Giáo án Lớp 1 - Tuần 16

Mục tiêu: Đọc được : im , um , chim câu , trùm khăn ; từ và đoạn thơ ứng dụng .

Viết được : im , um , chim câu , trùm khăn .

Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Xanh , đỏ , tím , vàng

II. Thiết bị dạy học:

1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói

2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:

 

doc 18 trang Người đăng honganh Ngày đăng 14/01/2016 Lượt xem 267Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giữa u và m )
- GV nhận xét .
+ GV HD HS đọc từ ngữ ứng dụng 
 - GV giải thích từ ngữ
 - GV đọc mẫu .
 - Nhận xét
* Tiết 2 : Luyện tập .
+ Luyện đọc 
- Đọc câu UD
 . GV chỉnh sửa cho HS 
 . GV đọc cho HS nghe 
+ Luyện viết 
 . GV hướng dẫn 
+ Luyện nói theo chủ đề: xanh , đỏ , tím 
- Tranh vẽ gì ?
- Em biết những vật gì có màu đỏ , màu xanh , màu tím .
- GV cho HS liên hệ : Em thích màu nào nhất ? 
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc vần và câu ƯD bài 63
- HS nhận xét .
- HS quan sát tranh minh hoạ .
- Vần im được tạo nên từ i và m
Vần im có chữ i đứng trước chữ m đứng sau
* Giống nhau :kết thúc = m
* Khác nhau : im bắt đầu = i
- HS đánh vần cá nhân , nhóm , lớp 
- HS nêu vị trí chữ và vần trong tiếng chim 
đánh vần tiếng chim = chờ - im - chim 
- HS đọc trơn : chim , chim câu 
- HS viết bảng con : im , chim , con chim 
* Giống nhau : kết thúc = m
* Khác nhau : um bắt đầu = u
- HS đánh vần : um = u - mờ - um 
- HS đọc trơn : chùm , chùm khăm Nhận xét bài đọc của bạn
HS đọc từ ngữ ƯD : nhóm , cá nhân lớp
- HS đọc các vần ở tiết 1 
- HS đọc theo nhóm , cá nhân , lớp 
- Nhận xét 
- HS đọc câu UD
- HS viết vào vở tập viết 
im , um , chim câu , trùm khăn 
- HS lần lượt trả lời - nhận xét các câu trả lời trên.
4 . Các hoạt động nối tiếp : 
a.GV cho HS nêu lại vần vừa học và tìm tiếng có vần vừa học .
b.GV nhận xét giờ học - khen HS có ý thức học tập tốt .
c.Dặn dò : ôn lại bài .
	..
Đạo đức 
SGK: 46, SGV: 87
 TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC ( Tiết 1)
I.Mục tiờu:
Học sinh hiểu cần phải giữ trật tự trong trường học và khi ra vào lớp là để thực hiện tốt quyền học tập.
Cú ý thức trật tự khi ra vào lớp.
Tụn trọng những bạn cú ý thức tốt.
II.Đồ dựng dạy - học:
GV: Tranh vẽ (sgk) vở bài tập.
H: Vở bài tập.
III.Cỏc hoạt động dạy học:
Nội dung
Cỏch thức tiến hành
A.KTBC: 
- Hỏt bài hỏt “Vào lớp rồi”
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: 2,Nội dung:
a) Nhận xột việc ra vào lớp của cỏc bạn trong 2 tranh 
Kết luận: Chen lấn xụ đẩy nhau khi ra vào lớp làm mất trật tự và cú thể gõy ra ngó
Nghỉ giải lao 
b) Thi xếp hàng ra, vào lớp 
3,Củng cố – dặn dũ: 
HS+GV: Cựng hỏt
 Chia nhúm (4N) giao nhiệm vụ cho từng nhúm
HS: Thảo luận tranh vẽ về việc ra vào lớp của cỏc bạn trong 2 tranh
HS: Đại diện nhúm trỡnh bày
GV: Em cú suy nghĩ gỡ về việc làm của bạn trong tranh?
