Giáo án lớp 1 tuần 18 (tiết 3)

MỤC TIÊU

- Ôn tập giúp các em nắm lại kiến thức , nội dung các bài đạo đức đã học

- HS có thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với các việc làm

- Có ý thức với những hành vi thông qua bài học

II- CHUẨN BỊ

 Các câu hỏi cho các em hái hoa dâng chủ

 

doc 53 trang Người đăng haroro Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 140Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 tuần 18 (tiết 3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1- KTBC
2 – BÀI MỚI 
A- GTB
B – Ôn tập
a - OÂn luyeän ñoïc & HTL.
-Goïi HS leân baûng boác thaêm baøi taäp ñoïc.
-Chaám theo thang ñieåm :
-Ñoïc ñuùng töø ñuùng tieáng : 7 ñieåm.
-Nghæ hôi ñuùng, gioïng ñoïc phuø hôïp : 1,5 ñieåm.
-Ñaït toác ñoä 45 tieáng/ 1 phuùt : 1,5 ñieåm.
b -Tìm 8 töø chæ hoaït ñoäng trong ñoaïn vaên.
-Goïi 1 em ñoïc yeâu caàu.
- Cho các em làm bài vào VBT
- Gọi HS nêu
-GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng : naèm(lì), lim dim, keâu, chaïy,vöôn, ñang, voã, gaùy
c - Tìm caùc daáu caâu.
-Baøi taäp yeâu caàu gì ?
-Trong ñoaïn vaên coù söû duïng daáu caâu gì ?
-Nhaän xeùt.
d - Ñoùng vai chuù Coâng an hoûi chuyeän veà em beù.
- Gọi HS đọc tình huống 
-Cho HS thöïc haønh ñoùng vai theo caëp.
-Giaùo vieân giuùp hoïc sinh thöïc hieän : Chuù coâng an phaûi bieát an uûi voã veà em nhoû, gôïi cho em töï noùi veà mình ñeå ñöa ñöôïc em veà nhaø.
-Nhaän xeùt.
3.Cuûng coá :
- Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS ñoïc baøi toát, laøm baøi taäp ñuùng.
-OÂn taäp ñoïc vaø HTL.
-7-8 em boác thaêm. 
-Ñoïc 1 ñoaïn hoaëc caû baøi.
-1 em ñoïc yeâu caàu. Lôùp ñoïc thaàm.
-HS vieát nhöõng töø vöøa tìm ñöôïc ra nhaùp. 1 em leân baûng laøm.
-Gaïch chaân caùc töø aáy trong vôû BT..
-Nhaän xeùt.
-1 em neâu yeâu caàu.
-HS nhìn saùch phaùt bieåu : Trong ñoaïn vaên coù söû duïng daáu caâu : daáu phaåy, daáu chaám, daáu chaám than, daáu hai chaám, daáu ngoaëc keùp, daáu chaám löûng.
- 3 -4 em nêu , lớp nhận xét 
-1 em ñoïc tình huoáng vaø yeâu caàu.
-Lôùp ñoïc thaàm.
-Thöïc haønh ñoùng vai theo caëp.
-Chaùu ñöøng khoùc nöõa. Chuù seõ ñöa chaùu veà nhaø ngay. Nhöng chaùu haõy noùi cho chuù bieát : Chaùu teân laø gì ?
-Boá meï chaùu teân laø gì ?
-Boá meï chaùu laøm ôû ñaâu ?
-Nhaø chaùu ôû ñaâu ?
- Nhận xét nhóm đóng vai hay
RÚT KINH NGHIỆM
..
LUYỆN TẬP TOÁN 
LUYỆN TẬP CHUNG
I/ MUÏC TIEÂU : Giúp HS củng cố 
- Biết cộng , trừ nhẩm trong phạm vi 20
- Biết làm cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100
- Biết tìm số hạng , số bị trừ 
- Biết giải bài toán về ít hơn một số đơn vị .
- Bài tập cần làm : Bài 1 ( cột 1,2,3 ) ; bài 2( cột 1,2 ); bài 3 ( a, b ) ; bài 4
- HS khá , giỏi làm hết 
II/ CHUAÅN BÒ : 
1. Giaùo vieân : Ghi baûng baøi 4 
2. Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, baûng con, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
-GV ghi bảng : Thuøng nhoû ñöïng 48l nöôùc khoaùng. Thuøng lôùn ñöïng nhieàu hôn thuøng nhoû 12l. Hoûi thuøng lôùn ñöïng bao nhieâu lít nöôùc khoaùng ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2. Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Luyeän taäp.
