Giáo án Lớp 1 - Tuần 17 - Lê Thị Hồng Tuyết - Trường TH Nguyễn Viết Xuân

I. Mục tiêu(Nhớ tiết 1)

II. Đồ dùng.

- Giáo viên: Tranh minh họa nội dung bài tập 3, 5 vở bài tập.

- Học sinh: Vở bài tập đạo đức,

III. Hoạt động dạy học

 

doc 13 trang Người đăng honganh Ngày đăng 20/01/2016 Lượt xem 433Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 17 - Lê Thị Hồng Tuyết - Trường TH Nguyễn Viết Xuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ật tự khi nghe giảng, giơ tay xin phép khi muốn phát biểu... 
Hoạt động 4: Học tập các bạn biết giữ trật tự trong giờ học (6') 
- Yêu cầu HS tô màu vào quần áo các bạn biết giữ trật tự trong giờ học 
- Gọi HS trình bày kết quả. 
- Vì sao em lại tô màu nh vậy. 
Chốt: Nên học tập các bạn biết giữ trật tự trong giờ học. 
Hoạt động 5: Tác hại của việc gây mất trật tự trong giờ học (7') 
- Treo tranh bài tập 5, yêu cầu HS thảo luận việc làm của hai bạn nam ngồi döới là đúng hay sai ?
Chốt: Gây mất trật tự trong giờ học làm cho bản thân không nghe đợc giảng, không hiểu bài, gây ảnh hởng đến bạn ngồi xung quanh, làm mất thời giờ của cô giáo .... 
- Tự trả lời 
- Em khác nhận xét bổ sung 
- Nắm yêu cầu bài, nhắc lại đầu bài.
- Hoạt động nhóm 
- Đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét 
- Theo dõi. 
- Hoạt động cá nhân 
- Tiến hành tô màu 
- Vài em giới thiệu bài làm của mình 
- Vì em quý bạn.... 
- Hoạt động cặp. 
- Hai bạn giằng co nhau sách, gây mất trật tự trong giờ học, ảnh höởng đến các bạn khác... 
- Theo dõi. 
Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (5') 
- Đọc 2 câu thơ cuối
- Vì sao phải giữ trật tự khi xếp hàng ra vào lớp, khi ngồi học ? 
- Nhận xét giờ học. 
- Về nhà học lại bài, xem tröớc bài: Lễ phép vâng lời thầy cô giáo
 Tiếng việt : ăt, ât 
I.Mục đích - yêu cầu:
- HS ñoïc vieát đöợc “ăt, ât, röûa maët , ñaáu vaät ”, 
- HS đọctừ, câu có chứa vần mới.
- Luyeän nói khoaûng 2-4 caâu theo chủ đề: Ngày chủ nhật.
II. Đồ dùng:
-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói sgk .
- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy 
 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Đọc bài: ot, at.
- đọc SGK.
- Viết:ot, at, tiếng hót, ca hát.
- viết bảng con.
 2: Giới thiệu bài (2’)
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
- nắm yêu cầu của bài.
Hoạt động 1: Dạy vần mới ( 15’)
- Ghi vần: ăt và nêu tên vần.
- theo dõi.
- Nhận diện vần mới học.
- cài bảng cài, phân tích vần mới..
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- cá nhân, ủt
- Muốn có tiếng “mặt” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “mặt” trong baûng caøi .
-theâm aâm m vaø daáu naëng.
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
- cá nhân, ñt . 
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
- rửa mặt
- Đọc từ mới.
- cá nhân, ñt .
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
- cá nhân, ñt .
Vần “ât”dạy tương tự.
So saùnh aêt-aât
-caù nhaân .
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng (6’)
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới.
- cá nhân, ñt .
- Giải thích từ: maät ong.
Hoạt động 3: Viết bảng (7’)
- Y/c bảng con 
- cả lớp 
- Viết mẫu, höớng dẫn quy trình viết vần từ .
- nhận xét 
- tập viết bảng.
 Tiết 2
 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
- vần “ăt, ât”, tiếng, từ “rửa mặt, đấu vật”.
