Giáo án Lớp 1 - Tuần 33 - Nguyễn Thị Sáu

I,Mục đích yêu cầu:

-HS đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: Sừng sững, khẳng khiu, trụi lá, chi chít,

 Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu

- Hiểu nội dung bài:

Cây bàng thân thiết với các trường học.

Cây bàng mỗi mùa có một đặc điểm riêng.

Trả lời được câu hỏi 1 (SGK)

+II,Các hoạt động dạy học:

 

doc 8 trang Người đăng honganh Ngày đăng 22/01/2016 Lượt xem 375Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 33 - Nguyễn Thị Sáu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN 33:
 Thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2010
Tập đọc : CÂY BÀNG
I,Mục đích yêu cầu:
-HS đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: Sừng sững, khẳng khiu, trụi lá, chi chít, 
 Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu
- Hiểu nội dung bài:
Cây bàng thân thiết với các trường học.
Cây bàng mỗi mùa có một đặc điểm riêng.
Trả lời được câu hỏi 1 (SGK)
+II,Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1, Kiểm tra bài cũ:
Đọc nội dung bài : Sau cơn mưa
Viết các từ: râm bụt, nhởn nhơ, quây quanh, vườn.
2, Bài mới: ( Tiết 1)
HĐ1: GV giới thiệu bài
 GV đọc mẫu bài văn
HĐ2: H dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó.
LĐ câu, đoạn, cả bài
HĐ3: Ôn các vần : oang, oac
Tiết 2
HĐ4: Tìm hiểu bài đọc & luyện nói
1Mùa đông cây bàng thay đổi ntn?
+ Mùa xuân cây bàng thay đổi ntn?
+ Mùa hè cây bàng thay đổi ntn?
+ Mùa thu cây bàng thay đổi ntn?
Luyện nói: Đề tài: Kể tên những cây trồng ở sân trường em.
3, Củng cố,dặn dò
- HS luyện đọc đúng tiếng, từ ngữ qua cách ghép âm tạo thành tiếng, từ đã học
- Luyện đọc đúng về từng câu, từng đoạn, bài bằng cách đọc trơn to và rõ
- Hiểu được nghĩa các từ ngữ : sừng sững, khẳng khiu, trụi lá, chi chít
-Tiếng trong bài có vần oang
-Tiếng ngoài bài có vần oang: khoang thuyền, mở toang, khóc toáng, khai hoang
- oac: khoác lác, khoác vai, rách toạc, loạc choạt, choang choác,
- Khẳng khiu trụi lá.
- Cành trên cành dưới chi chít lộc non
- Tán lá xanh um che mát một khoảng sân.
- Từng chùm quả chín vàng trong kẻ lá.
HS thực hành luyện nói hỏi về cây trên sân trường.
 Thứ 3 ngày 27 tháng 4 năm 2010
Tập đọc : Đi học
I,Mục đích yêu cầu:
- HS đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: lên nương, tới lớp, hương rừng, nước suối. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ khổ thơ
- Hiểu nội dung bài:
Bạn nhỏ tự đến trường . Đường từ nhà đến trường rất đẹp. Ngôi trường rất đáng yêu và có cô giáo bạn hát rất hay.
-Tr¶ lêi c©u hái 1 ë SGK
II,Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1, Kiểm tra bài cũ:
Đọc nội dung bài : Cây bàng
 Nêu đặc điểm của cây bàng vào mùa xuân.
2, Bài mới: ( Tiết 1)
