Giáo án lớp 1 tuần 16 (tiết 3)

- Nêu được lợi ích của việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.

- Nêu được những điều cần làm phù hợp với lứa tuổi để giữ trật tự , vệ sinh nơi công cộng – Thực hiện giữ trật tự, vẹ sinh nơi cvông cộng.

- Học sinh khá , giỏi :

 + Hiểu được lợi ích của việc giữu trật tự, vệ sinh nơi công cộng .

 + Nhắc nhở bạn bè cùng giữ trật tự , vệ sinh ở trường , lớp , đường làng , ngõ xóm và những nơi công cộng khác .

 

doc 42 trang Người đăng haroro Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 151Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 tuần 16 (tiết 3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iôø toái, An ñaù boùng luùc 5 giôø chieàu.
Câu nào đúng ? Câu nào sai ?
-Quan saùt tranh, ñoïc giôø quy ñònh trong tranh vaø xem ñoàng hoà roài so saùnh.
-Laø 7 giôø.
-Luùc 8 giôø.
-Baïn hoïc sinh ñi hoïc muoän ?
-Caâu a (S), caâu b (Ñ)
-Ñi hoïc tröôùc 7 giôø ñeå ñeán tröôøng luùc 7 giôø.
-Tranh 4 : Caâu a (Ñ). Baïn Lan taäp ñaøn luùc 20 giôø.
-Chia 2 ñoäi. Moãi ñoäi nhaän 1 moâ hình ñoàng hoà.
-Moãi ñoäi ñoïc vaø quay kim ñoàng hoà.
-Ñoäi naøo quay vaø ñoïc ñuùng giôø nhieàu löôït seõ thaéng cuoäc.
-1 giôø tröa, 9 giôø toái.
RÚT KINH NGHIỆM 
..
 CHÍNH TẢ ( Tập chép )
CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM 
I/ MUÏC TIEÂU :
- Chép chính xác bài chính tả , trình bày đúng bài văn xuôi 
- Làm đúng BT 2 , BT 3a
- Bài viết mắc không quá 5 lỗi chính tả
II/ CHUAÅN BÒ :
GV : Vieát saün ñoaïn toùm taét truyeän “Con choù nhaø haøng xoùm” . Vieát saün BT3.
HS : Vôû chính taû, baûng con, vôû BT.
 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
- Kieåm tra caùc töø hoïc sinh maéc loãi ôû tieát hoïc tröôùc. Giaùo vieân ñoïc .
-Nhaän xeùt.
2. Daïy baøi môùi : 
A - Giôùi thieäu baøi.
B - Höôùng daãn taäp cheùp.
+ Noäi dung ñoaïn cheùp.
-Tröïc quan : Baûng phuï.
-Giaùo vieân ñoïc maãu baøi taäp cheùp .
-Ñoaïn vaên keå laïi caâu chuyeän naøo ?
+ Höôùng daãn trình baøy .
-Vì sao töø Beù trong ñoaïn phaûi vieát hoa?
-Trong hai töø “beù” ôû caâu “Beù laø moät coâ beù yeâu loaøi vaät.” töø naøo laø teân rieâng?
-Ngoaøi teân rieâng thì nhöõng chöõ naøo vieát hoa nöõa ?
+ Höôùng daãn vieát töø khoù. Gôïi yù cho HS neâu töø khoù.
-Ghi baûng. Höôùng daãn phaân tích töø khoù.
-Xoaù baûng, ñoïc cho HS vieát baûng.
+ Cheùp baøi.
-Theo doõi, nhaéc nhôû caùch vieát vaø trình baøy.
 Theo dõi giúp các em yếu trình bày đúng 
+ Chấm bài 
- Chaám 5 – 6 vô û, nhaän xeùt.
C - Baøi taäp.
Baøi 2 : Bài yeâu caàu gì ?
-GV phaùt bảng nhóm cho các em làm 
-Höôùng daãn söûa.
-Nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng.
Baøi 3 : Chọn câu a 
- Bài yeâu caàu gì ?
- Cho các em làm VBT 3 phút 
- Cho 3 nhóm thi đua 
-Nhaän xeùt, chænh söûa .
-Choát lôøi giaûi ñuùng 
3.Cuûng coá : 
 - Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS taäp cheùp vaø laøm baøi taäp ñuùng.
