Giáo án Lớp 1 - Tuần 22 - Mai Thị Ngọc Sương

I.Mục tiêu:

- Đọc được các vần , từ ngữ , câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90 .

- Viết được các vần , từ ngữ ứng dụng từ bài 84 đến bài 90 .

- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Ngỗng và tép

II. Thiết bị dạy học:

1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ƯD phần kể chuyện .

2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:

 

doc 24 trang Người đăng honganh Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 469Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 22 - Mai Thị Ngọc Sương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 khoa, giáo án, bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập. 
C. Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra : HS thực hiện vào bảng con 
 13 - 1 - 1 = ; 17 - 5 = ; 12 + 7 =
- GV nhận xét .
3. Bài mới : 
HĐ1. Giới thiệu cách giải bài toán và cách trình bày bài giải :
- HD quan sát tranh vẽ .
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
 Nêu : ta có thể tóm tắt bài toán như sau 
- Viết tóm tắt lên bảng .
Có: 5 con gà 
Thêm : 3 con gà .
Có tất cả : con gà ?
- Muốn biết nhà An có mấy con gà ta làm như thế nào ?
- Hướng dẫn làm phép cộng .
 Hướng dẫn HS viết bài giải của bài toán 
- Viết mẫu lên bảng .
 Bài giải : 
Nhà An có tất cả số gà là : 
 5 + 4 = 9 ( con gà)
 Đáp số : 9 con gà .
* Lưu ý : 
Khi giải bài toán có lời văn ta viết : 
 - Bài giải 
 - Viết câu trả lời .
 - Viết phép tính( tên đơn vị đặt trong dấu ngoặc đơn) .
 - Viết đáp số .
HĐ2. Thực hành : 
Bài 1: Hướng dẫn học sinh tự nêu đề toán , viết số thích hợp vào tóm tắt và dựa vào tóm tắt để nêu các câu hỏi .
- Bài toán cho biết gì ? 
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS viết phần còn thiếu , sau đó đọc toàn bộ bài giải .
 Bài tập 2:
- GV đọc đề toán, hướng dẫn học sinh phân tích bài toán.
- Gọi học sinh lên bảng tóm tắt bài toán.
- Cho cả lớp làm bài vào vở bài tập.
- GV hướng dẫn làm bài.
- Kiểm tra bài của học sinh.
- GV nhận xét, tuyên dương.
4. Củng cố, dặn dũ :
	a. Nêu lại các bước giải 1 bài toán có lời văn .
b. GV nhận xét giờ
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài.
- Hát 1 bài 
- Làm bảng con : 13 - 1 - 1 = 11 
- Nhận xét .
- Quan sát tranh vẽ .
- Bài toán cho biết : Có 5 con gà , mua thêm 4 con gà .
- Bài toán hỏi : có tất cả bao nhiêu con gà?
- Đọc tóm tắt 
- Ta lấy 5 cộng với 4
- Thực hiện phép cộng vào nháp 
- Nêu lại các bước giải 1 bài toán có lời văn 
- Nêu cá nhân - nhận xét .
- Nêu yêu cầu .
- Trả lời câu hỏi 
- Nêu cách làm - nêu kết quả - nhận xét 
Thực hiện
	Tóm tắt:
Có: 6 bạn
Thêm: 3 bạn
Có tất cả: ? bạn
Bài giải:
 Số bạn tổ em là:
 6 + 3 = 9 (bạn)
 Đáp số: 9 (bạn)
-
 HỌC VẦN:
BÀI 91 : OA - OE 
I. MUẽC TIEÂU:
- Đọc được: oa , oe , họa sĩ , mỳa xoố ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: oa , oe , họa sĩ , mỳa xoố .
- Luyện núi từ 1-3 cõu theo chủ đề: Sức khoẻ là vốn quý nhất . 
II. CHUAÅN Bề:
 Giaựo vieõn: Tranh minh hoùa caực tửứ khoựa, caõu ửựng duùng, tranh luyeọn noựi.
 Hoùc sinh: Saựch Tieỏng Vieọt – Baỷng.	
 III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Khụỷi ủoọng: 
2. Baứi cuừ: 
ẹoùc saựch keỏt hụùp baỷng con.