Nếu em cú mặt ở đú em làm gỡ?
HS: Trả lời
HS+GV: Nhận xột
HS: Nhắc lại
GV: Chia 4 nhúm và giao nhiệm vụ 
HS: Đại diện nhúm điều khiển cỏc bạn
HS+GV: Nhận xột -> đỏnh giỏ khen thưởng
GV: Khen từng nhúm
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài
Dặn học sinh chuẩn bị bài sau
 Toỏn 
SGK: 46, SGV: 87
 Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009
Luyện tập
I. Mục tiêu : Thực hiện được phộp trừ trong phạm vi 10 ; viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ .
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV : Bộ đồ dùng dạy toán 1 .
	2. HS : Bộ TH toán 1 .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
 Thầy 
 Trò 
1. ổn định tổ chức : 
2. Kiểm tra bài cũ :
GV gọi HS đọc bảng trừ trong PV 10 .
- GV nhận xét .
3. Bài mới : 
a. HĐ1 : 
- GV HD HS thực hiện trên thanh cài 
 10 - 6 = 10 - 4 = 
 10 - = 2 10 - = 9
b. HĐ 2 : Thực hành 
* cho HS thực hiện bài tập 1 , 2( cột 1,2 ) ,3.
 (85 ) - SGK
- cho HS nêu yêu cầu bài toán 
- cho HS làm bài vào SGK 
- nhận xét - sửa sai 
*Bài 4: Cho HS nêu yêu cầu 
Phần a, b
- Cho HS nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp .
- HS hát 1 bài. 
- HS đọc – nhận xét. 
- HS thực hiện nêu kết quả : 4 , 6 , 8 , 1 .
- HS nhận xét 
 - HS thực hiện vào SGK. 
- Nêu kết quả .
- HS nêu bài toán. 
a. Có 7 con vịt trong chuồng . Thêm 3 con nữa .Hỏi có tất cả mấy con vịt ?
 HS nêu phép tính : 7 + 3 = 10
b. Có 10 quả táo .Rụng mất 2 quả .Hỏi còn lại mấy quả ?
 HS nêu phép tính : 10 – 2 = 8
- HS nêu kết quả - nhận xét
4. Các HĐ nối tiếp : 
a. Trò chơi : thi đọc tiếp sức bảng trừ trong PV10
b. GV nhận xét giờ.
c.Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Học vần 
SGK: 46, SGV: 87
Bài 65 : iêm - yêm 
Mục tiêu: Đọc được : iờm , yờm , dừa xiờm , cỏi yếm; từ và cỏc cõu ứng dụng .
Viết được : iờm, yờm , dừa xiờm , cỏi yếm .
Luyện núi từ 2-4 cõu theo chủ đề : Điểm mười .
II. Thiết bị dạy học:
1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói
2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
 Thầy 
 Trò
1. ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
3. Giảng bài mới :
 * Tiết 1 : a. GT bài :
- GV treo tranh minh hoạ cho HS quan sát 
 b. Dạy vần 
+ Nhận diện vần : iêm 
. GV cho HS so sánh vần iêm và êm 
. Đánh vần :
 GV HD đánh vần : i- ê-mờ - iêm 
GV HD đánh vần từ khoá : xiêm 
GV nhận xét cách đánh vần , đọc trơn của HS
 c. Dạy viết :
- GV viết mẫu : iêm( lưu ý nét nối giữa i ê và m )
 .xiêm : lưu ý nét nối giữa x và iêm 
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS .
+ Nhận diện vần : yêm ( tương tự như vần iêm ) 
 GV cho HS so sánh vần yêm và iêm 
 . Đánh vần 
GV HD HS đánh vần : y - ê- mờ - yêm .
- HD HS đánh vần và đọc trơn từ khoá : yêm - sắc - yếm .
- GV nhận xét
** GV dạy viết vần yêm 
- GVviết mẫu vần yêm (lưu ý nét nối 
giữa y- ê và m )
- GV nhận xét .
+ GV HD HS đọc từ ngữ ứng dụng 
 - GV giải thích từ ngữ
 - GV đọc mẫu .
