Giáo án Lớp 1 - Tuần 23

I/ Yêu cầu cần đạt:

- HS ñoïc ñöôïc : oanh, oach, doanh traïi , thu hoaïch; Từ và câu ứng dụng.

- Viết ñöôïc : oanh, oach, doanh trai , thu hoaïch.

- Luyện nói từ 2-4 câu theo chuû ñeà : Nhaø maùy, cöûa haøng, doanh traïi.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoaï caùc phaàn SGK, baûng con , vôû taäp vieát.

III/ Hoạt động dạy học :

 

doc 25 trang Người đăng honganh Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 395Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 23", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t bổ sung. 
GVKL: Tranh 1: Đi bộ đúng quy định. 
 Tranh 2: Bạn nhỏ chạy qua đường là sai quy định. 
 Tranh 3: Hai bạn sang đường đúng quy định. 
*Họat động 3: Trò chơi qua đường.
- Hdẫn HS cách chơi trò chơi. 
- Hs tiến hành trò chơi. 
- Cả lớp nhận xét khen thưởng những bạn đi đúng quy định. 
4/.Củng cố: 
 + Đường em đi thuộc đuờng nông thôn hay thành phoá?
 + Khi ra đường em đi bộ ở đâu? Tại sao? 
5/.Nhận xét tiết học:
- Tuyên dương những em học tốt 
- Dặn dò: Đi bộ đúng quy định mỗi ngày. 
- CB bài để học tiết T2. 
-----------------------------¯------------------------------
ÂM NHẠC
ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: BẦU TRỜI XANH, TẬP TẦM VÔNG
PHÂN BIỆT CÁC CHUỖI ÂM THANH ĐI LÊN, ĐI XUỐNG, ĐI NGANG
-----------------------------¯------------------------------
*Hoïc vaàn: OÂn luyeän theâm cho HS.
- HS vieát vôû 5 oâ li bài oanh , oach . 
- HS laøm vôû baøi taäp GV h/dẫn chung , HS laøm CN
HSyeáu:- Hd caùc em ñaùnh vaàn töøng cuïm töø ñoïc, noái thaønh caâu coù nghóa .
- Xem tranh veõ gì choïn vaàn thích hôïp ñieàn.
- HS ñoïc SGK baøi cuõ, baøi môùi : Lưu ý các em phaùt aâm ñuùng caùc tieáng coù vaàn ñaõ hoïc.
-----------------------------¯------------------------------
Thöù ba ngaøy 26 thaùng 01 naêm 2010
HOÏC VAÀN
Oat- oaêt
I/ Yêu cầu cần đạt:
 - HS ñoïc ñöôïc :oat, oaêt, hoaït hình, loaét choaét ;từ và các câu ứng dụng.
- Viết ñöôïc : oat, oaêt, hoaït hình, loaét choaét.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chuû ñeà :Phim hoạt hình.
II/ Ñồ dùng dạy học : 
- Tranh minh hoaï caùc phaàn SGK, baûng con , vôû taäp vieát.
III/ Các hoạt động dạy :
Tieát1
1/ OÅn ñònh : Kieåm dieän.
2/ Kieåm tra :
- 1 HS ñoïc vieát, cả lớp viết bảng con: khoanh tay, mới toanh, kế hoạch,.. . 
- 2 HS ñoïc bài SGK.
- Nhaän xeùt ghi ñieåm
3/ Baøi môùi:
a/ Giôùi thieäu baøi: GV vaøo baøi ghi töïa baøi , HS nhắc lại .
 b/ Daïy vaàn môùi:
 	* Vần oat
 Nhaän dieän , phaân tích ,so saùnh 
- GV vieát vaàn oat HS nhaän xeùt :
- Vaàn oat coù 3 con chö õ o, a vaø t. o tröôùc a giöõa t sau . 
- So saùnh vôùi oan:
 + Gioáng: oa tröôùc
 + Khaùc : oat có t sau
- HS caøi vaàn oat baûng caøi.
 Ñaùnh vaàn, ghép tiếng:
- Em nào có thể đánh vần được cho cô?
 - GV höôùng daãn ñaùnh vaàn ñoïc oa tröôùct sau ( o - a- t - oat - oat )
- HS ñaùnh vaàn –ñoïc: CN - N - L
- HS lấy vần oat ghéo bảng.
- 1 HS ñoïc vaàn– HS nhaän xeùt nhaéc laïi.