Vieỏt baỷng con.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
3. Caực hoaùt ủoọng: Giụựi thieọu baứi.oa,oe.
Hoaùt ủoọng 1: Daùy vaàn oa
Lụựp caứi vaàn oa.
Goùi 1 HS phaõn tớch vaàn oa.
HD ủaựnh vaàn vaàn oa.
Coự oa, muoỏn coự tieỏng oa ta laứm theỏ naứo?
Caứi tieỏng họa.
GV nhaọn xeựt vaứ ghi baỷng tieỏng họa.
Goùi phaõn tớch tieỏng họa. 
GV hửụựng daón ủaựnh vaàn tieỏng họa. 
Duứng tranh giụựi thieọu tửứ “họa sĩ ”.
Trong tửứ coự tieỏng naứo mang vaàn mụựi hoùc?
Goùi ủaựnh vaàn tieỏng họa, ủoùc trụn tửứ “họa sĩ ”.
Goùi ủoùc sụ ủoà treõn baỷng.
Hoaùt ủoọng 2: : ẹoùc tửứ ngửừ ửựng duùng
- Cho hoùc sinh ủoùc tửứ ửựng duùng
- Hoỷi tieỏng mang vaàn mụựi hoùc trong tửứ: 
- Giaựo vieõn giaỷi thớch caực tửứ ngửừ naứy.
- Giaựo vieõn ủoùc maóu.
Goùi hoùc sinh ủoùc toaứn baỷng.
Hoaùt ủoọng 3:Daùy vaàn oe.
(Qui trỡnh tửụng tửù)
ẹoùc laùi 2 coọt vaàn.
Hoaùt ủoọng 4 Hướng dẫn viết 
HD vieỏt baỷng con: oa, oe, hoạ , xoố 
GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai.
Tiết 2
Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc
- Giaựo vieõn cho ủoùc caực tửứ ngửừ ửựng duùng.
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh nhaọn xeựt tranh.
- ẹoùc caõu ửựng duùng.
- Giaựo vieõn chổnh sửỷa.
- Giaựo vieõn ủoùc maóu caõu ửựng duùng.
Hoaùt ủoọng 2:Luyeọn vieỏt
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt.
Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn noựi.
- ẹoùc teõn baứi luyeọn noựi.
- Các bạn trai trong bức tranh đang làm gì?
- Hàng ngày em tập thể dục vào lúc nào ?
- Tập thể dục đều có ích gì cho cơ thể ? 
4. Cuỷng coỏ:
- ẹoùc laùi toaứn baứi.
- Troứ chụi: Tỡm tieỏng, tửứ coự vaàn oa , oe . Giaựo vieõn cho thi ủua giửừa 2 nhoựm. Nhoựm naứo tỡm ủửụùc nhieàu, tuyeõn dửụng.
5. Toồng keỏt – Daởn doứ:
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Haựt
- 3 Hoùc sinh. 
- 2 - 3 Hoùc sinh. 
- Hoùc sinh ủoùc theo: oa , oe 
-Caứi baỷng caứi.
-HS phaõn tớch, caự nhaõn 1 em.
-CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
-Theõm aõm h ủửựng trửụực vaàn oa, thanh nặng ở dưới õm o.
-Toaứn lụựp.
-CN 1 em
-CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
-Tieỏng họa.
-CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
-3 em
-Toaứn lụựp vieỏt.
-HS ủaựnh vaàn, ủoùc trụn tửứ, CN 4 em -ĐT
-HS nờu.
- Hoùc sinh vieỏt naộn noựt.
-Cỏ nhõn, nhúm, dt
- Hoùc sinh ủoùc teõn baứi.
- Hoùc sinh luyeọn noựi vaứ traỷ lụứi cho troùn caõu.
- Thi ủua hai nhoựm. Nhoựm naứo nhanh, ủuựng ủửụùc tuyeõn dửụng.
- Chuaồn bũ baứi sau.
 Tự nhiờn - Xó hội
Bài 22: Cõy rau (T46)
I. Mục tiờu
-Kể được tờn và nờu được ớch lợi của một số rau.
-Chỉ được rể, thõn, lỏ, hoa của cõy rau.
