Giáo án Lớp 1 - Tuần 35

A: Yêu cầu:

Học sinh đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các từ ngữ: Thật nhanh, săn lùng,bờ biển, nhảy dù. Luyện ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm dấu phẩy.

 Hiểu nội dung bài: Cá heo là sinh vật thông minh, là bạn của con người. Cá heo đã nhiều lần giúp người thoát nạn trên biển.

 B .Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

-Bộ chữ của GV và học sinh. Sưu tầm một số tranh ảnh cá heo.

C.Các hoạt động dạy học :

 

doc 16 trang Người đăng honganh Ngày đăng 13/01/2016 Lượt xem 314Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 cá heo.
2 học sinh đọc bài và trả lời các câu hỏi:
Trồng na để con cháu ăn, con cháu nhớ công người trồng.
Lắng nghe.
Lắng nghe và theo dõi đọc thầm trên bảng.
Thảo luận nhóm rút từ ngữ khó đọc, đại diện nhóm nêu, các nhóm khác bổ sung.
Học sinh lần lượt đọc các câu nối tiếp theo yêu cầu của giáo viên.
Đọc nối tiếp 2 em, thi đọc đoạn giữa các nhóm.
2 em, lớp đồng thanh.
Nghỉ giữa tiết
Huân. 
Học sinh đọc câu mẫu trong SGK.
Các nhóm thi đua tình từ mới
Bơi nhanh vun vút như tên bắn.
Canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền ra vào các cảng, săn lùng tàu thuyền giặc.
Học sinh quan sát tranh SGK và luyện nói theo nhóm nhỏ 2, 3 em, tả lời các câu hỏi trong SGK.
Nhắc tên bài và nội dung bài học.
1 học sinh đọc lại bài.
Thực hành ở nhà.
Moân : Toaùn
BAØI: LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.Muïc tieâu : Giuùp HS cuûng coá veà:
	-Ñoïc, vieát, xaùc ñònh vò trí cuûa moãi soá trong moät daõy caùc soá.
	-Thöïc hieän pheùp coäng pheùp tröø caùc soá coù ñeán 2 chöõ soá (khoâng nhôù)
	-Giaûi toaùn coù vaên.
	-Ñaëc ñieåm cuûa soá 0 trong pheùp coäng pheùp tröø.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:	
-Boä ñoà duøng hoïc toaùn.	
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC: 
Goïi HS chöõa baøi taäp soá 4 treân baûng lôùp
2.Baøi môùi :
Giôùi thieäu tröïc tieáp, ghi töïa.
Höôùng daãn HS luyeän taäp
Baøi 1: HS neâu yeâu caàu cuûa baøi.
GV yeâu caàu HS caên cöù vaøo thöù töï cuûa caùc soá trong daõy soá töï nhieân ñeå vieát soá thích hôïp vaøo töøng oâ troáng.
Baøi 2: HS neâu yeâu caàu cuûa baøi:
HS neâu caùch ñaët tính, caùch tính vaø thöïc hieän VBT.
Baøi 3: HS neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Cho HS thöïc haønh VBT vaø chöõa baøi treân baûng lôùp.
Baøi 4: HS ñoïc baøi toaùn, neâu toùm taét baøi vaø giaûi.
Baøi 5: HS neâu yeâu caàu cuûa baøi:
GV cho HS thöïc hieän roài gôïi yù ñeå HS nhaän thaáy soá naøo coäng hoaëc tröø ñi soá 0 cuõng baèng chính soá ñoù.
4.Cuûng coá, daën doø:
Hoûi teân baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
Daën doø: Laøm laïi caùc baøi taäp, chuaån bò tieát sau.
Giaûi
Baêng giaáy coøn laïi coù ñoä daøi laø:
75 – 25 = 50 (cm)
	Ñaùp soá: 50 cm
Nhaéc töïa.
25, 26, 27
33, 34, 35, 36
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Caùc soá cuøng haøng ñaët thaúng coät vôùi nhau, thöïc hieän töø phaûi sang traùi.
