Giáo án Lớp 1 - Tuần 4 - Lường Thị Hương - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

I. Mục tiêu:Sau bài học hs biết:

 - Đọc,viết ược n, nơ, m , me.

 - Nhận biết được tiếng mới, đọc được từ và câu ứng dụng.

 - Tập nói được 2-3 câu hoàn chỉnh về chủ đề “ Bố mẹ, ba má.”

 * KNS:Giúp hs có KN tự tin khi đọc bài .

II. Phương tiện dạy học: -Tranh mimh hoạ trong sgk.

 -Sách Tiếng Việt, vở tập viết, bộ chữ cái.

III. Các hoạt động dạy học:

doc 21 trang Người đăng honganh Ngày đăng 19/01/2016 Lượt xem 144Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 4 - Lường Thị Hương - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ặn chuẩn bị tiết sau.
-Trả lời 
-Theo dõi.
-Mở vở bài tập đạo đức và quan sát tranh bài tập 3
 -Trao đổi với nhau theo cặp nd gợi ý của giáo viên.
 -Từng cặp trình bày trước lớp.
-Nhận xét bổ sung.
-Làm việc theo cặp
-Từng đôi sửa sang quần áo, đầu tóc cho nhau.
 -Lớp hát bài “ rửa mặt như mèo”
 -Trả lời câu hỏi. 
 _______________________________
 Ngày dạy : Thứ ba 13/9/2011 
Học vần 
 Bài 14: ÂM D - Đ
 Thời gian: 70 phút
I. Mục tiêu:
 - Đọc,viết ược d,dê, đ ,đò.
 - Nhận biết được tiếng mới, đọc được từ và câu ứng dụng: da, de, do; đa, đe, đo; dì na đi đò, bé và mẹ đi bộ.
 - Tập nói được 2-3 câu hoàn chỉnh về chủ đề “dế, cá cờ, bi ve, lá đa.”
* KNS:Giúp hs có KN tự tin khi đọc bài . 
II. Phương tiện dạy học:
 -Tranh mimh hoạ trong sgk.
 -Sách Tiếng Việt, vở tập viết, bộ chữ cái.
III. Các hoạt động dạy học: TIẾT 1
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định: (1p)
2. Bài cũ: (5p)
 -Y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3.Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: (1p) Đưa tranh trong sgk và giới thiệu bài ghi bảng
b. Hoạt động 1: (15p) dạy chữ ghi âm.
* Cách tiến hành:
 - Dạy chữ d:
 +nhận diện chữ:
 . Gắn và viết lên bảng chữ d
 . Y/c:
 +Phát âm:
 . Phát âm mẫu d.
 .Muốn có tiếng dê ta thêm âm gì?
 . Y/c:
 . Nhận xét ghi bảng dê
 . Hd đánh vần d- ê- dê.
 . Chỉnh sửa và giúp đỡ hs yếu phát âm cho chính xác.
- Dạy chữ đ: ( Hd tương tự d)
 + Y/c:
- Theo dõi sửa sai.
-So sánh : d- đ Giống d 
 Khác -
c. Hoạt động 2: (9p) Hd viết .
* Cách tiến hành:
 -Viết mẫu lên bảng và Hd cách viết: chữ d, đ cao 4 ô li bằng 2 đơn vị chữ. Chữ ghi tiếng dê gồm d nối với ê , đị nối từ đ sang o dấu huyền trên đầu âm o.
 d đ dê đị 
-Nhận xét.
d. Hoạt động 3: (7p)Đọc từ ứng dụng.
* Cách tiến hành:
 -Ghi từ ứng dụng lên bảng:
 da de do
 đa đe đo
 da dê đi bộ
- Giải nghĩa từ.	
 - Theo dõi sửa sai.
 TIẾT 2
 a. Hoạt động 1: (10p) Luyện tập.
*Cách tiến hành:
- Luyện đọc: 
 + Y/c:
 + Theo dõi sửa cách phát âm cho Hs
 + Đọc câu ứng dụng:
 . Y/c:
 . Giới thiệu câu ứng dụng:
 dì na đi đò, bé và mẹ đi bộ.
 + Nhận xét.
-b. Hoạt Động 2 ( 9p) Luyện viết:
 +Hd Hs cách sử dụng vở tập viết.
 +Y/c:
 +Theo dõi và giúp đỡ thêm cho Hs yếu.
