Giáo án Lớp 1 - Tuần 31 - Đặng Thị Lan

I,Mục đích yêu cầu:

- HS đọc trơn cả bài, luyện đọc các từ ngữ : ngưỡng cửa, nơi này, quen, đi men

- biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ và khổ thơ .

-HSKG häc thuéc lßng mét khæ th¬

*MTR : hskkvh đọc trơn được một đoạn trong bài

II,Các hoạt động dạy học:

 

doc 23 trang Người đăng honganh Ngày đăng 15/01/2016 Lượt xem 952Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 31 - Đặng Thị Lan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p vaø caùc baøi taäp 2, 3.
-Hoïc sinh caàn coù VBT.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh 
1.KTBC : 
Chaám vôû nhöõng hoïc sinh giaùo vieân cho veà nhaø cheùp laïi baøi laàn tröôùc.
Goïi 2 hoïc sinh leân baûng vieát:
Cöøu môùi be toaùng
Toâi seõ chöõa laønh.
Nhaän xeùt chung veà baøi cuõ cuûa hoïc sinh.
2.Baøi môùi:
GV giôùi thieäu baøi ghi töïa baøi.
3.Höôùng daãn hoïc sinh taäp cheùp:
Goïi hoïc sinh ñoïc baøi thô caàn cheùp 
Caû lôùp ñoïc thaàm khoå thô vaø tìm nhöõng tieáng caùc em thöôøng vieát sai: ñöôøng, xa taép, vaãn, vieát vaøo baûng con.
Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà vieát baûng con cuûa hoïc sinh.
Thöïc haønh baøi vieát (cheùp chính taû).
Höôùng daãn caùch vieát baøi chính taû 
Cho hoïc sinh nhìn baøi vieát ôû baûng töø ñeå vieát.
Höôùng daãn hoïc sinh caàm buùt chì ñeå söõa loãi chính taû:
Giaùo vieân ñoïc thong thaû, chæ vaøo töøng chöõ treân baûng ñeå hoïc sinh soaùt vaø söõa loãi, höôùng daãn caùc em gaïch chaân nhöõng chöõ vieát sai, vieát vaøo beân leà vôû.
Giaùo vieân chöõa treân baûng nhöõng loãi phoå bieán, höôùng daãn caùc em ghi loãi ra leà vôû phía treân baøi vieát.
Thu baøi chaám 1 soá em.
4.Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû:
Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi trong vôû BT Tieáng Vieät.
Ñính treân baûng lôùp 2 baûng phuï coù saün 2 baøi taäp gioáng nhau cuûa caùc baøi taäp.
Goïi hoïc sinh laøm baûng töø theo hình thöùc thi ñua giöõa caùc nhoùm.
Nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
5.Nhaän xeùt, daën doø:
Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø cheùp laïi khoå thô cho ñuùng, saïch ñeïp, laøm laïi caùc baøi taäp.
Chaám vôû nhöõng hoïc sinh yeáu hay vieát sai ñaõ cho veà nhaø vieát laïi baøi.
2 hoïc sinh laøm baûng.
Cöøu môùi be toaùng
Toâi seõ chöõa laønh.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
2 hoïc sinh ñoïc, hoïc sinh khaùc doø theo baøi baïn ñoïc treân baûng töø.
Hoïc sinh ñoïc thaàm vaø tìm caùc tieáng khoù hay vieát sai: tuyø theo hoïc sinh neâu nhöng giaùo vieân caàn choát nhöõng töø hoïc sinh sai phoå bieán trong lôùp.
Hoïc sinh vieát vaøo baûng con caùc tieáng hay vieát sai: ñöôøng, xa taép, vaãn, 
-Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân ñeå cheùp baøi chính taû vaøo vôû chính taû.
Hoïc sinh tieán haønh cheùp baøi vaøo taäp vôû.
Hoïc sinh soaùt loãi taïi vôû cuûa mình vaø ñoåi vôû söõa loãi cho nhau.
Hoïc sinh ghi loãi ra leà theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
Ñieàn vaàn aêt hoaëc aêc.
Ñieàn chöõ g hoaëc gh.
Hoïc sinh laøm VBT.
