Giáo án lớp 1 tuần 15 (tiết 3)

-- Nêu được lợi ích của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp .

- Nêu được những việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

- Hiểu : giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của HS.

- Thực hiện giữ gìn trường lớp sạch đẹp .

- HS khá giỏi : Biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

- GD- VSMT : Tham gia và nhắc nhở mọi người giữ gìn trường lớp sạch đẹp làm môi trường lớp học trong lành , sạch đẹp , góp phần bảo vệ môi trường .

 

doc 49 trang Người đăng haroro Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 201Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 tuần 15 (tiết 3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 viết mắc không quá 5 lỗi chính tả 
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
 - Kieåm tra caùc töø hoïc sinh maéc loãi ôû tieát hoïc tröôùc. Giaùo vieân ñoïc .
-Nhaän xeùt.
2. Daïy baøi môùi : 
A - Giôùi thieäu baøi.
B -Höôùng daãn taäp cheùp.
+ Noäi dung ñoaïn cheùp.
-Tröïc quan : Baûng phuï.
-Giaùo vieân ñoïc maãu baøi taäp cheùp .
-Tìm nhöõng caâu noùi leân nhöõng suy nghó cuûa ngöôøi em ?
+ Höôùng daãn trình baøy .
-Ñoaïn vaên coù maáy caâu ?
-Suy nghó cuûa ngöôøi em ñöôïc ghi vôùi nhöõng daáu caâu naøo ?
-Nhöõng chöõ naøo vieát hoa ?
+ Höôùng daãn vieát töø khoù. Gôïi yù cho HS neâu töø khoù.
-Ghi baûng. Höôùng daãn phaân tích töø khoù.
-Xoaù baûng, ñoïc cho HS vieát baûng.
+ Cheùp baøi.
-Theo doõi, nhaéc nhôû caùch vieát vaø trình baøy.
-Soaùt loãi . Chaám vôû, nhaän xeùt.
C -Baøi taäp.
Baøi 2 : Yeâu caàu gì ?
-Höôùng daãn söûa.
-Nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng 
Baøi 3 : Yeâu caàu gì ?
-GV : Choïn BTa laøm vaøo baûng con.
-Nhaän xeùt, chænh söûa nhöõng baûng vieát sai.
-Choát lôøi giaûi ñuùng 
3.Cuûng coá : 
 - Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS taäp cheùp vaø laøm baøi taäp ñuùng.
- Daën doø – Söûa loãi.
-HS neâu caùc töø vieát sai.
-3 em leân baûng vieát : Keõo caø keõo keït, vöông vöông, laën loäi.Vieát baûng con.
-1-2 em nhìn baûng ñoïc laïi.
-Anh mình coøn phaûi nuoâi vôï con  coâng baèng..
-4 caâu.
-Suy nghó cuûa ngöôøi em ñöôïc ñaët trong ngoaëc keùp, ghi sau daáu hai chaám.
-HS neâu : Ñeâm, Anh, Neáu, Nghó.
-HS neâu caùc töø khoù : nghó, nuoâi, coâng baèng.
-Vieát baûng .
-Nhìn baûng cheùp baøi vaøo vôû.
-Tìm 2 töø coù tieáng chöùa vaàn ai, 2 töø coù tieáng chöùa vaàn ay. 
- 3-4 em leân baûng.
-Lôùp laøm nhaùp.
-Tìm caùc töø chöùa tieáng baét ñaàu baèng s/x.
-HS laøm baûng con 
-Giô baûng.
-Söûa loãi moãi chöõ sai söûa 1 doøng.
RÚT KINH NGHIỆM 
.
THỦ CÔNG
GẤP , CẮT , DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM XE ĐI NGƯỢC CHIỀU ( Tiết 1 ) 
I- MỤC TIÊU 
- Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều 
- Gấp , cắt , dán được biển báo giao thong cấm xe đi ngược chiều . Đường cắt có thể mấp mô. Có thể làm biển báo có kích thước to hoặc bé hơn kích thước GV hướng dẫn .
- Với HS khéo tay : Gấp, cắt , dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều . Đường cắt ít mấp mô . Biển báo cân đối .
