Giáo án lớp 1 tuần 21 (tiết 3)

Biết 1 số câu yêu cầu, đề nghị lich sự

- Bước đầu biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghị lịc sự

- Biết sử dụng lời yêu cầu , đề nghị phù hợp trong các tình huống đơn giản thường gặp hàng ngày

- HS khá, giỏi : Mạnh dạn khi nói lời yêu cầu , đề nghị phù hợp trong các tình huống thường gặp hàng ngày

II/ CHUAÅN

 

doc 47 trang Người đăng haroro Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 185Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 tuần 21 (tiết 3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 thẳng phẳng . phong bì cân đối .
II/ CHUAÅN BÒ :
•- Phong bì maãu. Maãu thieäp chuùc möøng.
•- Quy trình gaáp, caét, daùn phong bì.
 -Giaáy traéng hoaëc giaáy maøu. Keùo, buùt maøu. 
 -Giaáy thuû coâng, vôû.
 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ :
- Tieát tröôùc hoïc kó thuaät baøi gì ?
Tröïc quan : Maãu : Thieäp chuùc möøng.
-Goïi HS leân baûng thöïc hieän 3 böôùc gaáp caét trang trí.
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Quan saùt, nhaän xeùt.
-Phong bì coù hình gì ?
-Maët tröôùc maët sau cuûa phong bì nhö theá naøo ?
C- Giaùo vieân höôùng daãn maãu.
-Tröïc quan : Quy trình gaáp , caét, daùn phong bì.
-Böôùc 1 : Gaáp phong bì.
- Lấy tờ giấy A4 gấp đôi thành 2 phần theo chiều rộng sao cho mép dưới cách mép trên 2 ô
- Gấp 2 bên hình H2 mỗi bên 1 ô rưỡi theo đường dấu gấp 
- Mở 2 đường mới ra , gấp chéo 4 góc như H3 để lấy đường dấu gấp 
-Böôùc 2 : Caét phong bì.
 Mở ra cắt theo đường dấu gấp để bỏ phần gạch chéo ở H4 được H5
-Böôùc 3 : Daùn thaønh phong bì.
 Gấp theo các nếp ở H5 , dán 2 mép bên và mép trên theo đường dấu H6 ta được phong bì 
+ Tổ chức cho các em thực hành bước 1
 3- Cuûng coá : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
 -Daën doø – Laàn sau mang giaáy nhaùp, GTC, buùt chì, thöôùc keû, keùo, hoà daùn.
-Caét gaáp trang trí thieäp chuùc möøng.
-2 em leân baûng thöïc hieän caùc thao taùc gaáp.
- Nhaän xeùt.
 -Gaáp, caét, daùn phong bì.
-Quan saùt.
-Hình chöõ nhaät.
-Maët tröôùc ghi “ngöôøi göûi”, “ngöôøi nhaän”.
-Maët sau daùn theo 2 caïnh ñeå ñöïng thö, thieäp chuùc möøng. Sau khi cho thö vaøo phong bì, ngöôøi ta daùn noát caïnh coøn laïi.
-Theo doõi .
-Ñem ñuû ñoà duøng.
- Các em tập thực hành bước 1
RÚT KINH NGHIỆM
CHÍNH TAÛ (TAÄP CHEÙP)
CHIM SÔN CA VAØ BOÂNG CUÙC TRAÉNG
I/ MUÏC TIEÂU :
- Chép chính xác bài chính tả , trình bày đúng bài văn xuôi có lời của nhân vật.
- Làm bài tập 2a , bài 3
- Bài viết mắc không quá 5 lỗi chính tả
II/ CHUAÅN BÒ :
Vieát saün ñoaïn truyeän :Chim sôn ca vaø boâng cuùc traéng” . Vieát saün BT 2a.
Vôû chính taû, baûng con, vôû BT.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
-Giaùp vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát nhöõng töø caùc em hay sai.
-Nhaän xeùt.
2. Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Höôùng daãn taäp cheùp.
+ Noäi dung baøi taäp cheùp ;
-Tröïc quan : Baûng phuï.
-Giaùo vieân ñoïc maãu ñoaïn cheùp.
-Baøi naøy cho em bieát ñieàu gì veà cuùc vaø chim sôn ca?