Baøi 1 : Làm cột 1,2,3 ( HS khá , giỏi làm hết )
-Yeâu caàu gì ?
-Yeâu caàu HS töï nhaåm.
Baøi 2: làm cột 1, 2 ( HS khá , giỏi làm hết )
- Yeâu caàu gì ?
-Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính : 28 + 19, 73 – 35, 
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 3 : Làm câu a, b ( HS khá , giỏi làm hết )
- Yeâu caàu laøm gì ?
-Neâu caùch tìm soá haïng chöa bieát ?
-Neâu caùch tìm soá bò tröø chöa bieát ?
-Muoán tìm soá tröø em thöïc hieän nhö theá naøo ?
- Gọi 3 em lên bảng làm 
–Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 4 : Goïi 1 em ñoïc ñeà.
-Baøi toaùn cho bieát gì ?
-Baøi toaùn hoûi gì ?
-Baøi toaùn thuoäc daïng gì ?
- Cho các em làm vở 
 Theo dõi giúp các em yếu làm 
- Nhận xét , chữa bài 
Baøi 5 : KK học sinh khá, giỏi làm 
- Yeâu caàu gì ?
-Cho hoïc sinh thaûo luaän theo caëp ñeå tìm caùch noái.
-Muoán veõ ñoaïn thaúng qua 2 ñieåm cho tröôùc em thöïc hieän nhö theá naøo ?
3. Cuûng coá : 
 -Giaùo duïc tính caån thaän khi laøm tính.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
- 1 em làm bảng , lớp làm vở 
Giải
Soá lít nöôùc khoaùng thuøng lôùn ñöïng :
48 + 12 = 60 (l)
Ñaùp soá : 60l
- Tính nhẩm 
-Töï nhaåm, nhieàu em noái tieáp baùo keát quaû.
-Ñaët tính vaø tính.
-4 em leân baûng laøm
-Baïn nhaän xeùt Ñ-S.
-4 em traû lôøi.
 28 73 53 90
 +19 -35 +47 -42
 47 38 100 48 
-Tìm x.
 -3 em neâu tìm soá haïng, soá bò tröø, soá tröø.
- 3 HS làm bảng , lớp nhận xét 
x + 8 = 62 x – 27 = 37
 x = 62 – 18 x = 27 + 37
 x = 44 x = 64
 40 – x = 8
 x = 40 - 8
 x = 32
- 1 em đọc , lớp thầm theo
- Con lợn to nặng 92 kg , con lợn bé nhẹ hơn con lợn to 16 kg
- Con lợn bé nặng bao nhiêu kg 
- Dạng ít hơn 
- 1 em làm bảng , lớp làm vở 
- Nhận xét , chữa bài 
Giaûi
Con lôïn beù caân naëng laø :
92 – 16 = 76 (kg)
Ñaùp soá : 76 kg.
-Noái caùc ñieåm trong hình ñeå ñöôïc hình chöõ nhaät (a), hình töù giaùc (b).
-Thaûo luaän vaø veõ hình.
-1 em traû lôøi. Nhaän xeùt.
RÚT KINH NGHIỆM
.
HDLT
LT CHÍNH TẢ 
I- MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố 
- Hướng dẫn cho các em viết đúng các từ khó 
- Viết 2-4 câu ( GV chọn )
II- CHUẨN BỊ : Bảng con , vở luyện viết 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 1- KTBC
 2- BÀI MỚI
a- GTB : GV nêu mục đích, yêu cầu
b- Hướng dẫn cho các em tìm các từ như ở y/c
 - Cho các em làm
- Gọi HS trình bày
 - Giáo viên nhận xét
c – Luyện viết từ khó 
 - Cho các em nêu lại các từ khó vừa viết sai ở bài chính tả
- GV đọc cho các em viết bảng con 
 - GV nhận xét
 - Cho các em đọc
d- Viết 2- 4 câu
 GV đọc cho HS viết ( GV chọn 2-4 câu đọc cho các em viết )
 - Chấm 4 – 5 bài , nhận xét
3 – CỦNG CỐ - DẶN DÒ
 Nhận xét giờ học
- Học sinh làm vào vở tập chép, 6 em viết vào bảng nhóm .