HĐ1: GV giới thiệu bài
 GV đọc mẫu bài văn
HĐ2: H dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó.
LĐ câu, đoạn, cả bài
HĐ3: Ôn các vần : ăn, ăng
Tiết 2
HĐ4: Tìm hiểu bài đọc & luyện nói
Hôm nay em đến lớp cùng với ai?
Đường đến trường cóp gì đẹp?
Luyện nói: Đề tài: Thi tìm những câu thơ trong bài ứng với nội dung mỗi bức tranh
3, Củng cố,dặn dò:
- HS luyện đọc đúng tiếng, từ ngữ qua cách ghép âm tạo thành tiếng, từ đã học
- Luyện đọc đúng về từng câu, từng đoạn, bài bằng cách đọc trơn to và rõ
- Hiểu được nghĩa các từ ngữ : lên nương, tới trường, hương rừng, nước suối
-Tiếng trong bài có vần ăn
-Tiếng ngoài bài có vần ăn: Khăn, chăn, bắn súng, cắn , lăn tăn,
- vần ăng: băng giá, giăng hàng, căng thẳng, nặng nề, măng tre,
Hôm nay em đến lớp một mình.
Đường đến tường có hương thơm của rừng, có nước suối trong thầm thì, có cọ xoè ô che lá.
HS thực hành luyện nói: Quan sát tranh thi tìm những câu thơ ứng với nội dung mỗi bức tranh.
 To¸n :¤n tËp : C¸c sè ®Õn 10 
I. Môc tiªu :
-BiÕt cÊu t¹o c¸c sè trong ph¹m vi 10; céng , trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10 ; biÕt vÏ ®o¹n th¼ng , gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n 
-Lµm bµi 1, 2, 3, 4 
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. Giíi thiÖu bµi :
2. LuyÖn tËp :
Bµi 1:Sè ?
2=+1 4= +2 7=3+
10=+8 9 = 4+ 5= 2+
6=4+ 8= 4+ 3= +3
Bµi 2: TÝnh 
2+4+1= 7+1+1= 2+2+2=
2+6+2= 4+2+3= 3+3+3=
3+2+5= 5+3+2= 9+1+0=
Bµi 3: TÝnh
9-2-2= 8- 4- 2= 7-2- 4=
6-3-2= 5- 4- 0= 4-2-1=
6-1-2= 8-1- 4= 9-3-2=
Bµi 4:
Minh h¸i ®­îc 10 b«ng hoa , Hoa h¸i ®­îc nhiÒu h¬n Minh 3 b«ng hoa . Hái Hoa h¸i ®­îc bao nhiªu b«ng hoa ?
Bµi 5:
 Lµm bµi 121 ë s¸ch to¸n hay vµ khã trang 28
3.Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt giê häc vµ HD häc ë nhµ 
 Thứ 4 ngày 28 tháng 4 năm 2010
Tập đọc : NÓI DỐI HẠI THÂN
I,Mục đích yêu cầu:
-HS đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: bỗng, giã vờ, kêu toáng, tức tốc, hốt hoảng . Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu
3, Hiểu nội dung bài:
Qua câu chuyện hiểu lời khuyên của câu chuyện: Không nên nói dối làm mất lòng tin của người khác, sẽ có lúc hại đến bản thân
Trả lời câu hỏi 1, 2 (SGK)
II,Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1, Kiểm tra bài cũ:
Đọc nội dung bài : Đi học
 BC: hương rừng, nước suối
2, Bài mới: ( Tiết 1)
HĐ1: GV giới thiệu bài
 GV đọc mẫu bài văn
HĐ2: H dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó.
LĐ câu, đoạn, cả bài
HĐ3: Ôn các vần : it, uyt
Tiết 2
HĐ4: Tìm hiểu bài đọc & luyện nói
Chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu , ai đã chạy tới?
Khi sói đến thật, chú kêu cứu, có ai đến giúp không. Sự việc kết thúc thế nào?
Luyện nói: Đề tài: Nói lời khuyên chú bé chăn cừu
