Giáo Án Lớp 1 - Tuần 23 - Đỗ Thị Hương - Trường tiểu học Chu Điện 2

I .Mục tiêu bài học : Giúp HS

 - Đọc, viết được đúng oanh, oach, doanh trại, thu hoạch.

 - Đọc đúng các từ ngữ có chứa vần oanh, oach và câu ứng dụng.

 - Biết nói tự nhiên từ 1– 3 câu theo chủ đề“Nhà máy, cửa hàng, doanh trại”.

 - HS yếu biết đánh vần, HS KT biết tô các chữ cái.

II. Đồ dùng dạy học GV : Bảng ch÷ vi tÝnh, tranh minh họa . HS : Bộ thực hành TV .

III. Các hoạt động dạy học Tiết 1

 1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) : - Lớp đọc: oang, oăng, vỡ hoang, con hoẵng, dài ngoẵng, oang oang, liến thoắng., Một số HS yếu, TB đọc.

 - 2 HS khá đọc đoạn thơ ứng dụng SGK ( bài 94).

2. Dạy học bài mớí * Hoạt động 1 ( 13’) : Dạy vần oanh, oach

 - GV đính 2 vÇn : oanh, oach .HS nhận biết vần, đọc vần, nêu cấu tạo vần.

 - HS so sánh 2 vần oanh, oach

 - HS tìm ghép vần oanh, oach, ghép tiếng mới, HS đọc tiếng ( cá nhân + đồng thanh ) .GV đính tiếng míi cho HS đọc, phân tích cấu tạo tiếng .

 - HS tìm nói từ có chứa tiếng doanh, hoạch. GV đính từ khóa cho HS đọc kết hợp quan sát tranh, GV giảng từ. HS đọc lại cả bài ( cá nhân + đồng thanh )

 * Hoạt động 2 ( 10’): Luyện đọc từ ứng dụng

 - HS thi ®ua nãi từ mở rộng có chứa vần oanh, oach .GV giúp đỡ HS yếu

 - GV đính các từ, cho HS đọc( cá nhân+đồng thanh)- GV kết hợp giảng từ

 * Hoạt động 3 ( 7’): Luyện viết bảng con

 