II- CHUẨN BỊ
- Biển báo cắt hoàn chỉnh . Quy trình các bước 
- HS : giấy , kéo , hồ 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
GV
HS
1- KTBC
2- BÀI MỚI 
A- GTB 
B- HD các em quan sát và nhận xét 
- Cho các em xem hình mẫu 
- Sau đó GV nêu : hình dáng, kích thước , màu sắc và tác dụng của biển báo.
C- GV hướng dẫn mẫu 
 - Treo tranh quy trình cho các em xem , GV hướng dẫn các em 
+ Bước 1 : Gấp , cắt , dán biển báo cấm xe đi ngược chiều 
- Gấp , cắt , dán hình tròn màu đỏ từ hình vuông có cạnh là 6 ô
- Cắt hình chữ nhật màu trắng chiều dài 4ô, rộng 1ô
- Cắt HCN màu khác có chiều dài 10ô , rộng 1 ô làm chân biển báo.
+ Bước 2 : Dán biển báo giao thong cấm xe đi ngược chiều 
- Dán chân biển bào vào tờ giấy trắng H1
- Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo khoảng nữa ô H2
- Dán HCN màu trắng vào giữa hình tròn H3
- Cho 1 – 2 em lên thực hành mẫu 
3- Củng cố - dặn dò 
- Về các em tập thực hành cắt 
- Nhận xét tiết học 
Các em quan sát và nhận xét 
HS theo dõi 
- 2 em lên thực hành 
RÚT KINH NGHIỆM 
..
LUYỆN TẬP TOÁN
LUYỆN TẬP BÀI : TÌM SỐ TRỪ 
I/ MUÏC TIEÂU : Giúp học sinh củng cố 
- Biết tìm x trong các bài tập dạng : a – x = b ( với a, b là các số không quá 2 chữ số ) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính ( Biết cách tìm số trừ khi biết số bị trừ và hiệu )
- Nhận biết số bị trừ , số trừ và hiệu 
-Biết giải toán tìm số trừ chưa biết 
- Bài tập cần làm : Bài 1 ( cột 1, 3 ) ; Bài 2 ( cột 1 , 2 ,3 ) ; Bài 3 .
- Học sinh khá, giỏi làm hết 
II/ CHUAÅN BÒ : HS : Saùch, vôû BT, baûng con, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
GV
HS
1-KTBC
2 – BÀI MỚI 
A- GTB: GV Nêu mục dích , yêu cầu tiết học
B - Luyeän taäp .
Baøi 1 : Làm cột 1 ,3 ( HS khá , giỏi làm hết )
- Yeâu caàu gì ?
-Muoán tìm soá tröø chöa bieát ta laøm gì ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 2 : Làm cột 1,2,3 (HS khá, giỏi làm hết )
-Baøi toaùn yeâu caàu gì ?
-OÂ thöù nhaát yeâu caàu tìm gì ?
-Muoán tìm hieäu ta laøm nhö theá naøo ?
-OÂ thöù hai yeâu caàu tìm gì “
- Muoán tìm soá tröø ta laøm theá naøo ?
- OÂ cuoái yeâu caàu tìm gì ?
- Muoán tìm soá bò tröø ta laøm nhö theá naøo ?
- GV kể bảng và gọi HS lên làm 
- Theo dõi giúp các em TB, yếu làm 
-Keát luaän, cho ñieåm.
Baøi 3 : Goïi 1 em ñoïc ñeà.
-Baøi toaùn cho bieát gì ?
Bài toán hỏi gì ?
- Muốn biết có bao nhiêu HS chuyển đến lớp khác các em làm như thế nào 
- Cho các em làm VBT , 1 em làm bảng 
( GV theo dõi giúp các em yếu làm )
- Nhận xét , chữa bài 
3- Củng cố - dặn dò 
 Nhận xét tiết học
- Tìm soá tröø.
-Laây soá bò tröø tröø ñi hieäu.
-3 em ean baûng laøm. Lôùp laøm vôû,
-Nhaän xeùt.
-Tìm hieäu, soá bò tröø, soá tröø .
-Tìm hieäu.
-Laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø.
-Tìm soá tröø.
-Laáy soá bò tröø tröø ñi hieäu.
-Tìm soá bò tröø.
-Laáy hieäu coäng soá tröø.
- HS làm bảng , lớp làm VBT bằng bút chì 
Soá bò tröø
64
59
76
86
94
Soá tröø
28
39
54
47
48
Hieäu
36
20
22
39
46
-1 em ñoïc ñeà.
