Giáo án Lớp 1 - Tuần 23

I. MỤC TIÊU :

 + Giúp học sinh củng cố về :

-Đọc , viết, đếm các số đến 20.

-Phép cộng trong phạm vi các số đến 20.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 + Phiếu bài tập , bảng phụ kẻ các bài tập 1,2,3,4/124/ SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2.Kiểm tra bài cũ :

+ Gọi 3 học sinh lên vẽ các đoạn thẳng có độ dài : 9 cm, 7 cm, 10 cm.

+ Sửa bài tập 3/20 / vở Bài tập . 1 em lên bảng

+ Vẽ đoạn thẳng AO dài 3 cm. Đoạn thẳng OB dài 5 cm để có đoạn thẳng AB dài 8 cm

+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

 3. Bài mới :

 

doc 27 trang Người đăng honganh Ngày đăng 22/01/2016 Lượt xem 269Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 23", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ët 
đoạt giải nhọn hoắt 
-GV đọc mẫu .và giải thích từ “ lưu loát ,chỗ ngoặt ”
GV gạch chân tiếng HS tìm 
* Luyện viết 
-GV viết mẫu và nêu quy trình viết 
oat,hoạt hình oăt ,loắt choắt 
TIẾT 2 :Luyện tập
HĐ 1:Luyện đọc 
-GV theo dõi HS đọc và chỉnh sửa khi HS phát âm sai 
-Các câu ứng dụng
 Thoắt một cái ,Sóc Bông đã leo lên ngọn cây .Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng 
GV đọc mẫu 
Luyện đọc các tiếng khó :thoắt , hoạt bát ,nhất ,rừng 
Hướng dẫn hs biết nghỉ hơi ở dấu phẩy 
HĐ 2: Luyện viết 
-GV theo dõi nhắc nhở HS khi viết bài và giúp đỡ HS yếu 
HĐ 3: Luyện nói 
-Trong tranh em nhìn thấy có cảnh gì ?
-Có ai ở trong tranh .Họ đang làm gì 
-Em hãy kể tên phim ,tên nhân vật (người ) trong phim hoạt hình mà em đã xem .
4/ Củng cố :
Trò chơi:
 Tìm tiếng có vần đang học 
Nhận xét tiết học : tuyên dương những HS học tốt 
Dặn dò : về đọc bài nhiều lần và xem trước bài sau .
3 HS điền 
3HS đọc 
2 HS viết bảng lớp và cả lớp viết bảng con
2 HS đọc câu ứng dụng 
-HS phân tích và cài vần oat 
-HS đánh vần vần oat
-Thêm âm h và dấu nặng 
-HS cài tiếng hoạt 
-Aâm h,vần oat và dấu nặng 
HS đánh vần tiếng hoạt 
-Vẽ phim hoạt hình 
-Hs đọc từ :doanh trại 
HS đọc oat - hoạt -hoạt hình
-HS đọc cả hai phần ( đọc cá nhân , nhóm ,cả lớp )
-Giống nhau âm o đứng trước và t đứng sau khác nhau a,ă đứng giữa 
2 HS đọc các từ ngữ 
HS tìm tiếng có chứa vần oat ,oăt
phân tích và đánh vần tiếng đó 
-HS đọc từ ngữ ( đọc cá nhân , nhóm ,cả lớp )
HS viết vào bảng con
-Hs lần lượt đọc toàn bộ tiết 1 
-Đọc nhóm ,cá nhân ,cả lớp 
HS luyện đọc tiếng từ khó 
2 HS đọc toàn bài 
HS đọc từng câu 
Đọc cả bài 4 HS đọc ( cá nhân ,nhóm ,cả lớp )
HS viết bài vào vở tập viết 
oat ,oăt ,hoạt hình ,loắt choắt 
HS đọc tên bài luyện nói 
“Phim hoạt hình “
-Hs quan sát tranh và nêu 
-Có nhiều người xem phim hoạt hình .
