Giáo án Lớp 1 - Tuần 17 - Bùi Thị Hằng

I.MỤC TIÊU:

_ Biết cách gấp cái ví bằng giấy

_ Gấp được cái ví bằng giấy.Ví có thể chưa cân đối .Các nếp gấp tương đối phẳng ,thẳng

*Với HS khéo tay :Gấp được mũ ca lô bằng giấy .Mũ cân đối .các nếp gấp thẳng ,phẳng

 NX:4 CC:2,3 HS : Theo doõi chung .

II. CHUẨN BỊ

 _ GV : maãu vaø quy trình .

 _ HS : giaáy maøu + vôû .

III .HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

 

doc 20 trang Người đăng honganh Ngày đăng 08/01/2016 Lượt xem 342Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 17 - Bùi Thị Hằng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 trường lớp học sạch ,đẹp – Biết công việc cần làm để lớp học sạch đẹp – Có ý thức giữ gìn lớp học sạch sẽ không vứt rác bừa bãi vẽ bậy bừa bãi 
 *GDKNS : HS biết bỏ rác đúng nơi quy định giữ cho lớp học sạch sẽ , 
 NX: 4 CC:3 HS : Theo doõi chung.
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A + SGK 
_HS ; SGK 
III. PHÖÔNG PHAÙP/ KÓ THUAÄT DAÏY HOÏC .
_ Thaûo luaän nhoùm .
_ Thöïc haønh .
_trình baøy 1 phuùt 
IV . HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HÑGV
	HÑHS
1 . Ổn định 
 2. KTBC GV kieåm tra baøi cuûa hs . 
 3 Bài mới 
 Giôùi thieäu baøi:
_GV hoûi: caùc em coù yeâu quyù lôùp hoïc cuûa mình khoâng?
_GV hoûi: Yeâu quyù lôùp hoïc thì caùc em phaûi laøm gì?
_GV noùi hoâm nay chuùng ta hoïc baøi: “ Giöõ gìn lôùp hoïc saïch, ñeïp”
Hoaït ñoäng 1: Quan saùt theo caëp.
_Muïc tieâu: Bieát giöõ lôùp hoïc saïch, ñeïp.
_Caùch tieán haønh:
Böôùc 1:
_GV höôùng daãn HS quan saùt tranh ôû trang 36 SGK vaø traû lôøi vôùi caùc baïn caâu hoûi sau:
+ Trong böùc tranh thöù nhaát, caùc baïn ñang laøm gì? Söû duïng duïng cuï gì?
+ Trong böùc tranh thöù hai, caùc baïn ñang laøm gì? Söû duïng duïng cuï gì?
HSKG: giỏi nêu được những việc em có thể làm để góp gần làm cho lớp sạch ,đẹp
Böôùc 2: GV goïi moät soá HS traû lôøi tröôùc lôùp.
Böôùc 3:_GV vaø HS thaûo luaän caùc caâu hoûi:
+ Lôùp hoïc cuûa em ñaõ saïch, ñeïp chöa?
+ Lôùp em coù nhöõng goùc trang trí nhö trong tranh trang 37 SGK khoâng?
+ Baøn gheá trong lôùp coù xeáp ngay ngaén khoâng?
+ Caëp, muõ, noùn ñaõ ñeå ñuùng nôi quy ñònh chöa?
+ Em coù vieát, veõ baån leân baøn, gheá, baûng, töôøng khoâng?
+ Em coù vöùt raùc hay khaïc nhoå böøa baõi ra lôùp khoâng?
+ Em neân laøm gì ñeå giöõ cho lôùp saïch, ñeïp?
Keát luaän: Ñeå lôùp hoïc saïch, ñeïp moãi HS phaûi luoân coù yù thöùc giöõ lôùp hoïc saïch, ñeïp vaø tham gia nhöõng hoaït ñoäng laøm cho lôùp hoïc cuûa mình saïch, ñeïp.
**GDBVMT: Sự cần thiết phải giữ gìn môi trường lớp học sạch ,đẹp – Biết công việc cần làm để lớp học sạch đẹp 
 Nghæ giöõa tieát .
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän vaø thöïc haønh theo nhoùm.
_Muïc tieâu: Bieát caùch söû duïng cuï (ñoà duøng) ñeå laøm veä sinh lôùp hoïc.
_Caùch tieán haønh:
Böôùc 1:_Phaùt cho moãi toå moät, hai duïng cuï (ñoà duøng) (tuyø thuoäc vaøo soá toå vaø soá duïng cuï maø GV ñaõ chuaån bò).