doc 24 trang Người đăng honganh Ngày đăng 10/01/2016 Lượt xem 371Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo Án Lớp 1 - Tuần 23 - Đỗ Thị Hương - Trường tiểu học Chu Điện 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ác vần, tiếng, từ, câu ứng dụng trong bài 95.
	- Nối đúng các tiếng, từ để tạo thành từ và câu có nghĩa .
	- Điền đúng vần oanh hoặc oach để được từ, câu thích hợp .
	- Giáo dục HS có tính tự giác, tích cực chủ động học tập.
II. Đồ dùngdạy học GV : Bảng ôn, bài tập viết bảng phụ, BNC
 HS : Bảng con, SGK, vở BTTN Tiếng Việt .
 III.Các hoạt động dạy học
	* Hoạt động 1 ( 12’): Luyện đọc bài 95 ( Rèn cho HS kĩ năng đọc trơn ). 
	- GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm
	- Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên .
	- Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm .
	- HS luyện đọc đoạn thơ ứng dụng SGK .
	* Hoạt động 2 ( 15’): HS làm vở bài tập TN Tiếng Việt
	+ Bài tập 1, 2: HS làm việc cá nhân , đọc thầm các tiếng, nhận biết tiếng có vần oanh, oach . Một số HS chữa bài, nêu kết quả, nhận xét .
	- HS đọc bài ( GV rÌn cho HS kĩ năng đọc tiếng .)
	+ Bài tập 3, 4: HS HĐ cá nhân, đọc thầm các tiếng, từ rồi nối các tiếng, từ ®Ó t¹o thành từ, câu cã nghÜa 
	- 2 HS chữa bài, nối các từ trên bảng phụ .
	- GV chấm bài, nhận xét . HS đọc từ, câu. (GV rèn kĩ năng đọc từ, câu)
* Hoạt động 3 ( 5’): 3 nhóm thi đua làm ( bài tập 5 ), lớp nhận xét và đọc lại bài ( cá nhân + đồng thanh ) .
IV. Củng cố dặn dò( 3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại, dặn dò HS về nhà đọc lại bài
Tự học
Rèn kĩ năng đọc viết : Các vần, từ ứng dụng
I. Mục tiêu bài học: Giúp HS
	- Củng cố về đọc, viết các vần đã học trong tuần 22 và các từ ngữ, đoạn thơ ứng dụng chứa các vần đó .
	- HS yếu, TB biết đọc, viết được các vần, từ ngữ ứng dụng, HS KT biết tô viết các vần đơn giản. 
	- Giáo dục HS ý thức tự giác, tích cực chủ động học tập .
II. Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn, Bảng phụ. 
	 HS : Vở ô li, bảng con, SGK.
III. Các hoạt động dạy học
* Hoạt động 1 ( 12’): HS luyện đọc ( Rèn cho HS kĩ năng đọc trơn ).
	- GV đính bảng ôn: ( oa, oe, oai, oay, oan, oăn, oang, oăng, oanh, oach, họa sĩ, mạnh khỏe, quả xoài, gió xoáy, giàn khoan, tóc xoăn, vỡ hoang, con hoẵng, doanh trại, kế hoạch). cho HS đọc thầm, rèn đọc cá nhân nhiều em đọc ( rèn HS yếu đọc kết hợp phân tích vần khó, tiếng khó )
	- Lớp đọc đồng thanh .
	- Thi đua các nhóm đọc .
	* Hoạt động 2 ( 8’): Luyện viết bảng con
	- GV đọc một số vần khó, từ khó cho HS viết .GV uốn nắn rèn HS yếu.
	- Rèn HS yếu viết đúng độ cao, khoảng cách, các nét chữ
	* Hoạt động 3 ( 12’): Luyện viết vở ô li .
	- GV đọc một số vần, từ vừa ôn cho HS viết, GV uốn nắn, rèn HS viết yếu. ( Rèn HS viết chữ 1 li ) . GV chấm bài nhận xét .
IV. Củng cố dặn dò ( 3’): 
- GV nhận xét giờ học, dặn dò HS về ôn các bài đã học trong tuần .
Sáng Thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 2012
 Toán
Luyện tập chung
I - Môc tiªu bài học : Giúp HS
 - Có kĩ năng đọc, viết , đếm các số đến 20; biết cộng ( không nhớ) các số trong phạm vi đến 20; Biết giải bài toán có lời văn.	
 - HS yếu, TB biết đọc, viết, đếm, cộng các số đến 20, HS KT biết tô chữ số.
 - Giáo dục HS ý thức tự giác, chủ động học tập .
II – Đồ dùng dạy học + GV : Bảng phụ viết bài tập .
