Giáo án Lớp 1 - Tuần 29

 I . Muùc tieõu:

- Nêu được ý nghĩa của việc chào hỏi, tạm biệt.

- Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống cụ thể, quen thuộc hằng ngày.

- Có thái độ tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi, thân ái với bạn bè và em nhỏ.

 II . Chuaồn bũ :

1/ GV: tranh 2/ HS : vụỷ BT ẹẹ

 III . Caực hoaùt ủoọng :

1 . Khụỷi ủoọng :(1) Haựt

2 . Baứi cuừ : (5)

* Caàn noựi lụứi chaứo hoỷi, taùm bieọt khi naứo ?

- Nhaọn xeựt.

 

doc 32 trang Người đăng honganh Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 524Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 29", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Baứi cuừ : (5’)
- GV nhaọn xeựt – thoỏng keõ ủieồm.
3 . Baứi mụựi :(1’)
- GV treo baỷng phuù -Tieỏt naứy caực em taọp toõ chữ L, M , Nừ hoa , taọp vieỏt caực vaàn vaứ caực tửứ ngửừ caực em ủaừ hoùc ụỷ baứi taọp ủoùc trửụực – Ghi tửùa 
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
a/ Hoaùt ủoọng 1 : hửụựng daón toõ chửừ hoa 7’ 
- PP: ủaứm thoaùi , trửùc quan 
- GV hửụựng daón hs quan saựt vaứ nhaọn xeựt :
Chửừ L goàm maỏy neựt ?
- GV nhaọn xeựt – neõu quy trỡnh vieỏt.
- GV vieỏt maóu : 
- Quan saựt- chổnh sửỷa 
b/ Hoaùt ủoọng 2 : hửụựng daón hs vieỏt vaàn vaứ tửứ ngửừ ửựng duùng 6’
- PP: ủaứm thoaũ , trửùc quan 
- GV treo baỷng phuù – yeõu caàu hs ủoùc caực vaàn vaứ tửứ ngửừ ửựng duùng : en, oen, ong, oong,hoa sen, nhoẻn cười, trong xanh, caỷi xoong.
- GV neõu qui trỡnh vieỏt – lửu yự hs caựch noỏi neựt
- Quan saựt – chổnh sửỷa 
* NGHặ GIAÛI LAO 3’
c/ Hoaùt ủoọng 3 : Hửụựng daón hd hs vieỏt vaứo vụỷ 12’
- PP: luyeọn taọp , thửùc haứnh 
- GV yeõu caàu hs neõu tử theỏ ngoài vieỏt – caựch caàm buựt 
- GV quan saựt , hửụựng daón vieỏt baứi 
- GV chaỏm vụỷ vaứi em – nhaọn xeựt 
Quan saựt vaứ neõu
Hs vieỏt baỷng con 
Quan saựt 
Hs vieỏt baỷng con 
Hs taọp toõ caực chửừ hoa L vieỏt vaàn vaứ tửứ ngửừ 
5. Toồng keỏt – daởn doứ : (1’)
- Chuaồn bũ : Taọp vieỏt O, OÂ, ễ 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
 Tiết 4: Chính tả: 
 HOA SEN
 I . Muùc tieõu:
- Nhìn bảng , chép lại và trình bày đúng bài thơ lục bát “Hoa sen”: 28 chữ trong khoảng 12 – 15 phút.
- Điền đúng vần en, oen, g, gh vào chỗ trống.
- Bài tập 2, 3 SGK 
 II . Chuaồn bũ :
1/ GV: baỷng phuù cheựp saỹn noọi dung ủoaùn vaờn caàn cheựp , noọi dung baứi taọp 2 ,3 
2/ HS : vụỷ baứi taọp , SGK 
 III . Caực hoaùt ủoọng :
1 . Khụỷi ủoọng :(1’) Haựt
2 . Baứi cuừ : (5’)
GV chaỏm laùi vụỷ cuỷa nhửừng baùn veà nhaứ cheựp laùi 
Mụứi 1 hs ủoùc cho 2 baùn leõn baỷng laứm laùi baứi taọp 2a hoaởc 2b trong VBTTV	
3 . Baứi mụựi :(1’)
- Tieỏt naứy caực em vieỏt chớnh ta nhỡn baỷng baứi “ Hoa sen”– ghi tửùa 
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Hoaùt ủoọng 1 : Hửụựng daón hs taọp cheựp (13’)
- PP: luyeọn taọp , thửùc haứnh 
- GV treo baỷng phuù ủaừ vieỏt saỹn baứi: Hoa sen.
- GV ghi tửứ deó vieỏt sai : traộng, chen, xanh, muứi.
- GV cho HS vieỏt B con.