- Lớp 2D có 38 HS ; chuyển đi ? lớp khác còn lại 30 học sinh 
- Chuyển đi bao nhiêu học sinh 
- Ta làm tính trừ 
- Lớp làm VBT , 1 em làm bảng 
- Nhận xét 
Giải
Số HS chuyển đến lớp khác là :
38 – 30 = 8 ( học sinh )
Đáp số : 8 học sinh
RÚT KINH NGHIỆM 
..
HDLT
LT CHÍNH TẢ BÀI :HAI AH EM
I- MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố 
- Hướng dẫn cho các em tìm từ chưa tiếng có vần ay / ai và tiếng có âm đầu s / x ; ât / âc
- Viết lại các từ viết sai ở bài chính tả . 
- Viết 2-4 câu ( GV chọn )
II- CHUẨN BỊ : Bảng con , vở luyện viết 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 1- KTBC
 2- BÀI MỚI
a- GTB : GV nêu mục đích, yêu cầu
b- Hướng dẫn cho các em tìm các từ như ở y/c
 - Cho các em làm
- Gọi HS trình bày
 - Giáo viên nhận xét
c – Luyện viết từ khó 
 - Cho các em nêu lại các từ khó vừa viết sai ở bài chính tả
- GV đọc cho các em viết bảng con 
 - GV nhận xét
 - Cho các em đọc
d- Viết 2- 4 câu
 GV đọc cho HS viết ( GV chọn 2-4 câu đọc cho các em viết )
 - Chấm 4 – 5 bài , nhận xét
3 – CỦNG CỐ - DẶN DÒ
 Nhận xét giờ học
- Học sinh làm vào vở tập chép, 6 em viết vào bảng nhóm .
- 6 em lên trình bày
- Lớp nhận xét
- Cả lớp đồng thanh
- Nhiều em nêu ( 3- 4 HS yếu nêu ), lớp nhận xét
- Nhiều em nêu
- HS viết bảng con , lần lượt từng em lên bảng viết ( HS trung bình ,yếu viết)
 - Lớp nhận xét - Học sinh đọc cá nhân , đồng thanh
- HS viết vào vở
RÚT KINH NGHIỆM
.Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2009
TẬP ĐỌC
BÉ HOA 
I/ MUÏC TIEÂU :
•-Ñoïc löu loaùt toaøn baøi. Ngaét nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø daøi. Đọc rõ thư của bé Hoa trong bài 
 - Hiểu nội dung : Hoa rất yêu thương em , biết chăm sóc em và giúp đỡ bố mẹ ( Trả lời các câu hỏi trong SGK )
II/ CHUAÅN BÒ :
Tranh “Beù Hoa” ( SGK )
Saùch Tieáng vieät.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ :
 -Goïi 3 em ñoïc baøi Hai anh em.
-Theo em ngöôøi em theá naøo laø coâng baèng ?
-Ngöôøi anh ñaõ nghó vaø laøm gì ?
-Caâu chuyeän khuyeân em ñieàu gì?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi : 
A - Giôùi thieäu baøi.
-Tröïc quan : Tranh ( SGK )
-Hoûi ñaùp : Böùc tranh veõ caûnh gì ?
-Muoán bieát chò vieát thö cho ai vaø vieát nhöõng gì chuùng ta cuøng tìm hieåu qua baøi “Beù Hoa”
B -Luyeän ñoïc.
-Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi (chuù yù gioïng tình caûm nheï nhaøng. Böùc thö ñoïc nhö lôøi troø chuyeän taâm tình.
-Höôùng daãn luyeän ñoïc.
Ñoïc töøng caâu ( Ñoïc töøng caâu)
-Luyeän ñoïc töø khoù :
Ñoïc töøng ñoaïn :
-Baûng phuï : Höôùng daãn luyeän ñoïc caâu :
- Gọi HS đọc các từ chú giải 
Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
- Chia đoạn 
-Baây giôø  ru em nguû.
-Ñeâm nay  töøng neùt chöõ.
-Boá aï!  boá nheù.
+ Thi đọc giữa các nhóm .
C - Tìm hieåu baøi.
-Em bieát nhöõng gì veà gia ñình Hoa?
-Em Nuï coù nhöõng neùt gì ñaùng yeâu ?
