Giáo án Lớp 1 - Tuần 17

I. MỤC TIÊU

- Đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật .ẹoùc ủửụùc tửứ ngửừ ,caõu ửựng duùng trong bài.

- Viết được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Ngày chủ nhật.

-KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

doc 25 trang Người đăng honganh Ngày đăng 22/01/2016 Lượt xem 277Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý của GV.
-GV nờu một số cõu hỏi gợi ý
+ Tranh vẽ những ai ?
+ Cỏc bạn trong tranh đang làm gỡ ?
+Hóy kể về những người bạn tốt của em.
* Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu
- Thực hiện được so sỏnh cỏc số , biết thứ tự cỏc số trong dóy số từ 0 đến 10 ; biết cộng , trừ cỏc số trong phạm vi 10 ; viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ .
- Bài tập cần làm : Bài 1; Bài 2 (c,b,cột 1); Bài 3 (cột 1,2 ); Bài 4
-KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học
 + Vieỏt baứi taọp 1, 3 leõn baỷng phuù – Tranh baứi 4 a, b 
III. Các hoạt động dạy học 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
-GV ghi dóy tớnh lờn bảng, gọi hs lờn làm.
-Yờu cầu cả lớp làm bảng con:
 5 + 5 - 4 = 10 - 2 + 1 =
-Nhận xột, sửa sai.
2. Bài mới 
Hoaùt ủoọng 1: Cuỷng coỏ thửự tửù daừy soỏ tửứ 0đ10.
-Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi vaứ ghi ủaàu baứi .
-Goùi hoùc sinh đeỏm laùi daừy soỏ thửự tửù tửứ 0 š 10 ủeồ chuaồn bũ laứm baứi taọp 1 .
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn taọp 
Baứi 1 Noỏi caực chaỏm theo thửự tửù tửứ 0 - 10 
-Gv hửụựng daón treõn maóu .( bảng phụ)
-Cho hoùc sinh noỏi caực chaỏm theo thửự tửù tửứ 0 à10 .Sau ủoự cho hoùc sinh neõu teõn cuỷa hỡnh vửứa ủửụùc taùo thaứnh.
-Hoùc sinh noỏi hỡnh thửự 2 tửứ soỏ 0 à 8 roài neõu teõn hỡnh 
Baứi 2 Cho hoùc sinh làm bảng con roài chửừa baứi 
-Giaựo vieõn hửụựng daón chửừa baứi treõn baỷng 
Baứi 3 So saựnh ủieàn daỏu > ,< , = : 
-Cho hs tửù vieỏt daỏu thớch hụùp vaứo choó chaỏm 
-Goùi 2 em leõn baỷng chửừa baứi.
Baứi 4 Hoùc sinh quan saựt tranh neõu baứi toaựn ủaởt pheựp tớnh phuứ hụùp 
-Cho hoùc sinh tửù laứm vaứ chửừa baứi treõn baỷng 
3.Cuỷng coỏ daởn doứ 
-Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng tớch cửùc 
-Daởn hoùc sinh hoùc thuoọc caực baỷng coọng trửứ 
-HS làm và chữa bài 
* 3 em ủeỏm 
* Hoùc sinh tửù laứm baứi 
-1 Hoùc sinh neõu : Hỡnh daỏu coọng hoaởc hỡnh chửừ thaọp 
-Hoùc sinh neõu chieỏc oõ toõ 
* a) HS làm bảng con :
 5 3 9 6 4 10
b)HS làm vào vở ụ li:
4 + 5 - 7 = 2 6 - 4 + 8 = 10
1 + 2 + 6 = 9 3 + 2 + 4 =9
3 - 2 + 9 = 10 7 - 5 + 3 = 5
* Hoùc sinh laứm vaứo vụỷ Btt 
-Hoùc sinh laàn lửụùt( neõu mieọng) keỏt quaỷ tửứng baứi toaựn :
0 < 1 3 + 2 = 2 + 3
10 > 9 7 - 4 < 3 + 2
* Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi 
-4a) Coự 5 con vũt. Theõm 4 con vũt . Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy con vũt ? 
