Giáo án lớp 1 - Tuần 35 (dạy sáng) - Giáp Thị Chính - Trường TH Cẩm Lý

A. Mục đích yêu cầu.

- Đọc trơn toàn bài, dọc đúng một số tiếng, từ khó: nhanh vun vút, bờ biển, săn lùng, nhảy dù, , .Ôn lại các tiếng có vần ân, uân, . Tìm được tiếng trong bài có vần ân, uân

- Hiểu nghĩa các từ : nhanh vun vút, bờ biển, săn lùng, nhảy dù

- Hiểu ND bài: Cá heo loài cá bơi giỏi nhất của biển, cá heo là bạn của con người

B. Đồ dùng dạy – học:

 - GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.

 - HS: SGK, đọc trước bài ở nhà

C. Các hoạt động dạy – học:

 

doc 15 trang Người đăng honganh Ngày đăng 28/12/2015 Lượt xem 659Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 35 (dạy sáng) - Giáp Thị Chính - Trường TH Cẩm Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 35
 Thø hai, ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 2010
 Chµo cê
 TẬP ĐỌC
 ANH HÙNG BIỂN CẢ 
A. Mục đích yêu cầu. 
- Đọc trơn toàn bài, dọc đúng một số tiếng, từ khó: nhanh vun vút, bờ biển, săn lùng, nhảy dù, , ....Ôn lại các tiếng có vần ân, uân, . Tìm được tiếng trong bài có vần ân, uân
- Hiểu nghĩa các từ : nhanh vun vút, bờ biển, săn lùng, nhảy dù
- Hiểu ND bài: Cá heo loài cá bơi giỏi nhất của biển, cá heo là bạn của con người
B. Đồ dùng dạy – học:
 - GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. 
 - HS: SGK, đọc trước bài ở nhà
C. Các hoạt động dạy – học:
Nội dung 
	Cách thức tiến hành	
I. Kiểm tra bài cũ (3,)
- Người trồng na
II. Dạy bài mới.
1. Giới thiệu bài. (2,) 
2.Luyện đọc: 
a. Đọc mẫu (2,)
b. Hướng dẫn luyện đọc (21,)
+ Đọc từng câu
 Từ khó: nhanh vun vút, bờ biển, săn lùng, nhảy dù, thuyền giặc, Biển Đen, huân chương, 
+Đọc từng đoạn, 
Một chú cá heo ở Biển Đen/ mới đây đã được thưởng huân chương.//
+ Đọc bài
Nghỉ giải lao
c) Ôn vần ân, uân (7,)
- Tìm trong bài tiếng có vần uân
- Nói câu chứa tiếng có vần ân, uân
M: Cá heo được thưởng huân chương.
 Mèo chơi trên sân.
Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài
 (22P)
- Cá heo bơi giỏi nhất biển....
- Người ta dạy cá heo canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền vào cảng, cứu người,...
* Cá heo là bạn của con người
Nghỉ giải lao 
b) Hỏi nhau về cá heo theo ND bài 10P 
4. Củng cố dặn dò 3P
- HS đọc bài trước lớp + TLCH
- HS+GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.
- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS theo dõi.
- HS đọc đồng thanh, đọc nhẩm( 2 lượt )
- HS tiếp nối đọc từng câu (BP)
- GV sửa tư thế ngồi cho HS
- GV chú ý theo dõi, phát hiện các tiếng, từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân
- GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (nhanh vun vút, bờ biển, săn lùng, nhảy dù)
GV: Nêu rõ yêu cầu
HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp)
GV: Quan sát, uốn nắn
GV: HD học sinh đọc câu khó( BP)
HS: Luyện đọc ( cá nhân, cả lớp)
HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh, cá nhân )
- GV nêu yêu cầu 1 SGK.
- HS trả lời
- GV gạch chân tiếnGV: huân 
- HS đọc, phân tích cấu tạo
- GV nêu yêu cầu
- HS nhìn câu mẫu SGK tập nói
- GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân, nhóm)
- HS: Đọc bài( đọc thầm, đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở
- HS: Phát biểu
H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý chính
ghi bảng
HS: Nhắc lại ND chính của bài
- GV: Nêu yêu cầu 
- GV: HD học sinh hỏi nhau về cá heo
HS: Tập hỏi nhau trong nhóm đôi
- Nối tiếp nói... trước lớp
H+GV: Nhận xét, bổ sung, liên hệ
- GV nhận xét tiết học.