	 + HS : Bảng con, vở toán , SGK .
III – Các ho¹t ®éng d¹y - häc. * Hoạt động 1 ( 8’): Sử dụng bảng con
 - HS viết các số theo thứ tự từ 1 đến 20, 1 HS yếu viết bảng lớp ( Bài tập 1)
 - HS nhận xét, đọc dãy số . ( GV củng cố về đọc, viết, đếm các số ).
 * Hoạt động 2 ( 12’): HS làm bài tập SGK
 - HS yếu, TB làm bài tập 2, 4( tr 124) : GV chấm bài, HS chữa bài trên bảng phụ, GV chấm bài 2( Củng cố KN cộng nhẩm các số trong phạm vi 20).
 - HS khá, giỏi làm bài tập 2, 4 ( tr 124 ): GV chấm bài 4, HS chữa trên BP, HS nhận xét ( GV củng cố về kĩ năng cộng nhẩm trong PV 20 ).
 * Hoạt động 3 ( 8’ ): HS làm bài vở toán ( Bài tập 3 – tr 124 ).
- HS đọc bài toán, tìm hiểu nội dung bài toán, trình bày bài giải .
- 1 HS chữa bài trên bảng phụ, GV chấm một số bài HS khá, G nhận xét .
( Củng cố về kĩ năng giải toán có lời văn ) . 
 IV. Củng cố dặn dò ( 3’): GV chốt lại bài, nhận xét giờ học .Dặn dò HS về đọc, viết các số từ 1 đến 20, nhớ cách cộng nhẩm các số, các bước giải BT có lời văn .
Học vần
Bài 96 : oat - oăt
I .Mục tiêu bài học : giúp HS
	- Đọc, viết được đúng oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt.
	- Đọc đúng các từ ngữ có chứa vần oat, oăt và đoạn thơ ứng dụng.
	- Biết nói tự nhiên từ 1 – 3 câu theo chủ đề “ Phim hoạt hình”.
	- HS yếu biết đánh vần, HS KT biết tô các chữ cái.	
II. Đồ dùng dạy học GV : Bảng ch÷ vi tÝnh, tranh minh họa . 	 	 HS : Bộ thực hành TV .
III. Các hoạt động dạy học Tiết 1
 1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) : - Lớp đọc: oanh, oach, doanh trại, khoanh bánh, thu hoạch, loạch xoạch, kế hoạch..., Một số HS yếu, TB đọc	 
 - 2 HS khá đọc đoạn thơ ứng dụng SGK ( bài 95).
2. Dạy học bài mớí * Hoạt động 1 ( 13’) : Dạy vần oat, oăt
 - GV đính 2 vÇn : oat, oăt .HS nhận biết vần mới, đọc vần, nêu cấu tạo vần.
 - HS so sánh 2 vần oat, oăt
 - HS tìm ghép vần oat, oăt, ghép tiếng mới, HS đọc tiếng ( cá nhân + đồng thanh ) .GV đính tiếng míi cho HS đọc, phân tích cấu tạo tiếng .
	- HS tìm nói từ có chứa tiếng hoạt, choắt . GV đính từ khóa cho HS đọc kết hợp quan sát tranh, GV giảng từ .
	- Củng cố : HS đọc lại cả bài ( cá nhân + đồng thanh )
 * Hoạt động 2 ( 10’): Luyện đọc từ ứng dụng
	- HS thi ®ua nãi từ mở rộng có chứa vần oat, oăt .GV giúp đỡ HS yếu .
	- GV đính các từ, cho HS đọc( cá nhân+đồng thanh) GV kết hợp giảng từ.
	 * Hoạt động 3 ( 7’): Luyện viết bảng con
	- GV đọc cho HS viết : oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt, GV uốn nắn, rèn HS yếu viết dúngđộ cao, khoảng cách, viết đúng quy trình.
Tiết 2
3. Luyện tập
	* Hoạt động 1 ( 20’) : HS luyện đọc
	+ Luyện đọc bảng lớp : GV chỉ bảng theo thứ tự, bất kì cho HS đọc cá nhân, rèn HS đọc yếu . Lớp đọc đồng thanh .
	+ Luyện đọc đoạn thơ ứng dụng : HS đọc thầm , nhận biết tiếng mới cã vÇn oat, oăt.
	- HS đọc tiếng, đọc từ, đọc đoạn ( cá nhân + đồng thanh) 	 - GV chỉnh sửa phát âm, khuyến khích HS đọc trơn . GV kết hợp giảng từ .
	+ Luyện đọc SGK : GV đọc mẫu, cho HS đọc thầm .
Rèn cá nhân nhiều em đọc, HS nhận xét, GV nhắc nhở, động viên .
 Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm .
* Giải lao ( 5’)
	* Hoạt động 2 ( 5’): Luyện nói theo chủ đề “ Phim hoạt hình ”.
- HS quan s¸t tranh, luyÖn nói theo nhóm đôi , GV hướng dẫn các nhóm .