 5 + 4 = 9 
- 4b) Coự 7 con thoỷ. Chaùy ủi heỏt 2 con thoỷ. Hoỷi coứn laùi maỏy con thoỷ ?
 7 - 2 = 5 
ẹAẽO ẹệÙC: TRAÄT Tệẽ TRONG TRệễỉNG HOẽC
I. Mục tiêu:
- Nờu được cỏc biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp.
- Nờu được lợi ớch của việc giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp.
- Thực hiện giữ trật tự khi ra vào lớp, khi nghe giảng.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Tranh BT 3,4 ,5 /27,28 Vụỷ BTẹẹ
III. Các hoạt động dạy học: 
1. Kiểm tra bài cũ :
- Khi ra vaứo lụựp em phaỷi ủi nhử theỏ naứo ?
- Chen laỏn , xoõ ủaồy khi ra vaứo lụựp coự haùi gỡ ?
- Nhaọn xeựt tỡnh hỡnh xeỏp haứng ra vaứo lụựp cuỷa Hoùc sinh trong tuaàn qua .
 - Nhaọn xeựt baứi cũ.
2. Bài mới: 
Hoaùt ủoọng 1: Thaỷo luaọn–Q. saựt tranh baứi tạõp 3
-Cho Hoùc sinh quan saựt tranh BT3 , giaựo vieõn hoỷi : 
+ Caực baùn trong tranh ngoài hoùc nhử theỏ naứo ?
+ Mụứi ủaùi dieọn leõn trỡnh baứy .
Hoaùt ủoọng 2: Toõ maứu .
-Cho Hs quan saựt tranh BT4 , Giaựo vieõn hoỷi :
+ Baùn naứo ngoài hoùc vụựi tử theỏ ủuựng ?
+ Baùn naứo ngoài hoùc vụựi tử theỏ chửa ủuựng ?
Em haừy toõ maứu vaứo quaàn aựo cuỷa 2 baùn ủoự .
+ Chuựng ta coự neõn hoùc taọp 2 baùn ủoự khoõng ? Vỡ sao ?
Hoaùt ủoọng 3 Baứi taọp 5 
-Cho HS quan saựt tranh BT5 .
+ Vieọc laứm cuỷa 2 baùn ủoự ủuựng hay sai ? Vỡ sao ? 
+ Maỏt traọt tửù trong lụựp coự haùi gỡ ?
 keỏt luaọn Hai baùn ủaừ giaống nhau quyeồn truyeọn gaõy maỏt traọt tửù trong giụứ hoùc .
- Taực haùi cuỷa maỏt traọt tửù trong giụứ hoùc : 
+ Baỷn thaõn khoõng nghe ủửụùc baứi giaỷng .
+ Laứm maỏt thụứi gian cuỷa coõ giaựo .
+ Laứm aỷnh hửụỷng ủeỏn caực baùn xung quanh .
- Giaựo Vieõn cho Hoùc sinh ủoùc 2 caõu thụ cuoỏi baứi .
3.Cuỷng coỏ daởn doứ 
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
* Kiểm tra 3 em .
*Hoùc sinh quan saựt traỷ lụứi .
-Caực baùn ngoài hoùc ngay ngaộn , traọt tửù . Khi caàn phaựt bieồu caực baùn ủoự ủửa tay xin pheựp .
-Hoùc sinh goựp yự boồ sung .
*Coự 5 baùn ngoài hoùc vụựi tử theỏ ủuựng 
-2 baùn nam ngoài sau daừy beõn traựi .
-ẹeồ thaỏy roừ vieọc laứm sai cuỷa 2 baùn ủoự .
* Caỷ lụựp quan saựt thaỷo luaọn .
-Khụng nghe giảng dầy đủ, làm mất thời gian của cụ giỏo và cỏc bạn,...
