Giáo án Lớp 1 - Tuần 15 - Năm học 2012-2013 - Phạm Thị Thanh Nguyệt

Học vần

ăm- âm

 I.Mụctiêu:

- Đọc được : ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm ; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được : ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm.

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Thứ, ngày, tháng năm.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh họa cho từ và câu ứng dụng, tranh luyện nói

III. Các hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1/ Ổn định :

2/ Kiểm tra bài cũ:

- Học sinh đọc trang trái ?

- Học sinh đọc trang phải ?

- Đọc cả 2 trang

 -Viết: chòm râu, đom đóm, quả trám, trái cam.

- Nhận xét : Ghi điểm

 3/ Bài mới:

HĐ 1: Giới thiệu bài:

Hôm nay, cô và các em học 2 vần mới đó là vần : ăm– âm

Giáo viên ghi tựa

Hẹ 2: Dáy vần:

 * Dạy vần ăm

- Đọc mẫu

- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ăm

- Hươơơơơơơơớng dẫn HS đánh vần : á - mờ - ăm

- Yêu cầu HS cài tiếng tằm.

- GV ghi bảng : tằm

- Tiếng tằm có vần mới học là vần gì ?

- GV tô màu vần ăm

- Hươơơơơơơơơớng dẫn HS đánh vần, đọc trơn

- Cho HS quan sát tranh

- Chúng ta có từ khóa: nuôi tằm (ghi bảng)

- Hươơơơơơơớng dẫn HS đánh vần và đọc từ khóa

- GV chỉnh sửa cách đánh vần, cách đọc cho HS

- Đọc theo sơ đồ

* Dạy vần âm ( tươơơơơơơng tự )

- So sánh ăm và âm ?

- Đọc cả bài trên bảng

*Giải lao

Hẹ 3:Hươơơơơơơơơớng dẫn đọc từ ứng dụng

- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ăm, âm.

- Nêu cấu tạo một số tiếng, đọc đánh vần tiếng, đọc trơn cả từ.

- GV đọc mẫu

- Giảng nội dung từ

- Gọi HS đọc cả bài trên bảng

Hẹ 4: Hươơơơơơơớng dẫn viết

- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lơơơơơơưu ý HS nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở các tiếng.

- Yêu cầu HS viết bảng con

- GV chỉnh sửa cho HS

* Trò chơi: Tìm nhanh, đúng tiếng, từ có chứa vần hôm nay học?

- Giải thích từ HS tìm đươơơơơơợc.

Tiết 2 - Luyện tập

HĐ1: Luyện đọc

a. Hươớngơơơơơơơơ dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết 1.

b. Đọc câu ứng dụng

- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh minh họa cho câu ứng dụng.

- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng

- Tìm tiếng có vần vừa học?

- Hươơơơơơơơơớng dẫn HS đọc câu ứng dụng

c. Đọc cả bài trên bảng

d. Đọc bài SGK

HĐ 2: Luyện viết

- Hươơơơơơơơơớng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.

- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho HS.

- Chấm bài, nhận xét, chữa một số lỗi HS hay mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau.

HĐ3: Luyện nói

- Nêu tên chủ đề luyện nói ?

- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý

+ Bức tranh vẽ gì ?

+ Những vật trong tranh nói lên điều gì chung ?

+ Em hãy đọc thời khoá biểu lớp em ?

+ Ngày chủ nhật em thường làm gì ?

+ Em thích nhất ngày nào trong tuần? - Haựt

-ẹoùc caự nhaõn

-Vieỏt baỷng

- Theo dõi

- HS đọc ĐT- CN

- Cài, phân tích vần ăm

- Đánh vần ĐT- CN.

- Cài và phân tích tiếng tằm

- Vần mới học là vần ăm.

- Đánh vần ĐT- CN

- Quan sát

- Đánh vần, đọc, ĐT- CN.

- HS đọc theo sơ đồ trên bảng

- Giống nhau: Kết thúc bằng m.

- Khác nhau : âm bắt đầu bằng â.

- HS đọc ĐT- CN

- Đọc thầm từ ứng dụng.

- Đánh vần, đọc ĐT- CN.