-HS neâu caùc töø vieát sai.
-3 em leân baûng vieát : saép xeáp, ngoâi sao, söông sôùm, xoân xao.Vieát baûng con.
-Chính taû (taäp cheùp) : Con choù nhaø haøng xoùm.
-1-2 em nhìn baûng ñoïc laïi.
-Caâu chuyeän “Con choù nhaø haøng xoùm”
-Töø Beù phaûi vieát hoa vì laø teân rieâng.
-Töø Beù thöù nhaát laø teân rieâng..
-HS neâu : Vieát hoa caùc chöõ caùi ñaàu caâu.
-HS neâu caùc töø khoù : quaán quyùt, bò thöông, mau laønh, giöôøng, nuoâi.
-Vieát baûng .
- Đọc CN , ĐT
-Nhìn baûng cheùp baøi vaøo vôû.
-Tìm 3 tieáng chöùa vaàn ui, 3 tieáng chöùa vaàn uy. 
-Trao ñoåi nhoùm ghi ra bảng nóm .
- Nhoùm tröôûng leân daùn baøi leân baûng.
-Ñaïi dieân nhoùm ñoïc keát quaû. Nhaän xeùt.
-Tìm caùc töø chæ ñoà duøng baét ñaàu baèng ch. 
- HS làm VBT
- 3 nhóm kên thi đua 
- Nhận xét 
RÚT KINH NGHIỆM 
.
THỦ CÔNG
GẤP , CẮT , DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM XE ĐI NGƯỢC CHIỀU ( Tiết 2) 
I- MỤC TIÊU 
- Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều 
- Gấp , cắt , dán được biển báo giao thong cấm xe đi ngược chiều . Đường cắt có thể mấp mô. Có thể làm biển báo có kích thước to hoặc bé hơn kích thước GV hướng dẫn .
- Với HS khéo tay : Gấp, cắt , dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều . Đường cắt ít mấp mô . Biển báo cân đối .
II- CHUẨN BỊ
- Biển báo cắt hoàn chỉnh . Quy trình các bước 
- HS : giấy , kéo , hồ 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
1- KTBC
- Gọi HS nêu lại các bước gấp , cắt , dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều 
- Nhận xét 
2 – BÀI MỚI 
A- GTB : Gv nêu mục đích , yêu cầu tiết học 
B- HS thực hành gấp , cắt , dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều 
- Gọi học snh nhắc lại các bước 
- GV nhận xét và nêu lại 
Bước 1 : Gấp , cắt , dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều 
Bước 2 : Dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều 
+ Tổ chức cho các em thực hành 
- Chia nhóm cho các em thực hành ( 9 nhóm )
( Theo dõi giúp các nhóm còn lung túng )
- Cho các em trình bày 
- Nhận xét , tuyên dương
3- Củng cố - dặn dò 
 Nhận xét tiết học 
- 2 em nêu 
- 3 -4 em nhắc lại 
- Nhận xét 
- Các em thực hành theo nhóm 
- Trình bày 
- Nhận xét 
RÚT KINH NGHIỆM
.
HDLT
LT CHÍNH TẢ BÀI :CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM 
I- MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố 
- Hướng dẫn cho các em tìm từ chưa tiếng có âm đầu ch và tìm trong bài “ Con chó nhà hang xóm “ tiếng có thanh hỏi , thanh ngã
- Viết lại các từ viết sai ở bài chính tả . 
- Viết 2-4 câu ( GV chọn )
II- CHUẨN BỊ : Bảng con , vở luyện viết 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 1- KTBC
 2- BÀI MỚI
a- GTB : GV nêu mục đích, yêu cầu
b- Hướng dẫn cho các em tìm các từ như ở y/c
 - Cho các em làm
- Gọi HS trình bày
 - Giáo viên nhận xét
c – Luyện viết từ khó 
 - Cho các em nêu lại các từ khó vừa viết sai ở bài chính tả
- GV đọc cho các em viết bảng con 
 - GV nhận xét
 - Cho các em đọc
d- Viết 2- 4 câu
 GV đọc cho HS viết ( GV chọn 2-4 câu đọc cho các em viết )
 - Chấm 4 – 5 bài , nhận xét
3 – CỦNG CỐ - DẶN DÒ
 Nhận xét giờ học
- Học sinh làm vào vở tập chép, 6 em viết vào bảng nhóm .