	36	84	46
	12	11	23
	48	95	69
	97	63	65
	45	33	65
	52	30	00
Caùc soá ñöôïc vieát töø lôùn ñeán beù :
	28, 54, 74, 76
Caùc soá ñöôïc vieát töø beù ñeán lôùn:
	76, 74, 54, 28
Toùm taét:
	Coù	: 34 con gaø
	Baùn ñi	: 22 con gaø
	Coøn laïi	: ? con gaø
Giaûi:
Nhaø em coøn laïi soá gaø laø:
34 – 12 = 22 (con)
	Ñaùp soá : 22 con gaø
0
0
	25 + 	 = 25,	25 – = 25
Nhaéc teân baøi.
Thöïc haønh ôû nhaø.
********************************
THỨ 3
ĐẠO ĐỨC: THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI HỌC KỲ II
A. MỤC TIÊU:
- HS biết thực hiện các hành vi đạo đức đã học
- Biết đánh giá, nhận xét hành vi của bản thân
- Có ý thức thực hiện hành vi đạo đức của mình
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: BT
HS: ôn một số hành vi đạo đức đã học
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1. Giới thiệu bài:
2. Hoạt động ôn tập:
- GV cho HS làm bài tập vào PBT
- HS hoạt động nhón 4: Kể những hành vi đạo đức đã học
- GV nhận xét
* Trò chơi: Đóng vai (n4)
Mỗi nhóm chọn 1 TH để đóng vai
- Tìm cách ứng xử cho phù hợp
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét về cách xử lý TN của bạn
3. Tổng kết
- Nhận xét giờ học
- HS lắng nghe
- Đọc nội dung của mình, nhận xét
- HS kể những hành vi đạo đức đã thực hiện
- Các nhóm nhận xét, bổ sung
- Các nhóm lên thể hiện
- HS lắng nghe
Moân toaùn
BAØI: LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.Muïc tieâu : Giuùp HS cuûng coá veà:
	-Ñoïc, vieát, soá lieàn tröôùc hoaëc soá lieàn sau cuûa moät soá cho tröôùc.
	-Thöïc hieän pheùp coäng pheùp tröø nhaåm vaø vieát.
	-Giaûi toaùn coù vaên.
	-Veõ ñoaïnn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:	
-Boä ñoà duøng hoïc toaùn.	
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC: 
Goïi HS chöõa baøi taäp soá 4, treân baûng lôùp.
2.Baøi môùi :
Giôùi thieäu tröïc tieáp, ghi töïa.
Höôùng daãn HS luyeän taäp
Baøi 1: HS neâu yeâu caàu cuûa baøi.
GV yeâu caàu HS neâu caùch vieát soá lieàn tröôùc, soá lieàn sau cuûa moät soá vaø thöïc hieän VBT.
Baøi 2: HS neâu yeâu caàu cuûa baøi:
HS tính nhaåm vaø neâu keát quaû noái tieáp theo baøn.
Baøi 3: HS neâu yeâu caàu cuûa baøi:
HS neâu caùch ñaët tính, caùch tính vaø thöïc hieän VBT.
Baøi 4: HS ñoïc baøi toaùn, neâu toùm taét baøi vaø giaûi.
Baøi 5: HS neâu yeâu caàu cuûa baøi:
GV cho HS thöïc hieän baûng con “Veõ ñoaïn thaúng daøi 9 cm”
4.Cuûng coá, daën doø:
Hoûi teân baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
Daën doø: Laøm laïi caùc baøi taäp, chuaån bò tieát sau.
1 HS giaûi baøi 4 treân baûng lôùp.
Giaûi:
Nhaø em coøn laïi soá gaø laø:
34 – 12 = 22 (con)
	Ñaùp soá : 22 con gaø
1 HS giaûi baøi 5 treân baûng lôùp.
0
0
	25 + 	 = 25,	25 – = 25
Nhaéc töïa.