-Trong phim có môt cậu bé và một ông già 
-HS lần lượt kể 
Hs đọc toàn bài trong SGK 
HS tham gia trò chơi 
HS tiếng có chứa vần oat ,oăt
Rút kinh nghiệm:
Tốn :
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh củng cố : 
-Kỹ năng cộng trừ nhẩm so sánh các số trong phạm vi 20, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
-Giải bài toán có lời văn có nội dung hình học 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bảng phụ ghi bài tập 2, 4/125.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ : 
+ Sửa bài 3/21 / Vở Bài tập : Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại bài toán. Gọi 2 em lên bảng. 1 em ghi tóm tắt bài toán, 1 em trình bày bài giải.
+ Học sinh nhận xét, sửa sai chung.
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 
 3. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 :Luyện tập thực hành
 Mt :Rèn kỹ năng cộng trừ nhẩm, so sánh các số trong phạm vi 20 .Vẽ Đoạn thẳng có độ dài cho trước. Giải bài toán có lời văn có nội dung hình học 
- Giáo viên cho học sinh mở SGK
Bài 1 : 
-Khuyến khích học sinh tính nhẩm 
-Khi sửa bài nên cho học sinh đọc các phép tính và kết quả tính . Chẳng hạn : 11 + 4 + 2 = 17 đọc là : mười một cộng bốn bằng mười lăm, mười lăm cộng hai bằng mười bảy 
Bài 2 : 
-Yêu cầu học sinh nêu nhiệm vụ phải làm 
Bài 3 : 
-Khi chữa bài có thể cho học sinh đổi vở cho nhau để kiểm tra độ dài đoạn thẳng, vẽ được có đúng bằng 4 cm không 
Bài 4 : 
-Vì bài toán được tóm tắt bằng hình vẽ, nên theo hình vẽ của SGK thì độ dài đoạn thẳng AC bằng tổng độ dài của đoạn thẳng AB và BC . Đọc đó có bài giải như sau : 
Bài giải :
Độ dài đoạn thẳng AC là :
3 + 6 = 9 ( cm )
Đáp số : 9 cm
-Học sinh mở sách
-Học sinh nêu yêu cầu : “ Tính “. Học sinh tự làm bài.
-1 học sinh lên bảng chữa bài .
-Học sinh tự nêu nhiệm vụ (đọc “ lệnh “)rồi làm và chữa bài 
 -Khi chữa bài học sinh khoanh vào 
18
10
a) Số lớn nhất 
b) Số bé nhất 
-Học sinh tự nêu nhiệm vụ phải làm rồi tự làm 
- 1 em lên bảng chữa bài 
-Cho học sinh tự làm bài và chữa bài 
 4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh ngoan 
- Xem lại bài học . Làm bài tập vở Bài tập toán 
- Chuẩn bị bài : Các số tròn chục 
Rút kinh nghiệm:
Luyện tiếng Việt:
ƠN LUYỆN OAT - OẲT
I. MỤC TIÊU : 
- Giĩp HS n¾m ch¾c vÇn oat, o¨t ®äc, viÕt ®­ỵc c¸c tiÕng, tõ cã vÇn oat, o¨t
- Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Vë bµi tËp .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. ¤n tËp: oat, o¨t
- GV ghi b¶ng: oat, o¨t, ho¹t h×nh, l­u lo¸t, chç ngoỈt, nhän ho¾t,...
Tho¾t mét c¸i, Sãc B«ng ®· leo lªn ngän c©y. §ã lµ chĩ bÐ ho¹t b¸t nhÊt...
- GV nhËn xÐt.
2. H­íng dÉn lµm bµi tËp: 
a. Bµi 1:
- Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- Cho HS tù lµm bµi.
- GV nhËn xÐt bµi lµm cđa HS.
b. Bµi 2:
- Cho HS xem tranh vÏ.