- HS theo dõi

- Đọc ĐT- cá nhân

- HS viết bảng con

- HS nối tiếp nêu tiếng, từ có chứa vần vừa học.

- Đọc ĐT - CN bài trên bảng

- HS đọc thầm

- HS chỉ bảng, đọc tiếng có vần mới .

- HS đọc trơn cả câu ứng dụng

- Đọc ĐT- CN

- HS ®äc thÇm, ®äc c¸ nh©n

- HS theo dâi.

- HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.

- Thø, ngµy, th¸ng, n¨m.

- Quan s¸t tranh, nãi trong nhãm ®«i.

- Mét sè em nãi tr¬¬¬¬¬¬¬­íc líp .

- Nh÷ng vËt trong tranh nãi vÒ thêi gian.

 

doc 26 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 10/06/2021 Lượt xem 15Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 15 - Năm học 2012-2013 - Phạm Thị Thanh Nguyệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
õ gì? Người đó đang làm gì? Tại sao bé phải cảm ơn chị? Con đã nói lời cảm ơn ai chưa? Thường khi nào thì mình phải nói lời cảm ơn?
4/ Củng cố : 
Trò chơi hái quả, thi đua tìm từ giữa các tổ.
Nhận xét. GDHS.
5/ Dặn dò:
 Về nhà học bài, viết BC, xem trước bài 61.
- Cá nhân, nhóm, lớp
- HS lên gạch chân. Đánh vần- đọc trơn.
- Viết: om, xóm, làng xóm, am, tràm, rừng tràm ( vở tập viết)
+ Thảo luận nhóm, nhóm trình bày- nhận xét, đọc
- Chơi trò chơi
- Nghe, nhớ
---------------------------
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
Học vần
ăm- âm
 I.Mụctiêu:
- Đọc được : ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm ; từ và các câu ứng dụng.
- Viết được : ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm.
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Thứ, ngày, tháng năm.
II. Đồ dùng dạy học: 
Tranh minh họa cho từ và câu ứng dụng, tranh luyện nói
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định :
2/ Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh đọc trang trái ?
- Học sinh đọc trang phải ?
- Đọc cả 2 trang 
 -Viết: chòm râu, đom đóm, quả trám, trái cam.
Nhận xét : Ghi điểm
 3/ Bài mới:
HĐ 1: Giới thiệu bài:
Hôm nay, cô và các em học 2 vần mới đó là vần : ăm– âm
Giáo viên ghi tựa 
HĐ 2: Dạy vần: 
 * D¹y vÇn ¨m 
- §äc mÉu
- Yªu cÇu HS cµi vµ ph©n tÝch vÇn ¨m 
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn : ¸ - mê - ¨m 
- Yªu cÇu HS cµi tiÕng t»m. 
- GV ghi b¶ng : t»m
- TiÕng t»m cã vÇn míi häc lµ vÇn g× ?
- GV t« mµu vÇn ¨m
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n
- Cho HS quan s¸t tranh 
- Chĩng ta cã tõ khãa: nu«i t»m (ghi b¶ng) 
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn vµ ®äc tõ khãa 
- GV chØnh sưa c¸ch ®¸nh vÇn, c¸ch ®äc cho HS 
- §äc theo s¬ ®å
* D¹y vÇn ©m ( t­¬ng tù )
- So s¸nh ¨m vµ ©m ?
- §äc c¶ bµi trªn b¶ng 
*Gi¶i lao
HĐ 3:H­íng dÉn ®äc tõ øng dơng 
GV ghi tõ øng dơng lªn b¶ng, yªu cÇu HS quan s¸t, ®äc thÇm, t×m tiÕng chøa vÇn ¨m, ©m. 
- Nªu cÊu t¹o mét sè tiÕng, ®äc ®¸nh vÇn tiÕng, ®äc tr¬n c¶ tõ.