 - Nhận xét
* Tiết 2 : Luyện tập .
+ Luyện đọc 
- Đọc câu UD
 . GV chỉnh sửa cho HS 
 . GV đọc cho HS nghe 
+ Luyện viết 
 . GV hướng dẫn 
+ Luyện nói theo chủ đề: điểm mười 
- Tranh vẽ gì ?
- Em vui hay không vui khi cô giáo cho em điểm mười ?
- GV cho HS liên hệ : Em học như thế nào thì em được điểm mười? 
Em được mấy điểm mười ? Lớp em ai được nhiều điểm mười nhất ?
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc vần và câu ƯD bài 64
- HS nhận xét .
- HS quan sát tranh minh hoạ .
- Vần im được tạo nên từ i ê và m
Vần iêm có chữ i đứng trước chữ ê đứng giữa m đứng sau
* Giống nhau :kết thúc = m
* Khác nhau : iêm bắt đầu = i
- HS đánh vần cá nhân , nhóm , lớp 
- HS nêu vị trí chữ và vần trong tiếng xiêm 
đánh vần tiếng xiêm = sờ - iêm - xiêm 
- HS đọc trơn : xiêm - dừa xiêm 
- HS viết bảng con 
* Giống nhau : kết thúc = m
* Khác nhau : yêm bắt đầu = y
- HS đánh vần : y- ê- mờ - yêm 
- HS đọc trơn : yếm - yếm dãi 
- Nhận xét bài đọc của bạn
- HS viết vào bảng con : 
HS đọc từ ngữ ƯD : nhóm , cá nhân lớp
- HS đọc các vần ở tiết 1 
- HS đọc theo nhóm , cá nhân , lớp 
- Nhận xét 
- HS đọc câu UD
- HS viết vào vở tập viết 
iêm , yêm , dừa xiêm - yếm dãi 
- HS lần lượt trả lời - nhận xét các câu trả lời trên.
4 . Các hoạt động nối tiếp : 
a.GV cho HS nêu lại vần vừa học và tìm tiếng có vần vừa học .
b. GV nhận xét giờ học - khen HS có ý thức học tập tốt .
 c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
TN-XH 
SGK: 46, SGV: 87
	 Hoạt động ở lớp 
I. Mục tiêu : Kể được một số hoạt động học tập ở lớp học .
II. Đồ dùng dạy học : 
1.Giáo viên : Hình trong SGK 
2.Học sinh : Sách TN - XH
III. các hoạt động dạy học chủ yếu : 
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò 
1. ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ :
- Em học ở lớp nào , trường nào ?
- GV nhận xét .
3. Bài mới :
a. Hoạt động 1:Quan sát tranh
- Mục tiêu : Biết các hoạt động học tập ở lớp và mối quan hệ giữa GV và HS, HS với HS trong từng hoạt động học tập 
* GV cho HS nói với bạn về các hoạt động sau khi quan sát tranh bài 16
- Trong các hoạt động vừa nêu :hoat động nào ở trong lớp ,hoạt động nào ở ngoài sân 
- Các hoạt động trên : GV làm gì ? , HS làm gì ?
* KL : ở lớp học có nhiều hoạt động khác nhau .Trong đó có hoạt động tổ chức trong lớp , có hoạt động tổ chức ngoài lớp 
b. Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp .
- Mục tiêu : 
Giới thiệu hoạt động ở lớp học của mình với bạn .
*HS nói với bạn 
- GV gọi 1 số HS lên bảng trả lời câu hỏi trước lớp 
KL: Các em phải biết hợp tác ,giúp đỡ , chia sẻ với các bạn trong các hoạt động học tập trên lớp 
4. Hoạt động nối tiếp : 
- Cho HS hát bài : cả nhà thương nhau - GV nhận xét giờ 
- HS hát 1 bài 
- Nhiều em nêu – nhận xét .
- HS quan sát tranh 
- Các em nói với nhau về hoạt động ở lớp : học , đọc , viết , làm toán ,..