- HS yếu, TB luyện nói từ 1 – 2 câu theo chủ đề. - HS khá, G luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề.
- Một số HS nói trên lớp, HS nhận xét, GV tổng kết, đánh giá .
* Hoạt động 3 (7’): Luyện viết vở tập viết .
- GV hướng dẫn quy trình viết, tư thế viết, HS viết bài .
- GV uốn nắn, rèn HS viết yếu. - GV chấm bài nhận xét, tuyên dương những HS viết tiến bộ, viết đẹp. 
4. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại bài .
- Dặn dò HS : về đọc kĩ bài và tìm tiếp các tiếng, từ mở rộng có chứa vần oat, oăt( Ví dụ: soát vé, hoạt bát, linh hoạt, rẽ ngoặt, toát mồ hôi, lạnh toát, kiểm soát, dứt khoát, chiếm đoạt, xoàn xoạt, thoăn thoắt )
Đạo đức
Đi bộ đúng quy định (tiÕt 1)
I - Môc tiªu bài học : Giúp HS 
	- Nêu được một số quy định đối với người đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông địa phương., nêu được ích lợi của việc đi bộ đúng quy định.
	- Giáo dục HS có ý thức tự giác đi bộ đúng quy định .
II - Đå dïng dạy học + Giáo viên : tranh bài tập 2, kẻ vạch trò chơi .
	 + Học sinh : Vở bài tập đạo đức
III – Các ho¹t ®éng d¹y - häc. 
* Hoạt động 1(10’) : HS hoạt động nhóm đôi, tự kể cho nhau nghe về việc đi học hàng ngày trên đường, đi như thế nào ?
- Một số HS kể trước lớp .
	- HS nhận xét, liên hệ : Em đã thấy bạn nào, ai đi bộ trên đường bị tai nạn chưa ? Vì sao bị tai nạn ? - GV kết luận.
	* Hoạt động 2 (10’): HS thảo luận nhóm ( 4 em ) .
	- HS quan sát tranh (Bài tập 2) nêu nội dung bài tập.
	- Nhận xét về việc đi bộ của các bạn trong tranh ?
	- Đại diện các nhóm lên trình bày ý kiến, HS nhận xét.
	- GV kết luận, HS liên hệ.
	* Hoạt động 3 (12’):HS thực hành đi bộ đúng quy định . 
	- HS ra sân thực hành ( Chơi trò chơi : Qua đường ).
	- GV nêu luật chơi, HS thi đua theo nhóm, GV tổng kết.
IV. Củng cố dặn dò (3’): GV cho HS đọc ghi nhớ, nhận xét giờ học
	- Dặn dò: HS thực hiện tốt việc đi bộ đúng quy định.
Chiều : Ôn Tiếng Việt
 Bài 96 : oat - oăt
I.Mục tiêu bài học : Giúp HS
	- Củng cố về đọc các vần, tiếng, từ, câu ứng dụng trong bài .
	- Nối đúng các tiếng, từ để tạo thành từ và câu có nghĩa .
	- Điền đúng vần oat hoặc oăt để được từ, câu thích hợp .
	- Giáo dục HS có tính tự giác, tích cực chủ động học tập.
II. Đồ dùngdạy học GV : Bảng ôn, bài tập viết bảng phụ, BNC
 HS : Bảng con, SGK, vở BTTN Tiếng Việt .
 III.Các hoạt động dạy học
	* Hoạt động 1 ( 12’): Luyện đọc bài 96 
	- GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm
	- Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên .
	- Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm .
	- HS luyện đọc câu ứng dụng SGK .
	* Hoạt động 2 ( 15’): HS làm vở bài tập TN Tiếng Việt
	+ Bài tập 1, 2: HS làm việc cá nhân , đọc thầm các tiếng, nhận biết tiếng có vần oat, oăt . Một số HS chữa bài, nêu kết quả, nhận xét .
	- HS đọc bài ( GV rÌn cho HS kĩ năng đọc tiếng .)
	+ Bài tập 3, 4: HS HĐ cá nhân, đọc thầm các tiếng, từ rồi nối các tiếng, từ ®Ó t¹o thành từ, câu cã nghÜa 
	- 2 HS chữa bài, nối các từ trên bảng phụ .
	- GV chấm bài, nhận xét . HS đọc từ, câu. (GV rèn kĩ năng đọc từ, câu)
* Hoạt động 3 ( 5’): 3 nhóm thi đua làm ( bài tập 5 ), lớp nhận xét và đọc lại bài ( cá nhân + đồng thanh ) .
IV. Củng cố dặn dò( 3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại, dặn dò HS về nhà đọc lại bài