+ Höôùng daãn trình baøy .
-Ñoaïn cheùp coù nhöõng daáu caâu naøo ?
-Tìm nhöõng chöõ baét ñaàu baèng r, tr. s ?
-Nhöõng chöõ naøo coù daáu hoûi, daáu ngaõ ?
+ Höôùng daãn vieát töø khoù. Gôïi yù cho HS neâu töø khoù.
-Ghi baûng. Höôùng daãn phaân tích töø khoù.
-Xoaù baûng, ñoïc cho HS vieát baûng.
+ Vieát baøi.
-Giaùo vieân cho HS nhìn baûng vieát .
- Theo dõi giúp các em yếu trình bày đúng đoạn văn
-Ñoïc laïi. 
+ Chaám vôû, nhaän xeùt.
 Chấm 5- 6 vở , nhận xét 
C- Baøi taäp.
Baøi 2 : Chọn câu a 
- Yeâu caàu gì ?
-GV phaùt bảng nhóm .
- Chia nhóm cho các em làm bài .
-Höôùng daãn söûa.
-Nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng .
* Chaøo maøo, chích choeø, cheøo beûo, chieàn chieän .
* traâu, caù traém, caù treâ, caù troâi, trai, truøng truïc, tró, ..
Baøi 3 : Yeâu caàu gì ?
- Cho hoïc sinh laøm vaøo baûng con từng câu đố .
-Nhaän xeùt, chænh söûa .
-Choát lôøi giaûi ñuùng : chân trời ; thuộc.
3.Cuûng coá : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS vieát ñuùng chính taû vaø laøm baøi taäp ñuùng.
-3 em leân baûng. Lôùp vieát baûng con.
Söông muø, xöông caù, ñöôøng xa, phuø sa.
-Chính taû (taäp cheùp) : Chim sôn ca vaø boâng cuùc traéng.
-2-3 em nhìn baûng ñoïc laïi.
-Cuùc vaø sôn ca soáng vui veû, haïnh phuùc trong nhöõng ngaøy ñöôïc töï do.
-Daáu phaåy, daáu chaám, daáu hai chaám, daáu gaïch ngang, daáu chaám than.
-raøo, raèng, traéng, trôøi, sôn, saø, sung, söôùng.
-giöõa, coû, taû, maõi, thaúm.
-HS neâu töø khoù : sung söôùng, veùo von, xanh thaúm, saø xuoáng.
-Vieát baûng .
-Nhìn baûng vieát vôû.
-Doø baøi.
-Tìm töø chæ loaøi vaät :
* Coù tieáng baét ñaàu baèng ch ?
* Coù tieáng baét ñaàu baèng tr ?
-Trao ñoåi nhoùm ghi ra bảng nhóm.
- Nhoùm tröôûng leân đính baûng.
-Ñaïi dieân nhoùm ñoïc keát quaû. Nhaän xeùt.
- Giải các câu đố sau
-Söûa loãi moãi chöõ sai söûa 1 doøng.
RÚT KINH NGHIỆM
..
 HDLT
LT CHÍNH TẢ BÀI :CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
I- MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố 
- Hướng dẫn cho các em thi tìm những tiếng có âm đầu ch/ tr ; uôc / uôt
- Viết lại các từ viết sai ở bài chính tả . 
- Viết 2-4 câu ( GV chọn )
II- CHUẨN BỊ : Bảng con , vở luyện viết 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 1- KTBC
 2- BÀI MỚI
a- GTB : GV nêu mục đích, yêu cầu
b- Hướng dẫn cho các em tìm các từ như ở y/c
 - Cho các em làm
- Gọi HS trình bày
 - Giáo viên nhận xét
c – Luyện viết từ khó 
 - Cho các em nêu lại các từ khó vừa viết sai ở bài chính tả
- GV đọc cho các em viết bảng con 
 - GV nhận xét
 - Cho các em đọc
d- Viết 2- 4 câu
 GV đọc cho HS viết ( GV chọn 2-4 câu đọc cho các em viết )
 - Chấm 4 – 5 bài , nhận xét
3 – CỦNG CỐ - DẶN DÒ
 Nhận xét giờ học
- Học sinh làm vào vở tập chép, 6 em viết vào bảng nhóm .