II. Đồ dựng 
- Học sinh: Một số cõy rau ăn lỏ, củ, thõn thật hoặc tranh ảnh
IiI. Hoạt động dạy học chủ yếu 
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5') 
- Kể về gia đỡnh em, lớp học của em.
2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2') 
- Nờu yờu cầu giờ học, ghi đầu bài.
3. Hoạt động 3:Quan sỏt cõy rau (10')
- Yờu cầu cỏc nhúm quan sỏt cõy rau của nhúm và cho biết đú là cõy rau gỡ ? Sống ở cõu, cõy đú cú bộ phận chớnh gỡ? So sỏnh với cõy rau của nhúm bạn ? 
Chốt: Cỏc cõy rau đều cú rễ, thõn, lỏ, mỗi loại cú thể ăn thõn, lỏ hoặc củ khỏc nhau .... 
4. Hoạt động 4: Tỡm hiểu ớch lợi của rau (10') 
- Yờu cầu HS hỏi nhau theo cõu hỏi SGK. 
- Kể tờn cỏc loài rau cú trong bài 22, cỏc loài rau khỏc mà em biết ?
Chốt: Rau cú ớch, ăn rau sẽ tốt cho cở thể: trỏnh tỏo bún, chảy mỏu chõn răng... chỳng ta phải biết chăm súc, bảo vệ rau, em sẽ làm gỡ để bảo vệ cõy rau ?
5. Hoạt động 5: Chơi trũ "Đố bạn rau gỡ" (6') 
- Yờu cầu HS bịt mắt, chỉ ngửi, sờ và nờu đỳng tờn rau. 
- HS đọc đầu bài
- Hoạt động nhúm
- thảo luận sau đú bỏo cỏo kết quả. 
- theo dừi
- hoạt động theo cặp.
- từng cặp hỏi đỏp trước lớp.
- cỏc em nhận xột bổ sung
- tưới rau, trồng rau, ăn nhiều rau
- Chơi vui vẻ.
6. Hoạt động 6: Củng cố - dặn dũ (5') 
- Nờu tờn bộ phận chớnh của cõy rau và ớch lợi của rau ?
- Nhận xột giờ học. 
- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Cõy hoa.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 8 thỏng 2 năm 2012
Toỏn 
Xăng -ti -mét . Đo độ dài
A. Mục tiêu:
- Biết xăng – ti – mét là đơn vị đo độ dài, biết xăng – ti – mét viết tắt là cm
- Biét dùng thước có chia vạch xăng – ti mét để đo độ dài đoạn thẳng trong các trường hợp đơn giản.
- HS cần làm các bài: Bài 1 , bài 2 , bài 3, bài 4.
B. CHuẩn bị:
1- Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập. 
C. Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1- ổn định tổ chức
2- Kiểm tra bài cũ 
- Gọi học sinh lên bảng làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
3- Bài mới 
Giới thiệu bài: Xăng - ti - mét. Đo độ dài.
HĐ1: Giới thiệu đơn vị đo độ dài (cm) và dụng cụ đo độ dài (thước thẳng) có vạch chia (cm)
- Cho học sinh lấy thước ra quan sát và giới thiệu: Đây là thước có vạch chia từng cm, ta dùng thước này để đo độ dài các đoạn thẳng, vạch đầu tiên là vạch 0, độ dài từ vạch 0 đến vạch 1 là 1 (cm) xăng -ti -mét.
- Cho học sinh thực hiện từ vạch 1 đến vạch 2 cũng tương tự.
- GV hướng dẫn viết xăng – ti – mét (cm)
- Gọi học sinh viết bảng và đọc (cm)
b, Giới thiệu các thao tác đo độ dài.
- GV hướng dẫn học sinh đo đội dài 3 bước.
- GV làm mẫu và hướng dẫn.
- đặt vạch 0 của thước trùng với 1 đầu của đoạn thẳng, mép thước trùng với đoạn thẳng.
- Đọc số ghi ở vạch của thước trùng với đầu kia của đoạn thẳng đọc kèm theo tên đơn vị (cm), chẳng hạn một đoạn thẳng trong SGK dài 1 cm.
- Viết số đo độ dài của đoạn thẳng.
- Gọi học sinh đọc độ dài đoạn thẳng trong sách giáo khoa.
HĐ2: Thực hành:
Bài tập 1: Cho HS viết theo mẫu: cm
GV quan sỏt, nhận xột
Bài tập 2:
Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc.
