Giáo án Lớp 1 - Tuần 24

I. MỤC TIÊU

 - Đọc được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyên ; từ và đoạn thơ ứng dụng.

 - Viết được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền.

 - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện

 -KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC

 - Sö dông tranh minh ho¹ trong SGK.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 27 trang Người đăng honganh Ngày đăng 23/01/2016 Lượt xem 484Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90 ; giải được bài toán có phép cộng
-KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
- Sách giáo khoa.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 Hoạt động của giáo viên 
 Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV gọi 2 HS lên bảng làm , HS cả lớp làm vào bảng con.
- GV nhận xét , sửa sai cho điểm 
2 . Bài mới: 
H§1: Giới thiệu cách cộng các số tròn chục.
GV vừa thao tác mẫu vừa hướng dẫn HS cách thực hiện trên que tính 
- Lấy 30 que tính (3 bó que tính 1 chục)
xếp trên mặt bàn 
+ 30 que tính gồm có mấy chục và mấy đơn vị ?( GV ghi bảng )
- Xếp tiếp thêm 2 bó que tính 1 chục dưới 3 bó que tính ta được bao nhiêu? Gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
+ Muốn biết có bao nhiêu que tính ta làm thế nào? 
+ Vậy ta được phép tính gì ? 
+ Vậy 30 +20 được đặt tính như thế nào? Thực hiện như thế nào? 
- GV gọi HS nhắc lại nhiều lần cách thực hiện 
H§2:Thực hành
 Bài 1: 2 em nêu yêu cầu bài tập
+ Khi thực hiện các phép tính dạng này em cần thực hiện như thế nào?
- GV gọi HS lên bảng làm bài.
- GV bao quát giúp đỡ HS yếu.
- GV gọi HS nhận xét ,kết hợp sửa sai 
* Bài 2: 
- GV hướng dẫn HS cách làm (tính nhẩm theo mẫu)
+ Khi tính nhẩm ta nhẩm như thế nào ?
- GV gọi HS nối tiếp nhau nêu miệng kết quả .
- GV nhận xét sửa chữa
* Bài 3
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn tìm cả hai thùng có tất cả bao nhiêu gói bánh ta làm phép tính gì? 
- GV gọi HS lên bảng trình bày bài giải.
- GV nhận xét 
3. Củng cố dặn dò 
 - GV nhận xét giờ học ưu khuyết điểm.
* HS: Viết các số 90, 30, 40, 60,
- HS thao tác theo hướng dẫn của GV
- HS : 30 gồm có 3 chục và 0 đơn vị 
- HS: 20 gồm có 2 chục và 0 đơn vị 
Ta làm tính cộng , lấy 20 cộng với 30 được 50 que tính 
CHỤC
ĐƠN VỊ
2
+
 3
0
 0
5
0
 30 + 20 =
-Thực hiện từ hàng đơn vị sang hàng chục 
+
 20 * 0 cộng 0 bằng 0, viết 0.
 30 * 2 cộng 3 bằng 5, Viết 5
 50 
 20 + 30 = 50
- 5 -> 7 hs nhắc lại
*Bài 1 Tính:
- Thực hiện hàng đơn vị trước rồi đến hàng chục 
- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào bảng con theo dãy bàn .
+
+
+
+
+
 40 50 30 10 20
 30 40 30 70 50
 70 90 60 80 70
 * 2 em nêu yêu cầu bài tập
- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào bảng con theo dãy bàn .
* 2 em đọc đề bài
 Tóm tắt:
	Thùng 1: 20 gói bánh
	Thùng 2: 30 gói bánh
 Cả hai thùng : . . . gói bánh?
- Làm phép tính cộng 
- 1 em lên bảng trình bày bài giải ,HS cả lớp làm vào vở 
Buæi chiÒu :
 ***********
TH to¸n TiÕt 1
I. Môc tiªu
- Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90 ; giải được bài toán có phép cộng
- Áp dụng làm tốt vở bài tập ë vë thùc hµnh.