- 6 em lên trình bày
- Lớp nhận xét
- Cả lớp đồng thanh
- Nhiều em nêu ( 3- 4 HS yếu nêu ), lớp nhận xét
- Nhiều em nêu
- HS viết bảng con , lần lượt từng em lên bảng viết ( HS trung bình ,yếu viết)
 - Lớp nhận xét - Học sinh đọc cá nhân , đồng thanh
- HS viết vào vở
RÚT KINH NGHIỆM
LUYỆN TẬP TOÁN
 LT BÀI : ĐƯỜNG GẤP KHÚC . ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC 
I/ MUÏC TIEÂU : 
- Nhận dạng và gọi đúng tên đường gấp khúc
- Nhận biết độ dài đường gấp khúc 
- Biết tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng 
- Bài tập cần làm : Bài 1a; bài 2,3 
- HS khá , giỏi làm hết 
II/ CHUAÅN BÒ : 
- Moâ hình ñöôøng gaáp khuùc . Ghi baûng baøi 1-2.
- Saùch, vôû BT, baûng con, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
2. Daïy baøi môùi : 
A - Giôùi thieäu baøi.
B- HD luyện tập
Baøi 1 : Yeâu caàu gì ?
- Kẻ bảng và gọi 2em lên bảng làm
-Nhaän xeùt.
Bài 2 : Cho các em tự làm vào VBT , rồi nêu
Baøi 3 : Yeâu caàu HS laøm baøi.
-Nhaän xeùt.
Baøi 4: HS khá , giỏi làm 
-Goïi 1 em ñoïc ñeà.
 GV theo dõi giúp các em yếu làm bài 
-Em coù nhaän xeùt gì veà ñöôøng gaáp khuùc ñaëc bieät naøy ? ( HS khá , giỏi nêu )
-Nhaän xeùt – cho ñieåm
3. Cuûng coá : 
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Ghi tên các điểm vào mỗi đường gấp khúc rồi viết theo mầu 
- 2 em làm bảng , lớp làm vở 
- Nhận xét 
- 2 em làm bảng , lớp làm VBT
- Nhận xét
a) Giải 
Độ dài đường gấp khúc ABCD la :
2 + 3 +3 = 8 ( cm)
Đáp số : 8 cm
b)
Giải 
Độ dài đường gấp khúc MNPQR là:
2+ 3 +1 +3 = 9 ( cm )
Đáp số : 9 cm
- 1 HS đọc
- 1 em giải bảng , lớp làm vở BT
- Nhận xét 
 Giaûi.
Ñoä daøi ñoaïn daây ñoàng laø :
3 + 3 + 3 = 9(cm).
Ñaùp soá : 9 cm.
-Ñöôøng gaáp khuùc kheùp kín naøy goàm coù 3 ñoaïn thaúng taïo thaønh hình tam giaùc. Ñieåm cuoái cuûa ñoaïn thaúng thöù ba truøng vôùi ñieåm ñaàu cuûa ñoaïn thaúng thöù nhaát.
-Ñoä daøi moãi ñoaïn thaúng cuûa ñöôøng gaáp khuùc naøy ñeàu baèng 4 cm neân ñoä daøi cuûa ñöôøng gaáp khuùc coù theå tính 
nhö sau :
3cm + 3cm + 3cm = 9 (cm).
 3cm x 3 = 9 (cm)
RÚT KINH NGHIỆM
..
Thứ tư ngày 13 tháng 01 năm 2010
TẬP ĐỌC
THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN VƯỜN CHIM
I/ MUÏC TIEÂU :
- Đọc trơn , rõ ràng toàn bài , ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm , dấu phẩy ; giữa các cụm từ
- Hiểu nội dung thong báo của thư viện . Bước đầu hiểu biết về thư viện, cách mượn sách của thư viện
II/ CHUAÅN BÒ :
Tranh “Thoâng baùo cuûa thö vieän vöôøn chim”.( SGK )
Saùch Tieáng vieät 2/ taäp 2.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
-Goïi 3 em ñoïc baøi “Chim sôn ca vaø boâng cuùc traéng” vaø TLCH.