- GV yeõu caàu hs vieỏt vaứo vụỷ – hửụựng daón caực em tử theỏ ngoài vieỏt , caựch caàm buựt , ủaởt vụỷ , caựch vieỏt ủeà baứi vaứo giửừa trang vụỷ .Nhaộc hs vieỏt hoa ủaàu doứng , ủaởt daỏu chaỏm keỏt thuực caõu 
- GV ủoùc thong thaỷ – hs doứ baứi sửỷa loói – Gv hửụựng hs gaùch chaõn nhửừng chửừ vieỏt sai , sửỷa beõn leà ủoỷ 
- GV sửỷa treõn baỷng nhửừng loói sai phoồ bieỏn 
- GV chaỏm moọt soỏ vụỷ – nhaọn xeựt 
* NGHặ GIAÛI LAO (3’)
Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón hs laứm baứi taọp (10’)
- PP: luyeọn taọp , thửùc haứnh 
- Baứi a : ủieàn vaàn en, oen?
- GV cho 4 hs leõn baỷng thi ủua vieỏt . 8
- Nhaọn xeựt – tuyeõn dửụng 
Baứi b : ủieàn g hay gh ?
- GV cho 4 hs leõn baỷng thi ủua vieỏt
- Nhaọn xeựt – tuyeõn dửụng
Hoaùt ủoọng 3 : cuỷng coỏ 2’
- Tuyeõn dửụng nhửừng baùn laứm ủuựng , nhanh 
1 –2 hs ủoùc .Caỷ lụựp ủoùc thaàm laùi ủoaùn vaờn , tỡm nhửừng tieỏng deó vieỏt sai – hs phaõn tớch
hs vieỏt baứi vaứo vụỷ 
hs vieỏt xong chuaồn bũ buựt chỡ sửừa baứi 
- ủoùc thaàm yeõu caàu cuỷa baứi
caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ – hs ủoùc laùi caực tieỏng ủaừ laứm 
- ủoùc thaàm yeõu caàu cuỷa baứi
neõu laùi luaọt chớnh taỷ ->laứm vụỷ 
5. Toồng keỏt – daởn doứ : (1’)
- Chuaồn bũ : Mụứi vaứo.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
 Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2010
 Tiết 1: TOAÙN 
LUYEÄN TAÄP 
I. MUẽC TIEÂU:
- Biết làm tính cộng không nhớ trong phạm vi 100, tập đặt tính rồi tính, biết tính nhẩm.
II . CAÙC HOAẽT ẹOÄNG
1. Khụỷi ủoọng : ( 1’) Haựt
2. Baứi cuừ : (5’)
Sửỷa BT 3
 Baứi giaỷi
 Soỏ caõy caỷ hai lụựp troàng ủửụùc laứ:
 35 + 50 = 85 ( caõy )
 ẹaựp soỏ : 85 caõy
Nhaọn xeựt
3.Baứi mụựi: (1’)
Tieỏt naứy caực em laứm baứi luyeọn taọp
Hoaùt ủoọng thaày
Hoaùt ủoọng troứ
Hoaùt ủoọng 1 : OÂn caựch ủaởt tớnh, caựch thửùc hieọn pheựp coọng (3’)
PP : ẹaứm thoaùi
GV : Neõu caựch ủaởt tớnh vaứ caựch thửùc hieọn pheựp coọng trong phaùm vi 100 khoõng nhụự
 9
Yeõu caàu HS thửùc hieọn B con
Gv nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn taọp (17’ )
PP : ủaứm thoaùi, thửùc haứnh
Baứi 1 : ẹaởt tớnh roài tớnh ( theo maóu )
Neõu yeõu caàu ủeà baứi
Hửụựng daón : Vieỏt pheựp tớnh coọng ủửụùc ủaởt doùc roài thửùc hieọn vaứo choó chaỏm
15 + 33 30 + 50 60 + 9 35 + 4 
Nhaọn xeựt 
Baứi 2 : Tớnh nhaồm
Neõu yeõu baứi
Hửụựng daón : thửùc hieọn tớnh nhaồm theo thửự tửù, soỏ ụỷ haứng ủụn vũ coọng vụựi soỏ ụỷ haứng ủụn vũ, soỏ ụỷ haứng chuùc coọng vụựi soỏ ụỷ haứng chuùc
40 + 8 = 30 + 5= 23 + 6 = 65 + 3 =
Nhaọn xeựt
Baứi 3 : Toaựn giaỷi
ẹoùc ủeà baứi : ẹeà baứi cho bieỏt gỡ ? ẹeà baứi hoỷi gỡ ?
 An nuoõi ủửụùc 25 con gaứvaứ 14 con vũt. Hoỷi An nuoõi ủửụùc taỏt caỷ bao nhieõu con gaứ vaứ con vũt ?
Nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 3 : Cuỷng coỏ 
HS neõu
+ Vieỏt caực soỏ thaỳng haứng doùc : Haứng ủụn vũ thaỳng haứng ủụn vũ, haứng chuùc thaỳng haứng chuùc
+ Thửùc hieọn coọng tửứ traựi sang phaỷi baột ủaàu tửứ haứng ủụn vũ
HS neõu 
Laứm VBT
Thi ủua thửùc hieọn B lụựp
HS neõu 
Laứm VBT
Thi ủua thửùc hieọn B lụựp
HS neõu 
Laứm VBT
Thi ủua thửùc hieọn B lụựp
 Baứi giaỷi
An nuoõi ủửụùc laứ :
 5 + 14 = 19 ( con )
 ẹaựp soỏ : 19 con
5.Toồng keỏt – daởn doứ (1’
 Tiết 2: Tập đọc: 
 MễỉI VAỉO
 I . Muùc tieõu:
- Đọc trơn cả bài . Đọc đúng các từ ngữ có tiếng dễ phát âm sai . Bước đâu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. 10
- Hiểu nội dung bài :Chủ nhà hiếu khách niềm nở đón những người bạn tốt đén chơi.
- trả lời câu hỏi 1, 2 SGK
 - Học thuộc lòng 2 khổ thơ đầu
 II . Chuaồn bũ : 
1/ HS : saựch giaoự khoa , boọ chửừ 
III . Caực hoaùt ủoọng :
1 . Khụỷi ủoọng :(1’) Haựt
2 . Baứi cuừ : (5’)
- Tửứ 2 –3 hs ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi baứi : ẹaàm sen
- Goùi 2 HS leõn vieỏt baỷng : xanh maựt, thanh khieỏt – nhaọn xeựt 
3 . Baứi mụựi:(1’)
GV treo tranh : tranh veừ gỡ? – giụựi thieọu baứi vaứ ghi tửùa 
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Hoaùt ủoọng 1 : Hửụựng daón hs luyeọn ủoùc 13’
- PP: ủaứm thoaùi , trửùc quan 
- GV ủoùc maóu laàn 1 
- Hửụựng daón hs luyeọn ủoùc 
Luyeọn ủoùc caực tieỏng , tửứ ngửừ 
- GV ghi : kieóng chaõn, soaùn sửỷa, buoàm thuyeàn. 
- GV giaỷi nghúa tửứ : 
+ kieóng chaõn : nhoựn chaõn, goựt khoõng chaùm ủaỏt.
+ soaùn sửỷa : lo saộp xeỏp chuaồn bũ laứm moọt vieọc gỡ ủoự.
Luyeọn tửứ caõu : chuự yự ngaột gioùng ủuựng sau hụi ủuựng – GV cho HS luyeọn ủoùc theo hỡnh thửực tieỏp sửực.
Luyeọn ủoùc trụn tửứng khoồ thụ.
Thi ủoùc trụn caỷ baứi.
ẹoùc ủoàng thanh caỷ lụựp 
- Nhaọn xeựt – chaỏm ủieồm 
* NGHặ GIAÛI LAO 3’
Hoaùt ủoọng 2 : OÂn vaàn anh , ach (15’)
- PP: luyeọn taọp ,thửùc haứnh 
- GV yeõu caàu hs :
Tỡm tieỏng , tửứ trong baứi vaứ ngoaứi baứi coự vaàn ong, oong 
Yeõu caàu 1 hs ủoùc maóu caỷ baứi 
- Gv toồ chửực hs thi giửừa caực toồ tỡm nhanh vaứ ủuựng caực caõu coự vaàn ong, oong .ẹoọi naứo tỡm nhanh , ủuựng thaộng 
- Nhaọn xeựt , tớnh ủieồm thi ủua 
3 – 5 HS 
ẹoàng thanh –Phaõn tớch tieỏng khoự .ẹoùc caự nhaõn , ủoàng thanh 
Tửứng nhoựm 3 hs ủoùc noỏi tieỏp
Moói toồ 1 hs 
Hs thi ủua ủoùc baứi
Trong, caỷi xoong, cong cong, boựng ủaự, 
Caực ủoọi thi ủua. 
TIEÁT 2
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Hoaùt ủoọng 1 : Luyeọn ủoùc keỏt hụùp tỡm hieồu baứi ủoùc vaứ luyeọn noựi (25’)
- PP: ủaứm thoaùi ,trửùc quan , thửùc haứnh 
Tỡm hieồu baứi ủoùc 
- GV ủoùc maóu laàn 2.
* Nhửừng ai ủaừ goừ cửỷa ngoõi nhaứ ?
- GV goùi 2 HS ủoùc 2 khoồ thụ cuoỏi.
* Gioự ủửụùc mụứi vaứo nhử theỏ naứo ?
* Gioự ủửụùc mụứi vaứo ủeồ cuứng laứm gỡ ?
Hoùc thuoọc loứng baứi 
GV toồ chửực thi xem em naứo , baứn naứo thuoọc nhanh 
Luyeọn noựi: 
GV neõu yeõu caàu cuỷa baứi taọp 
GV treo 4 tranh : caực em keồ laùi nhửừng vieọc mỡnh ủaừ laứm khoõng ủửụùc theồ hieọn trong tranh
Yeõu caàu 1 vaứi hs ủoựng vai ngửụứi hoỷi :
-ụỷ nhaứ baùn thửụứng laứm gỡ giuựp boỏ meù ?