II. §å dïng d¹y häc
 - Vë thùc hµnh .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.Giíi thiÖu bµi
2. Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp ë thùc hµnh trang 45
Bµi 1 : TÝnh
- Cho HS nªu yªu cÇu bµi 1.
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
- GV nhËn xÐt chung
Bµi 2 TÝnh nhÈm.
- Cho HS nêu yªu cÇu bµi .
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
Bài 3 
- 1 HS đọc bài toán
- Gäi H lªn b¶ng lµm bµi .
- §æi vë ch÷a bµi cña nhau 
Bài 4 : Nèi hai phÐp tÝnh cïng kÕt qu¶
3. Cñng cè dÆn dß
- Nhận xÐt tiết học.
- L¾ng nghe.
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- 3 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- 3 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
*1H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
*1 HS lên bảng lµm
BD - G§tiÕng viÖt Bµi 101 : u©t- uyªt
I. Môc tiªu
- Củng cố cách đọc và viết vần : u©t – uyªt
- Làm tốt bài tập ë vë «n luyÖn. 
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc
 - S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë «n luyÖn TviÖt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1. Giíi thiÖu bµi
 2. Hưíng dÉn HS luyÖn ®äc vµ lµm bµi tËp ë vë ¤L tiÕng ViÖt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học? Cho HS mở sách đọc bµi 100 .
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 100.
Bài 1 Nối
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.Yêu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xét.
Bài 2 Điền u©t hoÆc uyªt 
-Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 2 
- yêu cầu HS ghÐp vÇn vµ ®iÒn ®óng tõ.
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 3 Điền bËc thang hoÆc th¸c n­íc hoÆc tuyÖt ®Ñp.
-Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 3. 
-yêu cầu HS điền tiÕng sao cho ®óng .
-Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng. Gäi HS ®äc l¹i c¸c c©u trªn.
Bài 4 Viết nghÖ thuËt, b¨ng tuyÕt : 2 dòng
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß
- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Đọc cá nhân- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nªu kÕt qu¶
* 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
ÔL THỂ DỤC Bµi thÓ dôc – trß ch¬I vËn ®éng
I. MỤC TIÊU
- Bieát caùch thöïc hieän ba ñoäng taùc vöôn thôû, tay, chaân,vÆn m×nh ,bông ,toµn th©n cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung.
- Bieát caùch ñieåm soá ñuùng haøng doïc theo töøng toå.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
 - Sân trường ; còi .
III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.	
- Đứng vỗ tay, hát Tìm bạn thân
- Giậm chân tại chỗ hoặc chạy nhẹ nhàng 40 - 50 m, sau đó vừa đi vừa hít thở sâu.
2. Phần cơ bản
a) Ôn 2 động tác vươn thở và tay.
b) Động tác chân.
Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi sang bên phải.
* Tập 3 động tác : vươn thở, tay, chân.
c) Ñoäng taùc vaën mình. bông ,toµn th©n
* GV neâu teân ñoäng taùc, laøm maãu, giaûi thích ñoäng taùc cho HS taäp baét chöôùc. 
 + Sau 2 laàn, Moãi laàn 2 x 8 nhòp, GV nhaän xeùt uoán naén ñoäng taùc. 
 + Laàn 3: GV vöøa laøm maãu vöøa hoâ nhòp.
 + Laàn 4-5: Chæ hoâ nhòp khoâng laøm maãu.
* Điểm số hàng dọc theo tổ.
c) Chơi trò chơi “Nhảy ®óng nh¶y nhanh. 3.Phần kết thúc
- Nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà
* HS lắng nghe 
- Cả lớp hát
- HS thực hiện
* GV điều khiển. Trong quá trình tập GV quan sát, nhận xét, sửa sai cho HS . Đội hình hàng ngang.
- Lần 1-2 GV nêu tên động tác, sau đó vừa giải thích vừa làm mẫu với nhịp độ chậm để HS bắt chước. GV hướng dẫn cách thở sau đó cho HS ôn luyện. Xen kẽ giữa các lần GV nhận xét, sửa sai cho HS.(Sau 2L GV mời 1-2 HS thực hiện tốt lên làm mẫu). Đội hình hàng ngang.