-Tröôùc khi bò boû vaøo loàng chim vaø hoa soáng nhö theá naøo ?
-Vì sao tieáng hoùt cuûa chim trôû neân buoàn thaûm?
-Haønh ñoäng cuûa caùc caäu beù gaây ra chuyeän gì ñau loøng?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Luyeän ñoïc.
-Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi (chuù yù gioïng roõ raøng maïch laïc, nhaán gioïng teân töøng muïc).
-Höôùng daãn luyeän ñoïc.
+ Ñoïc töøng caâu :
-Giaùo vieân uoán naén caùch ñoïc cuûa töøng em.
+ Ñoïc töøng ñoaïn : Chia 3 ñoaïn.
-Baûng phuï : Höôùng daãn luyeän ñoïc caâu :
-Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc caùc töø chuù giaûi.
-Keát hôïp giaûng theâm töø : ñaø ñieåu : hieän nay ñaø ñieåu ñaõ nhaäp töø nöôùc ngoaøi veà nuoâi ôû mieàn Nam nöôùc ta ñeå laøm haøng xuaát khaåu.
+ Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
- Thi đọc giũa các nhóm 
-Nhaän xeùt, keát luaän ngöôøi ñoïc toát nhaát.
C- Tìm hieåu baøi.
-Thoâng baùo cuûa thö vieän coù maáy muïc ? Haõy neâu teân töøng muïc ?
-Muoán bieát giôø môû cöûa cuûa thö vieän, ñoïc muïc naøo ?
-Muoán laøm theû möôïn saùch, caàn ñeán thö vieän vaøo luùc naøo ?
-Muïc “Saùch môùi veà” giuùp chuùng ta bieát ñieàu gì ?
D- Luyeän ñoïc laïi.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Cuûng coá : 
-Qua baøi ñoïc em bieát nhöõng lôïi ích gì khi ñeàn thö vieän ?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-3 em ñoïc vaø TLCH.
-Theo doõi ñoïc thaàm.
-1 em ñoïc laàn 2.
-HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu trong moãi muïc cuûa thoâng baùo
-HS luyeän ñoïc caùc töø ngöõ: saùch, laøm theû, sa maïc, buoåi chieàu, ngaøy nghæ, Vaïc, Vaøng Anh.
-HS tieáp noái nhau ñoïc 3 muïc trong baøi (ñoïc caû phaàn cuoái : Phuï traùch thö vieän Vaøng Anh)
(Moät)/ Giôø môû cöûa ://
Buoåi saùng :// töø 7 giôø ñeán 10 giôø.//
Buoåi chieàu :// töø 15 giôø ñeán 17 giôø.//
-Caùc ngaøy nghæ :// môû cöûa buoåi saùng.//
-Hoïc sinh ñoïc caùc töø chuù giaûi : thoâng baùo, thö vieän, ñaø ñieåu .
-Chia nhoùm:ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. - 
-Thi ñoïc giöõa ñaïi dieän caùc nhoùm ñoïc noái tieáp nhau. 
- Ñoïc caû baøi.-Nhaän xeùt.
-Thoâng baùo coù 3 muïc : Muïc 1: Giôø môû cöûa. Muïc 2: Caáp theû möôïn saùch. Muïc 3 : Saùch môùi veà.
-Caàn ñoïc muïc 1.
-Caàn ñeán thö vieän vaøo saùng thöù naêm haøng tuaàn.
-HS ñoïc thaàm baøi vaø traû lôøi : Muïc saùch môùi veà giuùp ta bieát nhöõng saùch môùi veà thö vieän ñeå möôïn ñoïc.
-3-4 hoïc sinh thi ñoïc toaøn boä thoâng baùo.
- Thö vieän laø nôi cho möôïn saùch baùo, hoïc sinh neân thöôøng xuyeân ñeán thö vieän.
RÚT KINH NGHIỆM
..
TOÁN
LUYỆN TẬP
I/ MUÏC TIEÂU :
- Biết tính độ dài đường gấp khúc 
- Bài tập cần làm : Bài 1b ; bài 2
- HS khá , giỏi làm hết 
II/ CHUAÅN BÒ :
 Ghi baûng baøi 3.