- 6 em lên trình bày
- Lớp nhận xét
- Cả lớp đồng thanh
- Nhiều em nêu ( 3- 4 HS yếu nêu ), lớp nhận xét
- Nhiều em nêu
- HS viết bảng con , lần lượt từng em lên bảng viết ( HS trung bình ,yếu viết)
 - Lớp nhận xét - Học sinh đọc cá nhân , đồng thanh
- HS viết vào vở
RÚT KINH NGHIỆM
LUYỆN TẬP TOÁN
LT BÀI : THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ 
I/ MUÏC TIEÂU : 
- Biết xem đồng hồ ở thời điểm sang , chiều , tối 
- Nhận biết số chỉ giờ lớn hơn 12 giờ : 17 giờ , 23 giờ 
- Nhận biết các hoạt động , sinh hoạt , học tập thường ngày liên quan đến thời gian 
- Bài tập cần làm : Bài 1 , 3( Học sinh khá , giỏi làm hết )
I- CHUẨN BỊ
 Mô hình đông hồ 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1- Kiểm tra bài cũ 
2 – Bài mới 
A- GTB
B- Hướng dẫn luyện tập 
Baøi 1 : Yeâu caàu gì ?
-Tranh 1 : Hoûi : Baïn An ñi hoïc luùc maáy giôø ?
-Ñoàng hoà naøo chæ luùc 7 giôø saùng ?
-Giaùo vieân ñöa moâ hình ñoàng hoà vaø yeâu caàu HS quay kim ñeán 7 giôø.
-Tieán haønh töông töï caùc tranh coøn laïi.
-20 giôø coøn goïi laø maáy giôø ?
-17 giôø coøn goïi laø maáy giôø chieàu ?
-Haõy duøng caùch noùi khaùc ñeå noùi laïi An ñaù boùng vaø xem phim ?
-Keát luaän, cho ñieåm.
Baøi 2 : KK học sinh khá , giỏi làm 
Bài 3 : Bài yêu cầu gì ?
-Muoán bieát caâu naøo ñuùng caâu naøo sai ta phaûi laøm gì ?
-Giôø vaøo hoïc laø maáy giôø ?
-Baïn hoïc sinh ñi hoïc luùc maáy giôø ?
-Baïn ñi hoïc sôùm hay muoän ?
-Caâu naøo Ñ caâu naøo S?
-Hoûi theâm : Ñeå ñi hoïc ñuùng giôø baïn hoïc sinh phaûi ñi hoïc luùc maáy giôø ?
-Tieán haønh töông töï vôùi caùc tranh coøn laïi.
3- Củng cố - dănl dò 
 Nhận xét tiết học
- Nối đồng hồ chỉ thời gian thích với giờ ghi trong tranh
-Baïn An ñi hoïc luùc 7 giôø saùng.
-Ñoàng hoà thứ 2 chæ 7 giôø saùng.
-HS quay kim treân maët ñoàng hoà.
-An thöùc daäy luùc 6 giôø saùng – Ñoàng hoà 1.
-An xem phim luùc 20 giôø – Ñoàng hoà 4. 17 giôø An ñaù boùng – Ñoàng hoà 3.
-20 giôø coøn goïi laø 8 giôø toái.
-17 giôø coøn goïi laø 5 giôø chieàu.
-An xem phim lúc 8 giôø toái, An ñaù boùng luùc 5 giôø chieàu.
- đánh dấu x vào ô thích hợp
-Quan saùt tranh, ñoïc giôø quy ñònh trong tranh vaø xem ñoàng hoà roài so saùnh.
-Laø 7 giôø.
-Luùc 8 giôø.
-Baïn hoïc sinh ñi hoïc muoän ?
-Caâu a (S), caâu b (Ñ)
-Ñi hoïc tröôùc 7 giôø ñeå ñeán tröôøng luùc 7 giôø.
-Tranh 4 : Caâu a (Ñ). Baïn Lan taäp ñaøn luùc 20 giôø.