- Gäi 3 HS lµm bµi trªn b¶ng.
- GV nhËn xÐt.
c. Bµi 3:
- L­u ý HS viÕt ®ĩng theo ch÷ mÉu ®Çu dßng.
- GV quan s¸t, nh¾c HS viÕt ®ĩng.
3. Cđng cè, dỈn dß:
- GV nhËn xÐt chung tiÕt häc.
- DỈn: luyƯn ®äc, viÕt bµi
- HS luyƯn ®äc: c¸ nh©n, nhãm, líp
- 1 HS nªu: nèi ch÷.
- HS nªu miƯng kÕt qu¶ ® nhËn xÐt.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS lµm bµi → ch÷a bµi → nhËn xÐt.
- HS viÕt bµi: ho¹t h×nh ( 1 dßng)
 lo¾t cho¾t (1 dßng )
- HS nghe vµ ghi nhí.
Rút kinh nghiệm:
Thø t­, ngµy 6 th¸ng 2 n¨m 2013
Học vần :
ƠN TẬP
I. MỤC TIÊU : 
-HS đọc ,viết được các vần của các bài từ 91 đến 96
-Đọc được các từ ngữ : khoa học ,ngoan ngoãn ,khai hoang và đoạn thơ ứng dụng: 
Hoa đào ưa rét
Lấm tấm mưa bay 
Hoa mai chỉ say
Nắng pha chút gió 
 Hoa đào thắm đỏ 
 Hoa mai dát vàng .
-Nghe ,hiểu và kể theo tranh truyện kể “Chú gà trống khôn ngoan” HS cần nhớ tên các nhân vật chính trong truyện 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Bảng ôn tập 
-Tranh minh họa truyện kể 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TIẾT 1
1/ Oån định : hát vui 
2/ Kiểm tra bài cũ :
Đọc :lưu loát ,đoạt giải ,chỗ ngoặt ,nhọn hoắt 
viết :hoạt hình ,loắt choắt 
Đọc câu ứng dụng :
“ Thoắt một cái ,Sóc Bông đã leo lên ngọn cây .Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng 
Nhận xét chấm điểm 
3/ Bài ôn 
a) Giới thiệu bài :
cho HS xem tranh và rút ra vần oa ,oan 
b) Oân các vần đã học 
Các em đã học được những vần gì có âm o ở đầu vần 
GV ghi bảng 
Oa ,oe, oai ,oay ,oan ,oăn ,oang ,oăng ,oat ,oăt ,oach 
GV đính bảng ôn 
*Đọc từ ứng dụng 
Khoa học ,ngoan ngoãn ,khai hoang *Luyện viết 
GV viết mẫu và nêu quy trình viết 
ngoan ngoãn ,khai hoang 
TIẾT 2 :LUYỆN TẬP 
HĐ1: Luyện đọc .
GV theo dõi và chỉnh sửa (nếu có )
* Đọc các câu ứng dụng 
Hoa đào ưa rét
Lấm tấm mưa bay 
Hoa mai chỉ say
Nắng pha chút gió 
 Hoa đào thắm đỏ 
 Hoa mai dát vàng . 
HĐ2 : Kể chuyện 
GV kể hai lần 
GV kể lần hai kết hợp với tranh minh họa Lần 1 (vừa kể vừa kết hợp chỉ tranh )
Lần 2 ( kể riêng từng đoạn vừa kể vừa kết hợp đặt câu hỏi )
Câu 1 . Con Cáo nhìn lên cây và thấy gì ?
Câu 2 .Con Cáo nói gì với gà Trống ?
Câu 3 Con gà Trống nói gì với con Cáo ?
Câu 4.Nghe gà Trống nói xong .Cáođã làm gì ? Vì sao Cáo lại làm như vậy .