Buổi chiều :
 *********
TH toán: Tiết 1
I. Mục tiêu
 - Giỳp HS khắc sõu và làm thành thạo dạng toỏn “Phộp cộng,trừ trong phạm vi 8,9,10 ” ,
 - Áp dụng làm tốt vở bài tập ở vở thực hành.
II. Đồ dùng dạy học
 - Vở thực hành .
III. Các hoạt động dạy học 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Giới thiệu bài.
 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở thực hành trang 118 .
Bài 1: Tính
- Cho HS nêu yêu cầu bài 1
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
-GV nhận xét chung
Bài 2: Viết cỏc số 8,2,6,10,4 theo thứ tự từ 
a,bộ đến lớn
b,lớn đến bộ
- Cho HS nêu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 3 : Điền dấu thớch hợp vào chỗ chấm:
- Gọi H lên bảng làm bài .
- Đổi vở chữa bài của nhau 
Bài 4: Viết phộp tớnh thớch hợp
- Cho HS nêu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 5: Viết phộp tớnh thớch hợp vào ụ trống:
- HS làm vào vở.
- Gv chữa bài nhận xét .
3. Củng cố dặn dò:- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
* H nêu y/c đề bài .
- 2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H nêu y/c đề bài .
- 3 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H nêu y/c đề bài .
- 2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H tự làm bài vào vở .
- 1 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
GĐ-BD t việt : Bài 70 : ụt-ơt
I. Mục tiêu:
- Củng cố cỏch đọc và viết vần : ụt,ơt
-Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ÔLtiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài 70.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 69.
Bài 1: Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột.
Bài 2: Điền ụt hoặc ơt:
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
-yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3: Điền trao đổi hoặc khen hoặc tốt.
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 3. 
-yờu cầu HS điền tiếng sao cho đúng .
-Nhận xột kết luận đáp án đúng. Gọi HS đọc lại các câu trên.
Bài 4: Viết cơn sốt,quả ớt : 2 dũng
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Đọc cỏ nhõn- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010
Buổi sáng :
 *********
Tiếng việt : BÀI 70: et - ờt
I. Mục tiêu:
- Đọc được:et, ờt, bỏnh tột, dệt vải .ẹoùc ủửụùc tửứ ngửừ ,caõu ửựng duùng trong bài.
- Viết được: et, ờt, bỏnh tột, dệt vải 
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề: chợ tết
-KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
TIẾT1: et - ờt
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Đọc bài 70, viết bảng con :cơn sốt , ngớt mưa.
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới: 
HĐ1: Nhận diện vần et
- Gọi 1 H phõn tớch vần et.
- Cho H cả lớp cài vần et.
- GV nhận xột .
- Cú et, muốn cú tiếng tột ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng tột
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng chim.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “bỏnh tột ”.
- Gọi đỏnh vần tiếng tột, đọc trơn từ bỏnh tột .
* Vần ờt : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
 HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa t thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
*1 H phõn tớch vần et.
- Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng tột.
- 1 H phõn tớch tiếng tột .
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý của GV.
-GV nờu một số cõu hỏi gợi ý
+Tranh vẽ gỡ ?
+ Chợ tết cú những gỡ ?
+Em đó được theo mẹ đi chợ tết chưa ?...
* Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
- Biết cấu tạo cỏc số trong phạm vi 10 ; thực hiện được cộng , trừ ,so sỏnh cỏc số trong phạm vi 10 ; viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ ; nhận dạng hỡnh tam giỏc . 
- Bài tập cần làm : Bài 1; Bài 2 (dũng 1); Bài 3; Bài 4
-KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:
 Baỷng phuù ghi saỹn baứi taọp soỏ 4.
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
-GV ghi đề , gọi hs lờn bảng làm bài; cả lớp làm ở bảng con:
 4 + 5 - 8 = 7 - 6 + 9 =
-Củng cố bảng cộng, trừ đó học.
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới: 
HĐ 1: Cuỷng coỏ caỏõu taùo soỏ tửứ 0đ10 .