RÚT KINH NGHIỆM
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................Thứ tư ngày 02 tháng 12 năm 2009
TẬP ĐỌC
THỜI GIAN BIỂU
I/ MUÏC TIEÂU :
- Biết đọc chậm, rõ ràng các số chỉ giờ ;ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa cột , dòng 
 - Hiểu được tác dụng của thời giang biểu ( Trả lời được câu hỏi 1, 2 )
 - Học sinh khá , giỏi trả lời được câu hỏi 3 
II/ CHUAÅN BÒ : GV : Baûng phuï vieát vaøi caâu luyeän ñoïc.
HS : Saùch Tieáng vieät.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ :
- Goïi 3 em ñoïc baøi Con choù nhaø haøng xoùm.
-Baïn cuûa Beù ôû nhaø laø ai ?
-Khi Beù bò thöông Cuùn ñaõ giuùp Beù ñieàu gì ?
-Nhöõng ai ñeán thaêm Beù? Taïi sao Beù vaãn buoàn ?
-Cuùn ñaõ laøm gì ñeå Beù vui ? Vì sao Beù choùng khoûi beänh ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi :
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Luyeän ñoïc.
-Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi (chuù yù gioïng ñoïc chaäm raõi, roõ raøng, raønh maïch ngaét nghæ roõ).
-Höôùng daãn luyeän ñoïc.
 + Ñoïc töøng caâu ( Ñoïc töøng caâu). GV chæ ñònh 1 em ñoïc ñaàu baøi (Thôøi gian bieåu, Hoï vaø teân  ) Caùc em khaùc noái tieáp nhau ñoïc töøng doøng ñeán heát baøi.
-Giaùo vieân uoán naén caùch ñoïc cuûa töøng em.
-Luyeän ñoïc töø khoù :
+ Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm :
-Baûng phuï : Höôùng daãn luyeän ñoïc caâu :
-Keát hôïp giaûng töø : Thôøi gian bieåu, veä sinh caù nhaân 
+ Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
-Nhaän xeùt, keát luaän ngöôøi ñoïc toát nhaát.
C- Tìm hieåu baøi.
-Ñaây laø lòch laøm vieäc cuûa ai ?
-Em haõy keå caùc vieäc Phöông Thaûo laøm haøng ngaøy ?
-Phöông Thaûo ghi caùc vieäc caàn laøm vaøo TGB ñeå laøm gì ?
-Thôùi gian bieåu ngaøy nghæ cuûa Thaûo coù gì khaùc ngaøy thöôøng ?
-Thi tìm nhanh – ñoïc gioûi.
-Theo doõi, tính ñieåm.
-Nhaän xeùt.
3.Cuûng coá :
- Thôøi gian bieåu taïo thuaän lôïi gì cho chuùng ta?
-Ngöôøi lôùn treû em caàn neân laäp Thôøi gian bieåu.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-3 em ñoïc vaø TLCH.
-Thôøi gian bieåu.
-Beù Hoa.
-Theo doõi ñoïc thaàm.
-1 em ñoïc .
-HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu.
-1 em ñoïc ñaàu baøi (Thôøi gian bieåu, Hoï vaø teân  ) Caùc em khaùc noái tieáp nhau ñoïc töøng doøng ñeán heát baøiø (2-3 löôït).
-HS luyeän ñoïc caùc töø ngöõ: Thôøi gian bieåu, veä sinh caù nhaân..
-Chia nhoùm : Töøng nhoùm 4 em tieáp noái nhau ñoïc 4 ñoaïn trong Thôøi gian bieåu.
Ñoaïn 1 : Teân baøi, saùng.
Ñoaïn 2 : Tröa.
Ñoaïn 3 ; Chieàu.
Ñoaïn 3 : Toái.
Saùng.// 6 giôø ñeán 6 giôø 30/ Nguû daäy, taäp theå duïc,/ veä sinh caù nhaân.//
-HS luyeän ñoïc caâu, lôùp theo doõi nhaän xeùt.
-2 em nhaéc laïi giaûng töø.
-Chia nhoùm : ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. Ñoïc caû baøi.
-Thi ñoïc giöõa ñaïi dieän caùc nhoùm ñoïc noái tieáp nhau.
-Nhaän xeùt.
-Ñoïc thaàm. 
-Ngoâ Phöông Thaûo, hoïc sinh lôùp 2A, Tröôøng Tieåu hoïc Hoaø Bình.
-4 em keå caùc vieäc cuûa Thaûo vaøo caùc buoåi : saùng, tröa, chieàu, toái.