4/. Củng cố : 
 Dăn dò :Về đọc bài nhiều lần
Hai HS đọc 
2 HS viết bảng lớp và cả lớp viết bảng con 
2 HS đọc câu ứng dụng 
HS quan sát tranh và nhận xét để rút ra vần oa ,oan 
HS kể 
-HS đọc các vần vừa ghi 
 -Đọc cá nhân ,nhóm ,cả lớp 
-HS đọc âm sau đó ghép âm với âm để thành vần 
-HS đọc cá nhân ,nhóm ,cả lớp 
-HS viết vào bảng con 
-HS đọc toàn bộ tiết 1 
Đọc nhóm ,cá nhân -lớp 
-HS đọc cá nhân 
-Mỗi HS đọc 1 dòng thơ đọc tiếp sức cho đến hết bài 
HS đọc tên truyện “Chú Gà Trống khôn ngoan ”
-HS lắng nghe 
-HS kể từng đoạn dựa vào từng bức tranh 
-HS đọc toàn bài trong SGK
Rút kinh nghiệm:
Tốn :
CÁC SỐ TRÒN CHỤC
I. MỤC TIÊU : 
 + Bước đầu giúp học sinh :
 -Nhận biết về số lượng, đọc viết các số tròn chục ( từ 10 đến 90 )
-Biết so sánh các số tròn chục 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + 9 bó que tính mỗi bó có 1 chục que tính 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ : 
+ Sửa bài 3/22/ Vở Bài tập .2 em lên bảng vẽ hình và ghi số đo trên mỗi hình : 
a) b
+Giáo viên kiểm tra đúng sai 
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 
 3. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1 :Giới thiệu các số tròn chục
 Mt :Học sinh nhận biết số tròn chục từ 10 đến 90 
1. Giới thiệu số tròn chục :
- Giáo viên hướng dẫn học sinh lấy 1 bó ( 1 chục ) que tính và nói :” có 1 chục que tính “ 
-Giáo viên hỏi : 1 chục còn gọi là bao nhiêu ?
-Giáo viên viết : 10 lên bảng 
-Giáo viên hướng dẫn học sinh nói : “Có 2 chục que tính “
- 2 chục còn gọi là bao nhiêu ? 
-Giáo viên viết 20 lên bảng 
- 3 chục còn gọi là bao nhiêu ? 
-Giáo viên viết 30 lên bảng 
-Cho học sinh quan sát hình trong SGK để nêu được
-Giáo viên hướng dẫn học sinh lần lượt tương tự như trên đến 90 
Hoạt Động 2 : 
-Giáo viên hướng dẫn học sinh đếm theo chục từ 1 chục đến 9 chục và đọc theo thứ tự ngược lại 
-Yêu cầu học sinh đọc các tròn chục theo thứ tự từ 10 đến 90 và ngược lại 
-Giáo viên giới thiệu : Các số tròn chục từ 10 đến 90 là những số có 2 chữ số . Chẳng hạn : 30 có 2 chữ số là 3 và 0 
Hoạt Động 3 : Thực hành 
Bài 1 : Hướng dẫn học sinh nêu cách làm bài rồi làm bài và chữa bài trên bảng lớp 
-Giáo viên cho học sinh chữa bài trên bảng lớp 
Bài 2 : Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét dãy số tròn chục theo thứ tự từ bé đến lớn ( a) và thứ tự lớn đến bé (b) 
Bài 3 : So sánh các số tròn chục 
-Giáo viên lưu ý các trường hợp 
 40 60 
 80 > 40 60 < 90 
-Học sinh lấy 1 bó que tính và nói có 1 chục que tính 
-10 ( mười ) 
- 20 ( hai mươi )
- Học sinh tiếp tục lấy 3 bó que tính rồi nói có 3 chục que tính 
 - ( ba mươi ) 30
- Gọi học sinh đọc lại ba mươi 
-Có 4 bó chụ que tính; 4 chục còn gọi là bốn mươi. Bốn mươi được viết số 4 trước số 0 sau ,đọc là bốn mươi
-Cá nhân - đt
-10 em đọc – đt
-Học sinh nêu yêu cầu bài 1: Viết (theo mẫu) đọc số ,viết số 
-Học sinh nêu yêu cầu : Viết số tròn chục thích hợp vào ô trống
-gọi vài học sinh đọc lại bài làm của mình (kết hợp giữa đọc số và viết số )
-Học sinh nêu yêu cầu :Điền dấu , =vào chổ trống
-cho học sinh tự làm bài
-3 em lên bảng chữa bài
4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tốt 
- Dặn học sinh tập viết số , đọc số . Làm bài tập ở vở Bài tập 
- Chuẩn bị bài hôm sau : Luyện tập 
Rút kinh nghiệm:
Luyện tốn:
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU : 
- HS nhËn biÕt chắc chắn c¸c viƯc th­êng lµm khi gi¶i to¸n cã lêi v¨n:
 + T×m hiĨu bµi to¸n ( Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×?)
