Giáo án Lớp 1 - Tuần 28 - Lê Thị Hồng Tuyết - Trường TH Nguyễn Viết Xuân

I. Mục tiêu :

 HS hiểu cần phải chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt hay khi chia tay. Cách chào hỏi và ý nghĩa của lời chào hỏi.

 HS có thái độ tôn trọng, lễ độ với mọi người. Quý trọng những bạn biết chào hỏi tạm biệt đúng.

-Các kỹ năng cơ bản .

Kĩ năng giao tiếp ứng xử với mọi người .

-biết chào hỏi khi gặp gỡ và tạm biệt khi chia tay

II. Đồ dùng :

- Học sinh : Vở bài tập đạo đức.

III. Hoạt động dạy - học :

 Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ (5')

- Khi nào thì nói cảm ơn, xin lỗi ?

- Nói cảm ơn, xin lỗi thể hiện điều gì ?

 

doc 13 trang Người đăng honganh Ngày đăng 20/01/2016 Lượt xem 392Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 28 - Lê Thị Hồng Tuyết - Trường TH Nguyễn Viết Xuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
anh, ghi ®Çu bµi, chÐp toµn bé bµi tËp ®äc lªn b¶ng.
- ®äc ®Çu bµi.
 Ho¹t ®éng 3: LuyÖn ®äc ( 12’)
- §äc mÉu toµn bµi.
- theo dâi.
- Bµi v¨n gåm cã mÊy khæ th¬? 
- cã 3 khæ th¬.
-LuyÖn ®äc tiÕng, tõ: xao xuyÕn, l¶nh lãt, ®Êt níc, GV g¹ch ch©n tiÕng, tõ khã yªu cÇu HS ®äc.
- GV gi¶i thÝch tõ: xao xuyÕn, th¬m phøc, l¶nh lãt.
- HS luyÖn ®äc c¸ nh©n, ñt, 
- Cho HS luyÖn ®äc tõng khæ th¬, chó ý c¸ch ng¾t nghØ vµ tõ ng÷ cÇn nhÊn giäng 
- Gäi HS ®äc nèi tiÕp khæ th¬.
- luyªn ®äc c¸ nh©n, nhãm.
- ®äc nèi tiÕp
- LuyÖn ®äc c¶ bµi.
- luyÖn ®äc c¸ nh©n, nhãm.
- Cho HS ®äc ®ång thanh mét lÇn.
- ®äc ®ång thanh.
* NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt.
 Ho¹t ®éng 4: ¤n tËp c¸c vÇn cÇn «n trong bµi (8’)
- Gäi HS ®äc yªu cÇu cña c¸c bµi tËp trong SGK
- 1;2 em ®äc c¸ nh©n, líp ®äc thÇm..
- T×m cho c« tiÕng cã vÇn “yªu” trong bµi?
- HS nªu.
- G¹ch ch©n tiÕng ®ã, ®äc cho c« tiÕng ®ã?
 - c¸ nh©n, ñt.
- T×m tiÕng cã vÇn “iªu, yªu” ngoµi bµi?
- HS nªu tiÕng ngoµi bµi.
- Ghi b¶ng, gäi HS ®äc tiÕng ?
- HS ®äc tiÕng, 
- Nªu c©u chøa tiÕng cã vÇn cÇn «n?
- Bæ sung, gîi ý ®Ó HS nãi cho trßn c©u, râ nghÜa.
- quan s¸t tranh, nãi theo mÉu.
- em kh¸c nhËn xÐt b¹n.
* NghØ gi¶i lao gi÷a hai tiÕt.
TiÕt 2
 Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò (5’)
- H«m nay ta häc bµi g×? Gäi 2 em ®äc l¹i bµi trªn b¶ng.
- bµi: Ng«i nhµ.
- c¸c em kh¸c theo dâi, nhËn xÐt b¹n. 
 Ho¹t ®éng 2: §äc SGK kÕt hîp t×m hiÓu bµi (15’)
- Nªu c©u hái 1 ë SGK.
- Nªu c©u hái 2 SGK.
- GV nãi thªm: Bµi th¬ cho ta thÊy b¹n nhá rÊt yªu quý ng«i nhµ cña m×nh.
- GV ®äc mÉu toµn bµi.
- Cho HS luyÖn ®äc SGK chó ý rÌn c¸ch ng¾t nghØ ®óng cho HS .
* NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt.
 Ho¹t ®éng 3: LuyÖn nãi (5’)
- Treo tranh, vÏ g×?
- 2 em tr¶ lêi, líp nhËn xÐt bæ sung.
- c¸ nh©n tr¶ lêi, líp nhËn xÐt.
- theo dâi.
- theo dâi.
- luyÖn ®äc c¸ nh©n, nhãm trong SGK.
- c¸c kiÓu nhµ
- Chñ ®Ò luyÖn nãi? ( ghi b¶ng)
- nãi vÒ ng«i nhµ em m¬ öíc
- Nªu c©u hái vÒ chñ ®Ò.
luyÖn nãi theo c©u hái gîi ý cña GV.
 Ho¹t ®éng4: Cñng cè - dÆn dß (5’).
- H«m nay ta häc bµi g×? Bµi v¨n ®ã nãi vÒ ®iÒu g×?