Muoán vieát soá lieàn tröôùc cuûa moät soá. Ta laáy soá ñaõ cho tröø ñi 1.
Muoán vieát soá lieàn sau cuûa moät soá. Ta laáy soá ñaõ cho coäng vôùi 1.
Soá lieàn tröôùc soá 35 laø 34 (35 – 1 = 34)
Soá lieàn tröôùc soá 42 laø 41 (42 – 1 = 41)
(töông töï caùc soá khaùc)
Em 1 neâu : 14 + 4 = 18
Em 2 neâu : 18 + 1 = 19 
(töông töï cho ñeán heát)
Caùc soá cuøng haøng ñaët thaúng coät vôùi nhau, thöïc hieän töø phaûi sang traùi.
	43	60	41
	23	38	 7
	66	98	48
	87	72	56
	55	50	 5
	32	22	51
Toùm taét:
	Coù	: 24 bi ñoû
	Coù	: 20 bi xanh
	Taát caû coù	: ? vieân bi
Giaûi:
Soá vieân bi cuûa Haø coù taát caû laø:
24 + 20 = 44 (vieân)
	Ñaùp soá : 44 vieân bi.
HS veõ treân baûng con ñoaïn thaúng daøi 9 cm, neâu caùch veõ.
Nhaéc teânbaøi.
Thöïc haønh ôû nhaø.
*********************************
Môn: Tập viết
BÀI: VIẾT CÁC CHỮ SỐ 0, 1, 2, 3, ...9
I.Mục tiêu:-Giúp HS biết viết các chữ số 0, 1, 2, 3, 4.
	-Viết đúng các vần ân, uân, các từ ngữ: thân thiết, huân chương – chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, đưa bút theo đúng quy trình viết; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở tập viết.
II.Đồ dùng dạy học:
-Bảng phụ viết sẵn các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, ... 9
-Các vần và các từ ngữ (đặt trong khung chữ).
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC: Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh, chấm điểm 2 bàn học sinh. 
Nhận xét bài cũ.
2.Bài mới :
Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.
GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết. Nêu nhiệm vụ của giờ học: Tập viết các chữ số 0, 1, 2, 3, 4,... 9 tập viết các vần và từ ngữ ứng dụng đã học trong các bài tập đọc: ân, uân, thân thiết, huân chương.
Hướng dẫn viết chữ số:
Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét:
Nhận xét về số lượng và kiểu nét. Sau đó nêu quy trình viết cho học sinh, vừa nói vừa tô chữ trong khung các chữ số.
Nhận xét học sinh viết bảng con.
Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng:
Giáo viên nêu nhiệm vụ để học sinh thực hiện:
Đọc các vần và từ ngữ cần viết.
Quan sát vần, từ ngữ ứng dụng ở bảng và vở tập viết của học sinh.
Viết bảng con.
3.Thực hành :
Cho HS viết bài vào tập.
GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết tại lớp.
4.Củng cố :
Gọi HS đọc lại nội dung bài viết và quy trình viết các chữ số, vần và từ ngữ ứng dụng.
Thu vở chấm một số em.
Nhận xét tuyên dương.
5.Dặn dò: Viết bài ở nhà phần B, xem bài mới.
Học sinh mang vở tập viết để trên bàn cho giáo viên kiểm tra.
Nhắc tựa.
Học sinh nêu lại nhiệm vụ của tiết học.
Học sinh quan sát các chữ số trên bảng phụ và trong vở tập viết.
Học sinh quan sát giáo viên tô trên khung chữ mẫu.
Viết bảng con.
Học sinh đọc các vần và từ ngữ ứng dụng, quan sát vần và từ ngữ trên bảng phụ và trong vở tập viết.
Viết bảng con.
Thực hành bài viết theo yêu cầu của giáo viên và vở tập viết.
Nêu nội dung và quy trình viết các chữ số, viết các vần và từ ngữ.