- GV điều khiển.
************************************************************************
Thø t­ ngµy 23 th¸ng 2 n¨m 2011
Buæi s¸ng :
 ***********
TiÕng viÖt : BÀI 102 uynh - uych
I. MỤC TIÊU 
- Đọc được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch ; từ và các câu ứng dụng.
 - Viết được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch
 - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang.
-KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
 - Sö dông tranh minh ho¹ trong SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TiÕt 1 : uynh- uych 
 Ho¹t ®éng cña thÇy
 Ho¹t ®éng cña trß
1. KiÓm tra bµi cò 
- §äc bµi 101, viÕt b¶ng con : nghệ thuật băng tuyết, tuyệt đẹp
- GV nhËn xÐt , ghi ®iÓm .
2. Bµi míi 
H§1: Nhận diện vần : uynh
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phân tích vần uynh.
- Cho H cả lớp cài vần uynh.
- GV nhận xét .
b) Đánh vần:
- Có vÇn uynh, muốn có tiếng huynh ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng huynh.
- GV nhận xét và ghi bảng tiếng huynh .
- GV hướng dẫn đánh vần 1 lần.
- Dùng tranh giới thiệu từ “phô huynh”.
- Gọi đánh vần tiếng huynh, đọc trơn từ phô huynh
 * Vần uych : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
 H§2 : Hưíng dÉn viÕt.
- GV viÕt mÉu , nªu quy tr×nh viÕt .
- Yªu cÇu HS viÕt vµo b¶ng con .
- GV chØnh söa t thÕ viÕt cho HS .
H§3: D¹y tõ øng dông.
- GV ghi lÇn lît c¸c tiÕng øng dông lªn b¶ng 
- GV chØnh söa cho HS .
- GV ®äc mÉu , gi¶i thÝch .
+ Em h·y t×m tiÕng ghi vÇn võa häc ë trong c¸c tõ øng dông ?
3. Cñng cè - DÆn dß - Gv nhËn xÐt giê häc
* 3 HS ®äc , 2 HS viÕt b¶ng líp.
* 1 H phân tích vần uynh.
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sát trả lời.
- H cả lớp cài tiếng huynh
- 1 H phân tích tiếng huynh .
- Quan sát, lắng nghe.
- Đánh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhóm, cả lớp.
* HS quan s¸t .
- HS tËp viÕt vµo b¶ng con .
* HS luyÖn ®äc c¸ nh©n . – nhãm – líp .
- HS t×m .
 TiÕt 2: LuyÖn tËp
H§1: LuyÖn ®äc .
a. §äc bµi trªn b¶ng líp.
- Yªu cÇu HS luyÖn ®äc toµn bµi ë tiÕt 1 .
- GV chØnh söa cho HS .
b. §äc c©u øng dông :
- Yªu cÇu HS quan s¸t , nhËn xÐt tranh minh ho¹ .
- GV ghi c©u øng dông lªn b¶ng , yªu cÇu HS ®äc .
- GV chØnh söa cho HS .
- GV ®äc mÉu , gi¶i thÝch vµ gäi HS ®äc cn 
- Yªu cÇu HS t×m tiÕng ghi ©m võa häc trong c©u øng dông .
 Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
H§ 2: LuyÖn viÕt.
- Hưíng dÉn c¸ch viÕt trong vë
- KT c¸ch cÇm bót, t­ thÕ ngåi viÕt
- Giao viÖc
- GV quan s¸t vµ gióp ®ì nh÷ng HS yÕu
+ ChÊm ®iÓm mét sè bµi viÕt
- NhËn xÐt chung bµi viÕt cña HS, ch÷a mét sè lçi sai phæ biÕn
H§ 3 : LuyÖn nãi.
- GV HD quan sát tranh vẽ, giới thiệu chủ đề luyện nói: Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang 
- GV gợi ý câu hỏi, giúp học sinh luyện nói từ 2, 4 câu.
+ Hãy kể tên các loại đèn mà nhà em sử dụng ?
+ Em hãy kể tên một số loại đèn mà em biết ?