Böôùc 2: _ GV neâu caâu hoûi gôïi yù:
+ Nhöõng duïng cuï (ñoà duøng) naøy ñöôïc duøng vaøo vieäc gì?
+ Caùch söû duïng töøng loaïi nhö theá naøo? 
Böôùc 3: GV goïi ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy vaø thöïc haønh.
Keát luaän: Phaûi bieát söû duïng duïng cuï (ñoà duøng) hôïp lí, coù nhö vaäy môùi ñaûm baûo an toaøn vaø giöõ veä sinh cô theå.
**GDBVMT:– Có ý thức giữ gìn lớp học sạch sẽ không vứt rác bừa bãi vẽ bậy bừa bãi 
 Lôùp hoïc saïch, ñeïp seõ giuùp caùc em khoûe maïnh vaø hoïc taäp toát hôn. Vì vaäy, caùc em phaûi luoân coù yù thöùc giöõ cho lôùp hoïc saïch, ñeïp.
 *GDKNS : HS biết bỏ rác đúng nơi quy định giữ cho lớp học sạch sẽ , 
 4 . Cuûng coá : GV heä thoáng laïi baøi . GDTT _ LHTT
 5. Daën doø _Nhaän xeùt tieát hoïc
_Daën doø: Chuaån bò baøi 18, 19 “Cuoäc soáng xung quanh”
_Coù
_ Giöõ lôùp hoïc saïch vaø ñeïp.
_ Thaûo luaän nhoùm .
_HS laøm vieäc theo höôùng daãn cuûa GV.
_Moät soá HS traû lôøi
_ Trình baøy .
_ Thöïc haønh 
_Chia thaønh 3 nhoùm
_Moãi toå seõ thaûo luaän theo caùc caâu hoûi
 TIEÁT 3 REØN TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI PPCT T17
 GIÖÕ GÌN LÔÙP HOÏC SAÏCH,ÑEÏP
I. MỤC TIÊU:
_Nhận biết được thế nào là lớp học sạch đẹp
_ Biết giữ lớp học sạch, đẹp 
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A + SGK 
_HS ; SGK 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HÑGV
	HÑHS
1 . Ổn định 
 2. KTBC 
 3 Bài mới 
Hoaït ñoäng 1: 
Böôùc 1:
_ Em ñaõ laøm gì ñeå giöõ gìn cho lôùp hoïc saïch ñeïp .
+ Lôùp hoïc cuûa em ñaõ saïch, ñeïp chöa?
+ Baøn gheá trong lôùp coù xeáp ngay ngaén khoâng?
+ Caëp, muõ, noùn ñaõ ñeå ñuùng nôi quy ñònh chöa?
+ Em coù vieát, veõ baån leân baøn, gheá, baûng, töôøng khoâng?
+ Em coù vöùt raùc hay khaïc nhoå böøa baõi ra lôùp khoâng?
Böôùc 2: GV goïi moät soá HS traû lôøi tröôùc lôùp.
Hoaït ñoäng 2: 
_ Cho hs laøm baøi taäp trong vôû baøi taäp .
_ Cho hs trình baøy .
- Cho hs nhaän xeùt , giaùo vieân nhaän xeùt 
 Lôùp hoïc saïch, ñeïp seõ giuùp caùc em khoûe maïnh vaø hoïc taäp toát hôn. Vì vaäy, caùc em phaûi luoân coù yù thöùc giöõ cho lôùp hoïc saïch, ñeïp.
 4 . Cuûng coá : GV heä thoáng laïi baøi . GDTT _ LHTT
 5. Daën doø _Nhaän xeùt tieát hoïc
_Daën doø: Chuaån bò baøi 18, 19 “Cuoäc soáng xung quanh”
_HS laøm vieäc theo höôùng daãn cuûa GV.
_Moät soá HS traû lôøi
NGAØY SOAÏN 11/12
NGAØY DAÏY 14/12 
 Thöù ba ngaøy 14 thaùng 12 naêm 2010
 TIEÁT 1 TIEÁNG VIEÄT PPCT T3-4
 	Ay- aây
	THEO SAÙCH THIEÁT KEÁ 
 TIEÁT 3 TOAÙN PPCT T67
 LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.MỤC TIÊU:
 - Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10
- Viết được các số theo thứ tự quy định 
-Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán 
 -Bài 1 (cột 3,4) bài 2 bài 3 
* HSKG : Laøm heát caùc baøi taäp
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A + SGK 
_HS ; SGK 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
	HÑGV
	HÑHS
1 . Ổn định 
 2. KTBC GV kieåm tra baøi cuõ .
_ GV NX ghi ñieåm . . 