- Khen một số HS học tốt.
- Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau
 To¸n
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100. Thực hiện phép cộng, phép trừ ( không có nhớ). Giải bài toán có lời văn. Đo độ dài đoạn thẳng.
- Thực hiện nhanh, chính xác các loại toán nói trên.
- Rèn cho học sinh tính cản thận, khoa học.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: SGK, Bảng phụ, 
HS: SGK. Vở ô li, bảng con, 
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Các thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ: 3P
 - Cột 3 bài 3 trang 177
HS: Lên bảng thực hiện
HS+GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài 1P
2. Ôn tập 
Bài 1: Viết số 6P 
Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi tám, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm.
Bài 2: Tính 8P
a) 4 + 2 = 10 - 6 = 3 + 4 = 14 + 4 =
 8 - 5 = 19 + 0 = 2 + 8 = 18 - 5 =
Bài 3: Điền dấu thích hợp ( = ) 8P 
35 ... 42 90 ... 100 38 ... 30 + 3
87 ... 85 69 ... 60 46 ... 40 + 5
Nghỉ giải lao
Bài 4: 8P
Bài giải
Băng giấy còn lại có độ dài là:
75 - 25 = 50 ( cm )
 Đáp số: 50cm
Bài 5: Đo rồi ghi số đo độ dài từng đoạn thẳng 4P
5cm, 7cm
3. Củng cố, dặn dò: 2P
 GV: Giới thiệu trực tiếp
GV: Nêu yêu cầu
HS: Viết số thích hợp vào bảng con
HS+GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá
HS: Nêu yêu cầu, 
- Cả lớp làm bài vào vở
- Lên bảng chữa bài
HS+GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá
HS: Nêu yêu cầu
HS: Làm bài vào bảng con 2 PT
- Cả lớp làm vào vở
HS+GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá
HS: Nêu yêu cầu
HS: Nêu yêu cầu
HS: Phân tích, tóm tắt bài toán
- Cả lớp làm bài vào vở
- Lên bảng thực hiện
GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu, 
HS: Nhắc lại cách đo đoạn thẳng.
- Thực hiện đo, ghi kết quả và báo cáo kết quả trước lớp
HS+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nhận xét giờ học.
GV: Chốt lại nội dung bài
HS: Ôn lại bài và làm BT ở nhà
 Thø n¨m, ngµy20 th¸ng 5 n¨m 2010
 Thñ c«ng
 §/C H»ng d¹y
 ThÓ dôc (bs)
 ¤n Trß ch¬i vËn ®éng
I. Môc tiªu :
- ¤n bµi thÓ dôc. Yªu cÇu thuéc bµi.
- TiÕp tôc «n " t©ng cÇu ". Yªu cÇu n©ng cao thµnh tÝch.
II. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn :
 - Trªn s©n tr­êng. GV chuÈn bÞ cßi vµ kÎ « chuÈn bÞ cho trß ch¬i vµ mét sè qu¶ cÇu.
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp :
1. PhÇn më ®Çu :
- GV phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. GV ®Ó c¸n sù líp tËp hîp líp.
- HS ®øng t¹i chç vç tay, h¸t.
- Xoay c¸c khíp cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng : 1 - 2 phót.
- Ch¹y nhÑ nhµng thµnh mét hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn : 50 - 60 m.
- §i th­êng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u.
- Trß ch¬i do GVchän.
2. PhÇn c¬ b¶n :
- ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung : 2 lÇn, mçi ®éng t¸c 2 x 8 nhÞp.
LÇn 1 : GV h« nhÞp .
LÇn 2 : C¸n sù líp h« nhÞp thi ®ua tæ nµo thuéc bµi vµ thùc hiÖn ®éng t¸c chÝnh x¸c.
- T©ng cÇu c¸ nh©n hoÆc chuyÓn cÇu theo nhãm 2 ng­êi : 8 - 10 phót.
GV chia tæ luyÖn tËp d­íi sù ®iÒu khiÓn cña tæ tr­ëng. GV quan s¸t vµ gióp ®ì uèn n¾n HS.