	 Ôn Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu bài học: + Giúp HS 
 - Có kĩ năng đọc, viết , đếm các số đến 20; biết cộng ( không nhớ) các số trong phạm vi đến 20; Biết giải bài toán có lời văn.	
 - HS yếu, TB biết đọc, viết, đếm, cộng các số đến 20, HS KT biết tô chữ số.
 - Giáo dục HS ý thức tự giác, chủ động học tập .
II. Đồ dùng dạy học GV: bảng phụ viết bài tập
	 HS: Bảng con, vở bài tập TN Toán
III. Các hoạt động dạy học. * Hoạt động 1 ( 8’): Sử dụng bảng con
	- 2 HS yếu làm bảng lớp, lớp làm bảng con.
	+ GV đọc cho HS viết : các số từ 1 đến 20; từ 20 đến 1.
	- HS nhận xét (GV củng cố về đọc, viết, đếm các số từ 1 đến 20 )
	 * Hoạt động 2( 15’): HS làm vở bài tập TN Toán
	- HS yếu, TB làm bài tập 6, 7 (trang 12): GV chấm bài 6.	
	- HS khá, giỏi làm bài 4, 6, 7 ( trang 12 ) GV chấm bài 4
	- HS chữa bài trên bảng phụ, HS nhận xét.
 ( GV củng cố về kĩ năng giải toán có lời văn )
	 * Hoạt động 3 (7’): Trò chơi “ Tinh nhanh”
	10 + 5 = 12 + 4 = 15 + 2 =
	11 + 7 = 13 + 6 = 10 + 3 = 
- GV nêu luật chơi, 3 nhóm thi đua làm trên bảng lớp,GV nhận xét, tổng kết thi đua.
IV. Củng cố dặn dò (5’): GV cùng HS hệ thống lại bài, nhận xét giờ học
	- Dặn dò HS: Về rèn cách cộng nhẩm và nhớ cách giải bài toán có lời văn.
Sáng Thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2012
Thể dục
 Bài thể dục - Trò chơi vận động
I. Mục tiêu bài học : Giúp HS
 - Biết cách thực hiện 5 động tác : Vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng của bài TD
 - Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục PT chung.
 - Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh.
 - Giáo dục HS có ý thức tự giác, tích cực luyện tập.
II. Địa điểm, phương tiện Sân trường, còi.
III. Các hoạt động 1. Phần mở đầu (5’)
- GV tập trung HS, phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học.
* Khởi động: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát. Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên sân trường 40 – 50 m .Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”.
2. Phần cơ bản (25’)
	* Hoạt động 1 : Ôn 5 động tác thể dục
	+ Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng :
- HS nêu tên động tác, nêu lại cách tập từng động tác .
- HS tập từng động tác( 1 – 2 lần, 2 – 4 nhịp ),GV quan sát, uốn nắn .
	+ Ôn phối hợp 5 động tác :( 1 – 2 lần, 2 – 4 nhịp ).
	* Hoạt động 2: Học động tác toàn thân
	- GV nêu tên động tác, hướng dẫn HS cách thực hiện động tác.
	- HS tập 2 – 3 lần( 2 – 4 nhịp), GV uốn nắn, động viên.
	* Hoạt động 3: HS thực hiện trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh ( 2 – 3 lần).GV hướng dẫn HS cách chơi, HS tham gia chơi ( 2 – 3 lần), GV động viên.
 3. Phần kết thúc (5’)
	- HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát, GV hệ thống lại bài.
	- Dặn dò HS về tập lại bốn động tác thể dục đã học, chuẩn bị giờ sau.
Học vần
Bµi 97 : Ôn tập
I .Mục tiêu bài học : Giúp HS
 - Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 91 đến bài 97.
 - Viết được đúng các vần, từ ngữ ứng dung từ bài 91 đến bài 97.
 - Nghe hiểu câu chuyện: “ Chú gà trống khôn ngoan”.
 - HS khá, G biết kể một đoạn câu chuyện“Chú gà trống khôn ngoan”.
 - HS KT biết tô các vần đơn giản.
II. Đồ dùng dạy học GV : Bảng ôn , tranh truyện kể . 	 HS : Bộ thực hành TV, vở tập viết, SGK
 III.Các hoạt động dạy học Tiết 1