 3 Bài mới 
 GTB ghi tựa
Höôùng daãn HS laàn löôït laøm caùc baøi taäp trong saùch:
* Baøi 1: Tính
_Cho HS neâu yeâu caàu baøi toaùn
Baøi 2: Vieát caùc soá
_Cho HS töï laøm roài chöõa baøi
2, 5, 7, 8, 9
9, 8, 7, 5, 2
 Nghæ giöõa tieát 
Baøi 3: 
_Cho HS nhìn vaøo tranh vaø neâu baøi toaùn
_Cho HS laøm baøi
_Hoûi laïi HS: Coù taát caû maáy boâng hoa?
b) Töông töï phaàn a)
_ Cho hs laøm baøi vaøo vôû .
- GV thu baøi chaám ñieåm .
 4 . Cuûng coá : GV heä thoáng laïi baøi . 
5. Daën doø ;
_ Nhaän xeùt tieát hoïc
_ Daën doø: Chuaån bò baøi 64: Luyeän taäp chung
_Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã chaám
_Cho HS laøm vaø chöõa baøi
_Laøm vaøo vôû
_Coù 4 boâng hoa, coù theâm 3 boâng hoa nöõa. Hoûi coù taát caû maáy boâng hoa?
_Töï ñieàn pheùp tính vaøo vôû
 TIEÁT 4 MĨ THUẬT PPCT:T17
 VEÕ TRANH NGOÂI NHAØ CUÛA EM GDBVMT 
 GV CHUYÊN TRÁCH DẠY 
 BUOÅI CHIEÀU 
 TIEÁT 1 REØN TOAÙN PPCT T 67
 LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.MỤC TIÊU:
 - Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10
- Viết được các số theo thứ tự quy định 
-Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán 
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A + SGK 
_HS ; SGK 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HÑGV
	HÑHS
1 . Ổn định 
 2. KTBC GV kieåm tra baøi cuõ .
_ GV NX ghi ñieåm . . 
 3 Bài mới 
 GTB ghi tựa
Höôùng daãn HS laàn löôït laøm caùc baøi taäp trong VBT
* Baøi 1: Tính
_Cho HS neâu yeâu caàu baøi toaùn
Baøi 2: Vieát caùc soá
_Cho HS töï laøm roài chöõa baøi
2, 5, 7, 8, 9
9, 8, 7, 5, 2
 Nghæ giöõa tieát 
Baøi 3: 
_Cho HS nhìn vaøo tranh vaø neâu baøi toaùn
_Cho HS laøm baøi
_Hoûi laïi HS: Coù taát caû maáy boâng hoa?
b) Töông töï phaàn a)
_ Cho hs laøm baøi vaøo vôû .
- GV thu baøi chaám ñieåm .
 4 . Cuûng coá : GV heä thoáng laïi baøi . 
5. Daën doø ;
_ Nhaän xeùt tieát hoïc
_ Daën doø: Chuaån bò baøi 64: Luyeän taäp chung
_Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã chaám
_Cho HS laøm vaø chöõa baøi
_Laøm vaøo vôû
_Coù 4 boâng hoa, coù theâm 3 boâng hoa nöõa. Hoûi coù taát caû maáy boâng hoa?
_Töï ñieàn pheùp tính vaøo vôû
 TIEÁT 2 REØN TIEÁNG VIEÂT PPCT T2
 	 ay- aây
 I, MUÏC TIEÂU.
_ HS ñoïc laïi baøi ñaõ hoïc coù vaàn ay , aây
_ HS KG ñoïc trôn ñöôïc baøi .
_ HS vieát ñöôïc caùc töø, caâu trong baøi coù vaàn ay, aây .
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + Vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
 HÑGV
 HÑHS 
 1 . Ổn định 
 2. KTBC 
 3 Bài mới 
@ GV cho hs ñoïc baøi trong SGK trang 50-51
Cho hs ñoïc caù nhaân , ñoàng thanh, nhoùm.
HS khaù gioûi ñoïc trôn ñöôïc caû baøi. 
GV chænh suûa cho hs .
Keøm hs yeáu keùm ñoïc.
@ Cho hs vieát vaàn ay , aây.
_ GV ñoïc cho hs vieát caùc töø trong baøi .
_ HS vieát vaøo vôû .
Cho hs ñoïc trôn töø ñaõ vieát .
GV thu baøi chaám ñeåm nhaän xeùt .
4.Củng cố: 
- GV heä thoáng laïi baøi 
 5. Dặn dò: 
 - GV NX tieát hoïc . 
_ HS ñoïc .
_ HS ñoïc trong SGK.
_ HS vieát .