Hoïc sinh neâu laïi baøi vieát vaø caùc tieáng caàn löu yù hay vieát sai, ruùt kinh nghieäm baøi vieát laàn sau.
Tieát 3: Taäp vieát
TOÂ CHÖÕ HOA Q , R
I.Muïc tieâu:-Giuùp HS bieát toâ chöõ hoa Q, R
-Vieát ñuùng caùc vaàn aêc, aêt, öôt , öôc caùc töø ngöõ: maøu saéc, dìu daét , doøng nöôùc , xanh möôùt – chöõ thöôøng, côõ vöøa, ñuùng kieåu, ñeàu neùt, ñöa buùt theo ñuùng quy trình vieát; daõn ñuùng khoaûng caùch giöõa caùc con chöõ theo maãu chöõ trong vôû taäp vieát.
*MTR: hskkvh toâ ñöôïc chöõ hoa Q, R vieát ñöôïc caùc töø ngöõ nhöng chaäm hôn.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
Baûng phuï vieát saün maãu chöõ trong noäi dung luyeän vieát cuûa tieát hoïc.
-Chöõ hoa: Q , R ñaët trong khung chöõ (theo maãu chöõ trong vôû taäp vieát)
-Caùc vaàn vaø caùc töø ngöõ (ñaët trong khung chöõ).
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC: Kieåm tra baøi vieát ôû nhaø cuûa hoïc sinh, chaám ñieåm 2 baøn hoïc sinh. 
Goïi 4 em leân baûng vieát, caû lôùp vieát baûng con caùc töø: con cöøu, oác böôu, con höôu, quaû löïu.
Nhaän xeùt baøi cuõ.
2.Baøi môùi :
Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi.
Höôùng daãn toâ chöõ hoa:
Gv treo baûng phuï vieát chöõ hoa Q, R.
Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt:
Nhaän xeùt veà soá löôïng vaø kieåu neùt. Sau ñoù neâu quy trình vieát cho hoïc sinh, vöøa noùi vöøa toâ chöõ trong khung chöõ Q, R 
Nhaän xeùt hoïc sinh vieát baûng con.
Höôùng daãn vieát vaàn, töø ngöõ öùng duïng:
Giaùo vieân neâu nhieäm vuï ñeå hoïc sinh thöïc hieän:
Ñoïc caùc vaàn vaø töø ngöõ caàn vieát.
Quan saùt vaàn, töø ngöõ öùng duïng ôû baûng vaø vôû taäp vieát cuûa hoïc sinh.
Vieát baûng con.
3.Thöïc haønh :
Cho HS vieát baøi vaøo taäp.
GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát taïi lôùp.
4.Cuûng coá- Daën doø:
Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát vaø quy trình toâ chöõ 
Thu vôû chaám moät soá em.
Nhaän xeùt tuyeân döông.
- Vieát baøi ôû nhaø phaàn B, xem baøi môùi.
Hoïc sinh mang vôû taäp vieát ñeå treân baøn cho giaùo vieân kieåm tra.
4 hoïc sinh vieát treân baûng, lôùp vieát baûng con caùc töø: con cöøu, oác böôu, con höôu, quaû löïu 
Hoïc sinh neâu laïi nhieäm vuï cuûa tieát hoïc.
Hoïc sinh quan saùt chöõ hoa Q , R treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân toâ treân khung chöõ maãu.
Vieát baûng con.
Hoïc sinh ñoïc caùc vaàn vaø töø ngöõ öùng duïng, quan saùt vaàn vaø töø ngöõ treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
Vieát baûng con.
Thöïc haønh baøi vieát theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân vaø vôû taäp vieát.
Neâu noäi dung vaø quy trình toâ chöõ hoa, vieát caùc vaàn vaø töø ngöõ.
Hoan ngheânh, tuyeân döông caùc baïn vieát toát.
Tieát 4: Toaùn
 LUYEÄN TAÄP
I :Mục tieâu : Giuùp hoïc sinh:
 -Thöïc hieän caùc pheùp tính coäng, tröø caùc soá trong phaïm vi 100. Böôùc ñaàu nhaän bieát veà tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng vaø quan heä giöõa hai pheùp tính coäng vaø tröø.
	-Baøi taäp caàn laøm 1, 2, 3 sgk
*MTR: hskkvh bieát ñaët tính vaø laøm tính ..