Hoạt động 1: Đọc bảng (6’)
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- cá nhân, ñt .
Hoạt động 2: Đọc câu (6’)
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- bạn và gà con
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
- luyện đọc các từ: mát dịu, mắt đen.
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
- cá nhân .
Hoạt động 3: Đọc SGK(6’)
- Cho HS luyện đọc SGK.
- kiểm tra dọc h/s yếu 
-caù nhaân ,ñt .
- 3 em 
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
Hoạt động 4: Luyện nói (5’)
- Treo tranh, vẽ gì?
- mẹ cho bé đi chơi
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- Ngày chủ nhật.
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
-Ngaøy chuû nhaät em höôøng laøm gì ?
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
Hoạt động 5: Viết vở (8’)
-Höôùng daãn hoïc sinh vieát baøi vaøo vôû nhö höôùng daãn vieát baûng .
Chaám moät soá baøi ,nhaän xeùt söõa loãi .
-vieát baøi vaøo vôû .
Hoạt động 6:củng cố dặn dò (5’).
- Chơi tìm tiếng có vần mới học.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: ôt, ơt.
Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010
Tiếng Việt : ơt, ơt 
I.Mục đích - yêu cầu:
- HS ñoïc , vieát đñöợc “ôt, ơt, caùi vôït , coät côø ”, 
- HS đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.
- Luyeän nói khoaûng 3 caâu theo chủ đề: Những ngöời bạn tốt .
II. Đồ dùng:
-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá .
- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy 
 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Đọc bài: ăt, ât.
- đọc SGK.
- Viết: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.
- viết bảng con.
 2: Giới thiệu bài (2’)
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
- nắm yêu cầu của bài.
Hoạt động 1: Dạy vần mới ( 15’)
- Ghi vần: ôt và nêu tên vần.
- theo dõi.
- Nhận diện vần mới học.
- cài bảng cài, phân tích vần mới..
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- cá nhân, ñt
- Muốn có tiếng “cột” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “cột” 
-theâm aâm c vaø daáu naëng .
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
- cá nhân, ñt .
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
- cột cờ
- Đọc từ mới.
- cá nhân, ñt .
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
- cá nhân, ñt .
Vần “ơt”dạy töơng tự.
so saùnh oât ,ôùt 
- cá nhân
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng (6’)
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới.
- cá nhân .
- Giải thích từ: xay bột, ngớt möa.
Hoạt động 3: Viết bảng (5’)
- Yêu cầu bảng con .
- cả lớp 
- Viết mẫu, höớng dẫn quy trình viết chi tiết vần , từ
- Nhận xét sửa sai 
 Tiết 2
1: Kiểm tra bài cũ (2’)
- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
- vần “ôt, ơt”, tiếng, từ “cột cờ, cái vợt”.
Hoạt động 1: Đọc bảng (6’)
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- cá nhân .
Hoạt động 2: Đọc câu (6’)
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- Cây đa
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần khó đọc.
- luyện đọc các từ: nhiêu, tháng năm, dang tay.
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
- cá nhân .
Hoạt động 3: Đọc SGK(6’)
-caù nhaân ,ñt .
- Cho HS luyện đọc SGK.
- Kiểm tra dọc –h/s Tb yếu 
- 3 h\s 
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
Hoạt động 4: Luyện nói (5’)
- Treo tranh, vẽ gì?
- bạn giúp nhau học tập
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- Những ngöôøi bạn tốt
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
-Nhö theá naøo laø ngöôøi baïn toát ?....
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
Hoạt động 5: Viết vở (8’)
-Höôùng daãn vieát vôû nhö höôùng daãn vieát baûng .
-Chaám moät soá baøi nhaân xeùt söûa loãi .
-Caû lôùp .
Hoạt động 6: củng cố –dặn dò (5’).
- Chơi tìm tiếng có vần mới học.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà đọc lại bài, xem tröớc bài: et, êt.
 Toán : Luyện tập chung 
I. Mục tiêu
- Bieát cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10. 