Saùch, vôû BT, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Tính ñoä daøi cuûa ñöôøng gaáp khuùc goàm 3 ñoaïn : AB (2cm), BC (4cm), CD (6cm)
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Laøm baøi taäp.
Baøi 1 : Cho hoïc sinh töï laøm baøi phaàn b ( HS khá , giỏi làm hét )
-Nhaän xeùt.
-Gôïi yù hoïc sinh ghi chöõ roài ñoïc teân ñöôøng gaáp khuùc .
Baøi 2 : HS tự đọc đề và làm bài vào vở
-Nhaän xeùt.
Baøi 3 : KK học sinh khá, giỏi làm
- Goïi 1 em ñoïc ñeà.
-Em haõy ghi teân roài ñoïc teân ñöôøng gaáp khuùc ?
-Nhaän xeùt.
3.Cuûng coá : Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën doø.
-1 em leân baûng giaûi. Lôùp laøm baûng con.
Ñoä daøi cuûa ñöôøng gaáp khuùc laø :
2cm + 4cm + 6cm = 12 (cm)
Ñaùp soá : 12 cm.
-Luyeän taäp.
-2 HS laøm bảng , lớp làm vở
- Nhận xét 
 Giải 
a- Ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc laø :
12 + 15 = 27 (cm)
b-Ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc laø :
10 + 14 + 9 = 33 (dm)
Ñaùp soá : a)27 cm, b)33 dm.
-5-6 em ñoïc laïi teân ñöôøng gaáp khuùc.
-HS töï ñoïc ñeà vaø giaûi.
Giải
Con oác seân phaûi boø moät ñoaïn ñöôøng daøi laø :
5 + 2 + 7 = 14 (dm)
Ñaùp soá : 14 dm.
-Hoïc sinh ñoïc.
a/Ñöôøng gaáp khuùc goàm 3 ñoaïn thaúng laø ABCD.
b/Ñöôøng gaáp khuùc goàm 2 ñoaïn thaúng laø : ABC vaø BCD.
RÚT KINH NGHIỆM
.
TẬP VIẾT 
CHỮ HOA R . Ríu ra ríu rít
I/ MUÏC TIEÂU : 
 Viết đúng chữ hoa R ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ); Chữ và câu ứng dụng : Ríu ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), Ríu ra ríu rít ( 3 lần )
II/ CHUAÅN BÒ :
Maãu chöõ R hoa. Baûng phuï : Ríu rít chim ca .
Vôû Taäp vieát, baûng con.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Kieåm tra vôû taäp vieát cuûa moät soá hoïc sinh.
-Cho hoïc sinh vieát moät soá chöõ Q – Queâ vaøo baûng con.
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi :
A-Giôùi thieäu baøi : Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc.
B- Höôùng daãn vieát chöõ hoa.
+ Quan saùt moät soá neùt, quy trình vieát :
-Chöõ R hoa cao maáy li ?
-Chöõ R hoa goàm coù nhöõng neùt cô baûn naøo ?
+ Cấu tạo 
 Chöõ R goàm coù hai neùt : neùt 1 gioáng neùt 1 cuûa chöõ B vaø chöõ P , neùt 2 laø keát hôïp cuûa hai neùt cô baûn : neùt cong treân vaø neùt moùc ngöôïc phaûi – noái vaøo nhau taïo voøng xoaén giöõa thaân chöõ.
+ Caùch vieát : Vöøa noùi vöøa toâ trong khung chöõ : 
-Chöõ R goàm coù hai neùt : 
* Neùt 1 : ñaët buùt treân ÑK6, vieát neùt moùc ngöôïc traùi nhö neùt 1 cuûa caùc chöõ B hoaëc chöõ P, döøng buùt treân ÑK2.
* Neùt 2 : töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, lia buùt leân ÑK5, vieát tieáp neùt cong treân, cuoái neùt löôïn vaøo giöõa thaân chöõ, taïo voøng xoaén nhoû (giöõa ÑK3 vaø 4) roài vieát tieáp neùt moùc ngöôïc, döøng buùt treân ÑK2.
+ Vieát baûng :
-Yeâu caàu HS vieát 2 chöõ R vaøo baûng.
+ Vieát cuïm töø öùng duïng :
-Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc cuïm töø öùng duïng.
