Giáo án lớp 1 - Tuần 20 - Trường Tiểu học Tà Lạ (tiếp)

Mục tiêu:

 - Nêu được một số biểu hiện lễ phép với thầy giáo, cô giáo.

 - Biết vì sao phải lễ phép với thầy giáo, cô giáo.

 - Thực hiện phải lễ phép với thầy giáo, cô giáo.

II. Đồ dùng dạy học

III. Các hoạt động dạy học :

 

doc 20 trang Người đăng haroro Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 243Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 20 - Trường Tiểu học Tà Lạ (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi sang bên phải.
* Tập 3 động tác : vươn thở, tay, chân.
* Điểm số hàng dọc theo tổ.
c) Chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”.
- GV điều khiển. Trong quá trình tập GV quan sát, nhận xét, sửa sai cho HS . Đội hình hàng ngang.
- Lần 1-2 GV nêu tên động tác, sau đó vừa giải thích vừa làm mẫu với nhịp độ chậm để HS bắt chước. GV hướng dẫn cách thở sau đó cho HS ôn luyện. Xen kẽ giữa các lần GV nhận xét, sửa sai cho HS.(Sau 2L GV mời 1-2 HS thực hiện tốt lên làm mẫu). Đội hình hàng ngang.
- GV điều khiển.
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại luật chơi, cách chơi sau đó cho HS chơi.
- GV điều khiển.
3ph
3.Phần kết thúc :
- HS thả lỏng tại chỗ : rũ chân, tay, hít thở sâu và thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
- Đội hình hàng ngang, cán sự điều khiển , GV quan sát.
- GV điều khiển.
----------------=˜&™=--------------
TOÁN
PHÉP CỘNG DẠNG 14+3
A.Mục tiêu: 
Giúp HS.
 Biết làm tính cộng( không nhớ) trong phạm vi 20 ; biết cộng nhẩm dạng 14+3 . 
 BT cần làm :Bài 1( cột 1, 2, 3 ) ; bài 2 ( cột 2, 3 ) ; bài 3 ( phần 1 ) 
B- Đồ dùng dạy – học:
C- Các hoạt động dạy – học;
TL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
I- Kiểm tra bài cũ: 
- Yêu cầu HS viết số từ 10 – 20 và từ 20 – 10 
- 2 HS lên bảng viết
30’
II- Dạy – học bài mới:
1- Giới thiệu bài 
2- Giới thiệu cách làm tính cộng dạng 14+3
+ Hoạt động 1: Hoạt động với đồ vật.
- HS lấy 14 que tính ( gồm 1 bó que tính và 4 que tính rời) rồi lấy thêm 3 que tính nữa.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- Có bao nhiêu que tính?
- có tất cả 17 que tính
+ Hoạt động 2: Hình thành phép cộng 14+3
- Cho HS đặt một chục que tính ở bên trái và 4 que tính rời ở bên phải.
- HS thực hiện 
- GV đồng thời gài lên bảng.
- GV nói kết hợp gài và viết.
+ Có một chục que ( gài lên bảng bỏ 1 chục viết ở cột chục) và 4 que tính rồi ( gài 4 que tính rời) viết 4 ở cột đơn vị.
- HS theo dõi
- Cho HS lấy 3 que tính rời đặt xuống dưới 4 que tính rời.
- GV gài và nói, thêm 3 que tính rời, viết 3 dưới 4 cột đơn vị.
- Làm thế nào để biết có bao nhiêu que tính?
- Gộp 4 que tính rời với 3 que tính đươc 7 que tính rời, có 1 bó 1 chục que tính và 7 que tính rời là 17 que tính.
- Để thực hiện điều đó cô có phép cộng:
14 + 3 = 17
+ Hoạt động 3: Đặt tính và thực hiện phép tính.
- HD cách đặt tính chúng ta viết phép tính từ trên xuống dưới.
+ Đầu tiên viết số 14 rồi viết số 3 sao cho thẳng cột với 1 ( ở cột đơn vị).
(GV vừa nói vừa thực hiện)
- Viết dấu cộng ở bên trái sao cho ở giữa hai số 
- Kẻ gạch ngang dưới hai số đó.