 + Gi¶i bµi to¸n. Thùc hiƯn phÐp tÝnh ch­a biÕt, tr×nh bµy bµi gi¶i ( nªu c©u tr¶ lêi, viÕt phÐp tÝnh vµ ®¸p sè).
- C¸c b­íc gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 -Các bài tốn ghi sẵn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giíi thiƯu c¸ch gi¶i vµ c¸ch tr×nh bµy bµi gi¶i:
a. H­íng dÉn t×m hiĨu bµi to¸n:
Bµi 1 
- Quan s¸t tranh vµ ®äc thÇm bµi to¸n.
 + Bµi to¸n cho biÕt g×? 
 + Bµi to¸n hái g×?
- GV viÕt tãm t¾t lªn b¶ng.
-§äc thÇm
-§äc bµi to¸n.
Cã 1 vịt mẹ và 8 vịt con. Hỏi cã tÊt c¶ bao nhiêu con vịt ?
§äc tãm t¾t.
b. H­íng dÉn c¸ch gi¶i:
- Muèn biÕt cã mÊy con vịt, ta lµm nh­ thÕ nµo?
- C¸ch tr×nh bµy bµi gi¶i gåm 4 b­íc:
 Bµi gi¶i
 C©u tr¶ lêi
 PhÐp tÝnh
 §¸p sè
HS nªu c¸ch lµm.
1 con + 8 con = 9 con
 Bài giải
 Cĩ tất cả số con vịt là:
 1+8=9 (con)
 Đáp số: 9 con
*GV h­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy bµi vµo vë:
- Ai cã thĨ nªu c©u tr¶ lêi.
- GV chän c©u tr¶ lêi ®ĩng.
- Muèn viÕt ®­ỵc c©u tr¶ lêi cÇn dùa vµo ®©u?
- GV tr×nh bµy bµi gi¶i lªn b¶ng.
- §Ĩ gi¶i ®­ỵc bµi to¸n ta lµm theo mÊy b­íc?
HS nªu.
-Dùa vµo c©u hái.
-2 b­íc: + t×m hiĨu ®Ị
 + gi¶i bµi to¸n
Bµi 2+3 
KT: ViÕt lêi tãm t¾t vµ phÐp tÝnh, ®¸p sè.
Chèt :Muèn viÕt ®ĩng phÐp tÝnh em dùa vµo phÇn nµo cđa bµi to¸n ? 
Cho hs làm vào vở trắng, chấm để ktra năng lực của hs.
 -Giúp đỡ những hs cịn lúng túng.
C. Cđng cè : 
Chèt: Nªu c¸ch tr×nh bµy mét bµi to¸n gi¶i ?
§äc tãm t¾t
HS lµm bµi
dùa vµo phÇn bµi bµi to¸n cho biÕt vµ phÇn bµi to¸n hái g× ?
2/ cĩ : 5 cây cam
 Thêm : 3 cây ổi
Cĩ tất cả : . Cây ?
