Giáo án lớp 1 tuần 24 (tiếp)

- Nêu được một số yêu cầu ối thiểu khi nhận và gọi điện thoại . ( VD : Biết chào hỏi và tự giới thiệu ; nói năng rõ ràng , lễ phép, ngắn gọn,; nhấc và đặt điện thoại nhẹ nhàng )

- Biết xư lí một số tình huống đơn giản , thường gặp khi nhận và gọi điện thoại

- HS khá, giỏi : Biết lịch sự khi nhận và gọi điện thoại là biểu hiện của nếp sống văn minh .

 

doc 49 trang Người đăng haroro Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 571Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 tuần 24 (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
töø khoù : Khæ, Caù Saáu, hoa quaû, chaû ai chôi, keát baïn.
-Vieát baûng con.
-Nghe ñoïc, vieát vôû.
-Doø baøi.
-Ñieàn s/x.
-3 em leân baûng laøm. Lôùp laøm baûng con.
-Nhaän xeùt.
-Chia nhoùm , nhoùm tröôûng ghi rabảng nhóm .
-Ñaïi dieän nhoùm leân đính baûng.
-Ñaïi dieän nhoùm ñoïc keát quaû. Nhaän xeùt.
RÚT KINH NGHIỆM
.
LT TOÁN 
LT BÀI : BẢNG CHIA 4
 I/ MUÏC TIEÂU : Giúp học sing củng cố
-Lập được bảng chia 4 
- Nhớ được bảng chia 4 
- Biết giải bài toán có 1 phép tính chia , thuộc bảng chia 4
II/ CHUAÅN BÒ : 
Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, baûng con, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
-Goïi 2 em leân baûng laøm baøi .
-Tính x : x + 2 = 18 x x 3 = 21
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2. Daïy baøi môùi :
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Luyeän taäp- thöïc haønh .
Baøi 1 : Yeâu caàu HS töï laøm baøi 
Baøi 2 :
-Goïi 1 em neâu yeâu caàu .
- Coù taát caû bao nhieâu quả bóng?
- Mỗi hộp được xếp mấy quả?
- Muốn biết xếp được bao nhiêu hộp các em làm tính gì ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 3 : HS khá, giỏi làm 
Bài 4 : GV kẻ lên bảng và gọi HS lên bảng làm .
 - Nhận xét và chữa bài
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3. Cuûng coá : 
- Goïi vaøi em HTL baûng chia 4.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-2 em laøm baøi treân baûng. Lôùp laøm nhaùp.
-Töï laøm baøi, ñoåi vôû kieåm tra nhau.
-1 em ñoïc ñeà. Ñoïc thaàm, phaân tích ñeà.
- Có 20 quả bóng 
- Mỗi hộp xếp 4 quả
-Thöïc hieän pheùp chia.
-1 em leân baûng laøm baøi, lớp làm vở.
 Giaûi 
Số hộp xếp được là :
20 : 4 = 5 ( hộp )
Đáp số : 5 hộp
-Nhaän xeùt.
- 3 em làm bảng , lớp làm VBT
- Nhận xét 
-3 em HTL baûng chia 4.
RÚT KINH NGHIỆM
..
HD LUYỆN TẬP
LT CHÍNH TẢ BÀI :QUẢ TIM KHỈ
I- MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố 
- Hướng dẫn cho các em điền vào chỗ trống vần uc/ut và tìm những tiếng có vần uc hoặc ut có nghĩa ( BT 3b )
- Viết lại các từ viết sai ở bài chính tả . 
- Viết 2-4 câu ( GV chọn )
II- CHUẨN BỊ : Bảng con , vở luyện viết 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 1- KTBC
 2- BÀI MỚI
a- GTB : GV nêu mục đích, yêu cầu
b- Hướng dẫn cho các em tìm các từ như ở y/c
 - Cho các em làm
- Gọi HS trình bày
 - Giáo viên nhận xét
c – Luyện viết từ khó 
 - Cho các em nêu lại các từ khó vừa viết sai ở bài chính tả
- GV đọc cho các em viết bảng con 
 - GV nhận xét
 - Cho các em đọc
d- Viết 2- 4 câu
 GV đọc cho HS viết ( GV chọn 2-4 câu đọc cho các em viết )
 - Chấm 4 – 5 bài , nhận xét
3 – CỦNG CỐ - DẶN DÒ
 Nhận xét giờ học
- Học sinh làm vào vở tập chép, 6 em viết vào bảng nhóm .