+
- Sau đó tính từ phải sang trái: 14
 3
 17
- Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính
và tính sau đó thực hiện bảng con. 
- HS chú ý theo dõi
3- Luyện tập: 
Bài 1( cột 1, 2, 3 ): Bài Y/c gì?
HD: BT1 đã đặt tính sẵn cho chúng ta nhiệm vụ của các em là thực hiện phép tính sao cho đúng.
Tính 
Gv yêu cầu HS nhắc lại cách tính
- GV nhận xét, cho điểm.
- HS làm bài bảng con, 3 HS lên bảng 
Bài 2( cột 2, 3 ): Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
HD: BT2 đã cho phép tính dưới dạng hàng ngang các con hãy dựa vào bảng cộng trong phạm vi 10 để tính 1 cách nhanh nhất.
- HS quan sát và nhận xét.
- Tính 
- GV ghi bảng: 11 + 5 =
- Các em nhẩm như sau: 1 + 5 = mấy?
- Bằng 6
- 10 + 6 = bao nhiêu?
- Bằng 16
- Vậy ta đươc kết quả là bao nhiêu?
- 16
- Đó chính là kết quả nhẩm, dựa vào đó các em hãy làm bài.
- HS làm bài và nêu miệng cách tính và kết quả.
- Em có nhận xét gì về phép cộng 
15 + 0 = 15
- Một số cộng với 0 sẽ = chính số đó.
Bài 3( phần 1): 
- Bài yêu cầu gì?
- Điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu.
GV hương dẫn mẫu
- HD muốn điền số được chính xác chúng ta phải làm gì?
- Phải lấy số ở đầu bảng 14 cộng lần lượt với các số trong các ô ở hàng trên, sau đó điền kết quả vào ô, tương ứng ở hàng dưới.
- GV gắn bài tập 3 lên bảng 
Chữa bài:
- HS làm trong SGK.
- Yêu cầu 2 tổ cử đại diện lên bảng để điền số.
- HS quan sát và nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương tổ làm đúng, nhanh.
5’
4- Củng cố:
- Nhận xét chung giờ học.
HS nêu lại cách đặt tính và tính 14+3
+ Ôn lại bài.
- Xem trước bài luyện tập.
- HS nghe và ghi nhớ.
HỌC VẦN
BAØI 82: ich - eâch
I. Muïc tieâu:
 .- Ñoïc ñuùng vaàn ich, eâch tieáng lòch, eách. caùc töø öùng duïng vaø caâu öùng duïng sgk.
 - Vieát ñuùng ñöôïc caùc vaàn, caùc töø tôø lòch, con eách.
 - Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà:Chuùng em ñi du lòch.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
TG
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
4’
1’
7’
 7’
9’
6’
1’
10’
8’
13’
3’
1’
Tieát 1:
1. KTBC :- 
2. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi:
- Hoâm nay chuùng ta hoïc 2 vaàn môùi.
b. Daïy vaàn ich
* Giôùi thieäu vaàn:
- Vieát vaàn ich: Phaùt aâm.
* Nhaän dieän vaàn:
+ Vaàn ich ñöôïc taïo neân töø nhöõng aâm naøo?
* Ñaùnh vaàn :
- Höôùng daãn ñaùnh vaàn i- ch - ich
- Giôùi thieäu tieáng:
+ Yeâu caàu hs laáy aâm l ñaët vaøo tröôùc vaàn ich, daãu naëng ñaët döôùi i ñeå taïo tieáng môùi.
+ Nhaän xeùt.
+ Höôùng daãn hs ñaùnh vaàn: 
+ GV theo doõi, chænh söõa. 
+ GV nhaän xeùt vaø ghi tieáng lòch leân baûng.
+ Giôùi thieäu töø tôø lòch 
- Giôùi thieäu tôø lòch 
c. Daïy vaàn eâch: Töông töï	
d. Höôùng daãn vieát baûng con:
- Vieát maãu, höôùng daãn quy trình.
- Theo doõi, uoán naén.
- GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
e. Ñoïc töø öùng duïng:
- Giôùi thieäu töø öùng duïng:
 + Giaûi thích töø.
- Nhaän xeùt.
 3. Cuûng coá tieát 1: Tìm tieáng mang vaàn môùi hoïc
Tieát 2
1. Luyeän ñoïc:
* Ñoïc vaàn, tieáng, töø: 
- GV nhaän xeùt.
* Luyeän ñoïc caâu: 
- Giôùi thieäu tranh ruùt caâu ghi baûng: 
- GV nhaän xeùt.
2. Luyeän noùi: 
+ Trong tranh veõ gì? 
+ Ai ñaõ ñöôïc ñi du lòch vôùi boá meï hoaëc nhaø tröôøng?
+ Khi ñi du lòch caùc baïn thöôøng mang nhöõng gì?
+ Keå teân nhöõng chuyeán du lòch maø em ñaõ ñöôïc ñi?
3. Luyeän vieát:
- GV höôùng daãn hoïc sinh vieát treân vôû taäp vieát.
- Theo doõi vaø söõa sai.
- Chaám ñieåm moät soá vôû.
- Nhaän xeùt caùch vieát.
4. Cuûng coá, daën doø:
- Goïi ñoïc baøi, tìm tieáng môùi mang vaàn môùi hoïc.
5. Nhaän xeùt tieát hoïc:
- Tuyeân döông nhöõng hs hoïc toát.
- Ñoïc laïi baøi ôû nhaø.
- Laéng nghe 
- Phaùt aâm.
+ Vaàn ich ñöôïc taïo neân töø aâm i vaø ch.
- Phaân tích vaàn.
- So saùnh vaàn ich vôùi ach
- Gheùp vaàn ich
- Laéng nghe.
- Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn.
- Gheùp tieáng lòch
- Ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng.
- Phaân tích tieáng
- Ñoïc laïi baøi treân baûng.
- Ñoïc trôn töø.
- Quan saùt.
- Quan saùt, laéng nghe.
- Vieát baûng con: ich, eâch, tôø lòch, con eách
- Hoïc sinh ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng.
- Ñoïc trôn töø öùng duïng. 
- Ñoïc toaøn baûng.
- 4 - 6 hs thöïc hieän
- Laàn löôït caù nhaân ñoïc baøi treân baûng.
- Thaûo luaän nhoùm veà noäi dung tranh.
- Hoïc sinh tìm tieáng môùi trong caâu. 
- Ñaùnh vaàn tieáng môùi vaø ñoïc trôn tieáng.
- Ñoïc trôn toaøn caâu.
- Luyeän noùi töï nhieân theo gôïi yù cuûa gv.
- Toaøn lôùp thöïc hieän.
- CN 10 em
- Laéng nghe.
=================================================================
Thứ 4 ngày 12 tháng 1 năm 2011
HỌC VẦN
BÀI 83: ÔN TẬP
A. Mục tiêu:
 - Đọc được các vần , từ ngữ , câu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83
- Viết được các vần , từ ngữ ứng dụng từ bài 77 đến bài 83
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng
B. Đồ dùng dạy học:
C. Các hoạt động dạy và học: 
TL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
I. Kiểm tra bài cũ:
30’
II. Dạy học bài mới:
1. Giới thiệu bài 
2. Ôn tập:
a, Ôn các vần đã học:
- Những vần nào trong bảng đã học:
- Nghe cô đọc hãy chỉ đúng chữ ghi âm cô đọc nhé.
( GV đọc vần bất kỳ không theo trình tự )
- Các em hãy đọc theo bạn chỉ
- Em hãy đọc các vần và chỉ đúng trên bảng
- HS lên bảng chỉ chữ ghi vần đã học
- HS nghe và lên chỉ vần đó 
- 1HS lên bảng chỉ HS khác đọc
- HS đọc đến vần nào thì chỉ vần đó trên bảng
b, Ghép âm thanh vần:
- Hãy đọc cho cô các âm ở cột dọc
- Hãy đọc các âm ở dòng ngang.?