Hoaùt ủoọng 2 : cuỷng coỏ (5’)
1 hs ủoùc thuoọc toaứn baứi – Gv cho ủieồm 
Caỷ lụựp ủoùc thaàm 
Thoỷ, Nai, Gớo
Mụứi vaứo trong cửỷa
ẹoựn traờng leõn, quaùt hụi bieồn ủeồ ủaồy buoàm thuyeàn ủi khaộp mieàn laứm vieọc toỏt.
hs hoùc thuoọc taùi lụựp 
Hs traỷ lụứi :vớ duù
-ễÛ nhaứ em thửụứng troõng em cho meù naỏu cụm .
-Aờn cụm xong em giuựp meù rửỷa cheựn .
-Em tửù ủaựnh raờng , rửỷa maởt 
* hs tửù neõu
5. Toồng keỏt – daởn doứ : (1’) 
- Hoùc baứi “ Mụứi vaứo”
 Tiết 4: Thủ công :
Cắt dán hình tam giác
I .MUẽC TIEÂU
- Biết cách kẻ, cắt và dán hình tam giác. Đường cắt tương đối thẳng , dán tương đối phẳng.
II. CHUAÅN Bề
Giaỏy maứu, keựo, hoà, thửụực
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG
1. Khụỷi ủoọng : (1’)Haựt
2. Baứi cuừ : (5’) Nhaọn xeựt baứi caột daựn hỡnh vuoõng
3. Baứi mụựi :(1’) Tieỏt naứy caực em nhaọn bieỏt caựch caột, daựn hỡnh tam giaực 
Hoaùt ủoọng thaày
Hoaùt ủoọng troứ
Hoaùt ủoọng 1 : Hửụựng daọn quan saựt, nhaọn xeựt (5’)
PP : Trửùc quan, thửùc haứnh
Cho HS quan saựt vaọt maóu coự hỡnh tam giaực
- Neõu hỡnh daựng cuỷa vaọt
- Hỡnh tam giaực coự maỏy caùnh?
- Hỡnh tam giaực naốm trong khung hỡnh gỡ?
Nhaọn xeựt
Choỏt : Hỡnh tam giaực coự 3 caùnh, muoỏn veừ ủửụùc hỡnh tam giaực ta veừ khung hỡnh chửừ nhaọt. 
Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón thửùc hieọn (5’)
PP : Trửùc quan, thửùc haứnh
Gv giụựi thieọu hỡnh tam giaực maóu
Hửụựng daón caựch veừ : Hỡnh tam giaực laứ 1 phaàn hỡnh chửừ nhaọt coự ủoọ daứi 1 caùnh laứ 8 oõ. Muoỏn veừ ủửụùc hỡnh tam giaực ta caàn xaực ủũnh 3 ủieồm, trong ủoự coự 2 ủổnh laứ 2 ủieồm cuỷa hỡnh chửừ nhaọt. Sau ủo,ự laỏy ủieồm giửừa caùnh cuỷa caùnh ủoỏi dieọn laứm ủieồm thửự 3. Noỏi 3 ủieồm vụựi nhau ta ủửụùc hỡnh tam giaực.
Hửụựng daón veừ caựch ủụn giaỷn 
 A C
 A
B C B
Gv hửụựng daón Hs caựch caột rụứi hỡnh tam giaực vaứ daựn thaứnh saỷn phaồm
- Caột rụứi hỡnh chửừ nhaọt, caột tieỏp theo ủk AB, AC ta ủửụùc hỡnh tam giaực
Gv quan saựt – chổnh sửỷa cho HS
Hoaùt ủoọng 2 : Cuỷng coỏ( 5’)
Neõu caựch veừ hỡnh tam giaực, caựch caột hỡnh tam giaực.
Nhaọn xeựt
HS neõu
Hs theo doừi
Hs taọp keỷ hỡnh tam giaực vaứ caột rụứi hỡnh tam giaực treõn giaỏy nhaựp
HS neõu
5. Toồng keỏt – Daởn doứ : (1’)
Chuaồn bũ : Thửùa haứnh caột, daựn hỡnh tam giaực 
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
 Thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2010
 Tiết 1+2: Tập đọc: 
 Chú công
 I . Muùc tieõu:
- Đọc trơn cả bài . Đọc đúng các từ ngữ : nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Hiểu nội dung bài:đặc điểm của đuôi công lúc bévà vẻ đẹp của lông công khi trưởng thành
- Trả lời được câu hỏi 1, 2 SGK
 II . Chuaồn bũ :
1/ GV: tranh minh hoùa 
2/ HS : saựch giaoự khoa ừ 
 III . Caực hoaùt ủoọng :
1 . Khụỷi ủoọng :(1’) Haựt
2 . Baứi cuừ : (5’
- Goùi HS ủoùc TL bài Quà của bố
- GV nhaọn xeựt – chaỏm ủieồm.
3 . Baứi mụựi:(1’)
GV treo tranh : tranh veừ con vaọt gỡ? – giụựi thieọu baứi vaứ ghi tửùa: Chuự coõng.