 Bài giải
3/ cĩ : 7 cái bút
 Cho bạn: 3 cái bút
 Cịn :  cái bút?
 Bài giải
Rút kinh nghiệm:
Luyện tiếng Việt:
ƠN LUYỆN TỔNG HỢP
I. MỤC TIÊU : 
- Giúp hs yếu nắm được cấu tạo của vần và tiến tới đánh vần, đọc được các tiếng từ cĩ vần trên.
Giúp hs giỏi đọc lưu lốt và biết ngắt nghỉ giữa các cụm từ trong câu, biết tìm một số tiếng mới ngồi bài và nghĩa của nĩ.
 - Viết được các tiếng, từ mang vần trên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Chuẩn bị nội dung ơn.
- Một số từ mới ngồi bài học .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 1/ Đọc bảng lớp.
GV ghi nội dung cần ơn lên bảng
Cho hs nối tiếp đọc
Thi đua dãy tổ + đt cả lớp
-Đối với hs giỏi khá
-Đối với hs yếu
-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài
2/ Đọc sgk.
Mở sgk và đọc theo yêu cầu của gv.
3/Chơi trị chơi (tìm và đọc từ mới)
4/ luyện viết
a/ Luyện viết bảng con
- GVviết mẩu lên bảng và nĩi lại quy trình viết của các con chữ.
-Hs viết vào bảng con
 -Nhận xét sửa sai
b/ Viết vào vở trắng
 GV nêu yêu cầu viết.
 Hs viết bài- gv theo giỏi và uốn nắn
3. Cũng cố dặn dị:
 Chấm bài và chữa lỗi
- Nhận xét tiết học
Oa oe oai oay oat oăt oach oan oăn oang oăng oanh
Khoa học ngoan ngỗn khai hoang
Hoa đào ưa rét 
Lấm tấm mưa bay
Hoa mai chỉ say
Nắng pha chút giĩ
Hoa đào thắm đỏ
Hoa mai dát vàng
-Đọc diễn cảm và giải ngĩa một số câu thơ trên.
- Cho phân tích cấu tạo của vần
- Đọc lại vần nhiều lần
-Đánh vần tiếng và đọc lại nội dung trên 
 -Đọc thầm tồn bài
 - Đọc cá nhân theo trang 
 - Đọc theo nhĩm , tổ
 - Đọc đồng thanh cả lớp
ngoan ngỗn
Rút kinh nghiệm:
Thø n¨m, ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2013
Học vần:
UÊ - UY
I. MỤC TIÊU : 
-HS đọc và viết được :uê ,uy ,bông huệ ,huy hiệu 
-Đọc được từ ngữ : cây vạn tuế , xum xuê ,tàu thủy ,khuy áo và câu ứng dụng :
Cỏ mọc xanh chân đê 
 Dâu xum xuê nương bãi 
 Cây cam vàng thêm trái 
 Hoa khoe sắc nơi nơi 
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Tàu hỏa ,tàu thủy ,ô tô ,máy bay 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 Tranh minh họa từ khóa ,câu ứng dụng và phần luyện nói .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 TIẾT 1
1/ Oån định :
 2/ Kiểm tra:
Đọc :khoa học ,ngoan ngoãn ,khai hoang 
Viết :hoan hô ,khai hoang 
Đọc câu ứng dụng :
.Hoa đào ưa rét
Lấm tấm mưa bay 
Hoa mai chỉ say
Nắng pha chút gió 
 Hoa đào thắm đỏ 
 Hoa mai dát vàng 
Nhận xét chấm điểm 
 3/ Bài mới :
* Dạy vần uê 
-GV ghi và đọc vần uê và hướng dẫn cách phát âm ,là phải tròn môi .
-Có vần uê muốn được tiếng huệ thêm âm và dấu gì ?
-Hãy phân tích tiếng huệ 
-GV ghi tiếng huệ 
-Đây là bông gì ?