 TIEÁT 3 REØN MÓ THUAÄT PPCT T17
 VEÕ TRANH NGOÂI NHAØ CUÛA EM
 I. MỤC TIÊU
 _ HS bieát caùch tìm hieåu ND ñeà taøi 
 _ HS biết cách vẽ tranh veà ñeà taøi ngoâi nhaø 
 _ Veõ ñöôïc böùc tranh coù hình ngoâi nhaø.
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A + SGK 
_HS ; SGK 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HÑGV
	HÑHS
 1 . Ổn định 
 2. KTBC 
 3 Bài mới 
Giôùi thieäu baøi vaø caùch veõ tranh:
_GV giôùi thieäu tranh, aûnh phong caûnh hoaëc hình veõ ôû baøi 17, Vôû taäp veõ 1 vaø hoûi:
+Böùc tranh, aûnh naøy coù nhöõng hình aûnh gì?
+Caùc ngoâi nhaø trong tranh, aûnh nhö theá naøo?
+Keå teân nhöõng phaàn chính cuûa ngoâi nhaø?
+Ngoaøi ngoâi nhaø, tranh coøn veõ theâm nhöõng gì?
GV toùm taét:
Em coù theå veõ 1-2 ngoâi nhaø khaùc nhau, veõ theâm caây, ñöôøng ñi vaø veõ maøu theo yù thích
Thöïc haønh:
_Cho HS veõ hình vöøa vôùi phaàn giaáy ôû vôû taäp veõ 1
_GV gôïi yù HS veõ hình vaø maøu
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù:
_Höôùng daãn HS nhaän xeùt nhöõng baøi veõ ñeïp veà:
+Hình 
+Maøu 
+Caùch saép xeáp caùc hình aûnh
4.Củng cố: 
- GV heä thoáng laïi baøi 
 5. Dặn dò: 
 - GV NX tieát hoïc
_Quan saùt tranh vaø nhaän xeùt
_HS laøm baøi cho ñeán gaàn heát giôø
_Choïn baøi veõ maø mình yeâu thích
_Quan saùt caûnh nôi mình ôû
NGAØY SOAÏN 12/12
NGAØY DAÏY 15/12 
 Thöù tö ngaøy 15 thaùng 12 naêm 2010
 TIEÁT 1 THEÅ DUÏC PPCT T17
 REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CÔ BAÛN -TROØ CHÔI VAÄN ÑOÄNG.
 GV CHUYEÂN TRAÙCH DAÏY
 TIEÁT 2-3 TIEÁNG VIEÄT PPCT T5-6
 ao 
 THEO SAÙCH THIEÁT KEÁ 
 TIEÁT 4 TOAÙN PPCT T 68
 LUYEÄN TAÄP CHUNG
 I. MỤC TIÊU
 _ Thöïc hieän ñöôïc so saùnh caùc soá . Bieát thöù töï caùc soá trong daõy soá töø 0 ñeán 10
 _ Bieát coäng tröø caùc soá trong phaïm vi 10. Vieát ñöôïc pheùp tính thích hôïp vôùi hình veõ 
 _ Baøi 1, baøi 2 (a,b,coät 1 ), baøi 3 ( coät 1,2 ), Baøi 4
* HSKG : Laøm heát caùc baøi taäp 
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + Vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
	HÑGV
HÑHS
1 . Ổn định 
 2. KTBC GV kieåm tra baøi hs 
_ GV nx ghi ñieåm 
 3 Bài mới . 
_ Giôùi thieäu baøi
Höôùng daãn HS laàn löôït laøm caùc baøi taäp trong saùch:
Baøi 1: 
_Yeâu caàu: 
+Noái caùc chaám theo thöù töï töø soá beù ñeán soá lôùn
+Neâu teân hình vöøa ñöôïc taïo thaønh
* Baøi 2: Tính
a)Cho HS tính 
b)Cho HS tính (theo thöù töï töø traùi sang phaûi)
 Nhaéc HS tính theo hai böôùc
 Nghæ giöõa tieát 
* Baøi 3: 
_Cho HS töï vieát daáu thích hôïp vaøo choã chaám
_ Cho hs laøm vaøo SGK
Baøi 4: Cho HS nhìn hình aûnh trong töøng tranh ñeå neâu baøi toaùn roài vieát pheùp tính giaûi baøi toaùn vaøo doøng caùc oâ troáng
_ Cho hs laøm vôû .
Baøi 5: Xeáp hình
_Cho HS töï phaùt hieän ra maãu
_Cho HS xeáp theo maãu
_ HS xeáp hình .