- Cho học sinh làm bài theo nhóm.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài tập 3:
Cho học sinh quan sát hình vã và ghi đúng, sai vào ô trống.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài tập 4: Đo độ dài rồi viết số đo thích hợp
- GV kẻ các đoạn thẳng lên bảng.
- Gọi học sinh lên bảng đo và viết độ dài đoạn thẳng.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương
4- Củng cố, dặn dò 
- GV nhấn mạnh nội dung bài học
- GV nhận xét giờ học.
Học sinh thực hiện.
Học sinh lắng nghe
Học sinh quan sát thước kẻ của mình
Học sinh chỉ vào vạch 0 trên thước của mình
Học sinh dùng bút chì di chuyển từ 0 đến 1 trên mép thước, khi đầu bút chì đến vạch 1 thì nói 1 xăng - ti - mét.
Học sinh quan sát.
Xăng – ti m- mét. (cm)
Học sinh theo dõi.
CN – N - ĐT
HS viết theo mẫu
Học sinh nêu yêu cầu.
Học sinh làm bài tập theo nhóm
Đại diện các nhóm trình bày.
Học sinh nêu yêu cầu
Làm việc theo nhóm
Đại diện nhóm trình bày
Học sinh nhận xét
Cm, đo độ dài
Là thước thẳng có vạch chia từng cm
Về nhà học bài xem trước bài học sau
HỌC VẦN:
Bài 92;OAI - OAY 
I. MUẽC TIEÂU:
- Đọc được: oai, oay, điện thoại, giú xoỏy ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: oai, oay, điện thoại, giú xoỏy .
- Luyện núi từ 1-3 cõu theo chủ đề: Ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa.
II. CHUAÅN Bề:
Giaựo vieõn: Tranh minh hoùa caực tửứ khoựa, caõu ửựng duùng, tranh luyeọn noựi.
Hoùc sinh: Saựch Tieỏng Vieọt – Baỷng.	
 III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Khụỷi ủoọng: 
2. Baứi cuừ: 
ẹoùc saựch keỏt hụùp baỷng con.
Vieỏt baỷng con.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
3. Caực hoaùt ủoọng: Giụựi thieọu baứi.oai,oay
Hoaùt ủoọng 1: Daùy vaàn oai
Lụựp caứi vaàn oai.
Goùi 1 HS phaõn tớch vaàn oai.
HD ủaựnh vaàn vaàn oai.
Coự oai, muoỏn coự tieỏng thoại ta laứm theỏ naứo?
Caứi tieỏng thoại.
GV nhaọn xeựt vaứ ghi baỷng tieỏng thoại.
Goùi phaõn tớch tieỏng thoại. 
GV hửụựng daón ủaựnh vaàn tieỏng thoại. 
Duứng tranh giụựi thieọu tửứ “điện thoại”.
Trong tửứ coự tieỏng naứo mang vaàn mụựi hoùc?
Goùi ủaựnh vaàn tieỏng thoại, ủoùc trụn tửứ “điện thoại”.
Goùi ủoùc sụ ủoà treõn baỷng.
Hoaùt ủoọng 2: : ẹoùc tửứ ngửừ ửựng duùng
- Cho hoùc sinh ủoùc tửứ ửựng duùng
- Hoỷi tieỏng mang vaàn mụựi hoùc trong tửứ: 
- Giaựo vieõn giaỷi thớch caực tửứ ngửừ naứy.
- Giaựo vieõn ủoùc maóu.
Hoaùt ủoọng 3: Daùy vaàn oay.
 (Qui trỡnh tửụng tửù)
ẹoùc laùi 2 coọt vaàn.
Goùi hoùc sinh ủoùc toaứn baỷng.
Hoaùt ủoọng 4Hướng dẫn viết 
HD vieỏt baỷng con: oai, oay, thoại, , xoỏy .
GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai.
Tiết 2
Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc
- Giaựo vieõn cho ủoùc caực tửứ ngửừ ửựng duùng.
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh nhaọn xeựt tranh.
- ẹoùc caõu ửựng duùng.
- Giaựo vieõn chổnh sửỷa.
- Giaựo vieõn ủoùc maóu caõu ửựng duùng.