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
a/ Hoaùt ủoọng 1 : hửụựng daón hs luyeọn ủoùc 13’
- PP: ủaứm thoaùi , trửùc quan 
- GV ủoùc maóu laàn 1 
- Hửụựng daón hs luyeọn ủoùc 
Luyeọn ủoùc caực tieỏng , tửứ ngửừ 
 GV ghi : naõu gaùch, reỷ quaùt, rửùc rụừ, loựng laựnh 
GV chuự yự hs nhửừng loói hay ủoùc sai: gaùch, rửùc rụừ, loựng laựnh.
Luyeọn ủoùc phaõn bieọt caực tieỏng coự aõm vaàn , daỏu thanh ủoỏi laọp : ch, tr, n, l, v, r.
Luyeọn tửứ caõu : chuự yự ngaột gioùng ủuựng 
GV cho HS tỡm tửứ khoự hieồu.
- GV giaỷi thớch : 
+ loõng tụ : loõng non, moỷng maỷnh moùc treõn cụ theồ chim.
+ xoeứ : mụỷ roọng ra quanh 1 ủieồm.
+ reỷ quaùt : GV cho HS quan saựt hỡnh caựi quaùt ủeồ giaỷi thớch tửứ reỷ quaùt. 
Luyeọn ủoùc ủoaùn baứi 
- GV chia baứi laứm 2 ủoaùn : 
+ ẹ1 : tửứ ủaàu  reỷ quaùt.
+ ẹ2 : Phaàn coứn laùi.
Thi ủoùc trụn 
ẹoùc ủoàng thanh caỷ lụựp 
Nhaọn xeựt – chaỏm ủieồm 
NGHặ GIAÛI LAO 3’
b/ Hoaùt ủoọng 2 : oõn vaàn ửa , ua (15’)
- PP: luyeọn taọp ,thửùc haứnh 
- GV yeõu caàu hs :
Tỡm tieỏng , tửứ trong baứi coự vaàn oc.
Tỡm tieỏng , tửứ ngoaứi baứi coự vaàn oc, ooc - Gv ghi baỷng 
Yeõu caàu 1 hs ủoùc maóu caỷ baứi 
Gv toồ chửực hs thi giửừa caực toồ ủaởt caõu coự vaàn oc, ooc. 
- GV nhaọn xeựt , tớnh ủieồm thi ủua. 
- GV neõu yeõu caàu 3 : 2 HS nhỡn tranh noựi theo 2 caõu maóu trong saựch giaựo khoa 
- GV nhaọn xeựt. 
3 – 5 HS 
ẹoàng thanh –Phaõn tớch tieỏng khoự 
Caự nhaõn , ủoàng thanh 
Tửứng nhoựm 3 hs ủoùc noỏi tieỏp
Loõng tụ, naõu gaùch, xoeứ, reỷ quaùt.
HS quan saựt.
HS ủoùc CN vaứi em
ẹaùi dieọn caực toồ thi ủua.
HS ủoùc ẹT
Hs tửù neõu
boực, loùc, moực, quaàn sooùc,
hs phoỏi hụùp ủaởt caõu
TIEÁT 2
a/ Hoaùt ủoọng 1 : Luyeọn ủoùc keỏt hụùp tỡm hieồu baứi ủoùc vaứ luyeọn noựi 25’
- PP: ủaứm thoaùi ,trửùc quan , thửùc haứnh 
Tỡm hieồu baứi ủoùc 
- Gv ủoùc ủoùc 1 – hửụựng daón HS tỡm hieồu baứi : 
* Luực mụựi chaứo ủụứi chuự coõng coự boọ loõng maứu gỡ ?
* Chuự ủaừ bieỏt laứm nhửừng ủoọng taực gỡ?
- GV goùi HS ủoùc ủoaùn 2.
* Khi lụựnleõn chuự coự boọ loõng maứu gỡ ? 
- GV nhaọn xeựt. Gv ủoùc laùi toaứn baứi.
- GV goùi vaứi em ủoùc laùi caỷ baứi.
- GV nhaọn xeựt – chổnh sửỷa.
Nghổ giửừa tieỏt ( 3’)
b/ Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn noựi ( 8’)
- PP : ẹaứm thoaùi, gụùi mụỷ.
- GV cho HS neõu yeõu caàu. GV hửụựng daón HS haựt baứi taọp taàm voõng.
- GV cho nhieàu em noựi veà con coõng.
- GV nhaọn xeựt.
c/ Hoaùt ủoọng 2 : Cuỷng coỏ 5’
- Goùi 1 hs ủoùc toaứn baứi.
- Haừy taỷ laùi veỷ ủeùp cuỷa chuự coõng ?
- Gv cho ủieồm.
Caỷ lụựp ủoùc thaàm 
Maứu naõu gaùch
Xoeứ caựi ủuoõi nhoỷ xớu thaứnh hỡnh reỷ quaùt.
HS ủoùc ủoaùn 2 – lụựp ủoùc thaàm
Nhử moọt thửự xieõm aựo rửùc rụừ saộc maứu.
2 – 3 hs thi ủoùc dieón caỷm toaứn baứi 
HS haựt theo
HS xung phong noựi.