- Vieát ñöôïc caùc soá theo thöù töï quy ñònh , xem tranh nêu đề toán và viết phép tính giải thích hôïp 
II. Đồ dùng. Giáo viên: Bảng phụ vẽ bài 3.
III. Hoạt động dạy học 
1: Kiểm tra bài cũ (5') 3 h/s lên bảng làm 
- Tính + 4 +6 +8 +10 +9 +2
 6 3 2 6 7 8
 2: Giới thiệu bài (2') 
- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài. 
Hoạt động 1: Luyện tập (25')
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp dỡ HS yếu.
- Gọi HS yếu lên chữa bài.
Chốt: Trong các số đó số nào lớn nhất? Số nào bé nhất?
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu?
- Gọi HS đọc các số đã cho.
- Cho HS làm bài và chữa bài.
Bài 3: a) Gọi HS nêu yêu cầu bài toán?
- Treo tranh, gọi HS nêu đề toán.
- Yêu cầu HS viếp phép tính sau đó chữa bài. GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- Em nào có phép tính khác?
b) Tiến hành töơng tự.
- HS 
- caû lôùp laøm baøi vaøo vôû coät 3,4 .
- 1 h/s 
- số 10, số 0.
- c n 
- 2 h/s 
- HS khác nhận xét.
- Viết phép tính thích hợp
- Có 4 bông hoa, thêm 3 bông hoa, hỏi có tất cả mấy bông hoa?
- Caû lôùp 4 + 3 = 7.
 3 + 4 = 7.
Hoạt động 2: Củng cố - dặn dò ( 5' )
- Đọc bảng cộng, trừ 10.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, xem tröớc bài: Luyện tập chung.
Giáo Dục Tập Thể
Tìm Hiểu Về Chú Bộ Đội 
I/ Mục tiêu :- Giúp h/s biết quân phục của các chú bộ đội . công việc của các chú bộ đội 
II/ Đồ dùng : 1 áo màu xanh của bộ đoäi
III/ Hoạt động dạy học :
Hoạt động 1 : Hát vui 
- Giáo viên bắt nhịp cho h/s hát bài “”chú bộ đội “ 
Hoạt động 2:Trò chơi “đố bạn “ 
- Y/c laéng nghe traû lôøi nhanh 
? Baøi haùt vöøa haùt noùi veà ai ? coù chuù boä ñoäi laøm gì ?
?Vì sao phaûi canh giöõ ngoaøi ñaûo xa ?
* Nhaän xeùt giaûi thích töø “ñaûo xa “
- Giaùo vieân giôùi thieäu quaân phuïc cuûa caùc chuù boä ñoäi
- Trong lôùp baïn naøo coù boá , anh laøm boä ñoäi ? 
- coù yeâu thích caùc chuù boä ñoäi khoâng? Vì sao?
VI/ Cuûng coá daën doø : chuaån bò tieát sau tieáp tuïc tìm hieåu veà caùc chuù boä ñoäi .
- caû lôùp 
- h/s 
- canh giöõ
 ngoaøi ñaûo xa 
Thöù 4 ngaøy 15 thaùng 12 naêm 2010
Tiếng việt : et- êt
I.Mục đích - yêu cầu:
- HS ñoïc , vieát đöợc “et ,êt, baønh teùt , deät vaûi ”, 
- HS đọc đúng các từ, câu có chứa vần et ,êt
- Luyeän nói khoaûng 3 caâu theo chủ đề: Chợ tết.
II. Đồ dùng:
-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá .
- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy 
1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Đọc bài: ôt, ơt.
- đọc SGK.
- Viết: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt.
- viết bảng con.
2: Giới thiệu bài (2’)
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
- nắm yêu cầu của bài.
Hoạt động 1: Dạy vần mới ( 15’)
- Ghi vần: et và nêu tên vần.
- theo dõi.
- Nhận diện vần mới học.
- cài bảng cài, phân tích vần mới..
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- cá nhân,ñt .
- Muốn có tiếng “tét” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “tét” 
-theâm aâm t vaø daáu saéc .
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
- cá nhân, ñt .
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
- bánh tét.
- Đọc từ mới.
- cá nhân, 
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
- cá nhân,ñt .