- Qua bµi tËp ®äc h«m nay em thÊy cÇn ph¶i lµm g×?
- NhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ ®äc l¹i bµi, xem tröíc bµi: Quµ cña bè.
Thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2011
ChÝnh t¶ : Ng«i nhµ
I. Môc tiªu:
- HS tËp chÐp khæ th¬ thø 3 cña bµi: “ Ng«i nhµ”, biÕt c¸ch ®äc ®Ó chÐp cho ®óng, ®iÒn ®óng vÇn: iªu/ yªu, ©m c/k.
- ChÐp l¹i chÝnh x¸c, kh«ng m¾c lçi ®o¹n v¨n cña bµi viÕt, tèc ®é viÕt tèi thiÓu 2 ch÷ / 1 phót.
II. §å dïng:
- Gi¸o viªn: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp.
- Häc sinh: Vë chÝnh t¶.
III. Ho¹t ®éng d¹y- häc:
Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò :(3’)
- Yªu cÇu HS viÕt b¶ng: ViÖt Nam, tr¨ng khuyÕt.
 Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu bµi (2’)
- Nªu yªu cÇu tiÕt häc- ghi ®Çu bµi
- Gäi HS ®äc l¹i ®Çu bµi.
 Ho¹t ®éng 3: Höíng dÉn HS tËp chÐp( 15’)
- GV viÕt b¶ng ®o¹n v¨n cÇn chÐp.
- HS nh×n b¶ng ®äc l¹i ®o¹n v¨n ®ã, c¸ nh©n, ñt.
- GV chØ c¸c tiÕng: “ yªu, gç, tre, méc m¹c, ®Êt nöíc”. HS ®äc, ®¸nh vÇn c¸ nh©n c¸c tiÕng dÔ viÕt sai ®ã, sau ®ã viÕt b¶ng con.
- GVgäi HS nhËn xÐt, söa sai cho b¹n.
- Cho HS tËp chÐp vµo vë, GV höíng dÉn c¸c em c¸ch ngåi viÕt, c¸ch cÇm bót, c¸ch tr×nh bµy cho ®óng ®o¹n v¨n, c¸ch viÕt hoa sau dÊu chÊm
- GV ®äc cho HS so¸t lçi vµ ch÷a bµi b»ng bót ch× trong vë.
- GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lèi khã trªn b¶ng, yªu cÇu HS ®æi vë cho nhau vµ ch÷a lçi cho nhau ra bªn lÒ vë..
 Ho¹t ®éng 4: Höíng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶(10’)
§iÒn vÇn “iªu” hoÆc “yªu”
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- GV treo b¶ng phô cã chÐp s½n néi dung bµi tËp, höíng dÉn c¸ch lµm.
- HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi, em kh¸c nhËn xÐt söa sai cho b¹n.
§iÒn ch÷ “c” hoÆc “k”
- TiÕn hµnh tö¬ng tù trªn.
 Ho¹t ®éng 5: ChÊm bµi (5’)
- Thu 14 bµi cña HS vµ chÊm.
- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
 Ho¹t ®éng 6: Cñng cè - dÆn dß (5’)
- §äc l¹i bµi chÝnh t¶ võa viÕt.
Toán:Giải toán có lời văn
I. Mục tiêu: Biết cách giải toán có văn sử dụng phép tính trừ.
 Củng cố kĩ năng giải toán có văn, kĩ năng trình bày bài giải.
II. Đồ dùng:
- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài toán và các bài tập 1;2;3 SGK.
III. Hoạt động dạy- học : 
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Tính: 9-5 = 8-3 = 16-4 =
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
- nắm yêu cầu của bài.
 Hoạt động 3: Tìm hiểu các giải và trình bày bài giải. (10’).
- hoạt động cá nhân.
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh nêu bài toán. GV hỏi: Bài toán cho biết gì? Ta cần phải tìm gì? GV tóm tắt nên bảng.
- nêu bài toán đố.
- cho biết có 9 con gà, bán đi 3 con, tìm xem còn mấy con.
- nhìn tóm tắt nêu lại đề bài.
- Yêu cầu HS tự giải, GV quan sát thấy em nào chưa biết làm thì hướng dẫn em đó cách làm.
- Đưa ra bài giải mẫu để HS đối chiếu bài giải của mình.
Chốt: Bài giải gồm: câu lời giải, phép tính và đáp số.