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Boä ñoà duøng toaùn 1.
-Baûng phuï ghi caùc baøi taäp theo SGK.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC: 
Goïi hoïc sinh leân baûng laøm baøi taäp 4.
Nhaän xeùt KTBC.
2.Baøi môùi :
Giôùi thieäu tröïc tieáp, ghi töïa.
Höôùng daãn hoïc sinh luyeän taäp:
Baøi 1: Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
Giaùo vieân cho hoïc sinh töï laøm roài chöõa baøi. Cho hoïc sinh so saùnh caùc soá ñeå böôùc ñaàu nhaän bieát veà tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng vaø quan heä giöõa pheùp coäng vaø tröø.
Baøi 2: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Cho hoïc sinh laøm VBTvaø chöõa baøi treân baûng lôùp. Cho caùc em neâu moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø tröø.
Baøi 3: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Hoïc sinh thöïc hieän VBT vaø chöõa baøi treân baûng lôùp.
4.Cuûng coá, daën doø:
Hoûi teân baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
Daën doø: Laøm laïi caùc baøi taäp, chuaån bò tieát sau.
Giaûi:
Lan haùi ñöôïc laø:
68 – 34 = 34 (boâng hoa)
	Ñaùp soá: 34 boâng hoa.
Hoïc sinh nhaéc töïa.
34 + 42 = 76	,	76 – 42 = 34
42 + 34 = 76	,	76 – 34 = 42
34 + 42 = 42 + 34 = 76
-Hoïc sinh laäp ñöôïc caùc pheùp tính:
34 + 42 = 76
42 + 34 = 76
76 – 42 = 34
76 – 34 = 42
-Hoïc sinh thöïc hieän pheùp tính ôû töøng veá roài ñieàn daáu ñeå so saùnh:
30 + 6 = 6 + 30
45 + 2 < 3 + 45
55 > 50 + 4
Tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
Thöïc haønh ôû nhaø.
Tieát 5: 	AÂM NHAÏC
Hoïc haùt: NAÊM NGOÙN TAY NGOAN
 	 (Nhaïc vaø lôøi: Traàn Vaên Thuï)
I.MUÏC TIEÂU:
_HS hieåu noäi dung baøi haùt keå chuyeän veà 5 ngoùn tay moãi ngoùn tay töôïng tröng cho moät em beù coù ñöùc tính raát ñaùng yeâu
_Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca (lôøi 1)
II.GIAÙO VIEÂN CHUAÅN BÒ:
1.Haùt chuaån xaùc baøi haùt Naêm ngoùn tay ngoan
2.Ñoà duøng daïy hoïc: Nhaïc cuï, baêng nhaïc.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng 1: Daïy haùt baøi “Naêm ngoùn tay ngoan” (lôøi 1).
_Giôùi thieäu baøi haùt: GV keå chuyeän daãn daét vaøo baøi haùt. 
 Naêm ngoùn tay ngoan laø moät baøi haùt keå chuyeän goàm coù 3 lôøi ca.
_GV ghi teân baøi, teân taùc giaû
_Haùt maãu.
_Ñoïc lôøi ca (lôøi1). 
_Daïy haùt töøng caâu.
Chuù yù: Trong baøi coù nhieàu caâu haùt hoaøn toaøn gioáng nhau veà giai ñieäu. Chæ khaùc lôøi ca vaø noát keát. GV giuùp HS nhaän bieát ñeå deã hoïc haùt.
_Sau khi haùt ñuùng giai ñieäu, GV cho luyeän taäp theo nhoùm ñeå caùc em thuoäc lôøi baøi haùt.
Hoaït ñoäng 2: Vöøa haùt vöøa laøm ñoäng taùc phuï hoaï
_Khi haùt “ Xoeø baøn tay ñeám ngoùn tay” caùc em giô baøn tay traùi, ngoùn troû cuûa tay phaûi chæ vaøo caùc ngoùn theo noäi dung lôøi ca.
*Cuûng coá:
_Cho HS haùt “Naêm ngoùn tay ngoan”
*Daën doø:
_Chuaån bò: Hoïc haùt “Naêm ngoùn tay ngoan” (lôøi 2)
_HS ñoïc ñoàng thanh.
