Giáo án lớp 1 – Tuần 32 - Ngọc Thị Giang – Trường TH TT An Châu – SĐ - BG

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU:

- HS biết tô chữ hoa: S, T.

- Tập viết chữ thường, cỡ vừa, đúng mẫu chữ, nét đều các vần: ươm, ươp, iêng, yêng; các từ ngữ: Hồ Gươm, nườm nượp, tiếng chim, con yểng.

- GD: HS có ý thức viết bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Chữ hoa mẫu: S, T; Bảng phụ viết sẵn các vần: ươm, ươp, iêng, yêng; các từ ngữ: Hồ Gươm, nườm nượp, tiếng chim, con yểng.

- HS: Vở tập viết, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Bài cũ: - GV thu bài viết ở nhà của 2 HS để chấm điểm.

- GV nhận xét cho điểm.

2. Bài mới:

* Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp

* Hướng dẫn tô chữ hoa

Hướng dẫn viết chữ hoa S:

- GV cho HS quan sát chữ hoa S và nhận xét

H: Chữ hoa S gồm mấy nét? Hãy nêu tên nét? (HS: Gồm 2 nét đó là nét cong trái đi quay lên và nét móc 2 đầu).

- GV hướng dẫn quy trình viết - HS viết định hình.

 

doc 19 trang Người đăng honganh Ngày đăng 26/12/2015 Lượt xem 678Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 – Tuần 32 - Ngọc Thị Giang – Trường TH TT An Châu – SĐ - BG", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 quả đúng: trò chơi cướp cờ; những ruộng lúa vàng ươm
Bài tập 3: Điền chữ c hay k?
- GV treo bảng phụ. Gọi HS nêu yêu cầu, cả lớp theo dõi. 
- HS tự làm bài vào vở bài tập. GV giúp đỡ HS yếu. 
- Gọi 1 HS lên bảng chữa bài.
- HS nhận xét, GV chốt kết quả đúng.
H: k chỉ ghép được với những âm nào? (HS trả lời) 
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS viết chưa đạt về nhà luyện viết thêm vào vở ô li. 
-----------------------------------------------------------------
¢m nh¹c
GV bé m«n so¹n vµ d¹y
To¸n
TiÕt 121:LuyÖn tËp chung
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS:
- Củng cố kỹ năng làm tính cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
- Rèn luyện kỹ năng tính nhẩm.
- Củng cố kỹ năng đo độ dài đoạn thẳng và làm phép tính với các số đo độ dài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: Bảng phụ viết bài tập 3, 4
- HS: Vở bài tập toán.	 	
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Bài cũ: 	
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp 
b. Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong vở BT.
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- HS nêu yêu cầu bài tập. 
- HS làm vào vở bài tập. GV giúp đỡ HS yếu.
- Gọi 3 HS lên bảng chữa bài. HS, GV nhận xét. 
H: Khi làm phép tính theo cột dọc các con cần lưu ý điều gì?
Bài 2: Tính
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS làm vào vở bài tập. GV giúp đỡ HS yếu.
- Gọi 3 HS lên bảng chữa bài và nêu cách nhẩm. HS, GV nhận xét. 
Bài 3: 
- HS nêu yêu cầu bài toán: Đo độ dài đoạn thẳng rồi viết số đo.
- HS tự làm bài vào vở bài tập. GV giúp đỡ HS yếu.
- GV treo bảng phụ đã kẻ như trong SGK.
- Gọi 1 HS lên bảng chữa bài và nêu cách đo. GV và HS nhận xét.
Bài 4: (HS khá giỏi làm) Hãy vẽ nửa còn lại của các hình sau:
- GV treo bảng phụ và nêu yêu cầu bài, sau đó hướng dẫn cách làm.
- HS dùng thước để vẽ nửa còn lại của các hình trong VBT. 