- GV: Theâm aâm h , daáu naëng ñeå taïo tieáng môùi (hoaït )
- HS phaân tích: h tröôùc oat sau, daáu naëng döôùi aê. HS yeáu nhaéc laïi.
- GV höôùng daãn ñaùnh vaàn : - hôø – oat – naëng - hoaït. 
- HS ñaùnh vaàn : CN –N -L
- HS quan saùt tranh SGK ruùt töø khoa:ù hoaït hình - ñoïc.
- GV ñoïc: - oat - hôø – oat – naëng – hoaït - hoaït hình. 
- HS ñoïc CN-N-L
 * Vần oaêt: Quy trình töông töï
- Vaàn oaêt coù 3 con chö oaê vaø t. o tröôùc aê giöõa t sau
-So saùnh vôùi oat:
 + Gioáng : o tröôùc, t sau 
 + Khaùc: oăt có aê giöõa. 
 - GV đánh vần , đọc mẫu : oăt - hờ - oăt - hoắt - nặng - hoặt - hoặt hình 
- HS ñoïc 2 vaàn CN- N - L :
d/Luyện vieát:
- GV vieát maãu noùi quy trình : oat, oaêt, hoaït hình, loaét choaét
- HS vieát baûng con , GV nhận xét , sửa cách viết .
e/ Töø ngöõ öùng duïng:
- GV vieát töø ngöõ öùng duïng Sgk
- HS ñoïc thaàm tìm tieáng môùi, gaïch chaân.
- HS ñoïc töø phaân tích tieáng môùi.
- GV ñoïc maãu giaûi thích ( tranh, lôøi)
- HS ñoàng thanh.
 * Cuûng cố: Gọi 3 HS đđọc bài tìm tieáng coù vaàn vöøa hoïc p/tích . 
 * Nhaän xeùt tieát hoïc.
Tieát 2
 * Luyeän ñoïc: HS yeáu nhaåm ñaùnh vaàn ñoïc 
 - Luyeän ñoïc baûng tieát 1 : CN - N - L
 ( Ghi ñieåm caù nhaân)
 a/ Luyeän ñoïc baøi öùng duïng : 
- HS quan saùt thaûo luaän nhoùm ñoâi tranh veõ gì ?
- GV toùm laïi nội dung tranh vaø ghi baûng baøi öùng duïng SGK
- HS ñoïc thaàm tìm tieáng môùi
- 1 HS ñoïc – HS nhaän xeùt ñoïc laïi.
- GV höôùng daãn ñoïc : ñuùng ,hay, dieãn caûm. Ñoïc maãu.
- HS ñoïc : CN - N - L.
b/Luyeän ñoïc Sgk:
- GV đọc mẫu HDHS đọc.
-HS đọc CN - N - L .
c/ Luyeän noùi:
- HS ñoïc ñeà taøi : Phim hoaït hình.
- HS quan saùt thaûo luaän nhoùm ñoâi tranh veõ gì ? 
- Sau đó ø keå cho baïn nghe mình thaáy caûnh gì ôû trong böùc tranh , 
- Trong caûnh ñoù em thaáy nhöõng gì ? Coù ai trong caûnh hoï ñang laøm gì ? Noùi veà boä phim maø em thích, em ñaõ xem . 
d/Luyeän vieát:
- HS vieát vôû taäp vieát : oat, oaêt, hoaït hình , loaét choaét .
- 1 HS nhắc tư thế ngồi viết . HS viết bài , GV theo dõi 
- Chaám moät soá vôû - trả bài , nhaän xeùt.
4/ Củng cốá:
- Goïi 4 HS ñọc bài tìm tiếng vaàn vöøa hoïc p/tích .
5/ Nhaän xeùt – daën doø:
- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. Tuyeân döông nhaéc nhôû.
- Xem tröôùc baøi oân taäp, ñoïc lại baøi ,chieàu laøm vôû baøi taäp .
-----------------------------¯------------------------------
TOAÙN
 LUYỆN TẬP CHUNG 
I / Y/C cần đạt: Làm bài tập 1,2,3,4.
- Có kỹ năng đọc , viết , đếm các số đến 20.
- Biết cộng ( không nhớ) các số trong phạm vi 20.
- Biết giải bài tóan có lời văn .