2 hs ủoùc
ủoùc laùi nhửừng caõu taỷ veỷ ủeùp cuỷa chuự coõng
5. Toồng keỏt – daởn doứ : (1’) 
- Chuaồn bũ : Chuyeọn ụỷ lụựp. 
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
 Tiết 3: Toán:
 Luyện tập
 I . Muùc tieõu:
- Biết làm tính cộng không nhớ trong phạm vi 100; biết tính nhẩm, vận dụng để cộng các sốđo độ dài.
II . CAÙC HOAẽT ẹOÄNG
1. Khụỷi ủoọng : ( 1’) Haựt
2. Baứi cuừ : (5’)
Sửỷa BT 3
 Baứi giaỷi
 Soỏ caõy caỷ hai lụựp troàng ủửụùc laứ:
 35 + 50 = 85 ( caõy )
 ẹaựp soỏ : 85 caõy
Nhaọn xeựt
3.Baứi mụựi: (1’)
Tieỏt naứy caực em laứm baứi luyeọn taọp
Hoaùt ủoọng thaày
Hoaùt ủoọng troứ
Hoaùt ủoọng 1 : OÂn caựch ủaởt tớnh, caựch thửùc hieọn pheựp coọng (3’)
PP : ẹaứm thoaùi
GV : Neõu caựch ủaởt tớnh vaứ caựch thửùc hieọn pheựp coọng trong phaùm vi 100 khoõng nhụự
Yeõu caàu HS thửùc hieọn B con
Gv nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn taọp (17’ )
PP : ủaứm thoaùi, thửùc haứnh
Baứi 1 : ẹaởt tớnh roài tớnh ( theo maóu )
Neõu yeõu caàu ủeà baứi
Hửụựng daón : Vieỏt pheựp tớnh coọng ủửụùc ủaởt doùc roài thửùc hieọn vaứo choó chaỏm
15 + 33 30 + 50 60 + 9 35 + 4 
Nhaọn xeựt 
Baứi 2 : Tớnh nhaồm
Neõu yeõu baứi
Hửụựng daón : thửùc hieọn tớnh nhaồm theo thửự tửù, soỏ ụỷ haứng ủụn vũ coọng vụựi soỏ ụỷ haứng ủụn vũ, soỏ ụỷ haứng chuùc coọng vụựi soỏ ụỷ haứng chuùc
40 + 8 = 30 + 5= 23 + 6 = 65 + 3 =
Nhaọn xeựt
Baứi 3 : Toaựn giaỷi
ẹoùc ủeà baứi : ẹeà baứi cho bieỏt gỡ ? ẹeà baứi hoỷi gỡ ?
 An nuoõi ủửụùc 25 con gaứvaứ 14 con vũt. Hoỷi An nuoõi ủửụùc taỏt caỷ bao nhieõu con gaứ vaứ con vũt ?
Nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 3 : Cuỷng coỏ 
Troứ chụi : Haựi hoa
Moói ủoọi thi ủuahaựi hoa gaộn leõn caõy coự pheựp tớnh sao cho thớch hụùp
13 + 15 = 26 + 30 = 42 + 57 = 80 + 19=
Nhaọn xeựt 
HS neõu
+ Vieỏt caực soỏ thaỳng haứng doùc : Haứng ủụn vũ thaỳng haứng ủụn vũ, haứng chuùc thaỳng haứng chuùc
+ Thửùc hieọn coọng tửứ traựi sang phaỷi baột ủaàu tửứ haứng ủụn vũ
HS neõu 
Laứm VBT
Thi ủua thửùc hieọn B lụựp
HS neõu 
Laứm VBT
Thi ủua thửùc hieọn B lụựp
HS neõu 
Laứm VBT
Thi ủua thửùc hieọn B lụựp
 Baứi giaỷi
An nuoõi ủửụùc laứ :
 5 + 14 = 19 ( con )
 ẹaựp soỏ : 19 con
Thi ủua thửùc hieọn theo toồ
5.Toồng keỏt – daởn doứ (1’)
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
 Tiết 4: 	Tự nhiên và xã hội:	
 Nhaọn bieỏt caõy coỏi vaứ con vaọt
I.Muùc tieõu : - Kể tên và chỉ được một số loại cây và con vật.
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-Caực hỡnh ụỷ trong baứi 29 Sgk
-Giaỏy khoồ to ,baờng dớnh ủeồ hoùc nhoựm.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu:
1 . Khụỷi ủoọng (Oồn ủũnh toồ chửực..)
HS haựt chuaồn bũ Sgk ,ủoà dung hoùc taọp.
2 . Kieồm tra baứi cuừ:
.Tieỏt trửụực caực em hoùc baứi gỡ? – Goùi moọt soỏ hoùc sinh traỷ lụứi caõu hoỷi.
.Muoói thửụứng soỏng ụỷ ủaõu?
.Neõu taực haùi do muoói ủoỏt?
.Khi ủi nguỷ em thửụứng laứm gỡ ủeồ khoõng bũ muoói ủoỏt?