- 6 em lên trình bày
- Lớp nhận xét
- Cả lớp đồng thanh
- Nhiều em nêu ( 3- 4 HS yếu nêu ), lớp nhận xét
- Nhiều em nêu
- HS viết bảng con , lần lượt từng em lên bảng viết ( HS trung bình ,yếu viết)
 - Lớp nhận xét - Học sinh đọc cá nhân , đồng thanh
- HS viết vào vở
RÚT KINH NGHIỆM
Thứ tư ngày 03 tháng 02 năm 2010
TẬP ĐỌC 
GẤU TRẮNG LÀ CHÚA TÒ MÒ
I/ MUÏC TIEÂU :
- Đọc đúng rõ ràng toàn bài , ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu ; giữa các cụm từ 
-Hieåu noäi dung baøi :Gaáu Traéng Baéc Cöïc laø con vaät raát toø moø. Nhôø bieát lôïi duïng tính toø moø cuûa Gaáu traéng maø moät chaøng thuûy thuû ñaõ thoaùt naïn.
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Tranh “Gaáu traéng laø chuùa toø moø”( SGK ). 
2.Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät/ taäp 2.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
 - Goïi 3 em phaân vai ñoïc truyeän “Quaû tim Khæ” vaø TLCH.
-Caâu chuyeän muoán noùi vôùi em ñieàu gì ?
-Em haõy ñaët teân khaùc cho truyeän ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi :
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Luyeän ñoïc.
-Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi (gioïng ñoïc chaäm raõi ôû ñoaïn ñaàu taû boä loâng traéng cuûa caùc con vaät ôû Baéc Cöïc, nhòp gaáp daàn ôû ñoaïn gaáu röôït ñuoåi anh thuûy thuû. Nhaán gioïng caùc töø ngöõ :80 kiloâgam, laät qua laät laïi, vöùt tieáp, suyùt nöõa, run caàm caäp)
-Höôùng daãn luyeän ñoïc keát hôïp giaûng töø.
+ Ñoïc töøng caâu :
-Giaùo vieân uoán naén caùch ñoïc cuûa töøng em.
+ Ñoïc töøng ñoaïn : Chia 3 ñoaïn.
-GV höôùng daãn hoïc sinh ñoïc ñoaïn 1 vôùi gioïng chaäm raõi taû boä loâng traéng cuûa caùc con vaät ôû Baéc Cöïc.
-Ñoaïn 2 : ñoïc roõ, raønh reõ .
-Ñoaïn 3 : nhòp gaáp daàn ôû ñoaïn gaáu röôït ñuoåi anh thuûy thuû.
-Baûng phuï : Höôùng daãn luyeän ñoïc caùc caâu .
- Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc caùc töø chuù giaûi.
-PP tröïc quan – giaûng giaûi : GV chæ vuøng Baéc Cöïc treân quaû ñòa caàu, ñaáy laø vuøng ñaát quanh naêm phuû traéng baêng, tuyeát.
-Toø moø : thích tìm toøi doø hoûi ñeå bieát baát cöù ñieàu gì, coù khi khoâng lieân quan ñeán mình.
-Run caàm caäp : run maïnh naåy ngöôøi leân vì sôï haõi hoaëc vì reùt.
+ Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
-Nhaän xeùt, keát luaän ngöôøi ñoïc toát nhaát.
C- Tìm hieåu baøi.
-Hình daùng cuûa Gaáu traéng nhö theá naøo ?
-Giaûi thích : Gaáu thöôøng coù boä loâng ñen hoaëc naâu, rieâng Gaáu Baéc cöïc coù boä loâng traéng toaùt ñeå laãn vôùi maøu traéng cuûa baêng tuyeát.
-Tính neát cuûa Gaáu traéng coù gì ñaëc bieät ?
-Yeâu caàu HS quan saùt tranh trong SGK vaø mieâu taû caûnh trong tranh.
-Ngöôøi thuûy thuû ñaõ laøm caùch naøo ñeå khoûi bò gaáu voà ?
-Haønh ñoäng cuûa ngöôøi thuûy thuû cho ta thaáy anh laø ngöôøi theá naøo ?