+ Ở nhà em sử dụng loại đèn nào để học 
* Cñng cè - DÆn dß
 - Gv nhËn xÐt giê häc
* HS luyÖn ®äc cn – nhãm – líp .
- HS quan s¸t nhËn xÐt .
- HS luyÖn ®äc c¸ nh©n . – nhãm – líp .
- HS ®äc c¸ nh©n .
- HS t×m .
* HS tËp tËp viÕt theo HD cña GV
- HS chó ý theo dâi
* HS th¶o luËn nhãm theo yªu cÇu cña GV
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
TOÁN LUYỆN TẬP 
I.MỤC TIÊU 
- Biết đặt tính, làm tính, cộng nhẩm số tròn chục ; bước đầu biết về tính chất phép cộng; biết giải toán có phép cộng
-KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Bộ đồ dùng toán 1.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 Hoạt động của giáo viên 
 Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ
- Gv gọi 2 HS lên bảng làm BT3 VBT ,cả lớp làm vào bảng con. 
GV nhận xét ,sửa sai, chấm điểm
2.Bài mới
Bài 1	 HS nêu yêu cầu bài tập
+ Khi thực hiện tính cộng cột dọc ta tính từ đâu qua đâu?
- GV gọi HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét sửa chữa
Bài 2: HS nêu yêu cầu bài tập
+ GV khi nhẩm em có thể nhẩm như thế nào? 
- Gọi 1 em lên bảng làm bài còn lại làm vào vở bảng con
+ Em có nhận xét gì về kết quả của hai phép tính : 30 + 20 và 20 + 30 ?
- GV nhận xét sửa chữa 
Bài 3:
- 2 em đọc đề bài
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi ta điều gì? 	
- GV gọi 1 em lên bảng tóm tắt
+ Muốn tìm số bông hoa của cả hai bạn ta làm phép tính gì ?
- GV gọi 1 em lên bảng trình bày bài giải .Còn các em khác làm vào vở 
- GV nhận xét , sửa sai 
Bài 4 . Bài này yêu cầu gì?
+ Muốn nối đúng các số với các phép tính ta cần làm gì? 
- GV gọi 1 HS lên bảng làm ,cả lớp làm vào vở
- GV nhận xét ,sửa sai 
4. Củng cố - Dặn dò 
 - Nhận xét tiết học
* HS làm bài 
* Đặt tính rồi tính:
+ Tính từ phải qua trái 
- 2 em lên bảng làm bài cả lớp làm vào bảng con
*Tính nhẩm :
- HS nhẩm chục theo chục 
- HS : kết quả đều bằng nhau
* HS đọc bài toán 
Tóm tắt:
Lan hái : 20 bông hoa
Mai hái : 10 bông hoa
Cả hai bạn : . . . bông hoa?
+ Ta làm tính cộng 
Bài giải
Số hoa cả hai bạn hái được là:
20 + 10 = 30 (bông)
Đáp số: 30 bông hoa
*. Nối (theo mẫu )
- Phải thực hiện tính 
 -1 em lªn b¶ng lµm 
Buæi chiÒu :
 ***********
G§ BD To¸n Céng c¸c sè trßn chôc 
I. Môc tiªu
- Biết đặt tính, làm tính, cộng nhẩm số tròn chục .
- Giáo dục HS có ý thức học tập môn toán 
II. §å dïng d¹y häc
 - Bộ ĐDHT toán 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Giíi thiÖu bµi
2. Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp.
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh.
- Gọi HS đọc y/cầu bài tập
 20 + 40 = 60 + 30 = 50 + 20 =
 50 + 40 = 40 + 40 = 30 + 70 =
Bµi 2: TÝnh
 70+ 20 + 10 10 + 40 + 40 10 + 20 + 60
 50 + 30 + 10 60 + 20 + 10 40 + 20 +30
-Gäi HS lªn b¶ng líp vµo vë.
Bài 3: Điền dấu(HS Kh¸ giái)
-HS nêu yêu cầu bài.