II/ Các hoạt động dạy học :
1/ OÅn định : HS hát 
2/ Bài cũ : 
- HS veõ ñoaïn thaúng : 2 cm, 5cm , 
- Gọi HS lên bảng làm : 13 cm – 3 cm 
 12 cm + 5 cm 
3/ Bài mới 
a/Giôùi thieäu baøi : GV vaøo baøi ghi töïa baøi , HS nhắc lại 
b/Hd làm các bài tập:
 *Bài 1: HS nêu yêu cầu ( viết các số từ 1 -> 20 vào ô trống )
- Gọi 1 HS đếm từ 1 -> 20 
- HS tự điền vào vở, GV hướng dẫn HS yeáu: ô thứ nhất điền số 1, ô thứ hai điền số 2...
- Chữa bài: yêu cầu HS đọc lại các số . 
 *Bài 2: HS nêu yêu cầu ( điền số thích hợp vào ô trống )
- Gọi 3 HS lên bảng làm 
- Hướng dẫn : lấy 11 + 2 = 13 điền số 13 vào ô thứ nhất , sau đó lấy 13 cộng tiếp với 3
được 16 điền ô trống thứ hai . 
- Lớp làm vào Sgk . .
- Chữa bài GV , HS nhận xét 
 * Bài 3: HS đọc bài tóan 
- GV tóm tắt , 1 HS lên điền số vào tóm tắt và đọc lại 
- Gọi 1 HS lên giải . GV Gợi ý cho HS yếu nhaéc laïi bài giải theo 4 bước:
 + Bước 1: Ghi bài giải 
 + Bước 2: Câu trả lời 
 + Bước 3: Phép tính 
 + Bước 4: Đáp số 
 Bài giải :
 Số bút ở hộp đó là : 
 12 + 3 = 15 (cái bút )
 Đáp số : 15 cái bút 
 * Bài 4: - HS đọc yêu cầu ( điền số thích hợp vào ô trống )
- GV làm mẫu : Lấy 13 , 12 lần lượt cộng với các số ở hàng trên , kết quả được bao nhiêu viết xuống ô vừa lấy số đã cộng 
- Gọi 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào Sgk .
- Chữa bài GV , HS nhận xét ,
4/ Củng cố : 
- Gọi HS giải miệng bài toàn theo tóm tắt : 
 Có : 2 bút chì 
 Thêm : 4 bút chì 
 Có tất cả :.bút chì ? 
5/ Nhận xét – daën doø : 
- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. Tuyeân döông nhaéc nhôû.
- Xem laïi baøi học, chieâuø làm vôû bài tập 
- Chuẩn bị bài sau : Luyện tập 
-----------------------------¯------------------------------
* Toaùn: OÂn tập
- HS laøm vôû 5 oâ li baøi 1 vaø 2, 3 ,4 SGK .
 HS yeáu nhaéc laïi caùc böôùc baøi giải bài toán.
- HS laøm vôû baøi taäp, GV h/dẫn chung HS laøm CN.
 HS yeáu : nhaéc laïi caùc böôùc baøi giaûi , caùch ve õñoaïn thaúng.
-----------------------------¯------------------------------
	 BUOÅI CHIEÀU
MĨ THUẬT
XEM TRANH CÁC CON VẬT
-----------------------------¯------------------------------
*Nghệ thuật: OÂn tập.
- GV cho HS ôn lại cách sử dụng thước kẻ, kéo, bút chì.
- HS tập đặt thước sao cho thẳng và dùng tay giữ ở giữa thước không để thước xê dịch.
- HS tập cắt theo các đường thẳng sao cho đường thẳng không bị răng cưa.
-HS di bút chì lên xuống, dọc ngang theo chiều đặt thước của mình
- HS thực hành –GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng
-----------------------------¯------------------------------
* Hoïc vaàn: OÂn luyeän theâm cho HS.
- HS vieát vôû 5 bài oat oăt .
- HS laøm vôû baøi taäp GV h/dẫn chung , HS làm CN
 HS yeáu: Hd caùc em ñaùnh vaàn töøng cuïm töø ñoïc, noái thaønh caâu coù nghóa .
- Xem tranh veõ gì choïn vaàn thích hôïp ñieàn.
- HS ñoïc SGK baøi cuõ, baøi môùi: Hd caùc em phaùt aâm ñuùng caùc tieáng coù vaàn ñaõ hoïc.
-----------------------------¯------------------------------
 Thöù tö ngaøy 27 thaùng 1 naêm 2010
HOÏC VAÀN
OÂN TAÄP
I/ Yeâu caàu caàn ñaït
- HS ñoïc ñöôïc caùc vaàn, töø ngöõ, caâu öùng duïng töø baøi 91 ñeán baøi 97.