Hoaùt ủoọng 2:Luyeọn vieỏt
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt.
Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn noựi.
- ẹoùc teõn baứi luyeọn noựi.
Quan sát tranh và tìm từng loại ghế ?
Gia đỡnh em cú loại ghế nào? 
4. Cuỷng coỏ:
- ẹoùc laùi toaứn baứi.
- Troứ chụi: Tỡm tieỏng, tửứ coự vaàn oai, oay. Giaựo vieõn cho thi ủua giửừa 2 nhoựm. Nhoựm naứo tỡm ủửụùc nhieàu, tuyeõn dửụng.
5. Toồng keỏt – Daởn doứ:
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Haựt
- 3 Hoùc sinh. 
- 2 - 3 Hoùc sinh. 
- Hoùc sinh ủoùc theo: oai, oay
-Caứi baỷng caứi.
-HS phaõn tớch, caự nhaõn 1 em.
-CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
-Theõm aõm th ủửựng trửụực vaàn oai, thanh nặng ở dưới õm a.
-Toaứn lụựp.
-CN 1 em
-CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
-Tieỏng thoại.
-CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
-HS ủaựnh vaàn, ủoùc trụn tửứ, CN 4 em 
-HS nờu.
-
-Cỏ nhõn, nhúm , đồng thanh
-Toaứn lụựp vieỏt.
-Hoùc sinh ủoùc CN – ẹT.
-Hoùc sinh thaỷo luaọn neõu nhaọn xeựt.
- Hoùc sinh ủoùc caõu ửựng duùng CN-ẹT.
-Hoùc sinh ủoùc 2 – 3 em.
- Hoùc sinh vieỏt naộn noựt.
- Hoùc sinh ủoùc teõn baứi.
- Hoùc sinh luyeọn noựi vaứ traỷ lụứi cho troùn caõu.
- Thi ủua hai nhoựm. Nhoựm naứo nhanh, ủuựng ủửụùc tuyeõn dửụng.
- Chuaồn bũ baứi sau.
 ÂM NHẠC:
Bài 22: Ôn bài hát tập tầm vông
Phân biệt chuỗi âm thanh lên- xuống- ngang
I. Mục tiêu
-Biết hỏt theo giai điệu và đỳng lời ca.
-Biết hỏt kết hợp vỗ tay hoặc gừ đệm theo bài hỏt.
II. Đồ dùng dạy học 
- GV: giáo án, thanh phách
- HS: thanh phách, sách hát
III. Phương pháp
- Luyện tập thực hành 
III. Các hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ: 5'
? Tiết học trước các em học bài hát gì?
Do ai sáng tác? 
Hãy hát lại bài hát đó.
- GV nhận xét 
B. Bài mới: 30'
 1. Giới thiệu bài: tiết học hôm nay chúng ta cùng ôn tập lại bài hát: tập tầm vông ; phân biệt các chuỗi âm thanh lên, xuống, ngang
-> ghi đầu bài
 2. Nội dung bài 
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát tập tầm vông kết hợp gõ phách 
- Cho hS ôn theo nhóm 
- Gv theo dõi giúp đỡ HS 
- Cho HS hát kết hợp gõ phách theo nhịp , theo tiết tấu lời ca 
+ Theo nhịp: 
+ Theo tiết tấu 
- GV nhận xét 
* Hoạt động 2: Nghe hát để nhận ra chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang
- GV giới thiệu 
Âm thanh đi lên: khi hát giọng cao dần lên VD: mẹ mua cho áo mới nhé 
Mùa xuân nay em đã lớn
Âm thanh đi xuống: khi hát giọng thấp dần xuống VD: biết đi thăm ông bà
Âm đi ngang: khi hát giọng giữ nguyên không cao không thấp không có âm thấp âm cao trong bài hát 
VD: nào ai ngoan ai xing ai tươi 
Rồi tung tăng ta đi bên nhau
- G giới thiệu khuông nhạc có nốt nhạc cho thấy rõ sự đi lên, đi xuống, đi ngang 
- GV hát 1 số câu hát cho HS đoán: 
Em yêu bầu trời xanh 
yêu đám mây hồng hồng
Tập tầm vó tay nào có đố tay nào không
- Nhận xét 
- Cho hS hát lại bài : tập tầm vông 
 3. Củng cố dặn dò: 3'
- Em học nội dung gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS chuẩn bị bài sau 
- bài tập tầm vông nhạc sĩ Lê Hữu Lộc sáng tác 
- CN hát 
- HS hát theo ,nhóm 
- HS hát và gõ phách theo nhịp, tiết tấu 
+ tập tầm vông tay không tay có
 * * * *
tập tầm vó tay có tay không 
 * * * *
+ tập tầm vông tay không tay có
 * * * * * * *
- Hs nghe 
- Hs quan sát 
- đi ngang 
- đi xuống
- đi lên 
- cả lớp hát 
Thứ năm ngày 9 thỏng 2 năm 2012
Toỏn
Luyện tập
A. Mục tiêu:
 -Biết giải các bài toán có lời văn và trình bày bài giải.