4.Củng cố: 
- GV heä thoáng laïi baøi 
 5. Dặn dò: 
_ Nhaän xeùt tieát hoïc
_ Daën doø: Chuaån bò baøi 65: Luyeän taäp chung
_Thöïc haønh noái baèng buùt chì
_HS laøm vaø chöõa baøi
_Laøm vaøo vôû
_HS laøm baøi
_Laáy hình troøn, caùc hình tam giaùc xeáp theo maãu
 BUOÅI CHIEÀU 
 TIEÁT 1 REØN TIEÁNG VIEÄT PPCT T 3
 TIEÁT 2 REØN AÂM NHAÏC PPCT T 17
	 HOÏC HAÙT : BAØI “ DAØNH CHO ÑÒA PHÖÔNG TÖÏ CHOÏN
ÑC : HOÏC HAÙT : BAØI : “ CAÛ NHAØ THÖÔNG NHAU “
 I. MUÏC TIEÂU :
 _ Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca 
 _ Bieát haùt keát hôïp vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt 
II.CHUAÅN BÒ :
 _GV : Thanh phaùch, giaùo aùn
 _ HS :Thanh phaùch 
 III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
HĐGV
HĐHS
1.Ổn định .
2.KTBC
 3.Bài mới : GTB ghi tựa đề 
a/ Hoạt động 1 : 
-GV hát mẫu 1 lần 
 -Cho HS đọc lời ca
 Bieát haùt ñuùng lôøi ca ( HS khaù gioûi )
- Trước khi hát cho HS lấy giọng ở bài trước
- HD caû lôùp haùt theo móc xích
 - Chia daõy toå cho HS hát 
 - GV sửa sai cho HS 
 Nghỉ giữa tiết
b/ Hoạt động 2 
 - HS hát keát hôïp vỗ tay gõ đệm theo lôøi ca 
 Ba thöông con vì con gioáng meï
 * * * *
 - GV sửa sai cho HS
 - Gọi HS lên biểu diễn trước lớp
 - GV NX tuyên dương
4. Củng cố: 
 _ GV hệ thống lại nội dung bài 
 _ GV liên hệ thực tế
5. Dặn dò : Về xem lại bài chuẩn bị bài sau
 _ GV NX tiết học
Cả lớp đọc lời ca
HS hát theo móc xích
HS hát theo tổ dãy
HS hát và gõ đệm 
Hs hát và vỗ tay gõ đệm theo lôøi ca
HS lên biểu diễn trước lớp
HS nhắc lại nội dung bài 
 TIEÁT 3 REØN TOAÙN PPCT T68 
 LUYEÄN TAÄP CHUNG
 I. MỤC TIÊU
 _ Thöïc hieän ñöôïc so saùnh caùc soá . Bieát thöù töï caùc soá trong daõy soá töø 0 ñeán 10
 _ Bieát coäng tröø caùc soá trong phaïm vi 10. Vieát ñöôïc pheùp tính thích hôïp vôùi hình veõ 
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + Vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
	HÑGV
HÑHS
1 . Ổn định 
 2. KTBC GV kieåm tra baøi hs 
_ GV nx ghi ñieåm 
 3 Bài mới . 
_ Giôùi thieäu baøi
Höôùng daãn HS laàn löôït laøm caùc baøi taäp trong saùch:
Baøi 1: Noái
_Yeâu caàu: 
+Noái caùc chaám theo thöù töï töø soá beù ñeán soá lôùn
+Neâu teân hình vöøa ñöôïc taïo thaønh
 Baøi 2: Tính
a)Cho HS tính 
b)Cho HS tính (theo thöù töï töø traùi sang phaûi)
 Nhaéc HS tính theo hai böôùc
 Nghæ giöõa tieát 
 Baøi 3: =
_Cho HS töï vieát daáu thích hôïp vaøo choã chaám
_ Cho hs laøm vaøo SGK
Baøi 4: Cho HS nhìn hình aûnh trong töøng tranh ñeå neâu baøi toaùn roài vieát pheùp tính giaûi baøi toaùn vaøo doøng caùc oâ troáng
_ Cho hs laøm vôû .
Baøi 5: Veõ hình
_Cho HS töï phaùt hieän ra maãu
_Cho HS xeáp theo maãu
_ HS xeáp hình .
4.Củng cố: 
- GV heä thoáng laïi baøi 
 5. Dặn dò: 
_ Nhaän xeùt tieát hoïc
_ Daën doø: Chuaån bò baøi 65: Luyeän taäp chung
_Thöïc haønh noái baèng buùt chì
_HS laøm vaø chöõa baøi
_Laøm vaøo vôû
_HS laøm baøi
NGAØY SOAÏN 12/12
NGAØY DAÏY 16/12 
 Thöù naêm ngaøy 16 thaùng 12 naêm 2010
 TIEÁT 1 TOAÙN PPCT T69
 LUYEÄN TAÄP CHUNG 
 I. MUÏC TIEÂU:
 _ Bieát caáu taïo caùc soá trongphaïm vi 10
 _ Thöïc hieän ñöôïc coäng tröø so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10
 _Vieát ñöôïc pheùp tính thích hôïp vôùi hình veõ . Nhaän daïng HTG
 _ Baøi 1, baøi 2 ( doøng 1), baøi 3, baøi 4 
* HSKG : Laøm heát caùc baøi taäp .