- Vieát ñöôïc caùc vaàn, töø ngöõ öùng duïng töø baøi 91 ñeán baøi 97.
- Nghe hieåu vaø keå ñöôïc moät ñoaïn truyeän theo tranh truyeän keå: Chuù Gaø troáng khoân ngoan.
- HSKG: Keå ñöôïc töø 2- 4 ñoaïn truyeän theo tranh.
II/ Ñồ dùng dạy học :
- Tranh minh hoaï caùc phaàn SGK, baûng con , vôû taäp vieát.
III/ Các hoạt động dạy :
Tieát 1
1/ OÅn ñònh : Kieåm dieän.
2/ Kieåm tra:
- 4 HS ñoïc vieát 4 töø ngöõ baøi tröôùc( 3 nhoùm vieát 3 töø)
- 2 HS ñoïc caâu öùng duïng baøi tröôùc.
 Nhaän xeùt ghi ñieåm.
3/ Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi : GV vaøo baøi ghi töïa baøi , HS nhắc lại . 
b/ OÂn taäp:
 * Caùc chöõ vaø vaàn ñaõ hoïc:
- GV vieát baûng oân vaàn SGK
- GV ñoïc vaàn HS vieát (Coù theå chia nhoùm , moät laàn moãi nhoùm vieát moät vaàn)
- GV hoûi: Trong caùc vaàn naøy coù gì gioáng nhau?
- HS luyeän ñoïc vaàn theo: CN-N-L
- HS, GV nhaän xeùt chænh söõa
c/ Töø ngöõ öùng duïng:
- GV vieát töø ngöõ öùng duïng sgk
- HS ñoïc thaàm tìm tieáng coù vaàn vöøa oân, gaïch chaân.
- HS ñoïc töø phaân tích tieáng gaïch chaân.(HS yeáu ñaùnh vaàn, ñoïc)
- GV ñoïc maãu giaûi thích( tranh, lôøi)
- HS ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh.
d/ Luyện vieát
- HS vieát baûng con: ngoan ngoãn , khai hoang .
- GV chænh söûa.
 * Cuûng coá: Gọi 3 HS đọc r/tích tieáng coù vaàn vöøa oân .
 * Nhận xeùt tieát hoïc.
Tieát 2
 * Luyeän taäp:
 	a/Luyeän ñoïc: HS yeáu ñaùnh vaàn ,ñoïc.
- Luyeän ñoïc baûng tieát1 : CN - N - L
 ( Ghi ñieåm caù nhaân )
b/ Luyeän ñoïc baøi öùng duïng: 
- HS quan saùt thaûo luaän nhoùm ñoâi tranh veõ gì ?
- GV toùm laïi nội dung tranh vaø ghi baûng caâu öùng duïng SGK
- HS ñoïc thaàm tìm tieáng coù vaàn vöøa oân –phaân tích.
- 1 HS ñoïc – HS nhaän xeùt ñoïc laïi.
- GV höôùng daãn ñoïc : ñuùng ,hay, dieãn caûm. Ñoïc maãu.
- HS ñoïc: CN-N-L.
c/Luyeän ñoïc SGK: 
- GV đọc mẫu HDHS đọc.
- HS đọc CN - N - L
d/ Keå chuyeän :
- HS ñoïc teân chuyeän : Chú gà trống khôn ngoan
- HS nghe kể lần 1( GV vừa kể vừa chỉ tranh ) 
- HS nghe kể lần 2( từng đọan ) GV vừa kể vừa hỏi HS 
 + Đọan 1 : Trong tranh vẽ gì ?
 Con Cáo nhìn lên cây và thấy gì ? 
 + Đọan 2: Cáo đã nói gì với gà trống ?
 + Đọan 3: Gà trống đã nói gì với Cáo?
 + Ñọan 4: Nghe gà trống nói xong Cáo đã làm gì ?
 Vì sao Cáo làm như vậy ?
- HS kể lại từng đọan câu chuyện dựa vào bức tranh và câu hỏi gợi ý của GV . 
e/ Luyeän vieát :
- HS vieát vôû taäp vieát . ngoan ngoãn , khai hoang . 
- 1 HS nhắc tư thế ngồi viết . HS viết bài , GV theo dõi 
- Chaám moät soá vôû- nhaän xeùt
4 / củng cố:
- Goïi 3 HS ñoïc lại bài tìm tiếng môùi coù vaàn vöøa hoïc.
5/ Dặn dò:
- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. Tuyeân döông nhaéc nhôû.