Lôøi 1:
Xoeø baøn tay ñeám ngoùn tay
Moät anh beùo troâng thaät ñeán hay
Caû ngay vui ai coù vieäc
Laø anh giuùp luoân khoâng ngoài yeân
Caïnh beân anh ñöùng thöù hai
Moät anh tính thaät thaø ñaùng yeâu
Töôûng raèng anh cao nhaát nhaø 
Thì anh laéc luoân caùi ñaàu.
HS vöøa haùt vöøa laøm ñoäng taùc phuï hoaï.
********************************************* 
Thứ .......ngày .....tháng 4 năm 2011
Nghỉ khối trưởng
*************************************************** 
 Ngày soạn : ..../4/2011
 Ngày dạy:Thứ ... ngày .../4/2011
Tieát1: Toaùn
THÖÏC HAØNH
I.Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh:
-Bieát ñoïc giôø ñuùng , veõ kim ñoàng hoà chæ ñuùng caùc giöøo trong ngaøy .
-Baøi taäp caàn laøm 1, 2, 3, 4 sgk
*MTR: hs bieát ñoïc giôø ñuùng.
	-Böôùc ñaàu coù hieåu bieát veà söû duïng thôøi gian trong ñôøi soáng thöïc teá cuûa hoïc sinh.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Moâ hình maët ñoàng hoà.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC: Hoûi teân baøi cuõ.
Giaùo vieân quay kim treân maët ñoàng hoà vaø hoûi hoïc sinh veà moät soá giôø ñuùng: 12 giôø, 9 giôø,  .
Nhaän xeùt KTBC.
2.Baøi môùi :
Giôùi thieäu tröïc tieáp, ghi töïa.
Höôùng daãn hoïc sinh thöc haønh:
Baøi 1: Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi ñöôïc: Luùc 3 giôø kim daøi chæ soá maáy? Kim ngaén chæ soá maáy? vaø ghi theo maãu baøi taäp 1
Baøi 2: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi roài chöõa baøi treân baûng lôùp.
Baøi 3: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Giaùo vieân höôùng daãn cho hoïc sinh noái caùc tranh veõ töøng hoaït ñoäng vôùi maët ñoàng hoà chæ thôøi ñieåm töông töï
Baøi 4: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Höôùng daãn hoïc sinh döïa vaøo tranh veõ ñeå laøm baøi taäp (veõ kim ngaén chæ gìô thích hôïp vaøo tranh)
4.Cuûng coá, daën doø:
Hoûi teân baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
Daën doø: Laøm laïi caùc baøi taäp, chuaån bò tieát sau.
Hoïc sinh traû lôøi theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân treân maët ñoàng hoà.
Hoïc sinh nhaéc töïa.
¹
....3 giôø............
Laøm VBT (veõ caùc kim chæ ·
1 giôø: Kim ngaén chæ soá 1; 
2 giôø: Kim ngaén chæ soá 2; 
Hoïc sinh noái tranh 
Nhaéc laïi teân baøi hoïc.
Thöïc haønh ôû nhaø.
Tiết 3,4: 	 Tập đọc
 HAI CHÒ EM
I.Muïc tieâu:
- Hoïc sinh ñoïc trôn caû baøi. Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ: vui veõ, moät laùt, heùt leân,daây coùt, buoàn. Luyeän ñoïc caùc ñoaïn vaên coù ghi lôøi noùi.
-Bieát ngaét, nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu.
-Hieåu noäi dung baøi: Caäu em khoâng cho chò chôi ñoà chôi cuûa mình. Chò giaän, boû ñi hoïc baøi. Caäu em thaáy buoàn chaùn vì khoâng coù ngöôøi cuøng chôi. Caâu chuyeän khuyeân em khoâng neân ích kæ.
*MTR : hskkvñ ñoïc trôn ñöôïc moät ñoaïn cuûa baøi taäp ñoïc.
*Caùc KNS cô baûn ñöôïc giaùo duïc 
 - KN xaùc ñònh giaù trò .KN ra quyeát ñònh , KN phaûn hoài ,laéng nghe tích cöïc.KN tö duy saùng taïo.
II.Ñoà duøng daïy hoïc: 
-Tranh minh hoaï baøi ñoïc SGK.