3. PhÇn kÕt thóc :
- §i th­êng theo nhÞp ( 2 - 4 hµng däc ) vµ h¸t : 2 - 3 phót.
- TËp ®éng t¸c ®iÒu hßa cña bµi thÓ dôc : 2 x 8 nhÞp.
- Trß ch¬i do GV chän.
- GV cïng HS hÖ thèng bµi häc. DÆn dß HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
 ChÝnh t¶: ò ó O
I.Mục đích yêu cầu:
- Củng cố cách viết: quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu, buồng chuối, .....
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, viết chính xác, đảm bảo tốc độ 13 dòng thơ cuối của bài ò ó o
- Rèn tính cẩn thận cho HS.
II. Đồ dùng dạy – học:
- GV: Chữ mẫu, bảng phụ
- HS: Vở ô li, bảng con, phấn.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Kiểm tra bài cũ: (3’) 
- Viết: Trường, bước, lên nương, nằm lặng, giữa rừng
B.Bài mới:
 1.Giới thiệu bài: (1’)
 2. Luyện tập: 
a)Luyện viết bảng con (4’) 
quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu, buồng chuối, .....
b)Luyện viết vở ô li (15’)
ò ó o
 Giục con trâu
 Ra đồng
 .........
 ò ... ó ... o.
c) Đánh giá (5’)
3. Củng cố, dặn dò: (2’)
HS: Viết bảng con( 1 lượt)
GV: Nhận xét, đánh giá.
GV: Giới thiệu qua KTBC
HS: Nhắc lại cách viết.
- Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.
H+GV: Nhận xét, sửa sai
GV: Nêu rõ yêu cầu, HD cách viết
- Đọc từng cụm từ, câu cho HS viết
HS: Viết vào vở theo HD của GV
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV:Chấm bài của HS ( 8 em)
- Nhận xét, bổ sung trước lớp.
GV: Nhận xét chung giờ học
HS: Nhắc lại nội dung bài.
GV: Nhận xét chung giờ học
 ..
 KÓ chuyÖn
 Tæng kÕt
 Thø s¸u, nµy 14 th¸ng 5 n¨m 2010
 To¸n
 KiÓm tra §K ( cuèi häc kú II)
 .
 Taäp ñoïc
BAØI LUYEÄN TAÄP 1
LAÊNG BAÙC
I.Muïc tieâu:
Hoïc sinh ñoïc trôn caû baøi: “Laêng Baùc”. Luyeän ñoïc löu loaùt caùc doøng thô vaø khoå thô cuûa baøi Laêng Baùc.
Hieåu noäi dung baøi: ñi treân Quaûng tröôøng Ba Ñình, em beù thaáy naéng muøa thu vaøng, trôøi trong vaét nhö trong ngaøy leã Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. Nhìn leân leã ñaøi, em baâng khuaâng nhö thaáy Baùc vaãn coøn ñang ñöùng ñoù vaãy chaøo nhaân daân.
taäp cheùp baøi chính taû Quaû Soài vaø laøm caùc baøi taäp ñieàn vaàn aên, aêng ñieàn chöõ r, d hay gi.
II.Ñoà duøng daïy hoïc: 
-Tranh minh hoaï baøi ñoïc SGK. Baûng chính: Giaùo vieân cheùp baøi taäp ñoïc vaø caùc caâu hoûi. 
-Baûng phuï giaùo vieân cheùp baøi chính taû vaø baøi taäp chính taû.
-AÛnh laêng Baùc treân Quaûng tröôøng Ba Ñình.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
1.KTBC : (khoâng kieåm tra baøi cuõ)
2.Baøi môùi:
GV giôùi thieäu tranh, giôùi thieäu baøi vaø ruùt töïa baøi ghi baûng.
Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi ñoïc:
Caû lôùp taäp trung ñeå giaùo vieân kieåm tra ñoïc trôn vaø traû lôøi caâu hoûi. Giaùo vieân chæ ñònh töøng em ñoïc, moãi em ñoïc 1 khoå thô trong baøi “Laêng Baùc”.
Chia baøi taäp ñoïc thaønh 2 khoå thô:
Khoå1: 6 doøng thô ñaàu
Khoå2: 4 doøng thô coøn laïi.
Yeâu caàu kieåm tra taát caû hoïc sinh caû lôùp veà ñoïc trôn giaùo vieân cho ñieåm coâng khai.