- Nêu ý kiến của mình sau khi quan sát tranh
- HĐ ở trong lớp : học , đọc , viết 
- HĐ ở ngoài sân : thể dục , múa hát 
- Cô giáo là người tổ chức hướng dẫn 
- HS là người thực hiện .
- Nhiều em nêu – nhận xét 
- Thảo luận theo cặp đôi .
- Nói với bạn về các hoạt động ở lớp 
- Nhắc lại nội dung hoạt động 2
- Cả lớp hát bài : cả nhà thương nhau 
 Toỏn 
SGK: 46, SGV: 87
 Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2009
 Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 
I. Mục tiêu : Thuộc bảng cộng , trừ , biết làm tớnh cộng , trừ trong phạm vi 10 ; làm quen với túm tắt và viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ .
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV : Bộ đồ dùng dạy toán 1 .
	2. HS : Bộ TH toán 1 .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
 Thầy 
 Trò 
1. ổn định tổ chức : 
2. Kiểm tra bài cũ :
GV gọi HS bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 .
- GV nhận xét .
3. Bài mới : 
a. HĐ1 : Ôn tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
- Gọi HS đọc thuộc lòng bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 
- Cho HS thực hiện tại chỗ: 
 10 - 6 = 10 - 4 = 
 10 - 5 = 10 - 6 = 
* GV cho HS làm bài vào bảng con điền dấu , = vào chỗ chấm :
 10 - 2 7 + 3 10 - 3 2 + 8
 10 - 7 6 + 3
b. HĐ 2 : Thực hành .
* Cho HS thực hiện bài tập 1 , 2*, 3, (87 ) - SGK
- cho HS nêu yêu cầu bài toán 
- cho HS làm bài vào SGK 
- nhận xét - sửa sai 
*Bài 4: Cho HS viêt phép tính thích hợp 
- HS hát 1 bài 
- HS đọc - nhận xét 
- đọc bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
- nêu miệng : 4 , 5 , 6 , 4 
- thực hiện trên bảng con
10 – 2 < 7 + 3, 10 – 3 < 2 + 8
10 – 7 < 6 + 3
- thực hiện vào vở nháp 
- nêu yêu cầu bài toán 
- thực hiện làm vào SGK .
- nêu kết quả - nhận xét
- HS đọc bài toán – nêu phép tính thích hợp
4 + 3 = 7
10 – 3 = 7
4. Các HĐ nối tiếp : 
	a. Trò chơi : HS lên bảng thi đọc tiếp sức bảng trừ trong phạm vi 10. 
	b.Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
 ..
Học vần 
SGK: 46, SGV: 87
 Bài 66 : uôm - ươm .
Mục tiêu: Đọc được : uụm , ươm , cỏnh buồm , đàn bướm ,từ và cỏc cõu ứng dung .
Viết được : uụm ,ươm , cỏnh buồm , đàn bướm .
Luyện núi từ 2- 4 cõu theo chủ đề : Ong , bướm , chim , cỏ cảnh .
II. Thiết bị dạy học:
1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói
2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
 Thầy 
 Trò
1. ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
3. Giảng bài mới :
 * Tiết 1 : a. GT bài :
- GV treo tranh minh hoạ cho HS quan sát 
 b. Dạy vần 
+ Nhận diện vần : uôm 
. GV cho HS so sánh vần iêm và uôm 
. Đánh vần :
 GV HD đánh vần : u- ô-mờ - uôm 
GV HD đánh vần từ khoá : buồm 
GV nhận xét cách đánh vần , đọc trơn của HS
 c. Dạy viết :
- GV viết mẫu : uôm( lưu ý nét nối giữa u ô và m )
 .buồm : lưu ý nét nối giữa b và uôm 
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS .
+ Nhận diện vần : ươm ( tương tự như vần uôm ) 
 GV cho HS so sánh vần uôm và ươm 
 . Đánh vần 
GV HD HS đánh vần : ư- ơ - mờ - ươm .
- HD HS đánh vần và đọc trơn từ khoá : bướm , đàn bướm 
- GV nhận xét
** GV dạy viết vần ươm 
- GVviết mẫu vần ươm (lưu ý nét nối 
giữa ư ơ và m )
- GV nhận xét .