- Gọi 1 HS lên bảng chữa bài. GV, HS nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. 
- Về nhà làm BT 1, 2, 3 trong SGK vào vở ô ly. 
---------------------------------------------------------------------
ChiÒu 1A	¢M nh¹c (LT)
GV bé m«n so¹n vµ d¹y
------------------------------------------------------------
To¸n (LT)
¤n tËp vÒ céng, trõ & xem ®ång hå
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ céng, trõ c¸c sè trong ph¹m vi 100, vÒ xem giê, vÒ tuÇn lÔ.
2. KÜ n¨ng: Cñng cè kÜ n¨ng lµm tÝnh céng, tÝnh trõ, kÜ n¨ng xem ®ång hå, kÜ n¨ng gi¶i to¸n.
3. Th¸i ®é: Ham thÝch häc to¸n.
II. §å dïng:
- Gi¸o viªn: HÖ thèng bµi tËp.
III. Ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: 
1.Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò (5’)
- §äc c¸c sè tõ 0 ®Õn 100.
2. Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp (20’) 
Bµi1: §Æt tÝnh vµ tÝnh:
 	45 + 3 86 - 5 4 + 54 56 - 43
 	45 + 30 86 - 50 96 - 6 68 - 60 
- HS ®äc ®Ò bµi, nªu yªu cÇu, sau ®ã lµm bµi.
- GV gäi HS yÕu ch÷a bµi, em kh¸c nhËn xÐt.
Bµi2: Ghi giê ®óng theo ®ång hå t­¬ng øng:
 Á Â 	 ¿ ½ 	»
 	...  	   	 
- HS ®äc ®Ò, nªu yªu cÇu, vµ thùc hiÖn trªn m« h×nh ®ång hå.
- Gäi HS trung b×nh ch÷a, em kh¸c nhËn xÐt.
Bµi3: Hµ c¾t mét sîi d©y, lÇn thø nhÊt c¾t ®i 5cm, lÇn thø hia c¾t ®i 14cm. Hái sîi d©y bÞ c¾t ®i bao nhiªu x¨ngtimÐt?
- HS ®äc ®Ò, nªu yªu cÇu.
- GV hái c¸ch lµm, HS giái tr¶ lêi.
- HS lµm vµo vë, HS kh¸ ch÷a bµi.
Bµi4: Mét cöa hµng cã 38 bóp bª, ®· b¸n ®­îc 20 bóp bª. Hái cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu bóp bª?
- HS ®äc ®Ò, nªu yªu cÇu.
- GV hái c¸ch lµm, HS giái tr¶ lêi.
- HS lµm vµo vë, HS kh¸ ch÷a bµi.
3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè- dÆn dß (5’)
- Thi ®äc c¸c ngµy trong tuÇn.
- NhËn xÐt giê häc.
----------------------------------------------------------
Tù häc – TiÕng viÖt
¤n ®äc bµi: Ng«i nhµ 
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: HiÓu ®­îc.
2. KÜ n¨ng: §äc l­u lo¸t bµi tËp ®äc vµ nghe viÕt ®­îc mét sè tõ ng÷ khã trong bµi.
3. Th¸i ®é: Yªu quý ng«i nhµ m×nh ®ang ë.
II. §å dïng:
- Gi¸o viªn: Mét sè tõ ng÷ khã:
- Häc sinh: SGK
III. Ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: 
1.Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò (5’)
- §äc bµi: Ng«i nhµ.
2. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn ®äc (20’) 
- GV gäi chñ yÕu lµ HS yÕu, HS ch­a m¹nh d¹n ®äc l¹i bµi: 
- GV gäi em kh¸c nhËn xÐt b¹n ®äc tr«i ch¶y ch­a, cã diÔm c¶m hay kh«ng, sau ®ã cho ®iÓm.
- KÕt hîp hái mét sè c©u hái cã trong néi dung bµi tËp ®äc.
3. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn viÕt (10’)
- §äc cho HS viÕt: 
- §èi t­îng HS kh¸ giái: T×m thªm nh÷ng tiÕng, tõ cã vÇn: 
3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè- dÆn dß (5’)
- Thi ®äc nèi tiÕp bµi tËp ®äc theo tæ.
- NhËn xÐt giê häc. 
------------------------------------------------------------------------
 ChiÒu 1A	Thø t­ ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2011.
ThÓ dôc
GV bé m«n so¹n vµ d¹y
---------------------------------
TiÕng viÖt (LT)
LuyÖn viÕt: Ng­ìng cöa
I .Mục đích yêu cầu :