Tieát 2
3.Taäp cheùp baøi Quaû Soài vaø laøm caùc baøi taäp
Goïi hoïc sinh ñoïc baøi chính taû do giaùo vieân cheùp saün treân baûng lôùp.
Hoïc sinh tìm töø khoù vieát hay vieát sai vieát vaøo baûng con.
Cho hoïc sinh nhìn baûng ñeå cheùp baøi vaøo taäp vôû cuûa mình.
Cho hoïc sinh töï laøm baøi taäp chính taû.
Thu baøi chaám:
5.Cuûng coá:
Hoûi teân baøi, goïi ñoïc baøi, neâu laïi noäi dung baøi ñaõ hoïc.
6.Nhaän xeùt daën doø: Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn, xem baøi môùi. Vieát laïi baøi chính taû cho ñuùng, saïch vaø ñeïp.
Nhaéc töïa.
Hoïc sinh ñoïc theo chæ ñònh cuûa giaùo vieân theo töøng ñoaïn.
Caâu hoûi 1: 
Caâu thô taû naéng vaøng treân Quaûng tröôøng Ba Ñình :
	Naéng Ba Ñình muøa thu
	Thaém vaøng treân laêng Baùc.
Caâu thô taû baàu trôøi treân Quaûng tröôøng Ba Ñình :
	Vaãn trong vaét baàu trôøi
	Ngaøy Tuyeân ngoân ñoâïc laäp.
Caâu hoûi 2:
Caûm töôûng cuûa baïn thieáu nhi ñi treân Quaûng tröôøng Ba Ñình :
	Baâng khuaâng nhö vaãn thaáy
	Naéng reo treân leã ñaøi
	Coù baøn tay Baùc vaãy.
Hoïc sinh ñoïc treân baûng lôùp baøi chính taû.
Hoïc sinh vieát tieáng töø khoù vaøo baûng con: döôùi ñaát, ao öôùc, ngaém traêng, caønh cao.
Nhìn baûng vaø cheùp vaøo taäp.
Baøi taäp 2 : Tieáng trong baøi coù vaàn aêm, aêng: 
aêm: naèm, ngaém.
aêng: traêng
Baøi taäp 3 :
Ñieàn chöõ r/ d hay gi:
Ruøa con ñi chôï
	Ruøa con ñi chôï muøa xuaân
Môùi ñeán coång chôï böôùc chaân sang heø
	Mua xong chôï ñaõ vaõn chieàu
Heo heo gioù thoåi caønh dieàu muøa thu.
Neâu teân baøi vaø noäi dung baøi hoïc.
1 hoïc sinh ñoïc laïi.
Thöïc haønh ôû nhaø.
 .
Ho¹t ®éng tËp thÓ
KIÓm ®iÓm c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn 35
I . Môc tiªu 
 KiÓm ®iÓm ®¸nh gi¸ c¸c mÆt ho¹t ®éng trong tuÇn 34 . B×nh bÇu g­¬ng HS tiªu biÓu . Tæng kÕt n¨m häc .
 RÌn HS cã tinh thÇn ®oµn kÕt, x©y dùng tËp thÓ, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng chung.
II . Néi dung sinh ho¹t 
 1 . TËp hîp sao : ( 5’ )
 C¸c sao tr­ëng tËp hîp sao m×nh, cho ®iÓm danh, b¸o c¸o sÜ sè, kiÓm tra vÖ sinh c¸ nh©n. 
 Cho toµn sao h¸t bµi : n¨m c¸nh sao vui .
 2 . KiÓm ®iÓm viÖc lµm trong tuÇn 34( 10’ )
 Sao tr­ëng lªn b¸o c¸o c¸c ho¹t ®éng trong sao, kÓ nh÷ng b¹n lµm ®­îc nhiÒu viÖc tèt, nh÷ng b¹n ch­a lµm ®­îc viÖc tèt . GV ghi sæ, khen . HS vµ GV bæ sung . 
 3 . Tæng kÕt n¨m häc . 
GV nhËn xÐt c¸c h¹t ®éng trong n¨m häc .
+ H¹nh kiÓm + häc tËp + ThÓ dôc , vÖ sinh c¸ nh©n, m«i tr­êng. 