+ GV HD HS đọc từ ngữ ứng dụng 
 - GV giải thích từ ngữ
 - GV đọc mẫu .
 - Nhận xét
* Tiết 2 : Luyện tập .
+ Luyện đọc 
- Đọc câu UD
 . GV chỉnh sửa cho HS 
 . GV đọc cho HS nghe 
+ Luyện viết 
 . GV hướng dẫn 
+ Luyện nói theo chủ đề: ong , bướm , chim , cá cảnh . 
- Tranh vẽ gì ?
- Con ong thích gì ?
con bướm thường thích gì ?
- Em thích con gì nhất ?
- GV cho HS liên hệ : Nhà emcó nuôi những con vật này không ?con vật này có ích lợi gì ? 
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc vần và câu ƯD bài 65
- HS nhận xét .
- HS quan sát tranh minh hoạ .
- Vần uôm được tạo nên từ u ô và m
Vần uôm có chữ u đứng trước chữ ô đứng giữa m đứng sau
* Giống nhau :kết thúc = m
* Khác nhau : uôm bắt đầu = u
- HS đánh vần cá nhân , nhóm , lớp 
- HS nêu vị trí chữ và vần trong tiếng buồm 
đánh vần tiếng buồm = bờ - uôm - buôm - huyền - buồm 
- HS đọc trơn : buồm - cánh buồm 
- HS viết bảng con : uôm , cánh buồm 
* Giống nhau : kết thúc = m
* Khác nhau : ươm bắt đầu = ư
- HS đánh vần : ư - ơ - mờ - ươm 
- HS đọc trơn : bướm - đàn bướm 
- Nhận xét bài đọc của bạn
- HS viết vào bảng con : bướm - đàn bướm 
HS đọc từ ngữ ƯD : nhóm , cá nhân lớp
- HS đọc các vần ở tiết 1 
- HS đọc theo nhóm , cá nhân , lớp 
- Nhận xét 
- HS đọc câu UD
- HS viết vào vở tập viết 
uôm , ươm , cánh buồm , đàn bướm 
- HS lần lượt trả lời - nhận xét các câu trả lời trên.
4 . Các hoạt động nối tiếp : 
	a. GV cho HS nêu lại vần vừa học và tìm tiếng có vần uôm - ươm .	b. GV nhận xét giờ học - khen HS có ý thức học tập tốt .
 c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
	..
 Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009
 Toỏn 
SGK: 46, SGV: 87
 Luyện tập
I. Mục tiêu : Thực hiện được phộp cộng , phộp trừ trong phạm vi 10 ; viết được phộp tớnh thớch hợp với túm tắt bài toỏn .
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV : Bộ đồ dùng dạy toán 1 .
	2. HS : Bộ TH toán 1 .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
 Thầy 
 Trò 
1. ổn định tổ chức : 
2. Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS đọc bảng cộng,trừ trong phạm vi 10 .
- GV nhận xét .
3. Bài mới : 
a. HĐ1 : - GV gọi HS đọc thuộc lòng bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 
- Cho HS thực hiện vào vở; 
 10 - 6 = 10 - 4 = 7 + 3 =
 10 - 5 = 10 - 6 = 4 + 6 = 
* GV cho HS làm bài vào vở nháp điền dấu , = vào chỗ chấm :
 10 - 2 7 + 3 10 - 3 2 + 8
 10 - 7 6 + 3
b. HĐ 2 : Thực hành 
* GV cho HS thực hiện bài tập 1( cột 1,2,3 ) , 2,(phần 1 ) 3 (dũng 1) (88 ) - SGK
- cho HS nêu yêu cầu bài toán 
- cho HS làm bài vào SGK 
- nhận xét - sửa sai 
Bài 4: Cho HS đọc bài toán 
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Muốn biết cả 2 tổ có bao nhiêu bạn ta làm phép tính gì ?
- HS hát 1 bài 
- đọc bảng cộng,trừ trong phạm vi 10 
- Nhận xét . 