HS đọc trơn thành thạo bài : Ngưỡng cửa
Hiểu được nội dung của bài tập đọc
Liên hệ bài học với những việc làm của các em
Luyện tập làm đúng các bài tập
 II. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 : Luyện đọc
 - GV hướng dẫn cho HS đọc nối tiếp từng câu của bài , đọc nối tiếp từng đoạn 
 - HS đọc trơn toàn bài
 - Thi đọc giữa các nhóm
 - GV sữa cách đọc cho các em
 - GV nêu câu hỏi để củng cố liên hệ bài học với thực tế 
 + Từ ngưỡng cửa bạn nhỏ đi đến đâu ? 
 + Ai đã dắt bạn nhỏ đi men ở cửa ?
Hoạt động 2 : Luyện tập
 - GV hướng dẫn HS Làm bài tập trong vở bài tập 
Bài 1: Viết tiếng trong bài có vần ăt:
 GV hướng dẫn HS tìm và viết 
 Gv chấm chữa bài
Bài 2 : Viết câu chứa tiếng có vần ăt hay ăc
 HS viết và đọc gv nhận xét ghi điểm
Bài 3 : Ai dắt em bé đi men ngưỡng cửa,đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng 
 GV chấm bài nhận xét bài 
Bài 4 : Nối từ ngữ thích hợp ở cột a với từ ở cột b để đúng ý của bài
GV nhận xét ghi điểm
Hoạt động 4 : Dặn dò
Về nhà đọc lại bài - Xem trước bài sau
- HS đọc theo cá nhân , nhóm , lớp
- HS lắng nghe và trả lời
-HS nêu câu trả lời : Từ ngưỡng cửa bạn nhỏ đi đến trường và đi xa hơn
- Bà và mẹ
HS viết và đọc : dắt
HS viết và đọc 
Lớp nhận xét bổ sung
HS làm bài GV gọi HS đọc Bà và mẹ
HS nối và đọc
Gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp
Vui häc tËp
a.Môc tiªu :
Gióp häc sinh cñng cè kiÕn thøc ®· ®­îc häc ë c¸c m«n.
BiÕt vËn dông kiÕn thøc c¬ b¶n vµo cuéc sèng vµ gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng trong cuéc sèng.
Høng thó häc tËp,ch¨m chØ v­ît khã ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao.
B. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1.Néi dung:
Nh÷ng kiÕn thøc cña m«n häc GV yªu cÇu «n tËp ®Ó chuÈn bÞ kiÓm tra häc k× .
Nh÷ng kiÕn thøc m«n häc phôc vô cuéc sèng.
Nh÷ng hiÖn t­îng tù nhiªn trong cuéc sèng cÇn ®­îc gi¶i thÝch.
2. H×nh thøc:
Thi tr¶ lêi c©u hái, gi¶i bµi to¸n, gi¶i thÝch hiÖn t­îng tù nhiªn, x· héi.
Thi t×m Èn sè cña tõ,t×m tªn t¸c gi¶ của c¸c bµi h¸t, bµi th¬, gi¶i « ch÷.
C. ChuÈn bÞ:
1/ph­¬ng tiÖn:
*C¸c c©u hái,c©u ®è trß ch¬i,c¸c bµi to¸n vÒ tri thøc vµ kÜ n¨ng vËn dông tri thøc vµo cuéc sèng tù nhiªn,x· héi.
*§¸p ¸n c©u hái ,c©u ®è.
*GiÊy bót,dông cô lµm tÝn hiÖu 
*Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.
2/VÒ tæ chøc:
*GVCN nªu chñ ®Ò ho¹t ®éng vµ h­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ .
*Mçi tæ cö 3 häc sinh dù thi, nh÷ng häc sinh cßn l¹i lµ cæ ®éng viªn
*C¸n bé líp cö ng­êi ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh (Líp phã phô tr¸ch häc tËp).
 Cö ban gi¸m kh¶o lµ c¸c c¸n sù bé m«n .
D.TiÕn hµnh ho¹t ®éng :
H¸t tËp thÓ .
Ng­êi ®iÒu khiÓn tuyªn bè lÝ do,giíi thiÖu ®¹i biÓu ,giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng ,ban gi¸m kh¶o .
Giíi thiÖu ®¹i biÓu dù thi cña mçi tæ .
Tr­ëng ban gi¸m kh¶o nãi râ qui t¾c thi vµ c¸ch thi.
Ng­êi ®iÒu khiÓn lÇn l­ît mêi ®¹i diÖn c¸c tæ lªn chän c©u hái vµ tr¶ lêi .
Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm tõng tæ ghi lªn b¶ng c«ng khai.
Xen kÏ c¸c l­ît thi lµ phÇn thi cña c¸c cæ ®éng viªn.