Nhaọn xeựt baứi cuừ.
3 . Baứi mụựi: Giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Hoaùt ủoọng 1:Laứm vieọc vụựi tranh aỷnh, maóu vaọt
Muùc tieõu: HS oõn laùi veà caực caõy ủaừ hoùc ,nhaọn bieỏt moọt soỏ caõy vaứ con vaọt mụựi.
-GV chia lụựp thaứnh 4 nhoựm ,phaõn cho moói nhoựm moọt goực lụựp ,phaựt cho moói nhoựm moọt tụứ giaỏy khoồ to,baờng dớnh vaứ hửụựng daón caực nhoựm laứmvieọc:
+Baứy caực maóu vaọt caực em mang ủeỏn lụựp.
+Daựn tranh aỷnh veà ủoọng vaọt vaứ thửùc vaọt vaứo giaỏy .
+Chổ noựi teõn tửứng caõy ,tửứng con maứ nhoựm sửu taàm ủửụùc.Moõ taỷ chuựng ,tỡm sửù gioỏng nhau(khaực nhau) giửừa caực caõy ;sửù gioỏng (khaực)giửừa caực con vaọt.
-GV nhaọn xeựt keỏt quaỷ trao ủoồi giửừa caực nhoựm, tuyeõn dửụng caực nhoựm laứm vieọc toỏt coự nhieàu saỷn phaồm.
-HS chia nhoựm vaứ laứm vieọc theo hửụựng daón ủaàu tieõn.
-Tửứng nhoựm treo saỷn phaồm cuỷa mỡnh trửụực lụựp.
-ẹaùi dieọn leõn trỡnh baứy keỏt quỷa laứm vieọc cuỷa nhoựm
-HS caực nhoựm khaực ủaởt caõu hoỷi ủeồ nhoựm trỡnh baứy traỷ lụứi.
VD:
.Caực loaùi caõy nhoựm baùn neõu treõn coự gỡ gioỏng nhau(ủeàu coự reó ,thaõn ,laự ,hoa)
.Caực loaùi caõycoự gỡ khaực nhau?(Khaực nhau veà hỡnh daùng ,kớch thửụực)
.Caực loaứi ủoọng vaọt gioỏng nhau ụỷ ủieồm gỡ?(coự ủaàu ,mỡnh vaứ cụ quan di chuyeồn)
*Keỏt luaọn: Coự nhieàu loaùi caõy nhử rau,caõy hoa,caõy goó .Caực loaùi caõy naứy khaực nhau veà hỡnh daùng kớch thửụựcNhửng chuựng ủeàu coự reó ,thaõn ,laự ,hoa.
-Coự nhieàu loaùi ủoọng vaọt khaực nhau veà hỡnh daùng,kớch thửụực,nụi soỏngNhửng ủeàu coự ủaàu ,mỡnh vaứ cụ quan di chuyeồn
Hoaùt ủoọng 2:Troứ chụi “ẹoỏ baùn caõy gỡ?con gỡ?”
Muùc tieõu:HS nhụự laùi nhửừng ủaởc ủieồm chớnh cuỷa caực caõy vaứ con ủaừ hoùc .
-HS ủửụùc thửùc haứnh kú naờng ủaởt caõu hoỷi.
*GV hửụựng daón HS caựch chụi :
-Moói HS ủửụùc GV ủeo cho moọt taỏm bỡa coự veừ hỡnh moọt caõy (hoaởc moọt con caự)ụỷ sau lửng.
HS ủoự muoỏn bieỏt ủoự laứ caõy gỡ hoaởc con gỡ thỡ ủaởt caõu hoỷi(ủuựng/sai) ủeồ hoỷi caực baùn dửụựi lụựp.HS ủoự coự theồ hoỷi 3-5 caõu hoỷi cho caỷ lụựp traỷ lụứi trửụực khi ủoaựn caõy,con vaọt.
Keỏt thuực troứ chụi:GV tuyeõn dửụng moọt soỏ hoùc sinh maùnh daùn, ủoaựn gioỷi,ủoaựn ủuựng.
-GV goùi moọt soỏ HS leõn chụi thửỷ
đHS chụi theo nhoựm ủeồ nhieàu em ủaởt ủửụùc nhieàu caõu hoỷi:
.Caõy ủoự coự thaõn goỏ phaỷi khoõng?
.ẹoự laứ caõy rau caỷi aứ?
+
.Con ủoự coự 4 chaõn phaỷi khoõng?
.Con ủoự bieỏt gaựy phaỷi khoõng?
.Con ủoự coự caựnh phaỷi khoõng?
+...
-Hs chụi caỷ lụựp
4 . Cuỷng coỏ ,daởn doứ:
.Em vửứa hoùc aứi gỡ?
.Caực loaùi caõy(caõy rau,caõy hoa,caõy goó) coự nhửừng ủieồm gỡ gioỏng nhau vaứ khaực nhau.
.Caực loaùi ủoọng vaọt(con meứo,con gaứ, con muoói)gioỏng vaứ khaực nhau ụỷ ủieồm naứo?