- thực hiện .
- làm vào vở – nêu kết quả .
4 , 6 ,10 , 5 , 4 , 10
- thực hiện vào vở nháp 
10 – 2 = 7 + 3, 10 – 3 < 2 + 8
10 – 7 < 6 + 3
- nêu yêu cầu bài toán 
- thực hiện làm vào SGK .
- nêu kết quả - nhận xét
- Tổ 1 có 6 bạn , tổ 2 có 4 bạn 
- Hỏi 2 tổ có bao nhiêu bạn .
- Làm phép tính cộng 
6 + 4 = 10 
4. Các HĐ nối tiếp : 
	a. Trò chơi : HS lên bảng thi đọc tiếp sức bảng cộng, trừ trong PV 10. 
	b. GV nhận xét giờ .
	c. Dặn dò : Về nhà ôn lại bài .
Học vần 
SGK: 46, SGV: 87
 	Bài 67: Ôn tập
Mục tiêu: Đọc được cỏc vần cú kết thỳc bằng m ; cỏc từ ngữ , cõu ứng dụng từ bài 60 đến bài 67 .
Viết được cỏc vần , cỏc từ ngữ ứng dụng từ bài 60 đến bài 67 .
Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Đi tỡm bạn .
II. Thiết bị dạy học:
1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần kể chuyện
2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
 Thầy 
 Trò
1. ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
- Cho HS đọc , viết 1 số từ
- Nhận xét .
- Nhận xét – sửa sai 
3. Giảng bài mới :
 * Tiết 1 : a. GT bài :
 b. Ôn tập
* Các vần đã học trong 4 tuần qua
 - GV đọc âm 
* Ghép âm thành vần 
 - GV nêu yêu cầu 
 - GV nhận xét .
* Đọc từ khoá các bài đã học có các vần trên 
 - GV chỉnh sửa cho HS
* Tập viết từ khoá
- GV chỉnh sửa cho HS
- GV lưu ý các nét nối giữa các âm.
 GV nhận xét 
* Tiết 2 :Luyện đọc 
- GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS
- GV giới thiệu câu đọc UD ( SGK )
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
 Luyện viết 
- GV nêu yêu cầu .
- GV cho HS viết nốt bài vào vở tập viết ( nếu có )
** Kể chuyện : đi tìm bạn
- GV dẫn chuyện 
- GV kể chuyện kèm theo tranh
ý nghĩa : vội vàng , hấp tấp lại thêm tính tham lam nữa thì chẳng bao giờ làm được việc gì .
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc và viết các từ ứng dụng : ao chuôm , nhuộm vải , vườn ươm , cháy đượm 
- HS đọc câu ứng dụng : những bông cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng.Trên trời , bướm bay lượn từng đàn .
- Nhận xét 
- HS nêu :om , am , ăm , âm , im , um . 
- Nhận xét .
- HS chỉ chữ
 HS lên bảng chỉ các vần vừa ghép ở cột dọc với dòng ngang
- HS đọc : om , am , ăm , âm , im , um 
- HS ghép vần trên bảng lớn 
dưới lớp HS ghép vào thanh cài .
- HS đọc theo tổ , nhóm , cá nhân 
- Nhận xét bài đọc của bạn 
- HS viết 1 số từ do GV đọc : xâu kim .
- HS viết vào vở tập viết : xâu kim 
- Nhắc lại các vần ở tiết 1
- HS đọc lần lượt các vần trên bảng lớn theo tổ , nhóm , cá nhân .
- HS thảo luận về tranh trong SGK
- HS đọc câu UD SGK
 Trong vòm lá mới chồi non
Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa 
 Quả ngon dành tận cuối mùa
Chờ con , phần cháu bà chưa trảy vào 
- Thi đọc cá nhân , nhóm , tổ 
- Nhận xét.