- Các em hãy ghép các âm ở cột dọc với các âm ở cột ngang sao cho thích hợp để tạo thành vần đã học
- HS đọc: C,Ch
- HS đọc: ă, â,o,ô,
- HS ghép các vần 
- Các em vừa ghép được những vần gì?
- GV ghi vào bảng ôn.
- Hãy đọc các vần này
- GV theo dõi và chỉnh sửa
- HS đọc nhóm, lớp
 c. Đọc từ ứng dụng:
- Hãy đọc cho cô các từ ứng dụng có trong bài.
- GV ghi bảng, giải nghĩa từ “ thác nước”
nước từ trên cao đổ xuống tao thành thác
ích lợi: Những điều có lợi 
- Cho HS luyện đọc 
- GV theo dõi, chỉnh sửa
d. Tập viết từ ứng dụng:
- HDHS viết các từ: thác nước, ích lợi, vào bảng con
- Hãy nhắc lại cách viết các vần ac, ich
lợi vào bảng con.
- Hãy nhắc lại các vần ac, ich.
- GV viết mẫu và giao việc
- GV theo dõi chỉnh sửa
+ Cho HS đọc lại bài trên bảng 
- NX chung giờ học
- HS nói cách viết lưu ý nét nối giữa avà c: i và ch 
- HS tô chữ trên rồi viết bảng con
- 2HS lên bảng viết
- HS đọc CN,ĐT
Luyện tập: 
 a Luyện tập:
+ Em hãy đọc các vần và từ vừa ôn 
- GN chỉ không theo thứ tự
- HS đọc CN, nhóm , lớp
- Đọc câu ứng dụng 
- GV treo tranh cho HS QS và hỏi:
- Tranh vẽ là gì.?
- 2HS đi học về và chào bà
- GV: Các em HS này rất ngoan đi đâu cũng bíêt chào hỏi chào hỏi có rất nhiều điều hay chúng ta sẽ đọc đoạn thơ ứng dụng để thấy.
- Hãy đọc cho cô đoạn thơ này
- HS đọc CN nhóm lớp.
- GV theo dõi chỉnh sửa
b. Luyện viết:
- HDHS viết các từ: Thác, Lọ nước, vào vở 
- Hãy nhắc lại cách viết
- 1 em nhắc lại
- cho 2 HS lên bảng víêt lại.
- 2 HS lên bảng viết
- Cho học sinh viết vở.
- HS tập viết theo hướng dẫn
- GV theo dõi và uốn nắn cho học sinh yếu.
 c. Kể chuyện: 
Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng 
- GV giới thiệu; Có 1 anh chàng ngốc nghếch nhng đã lấy được cô công chúa đẹp. Vì sao lại như vậy chúng ta cùng nghe câu chuyện này nhé.
+ Hãy nhắc lại cho cô tên câu chuyện 
- GV kể chuyện 2 lần
- Lần 2 kể bằng tranh
- GVHD học sinh kể lại câu chuyện theo tranh 
- Chia 4 tranh cho 4 tổ
- GVNX đánh giá
- Nhờ đâu mà anh chàng ngốc lấy được nàng công chúa?