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
	HÑGV
HÑHS
1 . Ổn định 
 2. KTBC GV kieåm tra baøi cuõ hs .
- GV nhaän xeùt ghi ñieåm . 
 3 Bài mới 
Giôùi thieäu baøi –ghi töïa 
Höôùng daãn HS laàn löôït laøm caùc baøi taäp trong saùch:
Baøi 1: Tính
a) Tính theo coät doïc (nhaéc HS ghi thaúng coät)
+Chöõa: HS ñoïc töøng pheùp tính
b)Töông töï phaàn a)
Nhaéc HS tính theo hai böôùc
_ Cho hs laøm vaøo SGK.
Baøi 2: Vieát soá
_Cho HS töï neâu caùch laøm vaø laøm baøi
_ Cho hs laøm vaø chöõa baøi .
Baøi 3: 
_Cho HS töï so saùnh nhaåm roài:
a)Neâu soá lôùn nhaát
b)Neâu soá beù nhaát
 nghæ giöõa tieát 
Baøi 4: Cho HS caên cöù vaøo toùm taét cuûa baøi toaùn ñeå:
_Neâu ñeà toaùn
_Vieát pheùp tính giaûi toaùn 
_ Cho hs laøm vaøo vôû .
_ GV thu vôû chaám baøi .
Baøi 5: Ñeám hình
_Cho HS töï laøm baøi
_Chöõa baøi
4.Củng cố: 
- GV heä thoáng laïi baøi 
 5. Dặn doø: 
_ Nhaän xeùt tieát hoïc
_ Daën doø: Chuaån bò: Kieåm tra cuoái hoïc kì 1
_HS laøm vaø chöõa baøi
_HS laøm baøi
_Chöõa baøi
_Coù 5 con caù, theâm 2 con caù. Hoûi coù taát caû maáy con caù?
_Laøm baøi
_Coù 8 hình tam giaùc
 TIEÁT 2-3 TIEÁNG VIEÄT PPCT T 7-8
 Au-aâu
 THEO SAÙCH THIEÁT KEÁ 
 TIEÁT 4 ÑAÏO ÑÖÙC PPCT T15
 TRAÄT TÖÏ TRONG TRÖÔØNG HOÏC (Tieát 2)
I.MUÏC TIEÂU :
- Neâu ñöôïc caùc bieåu hieän cuûa giöõ traät töï khi nghe giaûng , khi ra vaøo lôùp 
- Neâu ñöôïc lôïi ích cuûa vieäc giöõ traät töï khi nghe giaûng , khi ra vaøo lôùp 
- Thöïc hieän giöõ traät töï khi ra vaøo lôùp , khi nghe giaûng 
* HSKG : Bieát nhaéc nhôû baïn beø cuøng thöïc hieän
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A + SGK 
_HS ; SGK 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
	HÑGV
	HÑHS
 1 . Ổn định 
 2. KTBC GV kieåm tra baøi cuûa hs . 
 3 Bài mới 
Giôùi thieäu baøi:
Hoaït ñoäng 1: Quan saùt tranh baøi taäp 3 vaø thaûo luaän.
_Cho HS thaûo luaän theo caâu hoûi sau:
+Caùc baïn trong tranh ngoài nhö theá naøo?
GV keát luaän: Hoïc sinh caàn traät töï khi nghe giaûng, khoâng ñuøa nghòch, noùi truyeän rieâng, giô tay xin pheùp khi muoán phaùt bieåu.
Hoaït ñoäng 2: Toâ maøu tranh baøi taäp 4
_Cho HS thaûo luaän: 
+Vì sao em laïi toâ maøu vaøo quaàn aùo caùc baïn ñoù?
+Chuùng ta coù neân hoïc taäp caùc baïn ñoù khoâng? Vì sao?
GV keát luaän:
 Chuùng ta neân hoïc taäp caùc baïn giöõ traät töï trong giôø hoïc.
 Nghæ giöõa tieát .
Hoaït ñoäng 3: HS laøm baøi taäp 5
_Cho HS thaûo luaän theo caâu hoûi gôïi yù:
+Vieäc laøm cuûa 2 baïn ñoù ñuùng hay sai? Vì sao?
+Maát traät töï trong lôùp seõ coù haïi gì?