- 6 em lên trình bày
- Lớp nhận xét
- Cả lớp đồng thanh
- Nhiều em nêu ( 3- 4 HS yếu nêu ), lớp nhận xét
- Nhiều em nêu
- HS viết bảng con , lần lượt từng em lên bảng viết ( HS trung bình ,yếu viết)
 - Lớp nhận xét - Học sinh đọc cá nhân , đồng thanh
- HS viết vào vở
RÚT KINH NGHIỆM
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2009
TẬP VIẾT 
ÔN TẬP ( Tiết 5 )
I/ MUÏC TIEÂU :
- Đọc rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở HK I ( Phát âm rõ ràng biết ngừng nghỉ sau các dấu câu , giữa các cụm từ ; tộc độ khoảng 40 tiếng / phút ) ; hiểu ý chính của đoạn , nội dung của bài ; trả lời được các câu hỏi về đoạn đã học . Thuộc 2 đoạn thơ đã hoc .
- Tìm được từ chỉ hoạt động theo tranh vẽ và đặt câu với từ đó ( BT 2 )
- Biết nói lời , mời , nhờ , đề nghị phù hợp với tình huống cụ thể ( BT 3 )
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Phieáu vieát teân caùc baøi taäp ñoïc.
2.Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1- KTBC 
2- BÀI MỚI 
A- GTB
B- Hướng dẫn ôn tập
+ OÂn luyeän ñoïc & HTL.
-Goïi HS leân baûng boác thaêm baøi taäp ñoïc.
-Chaám theo thang ñieåm :
-Ñoïc ñuùng töø ñuùng tieáng : 7 ñieåm.
-Nghæ hôi ñuùng, gioïng ñoïc phuø hôïp : 1,5 ñieåm.
-Ñaït toác ñoä 45 tieáng/ 1 phuùt : 1,5 ñieåm.
+ .Tìm töø ngöõ chæ hoaït ñoäng, ñaët caâu :
- Cho các em dựa vào tranh SGK làm 
- Gọi 1 em nêu bài mẫu 
-Goïi HS neâu teân hoaït ñoäng veõ trong tranh ?
-Em haõy ñaët caâu vôùi töø “taäp theå duïc” ?
-Em haõy ñaët caâu vôùi caùc töø coøn laïi.
-GV ghi nhanh caùc caâu hay leân baûng :
+ Chuùng em veõ tranh./Chuùng em veõ hoa vaø maët trôøi.
+ Em hoïc baøi./ Baïn Hoaøng Minh hoïc raát gioûi.
+ Em cho gaø aên./ Ngaøy naøo em cuõng cho gaø aên.
+ Em queùt nhaø./ Em queùt nhaø raát saïch.
+ Ghi laïi lôøi môøi, nhôø, ñeà nghò (vieát).
-Goïi hoïc sinh ñoïc tình huoáng trong baøi.
-Em noùi lôøi môøi cuûa em trong tình huoáng 1 ?
-Suy nghó vaø vieát lôøi ñeà nghò cuûa em trong tình huoáng coøn laïi ?
 GV theo dõi giúp các em TB , yếu làm 
-Nhaän xeùt, keát luaän.
3.Cuûng coá : 
- Goïi 1 em noùi lôøi môøi , nhôø, yeâu caàu hoaëc ñeà nghò ?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-OÂn taäp ñoïc vaø HTL.
-7-8 em boác thaêm. 
-Ñoïc 1 ñoaïn hoaëc caû baøi.
- 2 em cungnf bàn thảo luận làm 
- 1 em nêu , lớp thầm theo
-Hoïc sinh neâu :1.Taäp theå duïc, 2.Veõ tranh, 3.Hoïc baøi, 4.Cho gaø aên, 5.Queùt nhaø.
-Vaøi em ñaët caâu :
+ Chuùng em taäp theå duïc.
+ Lan vaø Ngoïc taäp theå duïc.
+ Buoåi saùng, em daäy sôùm taäp theå duïc.
-Chia nhoùm laøm baøi : HS trong töøng nhoùm noái tieáp nhau ñoïc caâu vaên vöøa ñaët.
-Nhaän xeùt.