- Xem tröôùc baøi: ueâ-uy, ñoïc baøi, chieàu laøm vôû baøi taäp.
-----------------------------¯------------------------------
* Toaùn: OÂn tập
- HS laøm vôû 5 oâ li baøi 1 vaø 2,3, SGK .
 HSyeáu: nhaéc laïi caùch đếm thêm .
- HS laøm vôû baøi taäp GV h/dẫn chung , Hs laøm CN
Hsyeáu: nhaéc laïi caùch đếm thêm VD: 15+4=...( đếm thêm là 15,16,17,18,19 rồi điền 19 sau dấu bằng.
-----------------------------¯------------------------------
*Tự chọn: Ôn học vần.
Gv cho HS đọc lại các bài đã học: HS đọc theo nhóm đôi.
- Các nhóm đọc xong báo cáo kết quả đọc của nhóm mình.
- Những em nào đọc sai GV HD các em đọc lại cho đúng và cho các em so sánh với các vần mà các em hay nhầm lẫn. GVNX. 
-----------------------------¯------------------------------
BUOÅI CHIEÀU
	TÖÏ NHIEÂN VAØ XAÕ HOÄI
CÂY HOA
I/.Y/C cần đạt: 
-Kể tên và nêu ích lợi của một số cây hoa .
-Chỉ được rễ,thân, lá, hoa của cây hoa.
+Dành choHSKG: Kể về một số cây hoa theo mùa: Ích lợi màu sắc, hương thơm.
II/.Đồ dùng dạy học: 
Gv và hs đem cây hoa đến lớp 
Hình ảnh các cây hoa trong bài 22 SGK
III/.Các họat động dạy học: 
1/.Ổn định: 
2/.Bài cũ: + Rau có những bộ phận nào? 
 + Em hãy kể tên 1 số lọai rau ăn củ?
 +Ăn rau có ích lợi gì? 
3/ Bài mới: Giới thiệu bài: “Cây hoa” 
*Họat động 1: Quan sát cây hoa. 
 Hs biết chỉ và nói tên các bộ phận của cây hoa. 
 Bước 1: Gv chia lớp thành nhóm nhỏ. 
 Quan sát và chỉ rễ, thân, lá, hoa
 Bước 2: Đại diện nhóm phát biểu 
 Kết luận: Các cây hoa đều có rễ, thân, lá 
 Có nhiều lọai hoa khác nhau. Có lọai hoa có màu sắc rất đẹp, có lọai hoa có hương thơm, có lọai hoa vừa có hương thơm vừa có màu sắc đẹp.
*Họat động 2: Từng cặp quan sát tranh và trả lời câu hỏi trong SGK
- Gv kiểm tra h/động của hs đảm bảo các em thay nhau hỏi và trả lời. 
 Câu hỏi thảo luận: 
 + Kể tên các loại hoa có trong bài 23/SGK
 + Kể tên các lọai hoa khác mà em biết?
- HSKG:
 + Hoa mai có vào mùa nào? 
 + Hoa phượng có vào mùa nào?
 + Hoa được dùng để làm gì? 
 Kết luận: Các lọai hoa có trong bài: hoa hồng, hoa dâm bụt, hoa mua, hoa loa kèn, hoa cúc. Người ta trồng hoa để làm cảnh, trang trí, làm nước hoa. 
 4/.Củng cố: 
 Cho hs chơi trò chơi “ Đố bạn hoa gì?”
- Hoûi: + Cây hoa gồm có những bộ phận nào? 
 + Em biết những lọai hoa gì? 
+ Ngöôøi ta troàng hoa ñeå laøm gì?
5/.Nhận xét tiết học: 
- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. Tuyeân döông nhaéc nhôû.
- Dặn dò: Học kỹ bài và làm bài tập. 
 Chuẩn bị bài: Cây gỗ. 
-----------------------------¯------------------------------
 * Hoïc vaàn: OÂn luyeän theâm cho HS.
- HS vieát vôû 5 bài ôn tập.
- HS laøm vôû baøi taäp GV h/dẫn chung , HS làm CN
 HS yeáu:- Hd caùc em ñaùnh vaàn töøng cuïm töø ñoïc, noái thaønh caâu coù nghóa .
- Xem tranh veõ gì choïn vaàn thích hôïp ñieàn.
- HS ñoïc SGK baøi cuõ, baøi môùi: Hd caùc em phaùt aâm ñuùng caùc tieáng coù vaàn ñaõ hoïc.