-GV neâu moät soá kinh nghieäm cuûa ngöôøi ñi röøng khi gaëp thuù döõ : gaëp Voi khoâng ñöôïc chaïy thaúng. Khi ñi röøng neáu vaùc caây nöùa nhoïn, hoå seõ khoâng daùm laïi gaàn.
+ Luyeän ñoïc laïi :
-Nhaän xeùt, tuyeân döông caùc em ñoïc toát, cho ñieåm.
3.Cuûng coá :
- Truyeän naøy keå veà ñieàu gì ?
- Giaùo duïc tö töôûng : baûo veä loaøi vaät quyù hieám.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
-3 em phaân vai ñoïc vaø TLCH.
-2 em TLCH.
-1 em ñaët teân cho truyeän.
-Gaáu traéng laø chuùa toø moø.
-Theo doõi ñoïc thaàm.
-1 em ñoïc laàn 2.
-HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu .
 -HS luyeän ñoïc caùc töø ngöõ: Ki-loâ-gam, laät qua laät laïi, suyùt nöõa,trôû veà, muõ, run caàm caäp.
-HS tieáp noái nhau ñoïc töøng ñoaïn.
+ Ñoaïn 1 : töø ñaàu ñeán ki-loâ-gam.
+ Ñoaïn 2 : Ñaëc bieät ñeán  caùi muõ.
+ Ñoaïn 3 : Phaàn coøn laïi.
Nhöng vì noù chaïy raát nhanh/ neân suyùt nöõa thì toùm ñöôïc anh.// May maø anh ñaõ kòp nhaûy leân taøu,/ vöøa sôï vöøa reùt run caàm caäp.//
-HS ñoïc caùc töø chuù giaûi :Baéc Cöïc, thuûy thuû, khieáp ñaûm.
-HS nhaéc laïi nghóa caùc töø : toø moø, run caàm caäp.
-Chia nhoùm : ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. Ñoïc caû baøi.
-Thi ñoïc giöõa ñaïi dieän caùc nhoùm ñoïc noái tieáp nhau.
-Nhaän xeùt.
-Gaáu traéng maøu loâng traéng toaùt, cao gaàn 3 meùt (gaàn gaáp ñoâi moät ngöôøi bình thöôøng), naëng 800 ki-loâ-gam (gaáp 16 laàn moät ngöôì bình thöôøng)
-Gaáu traéng raát toø moø, thaáy vaät gì laï cuõng ñaùnh hôi xem thöû.
-Quan saùt vaø mieâu taû : Gaáu traéng caàm treân tay chieác muõ anh thuûy thuû neùm laïi, ngaém nghía chieác muõ, veû toø moø.
-Bò gaáu ñuoåi, söïc nhôù laø con vaät naøy coù tính toø moø, anh vöøa chaïy vöøa vöùt daàn caùc vaät coù treân ngöôøi : muõ, aùo, gaêng tay  ñeå gaáu döøng laïi, taïo thôøi gian cho anh kòp chaïy thoaùt.
-Anh raát thoâng minh, xöû trí nhanh khi gaëp naïn.
-3-4 HS thi ñoïc baøi
-Nhaän xeùt.
-Gaáu Baéc Cöïc laø con vaät raát toø moø. Nhôø bieát ñaëc ñieåm naøy cuûa Gaáu traéng maø moät chaøng thuûy thuû ñaõ thoaùt naïn.
RÚT KINH NGHIỆM
..
TOÁN 
MỘT PHẦN TƯ 
I/ MUÏC TIEÂU :
- Nhận biết ( bằng hình ảnh trực quan ) “ Một phần tư “ , biết đọc , viết ¼ 
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau 
- Bài tập cần làm : Bài 1,3
- Học sinh khá, giỏi làm hết 
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Caùc taám bìa hình vuoâng, hình troøn.
2.Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Cho HS laøm bảng .
-Coù 15 chieác keïo. Hoûi 1/3 soá keïo ñoù coù maáy chieác keïo ?
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi :
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Giôùi thieäu “Moät phaàn tö”
-PP tröïc quan-giaûng giaûi. HS quan saùt hình vuoâng.