Vần “êt”dạy töơng tự.
So sánh et, êt
-caù nhaân .
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng (6’)
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới.
- cá nhân .
- Giải thích từ: con rết, sấm sét.
Hoạt động 3: Viết bảng (8’)
-.Y/c bảng con – quan sát 
Cả lớp 
- Viết mẫu, höớng dẫn quy trình viết.
- Nhận xét sửa sai 
-caû lôùp veát baûng con .
 Tiết 2
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
- vần “et, êt”, tiếng, từ “bánh tét, dệt vải”.
Hoạt động 2: Đọc bảng (6)
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- Kiểm tra đọc h/s yếu 
-caù nhaân , ñt
- 3 /s 
Hoạt động 3: Đọc câu (6’)
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- đàn chim đang bay.
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
- luyện đọc các từ: rét, mệt.
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
- cá nhân .
Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
-caù nhaân .
- Cho HS luyện đọc SGK.
- Kiểm tra – rèn đọc h/s yếu 
- 3 h/s 
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
- Treo tranh, vẽ gì?
- bé cùng mẹ đi chợ tết.
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- Chợ tết
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
-chôï teát thöôøng coù gì ?....
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
Hoạt động 6: Viết vở (7’)
-Höôùng daãn vieát vôû nhö höôùng daãn vieát baûng .
Chaám moät soá baøi nhaän xeùt söûa loãi .
-vieát baøi vaøo vôû .
Hoạt động 7: củng cố dặn (5’)
- Chơi tìm tiếng có vần mới học.
- Nhận xét giờ học.
Toán: Luyện tập chung
I. Mục tiêu:- Thöïc hieän ñöôïc so saùnh caùc soá , bieát thöù töï caùc soá töø 0 ñeán 10 . Bieát coäng tröø caùc số trong phạm vi 10. 
- Vieát pheùp tính thích hôïp vôùi hình veõ 
II. Đồ dùng. - Giáo viên: Bảng phụ vẽ bài 3.
III. Hoạt động dạy học 
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5') 3 h/s lên bảng 
- Tính + 4 +6 +8 +10 +9 +2
 6 3 2 6 7 8
Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2') 
- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài. 
Hoạt động 3: Luyện tập (28')
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp HS yếu.
- Gọi HS yếu lên chữa bài.
Chốt: Trong các số đó số nào lớn nhất? Số nào bé nhất?
Bài 2: nêu yêu cầu?
- Gọi HS đọc các số đã cho.
- Cho HS làm bài và chữa bài.
Bài 3: 1) Gọi HS nêu yêu cầu bài toán?
- Treo tranh, gọi HS nêu đề toán.
- Yêu cầu HS viếp phép tính sau đó chữa bài. GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- Em nào có phép tính khác?
2) Tiến hành töơng tự.
- caù nhaân 
- HS laøm baøi vaøo vôû . 
- 1 h/s 
- số 10, số 0.
- HS tự nêu yêu cầu.
- 2 h/s 
- HS làm bài vào vở.
- HS khác nhận xét.
- Viết phép tính thích hợp
- Có 4 bông hoa, thêm 3 bông hoa, hỏi có tất cả mấy bông hoa?
- Tự viết phép tính sau đó chữa bài: 
4 + 3 = 7. 3 + 4 = 7.
Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò ( 5' )
- Đọc bảng cộng, trừ 10.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, xem tröớc bài: Luyện tập chung.
Tự nhiên - xã hội
 Giữ gìn lớp học sạch đẹp 
 I. Mục tiêu:
- HS nhaän bieát thế nào là lớp học sạch đẹp, tác dụng của việc giữ gìn lớp học sạch đẹp đối với sức khoẻ con ngời. 
- HS biết làm một số công việc để lớp học sạch đẹp.
- Có ý thức tự giác giữ lớp học sạch đẹp, sẵn sàng tham gia vào việc vệ sinh lớp học
II. Đồ dùng: Giáo viên: Dụng cụ vệ sinh lớp học.
III. Hoạt động dạy 
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Lớp học là nơi diễn ra hoạt động gì? Có ai hoạt động ở đó?
Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
- Nêu yêu cầu bài học- ghi đầu bài - HS đọc đầu bài.
Hoạt động 3: Quan sát tranh (18’).
- hoạt động theo cặp
- Yêu cầu quan sát tranh SGK và trả lời theo cặp các câu hỏi: 
+ Trong bức tranh thứ nhất các bạn đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?
+ Trong tranh 2 các bạn đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?
+ Lớp học của em đã sạch, đẹp chưa?
+Lớp em có những góc trang trí nhö hình vẽ chöa? Bàn ghế lớp em có ngay ngắn không? Em có hay vứt rác, khạc nhổ bừa bài ra lớp không?
Chốt: Để lớp học sạch đẹp mỗi HS phải có ý thức giữ lớp học sạch đẹp, tham gia những hoạt động vệ sinh lớp học
- chổi lau nhà, rẻ lau bàn
- cắt gián tranh trang trí lớp học. Dùng kéo , thước
- 2 h/s tự liên hệ lớp mình theo cặp 
Hoạt động 4: Thảo luận tổ (10’).
- Chia tổ, phát cho mỗi tổ một vài dụng cụ mà GV đã chuẩn bị, yêu cầu các tổ thảo luận dụng cụ đó dùng để làm gì? Cách sử dụng?
- Gọi đại diện tổ lên trình bày ý kiến thảo luận. 
- Chốt: Phải biêt sử dụng đồ dùng, dụng cụ hợp lí để giữ vệ sing và an toàn cơ thể.
 IV/ Củng cố dặn dò :
 - caùc toå thaûo luaän vaø baùo caùo keát quaû . 
Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010
Tiếng việt : ut,ưt 
I.Mục đích - yêu cầu:
- HS ñoïc, vieát đöợc “ut, öt, buùt chì , möùt göøng ”,
- HS đọc từ, câu có chứa vần mới.
- Luyeän 2-4 caâu nói khoaûng 3 caâu theo chủ đề: Ngón útt, em út, sau rốt.
II. Đồ dùng:
-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá .
- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy 
 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
- Đọc bài:et, eât.
- đọc SGK.
- Viết: et eât, baùnh teùt ,deät vaûi .
- viết bảng con.
 2: Giới thiệu bài (2’)
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
- nắm yêu cầu của bài.
Hoạt động 1: Dạy vần mới ( 15’)
- Ghi vần: ut và nêu tên vần.
- theo dõi.
- Nhận diện vần mới học.
- cài bảng cài, phân tích vần mới..
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- cá nhân,ñt .
- Muốn có tiếng “bút” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “bút” 
-theâm aâm b vaø daáu saéc . 
-gheùp ôû baûng caøi . 
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
- cá nhân, ñt .
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
- bút chì
- Đọc từ mới.
- cá nhân, ñt .
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
- cá nhân, ñt .
Vần “öt”dạy töơng tự.
So saùnh ut ,öt
- 1 h/s 
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
-caù nhaân .
. Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng (6’
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới.
- cá nhân, ñt .
- Giải thích từ: chim cút, nứt nẻ.
Hoạt động 3: Viết bảng (7’)
- Yêu cầu bảng con – quan sát 
- cả lớp 
- Viết mẫu, höớng dẫn quy trình viết.
- Nhận xét sửa sai 
-vieát baûng con .
 Tiết 2
 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
- vần “ut, öt”, tiếng, từ “bút chì, mứt gừng”.
Hoạt động 1: Đọc bảng (6’)
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- cá nhân, ñt .
Hoạt động 2: Đọc câu (6’)
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- hai bạn đi chăn trâu
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
- luyện đọc các từ: vút, hót.
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
- cá nhân, ñt .
Hoạt động 3: Đọc SGK(8’)
- Cho HS luyện đọc SGK.
- Kiểm tra h/s Tb yếu 
-caù nhaân ,ñt .
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
Hoạt động 4: Luyện nói (5’)
- Treo tranh, vẽ gì?
- ngón tay út, em gái út
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- Ngón út, em út, sau rốt.
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
-Trong nhaø em ai laø con uùt ?