-----------------------------¯------------------------------
* Tập viết: Luyeän vieát theâm
- GV đọc cho HS viết các tiếng có âm đệm o.
-VD: Caây xoan, hoàng hậu, loăng quăng, thoăn thoắt...
- HS viết bảng con GV nhận xét chỉnh sửa.
- GV đọc cho HS viết vào vở tập trắng.
- GV thu chấm nhận xét.
-----------------------------¯------------------------------
Thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2010
HOÏC VAÀN
Ueâ- uy
I/ Yêu caàu cần đạt: 
- HS ñoïc ñöôïc : ueâ, uy, boâng hueä, huy hieäu;từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết ñöôïc : ueâ, uy, boâng hueä, huy hieäu.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chuû ñeà: Tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, máy bay.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- Tranh minh hoaï caùc phaàn SGK, baûng con , vôû taäp vieát.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
Tieát 1
1/ OÅn ñònh : Kieåm dieän.
2/ Kieåm tra:
- 3 HS ñoïc vieát 3 töø ngöõ baøi tröôùc(3 nhoùm vieát 3 töø)
 khoa học , ngoan ngoãn , khai hoang 
- 2 HS ñoïc caâu öùng duïng baøi tröôùc.
 Nhaän xeùt ghi ñieåm.
3/ Baøi môùi:
a/ Giôùi thieäu baøi: GV vaøo baøi ghi töïa baøi.
 	b/ Daïy vaàn môùi:
 	*Vần ueâ
 Nhaän dieän , phaân tích ,so saùnh:
- GV vieát vaàn ueâ HS nhaän xeùt:
- Vaàn ueâ coù 2 con chöõ u vaø eâ. u tröôùc eâ sau.
- S o saùnh vôùi ua:
 + Gioáng: u tröôùc
 + Khaùc: uê có eâ sau
- HS caøi vaà ueâ baûng caøi
 Ñaùnh vaàn, gheùp tieáng:
-1 HS ñaùnh vaàn ñoïc – HS nhaän xeùt nhaéc laïi.
- GV höôùng daãn ñaùnh vaàn ñoïc u tröôùc eâ sau :u- eâ- ueâ- uê
- HS ñaùnh vaàn – ñoïc: CN - N - L
- GV: Theâm aâm h , daáu naëng ñeå taïo tieáng môùi (hueä)
- HS phaân tích : h tröôùc ueâ sau. Hs yeáu nhaéc laïi.
- GV höôùng daãn ñaùnh vaàn: - ( hôø – ue â- hue â- naëng - hueä ) 
- HS ñaùnh vaàn: CN –N -L
- HS quan saùt tranh SGK ruùt töø khoùa bông hueä - 2 HS ñoïc.
- GV ñoïc: - ueâ-hôø – ueâ- hueâ- naëng – hueä - bông hueä 
- HS ñoïc CN-N-L
 * Vần uy : Quy trình töông tö 
- Vaàn uy coù 2 con chö õu vaø y, u tröôùc y sau.)
- So saùnh vôùi ueâ:
	+ Gioáng: u tröôùc	
	+ Khaùc: uy có y sau
- Ñaùnh vaàn , ñoïc: uy - hôø - uy - huy - huy hieäu.
- HS ñoïc 2 vaàn CN - N -L .
 c/ Luyện vieát:
- GV vieát maãu noùi quy trình .ueâ, uy, boâng hueä, huy hieäu.
- HS lần lượt vieát baûng con GV nhận xét chỉnh sửa .
 d/ Töø ngöõ öùng duïng:
- GV vieát töø ngöõ öùng duïng Sgk
- HS ñoïc thaàm tìm tieáng môùi, gaïch chaân.
- HS ñoïc töø phaân tích tieáng môùi.
- GV ñoïc maãu giaûi thích ( tranh, lôøi )
- HS ñoàng thanh.
 * Cuûng coá: Gọi 3 HS đọc tìm tieáng coù vaàn vöøa hoïc.
 Nhaän xeùt tieát hoïc.
Tiết 2 
 * Luyeän tập :
 	a/Luyeän ñoïc: HS yeáu nhaåm ñaùnh vaàn ñoïc.
- Luyeän ñoïc baûng tieát1 : CN -N -L
 ( Ghi ñieåm caù nhaân)
b/Luyeän ñoïc baøi öùng duïng: 
- HS quan saùt thaûo luaän nhoùm ñoâi tranh veõ gì ?