-Giaùo vieân duøng keùo caét hình vuoâng ra laøm boán phaàn baèng nhau vaø giôùi thieäu “Coù moät hình vuoâng, chia laøm boán phaàn baèng nhau, laáy moät phaàn, ñöôïc moät phaàn tö hình vuoâng”
-Giaùo vieân höôùng daãn töông töï vôùi hình troøn .
-Coù moät hình troøn, chia laøm boán phaàn baèng nhau, laáy moät phaàn, ñöôïc moät phaàn tö hình troøn.
-Nhaän xeùt.
- GV : Ñeå theå hieän moät phaàn tö hình vuoâng, hình troøn, ngöôøi ta duøng soá “Moät phaàn tö”, vieát 1
 4
C-Luyeän taäp, thöïc haønh.
Baøi 1: Goïi 1 em ñoïc ñeà.
- Gọi HS trả lời 
-Nhaän xeùt.
Baøi 2 :KK Học sinh khá, giỏi làm 
- Goïi 1 em ñoïc ñeà.
-PP hoûi ñaùp : Vì sao em bieát hình a.b.d coù moät phaàn tö soá oâ ñöôïc toâ maøu ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 3 : Goïi 1 em ñoïc ñeà.
-Yeâu caàu HS laøm baøi.
-Vì sao em bieát hình a ñaõ khoanh moät phaàn tö soá con thoû ?
-Nhaän xeùt.
3.Cuûng coá : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
 -1 em leân baûng .
Giaûi 
 1/3 soá keïo ñoù coù laø :
 15 : 3 – 5 (chieác keïo)
 Ñaùp soà : 5 chieác keïo.
-Moät phaàn tö.
-Quan saùt.
-Coù moät hình vuoâng chia laøm boán phaàn.
-Laáy moät phaàn ñöôïc moät phaàn tö hình vuoâng.
-Coù moät hình troøn chia laøm 4 phaàn.
-Laáy moät phaàn ñöôïc moät phaàn tö hình troøn .
-Hoïc sinh nhaéc laïi.
-Ñaõ toâ maøu 1 hình naøo .
 4
- Học sinh nhìn SGK để trả lời 
-Caùc hình ñaõ toâ maøu 1 laø hình : a.b.c
 4
-Hình naøo coù 1 soá oâ vuoâng ñöôïc toâ maøu . 4
-Caùc hình coù moät phaàn tö soá oâ vuoâng ñöôïc toâ maøu laø : a.b.d
-Vì hình a coù taát caû 8 oâ vuoâng ñaõ toâ maøu 2 oâ.
-Hình naøo ñaõ khoanh vaøo moät phaàn tö soá con thoûø ?
-Suy nghó töï laøm baøi. Vì hình a coù 8 con thoû chia laøm 4 phaàn baèng nhau, thì moãi phaàn seõ coù 2 con thoûø. Hình a coù 2 con thoû ñaõ ñöôïc khoanh.
RÚT KINH NGHIỆM
TẬP VIẾT 
CHỮ HOA : U , Ư
I/ MUÏC TIEÂU : 
- Viết đúng 2 chữ hoa U, Ư ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ- U hoặc Ư), chữ và câu ứng dụng: Ươm ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ươm cây gây rừng ( 3 lần)
- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng.
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Maãu chöõ U - Ö hoa. Baûng phuï : Öôm caây gaây röøng.
2.Hoïc sinh : Vôû Taäp vieát, baûng con.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
- Kieåm tra vôû taäp vieát cuûa moät soá hoïc sinh.
-Cho hoïc sinh vieát moät soá chöõ T- Thaúng vaøo baûng con.
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi :
A- Giôùi thieäu baøi : Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc.
B- Höôùng daãn vieát chöõ hoa.
+ Quan saùt moät soá neùt, quy trình vieát :
Chöõ U.
-Chöõ U hoa cao maáy li ?
-Chöõ U hoa goàm coù nhöõng neùt cô baûn naøo ?
-Caùch vieát : Vöøa vieát vöøa noùi: Chöõ U goàm coù : 
Neùt 1 : Đaët buùt treân ÑK5, vieát neùt moùc hai ñaàu, ñaàu moùc beân traùi cuoän vaøo trong, ñaàu moùc beân phaûi höôùng ra ngoaøi, döøng buùt treân ÑK 2.