5’
4. Củng cố - dặn dò:
- 1 vài em lần lợt đọc và SGK
- Các tổ chỉ đại diện lên thi
- Các em hãy đọc lại bài vừa học 
- Trò chơi: Tìm tên gọi của đồ vật 
- Ôn lại bài vừa học
- Xem trớc bài 84 (SGK)
TOÁN
TIẾT 78: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
-Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép cộng và kĩ năng tính cộng nhẩm phép tính có dạng 14 + 3
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TL
PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC TƯƠNG ỨNG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
I.KTBC: 
30’
II.Luyện tập:
Bài 1: Đặt tính rồi tính 
-GV HD HS cách đặt tính, HD HS viết bài vào vở
-HS nêu lại cách đặt tính
-HS viết bài vào vở
Bài 2: Tính nhẩm
(HS chữa miệng)
-Gọi HS nêu đề yêu cầu bài
-GV viết bài lên bảng – HD HS nhẩm miệng
VD: 15 + 1 = ?. GV hướng dẫn
HS nêu: 5 + 1 = 6; 10 + 6 = 16
Hoặc nhẩm bằng cách đếm thêm 15 thêm 1 là mời sáu
-21 HS nêu
-HS nhẩm miệng
-Nhiều HS nêu cách nhẩm
Mỗi HS nhẩm 1 phép tính
Bài 3:Tính
(HS làm vở cột 1 + 2)
-HS nêu cách nhẩm BT 2. HD HS làm từ trái sang phải và ghi kết quả cuối cùng
VD: 10 + 1 + 3 = 14
 11
2 HS nêu
-HS làm bài vào vở
Gọi HS chữa bài
Bài 4: Nối theo mẫu (Chuyển thành trò chơi)
GV viết lên bảng- HD HS chơi trò chơi
Đội nào nhẩm nối nhanh, đúng đội đó thắng cuộc
-2 đội chơi: mỗi đội 6 bạn
5’
III.Củng cố- Dặn dò 
-Nhận xét tiết học
-Về nhà xem lại các bài tập
-Chuẩn bị bài 76 trang 110
Học sinh lắng nghe và thực hiện
Tự nhiên xã hội 
AN TOÀN TRÊN ĐUỜNG ĐI HỌC
I/ MỤC TIÊU
 - Xác định được một số tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn trên đường đi học.
 - Biết đi bộ sát mép đường về phía tay phải hoặc đi trên vỉa hè.
 * Học sinh khá giỏi phân tích được tình huống nguy hiểm xảy ra nếu không làm đúng quy định khi đi các loại phương tiện.
II/ CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:
 - Kĩ năng tư duy phê phán: Những hành vi sai, có thể gây nguy hiểm trên đường đi học.
 - Kĩ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để đảm bảo trên đường đi học.
 - Kĩ năng rữ bảo vệ. Ứng phó với các tình huống trên đường đi học.
 - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập.
III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP:
 - Thảo luận nhóm.
 - Hỏi đáp trước lớp. 
 - Đóng ai, xử lí tình huống.
 - Trò chơi.
IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
V/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
 1. Khám phá
 Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG – GIỚI THIỆU BÀI
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ổn định: 1’
 Kiểm tra bài cũ: 4’
 Giữ gìn trường lớp sạch đẹp 
 - GV hỏi: lớp học của em sạch, đẹp chưa
 - Bàn ghế trong lớp có xếp ngay ngắn chưa.
 - Em nên làm gì cho lớp sạch đẹp?
 - GV nhận xét.
ôGiới thiệu:
 Bài mới:
 GV hỏi:
 - Các em đã bao giời nhìn thấy tai nạn trên đường chưa?
 - Theo các em vì sao tai nạn xảy ra? 
 GV khái quát: Tai nạn xảy ra vì họ không chấp hành những quy định về trật tự an toàn giao thông. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một số quy định nhằm đảm bảo an toàn trên đường.
 - GV ghi tên bài lên bảng.
- HSBCSS + H
- 1 - 2 HS trả lời 
- 1 - 2 HS trả lời 
- 1 - 2 HS trả lời
- 1 - 2 HS trả lời
 2. Kết nối
Hoạt động 2. THẢO LUẬN MỘT SỐ TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM CÓTHỂ XẢY RA TRÊN ĐƯỜNG ĐI HỌC
 Mục tiêu: Biết môt số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Bước 1: 
GV chia nhóm (số nhóm bằng số lượng tình huống: 5 tình huống trong SGK trang 42 và tình huống G chuẩn bị).
Bước 2:
 - Mỗi nhóm thảo luận một tình huống và trả lời theo câu hỏi: 
 + Điều gì có thể xảy ra?
 + Đã có khi nào em có những hành động như trong tình huống đó không?
 + Em sẽ khuyên các bạn trong tình huống đó như thế nào?
Bước 3:
 GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày.
ÒKết luận: Để tránh xảy ra các tai nạn trên đường, mọi người phải chấp hành những quy định về trật tự an toàn giao thông. Chẳng hạn như: Không được chạy lao ra đường, không được bám bên ngoài ô tô, không được thò tay, chân, đầu ra ngoài khi đang ở trên phương tiện giao thông...