-c. Hoạt Động 3 ( 10p)Luyện nói:
 +Y/c:
 +Nêu câu hỏi gợi ý:
 Các loại này giống nhau ở điểm nào?
 Em có hay chơi các trò đó không?
+ Hd Hs tập nói thành những câu hoàn chỉnh.Đối với hs đồng bào gv nói trước hs nói theo.
4. Củng cố, dặn dò: (2p)
 -Y/c:
- 3 Hs đọc n-nơ, m- me 
- Lớp viết bảng con nơ, me.
 -Nhận xét
-Theo dõi.
-Theo dõi.
-Tìm và ghép chữ d.
-Phát âm cn- nhóm- lớp.
- Aâm ê. 
- Ghép tiếng dê.
- Phân tích: dêgồm d ghép với ê.
- Đánh vần cn-nhóm- lớp.
- Đọc trơn cn- nhóm- lớp.
- Ghép và phân tích đ, đò.
- Đánh vần, đọc trơn đ, đị, cn- nhóm- lớp
- Hs so sánh 
-Theo dõi.
-Nhắc lại quy trình viết .
-Viết vào bảng con d, dê, đ, đò
-Viết nhiều lần để ghi nhớ.
-Nhận xét.
- Theo dõi
- Tìm tiếng chứa âm mới học.
- Đọc từ ứng dụng cn-nhóm- lớp.
-Nhìn bảng đọc bài cn- nhóm- lớp.
-Thi đọc theo nhóm, tổ.
- Quan sát tranh và nêu nd tranh.
- Tìm tiếng chứa âm mới.
- Đọc câu ứng dụng cn- nhóm- lớp.
-Hs yếu và Hs dân tộc đọc nhiều hơn.
-Nhận xét.
-Theo dõi.
-Mở vở tập viết và viết bài vào vở.
-Quan sát tranh trong sgk
-Suy nghĩ và phát biểu ý kiến.
-Hs tiến hành luyện nói.
-Đọc lại bài trên bảng
-Học bài ở nhà.
Môn : Toán : 
Bài : BẰNG NHAU – DẤU =
 Thời gian: 35’
I. Mục tiêu:
 - Giúp hs bước đầu nhận biết sự bằng nhau về số lượng, mỗi số bằng chính nó
 - Biết sử dụng từ “ Bằng nhau, dấu =” khi so sánh các số.
II. Phương tiện dạy học: - Bộ đồ dùng dạy- học toán.
III. Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Oån định (1p)
2. Bài cũ: (1p) Gv đưa ra một số đồ vật và y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1p) Ghi đề bài lên bảng
b. Hoạt động 1: (12p)Hình thành kiến thức.
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu 3=3:
+ Y/c:
+ Ta thấy 3 con hươu và 3 khóm cây như thế nào?
+ 3 chấm trắng và 3 chấm đen như thế nào?
+ Ta nói: “ Ba bằng ba”
+ Ta viết : 3=3.
- Giới thiệu 4=4:
+ Y/c và hd:
+ Y/c:
* Kết luận: Mỗi số bằng chính số đó.
c. Hoạt động 2: (16p)Luyện tập.
* Cách tiến hành:
* Bài 1: Viết.
- Hd cách viết và y/c:
- Theo dõi giúp đỡ thêm cho hs yếu.
* Bài 2: Viết ( Theo mẫu).
- Làm mẫu một phép tính:
5
=
5
- Nhận xét.
* Bài 3: Viết dấu vào ô trống.
- Hd cách làm: So sánh rồi điền dấu.
- Nhận xét.
* Bài 4:
- Hd mẫu:
4
>
3
 - Nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò: (4p)
Dặn làm bài ở nhà.
- 3 hs lên bảng làm bài:
3 5 4 2 1 5
5 3 2 4 5 1
- Nhận xét.
Theo dõi.
-Quan sát tranh trong sgk và nêu số lượng: có 3 con hươu, có 3 khóm cây; có 3 chấm trắng, có 3 chấm đen.
- Bằng nhau.
- Nhắc lại.
- Quan sát tranh trong sgk và nêu nhận xét: “ Bốn cái thìa bằng bốn cái ly, bốn chấm đen bằng bốn chấm trắng.
-Lên bảng viết 4=4.
- Viết dấu =vào vở bài tập.
- Theo dõi.
- 3 em lên bảng làm các bài còn lại.
2
=
2
1
=
1
3
=
3
- Nhận xét.