- giải và chữa bài, em khác nhận xét bài của bạn.
- so sánh để nhận ra cách trình bày cho đẹp, cho đúng.
 Hoạt động4: Luyện tập (20’). 
Bài1: Gọi HS đọc đề bài.
- Gọi HS nêu tóm tắt.
- HS tự đọc đề, tự tìm hiểu bài toán theo câu hỏi tìm hiểu bài mà GV đưa ra từ bài toán mẫu. 
- nêu tóm tắt (với HS yếu có thể dựa vào tóm tắt ở SGK)
- Yêu cầu HS giải và chữa bài.
- giải vào vở, một em lên bảng trình bày, em khác nhận xét bổ sung cho bạn. Có thể đưa ra nhiều câu lời giải khác nhau.
Bài 2;3: Tiến hành tương tự bài 1.
 Hoạt động 5 : Củng cố- dặn dò (5’)
- Bài giải gồm những bước gì? Khi nào thì ta sử dụng tính trừ?
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Luyện tập. 
Tập viết :Chữ H,I ,K
I. Mục tiêu:
HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật tô chữ: H,I,K
Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: iêt,uyêt ,iêu,yêu, từ hiếu thảo ,yêu mến ,ngoan ngoãn ,đoạt giải .đưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.
II. Đồ dùng:
- Giáo viên: Chữ: H,I,K và vần, từ ứng dụng đặt trong khung chữ.
- Học sinh: Vở tập viết.
III. Hoạt động dạy- học:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :(3’)
- Hôm trước viết bài chữ gì?
- Yêu cầu HS viết bảng: nóng bức, ngựa phi.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài
- Gọi HS đọc lại đầu bài.
Hoạt động 3: Hướng dẫn tô chữ hoa và viết vần từ ứng dụng( 10’)
- Treo chữ mẫu: H,I,K yêu cầu HS quan sát và nhận xét có bao nhiêu nét? Gồm các nét gì? Độ cao các nét?
- GV nêu quy trình viết và tô chữ trong khung chữ mẫu.
- Gọi HS nêu lại quy trình viết?
- Yêu cầu HS viết bảng - GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.
- Yêu cầu HS đọc các vần và từ ứng dụng:iêt,uyêt ,yêu,iêu ,hiếu thảo ,ngoan ngoãn ,yêu mến ,đoạt giải .
- HS quan sát vần và từ ứng dụng trên bảng và trong vở.
- HS tập viết trên bảng con.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS tập tô tập viết vở (15’)
- HS tập tô chữ hoa và viết vần từ ứng dụng .
- GV quan sát, hướng dẫn cho từng em biết cách cầm bút, tư thế ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở
Hoạt động 5: Chấm bài (5’)
- Thu 18 bài của HS và chấm.
- Nhận xét bài viết của HS.
Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (5’)
- Nêu lại các chữ vừa viết?
- Nhận xét giờ học. 
Thứ tư ngày 23tháng 3 năm 2011
 TËp ®äc: Quµ cña bè 
I.Môc ®Ých - yªu cÇu:
- Tõ ng÷: “vÒ phÐp, v÷ng vµng”.
- ThÊy ®öîc: Bè b¹n nhá trong bµi lµ bé ®éi ë xa, bè b¹n rÊt yªu quý b¹n.
- Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng cã vÇn “oan,oat”, c¸c tõ “lÇn nµo, lu«n lu«n, vÒ phÐp, v÷ng vµng”, biÕt nghØ h¬i sau mçi dßng th¬.
- HS ®äc tr¬n ®óng c¶ bµi tËp ®äc, ®äc ®óng tèc ®é.
- Toµn bµi ®äc víi giäng nhÑ nhµng, vui vÎ.
- Häc thuéc lßng bµi th¬.
- Hái ®¸p tù nhiªn vÒ nghÒ nghiÖp cña bè.
II. §å dïng:
- Gi¸o viªn: Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc trong SGK.
- Häc sinh: Bé ®å dïng tiÕng viÖt 1.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
 Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò (5’)
- §äc bµi: Ng«i nhµ.
- ®äc SGK.
- Hái mét sè c©u hái cña bµi.
- tr¶ lêi c©u hái.
 Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu bµi (2’)
- Giíi thiÖu bµi tËp ®äc kÕt hîp dïng tranh, ghi ®Çu bµi, chÐp toµn bé bµi tËp ®äc lªn b¶ng.
- ®äc ®Çu bµi.
 Ho¹t ®éng 3: LuyÖn ®äc ( 12’)
- §äc mÉu toµn bµi.
- theo dâi.
- LuyÖn ®äc tiÕng, tõ: “lÇn nµo, vÒ phÐp, v÷ng vµng”, GV g¹ch ch©n tiÕng, tõ khã yªu cÇu HS ®äc.
- GV gi¶i thÝch tõ: “vÒ phÐp, v÷ng vµng”.
- HS luyÖn ®äc c¸ nh©n-ñt 
- LuyÖn ®äc c©u: Cho HS luyÖn ®äc tõng dßng th¬, chó ý c¸ch ng¾t nghØ vµ tõ ng÷ cÇn nhÊn giäng 
- Gäi HS ®äc nèi tiÕp .
- luyªn ®äc c¸ nh©n, nhãm.
- ®äc nèi tiÕp tõng dßng th¬.
- LuyÖn ®äc ®o¹n, c¶ bµi.
- Gäi HS ®äc nèi tiÕp c¸c c©u.
- luyÖn ®äc c¸ nh©n, nhãm.
- caù nhaân 
- Cho HS ®äc ®ång thanh mét lÇn.
- ®äc ®ång thanh.
* NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt.
 Ho¹t ®éng 4: ¤n tËp c¸c vÇn cÇn «n trong bµi(8’)
- Gäi HS ®äc yªu cÇu cña c¸c bµi tËp trong SGK
- 1;2 em ®äc c¸ nh©n, líp ®äc thÇm..
- T×m cho c« tiÕng cã vÇn “oan” trong bµi?
- HS nªu.
- G¹ch ch©n tiÕng ®ã, ®äc cho c« tiÕng ®ã?
 - c¸ nh©n, ñt.
- T×m tiÕng cã vÇn “oan, oat” ngoµi bµi?
- HS nªu tiÕng ngoµi bµi.
- Ghi b¶ng, gäi HS ®äc tiÕng ?
- caù nhaân 
* NghØ gi¶i lao gi÷a hai tiÕt.
TiÕt 2
 Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò (5’)
- H«m nay ta häc bµi g×? Gäi 2 em ®äc l¹i bµi trªn b¶ng.
- bµi: Quµ cña bè.
- c¸c em kh¸c theo dâi, nhËn xÐt b¹n. 
 Ho¹t ®éng 2: §äc SGK kÕt hîp t×m hiÓu bµi (15’)
- GV gäi HS ®äc khæ th¬ mét.
- Nªu c©u hái 1 ë SGK vµ gäi HS tr¶ lêi tõng ý cña c©u hái theo khæ th¬ ®· ®äc.
- Gäi HS ®äc khæ th¬ 2.
- Nªu c©u hái 2 SGK.
- GV nãi thªm: bµi th¬ cho ta thÊy bè b¹n lµ bé ®éi ë xa nhöng lu«n viÕt thö vÒ cho b¹n v× b¹n ngoan
- GV ®äc mÉu toµn bµi.
- Cho HS luyÖn ®äc SGK chó ý rÌn c¸ch ng¾t nghØ ®óng cho HS .
-Tæ chøc cho HS häc thuéc lßng bµi th¬.
* NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt.
- 1 em ®äc.
- 4 em tr¶ lêi, líp nhËn xÐt bæ sung.
- c¸ nh©n , líp nhËn xÐt.
- 4 em tr¶ lêi
- theo dâi.
- theo dâi.
- luyÖn ®äc c¸ nh©n, nhãm trong SGK.
- thi ®ua häc thuéc lßng bµi th¬ theo nhãm , tæ.
 Ho¹t ®éng 3: LuyÖn nãi (5’)
- Chñ ®Ò luyÖn nãi? ( ghi b¶ng)
- nãi vÒ nghÒ nghiÖp cña bè
- Nªu c©u hái vÒ chñ ®Ò.
- luyÖn nãi vÒ chñ ®Ò theo c©u hái gîi ý cña GV.
 Ho¹t ®éng4: Cñng cè - dÆn dß (5’).
- H«m nay ta häc bµi g×? Bµi th¬ ®ã nãi vÒ ®iÒu g×?
- Qua bµi th¬ h«m nay em thÊy cÇn ph¶i lµm g×?
- NhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ ®äc l¹i bµi, xem tröíc bµi: V× b©y giê mÑ míi vÒ.
Toán : Luyện tập
I. Mục tiêu:
Củng cố về cách gải toán có văn.
Củng cố kĩ năng giải toán, kĩ năng làm tính cộng, tính trừ các số trong phạm vi 20.
II. Đồ dùng:
- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 3;4.
III. Hoạt động dạy- học: 
.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Tính: 13 + 4 – 7 = 18 – 5 + 2 =
Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