--GV ghi từ bông huệ 
* Dạy vần uê ( quy trình tương tự như dạy vần uy ) 
 uê uy 
 huệ huy 
bông huệ huy hiệu 
So sánh 2 vần uê ,uy 
*Đọc từ ngữ ứng dụng 
cây vạn tuế tàu thủy 
 xum xuê khuy áo 
-GV đọc mẫu .và giải thích từ “ xum xuê ”
GV gạch chân tiếng HS tìm 
* Luyện viết 
-GV viết mẫu và nêu quy trình viết 
uê,bông huệ ,uy, huy hiệu
 TIẾT 2 :Luyện tập
HĐ 1:Luyện đọc 
-GV theo dõi HS đọc và chỉnh sửa khi HS phát âm sai 
-Các câu ứng dụng
 Cỏ mọc xanh chân đê 
 Dâu xum xuê nương bãi 
 Cây cam vàng thêm trái 
 Hoa khoe sắc nơi nơi 
GV đọc mẫu 
Luyện đọc các tiếng khó :khoe ,hoa ,trái .
HĐ 2: Luyện viết 
-GV theo dõi nhắc nhở HS khi viết bài và giúp đỡ HS yếu 
HĐ 3: Luyện nói 
-Trong tranh em nhìn thấy gì ?
-Em hãy chỉ và nêu tên từng đồ vật trong tranh và nêu tác dụng của chúng .
4/ Củng cố :
Trò chơi:
 Tìm tiếng có vần đang học 
Nhận xét tiết học : tuyên dương những HS học tốt 
Dặn dò : về đọc bài nhiều lần và xem trước bài sau .
3HS đọc 
2 HS viết bảng lớp và cả lớp viết bảng con 
2 HS đọc câu ứng dụng 
-HS phân tích và cài vần uê 
-HS đánh vần vần uê 
-Thêm âm h và dấu nặng 
-HS cài tiếng huệ 
-Aâm h,vần uê và dấu nặng 
HS đánh vần tiếng huệ 
-bông huệ 
-Hs đọc từ :bông huệ 
HS đọc uê - huệ -bông huệ 
-HS đọc cả hai phần ( đọc cá nhân , nhóm ,cả lớp )
-Giống nhau âm u đứng trước và khác nhau ,âm ê ,u đứng sau 
2 HS đọc các từ ngữ 
HS tìm tiếng có chứa vần uê ,uy 
phân tích và đánh vần tiếng đó 
-HS đọc từ ngữ ( đọc cá nhân , nhóm ,cả lớp )
HS viết vào bảng con
-Hs lần lượt đọc toàn bộ tiết 1 
-Đọc nhóm ,cá nhân ,cả lớp 
HS luyện đọc tiếng từ khó 
2 HS đọc toàn bài 
HS đọc từng câu 
Đọc cả bài 4 HS đọc ( cá nhân ,nhóm ,cả lớp )
HS viết bài vào vở tập viết 
uê ,uy, bông huệ ,huy hiệu 
HS đọc tên bài luyện nói 
“Tàu hỏa ,tàu thủy ,ô tô ,máy bay “
-HS quan sát tranh và nêu 
Hs đọc toàn bài trong SGK 
HS tham gia trò chơi 
HS tìm tiếng có chứa vần uê,uy
Rút kinh nghiệm:
Đạo đức:
ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH
I . MỤC TIÊU :
- Học sinh hiểu : Phải đi bộ trên vỉa hè , nếu đường không có vỉa hè phải đi sát lề đường . Qua đường ở ngã 3 , ngã 4 phải đi theo đèn hiệu và đi vào vạch quy định . Đi bộ đúng quy định là bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người .
- Học sinh thực hiện đi bộ đúng quy định .
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Ba chiếc đèn hiệu làm bằng bìa cứng : Đỏ , vàng , xanh .