Hoan nghênh, tuyên dương các bạn viết tốt.
Môn : Chính tả (Tập chép)
BÀI : LOÀI CÁ THÔNG MINH
I.Mục tiêu:
	-HS chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn văn trong bài: Loài cá thông minh
	-Làm đúng các bài tập chính tả: Điền vần uân hoặc ân, chữ g hoặc gh.
	II.Đồ dùng dạy học: 
-Bảng phụ, bảng nam châm. Nội dung đoạn văn cần chép và các bài tập 2, 3.
-Học sinh cần có VBT.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh 
1.KTBC : 
Chấm vở những học sinh giáo viên cho về nhà chép lại bài lần trước.
Giáo viên đọc cho học sinh viết trên bảng lớp: “Thấy mẹ vè chị em Phương reo lên.”
Nhận xét chung về bài cũ của học sinh.
2.Bài mới:
GV giới thiệu bài ghi tựa bài.
3.Hướng dẫn học sinh tập chép:
Gọi học sinh đọc bài văn giáo viên đã viết sẵn trên bảng từ.
Cả lớp đọc thầm đoạn văn cần chép và tìm những tiếng thường hay viết sai viết vào bảng con.
Giáo viên nhận xét chung về viết bảng con của học sinh.
Thực hành bài viết (tập chép).
Hướng dẫn các em tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở, cách viết đầu bài, cách viết chữ đầu của đoạn văn thụt vào 2 ô, phải viết hoa chữ cái bắt đầu mỗi câu.
Giáo viên cho học sinh nhìn bảng và chép.
Hướng dẫn học sinh cầm bút chì để sữa lỗi chính tả:
Giáo viên đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để học sinh soát và sữa lỗi, hướng dẫn các em gạch chân những chữ viết sai, viết vào bên lề vở.
Giáo viên chữa trên bảng những lỗi phổ biến, hướng dẫn các em ghi lỗi ra lề vở phía trên bài viết.
Thu bài chấm 1 số em.
4.Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Học sinh nêu yêu cầu của bài trong vở BT Tiếng Việt.
Đính trên bảng lớp 2 bảng phụ có sẵn 2 bài tập giống nhau của các bài tập.
Gọi học sinh làm bảng từ theo hình thức thi đua giữa các nhóm.
Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
5.Nhận xét, dặn dò:
Yêu cầu học sinh về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch đẹp, làm lại các bài tập.
Chấm vở những học sinh yếu hay viết sai đã cho về nhà viết lại bài.
2 học sinh viết trên bảng lớp:
Thấy mẹ vè chị em Phương reo lên.
Học sinh nhắc lại.
1 học sinh đọc lại, học sinh khác dò theo bài bạn đọc trên bảng từ.
Học sinh đọc thầm và tìm các tiếng khó hay viết sai: tuỳ theo học sinh nêu nhưng giáo viên cần chốt những từ học sinh sai phổ biến trong lớp. Học sinh viết vào bảng con các tiếng hay viết sai: làm xiếc, chiến công, cứu sống.
Học sinh nhìn bảng từ viết bài chính tả vào vở chính tả.
Học sinh soát lỗi tại vở của mình và đổi vở sữa lỗi cho nhau.
Học sinh ghi lỗi ra lề theo hướng dẫn của giáo viên.
Điền vần ân hoặc uân:
Điền chữ g hoặc gh
Học sinh làm VBT.
Các em thi đua nhau tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhóm, mỗi nhóm đại diện 4 học sinh.
Giải 
Khuân vác, phấn trắng, ghép cây, gói bánh.
Học sinh nêu lại bài viết và các tiếng cần lưu ý hay viết sai, rút kinh nghiệm bài viết lần sau.
***************************************
THỨ 4
Moân toaùn
BAØI: LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.Muïc tieâu : Giuùp HS cuûng coá veà:
	-Ñoïc, vieát, nhaän bieát thöù töï caùc soá coù hai chöõ soá trong moät daõy soá.