- nắm yêu cầu của bài.
Hoạt động 3: Luyện tập (28’).
Bài1: Gọi HS đọc đề. Sau đó nêu tóm tắt bài toán.
- HS tự tìm hiểu bài toán và tóm tắt.
- HS từ giải vào vở sau đó chữa bài.
- Chú ý HS trình bày vào vở làm sao cho cân đối. Goi HS nhận xét bài làm của bạn.
- có thể đưa ra các câu lời giải khác nhau.
Bài 2: Tiến hành tương tự bài 1.
Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu.
- em khác theo dõi nắm yêu cầu.
- Cho HS thi đua tính nhẩm nhanh rồi chữa bài.
- đọc từng phép tính: Mười bảy trừ hai bằng mười lăm, mười lăm trừ ba bằng mười hai
Bài 4:Treo bảng phụ, gọi HS nêu tóm tắt.
- nhìn hình vẽ nêu tóm tắt, từ đó nêu thành bài toán đố dựa vào tóm tắt đó.
- Yêu cầu HS giải vào vở và chữa bài.
- em khác đưa ra câu lời giả khác.
- Từ hình vẽ trên em nào có đề toán khác mà sử dụng phép tính khác khi giải.
- em HS khá, giỏi có thể nêu đề thành bài toán cộng.
Hoạt động4 : Củng cố- dặn dò (5’)
- Cách trình bày bài giải có những phần nào?
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Luyện tập.
.Tự nhiên - xã hội :Con muỗi
 I. Mục tiêu:
Biết được nơi sống của muỗi, một số tác hại của muỗi, một số cách diệt trừ muỗi.
Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi.
Có ý thức tham gia diệt muỗi và thực hiện các biện pháp phòng tránh muỗi đốt.
-Các kỹ năng cơ bản
- Tìm kiếm và xử lý thông tin về muỗi 
- Tự bảo vệ : tìm kiếm các lựa chọn và cách phòng tránh muỗi thích hợp 
- Làm chủ bản thân :đảm nhận trách nhiệm bảo vệ bản thân và tuyên truyền với gia đình cách phòng tánh muỗi 
- Hợp tác :hợp tác với mọi người cách phòng trừ muỗi
II. Đồ dùng:
- Giáo viên: Tranh con muỗi phóng to.
III. Hoạt động dạy - học :
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Con mèo gồm có những bộ phận nào?
- Nuôi mèo có ích lợi gì?
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
- Nêu yêu cầu bài học- ghi đầu bài - HS đọc đầu bài.
 Hoạt động3:Quan sát con muỗi (8’).
- hoạt động theo cặp.
- Treo tranh, yêu cầu HS quan sát xem muỗi có hững bộ phận nào? Muỗi di chuyển như thế nào? Cái vòi muỗi để làm gì?
- muỗi có đầu thân cánh, vòi muỗi để hút máu, muỗi bay bằng cánh, thân muỗi mềm, con muỗi rất bé
Chốt: Muỗi là động vật bé hơn con ruồi, nó bay bằng cánh, đậu bằng chân, nó dùng vòi hút máu người, động vật để sống
- theo dõi.
 Hoạt động 4: Chơi trò chơi diệt muỗi (5’).
- Gọi lớp trưởng lên điều khiển các bạn chơi.
- chơi theo sự điều khiển của lớp trưởng.
 Hoạt động5: Tìm hiểu tác hại của muỗi và cách diệt muỗi (15’).
- thảo luận nhóm.
- Chia lớp thành 6 nhóm, giao nhiệm vụ thảo luận cho các nhóm:
 Nhóm 1-2: muỗi thường sống ở đâu? Vào lúc nào em thường nghe thấy tiếng muỗi vo ve và hay bị muỗi đốt?
 Nhóm 3- 4: bị muỗi đốt gây tác hại gì? Kể tên một số bệnh do muỗi truyền ?
 Nhóm 5-6: Trong SGK vẽ những cách diệt muỗi nào? Em còn biết cách nào khác? Cần làm gì để tránh bị muỗi đốt?
- muỗi sống ở chỗ ẩm ướt tối tăm, lúc tối muỗi hay bay ra và đốt người
- muỗi đốt sẽ hút hết máu người, gây ngứa , truyền một số bệnh