 - Yêu cầu HS làm bài. 3 em lên bảng làm
 70 + 20  90	 40 + 50 ... 70 + 10 
 50 + 10  70 50 + 30  70	+ 10 
 - GV nhận xét ghi điểm
Bài 4:
Mỹ hái được 30 bông hoa, Linh hái được 50 bông hoa.Hái c¶ hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi ta điều gì? 	
- GV gọi 1 em lên bảng tóm tắt
+ Muốn tìm số bông hoa của cả hai bạn ta làm phép tính gì ?
- GV gọi 1 em lên bảng trình bày bài giải .Còn các em khác làm vào vở 
- GV nhận xét , sửa sai 
3. Củng cố - dặn dò 
 GV nhận xét giê häc
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- 2 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
*3 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
* HS làm bài. 2 em lên bảng làm
* 1HS ®äc bµi to¸n
Tóm tắt:
Mü hái : 30 bông hoa
 Linh hái : 50 bông hoa
Cả hai bạn : . . . bông hoa?
+ Ta làm tính cộng 
1 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
BD - G§tiÕng viÖt Bµi 97 :uynh - uych
I. Môc tiªu
- Củng cố cách đọc và viết vần : uynh-uych
- Làm tốt bài tập ë vë «n luyÖn. 
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc
 - S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë «n luyÖn TviÖt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1. Giíi thiÖu bµi
 2. Hưíng dÉn HS luyÖn ®äc vµ lµm bµi tËp ë vë ¤L tiÕng ViÖt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học? Cho HS mở sách đọc bµi 102 .
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 102.
Bài 1 Nối
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.Yêu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xét.
Bài 2 Điền uynh hoÆc uych .
-Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 2 
- yêu cầu HS ghÐp vÇn vµ ®iÒn ®óng tõ.
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 3 Điền ®Ìn dÇu hoÆc ®Ìn bµn hoÆc huúnh quang
 -Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 3. 
-yêu cầu HS điền tiÕng sao cho ®óng .
-Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng. Gäi HS ®äc l¹i c¸c c©u trªn.
Bài 4 Viết khuúnh tay, huúnh huþch : 2 dòng
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß
- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Đọc cá nhân- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nªu kÕt qu¶
* 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
T - H T ViÖt TiÕt 2
I. Môc tiªu
- Củng cố cách đọc và viết: vần ai - ay . §iÒn ch÷ cã chøa c/k. 
- Làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë thùc hµnh.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1.Giíi thiÖu bµi
 2. Hưíng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë thùc hµnh trang 48 ; 49.
Bài 1 Điền vần, tiếng có vần ai - ay .
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.
-Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. 
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 2 : §iÒn ch÷ : c/k
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.
-Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. 
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 3 Viết: C©y cau cao .
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-Nh¾c HS nÐt nèi c¸c con ch÷.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß
 - GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền.
* HS viết vào vở .
Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 2 n¨m 2011
Buæi s¸ng :
 ***********
TiÕng viÖt BÀI 97 : ¤n tËp
I. MỤC TIÊU 
- Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 98 đến bài 103
 - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 98 đến bài 103.
 - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Truyện kể mãi không hết
- KNS: học sinh tích cực, chủ động trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
 - Kẻ sẵn bảng ôn ; tranh kể chuyện
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 TiÕt 1 : ¤n tËp
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1 . Kiểm tra bài cũ 
- Gọi 3 HS đọc bài.
- Yêu cầu HS viết bảng : khuỳnh tay ,uỳnh uỵch 
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Dạy bài mới 
a. Luyện đọc 
- Bạn nào lên chỉ và đọc cho cô các âm trên bảng ?
- GV đọc và yêu cầu HS lên chỉ chữ.
- GV chỉ bảng không theo thứ tự.
 b. Hoàn thành bảng ôn 
- Cô lấy u ghép với ©n được vần gì ?
- GV ghi bảng : u©n
- Tương tự như vậy, yêu cầu HS ghép lần lượt các âm ở hàng dọc với các âm ở hàng ngang.
- GV ghi bảng, hoàn thành bảng ôn.
c. Đọc từ ứng dụng : 
- GV đọc mẫu.