- HS viết vào bảng con từ , câu ứng dụng trong SGK bài ôn tập tiết 59
- HS quan sat tranh 
- HS thảo luận nhóm 
- Thi tài theo nhóm kể lại chuyện 
 - Nhắc lại ý nghĩa chuyện 
4 . Các hoạt động nối tiếp : 
a. GV cho HS chơi trò chơi : thi tìm tiếng chứa vần ôn.
b. GV nhận xét giờ học - khen HS có ý thức học tập tốt .
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .Kể lại chuyện cho cả nhà nghe 
 Thủ cụng 
SGK: 46, SGV: 87
 Gấp cái quạt 
 I - Mục tiêu : 
- Học sinh biết cách gấp cái quạt bằng giấy .
- Rèn cho học sinh kỹ năng gấp quạt giấy đẹp , phẳng có thể sử dụng được . 
- Giáo dục học sinh có ý thức khi học tập, tự phục vụ .
II -Thiết bị dạy học : 
1. GV : giấy màu , sợi chỉ , bút chì , hồ dán , quạt mẫu .
2. HS : Giấy màu, hồ dán, sợi chỉ vở thủ công
III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức
- Hát
2. Kiểm tra : Sự chuẩn bị của học sinh
- HS mở sự chuẩn bị của mình 
3.Ôn : gấp cái quạt 
* GV nêu yêu cầu giờ học
* GV cho học sinh nêu lại quy trình gấp cái quạt .
- HS nêu lại quy trình gấp quạt
- GV nhận xét .
- HS nhận xét 
- GV cho HS thực hiện từng bước :
- HS mở đồ dùng học tập 
- HS thực hành gấp cái quạt theo các bước ở tiết 1
- GV quan sát giúp đỡ em yếu 
- HS tiến hành gấp cái quạt
 - GV tổ chức cho trưng bày sản phẩm .
 - Nhận xét 
- HS trưng bày sản phẩm các nhóm
- Bình chọn bài đẹp nhất 
4. Hoạt động nối tiếp :
- Giáo viên nhận xét giờ học . Tuyên dương em có ý thức học tập tốt 
- Đánh giá sản phẩm có kết quả cao
- Dặn dò : chuẩn bị giấy màu cho bài sau.
Mĩ thuật
SGK: 46, SGV: 87
 Vẽ hoặc xé dán lọ hoa
I: Mục tiêu bài học
-Giúp HS thấy được vẻ đẹp về hình dáng của 1 số lọ hoa
- Vẽ hoặc xé dán đợc một lọ hoa đơn giản
II; Chuẩn bị:
- GV: Tranh ảnh về 1 số dáng lọ hoa
- Một lọ hoa thật
- Bài vẽ của hs và họa sĩ
HS: Đồ dùng học tập
III: Tiến trình bài dạy- học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
Tiết trước các em vẽ bài gì?
Nêu các bước vẽ cây?
GV nhận xét
Yêu cầu hs để đồ dùng học tập lên bàn để gv kiểm tra
2. Bài mới:
GV đặt mẫu 1 số lọ hoa khác nhau
Các lọ hoa trên có giống nhau không?
Lọ hoa có những bộ phận gì?
Các lọ hoa này có đặc điểm ntn?
Lọ hoa đợc tranh trí những hình vẽ gì?
Màu sắc của lọ hoa ntn?
Lọ hoa có công dụng gì?
Nhà em có lọ hoa ntn? Tả lại hình dáng của lọ hoa nhà em?
GV nhận xét ý kiến của HS
GV treo hình gợi ý
Nêu cách vẽ lọ hoa?
HV làm mẫu cho hs quan sát
+Chọn giấy màu phù hợp
+Gấp đôi giấy màu vẽ nửa thân lọ
+Xé theo nét vẽ
+Chỉnh sửa hình và dán vào giấy
Yêu cầu học sinh vẽ bài
Gv xuống lớp hớng dẫn hs vẽ bài
GV có thể treo 1 số mẫu lọ hoa khác nhau cho hs quan sát và vẽ theo( đối với hs yếu)
HS khá tự chọn dáng lọ hoa để vẽ và trang trí lọ hoa 
Vẽ màu theo ý thích tránh vẽ màu ra ngoài.