3, Củng cố,dặn dò:
- HS luyện đọc đúng tiếng, từ ngữ qua cách ghép âm tạo thành tiếng, từ đã học
- Luyện đọc đúng về từng câu, từng đoạn, bài bằng cách đọc trơn to và rõ
- Hiểu được nghĩa các từ ngữ : Bỗng, giả vờ, kêu toáng, tức tốc, hốt hoảng
-Tiếng trong bài có vần it
-Tiếng ngoài bài có vần it:ít nhiều, quả mít, mù mịt, thịt gà, bịt mắt,
- vần uyt: quả quýt, cuống quýt, huýt sáo, xe buýt,
Các bác nông dân làm việc quanh đó chạy tớisói đâu
Khi sói đến thật, chú kêu cứu .đã bị sói ăn thịt hết.
HS thực hành luyện nói: Đóng vai như các bạn trong tranh .
 To¸n: ¤n tËp c¸c sè ®Õn 10
I- Môc tiªu:
-BiÕt trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10, trõ nhÈm ; nhËn biÕt mèi quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ ; BiÕt gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n 
-Lµm bµi 1, 2, 3, 4
II- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
A- KiÓm tra bµi cò:
- Yªu cÇu HS lµm: 2 + 6 = 	7 + 1 =
	4 + 4 =	2 + 7 =
- 2 HS lªn b¶ng lµm
- KT HS ®äc b¶ng céng, b¶ng trõ trong ph¹m vi 10
- GV nhËn xÐt, cho ®iÓm
- 1 vµi em
B- LuyÖn tËp:
Bµi 1: PhiÕu BT
- Thùc hiÖn tÝnh trõ
- Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi
- H­íng dÉn vµ giao bµi
- HS lµm vµo PhiÕu sau ®ã nªu miÖng phÐp tÝnh vµ c¸ch kÕt qu¶
10 - 1 = 9
10 - 2 = 8
Bµi 2:Vë « ly
 H: Bµi yªu cÇu g× ?
- Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh 
- Giao viÖc
- HS lµm bµi, 2 HS lªn b¶ng
5 + 4 = 9
9 - 5 = 4
9 - 4 = 5
H: Nªu ®Æc ®iÓm c¸c phÐp tÝnh trong cïng 1 cét
Bµi 3: Vë « ly
- LÊy kÕt qu¶ cña phÐp céng, trõ ®i sè nµy th× ta ra sè kia.
- Cho HS tù nªu yªu cÇu cña bµi vµ lµm 
H: §©y lµ phÐp trõ mÊy sè ?
Ta thùc hiÖn nh­ thÕ nµo ?
- Giao viÖc
- PhÐp trõ 3 sè
- Thùc hiÖn tõ tr¸i sang ph¶i
- HS lµm vë -3 HS lªn b¶ng.
Bµi 4: Vë
- Cho HS tù ®äc ®Ò, ph©n tÝch, tãm t¾t vµ gi¶i:
Tãm t¾t
Cã tÊt c¶: 10 con
9 - 3 - 2 = 4
10 - 4- 4 = 2
- HS lµm vµo vë, 1 HS lªn b¶ng 
Sè gµ: 3 con
Sè vÞt: ........con ?
Bµi gi¶i
Sè con vÞt cã lµ.
10 - 3 = 7 (con)
§/S: 7 con
C- Cñng cè - dÆn dß:
Trß ch¬i: LËp c¸c phÐp tÝnh ®óng víi
(6, 3, 9, +, - , = )
- GV theo dâi, tÝnh ®iÓm vµ c«ng bè kÕt qu¶ cña trß ch¬i.
- HS ch¬i thi theo tæ
- GV nhËn xÐt chung giê häc.
ê: ¤n l¹i b¶ng +, - ®· häc
- HS nghe vµ ghi nhí
 Thứ 5 ngày 29 tháng 4 năm 2010
 TËp ®äc: ¤n ®äc bµi :Nãi dèi h¹i th©n 
I. Môc tiªu:
-§äc tr¬n bµi : Nãi dèi h¹i th©n 
- Hiểu nội dung bài:
Qua câu chuyện hiểu lời khuyên của câu chuyện: Không nên nói dối làm mất lòng tin của người khác, sẽ có lúc hại đến bản thân
 -Làm được các bài tập 1, 2, 3, 4 ở VBT trang 60, 61 
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1 . Giíi thiÖu bµi :
2 LuyÖn tËp
 a, -GV ghi bµi tËp ®äc lªn b¶ng 
Gäi HS lÇn l­ît ®äc bµi 