E.KÕt thóc ho¹t ®éng:
Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ ,cö ng­êi trao tÆng phÈm cho c¸c tæ .
Ng­êi ®iÒu khiÓn ®¸nh gi¸ tinh thÇn, ý thøc tham gia, biÓu d­¬ng c¸c tæ ,c¸c c¸ nh©n ®¹t kÕt qu¶ cao .
tuyªn bè kÕt thóc héi vui häc tËp.
--------------------------------------------------------------------------
 S¸ng 1A	Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2011.
ThÓ dôc (LT)
GV bé m«n so¹n vµ d¹y
----------------------------------
TËp ®äc
 Sau c¬n m­a
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. HS đọc trơn cả bài. Luyện đọc các từ ngữ: mưa rào, râm bụt, nhởn nhơ, quây quanh, sáng rực. Luyện đọc các đoạn tả, chú ý cách ngắt, nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm.
2. Ôn các vần ây, uây : 
- Tìm được tiếng trong bài có vần ây.
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ây, uây.
3. Hiểu nội dung bài: 
- Bầu trời, mặt đất, mọi vật đều tươi đẹp, vui vẻ sau trận mưa rào.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Tranh minh họa bài đọc trong SGK và phần luyện nói.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Bài cũ: - Gọi 2 HS lên đọc thuộc lòng khổ 1 bài “Lũy tre” và trả lời câu hỏi 1 trong SGK. 
- GV nhận xét cho điểm.
2. Bài mới: 
* Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài qua tranh vẽ.
* Hướng dẫn học sinh luyện đọc.
a. GV đọc mẫu bài văn: Giọng chậm, đều, tươi vui. 
b. HS luyện đọc: 
- Luyện đọc tiếng, từ:
+ GV yêu cầu HS đọc tiếng, từ ngữ ở mục T cuối bài tập đọc. GV kết hợp ghi bảng các từ: mưa rào, râm bụt, nhởn nhơ, quây quanh, sáng rực. 
+ GV cho HS đọc kết hợp phân tích âm vần (cá nhân, đồng thanh). GV nhận xét, chỉnh sửa lỗi. 
- Luyện đọc câu: 
+ GV yêu cầu HS đọc nhẩm từng câu. GV chú ý giúp đỡ HS yếu.
+ HS tiếp nối nhau đọc trơn từng câu (HS yếu có thể đánh vần rồi đọc trơn). GV theo dõi và chỉnh sửa cho HS.
- Luyện đọc đoạn, cả bài:
+ GV hướng dẫn HS chia đoạn: 2 đoạn
 Đoạn 1: Từ đầu đến mặt trời.
 Đoạn 2: Còn lại
+ Gọi 2 HS khá đọc tiếp nối đoạn trước lớp. GV nhận xét.
+ HS luyện đọc đoạn trong nhóm. GV quan sát giúp đỡ nhóm yếu.
+ Các nhóm cử đại diện thi đọc từng đoạn.
+ GV, HS nhận xét, tính điểm thi đua.
- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
* Ôn các vần ây, uây 
a. GV nêu yêu cầu 1 trong SGK: Tìm tiếng trong bài có vần ây? (HS nêu: mây, bầy, quây).
b. Gọi HS đọc yêu cầu 2 trong SGK: tìm tiếng ngoài bài có vần ây và uây?
- HS quan sát 2 từ mẫu và suy nghĩ. 
- Gọi HS thi nhau nêu từ của mình. GV nhận xét chốt kết quả đúng. 
TIẾT 2
* Hướng dẫn tìm hiểu bài và luyện nói.
a. Tìm hiểu bài, kết hợp luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 2. Cả lớp theo dõi.
- GV yêu cầu 3 HS đọc đoạn 1. Cả lớp đọc thầm
H: Sau trận mưa rào mọi vật thay đổi như thế nào? (H/s: Những đóa râm bụt thêm đỏ chói. Bầu trời xanh bóng như vừa được giội rửa. Mấy đám mây bông sáng rực lên).
- Gọi 2HS đọc đoạn 2. 
H: Đọc câu văn tả cảnh đàn gà sau trận mưa rào? (H/s: Mẹ gà mừng rỡ...nước đọng trong vườn). 
- GV chốt lại nội dung bài.
- Gọi 3 HS đọc lại toàn bài. GV nhận xét, đánh giá.
b. Luyện nói :
- HS đọc yêu cầu của bài trong SGK: Trò chuyện về mưa