 -Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giải toán và trình bày bài giải.
 - HS cần làm các bài: Bài 1 , bài 2 , bài 3.
B. CHuẩn bị:
1- Giáo viên: - Sách giáo khoa, giáo án, bộ đồ dùng dạy toán lớp 
2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập. 
C. Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1- ổn định tổ chức
2- Kiểm tra bài cũ 
- Gọi học sinh lên bảng làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
3- Bài mới
Giới thiệu bài: Luyện tập.
HĐ1: Luyện tập
Bài tập 1:
- GV đọc đề toán.
- Gọi học sinh lên bảng điền số và tóm tắt.
- Hướng dẫn học sinh giải bài.
? Muốn biết trong vườn có bao nhiêu cây chuối ta làm như thế nào.
- Gọi 1 học sinh lên bảng làm, dưới lớp làm bài vào vở.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
Bài tập 2: 
- GV đọc đề toỏn.
- Gọi học sinh lên bảng tóm tắt.
- GV hướng dẫn học sinh làm bài.
- Gọi 4 học sinh lên bảng giải bài toán.
- GV nhận xét, ghi điểm.
Bài tập 3:
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Có: 5 hình vuông
Có: 4 hình tròn
Số hình vuông và hình tròn: ?
- Gọi học sinh nhìn vào tóm tắt và nêu lại bài toán.
- Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài, dưới lớp làm bài vào vở.
- GV nhận xét, ghi điểm.
4- Củng cố, dặn dò 
- GV nhấn mạnh nội dung bài học
- GV nhận xét giờ học.
Học sinh thực hiện.
Học sinh lắng nghe
Học sinh nêu yêu cầu.
Tóm tắt:
Có: 12 cây
Thêm: 3 cây
Có tất cả: ? cây
- Ta phải làm phép tính công
Bài giải: 
Số cây chuối trong vườn có là
 12 + 3 = 15 (cây chuối) 
Đáp số: 15 cây chuối
Nêu yêu cầu bài toán và tự ghi tóm tắt.
Có: bức tranh
Thêm: bức tranh.
Có tất cả: ? bức tranh
Bài giải: 
Số bức tranh trên tường có là
 14 + 2 = 16 ( bức tranh)
 Đáp số: 16 bức tranh
Nhìn vào tóm tắt và nêu bài toán.
Bài giải:
 Số hình vuông và hình tròn là:
 5 + 4 = 9 ( hình)
 Đáp số: 9 hình
Nhận xét bài của bạn.
Về nhà học bài xem trước bài học sau
HỌC VẦN:
Bài 93:OAN - OĂN 
I. MUẽC TIEÂU:
- Đọc được: oan, oăn, giàn khoan, túc xoăn ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: oan, oăn, giàn khoan, túc xoăn .
- Luyện núi từ 1-3 cõu theo chủ đề: Con ngoan, trũ giỏi .
II. CHUAÅN Bề:
Giaựo vieõn: Tranh minh hoùa caực tửứ khoựa, caõu ửựng duùng, tranh luyeọn noựi.
Hoùc sinh: Saựch Tieỏng Vieọt – Baỷng.	
 III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Khụỷi ủoọng: 
2. Baứi cuừ: 
ẹoùc saựch keỏt hụùp baỷng con.
Vieỏt baỷng con.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
3. Caực hoaùt ủoọng: Giụựi thieọu baứi.oan,oăn
Hoaùt ủoọng 1: Daùy vaàn oan
Lụựp caứi vaàn oan.