- phun thuốc diệt muỗi, dọn về sinh sạch sẽ, phát quang bụi rậm, thả cá vào bể nước, khi ngủ phải mắc màn
Chốt: Nêu lại tác hại của muỗi và các cách diệt muỗi.
- theo dõi.
 Hoạt động6 : Củng cố- dặn dò (5’)
- Con muỗi có tác hại gì? Muốn tránh muỗi đốt em cần làm gì?
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Nhận biết cây cối và con vật
Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011
Chính tả: Quà của bố
I. Mục tiêu:
HS tập chép khổ thơ thứ hai bài: Quà của bố, biết cách đọc để chép cho đúng, điền đúng âm x/s và vần yêm hay im bài tập 2a ,2b.
Yêu thích môn học, say mê luyện viết.
II. Đồ dùng:
- Giáo viên: Bảng phụ ghi các bài tập.
- Học sinh: Vở chính tả.
III. Hoạt động dạy- học:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :(3’)
- Hôm trước viết bài gì?
- Yêu cầu HS viết bảng: xâu kim, câu chuyện.
.Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài
- Gọi HS đọc lại đầu bài.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tập chép( 15’)
- GV viết bảng đoạn văn cần chép.
- HS nhìn bảng đọc lại đoạn văn đó, cá nhân, tập thể.
- GV chỉ các tiếng: “nghìn, thương, gửi, lời chúc”. HS đọc, đánh vần cá nhân các tiếng dễ viết sai đó, sau đó viết bảng con.
- GVgọi HS nhận xét, sửa sai cho bạn.
- Cho HS tập chép vào vở, GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cách cầm bút, cách trình bày cho đúng đoạn văn, cách viết hoa sau dấu chấm
- GV đọc cho HS soát lỗi và chữa bài bằng bút chì trong vở.
- GV chữa trên bảng những lối khó trên bảng, yêu cầu HS đổi vở cho nhau và chữa lỗi cho nhau ra bên lề vở..
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả(10’)
Điền vần “im” hoặc “iêm”
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV treo bảng phụ có chép sẵn nội dung bài tập, hướng dẫn cách làm.
- HS làm vào vở và chữa bài, em khác nhận xét sửa sai cho bạn.
Điền chữ “x” hoặc “s”
- Tiến hành tương tự trên.
Hoạt động 5: Chấm bài (5’)
- Thu 16 bài của HS và chấm.
- Nhận xét bài viết của HS.
Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (5’)
- Đọc lại bài chính tả vừa viết.
- Nhận xét giờ học. 
Toán: Luyện tập
I. Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức về giải toán có lời văn.
- Củng cố kĩ năng giải toán và trình bày bài giải toán có văn.
 II. Đồ dùng:
- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 4.
III. Hoạt động dạy- học : 
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Tính: 14 – 4= 9 – 5 = 15 – 4 =
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
- nắm yêu cầu của bài.
 Hoạt động 3: Luyện tập (30’).
Bài1: Gọi HS đọc đề.
- HS tự đọc đề bài và hoàn thành phần tóm tắt. 
- Muốn biết Lan còn bao nhiêu cái thuyền ta làm tính gì? Lấy số nào trừ đi số nào?
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn, em nào có câu lời giải khác?
- trả lời sau đó giải bài toán vào vở, một em lên bảng chữa bài.
- nêu các lời giải khác nhau.
Bài 2: Tiến hành tương tự bài tập số 1. Nhưng yêu cầu HS tự tóm tắt bài toán.
- HS tự tóm tắt bài toán sau đó giải vào vở rồi chữa bài, em khác nêu lời giải khác.