Neùt 2 : töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, reâ buùt thaúng leân ÑK6 roài ñoåi chieàu buùt, vieát neùt moùc ngöôïc phaûi töø treân xuoáng döôùi, döøng buùt ôû ÑK2
-Giaùo vieân vieát maãu chöõ U treân baûng, vöøa vieát vöøa noùi laïi caùch vieát.
Chöõ Ö.
- Caáu taïo : Chöõ U hoa goàm coù nhöõng neùt cô baûn naøo ?
-Caùch vieát : Vöøa vieát vöøa noùi: Chöõ Ö tröôùc heát, vieát nhö chöõ U. Sau ñoù, töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 2, lia buùt leân ÑK6 , choã gaàn ñaàu neùt 2, vieát moät daáu raâu nhoû coù ñuoâi dính vaøo phaàn ñaàu neùt 2.
-Giaùo vieân vieát maãu chöõ Ö treân baûng, vöøa vieát vöøa noùi laïi caùch vieát.
+ Vieát baûng :
-Yeâu caàu HS vieát 2 chöõ U -Ö vaøo baûng.
+ Vieát cuïm töø öùng duïng :
-Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc cuïm töø öùng duïng.
+ Quan saùt vaø nhaän xeùt :
-Neâu caùch hieåu cuïm töø treân ?
 Giaùo vieân giaûng : Nhöõng vieäc caàn laøm thöôøng xuyeân ñeå phaùt trieån röøng , choáng luõ luït, haïn 
haùn , baûo veä caûnh quan moâi tröôøng.
-Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm nhöõng tieáng naøo ?
-Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø “Öôm caây gaây röøng”ø nhö theá naøo ?
-Caùch ñaët daáu thanh nhö theá naøo ?
-Khi vieát chöõ Öôm ta noái chöõ Ö vôùi chöõ ô nhö theá naøo?
-Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö theá naøo ?
Vieát baûng.
C- Vieát vôû.
-Höôùng daãn vieát vôû.
-Chuù yù chænh söûa cho caùc em.
 1 doøng
1 doøng
1 doøng
1 doøng
3 lần ( HS yếu viết 1 lần )
+ Chầm bài 
- Chầm 6-7 bài , nhận xét 
3.Cuûng coá : 
-Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh.
-Khen ngôïi nhöõng em vieát chöõ ñeïp, coù tieán boä. Giaùo duïc tö töôûng.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Noäp vôû theo yeâu caàu.
-2 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con.
-Chöõ U -Ö hoa, Öôm caây gaây röøng .
-Chöõ U côõ vöøa cao 5 li.
-Chöõ U goàm coù hai neùt laø neùt moùc hai ñaàu traùi – phaûi vaø neùt moùc ngöôïc phaûi.Vaøi em nhaéc laïi.
-Vaøi em nhaéc laïi caùch vieát chöõ U.
-1 em nhaéc laïi : Caáu taïo nhö chöõ U, theâm moät daáu raâu treân ñaàu neùt 2.
-Vaøi em nhaéc laïi caùch vieát chöõ Ö.
-Theo doõi.
-Vieát vaøo baûng con U – Ö 
-Ñoïc : U - Ö
-2-3 em ñoïc : Öôm caây gaây röøng.
-Quan saùt.
-1 em neâu .
-Hoïc sinh nhaéc laïi .
-4 tieáng : Öôm, caây, gaây, röøng.
-Chöõ Ö, y, g cao 2,5 li, chöõ r cao 1,25 li caùc chöõ coøn laïi cao 1 li.
-Daáu huyeàn ñaët treân ö trong chöõ röøng.
-Cuoái neùt 2 cuûa chöõ Ö chaïm neùt cong cuûa chöõ ô.
-Baèng khoaûng caùch vieát 1ù chöõ caùi o.
-Baûng con : U-Ö-Öôm
-Vieát vôû.
 -U ( côõ vöøa : cao 5 li)
-U-Ö (côõ nhoû :cao 2,5 li)
 -Öôm (côõ vöøa)
-Öôm (côõ nhoû)
-Öôm caây gaây röøng( côõ nhoû)
RÚT KINH NGHIỆM
Thứ năm ngày 01 tháng 02 năm 2010
TẬP ĐỌC
VOI NHÀ
 I/ MUÏC TIEÂU :
- Đọc đúng ,rõ ràng bài , biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu , đọc rõ lời nhân vật 
- Hiểu nội dung : voi rừng được nuôi dưỡng thành voi nhà , làm nhiều việc có ích cho con người ( Trả lời dược các câu hỏi trong SGK )
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Tranh “Voi nhaø”. Aûnh ngoaøi saùch ( Sưu tầm ).