- Làm vào bảng con
 5. . . 4 1 . . . 2 1 . . .1
 3 . . . 3 2 . . . 1 3 . . . 4
 2 5 2 2 3 2 
- Nhận xét.
- Theo dõi.
- Làm bài vào vở:
4 
< 
5
4
=
4
- Một số em nêu kết quả.
- Nhận xét.
 ____________________________________________
Môn : Tự nhiên-xã hội: 
BÀI : BẢO VỆ MẮT VÀ TAI
 Thời gian: 35’
I. Mục tiêu: * Sau bài học sinh biết:
 - Các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai.
 - Tự giác thực hành thường xuyên các hoạt động để bảo vệ mắt và tai sạch sẽ.
* KNS: Giúp rèn cho Hs Kn quản lí bản thân .
II. Phương tiện dạy học:
 -Các hình trong sgk.
III. Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Oån định: (1p)
2. Bài cũ: (2p) Chúng ta sờ, nghe, ngửi nếm, bằng những bộ phận nào của cơ thể?
- Nhận xét.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1p) Ghi đề bài lên bảng
b. Hoạt động 1: (10p) Bảo vệ và giữ gìn mắt.
* Cách tiến hành:
 -Bước 1: Y/c:
 + Khi có ánh nắng rọi vào mắt, bạn lấy tay che mắt hành động đó đúng hay sai?
 -Bước 2: Hoạt động cả lớp.
 + Y/c:
* Kết luận: Mắt là cơ quan quan trọng. chúng ta phải bảo vệ bằng cách tránh ánh nắng trực tiếp của mắt trời.
c. Hoạt động 2: (10p) Bảo vệ tai và cách giữ gìn.
 * Cách tiến hành:
 -Bước 1: Y/c:
 + Gợi ý, hd hs thảo luận: Các bạn trong tranh đang làm gì? Những việc làm nào đúng, những việc làm nào sai?
- Bước 2: 
+ Y/c:
* Kết luận: Tai dùng để nghe nên rất quan trọng, không nên dùng vật cứng chọc vào tai.
d. Hoạt động 3: (10p) Trò chơi.
* Cách tiến hành:
-Bước 1: Giao nhiệm vụ cho từng tổ.
- Bước 2: Y/c:
4. Củng cố, dặn dò: (1p)
Nhận xét tiết học
Dặn chuẩn bị bài sau.
-Trả lời.
-Theo dõi
- Quan sát từng tranh trong sgk
-Thảo luận theo cặp 
-Một số cặp lên trình bày
-Nhận xét bổ sung.
- Quan sát tranh trong sgk.
 -Tiến hành thảo luận theo cặp.
- Trình bày trước lớp.
 -Nhận xét bổ sung.
-Các tổ thảo luận tình huống.
-Các tổ lên trình bày.
- Nhận xét bổ sung. 
 NGÀY DẠY: THỨ TƯ 14/9/2011
Học vần : 
 Bài 15: ÂM T- TH
 Thời gian: 70 phút
I. Mục tiêu:
 - Đọc,viết được t, tổ, th, thỏ .
 - Nhận biết được tiếng mới, đọc được từ và câu ứng dụng: to, ta, tơ, tho ,tha, thơ; bố thả cá mè, bé thả cá cờ.
 - Tập nói được 2-3 câu hoàn chỉnh về chủ đề “ổ ,tổ.”
* KNS:Giúp hs có KN tự tin khi đọc bài . 
II. Phương tiện dạy học:
 -Tranh mimh hoạ trong sgk. -Sách Tiếng Việt, vở tập viết, bộ chữ cái.
III. Các hoạt động dạy học: TIẾT 1
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định: (1p)
2. Bài cũ: (5p)
 -Y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3.Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: (1p) Đưa tranh trong sgk và giới thiệu bài ghi bảng
b. Hoạt động 1: (15p)dạy chữ ghi âm.
* Cách tiến hành:
 - Dạy chữ t:
 +nhận diện chữ:
 . Gắn và viết lên bảng chữ t
 . Y/c:
 +Phát âm:
 . Phát âm mẫu: t.
 .Muốn có tiếng tổ ta thêm âm, dấu gì?
 . Y/c:
 . Nhận xét ghi bảng tổ
 . Hd đánh vần: t- ô-tô-hỏi –tổ
 . Chỉnh sửa và giúp đỡ hs yếu phát âm cho chính xác.