-Ñeå baïn nhôù vieäc vaø laøm caùc vieäc thong thaû, tuaàn töï, hôïp lí, ñuùng luùc.
-7 giôø ñeán 11 giôø : ñi hoïc, Thöù baûy : hoïc veõ, Chuû nhaät : ñeán baø.
-Ñaïi dieän 1 nhoùm ñoïc, nhoùm khaùc phaûi tìm nhanh, ñoïc ñuùng.
-Saép xeáp thôøi gian hôïp lí, coù keá hoaïch, coâng vieäc ñaït keát quaû.
RÚT KINH NGHIỆM
..
TOÁN 
NGÀY, THÁNG
I/ MUÏC TIEÂU :
- Biết đọc tên các ngày trong tháng 
- Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó là thứ mấy trong tuần lễ 
- Nhận biết đơn vị do thời gian : Ngày , tháng ( Biết tháng 11 có 30 ngày , tháng 12 có 31 ngày ) ; ngày , tuần lễ 
- Bài tập cần làm : Bài 1, 2 
II/ CHUAÅN BÒ :
GV : Moät quyeån lòch thaùng hay 1 tờ lịch 
HS : Saùch, vôû BT, nhaùp.
 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ :
-Giôø vaøo hoïc cuûa em laø maáy giôø ?
-Em ñi nguû luùc maáy giôø toái ?
-9 giôø toái coøn goïi laø maáy giôø ?
-GV goïi 1 em leân quay ñoàng hoà chæ soá giôø treân .
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi : 
 A- Giôùi thieäu baøi.
B - Giôùi thieäu caùch ñoïc teân caùc ngaøy trong thaùng.
-Tröïc quan : treo tôø lòch thaùng.
-Giôùi thieäu : Ñaây laø tôø lòch ghi caùc ngaøy trong thaùng 11. Giaùo vieân khoanh vaøo soá 20 vaø noùi : Ngaøy vöøa khoanh laø ngaøy maáy trong thaùng 11 ? vaø öùng vôùi thöù maáy trong tuaàn leã ?
-GV noùi : Ngaøy vöøa khoanh ñoïc laø ngaøy 20/11. 
-GV vieát baûng : Ngaøy 20 thaùng 11.
-GV : chæ baát kì ngaøy naøo trong tôø lòch vaø yeâu caàu HS ñoïc ñuùng teân caùc ngaøy ñoù.
-Coät ngoaøi cuøng ghi soá chæ thaùng (trong naêm). Doøng thöù nhaát ghi teân caùc ngaøy trong tuaàn leã. Caùc oâ coøn laïi ghi soá chæ caùc ngaøy trong thaùng.
-Moãi tôø lòch nhö moät caùi baûng coù caùc coät vaø caùc doøng. Cuøng coät vôùi ngaøy 20 thaùng 11 laø thöù naêm neân ta ñoïc “Ngaøy 20 thaùng 11 laø thöù naêm, hoaëc thöù naêm ngaøy 20 thaùng 11”
-GV : Thaùng 11 baét ñaàu töø ngaøy 1 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 30. Vaäy thaùng 11 coù bao nhieâu ngaøy ?
-Em haõy ñoïc teân caùc ngaøy trong thaùng 11 ?
-Ngaøy 26 thaùng 11 laø ngaøy thöù maáy ?...
C- Luyeän taäp.
Baøi 1 : Yeâu caàu HS laøm baøi.
Baøi 2 : 
 -Tôø lòch thaùng 12.Yeâu caàu gì ?
-Thaùng 12 coù bao nhieâu ngaøy ?
-25/12 laø thöù maáy ?
-Thaùng 12 coù maáy ngaøy chuû nhaät ?
-GV khoanh troøn ngaøy 19 thaùng 12. Yeâu caàu HS nhìn vaøo baûng lòch vaø traû lôøi caâu hoûi : Thöù saùu lieàn sau ngaøy 19 thaùng 12 laø ngaøy naøo ?
-Thöù saùu lieàn tröôùc ngaøy 19 thaùng 12 laø ngaøy naøo ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Cuûng coá :
 - Thaùng 11 coù bao nhieâu ngaøy ?
- Thöù saùu lieàn sau ngaøy 20 thaùng 12 laø ngaøy naøo ?
Nhaän xeùt tieát hoïc.