-Tìm nhöõng töø ngöõ cho thaáy Hoa raát yeâu em beù ? ( HS khá , giỏi trả lời )
-Hoa ñaõ laøm gì giuùp meï ?
-Hoa thöôøng laøm gì ñeå ru em ?
-Trong thö göûi boá Hoa keå chuyeän gì vaø mong öôùc ñieàu gì ?
- Qua bài này các em thấy Hoa là người như thế nào ?
D- Luyện đọc lại 
- Gọi học sinh đọc bài 
- Thi đọc 
-Nhaän xeùt, cho điểm 
- Tuyên dương
3.Cuûng coá : 
-Beù Hoa ngoan nhö theá naøo ?
-ÔÛ nhaø em ñaõ laøm gì ñeå giuùp ñôõ boá meï ?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-3 em ñoïc vaø TLCH.
-Ngöôøi chò ngoài vieát thö beân caïnh ngöôøi em ñaõ nguû say.
-Beù Hoa.
-Theo doõi ñoïc thaàm.
-1 em ñoïc laàn 2.
-
HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu
-HS luyeän ñoïc caùc töø ngöõ: Nuï, laém, lôùn leân, naén noùt, ngoan, ñöa voõng.
-HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn.
Hoa yeâu em/ vaø raát thích ñöa voõng/ ru em nguû.//
-Ñeâm nay,/ Hoa haùt heát caùc baøi haùt/ maø meï vaãn chöa veà.//
-HS luyeän ñoïc caâu, lôùp theo doõi nhaän xeùt.
- 2 em đọc 
-Chia nhoùm: ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm
-Thi ñoïc giöõa ñaïi dieän caùc nhoùm
-Ñoïc thaàm. 
-Gia ñình Hoa coù 4 ngöôøi : Boá Hoa ñi laøm xa, meï Hoa, Hoa vaø em Nuï môùi sinh ra.
-Moâi ñoû hoàng, maét môû to ñen laùy.
-Cöù nhìn maõi, yeâu em, thích ñöa voõng ru em nguû.
-Ru em nguû vaø troâng em giuùp meï.
-Haùt.
-Hoa keå em Nuï raát ngoan, Hoa haùt heát caùc baøi haùt ru em vaø mong boá veà ñeå boá daïy theâm nhieàu baøi haùt nöõa.
-Coøn beù maø bieát giuùp meï vaø raát yeâu em beù.
-2 em ñoïc baøi.
- 2 – 4 em thi đọc 
- Lớp nhận xét 
-Bieát giuùp meï vaø yeâu em beù.
-HS keå ra.
RÚT KINH NGHIỆM
..
TOÁN
ĐƯỜNG THẲNG 
I/ MUÏC TIEÂU :
- Nhận dạng được và gọi đúng tên đoạn thẳng , đường thẳng .
- Biết vẽ đoạn thẳng, đường thẳng qua hai điểm bằng thước và bút 
- Biết ghi tên đường thẳng 
- Bài tập cần làm : Bài 1 
- Học sinh khá, giỏi làm hết 
II/ CHUAÅN BÒ :
 Thöôùc thaúng.
Saùch, vôû BT, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ :
-Ghi : 56 – x = 22 100 – x = 48
-Neâu caùch ñaët tính vaø tính, tìm x.
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi.
B - Ñöôøng thaúng vaø ba ñieåm thaúng haøng.
+ Giôùi thieäu ñöôøng thaúng AB.
-GV chaám leân baûng 2 ñieåm. Yeâu caàu hoïc sinh leân baûng ñaët teân 2 ñieåm vaø veõ ñoaïn thaúng ñi qua 2 ñieåm.
-Em vöøa veõ ñöôïc hình gì ?
-GV : Ñeå veõ ñöôïc ñoaïn thaúng AB tröôùc heát ta chaám 2 ñieåm A vaø B, duøng buùt vaø thöôùc thaúng noái ñieåm A ñeán ñieåm B ta ñöôïc ñoaïn thaúng AB.
-Vieát baûng :”Ñoaïn thaúng AB”
-GV : löu yùNgöôøi ta thöôøng kí hieäu teân ñieåm baèng chöõ caùi in hoa neân khi vieát teân ñoaïn thaúng cuõng duøng chöõ caùi in hoa nhö AB
-GV höôùng daãn hoïc sinh nhaän bieát ban ñaàu veà ñoaïn thaúng : Duøng buùt vaø thöôùc keùo daøi ñoaïn thaúng veà hai phía, ta ñöôïc ñöôøng thaúng AB vaø vieát laø ñöôøng thaúng AB.