+ Quan saùt vaø nhaän xeùt :
-Neâu caùch hieåu cuïm töø treân ?
-Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm nhöõng tieáng naøo ?
-Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø “Ríu rít chim ca”ø nhö theá naøo ?
-Caùch ñaët daáu thanh nhö theá naøo ?
-Khi vieát chöõ Ríu ta noái chöõ R vôùi chöõ i nhö theá naøo?
-Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö theá naøo ?
Vieát baûng.
C- Vieát vôû.
-Höôùng daãn vieát vôû.
-Chuù yù chænh söûa cho caùc em.
 1 doøng
1 doøng
1 doøng
1 doøng
3 ( 3 lần ) HS yếu viết 1 lần
- Chầm bài : Chấm 5 – 6 bài , nhận xét 
3.Cuûng coá : -Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh.
-Khen ngôïi nhöõng em vieát chöõ ñeïp, coù tieán boä. Giaùo duïc tö töôûng.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Noäp vôû theo yeâu caàu.
-2 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con.
-Chöõ R hoa, Ríu rít chim ca .
-Chöõ R côõ vöøa cao 5 li.
-Vaøi em nhaéc laïi.
-Vaøi em nhaéc laïi caùch vieát chöõ R.
-Caû lôùp vieát treân khoâng.
-Vieát vaøo baûng con R-R Ñoïc : R.
-2-3 em ñoïc : Ríu rít chim ca.
-Quan saùt.
-1 em neâu : Taû tieáng chim hoùt raát trong treûo vaø vui veû, noái lieàn nhau khoâng döùt.
-4 tieáng : Ríu, rít, chim, ca.
-Chöõ R, h cao 2,5 li, chöõ t cao 1,5 li, chöõ r cao 1,25 li, caùc chöõ coøn laïi cao 1 li.
-Daáu saéc ñaët treân chöõ i trong chöõ ríu, rít.
-Neùt 1 cuûa chöõ i noái vaøo cuoái neùt 2 cuûa chöõ R .
-Baèng khoaûng caùch vieát 1ù chöõ caùi o.
-Baûng con : R- Ríu.
-Vieát vôû.
 -R ( côõ vöøa : cao 5 li)
-R (côõ nhoû :cao 2,5 li)
-Ríu (côõ vöøa)
-Ríu (côõ nhoû)
-Ríu rít chim ca ( côõ nhoû)
-Vieát baøi nhaø
RÚT KINH NGHIỆM
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ năm ngày 14 tháng 01 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ CHIM CHOÙC.
ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI ÔÛ ÑAÂU ?
I/ MUÏC TIEÂU :
- Xếp được tên 1 số loài chim theo nhóm thích hợp ( BT 1 )
- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Ở đâu ? ( BT 2, 3 )
II/ CHUAÅN BÒ :
Vieát noäi dung BT1,bảng nhóm.
Saùch, vôû BT, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Kieåm tra 2 caëp hoïc sinh ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi vôùi cuïm töø Khi naøo, bao giôø, luùc naøo, thaùng maáy, 
maáy giôø.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Hướng dẫn làm bài tập
Baøi 1 :Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.
- Chia nhóm cho các em làm : 6 nhóm (phát bảng nhóm )
-Yeâu caàu caùc nhoùm lên đính bài .
- Nhận xét , chữa bài 
Baøi 2 : Laøm baøi mieäng.
- Cho các em thảo luận theo nhóm đôi 
- Gọi học sinh nêu dạng hỏi – đáp 
-Nhaän xeùt.
Baøi 3 : (mieäng).
- Gọi HS nêu y/c 
- GV ghi bảng 1 câu cho các em xác định bộ phận nào trong câu trả lời câu hỏi Ở đâu ?
- Cho các em thực hành hỏi – đáp theo cặp
-Nhaän xeùt.
3.Cuûng coá : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën doø- Hoïc baøi, laøm baøi.
-2 caëp HS hoûi vaø traû lôøi.
-Tôù nghe noùi meï baïn ñi coâng taùc. 
-Khi naøo meï baïn veà ?
-Ngaøy mai meï mình veà.
-Bao giôø meï baïn ñöa baïn ñi chôi coâng vieân ?