- HS lắng nghe câu hỏi GV để trả lời.
- HS đại diện nhóm lên trình bày, các nhóm khác lắng nghe bổ sung.
- HS lắng nghe
 Hoạt động 3. QUAN SÁT TRANH BIẾT QUY ĐỊNH VỀ ĐI BỘ TRÊN ĐƯỜNG
 Mục tiêu: Biết quy định về đi bộ trên đường
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 - GV hướng dẫn HS quan sát tranh, hỏi và trả lời câu hỏi với bạn:
 + Đường ở tranh thứ nhất khác gì với đường ở tranh thứ hai (trang 43 SGK)?
 + Người đ bộ ở tranh thứ nhất (trang 43 SGK) đi ở vị trí nào trên đường?
 + Người đ bộ ở tranh thứ hai (trang 43 SGK) đi ở vị trí nào trên đường?
 - CV gọi HS trả lời câu hỏi.
ÒKết luận: Khi đi bộ trên đường không có vỉa hè, cần phải đi sát mép đường về bên tay phải của mình, còn trên đường có vỉa hè, thì phải đi bộ trên vỉa hè. 
- HS từ cập quan sát quan sát tranh chuẩn bị trả lời câu hỏi.
- 2 – 4 HS địa diện trả lời
3. Thực hành
 Hoạt động 4. Trò chơi “Đèn xanh, đèn đỏ”
 Mục tiêu: Biết thực hiện theo những quy định về trật tự an toàn giao thông.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Bước 1:
 - GV cho HS biết các quy tắc đèn hiệu:
 + Khi đèn đỏ sáng: tất cả các xe cộ và người đi lại điều phải dừng lại vạch quy định.
 + Khi đèn xanh sáng: xe cộ và người đi lại được phép đi.
Bước 2: 
 - GV dùng phấn kẻ một ngã tư đường phố ở trong lớp.
 - Một só HS đóng vai đèn hiệu (có 2 tấm bìa tròn màu đỏ, xanh).
 - Một só HS đóng vai người đi bộ.
 - Một só HS đóng vai xe máy, ô tô (đeo trước ngực tấm bìa vẽ hình xe máy, ô tô).
 Bước 3: 
 Ai vi phạm sẽ bị “phạt” bằng cách nhắc lại những quy tắc đèn hiệu hoặc quy định về đi bộ trên đường. 
- HS lắng nghe sự phân công của GV
- HS thực hiện đi lại trên đường theo đèn hiệu.
4. Vận dụng
 Dặn dò HS cùng nhắc nhau thực hiện cách những quy tắc đèn hiệu hoặc quy định về đi bộ trên đường.
 Cả lớp tiếp tục chơi chơi “Đèn xanh, đèn đỏ” vào tuần sau để xem bạn nào thực hiện đúng các quy định vè tính hiệu giao thông.
================================================================
Thứ 5 ngày 13 tháng 1 năm 2011
HỌC VẦN
BÀI 84: OP - AP
A- Mục tiêu:
 - Đọc được : op , ap , họp nhóm, múa sạp ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
 - Viết được : op , ap , họp nhóm, múa sạp.
 - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Chóp núi, ngọn cây, tháp chuông.
B- Đồ dùng dạy – học.
C- Các hoạt động dạy – học.
TL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
I- Kiểm tra bài cũ:
30’
II- D¹y - häc bµi míi.
1- Giíi thiÖu bµi 
2- D¹y vÇn :
OP: 
a- NhËn diÖn vÇn op:
- Ghi b¶ng vÇn op.
-VÇn op do mÊy ©m t¹o nªn ?
- H·y ph©n tÝch vÇn op
 - GV ®¸nh vÇn vÇn op
- GV theo dâi chØnh söa 
b- TiÕng vµ tõ kho¸:
- Yªu cÇu HS gµi vÇn op?
- Yªu cÇu HS gµi tiÕng häp
- GV ghi b¶ng häp
- H·y ph©n tÝch tiÕng häp 
- TiÕng häp ®¸nh vÇn nh thÕ nµo
- GV theo dâi chØnh söa
- ë líp m×nh cã nh÷ng h×nh thøc häp nµo.