+ Giôùi thieäu 3 ñieåm thaúng haøng.
-GV chaám 3 ñieåm A,B,C treân baûng (chuù yù ñieåm C sao cho cuøng naèm treân ñöôøng AB).
-GV neâu : Ba ñieåm A,B,C cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng, ta noùi A,B,C laø ba ñieåm thaúng haøng.
-GV chaám moät ñieåm D ôû ngoaøi ñöôøng thaúng vöøa veõ, em coù nhaän xeùt gì ?
-Taïi sao ?
C - Luyeän taäp.
Baøi 1 : Yeâu caàu HS töï veõ vaøo vôû.
- Cho các em vẽ vào vở 
- GV hướng dẫn và theo dõi giúp các em yếu vẽ 
Baøi 2 : KK học sinh khá , giỏi làm 
- Yeâu caàu gì ?
-Ba ñieåm thaúng haøng laø 3 ñieåm nhö theá naøo ?
-GV höôùng daãn HS duøng thöôùc ñeå kieåm tra.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Cuûng coá : 
- Veõ 1 ñoaïn thaúng, 1 ñöôøng thaúng, chaám 3 ñieåm thaúng haøng vôùi nhau.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën doø- Hoïc caùch veõ ñoaïn thaúng, ñöôøng thaúng.
-2 em leân baûng laøm.
-Baûng con.
-Ñöôøng thaúng.
-1 em leân baûng thöïc hieän.
-Veõ ñoaïn thaúng AB. Lôùp veõ nhaùp.
-Vaøi em nhaéc laïi.
-1 em nhaéc laïi.
-Vaøi em nhaéc laïi : Keùo daøi maõi ñoaïn thaúng AB veà hai phía, ta ñöôïc ñöôøng thaúng AB.
-Theo doõi.
- Vaøi em nhaéc laïi :Ba ñieåm A,B,C cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng, ta noùi A,B,C laø ba ñieåm thaúng haøng.
HS neâu nhaän xeùt : ba ñieåm A,B,D khoâng cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng naøo, neân ba ñieåm A,B,D khoâng thaúng haøng.
-Vì ba ñieåm A,B,D khoâng cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng.
-Töï veõ, ñaët teân.
- 3 em vẽ bảng 
- Nhận xét 
-Neâu teân 3 ñieåm thaúng haøng.
-Laø 3 ñieåm cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng.
-HS laøm baøi.
-HS duøng thöôùc ñeå kieåm tra.
A/3 ñieåm O,M,N thaúng haøng.
3 ñieåm O,P,Q thaúng haøng.
B/3 ñieåm B,O,D thaúng haøng.
3 ñieåm A,O,C thaúng haøng.
-1 em thöïc hieän.
RÚT KINH NGHIỆM
.
TẬP VIẾT
CHỮ HOA : N
I/ MUÏC TIEÂU : 
Viết đúng chữ hoa N ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) ; chữ và câu ứng dụng : Nghĩ ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ), Nghĩ trước nghĩ sau ( 3 lần )
II/ CHUAÅN BÒ :
- GV : Maãu chöõ N hoa. Baûng phuï : Nghó, Nghó tröôùc nghó sau.
 - HS :Vôû Taäp vieát, baûng con.
 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Kieåm tra vôû taäp vieát cuûa moät soá hoïc sinh.
-Cho hoïc sinh vieát chöõ M, Mieäng vaøo baûng con.
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi :
A - Giôùi thieäu baøi : Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc.
B Höôùng daãn vieát chöõ hoa.
+ Quan saùt soá neùt, quy trình vieát :
-Chöõ N hoa cao maáy li ?
-Chöõ N hoa goàm coù nhöõng neùt cô baûn naøo ?
-Vöøa noùi vöøa toâ trong khung chöõ : Chöõ M goàm3 neùt cô baûn : neùt moùc ngöôïc traùi, thaúng xieân vaø moùc xuoâi phaûi.