-1 em ñoïc thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm.
-Vaøi em phaùt bieåu :
+ Thöa coâ, chuùng em kính môøi coâ ñeán döï buoåi hoïp möøng Ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20-11 ôû lôùp chuùng em aï.
+Lôùp em kính môøi coâ ñeán döï buoåi hoïp möøng Ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 
20-11 ôû lôùp chuùng em.
-Laøm baøi caù nhaân vaøo vôû BT.
-Vaøi em ñoïc lai baøi vieát cuûa mình :
+ Nam ôi, kheânh giuùp mình caùi gheá vôùi !
+ Laøm ôn kheânh giuùp mình caùi baøn naøy nheù!
+ Ñeà nghò caùc baïn ôû laïi hoïp Sao Nhi ñoàng.
+ Môøi caùc baïn naùn laïi ñeå döï hoïp Sao Nhi ñoàng.
-Nhaän xeùt baøi baïn.
-Thöa thaày, em kính môøi thaày ñeán döï buoåi tieäc möøng sinh nhật cuûa em.
RÚT KINH NGHIỆM
.
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG ( tt )
I/ MUÏC TIEÂU :
- Biết làm tính cộng , trừ có nhớ trong phạm vi 100
- Biết tính giá trị biểu thức số có hai dấu phép tính cộng , trừ trong trường hợp đơn giản.
- Biết tìm một thành phần chưa biết của phép cộng , phép trừ .
- Biết giải bài toán nhiều hơn về một số đơn vị .
- Bài tập cần làm : Bài 1 ( cột 1, 3, 4 ); Bài 2 ( cột 1,2 ); bài 3 b; bài 4
- HS khá, giỏi làm hết 
 II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Veõ hình baøi 5.
2.Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, nhaùp.
 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ :
-Giôø tan hoïcbuổi chiều cuûa em laø maáy giôø ?
-Em xem tin töùc thôøi söï luùc maáy giôø toái ?
-7 giôø toái coøn goïi laø maáy giôø ?
-GV goïi 1 em leân quay ñoàng hoà chæ soá giôø treân .
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Luyeän taäp.
Baøi 1 : Làm cột 1,3,4 ( HS khá , giỏi làm hết )
 - Yeâu caàu HS töï laøm.
- Nhận xét 
Baøi 2 : Làm cột 1, 2 ( HS khá , giỏi làm hết )
- Ghi baûng : 14 – 8 + 9 = 6 + 9
 = 15
-Khi thöïc hieän pheùp tính em thöïc hieän nhö theá naøo ?
- Các em làm vở ( HS yếu làm 1 cột )
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 3 : Làm câu a ( HS khá , giỏi làm hết )
- Phaàn a yeâu caàu gì ?
-GV kẻ baûng : 
Soá haïng
32
12
50
Soá haïng
 8
25
35
Toång
62
50
-Nhaän xeùt.
-Phaàn b yeâu caàu gì ? ( HS khá, giỏi ) 
-GV vieát baûng :
Soá bò tröø
44
63
90
Soá tröø
18
30
Hieäu
27
34
52
-Nhaän xeùt.
Baøi 4 : HS tự làm bài 
 GV theo dõi giúp các em yếu làm 
- Nhận xét , cho điểm 
Baøi 5 : KK học sinh khá , giỏi làm 
3.Cuûng coá :
- Giaùo duïc tính caån thaän khi laøm tính.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-16 giôø 15.
-7 giôø toái.
-19 giôø.
-1 em leân quay ñoàng hoà.
-Töï laøm baøi.
-3 em leân baûng laøm. Neâu caùch ñaët tính vaø tính. Lôùp laøm vôû.
- Lớp nhận xét và nêu cách tính 
-Tính töø traùi sang phaûi .
-HS laøm baøi theo maãu :14 – 8 + 9 = 6 + 9
 = 15
- HS làm vở , 3 em làm bảng 
- Nhận xét 
-Tìm toång, tìm soá haïng.
- 1 em làm bảng . Lớp làm SGK bằng bút chì 
Soá haïng
32
12
25
50
Soá haïng
 8
50
25
35
Toång
40
62
50
85
- Nhận xét và nêu cách tìm số hạng , tổng 
-Tìm soá bò tröø, soá tröø, hieäu.
Soá bò tröø
44
63
64
90
Soá tröø
18
36
30
38
Hieäu
26
27
34
52
-1 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû.