Bài 3: Tiến hành tương tự bài tập số 2. Nhưng chú ý HS ghi danh số là đơn vị đo độ dài “cm”.
- tóm tắt và giải bài toán, sau đó chữa bài.
Bài 4: Treo hình vẽ và phần tóm tắt bài toán lên bảng. Gọi HS khã nêu đề bài.
- dựa vào tóm tắt nêu thành đề bài.
- Muốn tìm số hình tròn không tô màu em làm thế nào?
- lấy 15 – 4.
- Yêu cầu HS tự giải và chữa bài.
- Gọi HS giỏi dựa vào hình vẽ nêu đề toán khác mà phải sử dụng phép tính cộng khi giải.
- Về nhà em giải bài toán của bạn nêu.
- em khác nhận xét và nêu các lời giải khác nhau.
- có 11 hình tròn trắng, và 4 hình tròn xanh. Hỏi tất cả có bao nhiêu hình tròn?
Hoạt động4 : Củng cố- dặn dò (5’)
- Nêu lại các phần khi trình bày bài giải toán có văn.
- Nhận xét giờ học- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Luyện tập chung.
Kể chuyện: Bông hoa cúc trắng
I.Mục đích - yêu cầu:
- Biết nghe GV kể chuyện, dựa vào tranh để kể lại được từng đoạn của chuyện.
- HS kể lại toàn bộ câu chuyện, biết đổi giọng cho phù hợp với nhân vật.
- Bồi dưỡng cho học sinh thấy tình cảm yêu mến, hiếu thảo của cô bé đối với cha mẹ làm cho rời đất cũng cảm động giúp cô chữa khỏi bệnhcho mẹ .
II. Đồ dùng:
- Giáo viên: Tranh minh hoạ truyện kể trong SGK.
III. Hoạt động dạy - học :
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Câu chuyện hôm trước em học là chuyện gì?
- Sư Tử và Chuột Nhắt
- Gọi HS kể lại từng đoạn của chuyện.
- nhận xét bổ sung cho bạn.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
- Giới thiệu bài ghi đầu bài lên bảng.
- đọc đầu bài.
 Hoạt động 3: GV kể chuyện( 5’)
- GV kể chuyện lần 1.
- theo dõi.
- GV kể chuyện lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ.
- theo dõi.
 Hoạt động 4: Hướng dẫn HS kể từng đoạn câu chuyện theo tranh (10’)
- Tranh 1 vẽ cảnh gì?
- mẹ đang ốm, nằm trên giường, gọi con gái đến bảo
- Câu hỏi dưới tranh là gì?
- người mẹ ốm nói gì với con?
- Gọi HS kể đoạn 1.
- em khác theo dõi nhận xét bạn.
- Các đoạn còn lại hướng dẫn tương tự trên.
- Gọi 2 em kể toàn bộ câu chuyện
-cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung cho bạn.
 Hoạt động 5: Hướng dẫn HS phân vai kể chuyện(10’)
- GV phân vai các nhân vật trong chuyện, gọi HS nên kể theo vai.
- GV cần có câu hỏi hướng dẫn HS yếu kể chuyện.
- các em khác theo dõi, nhận xét bạn. 
 Hoạt động 6: Hiểu nội dung truyện (3’).
- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
- cần biết chăm sóc, yêu thương mẹ
- Em thích nhân vật nào trong chuyện, vì sao? 
- thích em bé vì em biết hiếu thảo với mẹ
 Hoạt động 7: Dặn dò (2’).
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà chuẩn bị cho tiết kể chuyện tuần sau: Niềm vui bất ngờ.
 Thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2011
Tập đọc : Vì bây giờ mẹ mới về
I.Mục đích - yêu cầu:
- Thấy được: Cậu bé làm nũng mẹ thất đáng yêu và buồn cười. Nhận biết được câu hỏi trong bài.
- Đọc đúng các từ khóc ,hoảng hốt ,đứt tay ,cắt bánh .Biết nghỉ hơi sau dấu phẩy .
- Trả lời câu hỏi sgk 1,2 . 