Gv chọn 1 số bài tốt và cha tốt
Gv nhận xét ý kiến của hs
GV đáng giá và xếp loại bài
3. Củng cố- dặn dò:
Dặn học sinh chuẩn bị bài sau.
HSTL
HSTL
HS để đồ dùng lên bàn
HS lắng nghe
HS quan sát
HSTL
HSTL
HSTL
2 HSTL
HS lắng nghe và ghi nhớ
HS quan sát
HSTL
HS quan sát cách vẽ lọ hoa
HS quan sát gv làm mẫu
HS quan sát và học tập
HS thực hành
HS nhận xét
+Vẽ hình
+Vẽ màu
 Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009
 Luyện tập chung
I. Mục tiêu : Biết đếm, so sỏnh, thứ tự cỏc số từ 0 đến 10 ; biết làm tớnh cộng , trừ cỏc số trong phạm vi 10 ; viết được phộp tớnh thớch hợp với túm tắt bài toỏn .
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV : Bộ đồ dùng dạy toán 1 .
	2. HS : Bộ TH toán 1 .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
1. ổn định tổ chức : 
2. Kiểm tra bài cũ :
GVcho HS làm bảng con :
 10 - 3 = 4 + 6 = 
 1 + 9 = 10 - 4 = 
- GV nhận xét .
3. Bài mới : 
a. HĐ1 : - GV cho HS thực hiện trên thanh cài .
 4 + 5 + 1 = 
 10 - 2 - 4 = 10 - 10 + 2 = 
b. HĐ 2 : Thực hành 
* GV cho HS thực hiện bài tập 1 , 2, 3(cột 4 ,5, 6, 7 ), 4 , 5 , (88 ) - SGK
 - cho HS nêu yêu cầu bài toán 
 - cho HS làm bài vào SGK 
 - nhận xét - sửa sai 
Bài 5:Cho HS nêu yêu cầu 
- Cả 2 phần a , b GV hỏi :
- Bài toán cho bết gì ? 
- Bài toán hỏi gì ? 
- Ta làm phép tính gì ?
- HS hát 1 bài 
- HS làm – nêu kết quả : 7 , 10 , 10 , 6 
- Nhận xét 
- thực hiện trên thanh cài .
- Nêu kết quả :
4 + 5 + 1 = 10 , 10 – 2 – 4 = 4
10 – 10 + 2 = 2
- thực hiện vào SGK
- Đổi vở chữa bài .
- lần lượt trả lời các câu hỏi . 
- nêu kết quả - nhận xét
5 + 3 = 8
7 – 3 = 4
4. Các HĐ nối tiếp : 
a. Trò chơi : HS lên bảng thi đọc tiếp sức bảng cộng, trừ trong phạm vi 10. 
	b. GV nhận xét giờ.
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài 
Học vần 
SGK: 46, SGV: 87
Bài 68 : ot - at 
Mục tiêu: Đọc được : ot , at ,tiếng hút , ca hỏt , từ và đoạn thơ ứng dụng .
Viết được : ot , at , tiếng hút , ca hỏt .
Luyện núi từ 2 - 4 cõu theo chủ đề : Gà gỏy , chim hút , chỳng em ca hỏt .
II. Thiết bị dạy học:
1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói
2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
1. ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
3. Giảng bài mới :
 * Tiết 1 : a. GT bài :
- GV treo tranh minh hoạ cho HS quan sát 
 b. Dạy vần 
+ Nhận diện vần : ot
. GV cho HS so sánh vần om và ot 
. Đánh vần :
 GV HD đánh vần : ot = o - tờ - ot
GV HD đánh vần từ khoá : hót , tiếng hót .
GV nhận xét cách đánh vần , đọc trơn của HS
 c. Dạy viết :
- GV viết mẫu : ot ( lưu ý nét nối giữa o và t )
 .hót : lưu ý nét nối giữa h và ot 
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS .
+ Nhận diện vần : at ( tương tự như vần ot ) 
 GV cho HS so sánh vần o

Tài liệu đính kèm:

 • docGiao an 1 tuan 16.doc