-Chuû nhaät naøy meï tôù ñöa tôù ñi chôi coâng vieân.
-1 em ñoïc , caû lôùp ñoïc thaàm.
-Nhoùm tröôûng nhaänbnảg : Xeáp teân caùc loaøi chim cho trong ngoaëc ñôn vaøo nhoùm thíùch hôïp.
Goïi teân theo :
hình daùng
tieáng keâu
kieám aên.
Caùnh cuït
Vaøng anh
Cuù meøo
Tu huù
Cuoác
Quaï
Boùi caù
Chim saâu
Goõ kieán
- Đính lên bảng , đại diện đọc kết quả
- các nhóm khác nhận xét , bổ sung
-1 em neâu yeâu caàu cuûa baøi.Lôùp ñoïc thaàm.
-Töøng caëp hoïc sinh thöïc haønh hoûi- ñaùp.
a/Boâng cuùc traéng moïc ôû ñaâu ?
-Boâng cuùc traéng moïc beân bôø raøo./Boâng cuùc traéng moïc giöõa ñaùm coû daïi.
b/Chim sôn ca bò nhoát ôû ñaâu ?
-Chim sôn ca bò nhoát trong loàng.
c/Em laøm theû möôïn saùch ôû ñaâu ?
-Em laøm theû möôïn saùch ôû thö vieän.
-Nhaän xeùt. Nhieàn em ñoïc laïi.
-1 em neâu yeâu caàu. Ñaët caâu hoûi coù cuïm töø ôû ñaâu cho moãi caâu sau .Ñoïc thaàm.
-Töøng caëp hoïc sinh thöïc haønh.
-1 soá hoïc sinh trình baøy keát quaû.
- Lớp nhận xét 
a/ Sao Chaêm chæ hoïp ôû ñaâu ?
b/ Em ngoài ôû ñaâu ?
c/ Saùch cuûa em ñeå ôû ñaâu ?
-Laøm vôû Baøi taäp.
.
RÚT KINH NGHIỆM
..
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I/ MUÏC TIEÂU :
- Thuộc bảng nhân 2,3,4,5 để tính nhẩm 
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng hoặc trừ trongtrường hợp đơn giản .
- Biết giải bài toán có 1 phép nhân
- Biết tính độ dài đường gấp khúc .
- Bài tập cần làm : Bài ; 1,3,4; bài 5 a
- Học sinh khá, giỏi làm hết 
II/ CHUAÅN BÒ :
Ghi baûng baøi 3.
Saùch toaùn, vôû BT, baûng con, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Kieåm tra HTL baûng nhaân 2.3.4.5
 -Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giới thiệu bài 
B- Làm bài tập
Baøi 1 : Cho các em nhẩm 
- Gọi học sinh nhầm 
-Nhaän xeùt.
Baøi 2 : KK học sinh khá , giỏi làm 
-GV vieát baûng : 2 x . = 6
-Em thöïc hieän nhö theá naøo ?
-Vieát soá naøo vaøo choã chaám ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 3 :
-Cho HS laøm baøi theo maãu đã làm .
-Hoûi : Em thöïc hieän pheùp tính naøy nhö theá naøo ?
-Nhaän xeùt , chữa bài 
Baøi 4 : Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø söûa baøi.
 Gv theo dõi giúp các em yếu làm 
-Nhaän xeùt.
Baøi 5 : Làm câu a ( HS khá , giỏi làm hết )
- Goïi 1 em ñoïc ñeà.
-Baøi toaùn yeâu caàu tìm gì ? 
-Em tính ñoä daøi cuûa ñöôøng gaáp khuùc nhö theá naøo ?
-Nhaän xeùt.
 Câu b học sinh khá, giỏi làm 
3.Cuûng coá : 
- Goïi 3 em ñoïc thuoäc baûng nhaân 2.3.4.5
-Nhaän xeùt tieát hoïc.-Tuyeân döông, nhaéc nhôû.
Daën doø, HTL baûng nhaân 2.3.4.5
-Vaøi em ñoïc thuoäc baûng nhaân 2.3.4.5
- 4 em nhẩm , lớp nhận xét 
-Laøm theo maãu .
-Laáy 2 nhaân vôùi moät soá ñeå ñöôïc 6.