	-So saùnh caùc soá coù hai chöõ soá.
	-Thöïc hieän tính coäng, tröø.
	-Giaûi toaùn coù vaên.
	-Ñoïc giôø ñuùng treân maët ñoàng hoà.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:	
-Boä ñoà duøng hoïc toaùn.	
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC: 
Goïi HS chöõa baøi taäp soá 4, treân baûng lôùp.
2.Baøi môùi :
Giôùi thieäu tröïc tieáp, ghi töïa.
Höôùng daãn HS luyeän taäp
Baøi 1: HS neâu yeâu caàu cuûa baøi.
GV yeâu caàu HS ghi soá vaøo vaïch cuûa tia soá töø 86 ñeán 100 vaø ñoïc.
Baøi 2: HS neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Cho HS laøm VBT vaø chöõa baøi treân baûng lôùp.
Baøi 3: HS neâu yeâu caàu cuûa baøi:
HS neâu caùch ñaët tính, caùch tính vaø thöïc hieän VBT.
Baøi 4: HS ñoïc baøi toaùn, neâu toùm taét baøi vaø giaûi.
Baøi 5: HS neâu yeâu caàu cuûa baøi:
GV chuaån bò baøi taäp treân 2 baûng phuï ñeå toå chöùc caùc nhoùm thi ñua tieáp söùc noái ñoàng hoà vôùi caâu thích hôïp.
4.Cuûng coá, daën doø:
Hoûi teân baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
Daën doø: Laøm laïi caùc baøi taäp, chuaån bò tieát sau kieåm tra.
1 HS giaûi baøi 4 treân baûng lôùp.
Giaûi:
Soá veân bi cuûa Haø coù taát caû laø:
24 + 20 = 44 (vieân)
	Ñaùp soá : 44 vieân bi.
Nhaéc töïa.
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ñoïc töø 86 ñeán 100 vaø ngöôïc laïi 100 ñeán 86
85
a) khoanh vaøo soá lôùn nhaát:
72	69	47
48
b) khoanh vaøo soá beù nhaát:
50	 61	58
Caùc soá cuøng haøng ñaët thaúng coät vôùi nhau, thöïc hieän töø phaûi sang traùi.
	35	 5	33
	40	62	55
	75	67	88
	86	73	88
	52	53	 6
	34	20	82
Toùm taét:
	Coù	: 48 trang
	Ñaõ vieát	: 22 trang
	Coøn laïi	: ? trang
Giaûi:
Soá trang chöa vieát cuûa quyeån vôû laø:
48 – 22 = 26 (trang)
	Ñaùp soá : 26 trang
Moãi nhoùm 3 HS thi ñua tieáp söùc noái caâu thích hôïp vôùi ñoàng hoà.
Nhaéc teânbaøi.
Thöïc haønh ôû nhaø.
****************************
Môn : TNXH
ÔN TẬP TỰ NHIÊN
I.Mục tiêu : Sau giờ học học sinh biết :
 	-Hệ thống lại các kiến thức về tự nhiên
-Quan sát đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về cảnh thiên nhiên ở khu vực xung quanh trường học.
-Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
II.Đồ dùng dạy học:
-Các tranh ảnh giáo viên và học sinh sưu tầm được về chủ đề thiên nhiên.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Ổn định :
2.KTBC: Hỏi tên bài.
Hãy kể các hiện tượng về thời tiết mà em biết ? Nêu cách ăn mặc thích hợp theo thời tiết?
Nhận xét bài cũ.
3.Bài mới:
Giáo viên giới thiệu và ghi bảng tựa bài.
Hoạt động 1 : Làm việc với các tranh ảnh hoạc vật thật về cây cối.
Mục đích: Học sinh nhớ lại tất cả các cây đã học
Các bước tiến hành:
Bước 1: Giáo viên phổ biến cách chơi.