-7 giôøØ.
-9 giôø toái.
-21 giôø.
-1 em leân quay ñoàng hoà.
-Quan saùt.
-Theo doõi.
-Vaøi em nhaéc laïi.
-HS thöïc hieän.
-Vaøi em nhaéc laïi : “Ngaøy 20 thaùng 11 laø thöù naêm, hoaëc thöù naêm ngaøy 20 thaùng 11”
-Thaùng 11 coù 30 ngaøy.
- Vaøi em ñoïc. Nhaän xeùt.
-Thöù tö.
-Töï laøm baøi vaø söûa baøi.
-Quan saùt tôø lòch thaùng 12 roài neâu tieáp caùc bgaøy coøn thieáu vaø nhaän xeùt.
-Coù 31 ngaøy.
-HS ñoïc : Ngaøy 22/12 laø thöù hai.
-25/12 laø thöù naêm.
-Ñeám soá ngaøy chuû nhaät trong thaùng vaø neâu : coù 4 ngaøy chuû nhaät.
-2-3 em lieät keâ caùc ngaøy chuû nhaät ñoù ra. Nhaän xeùt.
-Theo doõi vaø traû lôøi : laø ngaøy 26 thaùng 12.
-laø ngaøy 12 thaùng 12.
-Coù 30 ngaøy.
-laø ngaøy 27 thaùng 12. 
-Hoïc caùch ñoïc ngaøy thaùng, tuaàn leã treân lòch.
RÚT KINH NGHIỆM
.
TẬP VIẾT 
CHỮ HOA O 
I/ MUÏC TIEÂU : 
- Viết đúng chữ hoa O ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) ; chữ và câu ứng dụng : Ong ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) , Ong bay bướm lượn ( 3 lần )
 - Học sinh yếu viết 1 lần dòng “ Ong bay bướm lượn “
II/ CHUAÅN BÒ :
GV : Maãu chöõ O hoa. Baûng phuï : Ong, Ong bay böôùm löôïn.
HS : Vôû Taäp vieát, baûng con.
 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
 - Kieåm tra vôû taäp vieát cuûa moät soá hoïc sinh.
-Cho hoïc sinh vieát chöõ N, Nghó vaøo baûng con.
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi :
A- Giôùi thieäu baøi : Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc.
B - Höôùng daãn vieát chöõ hoa.
+ Quan saùt soá neùt, quy trình vieát :
-Chöõ O hoa cao maáy li ?
-Chöõ O hoa goàm coù nhöõng neùt cô baûn naøo ?
-Vöøa noùi vöøa toâ trong khung chöõ : Chöõ O goàm moät neùt cong kín. 
-Quan saùt maãu vaø cho bieát ñieåm ñaët buùt ?
-Ñaët buùt treân ñöôøng keû 6, ñöa buùt sang traùi, vieát neùt cong kín, phaàn cuoái löôïn vaøo trong buïng chöõ, DB treân ÑK 4
+ Chöõ O hoa.
+ Giaùo vieân vieát maãu (vöøa vieát vöøa noùi).
 + Vieát baûng :
-Yeâu caàu HS vieát 2 chöõ O vaøo baûng.
+ Vieát cuïm töø öùng duïng :
-Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc cuïm töø öùng duïng.
+ Quan saùt vaø nhaän xeùt :
-Ong bay böôùm löôïn laø gì ?
Neâu : Cuïm töø naøy taû caûnh ong böôùm bay ñi tìm hoa raát ñeïp vaø thanh bình.
-Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm nhöõng tieáng naøo ?
-Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø “Ong bay böôùm löôïn”ø nhö theá naøo ?
-Caùch ñaët daáu thanh nhö theá naøo ?
-Khi vieát chöõ Ong ta noái chöõ O vôùi chöõ ng nhö theá naøo?
-Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö theá naøo ?
 + Vieát baûng.
C - Vieát vôû.
-Höôùng daãn vieát vôû.
-Chuù yù chænh söûa cho caùc em TB, yếu 
 1 doøng
1 doøng
1 doøng
1 doøng
3 lần ( HS yếu viết 1 lần )
+ Chấm 5 – 6 bài , nhận xét 
3.Cuûng coá : 
 - Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh.
-Khen ngôïi nhöõng em coù tieán boä. Giaùo duïc tö töôûng.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Noäp vôû theo yeâu caàu.