- Nhận xét 
- 1 em làm bảng , lớp làm vở 
- Nhận xét 
Giaûi.
Soá lít daàu ñöïng trong can to laø :
14 + 8 = 22 (l)
Ñaùp soá : 22l.
RÚT KINH NGHIỆM 
.
TẬP ĐOC 
ÔN TẬP ( Tiết 6 ) 
 I/ MUÏC TIEÂU :
- Đọc rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở HK I ( Phát âm rõ ràng biết ngừng nghỉ sau các dấu câu , giữa các cụm từ ; tộc độ khoảng 40 tiếng / phút ) ; hiểu ý chính của đoạn , nội dung của bài ; trả lời được các câu hỏi về đoạn đã học . Thuộc 2 đoạn thơ đã hoc .
 - Dựa vào tranh để kể lại câu chuyện ngắn khoảng 5 câu và đặt tên cho câu chuỵen ( BT 2 )
- Viết được tin nhắn theo tình huống cụ thể ( BT 3 )
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Caùc tôø phieáu ghi teân caùc baøi TÑ &HTL.
2.Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1- KTBC
2- BÀI MỚI 
A- GTB
B- Ôn tập
+ Kieåm tra Taäp ñoïc & Hoïc thuoäc loøng.
-GV chuaån bò caùc phieáu coù ghi saün nhöõng baøi taäp ñoïc, yeâu caàu hoïc sinh HTL.
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh HTL khoâng caàm saùch.
-Theo doõi, cho ñieåm.
-Em naøo chöa thuoäc veà nhaø tieáp tuïc hoïc, tieát sau kieåm tra laïi.
+ Keå chuyeän theo tranh , ñaët teân cho truyeän.
-Goïi hoïc sinh neâu yeâu caàu.
-Tröïc quan : 3 Tranh ( SGK )
-Yeâu caàu hoïc sinh trao ñoåi theo caëp.
-Quan saùt tranh 1 :
-Treân ñöôøng phoá moïi ngöôøi vaø xe coä ñi laïi theá naøo ?
-Ai ñang ñöùng treân leà ñöôøng ?
-Baø cuï ñònh laøm gì ? Baø ñaõ laøm ñöôïc vieäc baø muoán chöa ? 
-Nhaän xeùt.
-Quan saùt tranh 2.
-Luùc ñoù ai xuaát hieän ?
-Caâu beù seõ laøm gì, noùi gì vôùi baø cuï. Haõy noùi lôøi cuûa caäu beù.
-Khi ñoùbaø cuï seõ noùi gì ? Haõy noùi lôøi baø cuï ?
-Quan saùt tranh 3 : neâu noäi dung tranh.
-Em haõy keå laïi toaøn boä caâu chuyeän.
-Em haõy ñaët teân cho caâu chuyeän ?
+ Vieát nhaén tin :
-Yeâu caàu hoïc sinh laøm vôû BT.
 Theo dõi giúp các em Tb, yếu làm 
-Nhaän xeùt, choïn lôøi nhaén hay.
3.Cuûng coá : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
-HS leân boác thaêm.
-Xem laïi baøi 2 phuùt..
-Ñoïc 1 ñoaïn hoaëc caû baøi theo chæ ñònh trong phieáu.
-Keå chuyeän theo tranh roài ñaët teân cho truyeän.
-Quan saùt tranh.
-HS trao ñoåi theo caëp. 
-Treân ñöôøng phoá moïi ngöôøi vaø xe coä ñi laïi taáp naäp.
-Coù moät baø giaø ñang ñöùng treân leà ñöôøng.
-Baø cuï ñònh qua ñöôøng nhöng baø chöa qua ñöôïc.
-HS keå theo tranh 1.
-Caäu beù xuaát hieän.
-Caäu beù noùi : Baø ôi! Chaùu coù giuùp ñöôïc baø ñieàu gì khoâng ?/ Baø ôi, baø coù sang ñöôøng khoâng, ñeå chaùu giuùp baø nheù!/ Baø ôi! Baø ñöùng ñaây laøm gì ?
-Baø muoán sang beân kia ñöôøng, nhöng xe coä laïi ñoâng quaù, baø khoâng qua ñöôïc.