-Boä chöõ cuûa GV vaø hoïc sinh.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1.KTBC : Hoûi baøi tröôùc.
Goïi hoïc sinh ñoïc baøi: “Keå cho beù nghe” vaø traû lôøi caùc caâu hoûi:
GV nhaän xeùt chung.
2.Baøi môùi:
GV giôùi thieäu tranh, giôùi thieäu baøi vaø ruùt töïa baøi ghi baûng.
Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc:
Ñoïc maãu baøi vaên laàn 1 (gioïng caäu em khoù chòu, ñaønh hanh)
Toùm taét noäi dung baøi:
Ñoïc maãu laàn 2 (chæ baûng), ñoïc nhanh hôn laàn 1.
Luyeän ñoïc tieáng, töø ngöõ khoù:
Cho hoïc sinh gheùp baûng töø: buoàn, daây coùt.
 Luyeän ñoïc caâu:
Cho hoïc sinh luyeän ñoïc nhieàu laàn caâu noùi cuûa caäu em nhaèm theå hieän thaùi ñoä ñaønh hanh cuûa caâu em: 
Luyeän ñoïc ñoaïn, baøi (chia thaønh 3 ñoaïn ñeå luyeän cho hoïc sinh)
Gv chia ñoaïn 
Goïi hoïc sinh ñoïc caù nhaân ñoaïn roài toå chöùc thi giöõa caùc nhoùm.
Goïi 2 hoïc sinh ñoïc theo phaân vai: vai ngöôøi daãn chuyeän vav vai caäu em.
Ñoïc caû baøi.
Luyeän taäp:
OÂn caùc vaàn et, oet:
Tìm tieáng trong baøi coù vaàn et ?
Tìm tieáng ngoaøi baøi coù vaàn et, oet ?
Ñieàn vaàn: et hoaëc oet ?
Nhaän xeùt hoïc sinh thöïc hieän caùc baøi taäp.
Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baøi, giaùo vieân nhaän xeùt.
3.Cuûng coá tieát 1:
Tieát 2
4.Tìm hieåu baøi vaø luyeän ñoïc:
Hoûi baøi môùi hoïc.
Goïi hoïc sinh ñoïc baøi, caû lôùp ñoïc thaàm vaø traû caâu hoûi:
Caäu em laøm gì:
	Khi chò ñuïng vaøo con Gaáu boâng?
 Khi chò leân daây coùt chieác oâ toâ nhoû?
Vì sao caäu em thaáy buoàn chaùn khi ngoài chôi moät mình?
Goïi 2 hoïc sinh ñoïc laïi caû baøi vaên.
Giaùo vieân neâu: Baøi vaên nhaéc nhôû chuùng ta khoâng neân ích kæ. Caàn coù baïn cuøng chôi, cuøng laøm.
Luyeän noùi:
Ñeà taøi: Em thöôøng chôi vôùi anh (chò, em) nhöõng troø chôi gì ?
Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt tranh minh hoaï vaø gôïi yù baèng heä thoáng caâu hoûi ñeå hoïc sinh trao ñoåi vôùi nhau keå cho nhau nghe veà nhöõng troø chôi vôùi anh chò hoaëc em cuûa mình.
Nhaän xeùt phaàn luyeän noùi cuûa hoïc sinh.
5.Cuûng coá daën doø:
Hoûi teân baøi, goïi ñoïc baøi, neâu laïi noäi dung baøi ñaõ hoïc.
Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn, xem baøi môùi.
Hoïc sinh neâu teân baøi tröôùc.
Hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi:
.
Nhaéc töïa.
Laéng nghe.
Laéng nghe vaø theo doõi ñoïc thaàm treân baûng.
Thaûo luaän nhoùm ruùt töø ngöõ khoù ñoïc, ñaïi dieän nhoùm neâu, caùc nhoùm khaùc boå sung.
5, 6 em ñoïc caùc töø treân baûng.
HSñoïc noái tieáp caùc caâu .
Caùc em thi ñoïc trong nhoùm .
4 nhoùm, moãi nhoùm cöû 1 baïn ñeå luyeän ñoïc ñoaïn 1.
Lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt.
Caùc nhoùm thi luyeän ñoïc theo phaân vai.