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
Hoạt động 5: Viết vở (8’)
-Höôùng daãn hoïc sinh vieát vaøo vôû nhö höôùng daãn vieâùt vaøo baûng con .
-vieát baøi vaøo vôû .
 Củng cố – dặn dò 
- Chơi tìm tiếng có vần mới học.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: it, iêt.
Toán: Luyện tập chung 
I. Mục tiêu: - Bieát caáu taïo caùc soá trong phaïm vi 10 
- Thực hiện phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10, kĩ năng so sánh số trong phạm vi 10, xem tranh nêu đề toán và viết phép tính thích hợp . 
II. Đồ dùng. 
- Giáo viên: Bảng phụ vẽ bài 1.
- Học sinh: Bộ đồ dùng.
III. Hoạt động dạy học 
 1: Kiểm tra bài cũ (5')
- Đọc bảng cộng và trừ phạm vi 10.
 2: Giới thiệu bài (2') 
- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
Hoạt động 1: Luyện tập (28')
Bài 1: Treo bảng phụ có vẽ sẵn lên bảng, gọi HS nêu yêu cầu của đề?
- Yêu cầu HS làm và gọi HS tb chữa bài.
-hoïc sinh neâu yeâu caàu ñeà .
-2 em leân baûng noái .
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu.
a) Yêu cầu HS làm và chữa bài.
nhận xét bài bạn về kết quả và cách đặt tính.
- cá nhân leân baûng laøm ,caû lôùp laøm vaøo baûng con .
b) Yêu cầu HS làm miệng và chữa bài.
-đọc kết quả theo bạn
-caù nhaân .4+5-7 = ,1+2+5 =,.....
Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
- 1 h/s 
- Yêu cầu HS điền dấu sau đó lên chữa bài
- làm vào vở, HS trung bình chữa
Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu
- viết phép tính thích hợp
a) Gọi HS nêu đề toán?
- có 5 con vịt đang bơi, 4 con bơi đến thêm. Hỏi tất cả có mấy con vịt?
- Viết phép tính giải?
 5 + 4 = 9
- Em nào có bài toán khác?
- có 4 con đang bơi, 5 con bơi đến
- Từ đó yêu cầu HS nêu phép tính khác?
 5 + 4 = 9
b) Tiến hành töơng tự.
-Goïi hoïc sinh khaù leân giaûi .
- 5+2 =7 .
Hoạt động 2: Củng cố - dặn dò (2’)
- Đọc bảng cộng, trừ 10.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, xem trước bài: Luyện tập chung.
Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010
Tập viết: Bài Tuần 15- 16 
I. Mục tiêu:
- HS vieát ñuùng caùc chöõ : thanh kiếm ,âu yếm ,ao chuôm ,bánh ngọt ,bãi cát ,thật thà, xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, thời tiết.Kieåu chöõ vieát thöôøng côõ vöøa 
- Biết viết đúng tốc độ các chữ, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.
II. Đồ dùng:
- Giáo viên: Chữ mẫu trong khung chữ.
- Học sinh: Vở tập viết.
III. Hoạt động dạy- 
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :(3’)
- Hôm trớc viết bài chữ gì?
- Yêu cầu HS viết bảng: thanh kiếm, âu yếm.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài
- Gọi HS đọc lại đầu bài.
Hoạt động 3: Quan saùt nhaän xeùt (8’)
-Treo bảng chữ mẫu yêu cầu đọc các từ trong nội dung bài viết .
- Nêu những con chữ có nét thắt ,b, k ,v 
- Nêu những con chữ có nét khuyết trên ,dưới h.b, k , y, g , 
Hoạt động 4 : hướng dẫn viết bảng con (22)
thanh kieám,aâu yeám,ao chuoâm,baùnh ngoït xay boät
,neùt chöõ,keát baïn,chim cuùt,con vòt ,thôøi tieát.
-Yêu cầu nhận xét : “thanh kiếm ” có bao nhiêu con chữ? Gồm các con chữ ? Độ cao các con chữ ?
- GV nêu quy trình viết, sau đó viết mẫu trên bảng.
