọc lại
Đọc thầm tìm tiếng mang vần mới, phân tích đánh vần đọc trơn CN- ĐT
CN- ĐT đọc.
HS nêu NX kiểu chữ, độ cao các con chữ, khoảng cách các con chữ trong một từ, một chữ
 Tô khan, viết bảng con
3, 4 học sinh đọc
Quan sát tranh nêu nhận xét.
Đọc thầm tìm tiếng mang vần mới phân tích đánh vần đọc trơn CN-ĐT
CN-ĐT đọc
Đọc chủ đề chia quà
Quan sát tranh, trả lời câu hỏi
HS viết bài
2 đôị chơi tiếp sức.
3, 4 HS đọc
.......................................................................................................................................
TOAÙN
Tieỏt 28 : Pheựp coọng trong phaùm vi 4 (Trang 47) 
I. Mục tiêu:
 - Thuoọc baỷng coọng trong phaùm vi 4 
 - Bieỏt laứm tớnh coọng trong phaùm vi 4
 - Naõng cao chaỏt lửụùng moõn toaựn 
II. Đồ dùng dạy - học:
 + Tranh nhử SGK – Boọ thửùc haứnh 
III. Các hoạt động dạy - học:
1. Kieồm tra baứi cuừ :
+ 2 em ủoùc baỷng coọng trong phaùm vi 3 
+ Giaựo vieõn nhaọn xeựt baứi cuừ, ghi điểm.
Baứi mụựi : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu pheựp coọng trong phaùm vi 4
- Giaựo vieõn treo tranh . Cho hoùc sinh nhaọn xeựt , neõu baứi toaựn .
- Hửụựng daón hoùc sinh neõu pheựp tớnh : 3 + 1 = 4 
- Vụựi tranh 4 quaỷ taựo, 4 caựi keựo giaựo vieõn laàn lửụùt giuựp hoùc sinh hỡnh thaứnh caực pheựp tớnh 2 + 2 = 4 
 1 + 3 = 4 
Hoaùt ủoọng 2 : Hỡnh thaứnh coõng thửực pheựp coọng trong phaùm vi 4
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh ủoùc laùi coõng thửực coọng . Giaựo vieõn xoaự daàn 
- Hoỷi mieọng : 
 3 + 1 = ? 2 + 2 = ? 1 + 3 = ? 
 ? + 1 = 4 ? + 2 = 4 ? + 3 =4 
- Goùi hoùc sinh xung phong ủoùc thuoọc 
- Giụựi thieọu vụựi hoùc sinh ghi nhụự coõng thửực theo 2 chieàu, chaỳng haùn : 3 + 1 = 4 , 4 = 3 + 1 
- Treo tranh bieồu ủoà ven cho hoùc sinh nhaọn ra 
 3 + 1 = 4 = 1 + 3 = 4 
Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh baứi 1, 2, 4
Baứi 1 : tớnh 
-Hửụựng daón hoùc sinh tửù neõu caựch laứm 
-Cho hoùc sinh laứm baứi vaứo vụỷ Baứi taọp toaựn
Baứi 2 : Tớnh theo coọt doùc 
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi 
Baứi 4 : Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp 
-Cho hoùc sinh tửù neõu caựch laứm baứi 
Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủuựng, sai 
- Hoùc sinh nhaọn xeựt tranh neõu : Coự 3 con chim theõm 1 con chim . Hoỷi coự bao nhieõu con chim ? 
- Hoùc sinh ủoùc laùi pheựp tớnh : 3 + 1 = 4 
-Hoùc sinh ủoùc caự nhaõn – 5 em 
-ẹoùc ủt ủeỏn thuoọc taùi lụựp 
-Hoùc sinh traỷ lụứi nhanh 
-3 em ủoùc baỷng coọng 
-Hoùc sinh neõu 2 pheựp tớnh. Nhaọn bieỏt tớnh giao hoaựn trong pheựp coọng 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi 
- Hoùc sinh laứm baỷng. 
-Neõu baứi toaựn : Coự 3 con chim theõm 1 con chim .Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy con chim ?
-Vieỏt pheựp tớnh : 3 + 1 = 4 
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Hoùc laùi coõng thửực coọng trong phaùm vi 4 theo 2 chieàu 
- Chuaồn bũ baứi ngaứy hoõm sau 
*****************************
THUÛ COÂNG
Xeự- daựn hỡnh quaỷ cam (Tieỏt 2) 
I. Mục tiêu:
- Hoùc sinh bieỏt xeự daựn hỡnh quaỷ cam treõn giaỏy maứu ủuựng maóu.
- Giuựp caực em xeự ớt raờng cửa,daựn ủaởt hỡnh caõn ủoỏi.
- Reứn ủoõi tay kheựo cho caực em.
Kiểm tra chứng cứ 1 của nhận xeựt 2
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV : Baứi maóu veà xeự daựn hỡnh quaỷ cam.
- HS : Giaỏy maứu,vụỷ,buựt chỡ,hoà daựn,thửụực keỷ,khaờn lau.
III. Các hoạt

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 8.doc