- Dạy chữ th: ( Hd tương tự t)
 + Y/c:
- Theo dõi sửa sai.
c. Hoạt động 2: (9p)Hd viết .
* Cách tiến hành:
 -Viết mẫu lên bảng và hướng dẫn học sinh quy trình chữ viết 
 t th tổ thỏ 
 -Nhận xét.
d. Hoạt động 3: (7p) Đọc từ ứng dụng.
* Cách tiến hành:
 -Ghi từ ứng dụng lên bảng:
 to tơ ta
 tho thơ tha
 ti vi thợ mỏ
- Giải nghĩa từ.
 - Theo dõi sửa sai.
 TIẾT 2
 a. Hoạt động 1: (10p)Luyện tập.
*Cách tiến hành:
- Luyện đọc: 
 + Y/c:
 + Theo dõi sửa cách phát âm cho Hs
 + Đọc câu ứng dụng:
 . Y/c:
 . Giới thiệu câu ứng dụng:
 bố thả cá mè, bé thả cá cờ.
 + Nhận xét.
- b. Hoạt Động 2 ( 9p)Luyện viết:
 +Hd Hs cách sử dụng vở tập viết.
 +Y/c:
 +Theo dõi và giúp đỡ thêm cho Hs yếu.
-c. Hoạt Động 3 ( 10p)Luyện nói:
 +Y/c:
 +Nêu câu hỏi gợi ý:
Oå và tổ có gì khác nhau?
+ Hd Hs tập nói thành những câu hoàn chỉnh.
4. Củng cố, dặn dò: (2p)
 -Y/c:
- 3 Hs đọc d, dê, đ, đò.
- Lớp viết bảng con dê,đò.
-Nhận xét
-Theo dõi.
-Theo dõi.
-Tìm và ghép chữ t.
-Phát âm cn- nhóm- lớp.
- Aâm ô dấu hỏi.
- Ghép tiếng tổ.
- Phân tích: tổ gồm t ghép với ô dấu hỏi trên đầu chữ ô.
- Đánh vần cn-nhóm- lớp.
- Đọc trơn cn- nhóm- lớp
- Ghép và phân tích th, thỏ
- Đánh vần, đọc trơn th, thỏ, cn- nhóm- lớp
-Theo dõi.
-Nhắc lại quy trình viết .
-Viết vào bảng con tổ, th, thỏ.
-Viết nhiều lần để ghi nhớ.
-Nhận xét.
- Theo dõi
- Tìm tiếng chứa âm mới học.
- Đọc từ ứng dụng cn-nhóm- lớp.
-Nhìn bảng đọc bài cn- nhóm- lớp.
-Thi đọc theo nhóm, tổ.
- Quan sát tranh và nêu nd tranh.
- Tìm tiếng chứa âm mới.
- Đọc câu ứng dụng cn- nhóm- lớp.
-Hs yếu và Hs dân tộc đọc nhiều hơn.
-Nhận xét.
-Theo dõi.
-Mở vở tập viết và viết bài vào vở.
-Quan sát tranh trong sgk
-Suy nghĩ và phát biểu ý kiến.
-Hs tiến hành luyện nói.
-Đọc lại bài trên bảng
-Học bài ở nhà.
. 
Môn : Toán : 
Bài : LUYỆN TẬP
 Thời gian: 35’
I. Mục tiêu:
 - Giúp hs 
 + Sử dụng các từ bằng nhau ,bé hơn,lớn hơn và các dấu =, để so sánh các số trong phạm vi 5.
 II. Phương tiện dạy học: 
 - Sách giáo khoa toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định: (1p)
2. Bài cũ: (3p) Y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1p) Ghi đề bài lên bảng
c. Hoạt động 2: (26p) Luyện tập.
* Cách tiến hành:
* Bài 1: Diền >,<,=.
- Hd làm bài.
- Y/c:
- Nhận xét
* Bài 2: Viết ( Theo mẫu).
- Làm mẫu một phép tính:
3
>
2
2
<
3
- Nhận xét
* Bài 3: 
- Nêu y/c bài tập trong sgk.
- Hd làm bài.
- Nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò: (2p)
Dặn làm bài ở nhà.
- 3 hs lên bảng làm bài.
 3 3 4 5 3 4
- Nhận xét.
Theo dõi.
- 3 hs lên bảng làm.
 3 2 4 5 2 3
 1 2 4 4 3 4
- Nhận xét. 
- Theo dõi.
- 3 em lên bảng làm các bài còn lại.