Vở BTĐĐ1
Hình xe ô tô , xe máy , xe đạp . Các điều công ước QT về QTE .(3.8.18.26)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định : hát , chuẩn bị đồ dùng HT .
2.Kiểm tra bài cũ :
Trẻ em có quyền gì và có bổn phận gì ?
Em phải cư xử với bạn như thế nào khi cùng học cùng chơi ?
Em đã thực hiện tốt những điều đã học chưa ? Hãy kể một việc làm tốt của em đối với bạn .
- Nhận xét bài cũ , KTCBBM.
 3.Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
TIẾT : 1
Hoạt động 1 : Làm bài tập 1
Mt : Học sinh nhận biết phần đường dành cho người đi bộ ở Thành phố và Nông thôn . 
Cho Học sinh quan sát tranh , Giáo viên hỏi :
+ Trong Tp , người đi bộ phải đi ở phần đường nào ?
+ Ở nông thôn, khi đi bộ ta phải đi ở phần đường nào ?
+ Tại sao ta phải đi ở phần đường như vậy ?
* Giáo viên kết luận : 
Hoạt đôïng 2 : Làm BT2 
GV treo tranh
GV nhận xét kết luận :
T1,3 : Các bạn nhỏ đi bộ đúng quy định ở đường nông thôn . Các bạn qua đường đúng quy định ở đường trong thành phố.
T2 : Bạn nhỏ chạy băng qua đường trong khi xe cộ qua lại như trên là sai quy định ..
Hoạt động 3 : TC “ Qua đường ”
Giáo viên vẽ ngã tư có vạch quy định cho người đi bộ và chọn Học sinh vào các nhóm : Người đi bộ , xe đạp , xe máy , ô tô 
Giáo viên phổ biến luật chơi : mỗi tổ chia 4 nhóm nhỏ đứng ở 4 phần đường . Khi người điều khiển đưa đèn đỏ cho tuyến đường nào thì người đi bộ và xe phải dừng lại trước vạch , còn người đi bộ và xe ở tuyến đường có đèn xanh được phép đi, những người nào phạm luật sẽ bị phạt .
Giáo viên nhận xét , nhắc nhở những em còn vi phạm .
Học sinh lập lại tên bài học 
Học sinh quan sát tranh , trả lời .
Đi trên vỉa hè , qua đường phải đi vào vạch quy định dành cho người đi bộ .
Đi sát lề đường bên phải .
Để tránh xảy ra tai nạn giao thông .
Học sinh quan sát tranh nêu nhận xét , thảo luận .
Đại diện lên trước lớp chỉ vào từng tranh trình bày .
Lớp nhận xét , bổ sung ý kiến .
- Học sinh đóng vai người đi xe đạp , ô tô , xe máy , đi bộ ( đeo hình trước ngực ).
Học sinh tham gia chơi nhiều lần để nắm được cách đi lại trên đường .
 4.Củng cố dặn dò : 
Em vừa học bài gì ? Khi đi bộ trên đường phố nên đi ở phần đường nào là đúng quy định ?
Nhận xét tiết học , tuyên dương Học sinh hoạt động tích cực .
Rút kinh nghiệm:
Luyện tiếng Việt :
LUYỆN ĐỌC VIẾT UY - UÊ
I. MỤC TIÊU : 
- Giĩp HS n¾m ch¾c vÇn uª, uy , ®äc, viÕt ®­ỵc c¸c tiÕng, tõ cã vÇn uª, uy
- Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Vë bµi tËp .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. ¤n tËp: uª, uy
- GV ghi b¶ng: uª, uy, b«ng huƯ, xum xuª, huy hiƯu, tµu thđy, khuy ¸o...
Cá mäc xanh ch©n ®ª
D©u xum xuª n­¬ng b·i
c©y cam vµng thªm tr¸i...
- GV nhËn 

Tài liệu đính kèm:

  • dockhanhvanbsa tuan 23.doc