- Ghi b¶ng häp nhãm (GT)
- VÇn op do hai ©m t¹o nªn lµ ©m o vµ p 
- VÇn op cã ©m o ®øng trước ©m p ®øng sau.
- o – pê – op
- HS ®¸nh vÇn CN, nhãm, líp
- HS sö dông bé ®å dïng ®Ó gµi opvµ häp
- HS ®äc
- TiÕng häp cã ©m h ®øng trước vÇn op ®øng sau, dÊu (.) dưới o 
- hê – op –häp – nÆng – hîp
(HS ®¸nh vÇn CN, nhãm líp)
- Häp nhãm 
- Häc sinh ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN nhãm líp
Ap: ( quy trình tơng tự)
- Vần ap được tạo bởi avà p
- Đánh vần: a-p – ap
sờ áp sáp nặng sạp 
múa sạp 
c- Viết:
– GV viết mẫu nêu quy trình viết.
- GV theo dõi chỉnh sửa
- Viết: Lưu ý nét nối giữa con chữ và vị trí đặt đâu
d- Đọc từ ứng dụng.
- GV ghi bảng từ ứng dụng 
- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần.
- Yêu cầu HS đọc
- GV đọc mẫu giải nghĩa từ.
- Cho HS đọc lại toàn bài.
- GV nhận xét giờ học
- HS tô chữ trên không sau đó viết trên bảng con
- 1 HS tìm và kẻ chân tiếng có vần
- 1 Vài em đọc 
- HS đọc CN, nhóm, lớp
- 1 vài em đọc lại
35’
Tiết 2
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3- Luyện tập:
a- Luyện đọc:
+ Đọc lại bài ở tiết 1.
- GV chỉ không TT cho HS đọc
- GV theo dõi chỉnh sửa
+ Luyện đọc đoạn thơ ứng dụng
- Treo tranh và yêu cầu HS quan sát và NX xem tranh minh hoạ gì ?
- Trong đoạn thơ tiếng nào có chứa vần mới học.
- GV gạch chân tiếng đạp
- Bạn nào có thể đọc được đoạn thơ này:
- GV theo dõi chỉnh sửa 
- Cho HS đọc lại bài trong SGK
b- Luyện viết:
- GV víêt mẫu nêu quy trình viết và cách viết.
- GV theo dõi lưu ý HS nét giữa các chữ và vị trí đặt dấu 
- NX bài viết
- HS đọc CN, nhóm, lớp
- Tranh minh hoạ chú hươu đang đi trong rừng, dưới chân có những chiếc lá vàng rơi.
- Tiếng đạp
- 1 vài em đọc
- HS đọc CN, nhóm, lớp
- HS luyện viết theo hướng dÉn
c- LuyÖn nãi:
- H·y cho c« biÕt chñ ®Ò cña bµi luyÖn nãi h«m nay lµ g×:
- GV hướng dÉn vµ giao viÖc
+ Gîi ý:
- Tranh vÏ nh÷ng g× 
- Cho HS lªn chØ 
- Chãp nói lµ n¬i nµo cña ngän nói ?
- KÓ tªn mét sè ngän nói mµ em biÕt
- Ngän c©y ë vÞ trÝ nµo trong c©y?
- Chãp nói, ngän c©y, th¸p chu«ng cã ®iÓm g× chung?
- 1 vµi em nªu
-HS quan s¸t tranh, th¶o luËn nhãm hai theo yªu cÇu luyÖn nãi h«m nay.
5’
4- Củng cố và dặn dò:
- Chúng ta vừa học những vần gì?
hãy cầm sách đọc lại toàn bài
- Nhận xét chung giờ học
- Ôn lại bài
- Xem trước bài 85
- 1 vài em đọc
- HS nghe và ghi nhớ
TOÁN
PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 3
A- Mục tiêu: 
- HS biết làm các phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 20 ; biết trừ nhẩm dạng 17 - 3
B- Đồ dùng dạy – học:
C- Các hoạt động dạy – học:
TL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
I- Kiểm tra bài cũ:
30’
II- Dạy - học bài mới.