- GV yêu cầu HS phân tích một số từ
- Yêu cầu HS đọc kết hợp giải nghĩa từ.
d. Luyện viết bảng con :
- Hướng dẫn HS viết từ: hoµ thuËn, luyÖn tËp
Chú ý : Khoảng cách giữa các chữ là một ô, giữa các tiếng trong từ bằng một con chữ o.
- 3 HS đọc bài.
-2 HS lên bảng, cả lớp viết bảng con.
- HS1: Chỉ và đọc các âm ở hàng ngang.
- HS2: Chỉ và đọc các âm ở hàng dọc
- 2 HS lên bảng.
- HS đọc : Cá nhân, ĐT.
- HS : u©n
- HS ghép (mỗi em ghép một vần).
- HS nối tiếp nhau đọc, cả lớp ĐT.
- 1 HS đọc lại.
- HS phân tích từ
- Cá nhân, ĐT.
- HS viết bảng con: hoµ thuËn, luyÖn tËp
 TiÕt 2: LuyÖn tËp
a. Luyện đọc 
- GV yêu cầu HS đọc lại bảng ôn ở T1.
- Đọc câu ứng dụng: GV treo tranh, giới thiệu câu ứng dụng . 
 Sóng nâng thuyền /
 Lao hối hả /
 Lưới tung tròn /
 Khoang đầy cá /
 Gió lên rồi /
 Cánh buồm ơi. //
- Cho HS luyện đọc : tiếng, từ, cụm từ
- Đọc cả bài.
b. Luyện viết 
- GV hướng dẫn cho HS viết vào vở tập viết. 
- Thu vở 8 em, chấm và nhận xét.
c. Luyện nghe nói, kể chuyện 
- Kể chuyện
- GV cho HS đọc tên câu chuyện.
- GV kể theo lần 1 theo mẫu.
- GV kể lần 2 kết hợp chỉ vào tranh. 
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 kể trong nhóm và cử đại diện nhóm kể lại theo câu hỏi gợi ý STK .
 * Củng cố - Dặn dò 
- Nhận xét tiết học. 
- Cá nhân, ĐT.
- HS lắng nghe.
- Cá nhân, ĐT.
- HS viết : hoµ thuËn, luyÖn tËp
- HS nghe.
- HS thảo luận nhóm 4 kể trong nhóm và cử đại diện nhóm kể lại
ĐẠO ĐỨC ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH (T2)
I. MỤC TIÊU 
-Nêu được một số quy định đối với người đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông địa phương.
-Nêu được ích lợi của việc đi bộ đúng quy định
- Thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
-HS có kỹ năng đi bộ đúng qui định.
-Kĩ năng phê phán, đánh giá những hành vi đi bộ không đúng quy định.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
- Vở Bài tập Đạo đức 1, Bảng phụ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ 
- Gv gọi HS trả lời câu hỏi :
+ Ở nông thôn người đi bộ thường đi ở phần đường bên tay nào ?
+ Ở thành phố người đi bộ thường đi ở phần đường nào ? 
- GV nhận xét đánh giá . 
2. Bài mới .
Hoạt động 1: Làm bài tập 3. 
- GV cho HS mở SGK giới thiệu tranh, nêu yêu cầu cho HS làm việc theo nhóm 2
- GV hỏi:Các bạn nhỏ trong tranh có đi bộ đúng quy định không? Vì sao ?
 + Điều gì sẽ xảy ra ?
+ Em sẽ làm gì khi thấy bạn mình đi như thế 
- GV nhận xét .
Hoạt động 2: Làm bài tập 4 .
- GV chia lớp làm nhóm 4, nêu yêu cầu cho HS làm việc .
+ Tranh nào đi bộ đúng quy định, tranh nào đi bộ chưa đúng quy định? 
- GV mời một số HS lên trình bày kết quả trước lớp
- GV cho cả lớp nhận xét bổ sung
Hoạt động 3:Trò chơi “Đèn xanh đèn đỏ ”
- GV hướng dẫn luật chơi và cho HS chơi thử 
- GV là người điều khiển và làm trọng tài trong những lần chơi chính thức .