 + Cachs viết 
 Neùt 1 :Ñaët buùt treân ñöôøng keû 2, vieát neùt moùc ngöôïc traùi töø döôùi leân, löôïn sang phaûi, DB ôû ÑK 6.
 Neùt 2 : töø ñieåm DB cuûa neùt 1, ñoåi chieàu buùt, vieát moät neùt thaúng xieân xuoáng ÑK 1.
 Neùt 3 : töø ñieåm DB cuûa neùt 2, ñoåi chieàu buùt, vieát moät neùt moùc xuoâi phaûi leân ÑK 6, roài uoán cong xuoáng ÑK 5.
-Quan saùt maãu vaø cho bieát ñieåm ñaët buùt ?
-Giaùo vieân vieát maãu (vöøa vieát vöøa noùi).
+ Vieát baûng :
-Yeâu caàu HS vieát 2 chöõ N vaøo baûng.
+ Vieát cuïm töø öùng duïng :
-Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc cuïm töø öùng duïng.
 Quan saùt vaø nhaän xeùt :
-Nghó tröôùc nghó sau theo em hieåu nhö theá naøo ?
 GV Neâu : Cuïm töø naøy coù nghóa laø phaûi suy nghó chín chaén tröôùc khi laøm.
-Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm nhöõng tieáng naøo ?
-Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø “Nghó tröôùc nghó sau”ø nhö theá naøo ?
-Caùch ñaët daáu thanh nhö theá naøo ?
-Khi vieát chöõ Nghó ta noái chöõ N vôùi chöõ g nhö theá naøo?
-Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö theá naøo ?
 Vieát baûng.
C - Vieát vôû: GV Höôùng daãn vieát vôû.
-Chuù yù chænh söûa cho caùc em.
 1 doøng chữ N cỡ vừa 
 1 doøng chữ N cỡ nhỏ
 1 doøng tiếng Nghĩ cỡ vừa 
 1 doøng tiếng Nghĩ cỡ nhỏ 
 3 lần ( Học sinh TB , yếu viết 1 lần )
+ Chấm bài : Chấm 5 – 6 bài nhận xét 
3.Cuûng coá : 
- Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh.
-Khen ngôïi nhöõng em coù tieán boä. 
 -Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën doø : Hoaøn thaønh baøi vieát .
-Noäp vôû theo yeâu caàu.
-2 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con.
-Cao 5 li.
-Chöõ M goàm 3 neùt cô baûn : neùt moùc ngöôïc traùi, thaúng xieân vaø moùc xuoâi phaûi.
-3- 5 em nhaéc laïi.
-2ø-3 em nhaéc laïi.
-Caû lôùp vieát treân khoâng.
-Vieát vaøo baûng con N – N.
-Ñoïc : N.
-2-3 em ñoïc : Nghó tröôùc nghó sau.
-Quan saùt.
-1 em neâu : Suy nghó kó tröôùc khi laøm.
-1 em nhaéc laïi.
-4 tieáng : Nghó, tröôùc, nghó, sau.
-Chöõ N, g, h cao 2,5 li, t cao 1, 5 li, r, s cao 1,25 li, caùc chöõ coøn laïi cao 1 li.
-Daáu ngaõ ñaët treân i trong chöõ Nghó, daáu saéc treân öô trong chöõ tröôùc. 
-N vaø g giöõ moät khoaûng caùch vöøa phaûi vì 2 chöõ caùi naøy khoâng coù noái neùt vôùi nhau.
-Baèng khoaûng caùch vieát 1ù chöõ caùi o.
-Baûng con : N – Nghó.
-Vieát vôû.
-Vieát baøi nhaø
RÚT KINH NGHIỆM 
.Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2009
TOÁN
LUYỆN TẬP
I/ MUÏC TIEÂU :
- Thuộc bảng trừ đã học để tính nhẩm .
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết tìm số bị trừ , số trừ . 
- Bài tập cần làm : Bài 1 , Bài 2 ( cột 1 , 2, 5 ) , Bài 3 
- Học sinh khá , giỏi làm hết 
 II/ CHUAÅN BÒ : Saùch toaùn, vôû BT, baûng con, nhaùp.
 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Goïi 2 em leân baûng :
-Veõ 2 ñöôøng thaúng ñi qua 2 ñieåm cho tröôùc A,B vaø neâu caùch veõ.