Chọn tất cả tranh ảnh của các cây rau, cây hoa dán vào tờ giấy do giáo viên phát cho mỗi tổ, các cây thật để lên bàn theo 2 nhóm cây (rau và hoa)
Tổ chức cho các em làm việc theo nhóm 8, dán, chỉ vào cây và nói cho nhau nghe.
Bước 2: Giáo viên yêu cầu học sinh mang sản phẩm của nhóm mình lên bảng, đại diện nhóm lên chỉ và nói tên cây cho cả lớp cùng nghe.
Giáo viên tuyên dương nhóm đã sưu tầm được nhiều cây đặc biệt là các cây mới.
Hoạt động 2: Làm việc với các tranh ảnh hoạc vật thật về động vật.
Mục đích: Học sinh nhớ lại các con vật và giới thiệu một số các con vật mới mà các em đã tìm hiểu được qua thực tế.
Các bước tiến hành:
Bước 1: Giáo viên phổ biến cách chơi.
Chọn tất cả các tranh ảnh về các con vật dán vào tờ giấy do giáo viên phát cho mỗi tổ theo 2 nhóm (nhóm con vật có hại và nhóm con vật có ích). Tổ chức cho các em làm việc theo nhóm 8, dán, chỉ vào tranh và nói cho nhau nghe.
Bước 2: Giáo viên yêu cầu học sinh mang sản phẩm của nhóm mình lên bảng, đại diện nhóm lên chỉ và nói tên con vật cho cả lớp cùng nghe, đặt các câu đố, bài thơ, bài hát về các con vật để đố các nhóm khác.
Giáo viên tuyên dương nhóm đã sưu tầm được nhiều con vật.
Hoạt động 3: Quan sát thời tiết.
MĐ: Học sinh nhớ lại các dấu hiệu về thời tiết đã học
Cách tiến hành:
Bước 1: Giáo viên định hướng cho học sinh quan sát.
Quan sát xem có mây không ?
Có gió không ? gió nhẹ hay mạnh ?
Thời tiết hôm nay nóng hay rét ?
Có mưa hay có mặt trời không ?
Bước 2: Đưa học sinh ra sân hay hành lang để quan sát.
Tổ chức cho các em quan sát theo nhóm và nói cho nhau nghe những điều quan sát được. Gọi đại diện các nhóm nói trước lớp cho cả lớp cùng nghe.
Cho học sinh vào lớp, cho các em xếp tranh theo các chủ đề
4.Củng cố dăn dò: 
Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh học tốt.
Dặn dò: Học bài xem lại các bài, chuẩn bị kiểm tra cuối năm.
Các hiện tượng về thời tiết đó là: nắng, mưa, gió, rét, nóng, 
Thời tiết nóng mặc áo quần mỏng cho mát. Thời tiết lạnh thường mặc áo ấm để bảo vệ sức khoẻ.
Học sinh nhắc tựa.
Lắng nghe yêu cầu của giáo viên.
Học sinh nhận giấy, làm việc theo nhóm 8, chọn tranh ảnh, dán và nói cho nhau nghe về các loại cây mà em biết.
Đại diện từng nhóm nêu kết quả thực hiện trước lớp (chỉ vào tranh và nói cho mọi người cùng nghe.)
Lắng nghe yêu cầu của giáo viên.
Học sinh nhận giấy, làm việc theo nhóm 8, chọn tranh ảnh, dán và nói cho nhau nghe về các con vật nào có hại, con vật nào có ích.
Đại diện từng nhóm nêu kết quả thực hiện trước lớp (chỉ vào tranh và nói cho mọi người cùng nghe, nêu câu đố, giải câu đố, )
Lắng nghe.
Học sinh ra sân.
Quan sát và nói cho nhau nghe về các câu hỏi giáo viên đăït ra.
Đại diện các nhóm nêu kết quả quan sát được.
Xếp tranh theo chủ đề đã học.
Học sinh nhắc lại nội dung bài học.
Thực hành ở nhà.
******************************
Âm nhạc
(GV bộ môn)
**************
Môn : Tập đọc
Bài : Ò Ó O
I.Mục tiêu:
Học sinh đọc trơn cả bài Ò ó o.