2.Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
- Goïi 3 em ñoïc baøi “Gaáu traéng laø chuùa toø moø”
-Hình daùng cuûa Gaáu traéng nhö theá naøo?
-Tính neát cuûa Gaáu traéng coù gì ñaëc bieät? 
-Ngöôøi thuûy thuû ñaõ laøm caùch naøo ñeå khoûi bò gaáu voà?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi. 
B- Luyeän ñoïc.
-Tranh : Böùc tranh veõ caûnh gì ?
-GV ñoïc maãu laàn 1 (gioïng linh hoaït, ñoaïn ñaàu theå hieän taâm traïng thaát voïng khi xe bò söï coá, hoaûng hoát khi voi xuaát hieän, hoài hoäp chôø ñôïi phaûn öùng cuûa voi, vui möøng khi thaáy voi khoâng ñaäp tan xe coøn giuùp keùo xe qua vuõng laày. Nhaán gioïng caùc töø gôïi taû : khöïng laïi, khoâng nhuùc nhích,voäi vaõ, löøng löõng, quaëp voøi, huô voøi, löõng thöõng ..
-Luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø.
+ Ñoïc töøng caâu :
+ Ñoïc töøng ñoaïn : Chia 3 ñoaïn :
*	Ñoaïn ñaàu : töø ñaàu .. qua ñeâm.
*	Ñoaïn 2 : Gaàn saùng . phaûi baén thoâi.
*	Ñoaïn 3 : coøn laïi/
-Luyeän ñoïc ngaét nhòp :
Baûng phuï : Ghi caùc caâu .
-Chuù yù ñoïc nhòp chaäm raõi.
-Höôùng daãn ñoïc caùc töø chuù giaûi .
- GV giaûng theâm : heát caùch roài : khoâng coøn caùch naøo nöõa, choäp : duøng caûø hai baøn tay laáy nhanh moät vaät. Quaäp chaët voøi : laáy voøi quaán chaët vaøo.
-Nhaän xeùt.
+ Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
+ Thi ñoïc trong nhoùm.
-Nhaän xeùt.
C- Tìm hieåu baøi.
-Vì sao nhöõng ngöôøi ngoài trong xe phaûi nguû ñeâm trong röøng ?
-Moïi ngöôøi lo laéng nhö theá naøo khi con voi ñeán gaàn xe?
-Neáu ñoù laø voi röøng maø noù ñònh ñaäp chieác xe thìcoù neân baén noù khoâng ?
-Con voi ñaõ giuùp hoï nhö theá naøo ?
-Taïi sao moïi ngöôûi nghó laø ñaõ gaëp voi nhaø ?
+ Luyeän ñoïc laïi :
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Cuûng coá : 
-Qua baøi em hoïc ñöôïc ñieàu gì ?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-3 em ñoïc “Gaáu traéng laø chuùa toø moø” vaø TLCH.
-Voi nhaø.
- Chuù voi nhaø quaäp voøi vaøo ñaàu chieác oâ toâ ñeå keùo noù ra khoûi vuõng laày, moät vaøi ngöôøi naáp trong buïi caây phía xa ñang lo laéng nhìn ra.
-Theo doõi, ñoïc thaàm.1 em ñoïc.
-HS noái tieáp ñoïc töøng caâu trong baøi .
-Luyeän ñoïc töø khoù : thu lu, xe, reùt, luøm caây, löøng löõng, lo laéng.
-Hoïc sinh noái tieáp ñoïc töøng ñoaïn .
-HS luyeän ñoïc ngaét nhòp :
-Nhöng kìa,/ con voi quaäp chaët voøi vaøo ñaàu xe/ vaø co mình loâi maïnh chieác xe qua vuõng laày.// Loâi xong,/ noù huô voøi veà phía luøm caây/ roài löõng thöõng ñi theo höôùng baûn Tun.//
-Luyeän phaùt aâm caùc caâu chuù yù ñoïc ngaét nhòp ñuùng.