- GV ®äc mÉu
- Gi¶ng néi dung tõ 
- Gäi HS ®äc c¶ bµi trªn b¶ng 
HĐ 4: H­íng dÉn viÕt 
- GV viÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt l­u ý HS nÐt nèi c¸c con ch÷, c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng.
- Yªu cÇu HS viÕt b¶ng con
- GV chØnh sưa cho HS
* Trß ch¬i: T×m nhanh, ®ĩng tiÕng, tõ cã chøa vÇn h«m nay häc?
- Gi¶i thÝch tõ HS t×m ®­ỵc.
TiÕt 2 - LuyƯn tËp
H§1: LuyƯn ®äc 
a. H­íng dÉn HS ®äc l¹i néi dung bµi ë tiÕt 1. 
b. §äc c©u øng dơng 
- Yªu cÇu HS quan s¸t nhËn xÐt bøc tranh minh häa cho c©u øng dơng. 
- Treo b¶ng phơ ghi c©u øng dơng
- T×m tiÕng cã vÇn võa häc? 
- H­íng dÉn HS ®äc c©u øng dơng 
c. §äc c¶ bµi trªn b¶ng
d. §äc bµi SGK 
H§ 2: LuyƯn viÕt 
- H­íng dÉn HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Quan s¸t, uèn n¾n, chØnh sưa ch÷ viÕt cho HS. 
- ChÊm bµi, nhËn xÐt, ch÷a mét sè lçi HS hay m¾c ®Ĩ c¸c em rĩt kinh nghiƯm ë bµi sau.
H§3: LuyƯn nãi 
- Nªu tªn chđ ®Ị luyƯn nãi ? 
- Yªu cÇu HS quan s¸t tranh, nãi trong nhãm theo c¸c c©u hái gỵi ý
+ Bøc tranh vÏ g× ? 
+ Nh÷ng vËt trong tranh nãi lªn ®iỊu g× chung ? 
+ Em h·y ®äc thêi kho¸ biĨu líp em ?
+ Ngµy chđ nhËt em th­êng lµm g× ?
+ Em thÝch nhÊt ngµy nµo trong tuÇn?
- Hát
-Đọc cá nhân 
-Viết bảng 
- Theo dâi
- HS ®äc §T- CN
- Cµi, ph©n tÝch vÇn ¨m
- §¸nh vÇn §T- CN.
- Cµi vµ ph©n tÝch tiÕng t»m
- VÇn míi häc lµ vÇn ¨m.
- §¸nh vÇn §T- CN
- Quan s¸t 
- §¸nh vÇn, ®äc, §T- CN.
- HS ®äc theo s¬ ®å trªn b¶ng
- Gièng nhau: KÕt thĩc b»ng m.
- Kh¸c nhau : ©m b¾t ®Çu b»ng ©.
- HS ®äc §T- CN
- §äc thÇm tõ øng dơng. 
- §¸nh vÇn, ®äc §T- CN.
- HS theo dâi
- §äc §T- c¸ nh©n
- HS viÕt b¶ng con
- HS nèi tiÕp nªu tiÕng, tõ cã chøa vÇn võa häc.
- §äc §T - CN bµi trªn b¶ng
- HS ®äc thÇm
- HS chØ b¶ng, ®äc tiÕng cã vÇn míi .
- HS ®äc tr¬n c¶ c©u øng dơng
- §äc §T- CN
- HS ®äc thÇm, ®äc c¸ nh©n
- HS theo dâi.
- HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Thø, ngµy, th¸ng, n¨m.
- Quan s¸t tranh, nãi trong nhãm ®«i. 
- Mét sè em nãi tr­íc líp .
- Nh÷ng vËt trong tranh nãi vỊ thêi gian.
4/ Củng cố : 
- Trò chơi hái quả, thi đua tìm từ giữa các tổ.
5/ Dặn dò:
- Về nhà học bài, viết BC, xem trước bài TT
- Chơi trò chơi. 
- Nghe, nhớ
-----------------------------------------
 Toán LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu :
-Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- BT CL: BT1 cột 1, 2; BT2 cột 1; BT3 cột 1, 3; BT4.
 II. Đồ dùng dạy học:
	-Sách Toán.
-Hộp đồ dùng toán.
 III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định lớp :
2/ Kiểm tra bài cũ:
-Bài 1: Tính:
9 – 1 = 9 – 0 = 9 – 4 =
9 – 2 = 9 – 3 = 3 + 6 =
-Bài 2: > < =
1 + 8  9 – 1
9 – 2  6 + 3
- GV nhận xét, cho điểm.
3/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/ Thực hành:
+ Bài 1: Tính : (cột 1, 2)
- Bài yêu cầu gì?
- GV chốt lại
+ Bài 2: Số? (cột 1)
- Bài yêu cầu gì?
- GV chốt lại
+ Bài 3: > < = (cột 1, 3)
-Bài yêu cầu gì?
-Thực hiện phép tính 2 vế rồi điền dấu
-GV chốt lại.
+Bài 4: Viết phép tính thích hợp
-Bài yêu cầu gì?
- GV chốt lại
 + Bài 5: Hình bên cĩ mấy hình vuơng?
4/ Củng cố :
- Cho HS đọc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 9.
- Trò chơi : Đố bạn
5/ Dặn dò: 
- Làm BT ở VBT.
- Xem bài mới : Phép cộng trong phạm vi 10
- Hát
-HS làm ở bảng 
-Tính
-Sử dụng các bảng đã học tính kết quả
-HS sửa bài- lớp nhận xét.
* HSKG làm cột 3, 4
- Điền số thích hợp.
- Làm bài, sửa bài
* HSKG làm cột 2, 3
- Điền dấu > < =
- Làm bài, sửa bài
* HSKG làm cột 2
-Nhìn tranh, nêu bài toán, lập phép tính.
- Sửa bài, lớp nhận xét
* HSKG làm: 5 hình vuơng
- Đọc.
- Chơi trò chơi
- Nghe, nhớ
---------------------------------------- 
Tự nhiên và xã hội
LỚP HỌC
I.Mục tiêu:
 - Kể được các thành viên của lớp học và các đồ dùng có trong lớp học.
 - Nói được tên lớp, thầy(cô) chủ nhiệm và tên một số bạn cùng lớp.
 - Nêu một số điểm giống và khác nhau của các lớp học trong hình vẽ ở SGK.
II. Đồ dùng dạy học: 
Sách giáo khoa 
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ: An toàn khi ở nhà.
3/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài: 
Hát “Lớp chúng ta đoàn kết”
b/ Dạy bài mới:
+Họat động 1: Quan sát tranh và thảo luận nhóm
-Mục đích: Giúp cho HS biết lớp học có các thành viên, có cô giáo và các đồ dùng cần thiết
-Cách tiến hành:
 B1: Thực hiện hoạt động
 +Quan sát tranh: Trong lớp học có ai? Có những đồ vật gì? Lớp học của bạn giống với lớp học nào trong các hình đó? Bạn thích lớp học nào? Tại sao?
 B2: Kiểm tra kết quả hoạt động
 *Kết luận: Líp häc cã c« gi¸o, c¸c b¹n häc sinh, ®å dïng häc tËp. Lµ n¬i cung cÊp kiÕn thøc cho c¸c b¹n häc sinh
+Hoạt động 2: Kể về lớp học của mình
-Mục đích: HS giới thiệu được về lớp học của mình
-Cách tiến hành: 
 B1: Nêu yêu cầu: Quan sát lớp học của mình và kể về lớp học của mình
 B2: Kiểm tra kết quả thảo luận
 *Kết luận: các em cần nhớ tên lớp, tên trường của mình và yêu quý giữ gìn các đồ đạc trong lớp học của mình. Vì đó là nơi các em đến học hàng ngày với các thầy cô và bạn bè.
4/ Củng cố :
? Lớp học gồm có những ai ? và những đồ vật gì ?
5/ Dặn dò :
- Về nhà học bài.
- Xem trước bài : Hoạt động ở lớp.
-Hát
-Quan sát, hoạt động theo cặp: nhìn tranh và nói cho nhau nghe
-Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên bảng và nêu những gì mình quan sát được.
-Lớp nhận xét- bổ sung
-Làm việc cá nhân
-Cá nhân HS lên trình bày
- Thầy(cô) và HS. Có bảng, .
- Nghe, nhớ.
----------------------------------------------
Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2012