- Từng cặp trò chuyện với nhau về mưa. GV quan sát giúp đỡ các cặp nói đúng chủ đề.
- Gọi HS luyện nói trước lớp. 
- HS, GV nhận xét, đánh giá. 
3. Củng cố dặn dò :
- GV nhận xét chung tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc lại bài và đọc trước bài “Cây bàng”.
-----------------------------------------------------------------------
To¸n
KiÓm tra
I. MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU:
Kiểm tra kết quả học tập của HS về:
- Kĩ năng làm tính cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
- Giải bài toán có lời văn.
II. CHUẨN BỊ:
GV chuẩn bị cho mỗi HS 1 phiếu có đề sẵn
III. ĐỀ BÀI:
1. Đặt tính rồi tính:
 32 + 45 46 – 23 76 – 55 6 + 52
    ...
  ...  
2. Tính
6 + 43 – 12 = 59 - 14 – 23 = 89 – 55 + 4 =
3. Lớp 1A có 26 HS, sau đó có 5 HS chuyển sang lớp khác. Hỏi lớp 1A còn bao nhiêu HS?
 Bài giải: 
..........................
..........................
...........................
--------------------------------------------------------
ChiÒu 1A	To¸n (LT)
¤n tËp vÒ céng, trõ vµ xem ®ång hå
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ céng, trõ c¸c sè trong ph¹m vi 100, vÒ xem giê, vÒ tuÇn lÔ.
2. KÜ n¨ng: Cñng cè kÜ n¨ng lµm tÝnh céng, tÝnh trõ, kÜ n¨ng xem ®ång hå, kÜ n¨ng gi¶i to¸n.
3. Th¸i ®é: Ham thÝch häc to¸n.
II. §å dïng:
- Gi¸o viªn: HÖ thèng bµi tËp.
III. Ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: 
1.Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò (5’)
- §äc c¸c sè tõ 0 ®Õn 100.
2. Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp (20’) 
Bµi1: §Æt tÝnh vµ tÝnh:
 54 + 23 78 - 45 6+ 32 87 - 7
 50 + 9 95 - 90 36 + 61 68 - 60 
- HS ®äc ®Ò bµi, nªu yªu cÇu, sau ®ã lµm bµi.
- GV gäi HS yÕu ch÷a bµi, em kh¸c nhËn xÐt.
Bµi2: VÆn ®ång hå cho phï hîp víi sè giê sau:
 a) 7 giê. b) 12 giê. c) 9 giê. d) 1 giê.
- HS ®äc ®Ò, nªu yªu cÇu, vµ thùc hiÖn trªn m« h×nh ®ång hå.
- Gäi HS trung b×nh ch÷a, em kh¸c nhËn xÐt.
Bµi3: HÕt häc k× I em ®­îc nghØ häc 1 tuÇn lÔ vµ 5 ngµy. Hái em ®­îc nghØ häc tÊt c¶ bao nhiªu ngµy?
- HS ®äc ®Ò, nªu yªu cÇu.
- GV hái c¸ch lµm, HS giái tr¶ lêi.
- HS lµm vµo vë, HS kh¸ ch÷a bµi.
Bµi4:Líp 1a cã tÊt c¶ 37 b¹n häc sinh, trong ®ã cã 17 b¹n n÷. Hái líp 1a cã tÊt c¶ bao nhiªu b¹n häc sinh?
- HS ®äc ®Ò bµi, tãm t¾t bµi to¸n.
- HS tù gi¶i vµo vë vµ ch÷a bµi.
- Em kh¸c nhËn xÐt bµi b¹n.
3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè- dÆn dß (5’)
- Thi ®äc c¸c ngµy trong tuÇn.
- NhËn xÐt giê häc.
------------------------------------------------------
Tù häc - TV
¤n ®äc bµi: Sau c¬n m­a 
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: HiÓu ®­îc néi dung cña bµi.
2. KÜ n¨ng: §äc l­u lo¸t bµi tËp ®äc vµ nghe viÕt ®­îc mét sè tõ ng÷ khã trong bµi.
3. Th¸i ®é: BiÕt yªu quý con vËt nu«i trong nhµ. 
II. §å dïng:
- Gi¸o viªn: Mét sè tõ ng÷ khã:
- Häc sinh: SGK
III. Ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: 
1.Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò (5’)
- §äc bµi: Sau c¬n m­a
2. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn ®äc (20’) 
- GV gäi chñ yÕu lµ HS yÕu, HS ch­a m¹nh d¹n ®äc l¹i bµi: 