-Caäu beù ñöa baø cuï qua ñöôøng./ Caäu beù daét tay ñöa baø cuï qua ñöôøng.
-Hoïc sinh keå noái tieáp theo noäi dung töøng tranh.
-2 HS keå laïi toaøn baøi.
-Vaøi em neâu teân caâu chuyeän : 
+Baø cuï vaø caäu beù.
+Caäu beù ngoan.
+Qua ñöôøng.
+Giuùp ñôõ ngöôøi giaø yeáu.
-1 em neâu yeâu caàu. Caû lôùp ñoïc thaàm.
-Hoïc sinh laøm vôû baøi taäp.
-Nhieàu em ñoïc baøi vieát cuûa mình.
VD : 9 giôø 7-1.
Hoàng Sôn ôi!
Mình ñeán nhöng caû nhaø ñi vaéng. Môøi baïn 8 giôø toái thöù baûy ñeán döï sinh nhaät ôû nhaø mình. Ñöøng queân nheù!
Minh Quang.
-Nhaän xeùt, boå sung.
RÚT KINH NGHIỆM
..
Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009
CHÍNH TẢ 
ÔN TẬP ( Tiết 7 )
I/ MUÏC TIEÂU : 
- Đọc rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở HK I ( Phát âm rõ ràng biết ngừng nghỉ sau các dấu câu , giữa các cụm từ ; tộc độ khoảng 40 tiếng / phút ) ; hiểu ý chính của đoạn , nội dung của bài ; trả lời được các câu hỏi về đoạn đã học . Thuộc 2 đoạn thơ đã hoc .
- Tìm được từ chỉ đặc điwmr trong câu ( BT 2 )
- Viết được một bưu thiếp chức mừng thầy cô ( BT 3 )
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : 
- Phieáu ghi caùc baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng. 
- Vieát saün caâu 3/ BT2. 1 böu thieáp
2.Hoïc sinh : Vôû BT, Saùch Tieáng Vieät.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1- KTBC
2- BÀI MỚI 
A- GTB
B- Ôn tập
a - Kieåm tra Taäp ñoïc & Hoïc thuoäc loøng.
-GV chuaån bò caùc phieáu coù ghi saün nhöõng baøi taäp ñoïc, 
yeâu caàu hoïc sinh HTL.
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh HTL khoâng caàm saùch.
-Theo doõi, cho ñieåm.
-Em naøo chöa thuoäc veà nhaø tieáp tuïc hoïc, tieát sau kieåm tra laïi.
b- Tìm caùc töø chæ ñaëc ñieåm cuûa ngöôì vaø vaät 
-Goïi 1 em ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
- GV ghi các câu lên bảng 
- Gọi học sinh lên bảng làm 
-Giaùo vieân nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng.
 a/Caøng veà saùng tieát trôøi caøng giaù.
 b/Maáy boâng hoa vaøng töôi nhö nhöõng ñoám naéng ñaõ nôû saùng tröng treân giaøn möôùp xanh maùt.
 c/Chæ ba thaùng sau, nhôø sieâng naêng, caàn cuø, Baéc ñaõ ñöùng ñaàu lôùp.
c - Vieát böu thieáp chuùc möøng thaày coâ :
-Goò 1 em neâu yeâu caàu cuûa baøi.
-Giaùovieân kieåm tra hoïc sinh chuaån bò moãi em 1 böu thieáp.
 Theo dõi giúp các em TB, yếu viết được bưu thiếp 
-GV kieåm tra moät vaøi em.
-GV nhaän xeùt veà noäi dung lôøi chuùc.
3.Cuûng coá :
- Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh.
-Khen ngôïi nhöõng em coù tieán boä. Giaùo duïc tö töôûng.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-HS leân boác thaêm.
-Xem laïi baøi 2 phuùt..
-Ñoïc 1 ñoaïn hoaëc caû baøi theo chæ ñònh trong phieáu.
-1 em neâu yeâu caàu.
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- 3 em lên bảng gạch dưới , lớp làm VBT
- Nhận xét 
-3- 5 em nhaéc laïi các từ chỉ đặc điểm của người và vật
-1 em neâu yeâu caàu : Vieát böu thieáp chuùc möøng thaày coâ.
-HS vieát lôøi chuùc möøng thaày coâ vaøo böu thieáp.
-Nheàu hoïc sinh ñoïc böu thieáp ñaõ vieát.