2 em.
Heùt. 
Caùc nhoùm thi ñua tìm vaø ghi vaøo baûng con tieáng ngoaøi baøi coù vaàn et, oet.
Ñoïc caùc caâu trong baøi.
Ngaøy Teát, ôû mieàn Nam nhaø naøo cuõng coù baùnh teùt.
Chim goõ kieán khoeùt thaân caây tìm toå kieán.
2 em ñoïc laïi baøi.
Caäu noùi: ñöøng ñuïng vaøo con gaáu boâng cuûa mình.
Caäu noùi: chò haõy chôi ñoà chôi cuûa chò. Caäu khoâng muoán chò chôi ñoà chôi cuûa mình
2 hoïc sinh ñoïc laïi baøi vaên.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
Hoïc sinh keå cho nhau nghe veà troø chôi vôùi anh (chò, em).
Neâu teân baøi vaø noäi dung baøi hoïc.
1 hoïc sinh ñoïc laïi baøi.
Thöïc haønh ôû nhaø
Teát 2:	 Thöïc haønh Toaùn:
LUYEÄN TOAÙN
I/Muïc tieâu :
-Luyeän xem giôø ñuùng, bieát xoay kim ñoàng hoà chæ ñuùng giôø theo yeâu caàu .
- HS laøm caùc baøi taäp ôû VBT toaùn trang 53
II/ §å dïng d¹y häc 
- Vë bµi tËp to¸n 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu 
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ KiÓm tra bµi cñ:
 Gäi häc sinh lªn b¶ng 
Gi¸o viªn nhËn xÐt ghi ®iÓm 
2/ D¹y häc bµi míi 
 a/ Giíi thiÖu bµi 
 b/ LuyÖn tËp:
H­íng dÉn häc sinh lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp toaùn trang 53
Gi¸o viªn nhËn xÐt h­íng dÉn thªm 
3 / Cñng cè dÆn dß 
-ChÊm vë vµi em 
- NhËn xÐt giê häc 
2 em thùc hiÖn xem ñoàng hoà vaø noùi cho caû lôùp nghe
Bµi 1 : Häc sinh nªu yªu cÇu bµi 
 Tù lµm bµi – ch÷a bµi 
Bµi 2: Cho häc sinh veû theâm kim daøi kim ngaén
Bµi 3:Häc sinh nªu yªu cÇu bµi tËp 
 Häc sinh lµm bµi vµo vë 
 §æi vë kiÓm tra chÐo
Tieát 4: Thöïc haønh Tieáng Vieät
LUYEÄN TIEÁNG VIEÄT
/Môc tiªu:
-Häc sinh n¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc võa häc baøi Hai chò em
-RÌn kü n¨ng nghe ®äc nãi viÕt cho hs , reøn ñoïc cho hs yeáu 
II/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng gi¸o viªn
Ho¹t ®éng häc sinh
I/ KiÓm tra bµi cñ
- Gäi häc sinh lªn b¶ng ®äc bµi:
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ghi ®iÓm
II/D¹y häc bµi míi :
1/ Giíi thiÖu bµi :
2/¤n tËp:
-Cho häc sinh ®äc bµi trong s¸ch gi¸o khoa
-Gäi häc sinh lªn b¶ng ®äc bµi
-RÌn cho nh÷ng em cßn yÕu
-RÌn cho häc sinh viÕt b¶ng con
(§äc cho häc sinh viÕt )
3/Cñng cè ,dÆn dß:
-NhËn xÐt tiÕt häc
-DÆn vÒ nhµ häc bµi
-Hai em ®äc bµi 
-T×m tiÕng trong bµi cã vÇn :et,oet 
-Häc sinh ®äc bµi
-ViÕt b¶ng :moät laùt,daây coùt ,heùt leân
******************************
Buoåi chieàu: 
Tieát 1: Thöïc haønh toaùn
 LUYỆN TOÁN 
I/ Môc tiªu :
-Cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ céng tröøØØ trong ph¹m vi 100
- Gi¶i ®wocj bµi to¸n cã lêi v¨n 
II/ §å dïng d¹y häc 
- Vë bµi tËp to¸n 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu 
 Ho¹t ®éng d¹y 
Ho¹t ®éng häc 
1/ KiÓm tra bµi cñ:
 Gäi häc sinh lªn b¶ng 
 Gi¸o viªn nhËn xÐt ghi ®iÓm 
2/ D¹y häc bµi míi 
 a/ Giíi thiÖu bµi 
 b/ LuyÖn tËp:
H­íng dÉn häc sinh lµm c¸c bµi tËp sau
Bµi 1: TÝnh nhÉm 
 56 -50= 30 -20 =
34 -20 = 49 -8 =
20 + 32= 99 -50=
Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh.