Goùi 1 HS phaõn tớch vaàn oan.
HD ủaựnh vaàn vaàn oan.
Coự oan, muoỏn coự tieỏng khoan ta laứm theỏ naứo?
Caứi tieỏng khoan.
GV nhaọn xeựt vaứ ghi baỷng tieỏng khoan.
Goùi phaõn tớch tieỏng khoan. 
GV hửụựng daón ủaựnh vaàn tieỏng khoan. 
Duứng tranh giụựi thieọu tửứ “giàn khoan”.
Trong tửứ coự tieỏng naứo mang vaàn mụựi hoùc?
Goùi ủaựnh vaàn tieỏng khoan, ủoùc trụn tửứ “giàn khoan”.
Goùi ủoùc sụ ủoà treõn baỷng.
Hoaùt ủoọng 2: ẹoùc tửứ ngửừ ửựng duùng
- Cho hoùc sinh ủoùc tửứ ửựng duùng
- Hoỷi tieỏng mang vaàn mụựi hoùc trong tửứ: 
- Giaựo vieõn giaỷi thớch caực tửứ ngửừ naứy.
- Giaựo vieõn ủoùc maóu.
Hoaùt ủoọng 3: Daùy vaàn oăn.
(Qui trỡnh tửụng tửù)
ẹoùc laùi 2 coọt vaàn.
Goùi hoùc sinh ủoùc toaứn baỷng.
Hoaùt ủoọng 4: Hướng dẫn viết 
HD vieỏt baỷng con: oan, oăn, giàn khoan, túc xoăn .
GV nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai.
Tiết 2
Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc
- Giaựo vieõn cho ủoùc caực tửứ ngửừ ửựng duùng.
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh nhaọn xeựt tranh.
- ẹoùc caõu ửựng duùng.
- Giaựo vieõn chổnh sửỷa.
- Giaựo vieõn ủoùc maóu caõu ửựng duùng.
Hoaùt ủoọng 2:Luyeọn vieỏt
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt.
Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn noựi.
- ẹoùc teõn baứi luyeọn noựi.
Ở lớp bạn đang làm gì ?
Ở nhà bạn đang làm gì ?
Người HS thế nào sẽ được khen là con ngoan trò giỏi ?
Nêu tên những bạn “ Con ngoan trò giỏi”
4. Cuỷng coỏ:
- ẹoùc laùi toaứn baứi.
- Troứ chụi: Tỡm tieỏng, tửứ coự vaàn oan, oăn. Giaựo vieõn cho thi ủua giửừa 2 nhoựm. Nhoựm naứo tỡm ủửụùc nhieàu, tuyeõn dửụng.
5. Toồng keỏt – Daởn doứ:
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Haựt
- 3 Hoùc sinh. 
- 2 - 3 Hoùc sinh. 
- Hoùc sinh ủoùc theo: oan, oăn
-Caứi baỷng caứi.
-HS phaõn tớch, caự nhaõn 1 em.
-CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
-Theõm aõm kh ủửựng trửụực vaàn oan.
-Toaứn lụựp.
-CN 1 em
-CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
-Tieỏng khoan.
-CN 4 em, ủoùc trụn 4 em, nhoựm.
HS ủaựnh vaàn, ủoùc trụn tửứ, CN 4 em 
-HS nờu.
-Cỏ nhõn. Nhúm, đồng thanh
-Toaứn lụựp vieỏt.
-Hoùc sinh ủoùc CN – ẹT.
-Hoùc sinh thaỷo luaọn neõu nhaọn xeựt.
- Hoùc sinh ủoùc caõu ửựng duùng CN-ẹT.
-Hoùc sinh ủoùc 2 – 3 em.
- Hoùc sinh vieỏt naộn noựt.
- Hoùc sinh ủoùc teõn baứi.
- Hoùc sinh luyeọn noựi vaứ traỷ lụứi cho troùn caõu.
- Thi ủua hai nhoựm. Nhoựm naứo nhanh, ủuựng ủửụùc tuyeõn dửụng.
- Chuaồn bũ baứi sau.