* HSKG : Bieát nhaéc nhôû baïn beø cuøng thöïc hieän
GV keát luaän:
_Hai baïn ñaõ giaèng nhau quyeån truyeän, gaây maát traät töï trong giôø hoïc.
_Taùc haïi cuûa maát traät töï trong giôø hoïc
+Baûn thaân khoâng nghe ñöôïc baøi giaûng, khoâng hieåu baøi.
+Laøm maát thôøi gian cuûa coâ giaùo. laøm aûnh höôûng ñeán caùc baïn xung quanh.
_Cho HS ñoïc 2 caâu thô cuoái baøi
Keát luaän chung:
_Khi ra, vaøo lôùp caàn xeáp haøng traät töï, ñi theo haøng, khoâng chen laán, xoâ ñaåy, ñuøa nghòch.
_Trong giôø hoïc caàn chuù yù laéng nghe coâ giaùo giaûng, khoâng ñuøa nghòch, khoâng laøm vieäc rieâng. Giô tay xin pheùp khi muoán phaùt bieåu.
_Giöõ traät töï khi ra, vaøo lôùp vaø khi ngoài hoïc. Giuùp caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa mình.
 4 . Cuûng coá : GV heä thoáng laïi baøi . GDTT _ LHTT
 5. Daën doø
_Nhaän xeùt tieát hoïc
_ Chuaån bò baøi 9: “leã pheùp, vaâng lôøi thaày giaùo, coâ giaùo”
_Hoïc sinh quan saùt tranh baøi taäp 3 vaø thaûo luaän:
_Ñaïi dieän caùc nhoùm HS trình baøy.
_Caû lôùp trao ñoåi thaûo luaän.
_HS toâ maøu vaøo quaàn aùo, caùc baïn giöõ traät töï trong giôø hoïc.
+Vì caùc baïn ñoù bieát giöõ traät töï trong giôø hoïc.
+Neân. Vì caùc baïn ñoù bieát giöõ traät töï trong giôø hoïc.
_Caû lôùp thaûo luaän.
+Sai. Vì hai baïn ñaõ giaønh nhau quyeån truyeän 
+Baûn thaân khoâng nghe ñöôïc baøi giaûng, khoâng hieåu baøi. Laøm maát thôøi gian cuûa coâ giaùo. Laøm aûnh höôûng ñeán caùc baïn xung quanh.
_HS ñoïc theo GV:
 “Troø ngoan vaøo lôùp nheï nhaøng,
Traät töï nghe giaûng, em caøng ngoan hôn”.
 BUOÅI CHIEÀU 
 TIEÁT 1 REØN TOAÙN PCTT TIEÁT 59
 LUYEÄN TAÄP CHUNG 
 I. MUÏC TIEÂU:
 _ Bieát caáu taïo caùc soá trongphaïm vi 10
 _ Thöïc hieän ñöôïc coäng tröø so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10
 _Vieát ñöôïc pheùp tính thích hôïp vôùi hình veõ . Nhaän daïng HTG
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
HÑGV
	HÑHS
1 . Ổn định 
 2. KTBC GV kieåm tra baøi cuõ hs .
- GV nhaän xeùt ghi ñieåm . 
 3 Bài mới 
Giôùi thieäu baøi –ghi töïa 
Höôùng daãn HS laàn löôït laøm caùc baøi taäp trong saùch:
Baøi 1: Tính
a) Tính theo coät doïc (nhaéc HS ghi thaúng coät)
+Chöõa: HS ñoïc töøng pheùp tính
b)Töông töï phaàn a)
Nhaéc HS tính theo hai böôùc
_ Cho hs laøm vaøo SGK.
Baøi 2: Vieát soá
_Cho HS töï neâu caùch laøm vaø laøm baøi
_ Cho hs laøm vaø chöõa baøi .
Baøi 3: 
_Cho HS töï so saùnh nhaåm roài:
a)Neâu soá lôùn nhaát
b)Neâu soá beù nhaát
 nghæ giöõa tieát 
Baøi 4: Cho HS caên cöù vaøo toùm taét cuûa baøi toaùn ñeå:
_Neâu ñeà toaùn
_Vieát pheùp tính giaûi toaùn 
_ Cho hs laøm vaøo vôû .
_ GV thu vôû chaám baøi .
Baøi 5: Ñeám hình
_Cho HS töï laøm baøi
_Chöõa baøi
4.Củng cố: 
- GV heä thoáng laïi baøi 
 5. Dặn doø: 
_ Nhaän xeùt tieát hoïc
_ Daën doø: Chuaån bò: Kieåm tra cuoái hoïc kì 1
_HS laøm vaø chöõa baøi
_HS laøm baøi
_Chöõa baøi
_Coù 5 con caù, theâm 2 con caù. Hoûi coù taát caû maáy con caù?