 4 + 35 68 -34 56 -16 79-9
Bµi 3: Líp 1a cã 29 b¹n, trong ®ã cã 15 b¹n nam .Hái líp 1a cã bao nhiªu b¹n n÷.
Gi¸o viªn nhËn xÐt h­íng dÉn thªm 
3 / Cñng cè dÆn dß 
-ChÊm vë vµi em 
- NhËn xÐt giê häc 
2 em thùc hiÖn 
-§Æt tÝnh råi tÝnh
63+21,75-63,56+21,78-56
Bµi 1 : Häc sinh nªu yªu cÇu bµi 
 Tù lµm bµi – ch÷a bµi 
Bµi 2: Cho häc sinh lµm bµi ë b¶ng con 
 Gäi lªn b¶ng ch÷a bµi 
Bµi 3:Häc sinh nªu yªu cÇu bµi tËp 
 Häc sinh lµm bµi vµo vë 
 §æi vë kiÓm tra chÐo
Tieát 2: 	 Thöïc haønh Toaùn 
LUYEÄN TOAÙN
I, Muïc tieâu 
- Thöïc haønh xem ñoàng hoà . Reøn kó naêng xem ñoàng hoà.
II. Ñoà duøng : Caùc moâ hình ñoàng hoà , tranh veõ caùc ñoàng hoà chöa coù kim
III, Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu 
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
*Hoaït ñoäng 1: HS thöïc haønh xem ñoàng hoà 
GV cho hs hoaït ñoäng theo nhoùm , caùc nhoùm 
Thaûo luaän vaø ñoá nhau veà thôøi gian maø nhö kim ñoàng hoà maø caùc baïn ñöa ra
Gv nhaän xeùt.
*Hoaït ñoäng 2: Cho hs laøm baøi taäp
Baøi 1: Veõ theâm kim ngaén vaø kim daøi ñeå ñuùng hoà chæ 1 giôø , 3 giôø , 6 giôø , 9 giôø
Baøi 2: Noái ñoàng hoà vôùi soá chæ giôø ñuùng:
¹	 · Â ¾ ¼
 1 giôø 3 giôø 6 giôø 8 giôø 	 12 giôø 
3. Cuûng coá , daën doø 
GV nhaän xeùt giôø hoïc . daën veà nhaø taäp xem ñoáng hoà.
Hs thaûo luaän theo nhoùm 
Caùc nhoùm ñoá nhau veà thôøi gian nhö ôû maët ñoàng hoà maø caùc kim ñaõ chæ.
Hs laøm theo nhoùm ñoâi
Hs laøm baøi theo nhoùm 4:
Tieát 3: Thöïc haønh Tieáng Vieät
LUYEÄN TIEÁNG VIEÄT 
I.Muïc tieâu: -Giuùp hs böôùc ñaàu baét chöôùc chöõ hoa Q, R taäp vieát 2 con chöõ ñoù . 
-Nghe vieát ñuùng caùc vaàn öôc, öôt, aêt, aêc , töø ngöõ maèu saéc, dìu daét , doøng nöôùc, xanh möôùt .
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
 -Baûng phuï vieát saün maãu chöõ trong noäi dung luyeän vieát cuûa tieát hoïc.
 -Chöõ hoa: R ñaët trong khung chöõ (theo maãu chöõ trong vôû taäp vieát)
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC: Kieåm tra baøi vieát ôû nhaø cuûa hoïc sinh, chaám ñieåm 2 baøn hoïc sinh. 
Goïi 2 em leân baûng vieát, caû lôùp vieát baûng con caùc töø: maøu saéc, dìu daét.
Nhaän xeùt baøi cuõ.
2.Baøi môùi :
Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi.