-Giaựo vieõn yeõu caàu 1 hoùc sinh ủeỏm xuoõi,ngửụùc trong phaùm vi 10 .Neõu caỏu taùo caực soỏ.
-Tửứ 0 ủeỏn 10.Soỏ naứo lụựn nhaỏt? Soỏ naứo beự nhaỏt ? 
- Soỏ 8 lụựn hụn nhửừng soỏ naứo ?
- Soỏ 2 beự hụn nhửừng soỏ naứo ?
HĐ 2: Luyeọn Taọp 
Baứi 1 Tớnh
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh laứm baứi vaứo vụỷ BTT .
-Lửu yự hoùc sinh vieỏt soỏ thaỳng coọt,chuự yự haứng ủụn vũ,haứng chuùc.
Baứi 2 Cuỷng coỏ caỏu taùo soỏ
- Gv hửụựng daón hoùc sinh neõu caỏu taùo số:
8 gồm ... và 5 ; 10 gồm 4 và ...
 Cho hoùc sinh tửù laứm baứi .
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ,boồ sung, sửỷa sai trửụực lụựp 
Baứi 3 Cho HS neõu mieọng
-Caực soỏ 6 , 8 , 4 , 2 , 10.
* Soỏ naứo lụựn nhaỏt ?
* Soỏ naứo beự nhaỏt ?
Baứi 4 Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp 
-Giaựo vieõn goùi hoùc sinh ủoùc baứi toaựn.
-Hửụựng daón giaỷi,neõu pheựp tớnh phuứ hụùp . 
-Cho hoùc sinh giaỷi vaứo baỷng con. 
3.Cuỷng coỏ daởn doứ: 
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc . Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng tớch cửùc .
*HS làm bài ở bảng con ; 1 em lờn làm ở bảng lớp
*1 em ủeỏm tửứ 0 ủeỏn 10 vaứ ngửụùc laùi. Hoùc sinh laàn lửụùt neõu laùi caỏu taùo caực soỏ .
-Soỏ 10 lụựn nhaỏt, soỏ 0 beự nhaỏt.
- 8 lụựn hụn 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0.
- 2 beự hụn 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10.
* Hoùc sinh laàn lửụùt ủoùc laùi teõn baứi hoùc. 
- Neõu yeõu caàu baứi 
- Tửù laứm baứi vào vở vaứ chửừa baứi
a) -
 10 7 8 1 9 2
b) 8 - 5 - 2 = 1 10 - 9 + 7 = 8
 4 + 4 - 6 = 2 2 + 6 + 1 = 9
 9 - 5 + 4 = 8 10 + 0 - 5 = 5
* 8 goàm 3 vaứ 5
- 10 goàm 4 vaứ 6
-Hoùc sinh laứm baứi vaứo vụỷ BTToaựn
-1 Hoùc sinh leõn baỷng chửừa baứi 
 8 = ... + 5 9 = 10 - ... 7 = ... + 7
* Hoùc sinh quan saựt neõu ủửụùc .
- Soỏ 10 lụựn nhaỏt.
-Soỏ 2 beự nhaỏt.
-Hoùc sinh tửù laứm baứi ,chửừa baứi .
* 3 em nờu bài toỏn : Anh cõu được 5 con cỏ, bố cõu thờm được 2 con. Hỏi cú tất cả mấy con cỏ ?
HS nờu cõu lời giải: Cú tất cả số cỏ là:
 - 1 em leõn baỷng vieỏt pheựp tớnh .
5 + 2 = 7
THỦ CễNG GẤP CÁI VÍ
I. Mục tiêu:
- Hoùc sinh bieỏt caựch gaỏp caựi vớ baống giaỏy.
- Rốn kỹ năng gấp hỡnh ;Gaỏp ủửụùc caựi vớ baống giaỏy đỳng quy trỡnh, ủeùp.
- HS yờu thớch mụn học.
II. Đồ dùng dạy học:
 Vớ maóu,moọt tụứ giaỏy maứu hỡnh chửừ nhaọt.