- GV gäi em kh¸c nhËn xÐt b¹n ®äc tr«i ch¶y ch­a, cã diÔm c¶m hay kh«ng, sau ®ã cho ®iÓm.
- KÕt hîp hái mét sè c©u hái cã trong néi dung bµi tËp ®äc.
3. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn viÕt (10’)
- §äc cho HS viÕt: 
- §èi t­îng HS kh¸ giái: T×m thªm nh÷ng tiÕng, tõ cã vÇn: 
3. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè- dÆn dß (5’)
- Thi ®äc nèi tiÕp bµi tËp ®äc theo tæ.
- NhËn xÐt giê häc. 
-------------------------------------------------------------------
Thñ c«ng
TiÕt 32: C¾t, d¸n vµ trang trÝ ng«i nhµ (T1)
I. MỤC TIÊU:
-Học sinh vận dụng kiến thức vào bài “Cắt dán và trang trí ngôi nhà”.
-Cắt dán được ngôi nhà theo ý thích.
- HS biết vận dụng được các kiến thức đã học vào bài “Cắt, dán và trang trí ngôi nhà”.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: Bài mẫu một ngôi nhà trang trí, giấy thủ công, keo dán, bút chì....
- HS: Bút chì, thước kẻ, một tờ giấy vở học sinh có kẻ ô, giấy thủ công.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. kiểm tra:	
- GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS.	
2. Bài mới:	
* Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp. 
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- GV treo bài mẫu lên bảng cho HS quan sát.
- H: Thân nhà, cửa ra vào, cửa sổ là hình gì? ( H/s: hình chữ nhật, cửa sổ hình vuông).
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn HS thực hành kẻ, cắt ngôi nhà
GV vừa hướng dẫn vừa cắt, HS thực hành theo.
* Kẻ, cắt thân nhà:
- GV gợi ý HS tự vẽ lên mặt trái tờ giấy một hình chữ nhật có cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 5 ô. Sau đó cắt rời hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy.
- GV quan sát giúp đỡ HS chưa làm được. 
* Kẻ, cắt mái nhà:
- GV hướng dẫn và làm mẫu vẽ hình chữ nhật có cạnh dài 10 ô, cạnh ngắn 5 ô và kẻ 2 đường xiên 2 bên hình chữ nhật cho đều. Sau đó cắt rời được mái nhà.
- HS thực hành cắt mái nhà. GV quan sát giúp đỡ HS chưa làm được.
* Kẻ, cắt cửa ra vào, cửa sổ:
Cửa ra vào cửa sổ
- GV hướng dẫn HS kẻ 1 hình chữ nhật có cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2 ô làm cửa ra vào; kẻ 1 hình vuông có cạnh 2 ô làm cửa sổ.
- Cắt hình cửa sổ, cửa ra vào khỏi tờ giấy.
- GV quan sát giúp đỡ HS.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. 
- Dặn học sinh tiết sau mang đầy đủ đồ dùng đi để thực hành “Cắt, dán và trang trí ngôi nhà”.
-----------------------------------------------------------
S¸ng1B	Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2011.
ThÓ dôc (LT)
GV bé m«n so¹n vµ d¹y
--------------------------------------------------------
ChÝnh t¶ (TËp chÐp)
Luü tre
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nghe – viết khổ thơ đầu của bài thơ “Lũy tre”. 
- Làm bài tập: điền dấu hỏi hay dấu ngã.
- GD: HS có ý thức viết bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
- GV: Bảng phụ chép sẵn nội dung bài viết và bài tập 2b.
- HS: Vở bài tập tiếng việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Bài cũ: - GV thu bài viết của 2 HS phải viết lại tiết trước chấm và nhận xét.
2. Bài mới:
* Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp. 