-Phát âm đúng các từ ngữ : Quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu. Luyện cách đọc loại thơ tự do.
Ôn các vần oăt, oăc; tìm được tiếng trong bài có vần oăc, nói câu chứa tiếng có vần oăt, vần oăc.
Hiểu được nội dung bài: Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đang đến, muôn vật (quả na, hàng tre, buồng chuối, hạt đậu  ) đang lớn lên, kết quả, chín tới 
II.Đồ dùng dạy học: 
-Tranh minh hoạ bài đọc SGK. 
-Bộ chữ của GV và học sinh.
III.Các hoạt động dạy học :
1.KTBC : Hỏi bài trước.
Gọi 2 học sinh đọc bài: “Anh hùng biển cả” và trả lời câu hỏi 1 và 2 trong SGK.
GV nhận xét chung.
2.Bài mới:
GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài và rút tựa bài ghi bảng.
Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
Đọc mẫu bài thơ lần 1 (nhịp điệu thơ nhanh, mạnh). Tóm tắt nội dung bài.
Đọc mẫu lần 2 (chỉ bảng), đọc nhanh hơn lần 1.
Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó:
Cho học sinh thảo luận nhóm để tìm từ khó đọc trong bài, giáo viên gạch chân các từ ngữ các nhóm đã nêu: Quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu.
Học sinh luyện đọc các từ ngữ trên:
Luyện đọc câu:
Luyện đọc các dòng thơ tự do: nghỉ hơi khi hết ý thơ (nghỉ hơi sau các dòng thứ 2, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 30)
Luyện đọc đoạn và cả bài thơ:
Đoạn 1: Từ đầu đến “thơm lừng trứng cuốc.”
Đoạn 2: Phần còn lại.
Thi đọc cả bài thơ.
Giáo viên đọc diễn cảm lại bài thơ.
Luyện tập:
Ôn vần oăt, oăc:
Tìm tiếng trong bài có vần oăt?
Thi nói câu chứa tiếng có vần oăt, oăc?
Gọi học sinh đọc lại bài, giáo viên nhận xét.
3.Củng cố tiết 1:
Tiết 2
4.Tìm hiểu bài và luyện nói:
Hỏi bài mới học.
Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi:
Gà gáy vào lúc nào trong ngày ?
Tiếng gà gáy làm muôn vật đổi thay thế nào ?
Gọi 2 học sinh đọc lại cả bài thơ.
Thực hành luyện nói:
Đề tài: Nói về các con vật em biết.
Giáo viên cho học sinh quan sát tranh minh hoạ, từng nhóm 3 học sinh kể lại, giới thiệu cho nhau nghe về các con vật nuôi trong nhà và các con vật theo tranh vẽ trong SGK.
Nhận xét luyện nói và uốn nắn, sửa sai.
5.Củng cố:
Luyện học thuộc lòng bài thơ.
6.Nhận xét dặn dò: Về nhà đọc lại bài nhiều lần, xem bài mới.
Học sinh nêu tên bài trước.
2 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi:
Câu 1: Bơi nhanh vun vút như tên bắn.
Câu 2: Canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền ra vào các cảng, săn lùng tàu thuyền giặc.
Nhắc tựa.
Lắng nghe.
Lắng nghe và theo dõi đọc thầm trên bảng.
Thảo luận nhóm rút từ ngữ khó đọc, đại diện nhóm nêu, các nhóm khác bổ sung.
Vài em đọc các từ trên bảng: Quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu.
Học sinh đọc tự do theo hướng dẫn của giáo viên. Luyện nghỉ hơi sau các dòng thơ thứ 2, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 30.
2 học sinh đọc đoạn 1
2 học sinh đọc đoạn 2
2 học sinh thi đọc cả bài thơ.
Nghỉ giữa tiết
Hoắt.
Đọc mẫu câu trong bài.