1- Giới thiệu bài
2- Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17 – 3.
a- Hoạt động 1: Thực hành trên que tính.
- Yêu cầu HS lấy 17 que tính (gồm 1 chục và 7 que tính rời) sau đó tách thành 2 phần để trên bàn phần bên phải có 7 que tính rời.
- GV đồng thời gài lên bảng.
- GVHDHS cách lấy ra 3 que tính cầm ở tay(GV lấy ra 3 que tính khỏi bảng gài).
- Số que tính còn lại trên bàn là bao nhiêu?
- Vì sao em biết?
- HS thực hiện theo yêu cầu
- HS thực hiện lấy ra 3 que tính.
- Còn 14 que tính .
- Số que tính còn lại trên bàn gồm 1 chục và 4 que tính rời là 14 que tính.
- Như vậy từ 17 que tính ban đầu tách để lấy đi 3 que tính. Để thể hiện việc làm đó cô có một phép tính trừ đó là 17 – 3 ( viết bảng).
b- Hướng dẫn cách đặt tính và thực hiện phép tính.
+ Hướng dẫn: Chúng ta viết phép tính từ trên xuống dưới.
- Đầu tiên ta viết số 17 rồi viết số 3 sao cho 3 thẳng cột với 7.
- Viết dâú trừ ở bên trái sao cho ở giữa hai số.
- Kẻ vạch ngang dưới hai số đó.
_
+ Cách tính chúng ta bắt đầu tính từ hàng đơn vị 
- 2 HS nhắc lại cách đặt tính.
 17 * 7 trừ 3 bằng 4 viết 4
 3 * hạ 1, viết 1
 14 
Vậy 17 – 3 = 14.
- 1 HS nhắc lại cách tính.
3- Luyện tập:
Bài 1(a):
- Cho HS đọc yêu cầu của bài.
- Cho HS làm bài rồi lên bảng chữa
- Tính 
- 3 HS lên bảng.
- Yêu cầu một số HS khi làm lại trên bảng nêu lại cách làm.
- GV nhận xét, chỉnh sửa.
Bài 2 ( cột 1,3):
- Bài yêu cầu gì?
- HDHS tính và ghi kết quả hàng ngang.
- Em có nhận xét gì về phép tính 14 – 0?
Bài 3( phần 1):
Cho HS nêu yêu cầu của bài.
GV hướng dẫn BT mẫu
HD muốn điền được số thích hợp vào ô trống ta phải làm gì?
- Tính 
- HS làm bài. 2 HS lên bảng 
- 1 số trừ đi 0 thì = chính số đó.
- Điền số thích hợp vào ô trống.
- Phải lấy số ở ô đầu trừ lần lợt cho các số ở hàng trên sau đó điền kết quả tương ứng vào ô dưới.
- GV gắn nội dung bài tập lên bảng.
- Cho HS nhận xét và chữa bài.
- 1 HS lên bảng.
5’
4- Củng cố – dÆn dß:
- Chóng ta võa häc bµi g×?
- PhÐp trõ d¹ng 17 – 3
- NhËn xÐt chung giê häc.
- «n l¹i bµi.
- ChuÈn bÞ trước bµi luyÖn tËp
- HS nghe vµ ghi nhí.
Thủ công
GẤP MŨ CA LÔ (T2)
I/ MỤC TIÊU
 - HS biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy.
 - Gấp được mũ ca lô bằng giấy, các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
 *Với học sinh khéo tay: Gấp được mũ ca lô bằng giấ. Mũ cân đối. Các nếp gấp thẳng, phẳng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định: 1’
2. Kiểm tra bài cũ: 4’
 Gấp mũ ca lô (T1)
 - GV gọi HS nêu cách gấp mũ ca lô
 - GV nhận xét
ôGiới thiệu:
3. Bài mới:
 v Hoaït ñoäng 1:Thực hành.
 - Cho học sinh nhắc lại quy trình gấp 
 - 

Tài liệu đính kèm:

  • docga lop 1 Tuan 20.doc