-HS neâu nghóa cuûa caùc töø chuù giaûi : voi nhaø khöïng laïi, ruù ga, vuïc xuoáng vuõng, thu lu, löøng löõng.
-Vaøi em nhaéc laïi.
-HS luyeän ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
-Thi ñoïc caû baøi .
-Caùc nhoùm thi ñoïc (CN, ÑT, töøng ñoaïn, caû baøi)
-Ñoàng thanh.
-Ñoïc thaàm.
-Vì xe bò sa xuoáng vuõng laày, lhoâng ñi ñöôïc.
-Moïi ngöôøi sôï con voi ñaäp tan xe, Töù 
choäp laáy khaåu suùng ñònh baén xe, Caàøn ngaên laïi.
-HS Thaûo luaän : Khoâng neân baén vì ñoù laø loaøi thuù quyù hieám, caàn baûo veä. Noå suùng cuõng nguy hieåm, vì voi coù theå töùc giaän,, haêng maùu xoâng ñeán choã noù ñoaùn coù ngöôøi baén suùng.
-Voi quaäp chaët voøi vaøo ñaàu xe, co mình loâi maïnh chieác xe qua khoûi vuõng laáy
-Vì voi nhaø khoâng döõ tôïn, phaù phaùch nhö voi röøng maø hieàn laønh, bieát giuùp ngöôøi.
- Vì voi nhaø thoâng minh, tröôùc khi keùo xe, con voi bieát luùc laéc voøi ra hieäu. Sau khi keùo chieác xe ra khoûi vuõng laày, noù bieát huô voøi veà phía luøm caây coù ngöôøi naáp ñeå baùo tin.
-Vì con voi löõng thöõng ñi theo höôùng baûn Tun, nghóa laø ñi veà nôi coù ngöôøi ôû, veà vôùi chuû cuûa noù.
-HS thi ñoïc truyeän.
-Phaûi bieát chaêm soùc nuoâi daïy caùc con vaät coù ích.
RÚT KINHNGHIỆM
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
TỪ NGỮ VỀ LOÀI THÚ. DẤU CHẤM , DẤU PHẨY 
I/ MUÏC TIEÂU :
-
III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
- Goïi 2 em thöïc haønh : 1 em neâu teân con vaät, em kia neâu con vaät ñoù laø thuù nguy hieåm hay thuù khoâng nguy hieåm.
-Goïi tieáp 2 em thöïc haønh hoûi ñaùp vôùi cuïm tö nhö theá naøo ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi.
- Hướng dẫn luyện tập
Baøi 1 : Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.
-GV phaùtbảng nhóm .
 -Giaùo vieân goïi teân con vaät : Con Nai.
-GV nhaän xeùt, chaám ñieåm nhoùm.
-Choát lôøi giaûi ñuùng :
+ Caùo tinh ranh, Gaáu traéng toø moø, Thoû
nhuùt nhaùt, Soùc nhanh nheïn, Nai hieàn laønh, Hoå döõ tôïn.
Baøi 2 (mieäng)
-Goïi 1 em neâu yeâu caàu ?
-Giaùo vieân noùi : Hoå.
-Goïi vaøi em nhaéc laïi.
-Giaùo vieân nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng.
*	Döõ nhö hoå.
*	Nhaùt nhö thoû.
*	Khoeû nhö voi.
*	Nhanh nhö soùc.
- Giaùo vieân giaûng theâm : Nhöõng thaønh ngöõ treân thöôøng duøng ñeå noùi veà ngöôøi, cheâ ngöôøi döõ tôïn “baø ta döõ nhö hoå”, cheâ ngöôøi nhuùt nhaùt “coâ beù aáy nhaùt nhö thoû”, khen ngöôøi laøm vieäc khoeû “caäu aáy khoeû nhö voi”, khen söï nhanh nheïn cuûa ngöôøi “nhanh nhö soùc”
-Em coù theå tìm ñöôïc nhöõng ví duï naøo khaùc?
-Nhaän xeùt.
Baøi 3 : (vieát) GV neâu yeâu caàu.
Baûng phuï. Cheùp saün BT3.
-Goïi 3 em leân baûng thi laøm baøi.
-Nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng 
3.Cuûng coá : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
-1 em noùi teân con vaät : hoå, baùo
-1 em neâu : thuù nguy hieåm.