L­u ý: HS hay ®äc sai : kªu cøu, ch¼ng, nghÜ, th¶n nhiªn, ho¶ng (Mü linh, T©n , Th¶o , H»ng)
3. H­íng dÉn HS lµm ë VBT
-Làm bài tập 1,2,3,4 
Lưu ý: GV giup đỡ học sinh yếu kém hoàn thành tất cả các bài tập đó 
4. Cñng cè dÆn dß:
NhËn xÐt giê häc vµ HD häc ë nhµ
: ChÝnh t¶ : LuyÖn viÕt bµi : Nãi dèi h¹i th©n
I,Mục đích yêu cầu:
 - Nhìn sách hoặc bảng chép lại bµi :Nãi dèi h¹i th©n ( ®o¹n mét chó bЮÕn thËt)
- T×m vµ viÕt ®­îc tiÕng cã vÇn it
-T×m vµ viÕt ®­îc tiÕng cã vÇn uyt
 II, Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ
III,Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG THẦY 
HOẠT ĐỘNG TRÒ
A, Kiểm tra bài cũ:
 B, Bài mới: 
GV giới thiệu bài
 * Hướng dẫn HS viết
GV ®äc ®o¹n v¨n cÇn viÕt 
GV ghi và kết hợp hướng dẫn những từ các em thường dễ sai
- Hướng dẫn HS viết
* Hdẫn làm bài tập chính tả
- T×m vµ viÕt 4 tiÕng cã vÇn it
-T×m vµ viÕt 4 tiÕng cã vÇn uyt
- chÊm bµi vµ nhËn xÐt 
3, Củng cố, dặn dò 
HS viÕt b¶ng con : mÆt tr¨ng, nghØ hÌ , con ngçng
- HS nhẩm đọc bµi
-HS viÕt b¶ng con:bçng, kªu to¸ng, hèt ho¶ng 
- Hs tự nhận định, nhẩm và viết từng tiếng, từ theo yêu cầu : 
-HS nh×n b¶ng vµ viÕt bµi vµo vë .
- Biết soát xét lại bài viết của mình và biết số lỗi sai để tự điều chỉnh 
HS lµm bµi GV theo dâi vµ gióp ®ì HS lµm bµi 
To¸n:
¤n tËp: C¸c sè ®Õn 100
I- Môc tiªu:
-BiÕt ®äc , viÕt , ®Õm c¸c sè ®Õn 100; biÕt cÊu t¹o sè cã hai ch÷ sè ; biÕt céng , trõ (kh«ng nhí) c¸c sè trong ph¹m vi 100.
-Lµm bµi 1, bµi 2; bµi 3 ( cét 1,2, 3) ; bµi 4 ( cét 1, 2, 3, 4)
II- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:
GV
HS
A- KiÓm tra bµi cò:
- Gäi HS lªn b¶ng:
9 - 3 - 2 = 10 - 5 - 4 = 
10 - 4 - 4 = 4 + 2 - 2 = 
- KT HS ®äc thuéc c¸c b¶ng +, - trong ph¹m vi 10
- 2 HS lªn b¶ng.
IB- LuyÖn tËp:
Bµi 1: PhiÕu BT
- Cho HS tù nªu Y/c cña bµi vµ lµm bµi.
- HS lµm vµ nªu miÖng kq'
a- 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
b- 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
- GV theo dâi, chØnh söa.
Bµi 2:
H: Bµi Y/c g× ?
- ViÕt sè thÝch hîp vµo tõng v¹ch cña tia sè
- HD vµ giao viÖc.
- HS lµm vµo s¸ch, 2 HS lªn b¶ng ch÷a.
- Líp theo dâi, nhËn xÐt.
Bµi 3: S¸ch(Cét 1,2,3)
- Cho HS tù nªu Y/c vµ viÕt theo mÉu.
- Hs lµm vµ ch÷a b¶ng
35 = 30 + 5
45 = 40 + 5
95 = 90 + 5
Bµi 4: Vë(Cét 1,2,3,4)
- Cho HS tù nªu Y/c vµ lµm vë
- HS lµm vµo vë, 2 HS lªn b¶ng.
a- 24 53
 31 40
 55 93 
b- 68 74 95
 32 11 35
 36 63 60 
- GV ch÷a bµi vµ Y/c HS nªu l¹i c¸ch tÝnh.
- HS d­íi líp ®èi chiÕu kq' vµ nhËn xÐt vÒ c¸ch tÝnh, c¸ch tr×nh bµy.
III- Cñng cè - DÆn dß:
+ Trß ch¬i: LËp c¸c phÐp tÝnh ®óng
 - NX chung giê häc.
ê: - Lµm BT (VBT)
- C¸c tæ cö ®¹i diÖn lªn ch¬i thi.
- HS nghe vµ ghi nhí.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 33 sau da sua.doc