-2 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con.
-Cao 5 li.
-Chöõ O goàm moät neùt cong kín.
-3- 5 em nhaéc laïi.
-2ø-3 em nhaéc laïi.
-Caû lôùp vieát treân khoâng.
-Vieát vaøo baûng con O – O.
-Ñoïc : O.
-2-3 em ñoïc : Ong bay böôùm löôïn..
-Quan saùt.
-1 em neâu : Ong böôùn bay löôïn ñi tìm hoa .
-1 em nhaéc laïi.
-4 tieáng : Ong, bay, böôùm, löôïn.
-Chöõ O, g, b, y, l cao 2,5 li, caùc chöõ coøn laïi cao 1 li.
-Daáu saéc ñaët treân öô trong chöõ böôùm, daáu naëng ñaët döôùi öô trong chöõ löôïn.
-Neùt moät cuûa chöõ n noái vôùi caïnh phaûi cuûa chöõ O.
-Baèng khoaûng caùch vieát 1ù chöõ caùi o.
-Baûng con : O – Ong .
-Vieát vôû.
-O ( côõ vöøa : cao 5 li)
-O(côõ nhoû :cao 2,5 li)
-Ong (côõ vöøa)
-Ong (côõ nhoû)
-Ong bay böôùm löôïn ( côõ nhoû)
RÚT KINH NGHIỆM
.Thứ năm ngày 03 tháng 12 năm 2009 
CHÍNH TẢ ( N-V )
TRÂU ƠI
I/ MUÏC TIEÂU :
- Nghe viết chính xác bài chính tả , trình bày đúng bài ca dao thuộc thể thơ lục bát.
 - Làm được bài tập 2 ; bài tập 3a
 - Bài viết mắc không quá 5 lỗi chính tả 
II/ CHUAÅN BÒ :
GV : Vieát saün ñoaïn taäp cheùp “Traâu ôi!”
HS : Vôû chính taû, baûng con, vôû BT.
 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ :
 - Kieåm tra caùc töø hoïc sinh viết sai loãi ôû tieát hoïc tröôùc. Giaùo vieân ñoïc .
-Nhaän xeùt.
2. Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Höôùng daãn nghe vieát.
+ Noäi dung ñoaïn vieát: 
-Giaùo vieân ñoïc 1 laàn baøi ca dao.
-Tranh :Caäu beù cöôõi traâu( SGK )
-Baøi ca dao laø lôøi cuûa ai noùi vôùi ai?
-Baøi ca dao cho thaáy tình caûm cuûa ngöôøi noâng daân ñoái vôùi con traâu nhö theá naøo ?
+ Höôùng daãn trình baøy .
-Baøi ca dao coù maáy doøng?
-Chöõ ñaàu moãi doøng thô vieát nhö theá naøo ?
-Baøi ca dao vieát theo theå thô naøo ?
-Neân baét ñaàu vieát töø oâ naøo trong vôû ?
+ Höôùng daãn vieát töø khoù. Gôïi yù cho HS neâu töø khoù.
-Ghi baûng. Höôùng daãn phaân tích töø khoù.
-Xoaù baûng, ñoïc cho HS vieát baûng.
+Vieát chính taû.
-Ñoïc töøng caâu, töøng töø, ñoïc laïi caû caâu.
-Ñoïc laïi caû baøi.
+ Chấm – chữa bài 
 Chaám 5 -6 vôû, nhaän xeùt.
C – Baøi taäp.
Baøi 2 : Yeâu caàu gì ?
- Gọi HS làm mẫu 
- Thi viết bảng 
-Nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
Baøi 3 : Chọn câu a
-Yeâu caàu gì ?
-Nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng 
3.Cuûng coá : 
 - Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS vieát chính taû ñuùng chöõ ñeïp, saïch.
-HS neâu caùc töø vieát sai.
-3 em lên baûng vieát : Cuùn Boâng, quaán quyùt, baát ñoäng, giöôøng.
-Vieát baûng con.
-Chính taû (nghe vieát) : Traâu ôi!
-Theo doõi.
-3 em ñoïc laïi.
-Quan saùt.
-Lôøi ngöôøi noâng daân noùi vôùi con traâu nhö noùi vôùi 1 ngöôøi baïn thaân thieát.