a. Hướng dẫn viết chính tả:
- GV treo bảng phụ ghi khổ thơ đầu của bài thơ: Lũy tre
- Gọi 3 HS đọc bài viết.
- H: Những từ nào dễ viết sai? (HS: lũy tre, ngọn tre, gọng, kéo...) 
- HS đọc nhẩm và viết vào bảng con. GV nhận xét, sửa sai.
- GV đọc, HS viết bài vào vở. GV nhắc nhở tư thế ngồi viết và cách trình bày bài viết.
- GV đọc từng chữ để HS soát bài.
- Thu 1 số vở chấm và nhận xét.
b. Hướng dẫn làm bài tập chính tả
Bài tập 2: Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in nghiêng?
- GV treo bảng phụ. Gọi 1 HS nêu yêu cầu. 
- HS làm cá nhân vào vở bài tập. GV giúp đỡ HS yếu.
- Gọi 1 HS lên bảng làm.
- HS nhận xét. GV chốt kết quả đúng: Bà đưa võng ru bé ngủ ngon. Cô bé trùm khăn đỏ đã nhớ lời mẹ dặn.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS viết chưa đạt về nhà viết lại. 
-------------------------------------------------------------------
KÓ chuyÖn
Con rång ch¸u tiªn
I. MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU:
1. Học sinh thích thú nghe GV kể chuyện Con Rồng, cháu Tiên. Dựa vào tranh minh họa và các câu hỏi gợi ý để kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện với giọng kể hào hùng, sôi nổi.
2. Qua câu chuyện HS thấy được lòng tự hào của dân tộc ta về nguồn gốc cao quý, thiêng liêng của dân tộc mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
Tranh minh họa truyện kể trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Bài cũ: - Gọi 2 HS nối tiếp nhau kể chuyện “Dê con nghe lời mẹ”.
	 - GV nhận xét, cho điểm. 
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp. 
b. GV kể chuyện: Con Rồng, cháu Tiên
- GV kể chuyện với giọng diễn cảm :
- Kể lần 1để HS biết câu chuyện.
- Kể lần 2, 3 kết hợp với tranh minh hoạ để giúp HS nhớ câu chuyện. 
c. Hướng dẫn HS kể từng đoạn câu chuyện 
- Tranh 1: GV yêu cầu HS xem tranh 1 trong SGK, đọc câu hỏi dưới tranh, trả lời câu hỏi:
 + Tranh 1 vẽ cảnh gì? (H/s: Đại gia đình nhà Lạc Long Quân)
 + Câu hỏi dưới tranh là gì? (HS: Gia đình Lạc Long Quân sống như thế nào?)
- GV cho HS kể lại đoạn 1. GV cho tất cả các đối tượng đều được kể. HS lắng nghe và bổ sung. GV nhận xét và đánh giá chung.
- Trước khi HS kể, GV nhắc cả lớp chú ý nghe bạn kể để nhận xét: Bạn có nhớ nội dung đoạn truyện không? Có kể thiếu hay thừa chi tiết nào không? Có diễn cảm không?
- GV hướng dẫn HS tiếp tục kể các tranh 2,3,4 (cách làm tương tự với tranh 1)
d. Giúp học sinh hiểu ý nghĩa truyện.
- GV H: Câu chuyện này muốn nói với mọi người điều gì? (HS: Tổ tiên của người Việt Nam có dòng dõi cao quý. Cha thuộc loài rồng, mẹ là tiên. Nhân dân tự hào vì dòng dõi cao quý đó. Bởi chúng ta cùng là con cháu của Long Quân, Âu Cơ được cùng một bọc sinh ra. 
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
--------------------------------------------------------------
To¸n
Tiết 124: ¤n tËp c¸c sè ®Õn 10
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS củng cố về: 
- Đếm, viết và so sánh các số trong phạm vi 10.
- Đo độ dài các đoạn thẳng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Vở bài tập toán , b/p, b/c.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1. Bài cũ: - HS làm bảng con các phép tính sau theo cột dọc:
 45 + 4; 35 + 40; 99 - 36	 
 - GV nhận xét cho điểm. 	
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp.
b. Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong vở BT.
Bài 1a: Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài.
H: Tia số này bắt đầu là vạch mấy? Kết thúc là vạch mấy?
- GV hướng dẫn: Bây giờ các con viết lần lượt các số từ 0 đến 10 vào mỗi vạch của tia số
- HS tự làm bài. GV giúp đỡ HS yếu. 
- GV gọi 1 HS lên bảng chữa bài. GV, HS nhận xét.
- Cả lớp đếm xuôi, đếm ngược từ 0 đến 10.
Bài 1b: Điền số thích hợp vào ô trống
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu.
- HS tự làm bài vào vở bài tập. GV giúp đỡ HS yếu.
- Gọi 4 HS lên bảng chữa bài. HS, GV nhận xét.
- GV củng cố cách điền số cho HS.
Bài 2: GV nêu yêu cầu bài: Điền dấu , = vào chỗ chấm.
- HS làm bảng con kết hợp giải thích.
- HS, GV nhận xét.
- GV chốt lại cho HS cách so sánh các số trong phạm vi 10.
Bài 3: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài và đọc các số.
- HS tự làm bài. GV giúp đỡ HS yếu. 
-GV gọi 2 HS lên bảng chữa bài.
- HS, GV nhận xét.
Bài 4: Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số đo
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- 1 HS khá nêu cách đo đoạn thẳng.
- HS tự thực hành đo đoạn thẳng trong vở bài tập. GV giúp đỡ HS yếu.
- Gọi lần lượt HS đọc chữa bài và nêu cách đo. 
- HS, GV nhận xét. 
- GV củng cố cách đo đoạn thẳng.
Bài 5: - GV H: Số lớn nhất có một chữ số là số mấy?
- HS trả lời miệng: số lớn nhất có một chữ số là 9 
3. Củng cố, dặn dò. 
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về nhà làm BT 1,2,3 trong SGK vào vở ô ly. Xem trước bài 124.
----------------------------------------------------
 ChiÒu 1B 	Tù nhiªn & X· héi (LT)
¤n bµi 32: Giã
 I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: NhËn biÕt trêi cã giã hay kh«ng cã giã, giã nhÑ hay giã m¹nh.
2. KÜ n¨ng: Sö dông vèn tõ riªng cña m×nh ®Ó m« t¶ c¶m gi¸c khi cã giã thæi vµo ng­êi.
3. Th¸i ®é: Yªu thÝch tù nhiªn.
II. §å dïng:
- Gi¸o viªn: HÖ thèng c©u hái.
- Häc sinh: Chãng chãng.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:
1.Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò (5’)
- Em ®o¸n xem trêi h«m cã giã hay kh«ng?
- Em c¶m thÊy nh­ thÕ nµo khi cã giã thæi vµ ng­êi?
2.Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu bµi (2’)
- Nªu yªu cÇu bµi häc- ghi ®Çu bµi - HS ®äc ®Çu bµi.
3. Ho¹t ®éng 3: Quan s¸t ngoµi trêi (15’).
- ho¹t ®éng nhãm.
- Ph©n nhãm, yªu cÇu c¸c nhãm quan s¸t th¶o luËn xem cµnh l¸ c©y ngoµi s©n tr­êng cã lay ®éng hay kh«ng, tõ ®ã rót ra nhËn xÐt g×?
- quan s¸t vµ trao ®æi ý kiÕn ®Ó thèng nhÊt kÕt qu¶ trêi h«m nay cã giã hay kh«ng, giã m¹nh hay nhÑ vµ b¸o c¸o.
Chèt: Khi trêi lÆng giã c©y cèi ®øng im, cã giã nhÑ cµnh c©y lay ®éng
- theo dâi.
4. Ho¹t ®éng4: T×m hiÓu Ých lîi cña giã (10’)
- ho¹t ®éng c¸ nh©n
- Em thÊy giã cã Ých lîi g×?
- Cho HS quan s¸t trang ¶nh vÒ Ých lîi cña giã: M¸y say lóa, thuyÒn buåm
- ®Èy buåm thuyÒn, qu¹t m¸t, gieo 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA Tuan 32 Ngoc Giang.doc