-Veõ ñöôøng thaúng ñi qua 2 ñieåm cho tröôùc C,D vaø chaám ñieåm E sao cho E thaúng haøng vôùi C vaø D.
-Theá naøo laø 3 ñieåm thaúng haøng?
 -Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi : 
A- GTB 
B - Luyeän taäp.
Baøi 1 : Yeâu caàu gì ?
- Nhận xét , tuyên dương
Baøi 2 : Làm cột 1 , 2 , 5 ( HS khá , giỏi làm hết )
-Yeâu caàu gì ?
-Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính ?
-Nhaän xeùt.
Baøi 3: Yeâu caàu gì ? .
- x trong yù a,b laø gì trong pheùp tröø ?
-Muoán tìm soá tröø ta laøm theá naøo ?
-GV vieát yù c leân baûng : x laø gì trong pheùp tröø ?
-Muoán tìm soá bò tröø ta laøm theá naøo ?
-Nhaän xeùt.
Baøi 4 : KK học sinh khá, giỏi làm 
- Yeâu caàu HS neâu caùch veõ vaø töï veõ.
-Neáu baøi yeâu caàu veõ ñoaïn thaúng MN thì ta noái nhö theá naøo ?
-Veõ ñoaïn thaúng MN coù gì khaùc so vôùi ñöôøng thaúng MN ?
-Phaàn b yeâu caàu gì ?
-Ta veõ ñöôïc nhieàu ñöôøng thaúng ñi qua O khoâng ?
-Phaàn c yeâu caàu gì ?
-Keå teân caùc ñoaïn thaúng coù trong hình ?
-Moãi ñoaïn thaúng ñi qua maáy ñieåm ?
-Yeâu caàu HS veõ ñöôøng thaúng.
-Ta coù maáy ñöôøng thaúng ? Ñoù laø nhöõng ñöôøng thaúng naøo ?
3.Cuûng coá : 
-Veõ ñoaïn thaúng AB, ñöôøng thaúng AB.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.-Tuyeân döông, nhaéc nhôû.
- Daën doø, xem laïi baøi ñöôøng thaúng – ñoaïn thaúng.
-2 em leân baûng :
-Veõ ñöôøng thaúng ñi qua 2 ñieåm A,B
-Veõ ñöôøng thaúng ñi qua 2 ñieåm C,D, chaám ñieåm E thaúng haøng vôùi C,D.
-Laø 3 ñieåm cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng.
-Luyeän taäp.
-Nhaåm vaø ghi keát quaû.
-Moãi HS noái tieáp nhau baùo caùo keát quaû.
-Ñaët tính vaø tính.
-5 em leân baûng, moãi em laøm 2 baøi.
-Nhaän xeùt veà caùch ñaët tính vaø tính.
74 38 80
 -29 -9 -23
 45 29 57 .
-Tìm x.
-Laø soá tröø.
-Laáy soá bò tröø tröø ñi hieäu.
-2 em leân baûng. Lôùp laøm vôû.
32 - x = 18 20 – x = 2
 x = 32 – 18 x = 20 – 2
 x = 14 x = 18
-Nhaän xeùt.
-x laø soá bò tröø.
-Laáy hieäu coäng soá tröø.
-1 em leân baûng. Lôùp laøm vôû.
x – 17 = 25
 x = 25 + 17
 x = 42
-Veõ ñöôøng thaúng ñi qua 2 ñieåm MN.
-Ñaët thöôùc sao cho 2 ñieåm M,N ñeàu naèm treân meùp thöôùc.
-Ñoaïn thaúng : noái töø M ñeán N. Ñöôøng thaúng phaûi keùo daøi veà 2 phía MN.
-Veõ ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm O.
-1 em neâu caùch veõ.
-Veõ vaøo vôû 
-Raát nhieàu.
-Veõ ñöôøng thaúng ñi qua 2 trong 3 ñieåm A,B,C.
-Thöïc hieän noái.
-Ñoaïn AB, BC, CA.
-Ñi qua 2 ñieåm.
-Thöïc haønh veõ ñöôøng thaúng.
-Ta coù 3 ñöôøng thaúng ñoù laø : ñöôøng thaúng AB, BC, CA.
-1 em leân baûng veõ.
RÚT KINH NGHIỆM 
..