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa hoùc sinh.nhaọn xeựt .
-Yờu cầu hoùc sinh ủaởt ủoà duứng hoùc taọp leõn baứn.
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài : Gấp cỏi vớ .
b. Hoạt động chớnh: 
 HĐ 1: Giaựo vieõn cho hoùc sinh quan saựt vớ maóu.
 -Vớ coự maỏy ngaờn ủửùng? Vớ ủửụùc gaỏp tửứ tụứ giaỏy hỡnh gỡ?
 HĐ 2 : Hửụựng daón caựch gaỏp 
-Giaựo vieõn hửụựng daón maóu caựch gaỏp,thao taực treõn giaỏy hỡnh chửừ nhaọt to.
 + Bửụực 1 : Gaỏp ủoõi tụứ giaỏy ủeồ laỏy ủửụứng daỏu giửừa,laỏy xong mụỷ tụứ giaỏy ra nhử ban ủaàu.
 + Bửụực 2 : Gaỏp meựp hai ủaàu tụứ giaỏy vaứo khoaỷng 1 oõ.
 + Bửụực 3 : Gaỏp tieỏp 2 phaàn ngoaứi vaứo trong sao cho 2 mieọng vớ saựt vaứo ủửụứng daỏu giửừa. Laọt hỡnh ra maởt sau theo beà ngang,gaỏp 2 phaàn ngoaứi vaứo trong cho caõn ủoỏi giửừa beà daứi vaứ beà ngang cuỷa vớ .
-Yờu cầu hs thửùc haứnh,giaựo vieõn hửụựng daón theõm.
3. Cuỷng coỏ ,dặn dũ 
-GV nhaộc laùi caực bửụực gaỏp caựi vớ.
 -Nhận xột tinh thaàn,thaựi ủoọ hoùc taọp vaứ vieọc chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp cuỷa hoùcs inh.
-HS đặt đồ dựng học tập lờn bàn.
-Hoùc sinh quan saựt vớ maóu vaứ traỷ lụứi.
 -Hoùc sinh quan saựt tửứng bửụực gaỏp cuỷa giaựo vieõn vaứ ghi nhụự thao taực.
- Hoùc sinh thửùc haứnh treõn giaỏy vụỷ.
Buổi chiều :
 *********
GĐ BD Toán Luyện: phép CỘNG - PHẫP TRỪ
I. Mục tiêu:
- Củng cố cho HS biết làm phộp tớnh cộng , trừ trong phạm vi 7,8,9,10.
II. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Bài 1: Tính
- Gọi HS đọc y/cầu bài tập
 6	7 8 1 9
 + - + + -
 3	5 1 9 8
Bài 2: Tính (HS Khá giỏi)
 7 - 2 - 0 = 10 - 4 + 6 = 1 + 3 + 3 = 
 5 + 5 - 9 = 6 + 4 - 3 = 4 - 2 + 2 =
-Gọi HS lên bảng lớp vào vở.
Bài 3: Điền dấu(HS Khá giỏi)
-HS nờu yờu cầu bài.
 - Yờu cầu HS làm bài. 3 em lờn bảng làm
 7 + 3  9	 4 +5 ... 7 - 3 8 -5.... 9- 5
 7 + 2 . 9 5 + 4  7	+ 1 9 - 1 5 + 3
 - GV nhận xột ghi điểm
Bài 4:Viết phộp tớnh thớch hợp
Cú: 8 con chim
Bay đi: 3 con chim
Cũn lại:..... con chim?
3. Củng cố - dặn dũ 
 - Dặn đọc lại bảng cộng trong phạm vi 7,8,9,10.
* H nêu y/c đề bài .
- 2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*3 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* HS làm bài. 3 em lờn bảng làm
* 1HS lờn bảng làm
- Về nhà học thuộc bảng cộng
GĐ-BD t việt : BÀI 71: et - ờt
I. Mục tiêu:
- Củng cố cỏch đọc và viết các vần et,ờt
- Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt.