_Laøm baøi
_Coù 8 hình tam giaùc
 TIEÁT 2 REØN TIEÁNG VIEÄT PPCT T 4
 	Au, aâu
I, MUÏC TIEÂU.
_ HS ñoc ñöôïc moät soá töø vaø caâu trong SGK
_ HS KG ñoïc trôn caû baøi .
_ HS vieát ñöôïc caùc tieáng vaø töø trong baøi coù vaàn au, aâu .
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + Vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
 HÑGV
 HÑHS 
1 Ổn định 
2. KTBC
3 . Bài mới 
@ GV cho hs ñoïc laïi baøi SGK trang 54-55
 - Cho hs ñoïc caù nhaân.
Cho hs ñoïc theo nhoùm , ñoàng thanh.
HSKG ñoïc trôn ñöôïc caû baøi .
Keøm hs yeáu keùm ñoïc .
@ Chohs vieát tieáng coù vaàn au,aâu .
Cho hs vieát 1 ñoaïn baøi : . 
_ GV ñoïc cho hs vieát baøi caùc töø trong baøi .
_ HS vieát vaøo vôû .
Cho hs ñoïc tron töø ñaõ vieát .
GV thu baøi chaám ñeåm nhaän xeùt .
 4 . Cuûng coá : GV heä thoáng laïi baøi .
5. Daën doø ; Veà chuaån bò baøi sau .
_ GVNX tieát hoïc
_ HS ñoïc .
_ HS ñoïc trong SGK.
_ HS vieát .
-HS vieát .
 TIEÁT 3 REØN THEÅ DUÏC PPCT T18 
 THEÅ DUÏC RLTTCB_ TROØ CHÔIVAÄN ÑOÄNG
NOÄI DUNG
ÑÒNH LÖÔÏNG
TOÅ CHÖÙC LUYEÄN TAÄP
1/ Phaàn môû ñaàu: 
-GV nhaän lôùp, kieåm tra só soá.
-Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc
-Ñöùng taïi choã, voã tay, haùt.
-Khôûi ñoäng:
 Giaäm chaân taïi choã, ñeám theo nhòp.
-Troø chôi: “ Dieät caùc con vaät coù haïi”
2/ Phaàn cô baûn: 
a) Troø chôi “nhaûy oâ tieáp söùc”:
 _ Chuaån bò: Keû moät vaïch chuaån bò daøi 4m, sau ñoù keû vaïch xuaát phaùt daøi 4m, caùch vaïch chuaån bò 1m. Töø vaïch xuaát phaùt veà tröôùc 0.6-0.8m keû hai daõy oâ vuoâng, moãi daõy 10 oâ, moãi oâ caïnh 0.4-0.6m. Caùch oâ soá 10: 0.6m keû vaïch ñích daøi 4m.
_ Caùch chôi: 
 +GV neâu teân troø chôi, sau ñoù chæ treân hình vaø giaûi thích caùch chôi, laøm maãu.
 + Cho 1 HS ra chôi thöû.
 Sau ñoù cho moät nhoùm 2-3 HS chôi thöû. HS caû lôùp chôi thöû.
GV nhaän xeùt giaûi thích theâm ñeå HS naém vöõng caùch chôi, roài laïi cho lôùp chôi thöû laàn 2, sau ñoù chôi chính thöùc coù phaân thaéng, thua vaø thöôûng, phaït: 1-2 laàn. 
@Caùch chôi thöù 2: Baät nhaûy laàn löôït töø oâ soá 1 ñeán oâ soá 10 thì quay laïi, baät nhaûy laàn löôït veà oâ soá 1, chaïm tay baïn soá 2. Soá 2 baät nhaûy nhö soá 1 vaø cöù laàn löôït (löôït ñi vaø veà ñeàu baät nhaûy) nhö vaäy cho ñeán heát, haøng naøo xong tröôùc, ít phaïm quy laø thaéng cuoäc.
_ Caùc tröôøng hôïp phaïm quy: 
 + Xuaát phaùt tröôùc leänh hoaëc tröôùc khi chaïm tay baïn chaïy tröôùc mình.
 + Khoâng nhaûy ñuû caùc oâ quy ñònh. 
3/ Phaàn keát thuùc:
_ Thaû loûng.
_ Cuûng coá.
_ Nhaän xeùt.
_ Giao vieäc veà nhaø.
1-2 phuùt
1-2 phuùt
1 phuùt
1-2 phuùt
12-18 phuùt
1-2 laàn
2-3 phuùt
1-2

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 17 M.doc