- Gọi HS nêu lại quy trình viết?
- Yêu cầu HS viết bảng - GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.
- Lưu ý cho h/s vieât caùc nét chữ viết phải liền nét . 
- Các từ: “âu yếm bánh ngọt ,kết bạn .chim cút ,” höớng dẫn töơng tự.
-Đọc lại nội dung bài viết .
. Hoạt động 4: Höớng dẫn HS tập viết vở (25’)
- Yêu cầu lấy vở tập viết hướng dẫn viết từng bài .
- GV quan sát, höớng dẫn tö thế ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở
Hoạt động 5: Chấm bài (10 ’)
- Thu 15 bài của HS và chấm.
- Nhận xét bài viết của HS.
Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (5’)
- Nêu lại các chữ vừa viết?
- Nhận xét giờ học. 
Toán : Điểm, đoạn thẳng 
I- Mục tiêu:
HS nhận biết đñöợc điểm, đoạn thẳng.
HS kẻ đñöợc đoạn thẳng qua hai điểm, đọc tên các điểm, đoạn thẳng.
II- Đồ dùng:
Học sinh: Thöớc kẻ, bút chì.
III- Hoạt động dạy học 
.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5’)
- Nhận xét bài làm kiểm tra của học sinh 
Hoạt động 2: Giới thiệu điểm, đoạn thẳng (10’)
- Chấm vài điểm lên bảng, ghi tên điểm gọi HS đọc. điểm a,ñieåm xê, đê, mờ, nờ
- caù nhaân 
- Vẽ hai chấm khác lên bảng, trên bảng cô có mấy điểm?
- Nối hai điểm A, B cô đñöợc đoạn thẳng AB.
- đọc đoạn thẳng AB
- có hai điểm
- đọc caù nhaân ñoàng thanh . 
Hoạt động 3: Giới thiệu cách vẽ đoạn thẳng (16’).
 - Giới thiệu cách vẽ: Ta dùng thöớc thẳng, yêu cầu HS lấy thöớc thẳng, dùng tay di trên maët thöôùc thẳng.
- tiến hành trên thöớc thẳng đã chuẩn bị.
- Höớng dẫn vẽ: Böớc 1 chấm hai điểm , đặt tên cho hai điểm A, B.
 Böớc 2 đặt mép thöớc qua hai điểm, tay trái giữ cố định thöớc, tay phải cầm bút tröợt trên thöôùc từ A đến B.
 Bớc 3 Nhấc thöớc và bút ra, ta đñöợc đoạn thẳng AB. đọc lại tên đoạn thẳng AB
- quan sát
- quan saùt .
- Cho HS vẽ vài đoạn thẳng trên giấy.
- cả lớp 
Hoạt động 4: Luyện tập ( 17’)
Bài 1: Vẽ hình lên bảng, gọi HS nêu yêu cầu.
- đọc yêu cầu.
- Chỉ vào đoạn thẳng.
- HS đọc tên đoạn thẳng
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu
- Hướng dẫn HS dùng thöớc để nối 2 điểm thành đoạn thẳng.
- Gọi HS đọc tên các đoạn thẳng.
- đọc yêu cầu của bài
- nối vào vở
- đoạn thẳng AB, BC
Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
- Treo hình vẽ. Gọi HS nêu số đoạn thẳng trong mỗi hình.
- Gọi HS nêu tên các đoạn thẳng đó.
- đọc yêu cầu
- tự đếm và nêu
- đọc tên đoạn thẳng trong mỗi hình
Hoạt động 5: Củng cố- dặn dò ( 4’)
Giáo dục tập thể Kiểm điểm tuần 17.
I. Nhận xét tuần qua:
- Thi đua học tập chào mừng ngày 22/12.
- Duy trì nền nếp lớp tốt, tham gia các hoạt động ngoài giờ đầy đủ.
- Một số bạn göơng mẫu trong học tập, và các hoạt động khác của lớp 
- Đi học đúng giờ, 
- Có nhiều bạn học tập chăm chỉ, có nhiều

Tài liệu đính kèm:

  • doctuyet tuan 17.doc