- GV toùm laïi nội dung tranh vaø ghi baûng baøi öùng duïng SGK
- HS ñoïc thaàm tìm tieáng môùi –phaân tích.
- 1 HS ñoïc – HS nhaän xeùt ñoïc laïi.
- GV höôùng daãn ñoïc : ñuùng ,hay, dieãn caûm. Ñoïc maãu.
- HS ñoïc :CN-N-L.
c/Luyeän ñoïc Sgk:
- GV đọc mẫu HDHS đọc.
- HS đọc CN- N - L .
d/ Luyeän noùi: 	 
- HS ñoïc ñeà taøi : Taøu hoaû ,taøu thuyû , oâ toâ, maùy bay
- HS quan saùt thaûo luaän nhoùm ñoâi tranh veõ gì ? Vaø keå cho baïn nghe mình thaáy caûnh gì ôû trong böùc tranh, em ñaõ ñöôïc ñi oâ toâ , taøu hoaû, taøu thuyû bao giôø chöa ? Em ñi phöông tieän ñoù khi naøo ?
- Ñaïi dieän moät soá nhoùm trình baøy – caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung.
- GV g/d HS ñi baát cöù phöông tieän naøo cuûng phaûi caån thaän, khoâng ñuøa nghòch ,
 thoø tay ,ñaàu ra ngoaøi.
e/Luyeän vieát:
- HS vieát vôû taäp vieát .ueâ, uy, boâng hueä, huy hieäu
- 1 HS nhắc tư thế ngồi viết , HS viết bài , GV theo dõi 
- Chaám moät soá vôû- nhaän xeùt.
4/ Củng cố : Goïi HS ñieàn vaàn vöøa hoïc vaøo tieáng coøn thieáu : 
 	Taøu th.	Muùa ch Caây vaïn t..	 
5/ Nhaän xeùt –daën doø:
- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. Tuyeân döông nhaéc nhôû.
- Xem tröôùc baøi: uô, uya, ñoïc baøi ,chieàu laøm vôû baøi taäp .
-----------------------------¯------------------------------
 TOAÙN
LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Y/C cần đạt: Làm bài tập 1,2,3,4.
- Thực hiện được cộng, trừ nhẩm, so sánh các số trong phạm vi 20.
- Vẽ đọan thẳng có độ dài cho trước.
-Biết giải tóan có nội dung hình học 
II/ Các họat động dạy học : 
1/ OÅn định : HS hát 
2/ Bài cũ : 
- Gọi HS lên bảng làm 
 12 + 2 = 14 + 5 = 11 + 6 = 
 17 + 2 = 15 + 3 = 16 + 1 =
3/ Baøi môùi:
`	a/ Giôùi thieäu baøi : GV vaøo baøi ghi töïa baøi.
b/ GV hướng dẫn làm các bài tập 
 	* Bài 1: HS đọc yêu cầu ( Tính)
 Câu a : HS laøm nhaåm nêu kết quả GV , ghi bảng . 
 Câu b : Gọi 3 HS lên bảng làm , ở dưới làm vào Sgk 
 GV hướng dẫn HSkk: lấy 11 + 4 được 15 , lấy 15 + 2 = 17 ghi 17 sau dấu bằng 
- Chữa bài GV , HS nhận xét 
 * Bài 2: HS đọc yêu cầu 
a/ Khoanh vào số lớn nhất : 14 , 18 , 11 , 15
b/ Khoanh vào số bé nhất : 17 , 13 , 19 , 10
- Gọi 2 HS lên bảng làm - Giaûi thích
- Lớp làm vào Sgk .
- Chữa bài GV , HS nhận xét 
 * Bài 3: HS đọc yêu cầu : Vẽ đọan thẳng có độ dài 4cm 
- HS tự vẽ vào Sgk . 1 HS vẽ bảng lớp .
 Hướng dẫn hs yeáu cách đặt thước ño và vẽ 
 * Bài 4: 2 HS đọc bài 
- GV vẽ hình lên bảng , hỏi và hướng dẫn HS yếu :
 + Bài tóan cho biết gì ?
 + Bài tóan hỏi gì ? 
 + Muốn tính độ dài đọan AC là làm tính gì ? 
- 1 em lên bảng làm - HS laøm vô.û
Bài giải
Đọan thẳng AC dài là :
3cm + 6cm = 9cm
Đáp số : 9 cm
4/ Củng coá 
	Goïi HS laøm : 17 - 4 = ; 17 - 7 = 18 - 5 - 3 = 
	 13 + 1 = ; 12 + 4 = 17 - 2 + 4 =
5/ Nhận xét - dặn dò 
- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. Tuyeân döông nhaéc nhôû.