1.Kiểm tra bài cũ(5’):HS đọc viết bảng con : oat, oăt, loắt choắt, hoạt hình.
- 2 HS khá, giỏi đọc câu ứng dụng SGK ( Bài 96 ). GV nhận xét, ghi điểm .
2. Dạy học bài mới : GVgiới thiệu bài .
	* Hoạt động 1 (13’) : Ôn các vần từ bài 91 đến bài 97 	- HS tự nhớ và ghép các vần đã học trong tuần. GV gọi HS nêu vần, hệ thống lại và ghi bảng.
	- HS đọc bảng ôn (cá nhân + đồng thanh) 
	- Rèn HS yếu đọc kết hợp phân tích vần.
	* Giải lao (5’)
	* Hoạt động 2 (12’): HS luyện đọc từ ứng dụng.
	- GV đính các từ, cho HS đọc thầm, nhận biết tiếng có vần vừa ôn, HS đọc tiếng, từ ( cá nhân + đồng thanh). GV giảng từ.
	* Hoạt động 3 (5’): Luyện viết
	- GV đọc vần bất kì, từ ứng dụng cho HS viết bảng con, GV uốn nắn. 
Tiết 2
3. Luyện tập.
	*Hoạt động 1 (17’): Luyện đọc
	- Đọc bảng tiết 1: GV chỉ bất kì, thứ tự cho HS đọc. Rèn HS đọc yếu kết hợp phân tích cấu tạo vần, tiếng, từ vừa ôn .
	- Đọc đoạn thơ ứng dụng: Cho HS đọc thầm, nhận biết tiếng mới có vần vừa ôn . HS đọc tiếng mới, đọc từ, đọc đoạn . (cá nhân, đồng thanh)
	- Luyện đọc SGK: HS đọc thầm, đọc nhóm, Luyện đọc (cá nhân + đồng thanh ). Rèn HS đọc yếu .
	- Thi đua các nhóm.
	* Giải lao ( 3’)
	* Hoạt động 2 (10’): kể chuyện “ Chú gà trống khôn ngoan”.
	- GV kể mẫu câu chuyện theo tranh, HS chú ý lắng nghe.
	- HS hoạt động nhóm đôi, nêu nội dung từng tranh . 
	- GV đính tranh trên bảng, HS khá, giỏi đại diện các nhóm lên kể từng đoạn câu chuyện theo tranh, HS nhận xét bổ xung ý kiến .
	- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS nêu ý nghĩa nội dung câu chuyện, GV chốt lại, giáo dục HS .
	* Hoạt động 3 (7’): Luyện viết vở tập viết.
	- GV hướng dẫn quy trình viết, tư thế viết.
	- HS viết bài, GV chấm, nhận xét kết quả.
4. Củng cố dặn dò (3’): 
	- HS đọc đồng thanh lại bài, GV chốt lại bài học.
	- Dặn dò: HS đọc viết bài ở nhà, tìm tiếp tiếng, từ mở rộng có chứa các vần vừa ôn .
To¸n
Luyện tập chung
I - Môc tiªu bài học : Giúp HS 
 - Thực hiện được cộng, trừ nhẩm, so sánh các số trong phạm vi 20; Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước; biết giải bài toán có nội dung hình học
- HS yếu, TB biết cộng, trừ nhẩm, so sánh các số, HS KT biết tô các chữ số.. - Giáo dục HS cã ý thức tự giác, tích cực học tập .
II - Đå dïng dạy học + GV : Bảng phụ, viết nội dung bài tập .
	 + HS : Bảng con, SGK, vở toán . III - Các ho¹t ®éng dạỵ 
	* Hoạt động 1 ( 10’): Sử dụng bảng con
- Lớp làm bài tập 3 ( tr 125 ): Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4cm, 5 cm.
- 2 HS làm bảng lớp, HS nhận xét .
( GV củng cố về kĩ năng vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước ) .
	* Hoạt động 2 (20’) : Sử dụng SGK
- HS yếu, TB làm bài tập 1, 2 ( trang 125 ).GV chấm bài 1
	- HS khá , giỏi làm BT 1, 2, 4: Bài 1, 2 làm SGK; Bài 4 làm vở toán. GV chấm bài 4. - HS chữa bảng phụ, GV chấm bài, nhận xét.
	( GV củng cố về cộng, trừ nhẩm, so sánh các số trong phạm vi 20 ) .
	( Củng cố về giải toán có nội dung hình học ).
IV . Củng cố dặn dò (5’): GV hệ thống lại bài, nhận xét giờ học.
	- Dặn dò HS nhớ cách cộng, trừ nhẩm, so sánh các số trong PV 20, nhớ các bước giải bài toán có lời văn.
Sáng Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2012
 Toán
Các số tròn chục 
I. Mục tiêu bài học: Giúp HS nhận biết các số tròn chục (từ 10 đến 90). Biết đọc viết, so sánh các số tròn chục.