-Caû lôùp vieát vaøo vôû BT.
18-11-2003.
Kính thöa coâ. 
 Nhaân dòp Ngaøy Nhaø Giaùo Vieät Nam 20-11 em kính chuùc coâ luoân maïnh khoeû vaø haïnh phuùc.
 Chuùng em luoân luoân nhôù coâ vaø mong ñöôïc gaëp laò coâ,
 Hoïc sinh cuûa coâ,
 Nguyeãn Thị Thanh Ngân.
- Veà nhaø laøm thô baøi luyeän taäp LTVC ôû tieát 9.
RÚT KINH NGHIỆM
.
TOÁN 
LUYỆN TẬP CHUNG ( tt )
I/ MUÏC TIEÂU :
- Biết làm tính cộng , trừ có nhớ trong phạm vi 100
- Biết tính giá trị của biể thức số có hai dấu phép tính cộng , trừ trong trường hợp đơn giản 
- Biết giải bài toán về ít hơn một số đơn vị 
- Bài tập cần làm : Bài 1 , 2, 3 
- HS khá , giỏi làm hết 
II/ CHUAÅN BÒ :
Hoïc sinh : Saùch toaùn, vôû BT, baûng con, nhaùp.
 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
2.Daïy baøi môùi : 
A – GTB
B- Luyeän taäp.
Baøi 1 : Bài yêu cầu gì ?
- Yeâu caàu HS ñaët tính roài tính .
-Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính : 38 + 27, 
 70 – 32, 83 – 8.
- Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 2 : HS trung bình , yếu làm 1 cột 
 -Neâu caùch thöïc hieän tính giaù trò bieåu thöùc coù 2 daáu pheùp tính : 28 + 15 – 30 , 51 – 10 – 18
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 3 : Goïi 1 em ñoïc ñeà.
-Baøi toaùn thuoäc daïng gì ?
-Yeâu caàu HS toùm taét vaø giaûi.
 GV theo dõi giúp các em yếu làm 
 - Nhận xét 
Baøi 4 : KK học sinh khá , giỏi làm 
-Baøi toaùn yeâu caàu gì ?
-Vieát baûng : 75 + 18 = 18 + c
-Ñieàn soá naøo vaøo oâ troáng ?
-Vì sao ?
-Cho hoïc sinh laøm tieáp caùc baøi coøn laïi.
-Nhaän xeùt.
Baøi 5 : KK học sinh khá, giỏi làm 
- Yeâu caàu HS quan saùt lòch thaùng vaø traû lôøi.
3.Cuûng coá :
- Bieåu döông HS toát, nhaéc nhôû HS chöa chuù yù.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Ñaët tính roài tính.
-3 em leân baûng laøm, neâu caùch thöïc hieän pheùp1 tính.
 38 70 83
 +27 -32 -8
 65 38 75.
- Nhận xét 
-Thöïc haønh tính töø traùi sang phaûi.
-Laøm baøi.
28 + 15 – 30 = 40 – 30 
 =10
51 – 10 – 18 = 32 – 18
 = 14..
-1 em ñoïc ñeà.
-Baøi toaùn veà ít hôn vì keùm coù nghóa laø ít hôn.
- 1 em làm bảng , lớp làm vở 
- Nhận xét 
Giaûi
Soá tuoåi cuûa boá laø :
70 – 32 = 38 (tuoåi)
Ñaùp soá : 38 tuoåi.
-Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâtroáng.
 73 + 18 = 18 + c
 - Số 75
-Vì 75 + 18 = 18 + 75, vì khi ñoåi choã caùc soá haïng trong moät toång thì toång khoâng thay ñoåi.
44 + c = 36 + 44.
37 + 26 = c + 37
c + 9 = 9 + 65
RÚT KINH NGHIỆM 
..TẬP ĐỌC 
ÔN TẬP ( Tiết 8 )
I/ MUÏC TIEÂU :
- Đọc rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở HK I ( Phát âm rõ ràng biết ngừng nghỉ sau các dấu câu , giữa các cụm từ ; tộc độ khoảng 40 tiếng / phút ) ; hiểu ý chính của đoạn , nội dung của bài ; trả lời được các câu hỏi về đoạn đã học . Thuộc 2 đoạn thơ đã hoc .