5
>
4
4
<
5
3
=
3
- Nhận xét.
- Theo dõi.
- Làm bài vào vở bài tập.
- Nêu kết quả.
- Nhận xét.
 _______________________________________
HĐNG: 
Chủ điểm :TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tiết 3
 I MỤC TIÊU : 
* Hiểu được tryuền thống nhà trường .
-Biết tiểu sử anh hùng Nguyễn Bá Ngọc mà trường mang tên 
* Biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của trường mang tên ,tích cực tham gia vào việc trường việc lớp .Giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp .
*Biết tôn trọng, yêu quý và noi gương anh hùng Nguyễn Bá Ngọc ,có ý thức vương lên trong học tập để đạt thành tích cao đem lại thành tích tốt đẹp cho nhà trường .
-Yêu quý thầy, cô và bạn bè trong trường .
II CHUẨN BỊ : 
-Tư liệu truyền thống nhà trường ,tiểu sử anh hùng Nguyễn Bá Ngọc 
-Bài hát : Người thiếu niên dũng cảm do nhạc sĩ Mộng Lân sáng tác . 
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1 Oån định ( 1p)
2 Bài Cũ : ( 4p)
-Hôm trước em nghe cô hát bài hát gì ? Người thiếu niên dũng cảm 
-Bài hát này do nhạc sĩ nào sáng tác ? ? Do nhạc sĩ Mộng Lân sáng tác
GV nhận xét .
3 Bài mới ( 1p) 
 Hôm nay ta sẽ học bài : Truyền thống nhà trường tiết 3.
 GV 
* Hoạt động 1:Giới thiệu tiểu sử anh hùng Nguyễn Bá Ngọc ( 15p)
-Gv đọc tiểu sử anh hùng Nguyễn Bá Ngọc
* Hoạt động 2: Tìm hiểu: ( 8 p)
-Anh hùng Nguyễn Bá Ngọc quê ở đâu ? 
-Vì sao anh hy sinh ?
Qua câu chuyện này em học tập ở anh hùng được điều gì ?
-Gv nhận xét tiết học .
4. Củng cố – dăn dò: ( 2p)
-Về học bài – chuẩn bị bài sau .
 HS 
-HS lắng nghe .
-Quảng Trung –Quảng Xương –Thanh Hoá
-Anh quê mình cứu các em nhỏ . 
-HS trả lời 
 __________________________________
 Ngày dạy: Thứ năm 15/9/2011
Môn : Toán: 
Bài : LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu
 - Giúp hs 
 + Sử dụng các từ bằng nhau ,bé hơn,lớn hơn và các dấu =, để so sánh các số trong phạm vi 5.
II. Phương tiện dạy học:
 - Sách giáo khoa toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Oån định: (1p)
2. Bài cũ: (5p) Y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1p) Ghi đề bài lên bảng.
b. Hoạt động1: (26p)Luyện tập.
* Cách tiến hành:
* Bài 1: Nêu y/c bài tập trong sgk
 -Y/c:
- Nhận xét.
* Bài 2: Nêu y/c trong sgk.
- Hd: Nối với những số nhỏ hơn 2,3,5.
- Nhận xét.
* Bài 3: Nêu y/c bài tập trong sgk.
- Hd: Nối với những số nhỏ hơn 2,3,4.
- Nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò: (2p)
- Y/c:
-3 hs lên bảng làm bài.
4 5 3 3 2 1
- Nhận xét.
- Theo dõi.
- Theo dõi.
- Quan sát tranh và nêu cách làm.
- Làm bài vào vở bài tập.
- một số em nêu kết quả.
- Nhận xét.
- Lên bảng làm bài.
- Nhận xét.
- Theo dõi.
- nêu kết quả.
- Nhận xét.
- Làm bài ở nhà.
 . .
Học vần :
 Bài 11: ÔN TẬP.
 Thời gian: 70’
I. Mục tiêu:
 - Hs đọc, viết chắc chắn các âm và tiếng đã học từ bài 12 đến bài 16.
 - Đọc đúng các từ và câu ứng dụng: tổ cò, lá mạ, da thỏ, thợ nề; cò bố mò cá, cò mẹ tha cá về tổ.
 - Nghe, hiểu và kể lại được một đoạn theo tranh truyện kể “ Cò đi lò dò”
* KNS:Giúp hs có KN tự tin khi đọc bài , KN kể chuyện .