- HS yếu, TB biết đọc, viết các số tròn chục, HS KT biết tô, viết các chữ số.
II. Đồ dùng dạy học: GV: các thẻ chục que tính, Bài tập viết bảng phụ. 
 HS: Bộ đồ dùng toán 1, bảng con, SGK.
III.Các hoạt động dạy học : * Hoạt động 1 ( 5’): Kiểm tra bài cũ
	* HS lµm tính nhẩm: GV đính bài tập, cho HS nêu yêu cầu của bài
	+Tính nhẩm: 12 + 3 = 16 – 6 = 19 - 5 =	
	- Một số HS yếu, TB nêu kết quả: 10 + 7 = 15 + 4 = 13 – 2 =
	- HS nhận xét ( GV củng cố về KN cộng, trừ nhẩm các số trong PV 20 ). 
	* Hoạt động 2 ( 8’) : Giíi thiÖu c¸c sè trßn chôc
	- HS thùc hµnh lÊy ra c¸c thÎ chôc que tÝnh, GV đính que tÝnh trªn bảng.
	- HS nhËn biÕt sè que tÝnh lÊy ra ®­îc, nhËn biÕt số lượng, c¸ch ®ọc, viÕt các số tròn chục, GV kÕt luËn ghi bảng: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
	- HS đọc, nhận biết: Các số tròn chục là số có 2 chữ số, đều có số 0 ở cuối.
	* Hoạt động 3 ( 20’): Luyện tập
	+ Bài tập 1( trang 127): HS làm miệng ( phần a), nêu kết quả, GV ghi bảng, nhận xét . Phần b, c HS làm SGK, GV chấm phần b ( HS giỏi, khá); Phần c 
( HS yếu, TB) 2 HS chữa bảng phụ.( GV củng cố cách đọc, viết các số tròn chục ).
	+ Bài 2 ( tr 127): HS nêu yêu cầu, làm bảng con, 2 HS yếu làm bảng phụ.
	-	HS nhËn xÐt ( Cñng cè vÒ thứ tự các số tròn chục ).
	+ Bài 3: : GV tổ chức 3 nhóm thi đua, điền dấu đúng, nhanh – nhận xét. IV. Củng cố dặn dò ( 3’): HS nhắc lại bài học, GV chèt l¹i bµi, dÆn dß HS về xem lại bài, nhớ cách đọc, viết, so sánh các số tròn chục.
Học vần
Bài 98 : uê - uy
I .Mục tiêu bài học : giúp HS
	- Đọc, viết được đúng uê, uy, bông huệ, huy hiệu.
	- Đọc đúng các từ ngữ có chứa vần uê, uy và câu ứng dụng trong bài.
	- Biết nói tự nhiên từ 1– 3 câu theo C Đ: Tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, máy bay
	- HS yếu biết đánh vần, HS KT biết tô các chữ cái.	
II. Đồ dùng dạy học GV : Bảng ch÷ vi tÝnh, tranh minh họa . 	 	 HS : Bộ thực hành TV
III. Các hoạt động dạy học Tiết 1
 1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) : - Lớp đọc, viết bảng con : khoa học, khôn ngoan, khoai lang. Một số HS yếu, TB đọc	 
 - 2 HS khá đọc đoạn thơ ứng dụng SGK bài 97
2. Dạy học bài mớí * Hoạt động 1 ( 13’) : Dạy vần uê, uy
 - GV đính 2 vÇn: uê, uy .HS nhận biết vần mới, đọc vần, nêu cấu tạo vần.
 - HS so sánh 2 vần uê, uy
 - HS tìm ghép vần uê, uy, ghép tiếng mới, HS đọc tiếng ( CN + ĐT ). GV đính tiếng míi cho HS đọc, phân tích cấu tạo tiếng .
 - HS tìm nói từ có chứa tiếng huệ, huy . GV đính từ khóa cho HS đọc kết hợp quan sát tranh, GV giảng từ .
 - Củng cố : HS đọc lại cả bài ( cá nhân + đồng thanh )
 * Hoạt động 2 ( 10’): Luyện đọc từ ứng dụng
 - HS thi ®ua nãi từ mở rộng có chứa vần uê, uy .GV giúp đỡ HS yếu .
 - GV đính các từ, cho HS đọc ( cá nhân + đồng thanh, GV kết hợp giảng từ.
	 * Hoạt động 3 ( 7’): Luyện viết bảng con
	- GV đọc cho HS viết : uê, uy, bông huệ, huy hiệu, GV uốn nắn, rèn HS viết yếu viết cho đúng độ cao, khoảng cách và viết liền mạch.
Tiết 2
3. Luyện tập
	* Hoạt động 1 ( 20’) : HS luyện đọc
	+ Luyện đọc bảng lớp : GV chỉ bảng theo thứ tự, bất kì cho HS đọc cá nhân, rèn HS đọc yếu . Lớp đọc đồng thanh .
	+ Luyện đọc đoạn thơ ứng dụng : HS đọc thầm , nhận biết tiếng mới cã vÇn uê, uy.
	- HS đọc tiếng, đọc từ, đọc đoạn ( cá nhân + đồng thanh) 	 - GV chỉnh sửa phát âm, khuyến khích HS đọc trơn . GV kết hợp giảng từ .