II. Đồ dùng:
- Giáo viên: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK.
- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học :
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Đọc bài: Quà của bố.
- đọc SGK.
- Hỏi một số câu hỏi của bài.
- trả lời câu hỏi.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
- Giới thiệu bài tập đọc kết hợp dùng tranh, ghi đầu bài, chép toàn bộ bài tập đọc lên bảng.
- đọc đầu bài.
 Hoạt động 3: Luyện đọc ( 12’)
- Đọc mẫu toàn bài.
- theo dõi.
- Bài văn gồm có mấy câu? GV đánh số các câu.
- có 8 câu.
-Luyện đọc tiếng, từ: khóc oà, hoảng hốt, cắt bánh, GV gạch chân tiếng, từ khó yêu cầu HS đọc.
- GV giải thích từ: khóc oà, hoảng hốt. 
- HS luyện đọc cá nhân, tập thể, có thể kết hợp phân tích, đánh vần tiếng khó.
- Luyện đọc câu: Cho HS luyện đọc từng câu, chú ý cách ngắt nghỉ và từ ngữ cần nhấn giọng 
- Gọi HS đọc nối tiếp .
- luyên đọc cá nhân, nhóm.
- đọc nối tiếp một câu.
- Luyện đọc đoạn, cả bài.
- Gọi HS đọc nối tiếp các câu.
- luyện đọc cá nhân, nhóm.
- thi đọc nối tiếp các câu trong bài.
- Cho HS đọc đồng thanh một lần.
- đọc đồng thanh.
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
 Hoạt động 4: Ôn tập các vần cần ôn trong bài(8’)
- Gọi HS đọc yêu cầu của các bài tập trong SGK
- 1;2 em đọc cá nhân, lớp đọc thầm..
- Tìm cho cô tiếng có vần “ưt” trong bài?
- HS nêu.
- Gạch chân tiếng đó, đọc cho cô tiếng đó?
 - cá nhân, tập thể.
- Tìm tiếng có vần “ưt, ưc” ngoài bài?
- HS nêu tiếng ngoài bài.
- Ghi bảng, gọi HS đọc tiếng ?
- HS đọc tiếng, phân tích, đánh vần tiếng và cài bảng cài.
- Nêu câu chứa tiếng có vần cần ôn?
- Bổ sung, gợi ý để HS nói cho tròn câu, rõ nghĩa.
- quan sát tranh, nói theo mẫu.
- em khác nhận xét bạn.
* Nghỉ giải lao giữa hai tiết.
Tiết 2
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Hôm nay ta học bài gì? Gọi 2 em đọc lại bài trên bảng.
- bài: Vì bây giờ mẹ mới về.
- các em khác theo dõi, nhận xét bạn. 
 Hoạt động 2: Đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (15’)
- GV gọi HS đọc câu 1.
- Nêu câu hỏi 1 ở SGK.
- Gọi HS đọc câu 2.
- Nêu câu hỏi 2 SGK.
- GV nói thêm: em bé trong bài thật đáng yêu và buồn cười vì cách em làm nũng mẹ
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Cho HS luyện đọc SGK chú ý rèn cách ngắt nghỉ đúng cho HS .
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
 Hoạt động 3: Luyện nói (5’)
- Treo tranh, vẽ gì?
- 2 em đọc.
- 2 em trả lời, lớp nhận xét bổ sung.
- 2;3 em đọc.
- cá nhân trả lời, lớp nhận xét.
- theo dõi.
- theo dõi.
- luyện đọc cá nhân, nhóm trong SGK.
- hỏi nhau có làm nũng bố mẹ không
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- hỏi nhau
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
 .Hoạt động4: Củng cố - dặn dò (5’).
- Hôm nay ta học bài gì? Bài văn đó nói về điều gì?
- Qua bài tập đọc hôm nay em thấy cần phải làm gì?
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: Đầm sen.
 Toán: Luyện tập chun

Tài liệu đính kèm:

  • doctuyet tuan 28.doc