II. Phương tiện dạy học:
 - Bảng ôn
 - Tranh minh hoạ trong sgk.
III. Các hoạt động dạy học: TIẾT1
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Oån định: (1p)
2. Bài cũ: (5p)Y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1p) ghi đề bài lên bảng.
b. Hoạt động 1: ( 15p) Oân tập.
* Cách tiến hành:
- Oân các chữ và âm đã học:
+ Kẻ bảng ôn lên bảng.
ô
ơ
i
a
n
nô
m
d
đ
 + Gv chỉ chữ
- Ghép chữ thành tiếng
+ Ghép mẫu một tiếng nô.
+ Y/c:
+ Theo dõi chỉnh sửa cho hs.
+ Kẻ bảng ôn 2 lên bảng.
\
/
?
~
.
mơ
mờ
ta
+Theo dõi, sửa sai.
- Đọc từ ứng dụng:
+ Ghi các từ ứng dụng lên bảng
tổ cò lá mạ da thỏ thợ nề
+ Giải nghĩa từ.
c. Hoạt động 2: (10p)Tập viết từ ứng dụng.
* Cách tiến hành:
- Viết mẫu lên bảng và hd cách viết. Lưu ý khoảng cách giữa các tiếng trong từ, vị trí của dấu thanh.
 tổ cị lá mạ
- Nhận xét.
TIẾT 2
a. Hoạt động 1: (10P) Luyện tập.
* Cách tiến hành:
- Luyện đọc:
+ Chỉ bảng ôn .
+ Gv chỉnh sửa cho hs đặc biệt lưu ý hs yếu và hs dân tộc.
+ Đọc câu ứng dụng:
. Y/c:
. Nhận xét ghi bảng:
Cò bố mò cá, cò mẹ tha cá về tổ
. Đọc mẫu.
. Y/c:
. Theo dõi giúp đỡ hs yếu.
-b.Hoạt Động 2 ( 9p) Luyện viết:
+ Y/c:
 tổ cị lá mạ
+ Theo dõi giúp đỡ hs yếu.
-c. Hoạt Động 3 ( 12p) Kể chuyện:
+ Gv kể chuyện cò đi lò dò.
. Lần 1 kể diễn cảm.
. Lần 2 kể kết hợp tranh minh hoạ.
+ Hd hs kể:
. Y/c:
. Theo dõi giúp đỡ các nhóm.
. Y/c: 
. Giúp đỡ hs sắp xếp ý và các câu cho phù hợp với từng tranh
. Nhận xét.
- Nêu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi lòng thương con vật của anh nông dân và sự biết ơn của Cò đối với anh nông dân.
4. Củng cố, dặn dò. (4p)
-Y/c:
- Hs đọc t, th, tổ, thỏ.
- Lớp viết vào bảng con tổ, thỏ.
- Theo dõi.
- Lên bảng chỉ và đọc các chữ ở bảng ôn.
- Đọc cn- nhóm- lớp.
- Theo dõi.
- Ghép các tiếng còn lại.
- Đọc các tiếng ghép được. Cn-nhóm- lớp.
- Theo dõi.
- Đọc các dấu thanh.
- Ghép tiếng với dấu thanh để được tiếng mới.
- Đọc các từ vừa ghép được. Cn- nhóm-lớp. 
- Theo dõi.
- Tìm tiếng chứa chữ trong bảng ôn.
- Đọc các từ ứng dụng. Cn- nhóm lớp.
- Theo dõi.
- Tập viết vào bảng con.
- Nhận xét.
- Đọc bài ở hai bảng ôn cn- nhóm-lớp.
- Quan sát tranh và nêu nd tranh
- Tìm tiếng chứa âm có rong bảng ôn.
- Đọc câu ứng dụng cn-nhóm-lớp .
- Mở sgk.
- Đọc bài theo nhóm 3.
- Mở vở tập viết và viết bài vào vở.
- Theo dõi.
- Quan sát và nêu nd từng tranh trong sgk.
- Hs tập kể trong nhóm 4.
- Một số nhóm kể nối tiếp trước lớp.
- Một hs khá kể lại toàn bộ truyện.
- Nhận xét.
- Đọc lại bài trong sgk.
- Học bài ở nhà. Làm bài vào vở bài tập.
 . .
Môn Thủ Công 
Bài : XÉ ,DÁN HÌNH HÌNH VUÔNG
 Thời gian: 30 phút.