	+ Luyện đọc SGK : GV đọc mẫu, cho HS đọc thầm .
Rèn cá nhân nhiều em đọc, HS nhận xét, GV nhắc nhở, động viên .
 Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm .
* Giải lao ( 5’)
	* Hoạt động 2 (5’) Luyện nói theo CĐ:“ Tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, máy bay”.
- HS quan s¸t tranh, luyÖn nói theo nhóm đôi , GV hướng dẫn các nhóm .
- HS yếu, TB luyện nói từ 1 – 2 câu theo chủ đề. - HS khá, G luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề.
- Một số HS nói trên lớp, HS nhận xét, GV tổng kết, đánh giá .
* Hoạt động 3 (7’): Luyện viết vở tập viết .
- GV hướng dẫn quy trình viết, tư thế viết, HS viết bài .
- GV uốn nắn, rèn HS viết yếu. - GV chấm bài nhận xét, tuyên dương những HS viết tiến bộ, viết đẹp. 
4. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại bài .
- Dặn dò HS : về đọc kĩ bài và tìm tiếp các tiếng, từ mở rộng có chứa vần uê, uy
 ( Ví dụ: thuê nhà, đóng thuế, luê thuê, cài khuy, truy bài, tiêu hủy, thủy sản, uy lực, suy nghĩ, suy sụp, hủy bỏ, chung thủy, cơm xuê, trí tuệ, uể oải).
Tự nhiên – xã hội
Cây hoa
I. Mục tiêu bài học:
 - Kể tên và nêu ích lợi của một số cây hoa, Chỉ rễ, thân, lá, hoa của cây hoa.
 - Giáo dục HS có ý thức tự giác chăm sóc và bảo vệ cây hoa, hàng ngày ở nhà và ở những nơi công cộng.
II. Đồ dùng dạy học GV: Một số cây hoa, khăn bịt mắt. 
 HS: Cây hoa, SGK tự nhiên- xã hội.
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ ( 5’): 
- Cây rau có những bộ phận nào ?
- Em hãy nêu ích lợi của cây rau ?
2. Bài mới a) Giới thiệu bài ( 1’)
- GV giới thiệu bài và ghi bảng: Cây hoa Giảng bài mới
* Hoạt động 1 ( 12’) Quan sát cây hoa
- GV cho HS bỏ các cây hoa lên bàn và yêu cầu HS quan sát thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau:
+ Hãy chỉ và nói rễ, thân , lá, hoa của cây hoa em mang đến lớp. Tìm ra sự khác nhau về màu sắc, hương thơm của mỗi loại hoa ?
- Các cây hoa thường được trồng ở đâu?
GV kết luận:
 Có rất nhiều loại cây hoa, các cây hoa đều có rễ, thân, lá, hoa.Mỗi loại hoa đều có màu sắc và hương thơm.
*) Hoạt động 2 ( 10’): Làm việc với SGK
- GV cho hs mở SGK quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
- Kể tên các loại cây hoa có trong SGK ?
- Hoa được dùng để làm gì ?
- Ngoài những cây hoa trong SGK và cây hoa các em đã mang đến lớp, em còn biết loài hoa gì nữa ?
+ GV kết luận
*Hoạt động 3:( 5’)Trò chơi: Đố bạn hoa gì?
- GV hướng dẫn HS cách chơi: Cho 1 em lên tự giới thiệu các đặc điểm của mình sau đó gọi 1 HS đoán, nếu HS đoán sai đổi HS khác
- GV tổ chức cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức.
- GV nhận xét tuyên dương.
4. Củng cố dặn dò (3’)
+ Cây hoa gồm có những bộ phận nào?
+ Hãy nêu ích lợi của cây hoa ?
+ Cần phải chăm sóc và bảo vệ hoa như thế nào ?
GV dặn HS về xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
- GV nhận xét tiết học.
- Một số HS trả lời
- HS nhắc lại đầu bài.
HS hoạt động nhóm ( 4 em)
- HS bỏ các cây hoa lên bàn và quan sát thảo luận nhóm đôi
- HS chỉ và nói cho nhau nghe: Cây hoa đều có rễ, thân, lá, hoa...
- Trồng trong vườn, ngoài ruộng, nơi công cộng, 
Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp, hs nhận xét. 
- HS 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 23 Huong.doc