-1 em hoûi : Traâu caøy nhö theá naøo ?
-1 em ñaùp : Traâu caøy raát khoeû.
-1 em ñoïc. Caû lôùp ñoïc thaàm.
-Chia 6 nhoùm.
-Moãi nhoùm mang teân moät con vaät.
-Nhoùm Nai ñoàng thanh noùi “hieàn laønh”
-HS nhoùm Nai ñaùp “Nai”
-Caùc nhoùm khaùc tham gia troø chôi töông töï.
-1 em neâu yeâu caàu. Ñoïc thaàm.
-Chia 4 nhoùm (thoû, voi, hoå, soùc)
-HS nhoùm Hoå ñoàng thanh noùi : Döõ nhö Hoå.
-HS ñoïc thuoäc caùc cuïm töø so saùnh
-Caùc nhoùm khaùc thöïc hieän töông töï.
-Töøng caëp hoïc sinh trao ñoåi
-Khoeû nhö vaâm, khoeû nhö huøm, nhanh nhö ñieän, nhaùt nhö caùy, toái nhö böng, chaäm nhö seân, chaäm nhö ruøa, löø ñöø nhö oâng töø vaøo ñeàn.
-Troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi”
-HS laøm vôû baøi taäp.
-3-4 em leân baûng thi laøm baøi.
-Töøng em ñoïc keát quaû.
-Nhaän xeùt.
RÚT KINH NGHIỆM
.
TOÁN 
LUYỆN TẬP
I/ MUÏC TIEÂU :
- Thuộc bảng chia 4
- Biết giải bài toán co 1 phép chia ( trong bảng chia 4 )
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau 
- Bài tập cần làm : Bài 1, 2, 3, 5, 
- HS khá, giỏi làm hết 
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Vieát baûng baøi 3-4.
2.Hoïc sinh : Saùch toaùn, vôû BT, baûng con, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giới thiệu bài 
B- Luyện tập
Baøi 1 : Toå chöùc cho HS thi HTL baûng chia 4.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 2 : Goïi 1 em neâu yeâu caàu cuûa baøi.
- Gọi HS lên bảng làm 
-Nhaän xeùt.
Baøi 3 : Goïi 1 em ñoïc ñeà.
-Coù taát caû bao nhieâu hoïc sinh ?
-Chia ñeàu thaønh 4 toå nghóa laø chia nhö theá naøo ?
- Muốn biết mỗi tổ có bao nhiêu HS các em làm như thế nào ?
-Goò 1 em leân baûng laøm. Caû lôùp laøm vôû.
 -Chöõa baøi, cho ñieåm.
Baøi 4 : KK học sinh khá, giỏi làm 
-Goïi 1 em ñoïc ñeà.
-Yeâu caàu hoïc sinh töï laøm baøi.
-Nhaän xeùt.
Baøi 5 : Goïi 1 em ñoïc ñeà.
- Yeâu caàu HS quan saùt vaø laøm baøi.
-Vì sao em bieát hình a ñaõ khoanh vaøo ¼ soá con höôu ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Cuûng coá 
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Tuyeân döông, nhaéc nhôû.
-Chia nhoùm thi HTL baûng chia 4.
-1 em neâu yeâu caàu
-4 em leân baûng laøm, moãi em laøm moät pheùp nhaân, hai pheùp chia theo ñuùng caëp.
-Lôùp laøm vôû BT.
-1 em ñoïc ñeà : Coù 40 hoïc sinh chia ñeàu thaønh 4 toå. Hoûi moãi toå coù maáy hoïc sinh ?
-Coù taát caû 40 hoïc sinh.
- Nghĩa là 40 HS chia làm 4 tổ
- Làm tính chia 
-1 em leân baûng . Lôùp laøm vôû.
Giaûi
Soá hoïc sinh moãi toå coù :
40 : 4 = 10 (hoïc sinh)
Ñaùp soá : 10 hoïc sinh.
-Moät em ñoïc ñeà: Coù 12 ngöôøi khaùch caàn sang soâng, moãi thuyeàn chôû ñöôïc 4 ngöôøi khaùch (khoâng keå ngöôøi laùi thuyeàn). Hoûi caàn maáy

Tài liệu đính kèm:

  • docG.an tuan 24.doc