 III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài:
 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ÔLtiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài 71
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 70
Bài 1: Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột. 
Bài 2: Điền et hoặc ờt
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
-yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3: Điền tiếng bỏnh hoặc tết hoặc đồ chơi
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 3. 
-yờu cầu HS tiếng sao cho đúng .
-Nhận xột kết luận đáp án đúng.
- Gọi HS đọc lại các câu trên.
Bài 4: Viết nột chữ,kết bạn: 2 dũng
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
 Lắng nghe.
* Đọc cỏ nhõn- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
TH T. việt Tiết 2: et - ờt
I.MỤC TIấU:
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần et ,ờt.Tỡm đỳng tiếng chứa vần et,ờt cú trong bài.
-Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành trang 114-115
Bài 1: Điền vần, tiếng có vần : et,ờt
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.
-Yờu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 2: Đọc 
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn cách đọc.
-Tìm tiếng có vần et,ờt cú trong bài.
Bài 3: Viết : Mỏ gúi bỏnh tột.
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-Nhắc HS nét nối các con chữ.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nờu kết quả đó điền.
* HS theo dõi trong bài.
-HS lắng nghe
-HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
- HS tỡm
* HS viết vào vở .
Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010
THỂ DỤC TRề CHƠI VẬN ĐỘNG
I. MỤC TIấU: 
 -HS ụn một số kỹ năng ĐHĐN ;Biết thực hiện phối hợp cỏc tư thế đứng cơ bản đó học.ễn trũ chơi " Chạy tiếp sức"
 - HS cú kỹ năng thực hiện động tỏc ở mức tương đối chớnh xỏc, tham gia trũ chơi chủ động
 - HS nghiờm tỳc, trật tự khi luyện tập.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
 - Sõn trường ; cũi , 3 lỏ cờ nhỏ.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP
1. Phần mở đầu:
Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học
2. Phần cơ bản: 
*ễn Đội hỡnh đội ngũ :
GV hụ khẩu lệnh cho cả lớp thực hiện.
* ễn cỏc tư thế đứng cơ bản đó học:
-GV hụ nhịp cho cả lớp tập phối hợp.
Xen kẽ, sửa sai cho hs.
*ễn trũ chơi: Chạy tiếp sức
GV nờu tờn trũ chơi, nhắc lại cỏch chơi.
Cho 3 tổ thi đua
GV điều khiển cho cỏc tổ chơi.
Tuyờn dương tổ thắng cuộc.
3. Phần kết thỳc:
Di chuyển đội hỡnh vũng trũn, ụn một số bài hỏt mỳa TT; một số trũ chơi vận động.
GV và hs hệ thống nội dung bài học.
* Học sinh lắng nghe nắmYC bài học.
- Học sinh tập hợp thành 4 hàng dọc, đứng tại chỗ và hỏt.
- Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- Học sinh quan sỏt làm theo.
- Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
Tiếng việt : BÀI 72: ut - ưt
I. Mục tiêu:
- Đọc được: ut, ưt, bỳt chỡ, mứt gừng .ẹoùc ủửụùc tửứ ngửừ ,caõu ửựng duùng trong bài.
- Viết được: ut, ưt, bỳt chỡ, mứt gừng 
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề:Ngún ỳt, em ỳt, sau rốt.
 -KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
TIẾT 1: ut – ưt
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài 71, viết bảng con :nột chữ , kết bạn 
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới 
HĐ1: Nhận diện vần ut
- Gọi 1 H phõn tớch vần ut.
- Cho H cả lớp cài vần ut.
- GV nhận xột .
- Cú et, muốn cú tiếng bỳt ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng bỳt
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng chim.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “bỳt chỡ ”.
- Gọi đỏnh vần tiếng bỳt, đọc trơn từ bỳt chỡ .
* Vần ưt : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
 HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa t thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
*1 H phõn tớch vần ut.
- Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng bỳt.
- 1 H phõn tớch tiếng bỳt .
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 1 Tuan 17(1).doc