I. Mục tiêu:
_ Biết cách xé ,dán hình Hình Vuông
_ Xé ,dán được hình Hình Vuông.Đường xé có thể chưa thẳng , bị răng cưa .Hình dán có thể chưa phẳng.
II. Phương tiện dạy học:
_Bài mẫu về xé, dán hình Hình Vuông_ 2 tờ giấy màu khác nhau_ Giấy trắng làm nền .
- Giấy màu, giấy nháp có kẻ ô , vở thủ công ( thước kẻ , bút chì , kéo , hồ dán ) để học thủ công 
 - III. Các hoạt động dạy học: 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định: (1p)
2 Bài cũ: (3p) Y/c:
Kiểm tra đô dùng của học sinh.
- Nhận xét 
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (2p) 
 -Treo mẫu vật giới thiệu.
b. Hoạt động 1: (7p) Giới thiệu hình vuông
* Cách tiến hành:
 -Gv đưa cho hs xem bài bài mẫu 
- Hỏi: Các em phát hiện xem xung quanh mình đồ vật nào có dạng hình Hình Vuông? 
-Giáo viên nhấn mạnh : các em hãy ghi nhớ đặc điểm những hình đó để xé , dán cho đúng 
c. Hoạt Động 2 (12p) Hướng dẫn mẫu 
-Hướng dẫn vẽ và xé ,dán hình Hình Vuông - Hướng dẫn từng thao tác xé các cạnh của hình Hình Vuông 
- Lật mặt có màu cho học sinh quan sát hình Hình Vuông .Giáo viên yêu cầu học sinh đặt tờ giấy màu lên bàn để vẽ.
-Giáo viên làm lại thao tác xé một cạnh để học sinh làm theo .
- Thực hành xé , dán hình Hình Vuông
- Dán vào vở thủ công . chú ý dán cho phẳng cân đối 
- Giáo viên theo dõi và hướng dẫn .
d. Hoạt động 3 (5p) củng cố – dặn dò 
- Giáo viên đánh giá sản phẩm 
- Nhận xét tiết học 
- Dặn vế nnhà chuẩn bị giấy , dụng cụ xé ,dán hình tròn
- Hs lấy thước kẻ , bút chì , kéo , hồ dán lên bàn.
-Theo dõi lắng nghe 
- Nêu tên đồ vật có dạng hình Hình Vuông 
- lắng nghe 
- Học sinh theo dõi vẽ, xé hình Hình Vuông.
-Dán vào vở
-Theo dõi số bài bạn hoàn thành .
-Theo dõi và thực hiện.
 . .
 Ngày dạy: Thứ sáu 16/9/2011
Môn : Tập viết: 
 Bài 2: LỄ, CỌ, BỜ, HỔ, MƠ, DO, TA, THƠ
 Thời gian: 70’
 I.Mục tiêu:
 - Nắm được quy trình viết các chữ ghi tiếng . viết được đều, đẹp, cân đối, đúng các chữ ghi tiếng kiểu chữ viết thường ,cỡ vừa theo vở tâp viết.
 - Trình bày vào vở tập viết sạch, đẹp.
 -Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết , cầm bút, để vở đúng tư thế.
II.Đồ dùng dạy học:
 -GV: - Chữ mẫu.
 - Bảng kẻ sẵn để hd viết.
 -HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.
 III.Hoạt động dạy học: 
 TIẾT 1
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
1. Oån định: (1p)
2. Bài cũ: (1p) y/c:
 - Nhận xét.
 a. Giới thiệu bài: (1p)
-Nêu mục đích yêu cầu của tiết học
b.Hoạt động 1: (15p) Hướng dẫn viết
 * Cách tiến hành:
 -Hd tô các chữ lễ, cọ, bờ, hổ:
 +GV đưa bảng phụ có viết sẵn các chữ ghi tiếng.
lễ cọ bờ hổ m ơ do ta th ơ 
 + Y/c:
 +Gv viết mẫu lên bảng vừa hd cách viết: Lưu
yÙ Hs viết các nét nối giữa l sang ê và cách lia 
bút từ c sang o, b sang ơ, h sang ô, các dấu thanh đặt đúng vị trí của âm chính. 
 -Hd viết mơ, do, ta, thơ
 + Gv đưa bảng phụ đã viết sẵn mơ, do, ta, thơ và y/c:
 +Viết mẫu lên bảng và hd cách viết. Cần hd kĩ các nét nối và 

Tài liệu đính kèm:

 • doctuan 04.doc