* B×nh bÇu g­¬ng HS xuÊt s¾c ®Ò nghÞ khen . Thùc hiÖn tèt luËt ATGT 
 5 . KÕt thóc buæi sinh ho¹t : ( 3’ ) 
 GV nhËn xÐt, toµn sao ®äc lêi høa cña nhi ®ång.
 DÆn dß : Thùc hiÖn vÒ hÌ «n tËp l¹i kiÕn thøc líp 2. 
TuÇn 35 Thø hai, nµy 17 th¸ng 5 n¨m 2010
 H¸t 
 GV chuyªn d¹y
 ..
 To¸n(bs)
 Tæng kÕt n¨m häc
 ThÓ dôc 
 Tæng kÕt n¨m häc
 ..
 Thø t­, ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2010
 To¸n(bs)
 Tæng kÕt n¨m häc
 ..
 TiÕng viÖt (bs)
 LuyÖn ®äc: OØ... OÙ ...O
I.MUÏC TIEÂU
1 :Ñoïc :
HS ñoïc ñuùng, nhanh ñöôïc caû baøi “ OØ ... où ...o ”. 
Luyeän ñoïc ñuùng caùc töø: quaû na, tröùng cuoác, uoán caâu, con traâu
Ñoïc ñuùng theå thô töï do
2. OÂn caùc vaàn oaêt, oaêc
Tìm ñöôïc tieáng coù vaàn oaêt, oaêc
Noùi caâu chöùa tieáng coù vaàn oaêt, oaêc 
3. Hieåu :
Hieåu ñöôïc caùc töø ngöõ trong baøi
Hieåu ñöôïc noäi dung baøi: Tieáng gaø gaùy baùo hieäu moät ngaøy môùi ñang ñeán. Muoân vaät ñang lôùn leân, ñôm hoa keát traùi
4. HS chuû ñoäng noùi theo ñeà taøi: Noùi veà caùc con vaät nuoâi trong nhaø
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc vaø phaàn luyeän noùi trong sgk
boä chöõ, baûng phuï, 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa HS
Baøi cuõ
2 HS ñoïc baøi “Anh huøng bieån caû” vaø traû lôøi caâu hoûi trong sgk
Ngöôøi ta daïy caù heo laøm nhöõng vieäc gì?
Vì sao caù heo ñöôïc goïi laø anh huøng bieån caû?
GV nhaän xeùt cho ñieåm
HS ñoïc baøi , lôùp theo doõi kieåm tra, nhaän xeùt baïn
Baøi môùi
a) Giôùi thieäu baøi
b) Höôùng daãn HS luyeän ñoïc
HD HS luyeän ñoïc caùc tieáng töø
Luyeän ñoïc caâu
Luyeän ñoïc ñoaïn baøi
- GV ñoïc maãu laàn 1
GV ghi caùc töø : quaû na, tröùng cuoác, uoán caâu, con traâu leân baûng vaø cho HS ñoïc 
HS phaân tích caùc tieáng khoù tröùng cuoác, uoán caâu
Trong baøi naøy, nhöõng töø naøo em chöa hieåu?
GV keát hôïp giaûng töø: 
Moãi HS ñoïc 1 caâu, chuù yù nghæ hôi khi heát yù thô
GV nhaän xeùt
HS ñoïc theo ñoaïn 
Moãi ñoaïn 3 HS ñoïc
Cho HS thi ñoïc giöõa caùc toå vôùi nhau. Moãi toå cöû moät 
HS ñoïc vaø 1 HS laøm giaùm khaûo chaám ñieåm 
Caû lôùp ñoàng thanh
GV nhaän xeùt cho ñieåm
Tìm tieáng trong baøi coù vaàn oaêt
Tìm tieáng ngoaøi baøi coù chöùa vaàn oaêt, oaêc
Lôùp ñoàng thanh caùc töø môùi vöøa tìm ñöôïc
Thi noùi caâu chöùa tieáng coù vaàn oaêt hoaëc oaêc
Nhaän xeùt tieát hoïc 
3 ñeán 5 HS ñoïc töø khoù
Caû lôùp ñoàng thanh
HS gheùp chöõ khoù
HS giaûi nghóa caùc töø vaø nhaéc laïi nghóa caùc töø
HS luyeän ñoïc caâu
HS thi ñoïc ñoaïn, baøi
HS thi tìm tieáng ngoaøi baøi coù vaàn oaêt hoaëc oaêc
HS thi noùi caâu
 Tù häc
 LuyÖn ®äc: 
 KHOÂNG NEÂN PHAÙ TOÅ CHIM
I.MUÏC TIEÂU
1 :Ñoïc :
HS ñoïc ñuùng, nhanh ñöôïc caû baøi “ Khoâng neân phaù toå chim”. 