TẬP ĐỌC
BÁN CHÓ 
I/ MUÏC TIEÂU :
- Đọc đúng , rõ rang toàn bài ; biết nghỉ hơi sau sau các dấu chấm , dấu phẩy , giữa các cụm từ .
- Hiểu tính hài hước của truyện : Bé Giang muốn bán bớt chó con , nhưng cách bán chó của Giang lại làm cho số con vật tăng lên .( Trả lời các câu hỏi trong SGK )
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Tranh minh hoïa : Baùn choù ( SGK )
2.Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
 - Goïi 2 em ñoïc baøi Beù Hoa.
-Em Nuï coù nhöõng neùt ñaùng yeâu naøo ?
-Hoa vieát thö cho boá keå veà ñieàu gì vaø coù mong öôùc gì 
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi :
A - Giôùi thieäu baøi.
Hoûi : Böùc tranh veõ caûnh gì ?
-Taïi sao nhaø caäu beù laïi coù nhieàu choù meøo ? chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi.
B - Luyeän ñoïc.
-GV ñoïc maãu laàn 1 (gioïng hoùm hænh, chín chaén, ngaïc nhieân, hoàn nhieân, ngaây thô)
-Höôùng daãn phaùt aâm töø khoù, deã laãn, giaûi nghóa töø.
+ Ñoïc töøng caâu :
-Nuoâi sao cho xueå laø gì ?
+ Ñoïc töøng ñoaïn : Chia 2 ñoaïn 
Ñoaïn 1 : töø ñaàu ñeán bôùt ñi.
Ñoaïn 2 : phaàn coøn laïi.
-Höôùng daãn ngaét nhòp .
+ Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
+ Thi ñoïc trong nhoùm.	
-Nhaän xeùt.
C- Tìm hieåu baøi.
-Caâu chuyeän xaûy ra ôû nhaø ai ?
-Caâu chuyeän xoay quanh vaán ñeà naøo ?
-Vì sao boá muoán cho bôùt con choù ñi ?
-Hai chò em Giang baøn nhau nhö theá naøo ?
-Hình aûnh naøo cho thaáy Giang raát mong chò veà ñeå khoe ?
-Giang ñaõ baùn choù nhö theá naøo ?
-Sau khi baùn choù soá vaät nuoâi trong nhaø Giang thay ñoåi ra sao ?
-Neáu laø chò Lieân em seõ noùi gì vôùi Giang ?
C- Luyện đọc lại 
- Cho các em phân vai đọc 
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Cuûng coá : 
- Qua bài này các em thấy bé Giang là một người như thế nào ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Daën doø- Taäp ñoïc baøi.
-2 em ñoïc “Beù Hoa” vaø TLCH.
-Böùc tranh veõ hai chò em ñang beá raát nhieàu meøo, xung quanh coù raát nhieàu choù con.
-Baùn choù.
-Theo doõi, ñoïc thaàm.1 em ñoïc.
-HS noái tieáp ñoïc töøng caâu , phaùt hieän ra caùc töø khoù.
-Luyeän ñoïc töø khoù : Lieân, nuoâi nhöõng saùu con, nhieàu, khoâng xueå.
-Nuoâi sao cho xueå laø khoâng nuoâi noåi taát caû.
-Chia nhoùm ñoïc töøng ñoaïn :
-HS luyeän ñoïc caùc caâu :
-Choù nhaø Giang ñeû nhöõng saùu con. Nhieàu choù con quaù/ nhaø mình nuoâi sao cho xueå.
-Hai möôi ngaøn ñoàng ?
-Ñaïi dieän nhoùm ñoïc töøng ñoaïn.
- HS noái tieáp nhau thi ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm
-Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm (CN)
-Ñoàng thanh.
-Nhaø Giang.
-Baùn choù.
-Vì nhaø coù nhieàu choù quaù nuoâi khoâng xueå.
-Mang baùn choù laáy tieàn. Nhöng sôï khoâng coù ai mua neân ñem cho.
-Ñôïi chò ngay ôû cöûa.
-Ñoåi moät con choù laáy hai con meøo. Ñònh giaù moãi con meøo möôøi ngaøn ñoàng.
- Soá vaät nuoâi trong nhaø Giang taêng leân vì bôùt moät con choù laïi taêng theâm hai con meøo.
-Em toâi ngoác quaù! Ai l

Tài liệu đính kèm:

  • docKEHOACHDHOCT15.doc