- Dặn dò : Học và làm bài tập 
- Chuẩn bị bài sau : Các số tròn chục
-----------------------------¯------------------------------
* Toaùn: ôn tập
- HS laøm vôû 5 oâ li baøi 1 vaø 2, 3 SGK .
HS yeáu: nhaéc laïi cách cộng trừ nhẩm,so sánh các số trong phạm vi 20. 
- HS laøm vôû baøi taäp GV h/dẫn chung HS laøm CN.
HS yeáu: nhaéc laïi caùc böôùc baøi giaûi , caùch ve õñoaïn thaúng.
-----------------------------¯------------------------------
BUỔI CHIỀU
THỂ DỤC
ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ,TAY, CHÂN,VẶN MÌNH,BỤNG VÀ TOÀN THÂN 
TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH”
-----------------------------¯------------------------------
* Hoïc vaàn: OÂn luyeän theâm cho HS.
- HS vieát vôû 5 bài uê, uy.
- HS laøm vôû baøi taäp GV h/dẫn chung , HS làm CN
HS yeáu- Hd caùc em ñaùnh vaàn töøng cuïm töø ñoïc, noái thaønh caâu coù nghóa .
- Xem tranh veõ gì choïn vaàn thích hôïp ñieàn.
- HS ñoïc SGK baøi cuõ, baøi môùi: Hd caùc em phaùt aâm ñuùng caùc tieáng coù vaàn ñaõ hoïc.
-----------------------------¯------------------------------
* Tập viết: Luyeän vieát theâm
- GV đọc cho HS viết các tiếng có âm đệm o, u.
-VD: Hoàng hậu, loăng quăng, thoăn thoắt...tàu thủy, khuy áo, hoa huệ, vạn tuế,
- HS viết bảng con GV nhận xét chỉnh sửa.
- GV đọc cho HS viết vào vở tập trắng.
-GV thu chấm nhận xét.
-----------------------------¯------------------------------
Thöù saùu ngaøy 29 thaùng 1 naêm 2010
HOÏC VAÀN
Uô- uya
I/Yêu cầu cần đạt: 
- HS ñoïc ñöôïc : uô, uya, huô tay, ñeâm khuya;từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết ñöôïc : uô, uya, huô tay ,ñeâm khuya.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chuû ñeà: Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya.
II/ Ñồ dùng dạy học :
- Tranh minh hoaï caùc phaàn SGK, baûng con , vôû taäp vieát.
III/ Hoạt động dạy 
 Tiết 1
1/ổn định lớp
2/ KTBC: ueâ- uy
- 3 HS ñoïc vieát 3 töø ngöõ baøi tröôùc(3 nhoùm vieát 3 töø)
 Xum xueâ, taøu thuûy, khuy aùo
- 2 HS ñoïc caâu öùng duïng baøi tröôùc.
 Nhaän xeùt ghi ñieåm
3/ Daïy baøi môùi.
a/ Giới thiệu bài : GV giới thiệu vần : uô - uya
 GV viết bảng HS đọc theo GV
 b/ Dạy vần môùi:
 *Vần uơ :
 Nhận diện, phân tích , so sánh:
- GV viết vần uơ :
 + Hỏi : vần uơ có mấy con chữ? Chữ nào đứng trước? Chữ nào đứng sau ?
- HS: Vần uơ có 2 con chữ : u và ơ . u trước, ơ sau. HS yeáu nhắc lại 
- GV: So sánh uơ và uy
- HS: + Giống nhau : có u trước 
 + Khác nhau : uơ có ơ. HS yeáu nhắc lại 
- GV: Cho HS lấy vần uơ từ bộ chữ.
 Đánh vần đọc – ghép tiếng:
- GV: h/d đánh vần uơ :u - ô- uô - uô
- HS: CN – N –L.
- GV, HS chỉnh sửa cách đánh vần.
- GV: Thêm h tạo tiếng mới.
- HS: huơ GV ghi bảng.
- GV: Kiểm tra bảng cài, yêu cầu HS phân tích tiếng huơ 
- HS: tiếng huơ có h trước vần uơ sau , HS yeáu nhắc lại 
- GV: H/d HS đánh vần ( (hôø – uô - huô - huô ) 
- HS: CN – N –L.
- GV đưa tranh huô tay , hỏi tranh vẽ gì?
- GV r

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP1 TUAN 23van.doc