GV treo baûng phuï vieát saün noäi dung taäp vieát. Neâu nhieäm vuï cuûa giôø hoïc: 
Höôùng daãn toâ chöõ hoa:
Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt:
Nhaän xeùt veà soá löôïng vaø kieåu neùt. Sau ñoù neâu quy trình vieát chöõ Q, R.
Gv vieát maãu vaø höôùng daãn quy trình vieát 
Höôùng daãn vieát vaàn, töø ngöõ öùng duïng:
Giaùo vieân neâu nhieäm vuï ñeå hoïc sinh thöïc hieän:
Ñoïc caùc vaàn vaø töø ngöõ caàn vieát.
Quan saùt vaàn, töø ngöõ öùng duïng ôû baûng vaø vôû taäp vieát cuûa hoïc sinh.
Vieát maãu:
3.Thöïc haønh :
Cho HS vieát baøi vaøo vôû oâ li
GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát taïi lôùp.
4.Cuûng coá, daën doø :
Thu vôû chaám moät soá em.
Nhaän xeùt tuyeân döông.
Hoïc sinh mang vôû taäp vieát ñeå treân baøn cho giaùo vieân kieåm tra.
2 hoïc sinh vieát treân baûng, lôùp vieát baûng con caùc töø: maøu saéc, dìu daét.
Hoïc sinh neâu laïi nhieäm vuï cuûa tieát hoïc.
Hoïc sinh quan saùt chöõ hoa Q , R treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân toâ treân khung chöõ maãu.
Vieát baûng con.
Hoïc sinh ñoïc caùc vaàn vaø töø ngöõ öùng duïng, quan saùt vaàn vaø töø ngöõ treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
Vieát baûng con.
Thöïc haønh baøi vieát theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân vaø vôû taäp vieát.
Hoan ngheânh, tuyeân döông caùc baïn vieát toát.
 ****************************************
	 Ngày soạn : ..../ 4/ 2011
 Ngày dạy Thứ ... ngày ... / 4/ 2011
Tieát 1: Chính taû (Nghe vieát)
 KEÅ CHO BEÙ NGHE
I.Muïc tieâu:
	-HS nghe vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng 8 doøng thô ñaàu cuûa baøi: Keå cho beù nghe..khoaûng 10-`15 phuùt 
	-Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû: Ñieàn vaàn öôc, öôt, chöõ ng hoaëc ngh.
*MTR: hskkvv nhìn sgk cheùp laïi ñuùng chính taû 8 doøng ñaàu cuûa baøi Keå cho beù nghe.
II.Ñoà duøng daïy hoïc: 
-Baûng phuï, baûng nam chaâm. Noäi dung 8 doøng thô caàn cheùp vaø caùc baøi taäp 2 vaø 3.
-Hoïc sinh caàn coù VBT.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh 
1.KTBC : 
Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh caû lôùp vieát caùc töø ngöõ sau: buoåi ñaàu tieân, con ñöôøng (vaøo baûng con)
Nhaän xeùt chung veà baøi cuõ cuûa hoïc sinh.
2.Baøi môùi:
GV giôùi thieäu baøi ghi töïa baøi “Keå cho beù nghe”.
3.Höôùng daãn hoïc sinh taäp vieát chính taû:
Giaùo vieân ñoïc doøng thô ñaàu, theo doõi caùc em ñaõ bieát vieát hay chöa. Neáu hoïc sinh chöa bieát caùch giaùo vieân höôùng daãn laïi. Giaùo vieân ñoïc nhaéc laïi laàn thöù hai, thöù ba. Chôø hoïc sinh caû lôùp vieát xong. Giaùo vieân nhaéc caùc em ñoïc laïi nhöõng tieáng ñaõ vieát. Sau ñoù môùi ñoïc tieáp cho hoïc sinh vieát.
Höôùng daãn hoïc sinh caàm buùt chì ñeå söõa loãi chính taû:
Giaùo vieân ñoïc thong thaû, chæ vaøo töøng chöõ treân baûng ñeå hoïc sinh soaùt vaø söõa loãi, höôùng daãn caùc em gaïch chaân nhöõng chöõ vieát sai, vieát vaøo beân leà vôû.
Giaùo vieân chöõa treân baûng nh

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tuan 31.doc