- Nói lời nói của em trong một ssó tình huống cụ thể 
- Viết khoảng 5 câu nói về một bạn trong lớp 
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Phieáu ghi caùc baøi taäp ñoïc coù yeâu caàu HTL.
2.Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät, vôû BT.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1 – KTBC 
2 – BÀI MỚI 
A- GTB
B- ÔN TẬP
a -Kieåm tra Taäp ñoïc & Hoïc thuoäc loøng.
-GV chuaån bò caùc phieáu coù ghi saün nhöõng baøi taäp ñoïc, yeâu caàu hoïc sinh HTL.
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh HTL khoâng caàm saùch.
-Theo doõi, cho ñieåm.
-Em naøo chöa thuoäc veà nhaø tieáp tuïc hoïc, tieát sau kieåm tra laïi.
b- Noùi lôøi ñoàng yù. khoâng ñoàng yù :
-GV goïi 1 em ñoïc yeâu caàu cuûa baøi .
-GV nhaéc nhôû : Khi noí lôøi ñoàng yù hay töø choái phaûi phuø hôïp vôùi tình huoáng. Noùi lôøi ñoàng yù vôùi thaùi ñoä saün saøng vui veû, noùi lôøi töø choái sao cho kheùo leùo khoâng laøm maát loøng ngöôì nhôø vaø mình.
- Gọi HSnêu
-Nhaän xeùt.
c- Vieát khoûng 5 caâu noùi veà moät baïn lôùp em .
-GV nhaéc HS : Moãi em choïn vieát veà moät baïn trong lôùp, khoâng caàn vieát daøi, chuù yù vieát chaân thaät, roõ raøng, saùng suûa.
-GV nhaän xeùt veà noäi dung, caùch ñaët caâu.
-Chaám ñieåm baøi vieát toát.
VD
 Khanh laø lôùp tröôûng .Baïn raát xinh, hoïc gioûi, toát buïng. Em raát thaân vôùi baïn. Chuùng em ngaøy naøo cuõng cuøng nhau ñeán tröôøng. Boá meï em raát haøi loøng vì em coù ngöôì baïn toát nhö Khanh.
3.Cuûng coá : 
-Giaùo duïc tö töôûng .
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-HS leân boác thaêm.
-Xem laïi baøi 2 phuùt..
-Ñoïc 1 ñoaïn hoaëc caû baøi theo chæ 
ñònh trong phieáu.
-1 em neâu yeâu caàu. Caû lôùp ñoïc thaàm.
-Laøm vieäc theo caëp : töøng caëp hoïc sinh thöïc haønh.
+Chaùu ñang laøm gì theá, xaâu giuùp baø caùi kim naøo ?
+Vaâng aï! Chaùu laøm ngay aï! Baø chôø chaùu moät chuùt. Chaùu seõ giuùp baø ngay aï.
-1 em noùi lôøi yeâu caàu ñeà nghò, em kia ñaùp lôøi theo tình huoáng ñaõ neâu.
+Chò chôø em moät laùt. Em laøm xong baøi naøy em seõ giuùp chò ngay.
+Chò ôi! Em khoâng giuùp chò ñöôïc. Em vaãn chöa laøm xong baøi taäp.
+Chò chôø em moät laùt. Em laøm noát baøi naøy ngay ñaây.
-Nhaän xeùt.
-2 em nhaéc laïi.
+Baïn thoâng caûm, mình khoâng theå laøm baøi hoä baïn ñöôïc. Baïn haõy coá gaéng leân, mình khoâng theå giuùp baïn luùc naøy ñöôïc.
+Baïn caàm ñi. Chôø mình moät chuùt nheù. Tieác laø caùi goït buùt chì cuûa mình rôi ñaâu maát töø hoâm qua.
-1 em neâu yeâu caàu. Laøm baøi vieát.
-Caû lôùp laøm vôû BT.
-Nhieàu em noái tieáp nhau ñoïc baøi vieát.
RÚT KINH NGHIỆM
LUYỆN TÂP TOÁN 
LT BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG ( tt )
I/ MUÏC TIEÂU :Giúp HS củng cố 
- Biết làm tính cộng , trừ có nhớ trong phạm vi 100
- Biết tính giá trị của biể thức số có hai dấu phép tính cộng , trừ trong tr

Tài liệu đính kèm:

  • docKEHOACHDHOCT18.doc