Các nhóm thi tìm câu có chứa tiếng mang vần oăt, oăc và ghi vào bảng con, thi đua giữa các nhóm.
Oăt: Măng nhọn hoắt. 
Bà đi thoăn thoắt.
Oăc: người này lạ hoắc.
Bé ngoặc tay.
Gà gáy vào buổi sáng sớm là chính.
Tiếng gà gáy làm: 
quả na, buồng chuối chóng chín, hàng tre mọc măng nhanh hơn.
hạt đậu nảy mầm nhanh, bông lúa chóng chín, đàn sao chạy trốn, ông mặt trời nhô lên rữa mặt.
2 em đọc lại bài thơ.
Học sinh quan sát tranh và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
Nhà tôi có nuôi con chó, đàn gà.
Nhà bạn nuôi những con vật nào ? (nuôi lợn, vịt, )
Học sinh luyện HTL bài htơ.
Thực hành ở nhà.
***************************
THỨ 5
Thöù 5, ngaøy 21 thaùng 5 naêm 2009
MÔN : THỂ DỤC 
BÀI: TỔNG KẾT NĂM HỌC 
I.Mục tiêu:
-Tiếp tục ôn bài thể dục. Yêu cầu thuộc bài.
-Tiếp tục ôn tâng cầu. Yêu cầu nâng cao thành tích.
II.Chuẩn bị: 
-Dọn vệ sinh nơi tập. Chuẩn bị còi và một số quả cầu cho đủ mỗi học sinh mỗi quả.
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Phần mở đầu:
Thổi còi tập trung học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu của bài học: 1 – 2 phút.
Đứng vỗ tay hát 1 phút.
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối hông: 1 – 2 phút.
Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường 60 – 80 m.
Đi thường theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ) và hít thở sâu: 1 phút.
2.Phần cơ bản:
Ôn bài thể dục phát triển chung: 2 lần, mỗi động tác 2 X 8 nhịp.
Lần 1: Cho học sinh ôn tập chung cả lớp dưới sự điều khiển của giáo viên.
Lần 2: Từng tổ lên trình diễn, báo cáo kết quả học tập.
Giáo viên có nhận xét và chỉ dẫn thêm.
Tâng cầu cá nhân hoặc chuyền cầu theo 2 nhóm người: 8 – 10 phút
Chia tổ và tổ chức cho học sinh thi đấu.
Quan sát giúp đỡ uốn nắn học sinh thực hiện sai.
3.Phần kết thúc :
GV dùng còi tập hợp học sinh.
Đi thường theo nhịp 2 – 4 hàng dọc và hát: 1 - 2 phút.
Giáo viên hệ thống bài học 1 – 2 phút.
4.Nhận xét giờ học.
Dặn dò: Ôn lại các động tác thể dục phát triển chung.
Học sinh ra sân. Đứng tại chỗ, khởi động.
HS lắng nghe nắmYC nội dung bài học.
Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của lớp trưởng.
Học sinh thực hiện các đôïng tác của bài thể dục phát triển chung.
Học sinh thi đua tâng cầu theo điều khiển của lớp trưởng, thi đấu giữa các nhóm.
Tập hợp và thực hiện theo hướng dẫn của lớp trưởng.
Học sinh lắng nghe
Thực hiện ở nhà.
***********************************
Toán: Kiểm tra định kỳ
( Đề phòng GD ra)
***********************************
Môn : Chính tả (Nghe viết)
BÀI : Ò Ó O
I.Mục tiêu:
	-HS nghe viết 13 dòng đầu bài thơ Ò ó o. Tập viết các câu thơ tự do.
	-Làm đúng các bài tập chính tả: Điền đúng vần oăt, oăc, chữ ng, ngh.
II.Đồ dùng dạy học: 
-Bảng phụ, bảng nam châm. Nội dung 13 dòng thơ đầu cần viết chính tả, và các bài tập 2 và 3.
-Học sinh cần có 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA LOP 1CKTKN(1).doc