-Ngöôøi noâng daân raát yeâu quyù traâu, troø chuyeän taâm tình vôùi traâu nhö 1 ngöôøi baïn.
-6 doøng.
-Vieát hoa.
-Thô luïc baùt, doøng 6-8.
-Tính töø leà vôû, doøng 6 luøi 2 oâ, doøng 8 luøi vaøo 1 oâ.
-HS neâu töø khoù : traâu caøy, nghieäp noâng gia, quaûn coâng.
-Nghe vaø vieát vôû.
-Soaùt loãi, söûa loãi.
-Tìm nhöõng tieáng chæ khaùc nhau ôû vaàn ao/ au.
-Cho 2 em lên baûng laøm maãu cho caû lôùp hieåu caùch laøm. Caû lôùp laøm vôû.
-Toå cöû ngöôøi lên thi vieát baûng.
-Nhaän xeùt.
-Tìm nhöõng tieáng thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng.
-2 em lên baûng laøm baûng quay. Lôùp laøm vôû BT. Nhaän xeùt.
RÚT KINH NGHIỆM
..
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ CHỈ TÍNH CHẤT . CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ?
MRVT : TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI
I/ MUÏC TIEÂU :
- Bước đầu tìm được từ trái nghĩa với từ cho trước ( BT 1 ) ; biết đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa tìm được theo mấu Ai thế nào ?( BT 2 )
 - Nêu đúng tên các con vật được vẽ trong tranh ( BT 3 )
II/ CHUAÅN BÒ :
GV : Baûng phuï vieát noäi dung BT1. Moâ hình kieåu caâu BT2 .
HS : Saùch, vôû BT, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
-Tìm 3 töø chæ ñaëc ñieåm veà tính tình cuûa moät ngöôøi ?
-Tìm 3 töø chæ ñaëc ñieåm maøu saéc cuûa moät vaät ?
-Tìm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã chaám : “Baøn tay cuûa em beù ..”
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Laøm baøi taäp.
Baøi 1 :Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.
-Gv nhaéc laïi : Caùc em caàn tìm nhöõng töø coù nghóa hoaøn toaøn traùi ngöôïc vôùi töø ñaõ cho.
-GV chia baûng lôùp ra laøm 3 phaàn, môøi 3 em leân baûng thi vieát nhanh caùc töø traùi nghóa vôùi töø ñaõ cho.
-Nhaän xeùt. 
-GV höôùng daãn söûa baøi.
-Chuù yù moãi töø coù theå coù nhieàu töø traùi nghóa. Vaäy em haõy neâu nhieàu töø traùi nghóa vôùi traéng ?
-Nhaän xeùt.
Baøi 2 : Yeâu caàu gì ?
-Höôùng daãn : Caùc em haõy choïn moät caëp töø traùi nghóa, roài ñaët vôùi moãi töø moät caâu theo maãu :Ai(caùi gì, con gì) theá naøo ?
-Phaùt bảng nhóm .
-Höôùng daãn söûa.
 Caùi buùt naøy raát toát/ Chöõ cuûa em coøn xaáu.
 Beù Nga ngoan laém./ Con Cuùn raát hö.
 Huøng böôùc nhanh thoaên thoaét./ Seân boø raát chaäm.
 Chieác aùo raát traéng./ Toùc baïn Huøng ñen hôn em.
 Caây cau naøy quaù cao./ Caùi baøn aáy thaáp quaù.
 Tay boá em raát khoeû./ Raêng oâng em yeáu hôn tröôùc.
Baøi 3 :(Vieát) Yeâu caàu gì ?
Tröïc quan : Tranh (SGK/ tr 134)
-Höôùng daãn söûa chöõa.
-Nhaän xeùt. Cho ñieåm.
3.Cuûng coá : 
 -Tìm nhöõng töø chæ tính chaát. Ñaët caâu theo maãu Ai theá naøo ? 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
-3 HS laøm.
-Hieàn, döõ, noùng naûy.
-Traéng, tím, naâu.
-Muõm móm.
-HS nhaéc töïa baøi.
-1 em ñoïc , caû lôùp ñoïc thaàm.
-HS trao ñoåi theo caëp.
-3 em leân baûng thi v

Tài liệu đính kèm:

  • docKEHOACHDHOCT16.doc