MĨ THUẬT:
 VEế VAÄT NUOÂI TRONG NHAỉ
 I.MUẽC TIEÂU:
 Giuựp hoùc sinh:
_Nhaọn bieỏt hỡnh daựng, ủaởc ủieồm maứu saộc vẻ đẹp moọt vaứi con vaọt nuoõi trong nhaứ
_Bieỏt caựch veừ con vaọt quen thuoọc
_Veừ ủửụùc hỡnh và veừ maứu moọt con vaọt theo yự thớch
 II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
1. Giaựo vieõn: 
 _Moọt soỏ tranh, aỷnh con gaứ, con meứo, con thoỷ
 _Moọt vaứi tranh veừ caực con vaọt
 _Hỡnh hửụựng daón caựch veừ 
2. Hoùc sinh:
 _Vụỷ taọp veừ 1
 _Buựt chỡ, buựt daù, saựp maứu
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC CHUÛ YEÁU:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Giụựi thieọu caực con vaọt:
_GV giụựi thieọu hỡnh aỷnh caực con vaọt vaứ gụùi yự ủeồ HS nhaọn bieỏt:
+Teõn caực con vaọt
+Caực boọ phaọn cuỷa chuựng
_Yeõu caàu HS keồ vaứi con vaọt nuoõi khaực
2.Hửụựng daón HS caựch veừ con vaọt: 
_Giụựi thieọu caựch veừ:
+Veừ caực hỡnh chớnh trửụực: ủaàu, mỡnh
+Veừ caực chi tieỏt sau
+Veừ maứu theo yự thớch
_GV veừ maóu
_Cho HS tham khaỷo moọt vaứi baứi veừ caực con vaọt
3.Thửùc haứnh:
_Gụùi yự HS laứm baứi taọp:
+Veừ 1 hoaởc 2 con vaọt nuoõi theo yự thớch cuỷa mỡnh
+Veừ caực con vaọt coự daựng khaực nhau
+Coự theồ veừ theõm vaứi hỡnh khaực: nhaứ, caõy, hoa,  cho baứi veừ theõm sinh ủoọng
+Veừ maứu theo yự thớch
+Veừ to vửứa phaỷi vụựi khoồ giaỏy
_Cho HS thửùc haứnh
_GV theo doừi vaứ giuựp HS
4. Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự:
_GV cuứng HS nhaọn xeựt veà:
+Caựch veừ hỡnh (caõn ủoỏi)
+Veà maứu saộc (ủeàu, tửụi saựng)
_Yeõu caàu HS choùn ra baứi veừ ủeùp theo yự thớch
5.Daởn doứ: 
 _Daởn HS veà nhaứ:
_Quan saựt vaứ nhaọn xeựt
_Con traõu, boứ, choự, meứo, thoỷ, gaứ, 
_HS quan saựt
_Thửùc haứnh veừ vaứo vụỷ
_Sửu taàm tranh, aỷnh caực con vaọt
 THỦ CễNG:
 Cách sử dụng bút chì , thước kẻ , kéo
I - Mục tiêu : 
Biết cỏch sử dụng bỳt chỡ, thước kẻ, kộo.
Sử dụng được bỳt chỡ, thước kẻ, kộo.
II -Thiết bị dạy học : 
1.GV : thước kẻ , bút chì , kéo , giấy .
2. HS : thước kẻ , bút chì , kéo, giấy .
III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra : 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
- Nhận xét .
3. Bài mới : 
Hoạt động 1: Giới thiệu các dụng cụ học thủ công .
- Cho HS quan sát dụng cụ : thước kẻ , kéo .
Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành .
* Bút chì : 
- Giáo viên hướng dẫn và làm mẫu vừa thực hiện vừa nêu cách cầm và thực hiện trên giấy ch học sinh quan sát .
* Thước kẻ : 
- Đặt thước kẻ lên bảng thao tác cho học sinh quan sát .
- Nêu cách đặt thước kẻ : đặt sát vào dòng kẻ để kẻ .
* Kéo : 
- Nêu cách cầm kéo .
- Hướng dẫn sử dụng kéo .
-Thao tác cắt giấy .
Hoạt động 3 : thực hành .
- Cho học sinh thực hành trên giấy .
quan sát và sửa sai , giúp đỡ em yếu 
4. Củng cụ – dặn dũ

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an1p2 moi tuan 22.doc