- Gv nhận xét tuyên dương nhóm chơi hay .
3. Củng cố dặn dò
- GV nhận xét tiết học ưu khuyết.
- HS : Đi sát lề đường bên tay phải.
+ Đi trên vỉa hè.
* HS làm việc với sgk. 
- HS trình bày ý kiến :
+ Các bạn trong tranh đi bộ không đúng quy định vì đi dưới lòng đường.
+ Các bạn có thể sẽ bị xãy ra tai nạn. 
+ Em sẽ khuyên bạn đi trên vỉa hè giành cho người đi bộ .
*HS làm bài tập 4 trong vở bài tập . HS xem tranh và tô màu vào những tranh đảm bảo đi bộ đúng quy định
- HS nối tranh đã tô màu với bộ mặt tươi cười. 
- Tranh 1, 2, 3, 4, 6 đúng quy định.
- Tranh 5, 7, 8 đi bộ sai quy định.
- Là tự bảo vệ mình và người khác.
*HS đứng tại chỗ chơi thử: Khi có đèn xanh hai tay quay nhanh, khi có đèn vàng hai tay quay từ từ, khi có đèn đỏ hai tay không chuyển động.
***********************************************************************************
Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2011
Buæi s¸ng :
 ***********
TOÁN Trõ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
I. MỤC TIÊU 
- Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục ; biết giải toán có lời văn
+ Làm bài tập: 1,2,3.
-KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC 
- Bảng phụ, SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ 
- Gọi 3 em lên bảng làm . cả lớp làm vào bảng con 
GV nhận xét sửa chữa và cho điểm
2.Bài mới
H§1: Giới thiệu cách trừ hai số tròn chục 
- GV thao tác mẫu và hướng dẫn HS cách thao tác trên que tính 
- GV vừa gắn 5 bó que lên và cho HS cũng xếp 5 bó que tính trên mặt bàn và hỏi :
+ Trên bảng có tất cả mấy chục que tính? 
+ Số 50 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
GV vừa ghi vào bảng nêu tiếp : 
+ Cô vừa lấy đi mấy bó que tính 1 chục ?
+ Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
+ Nếu bớt đi ta làm phép tính gì? Còn lại bao nhiêu que tính ?
+ Muốn thực hiện phép tính trừ 50 - 20 ta cần làm gì? 
+ Cũng giống như phép cộng ta cần lưu ý gì khi viết các số theo cột dọc ?
+ Thực hiện từ đâu qua đâu ?
+ Lấy mấy trừ mấy , viết mấy ?
GV gọi HS nhắc lại công thức trừ nhiều lần 
+ Vậy 50 – 20 bằng mầy mấy ?
H§2: Thực hành
* Bài 1: 2 em nêu yêu cầu bài tập
+ GV gọi 1 HS nêu cách thực hiện tính 
- Gọi HS lên bảng làm bài. 
- GV bao quát giúp đỡ HS yếu.
- GV nhận xét sửa chữa
- GV lưu ý các em cách đặt tính
Bài 2: HS nêu yêu cầu bài tập 
GV hướng dẫn HS cách làm
+ Lấy 5 chục trừ 3 chục bằng mấy chục ?
- GV gọi HS nối tiếp nhau nêu miệng kết quả 
- GV ghi bảng
Bài 3: 2 em đọc đề bài
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì ?
+ Muốn tìm số cái kẹo của An bao nhiêu cái ta làm tính gì?
- GV gọi 1 em lên bảng trình bày bài
giải còn lại làm vào vở
GV nhận xét sửa chữa
Bài 4: Bài này yêu cầu gì? 
+ Muốn điền dấu vào chỗ chấm trước tiên ta cần làm gì? 
GV nhận xét– sửa chữa
3.Củng cố và dặn dò: 
- Dặn các em về nhà làm bài tập trong vở bài tập
* HS làm 
 20 + 20 = 40	80 + 10 = 90	60 + 30 = 90
 80 + 10 = 90	40 + 50 = 90	30 + 30 = 60
 30 + 60 = 90
* HS l

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 1 Tuan 24(1).doc