Luyeän ñoïc ñuùng caùc töø: caønh caây, chích choeø, chim non, bay löôïn
Ngaét nghæ hôi ñuùng daáu phaåy, daáu chaám
2. OÂn caùc vaàn ich, uych
Tìm ñöôïc tieáng coù vaàn ich trong baøi
Tìm tieáng ngoaøi baøi coù vaàn ich, uych
3. Hieåu :
Hieåu ñöôïc caùc töø ngöõ trong baøi
Hieåu ñöôïc noäi dung baøi: Chim giuùp ích cho con ngöôøi. Khoâng neân phaù toå chim, baét chim non
4. HS chuû ñoäng noùi theo ñeà taøi: Baïn ñaõ laøm gì ñeå baûo veä caùc loaøi chim
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
Tranh minh hoaï phaàn taäp ñoïc vaø phaàn luyeän noùi trong sgk
boä chöõ, baûng phuï, 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa HS
Baøi cuõ
HS ñoïc baøi “OØ ...où ...o ” vaø traû lôøi caâu hoûi trong sgk
Tieáng gaø ñaõ laøm cho caûnh vaät xung quanh ra sao?
HS leân baûng vieát : tröùng cuoác, uoán caâu
GV nhaän xeùt cho ñieåm
HS ñoïc baøi , lôùp theo doõi kieåm tra, nhaän xeùt baïn
Baøi môùi
a) Giôùi thieäu baøi
b) Höôùng daãn HS luyeän ñoïc
HD HS luyeän ñoïc caùc tieáng töø
Luyeän ñoïc caâu
Luyeän ñoïc ñoaïn baøi
- GV ñoïc maãu laàn 1
GV ghi caùc töø : caønh caây, chích choeø, chim non, bay löôïn leân baûng vaø cho HS ñoïc 
HS phaân tích caùc tieáng khoù : chích choeø, bay löôïn
Trong baøi naøy, nhöõng töø naøo em chöa hieåu?
GV keát hôïp giaûng töø: 
Luyeän ñoïc töøng caâu theo hình thöùc noái tieáp
Moãi caâu 2 HS ñoïc
3 HS ñoïc moät ñoaïn
HS ñoïc caû baøi
Cho HS thi ñoïc giöõa caùc toå vôùi nhau. Moãi toå cöû 3 
HS ñoïc vaø 1 HS laøm giaùm khaûo chaám ñieåm 
GV nhaän xeùt coâng boá ñieåm thi giöõa caùc toå
Tìm tieáng trong baøi coù vaàn ich
Tìm tieáng ngoaøi baøi coù chöùa vaàn ich, uych
Lôùp ñoàng thanh caùc töø môùi vöøa tìm ñöôïc
Nhaän xeùt tieát hoïc 
3 ñeán 5 HS ñoïc töø khoù
Caû lôùp ñoàng thanh
HS gheùp chöõ khoù
HS giaûi nghóa caùc töø vaø nhaéc laïi nghóa caùc töø
HS luyeän ñoïc caâu
HS thi ñoïc theo toå
HS thi tìm tieáng ngoaøi baøi coù vaàn ich hoaëc uych
 Thø s¸u, ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2010
 TiÕng viÖt (bs)
 Tæng kÕt n¨m häc
 .
 Tù häc. 