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc ,khen ngụùi HS hoaùt ủoọng toỏt
Thửự sáu ngaứy 26 thaựng 3 naờm 2010
 Tiết 1: TOAÙN
Phép trừ trong phạm vi 100 ( Không nhớ)
I.MUẽC TIEÂU
- Biết đặt tính và làm tính trừ(không nhớ)số có hai chữ số;biết giải toán có phép trừ số có hai chữ số.
II. CHUAÅN Bề
Boọ ủoà duứng hoùc toaựn
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG
1. Khụỷi ủoọng : (1’) Haựt
2. Baứi cuừ : (5’)
Sửỷa BT 4
 Baứi giaỷi
 ẹoaùn thaỳng ủoự daứi laứ :
 15 + 14 = 29 ( cm)
 ẹaựp soỏ : 29 cm
3.Baứi mụựi :(1’)
Tieỏt naứy caực em hoùc baứi : Pheựp trửứ trong phaùm vi 100 (khoõng nhụự)
Hoaùt ủoọng thaày
Hoaùt ủoọng troứ
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu caựch laứm tớnh trửứ daùng 57 – 23 (7’)
PP : Trửùc quan, thửùc haứnh
Gv hửụựng HS laứm thao taực treõn que tớnh
- Yeõu caàu HS laỏy 57 que tớnh, xeỏp 5boự que tớnh beõn traựi, 7 que tớnh beõn phaỷi
Gv ủieàn soỏ vaứo Baỷng
 Chuùc ẹụn vũ	
 7
 - 
3
 3 4
- Tieỏn haứnh taựch ra 2 boự vaứ 3 que tớnh 
5 boự trửứ 2 boự coứn ? boự
7 que tớnh trửứ 3 que tớnh coứn ? que tớnh
Giụựi thieọu caựch laứm tớnh
- Vieỏt soỏ 57, vieỏt 23 dửụựi sao cho soỏ ủụn vũ thaỳng haứng ủụn vũ, chuùc thaỳng haứng chuùc
- Thửùc hieọn trửứ tửứ traựi sang phaỷi baột ủaàu tửứ haứng ủụn vũ
 57 7 - 3 = 4 vieỏt 4
 - 5 – 2 = 3 vieỏt 3
 23 57 – 23 = 34
 34
Gv neõu 1 soỏ pheựp HS thửùc hieọn B con
 59 – 15 74 – 33 99 - 44 87 – 50
Nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 2 : Thửùc haứnh ( 12’)
PP : Trửùc quan, thửùc haứnh
Baứi 1 : Tớnh 
Neõu yeõu caàu 
Neõu caựch thửùc hieọn
 87 68 49 35
 - - - -
 30 40 4 2
Nhaọn xeựt
Baứi 3 : ẹieàn soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng( theo maóu) :
92 - = 82 39 - = 37
Nhaọn xeựt
Baứi 4 : Moọt sụùi daõydaứi 52 cm, Lan caột ủi 20 cm. Hoỷi sụùi daõy coứn laùi daứi bao nhieõu cm ?
ẹoùc ủeà baứi
ẹeà baứi cho bieỏt gỡ?
ẹeà baứi hoỷi gỡ?
Neõu caựch thửùc hieọn
 Baứi giaỷi
 Sụùi daõy coứn laùi daứi laứ:
 52 – 20 = 32 ( cm )
 ẹaựp soỏ : 32 cm
Nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 3 : Cuỷng coỏ ( 5’ )
Thi ủua gheựp pheựp tớnh thớch hụùp
 57 – 45 17
 89 – 72 12
Nhaọn xeựt – Dặn dò :Chuẩn bị bài “phép trừ trong p. v 100.
Hs thửùc hieọn
Hs thửùc hieọn
3 boự
4 que tớnh
1 vaứi em leõn laứm baỷng lụựp .
HS neõu
HS laứm VBT
Hs neõu ủeà baứi
Hs laứm VBT
Thi ủua laứm B lụựp
Hs neõu ủeà baứi
Hs laứm VBT
Thi ủua laứm B lụựp
HS thi theo toồ
 Tiết 2: CHÍNH TAÛ
 MễỉI VAỉO
 I . Muùc tieõu:
- Nhìn bảng chép lại cho ủuựng khoồ 1 vaứ 2 cuỷa baứi thụ Mụứi vaứo khoảng 15 phút.
- Điền đúng vần ong hay oong; chữ ng hay ngh vào chỗ trống
 II . Chuaồn bũ :
1/ GV: baỷng phuù cheựp saỹn noọi dung .
2/ HS : vụỷ baứi taọp , SGK 
 III . Caực hoaùt ủoọng :
1 . Khụỷi ủoọng :(1’) Haựt
2 . Baứi cuừ : (5’)
- GV nhaọn xeựt – thoỏng keõ ủieồm vaứ cho HS vieỏt B con nhửừng chửừ vieỏt sai.
3 . Baứi mụựi :(1’)
- Tieỏt naứy caực em vieỏt c

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 29 LOP 1 cktkn.doc