-Nhaåm 2 x 3 = 6.
-Vieát soá 6 vaøo choã chaám.
-Töông töï HS laøm tieáp nhöõng baøi coøn laïi.
-HS laøm baøi theo maãu vaø söûa baøi.
-Em tính töø traùi sang phaûi, hoaëc em 
laøm tính nhaân tröôùc roài laáy tích coäng hay tröø vôùi soá coøn laïi .
 5 x 5 + 6 = 25 + 6 
 = 31
4 x 8 – 17 = 32 – 17
 = 15
2 x 9 – 18 = 18 – 18 
 = 0
3 x 7 + 29 = 21 + 29 
 = 50
Nhaän xeùt .
-Ñoïc thaàm baøi toaùn.
- 1 em làm bảng , lớp làm vở
- Nhận xét 
Giaûi
Soá chieác ñuõa cuûa 7 ñoâi :
2 x 7 = 14 (chieác)
Ñaùp soá : 14 (chieác)
-1 em ñoïc ñeà toaùn.
-Tìm ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc.
-Tính toång ñoä daøi cuûa caùc ñoaïn thaúng taïo thaønh ñöôøng gaáp khuùc.
Giaûi.
Ñoä daøi cuûa ñöôøng gaáp khuùc laø :
3 + 3 + 3 = 9 (cm)
Ñaùp soá : 9 cm.
3+3+3 = 9(cm) thaønh 3 x 3 = 9 (cm)
-Hoïc thuoäc baûng nhaân 2.3.4.5.
RÚT KINH NGHIỆM
.
TẬP ĐỌC 
VÈ CHIM
I/ MUÏC TIEÂU :
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp khi đọc các dòng trong bài vè
- Hiểu nội dung : Một số loài chim cũng có đặc điểm , tính nết giống như con người ( Trả lời được câu hỏi 1, 3 ; học thuộc đoạn 1 trong bài vè ) 
II/ CHUAÅN BÒ :
Tranh minh hoïa moät soá loaøi chim ( SGK )
Saùch Tieáng vieät.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Goïi 3 em ñoïc baøi Thoâng baùo cuûa thö vieän vöôøn chim.
-Thoâng baùo cuûa thö vieän coù maáy muïc ? Haõy neâu teân töøng muïc ?
-Muoán bieát giôø môû cöûa thö vieän ñoïc muïc naøo ? 
-Muïc saùcg môùi veà giuùp chuùng ta bieát ñieàu gì ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi. 
B- Luyeän ñoïc.
-GV ñoïc maãu laàn 1 (chuù yù gioïng vui, nhí nhaûnh, nhaán gioïng nhöõng töø ngöõ noùi veà ñaëc ñieåm vaø teân goïi cuûa caùc loaøi chim :lon xon, nhaûy, linh tinh, nghòch teáu, chao, cheøo beûo.
-Tröïc quan : Tranh minh hoïa ( SGK ).
-Giaûi thích : Trong baøi naøy gaø cuõng ñöôïc xem laø moät loaøi thuoäc hoï chim
-Luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø.
+ Ñoïc töøng caâu : 
+ Ñoïc töøng ñoaïn: Chia 5 ñoaïn, moãi ñoaïn 4 doøng thô.
+ Luyeän ñoïc caâu :
+Höôùng daãn ñoïc caùc töø chuù giaûi .
-Môû roäng : Em ñaët caâu vôùi töø :lon xon, teáu, maùch leûo, laân la.
-Beù Nam chaïy lon xon.
-Caäu Haûi noùi chuyeän raát teáu.
-Thuyû maùch leûo vôùi baø chuyeän cuûa Lan.
-Dung muoán laøm laønh neân laân la noùi chuyeän vôùi Tuù.
-Nhaän xeùt.
+ Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
+ Thi ñoïc trong nhoùm.
-Nhaän xeùt.
C- Tìm hieåu baøi.
-Tím teân caùc loaøi chim ñöôïc keå trong baøi ?
a/ Tìm nhöõng töø ngöõ duøng ñeå goïiû caùc loaøi chim ? ( HS khá, giỏi 

Tài liệu đính kèm:

  • docKEHOACHDHOCT21.doc