 LuyÖn viÕt 
 LOAØI CAÙ THOÂNG MINH
I/môc tiªu
HS cheùp ñuùng vaø ñeïp baøi vaên “ Loaøi caù thoâng minh ” 
Bieát caùch trình baøy caùc caâu hoûi vaø lôøi giaûi
Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû: Ñieàn ñuùng vaàn aân hoaëc uaân. Ñieàn g hoaëc gh
Reøn kó naêng vieát ñuùng cöï li, toác ñoä, caùc chöõ ñeàu vaø ñeïp 
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC
GV: baûng phuï cheùp saün baøi : Loaøi caù thoâng minh
HS: vôû, boä chöõ HVTH
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Baøi cuõ
HS leân baûng vieát caùc töø maø tieát tröôùc caùc em vieát sai: 
Chaám vôû cuûa moät soá em phaûi vieát laïi baøi cuûa tieát tröôùc
Nhaän xeùt cho ñieåm
HS leân baûng vieát , döôùi lôùp vieát baûng con vaø theo doõi nhaän xeùt baïn
Baøi môùi
Giôùi thieäu baøi
HD HS vieát chính taû
Vieát baøi vaøo vôû
HD HS laøm baøi taäp chính taû
Giôùi thieäu baøi vieát : “ Loaøi caù thoâng minh ”
GV treo baûng phuï baøi: loaøi caù thoâng minh
Cho HS ñoïc thaàm baøi vieát
Cho HS tìm tieáng khoù vieát 
Vieát baûng con chöõ khoù vieát
GV kieåm tra loãi, söûa loãi
- GV ñoïc cho HS vieát baøi vaøo vôû chính taû
- Khi vieát ta caàn ngoài nhö theá naøo?
GV höôùng daãn HS caùch vieát baøi: 
GV ñoïc laïi baøi cho HS soaùt loãi
GV thu vôû chaám, nhaän xeùt
- Cho 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp 2
- GV treo baûng phuï vieát saün baøi taäp
HS thi ñua laøm nhanh baøi
- 1 HS neâu yeâu caàu baøi 3
- Caùch laøm nhö baøi 2
HS ñoïc thaàm baøi vaø neâu caùc chöõ khoù vieát
HS phaân tích vaø vieát baûng
- HS vieát baøi vaøo vôû
- HS ñoåi vôû söûa baøi
- Ñieàn aân hay uaân
- HS laøm vaøo vôû baøi taäp
- Ñieàn g hay gh
HS laøm baøi vaøo vôû baøi taäp
Cuûng coá daën doø
- Khen moät soá em vieát ñeïp, ít loãi, coù tieán boä
Daën HS nhôù caùc quy taéc chính taû vöøa vieát
Veà nhaø cheùp laïi baøi vieát
Ai vieát sai nhieàu loãi veà nhaø vieát laïi, chuù yù söûa loãi sai
HS laéng nghe coâ daën doø
 .
 Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp
 Sinh ho¹t chïm sao tæng kÕt thi ®ua v¨n nghÖ 
I . Môc tiªu 
 KiÓm ®iÓm ®¸nh gi¸ c¸c mÆt ho¹t ®éng trong tuÇn 34 . B×nh bÇu g­¬ng HS tiªu biÓu . Tæng kÕt n¨m häc .
 RÌn HS cã tinh thÇn ®oµn kÕt, x©y dùng tËp thÓ, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng chung.
II . Néi dung sinh ho¹t 
 1 . TËp hîp sao : ( 5’ )
 C¸c sao tr­ëng tËp hîp sao m×nh, cho ®iÓm danh, b¸o c¸o sÜ sè, kiÓm tra vÖ sinh c¸ nh©n. 
 Cho toµn sao h¸t bµi : n¨m c¸nh sao vui .
 2 . KiÓm ®iÓm viÖc lµm trong tuÇn 34( 10’ )
 Sao tr­ëng lªn b¸o c¸o c¸c ho¹t ®éng trong sao, kÓ nh÷ng b¹n lµm ®­îc nhiÒu viÖc tèt, nh÷ng b¹n ch­a lµm ®­îc viÖc tèt . GV ghi sæ, khen .
 HS vµ GV bæ sung . 
 3 . Tæng kÕt n¨m häc . 
GV nhËn xÐt c¸c h¹t ®éng trong n¨m häc .
+ H¹nh kiÓm 
+ häc tËp 
+ ThÓ dôc , vÖ sinh c¸ nh©n, m«i tr­êng. 
* B×nh bÇu g­¬ng HS xuÊt s¾c ®Ò nghÞ khen .
 Thùc hiÖn tèt luËt ATGT 
 5 . KÕt thóc buæi sinh ho¹t : ( 3’ ) 
 GV nhËn xÐt, toµn sao ®äc lêi høa cña nhi ®ång.
 DÆn dß : Thùc hiÖn vÒ hÌ «n tËp l¹i kiÕn thøc líp 2. 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 35.sang.doc