Toán
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10
I. Mụctiêu:
	- Làm được phép cộng trong phạm vi 10 ; 
 viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
II. Đồ dùng dạy học:
Các mẫu vật 
Bộ đồ dùng toán.
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1Ổn định lớp :
2/ Kiểm tra bài cũ: 
 8 + 1 = 4 + 5= 3 + 6=
 9 – 1= 9 – 3= 9 – 6=
GV nhận xét.
3/ Bài mới:
THÀNH LẬP VÀ GHI NHỚ BẢNG CỘNG TRONG PHẠM VI 10:
a/ Dạy bảng cộng trong phạm vi 10:
+Cho HS lấy 9 bông hoa, thêm 1 bông hoa nữa.
-Đặt đề toán
-Bài toán này có thể thực hiện phép tính gì? ( 9 + 1 = 10)
-Có cách đặt đề khác? 
-Thực hiện phép tính thứ hai: 1 + 9= 10
-Cho HS nhận xét 2 cặp phép tính này? (giống nhau- khác nhau)
+Hình thành các phép tính còn lại: 
-Cho HS đẩy 1 bông hoa kia lại gần 9 hoa kia, tự tách làm 2 phần, nhìn vào số hoa, tự lập đề toán rồi viết phép tính vào bảng con.
-GV gắn kết quả vào bảng cài: 8+2 = 10, 2+8 = 10, 7+3 = 10, 3+7 = 10, 6+4 = 10, 4+6 = 10, 5+5= 10 
b/ Cho HS đọc và học thuộc bảng cộng:
-2- 3 HS đọc lại toàn bộ bảng cộng.
-Cả lớp đọc đồng thanh 1 lần
-Cả lớp học thuộc bảng + ( HS đọc theo từng bàn- GV gỡ dần đến hết)
-2- 3 HS đọc thuộc bảng.
+Nghỉ giữa tiết: Hát
THỰC HÀNH:
Bài 1: Tính
-Nêu yêu cầu bài?
a/ (lưu ý viết kết quả thẳng cột)
Bài 2: Số
-Nêu yêu cầu bài?
Bài 3: Viết phép tính thích hợp
-Nêu yêu cầu bài?
4/ Củng cố :
- Cho HS đọc lại bảng cộng.
- Trò chơi : Đố bạn
5/ Dặn dò :
-Về nhà học thuộc bảng cộng trong phạm vi 10 và làm BT ở VBT.
- Hát
Làm bài
-Nêu bài toán (2 HS)
-Lập phép tính vào bảng cài 
-HS nêu cách đặt đề thứ hai
-Lập phép tính vào bảng cài 
- 9 + 1 cũng là 1 +9 bằng 10
-HS viết bảng con- giơ lên- đọc kết quả để GV gắn bảng cài
-2- 3 HS
- Cả lớp đồng thanh
-HS lần lượt học thuộc bảng.
-2- 3 HS
-Dựa vào bảng cộng để ghi kết quả
-Thực hiện phép tính và điền số cho phù hợp
- Nhìn tranh, lập đề toán, nêu phép tính.(6 + 4 = 10 ; 
 4 + 6 = 10)
- Đọc
- Chơi trò chơi
- Nghe, nhớ.
-----------------------------
Học vần 
ôm - ơm
I.Mụctiêu:
- Đọc được : ôm, ơm, con tôm, đống rơm ; từ và các câu ứng dụng.
- Viết được : ôm, ơm, con tôm, đống rơm.
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Bữa cơm.
II. Đồ dùng dạy học: 
-Tranh minh họa cho từ và câu ứng dụng, tranh luyện nói
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định lớp :
2/ Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh đọc trang trái ?
- Học sinh đọc trang phải ?
- Đọc cả 2 trang 
 -Viết: tăm tre, mầm non, đường hầm.
 - Nhận xét
 3/ Bài mới:
 H§1: Giíi thiƯu vÇn míi 
* D¹y vÇn «m 
- §äc mÉu
- Yªu cÇu HS cµi vµ ph©n tÝch vÇn «m 
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn : « - mê - «m 
- Yªu cÇu HS cµi tiÕng t«m. 
- GV ghi b¶ng : t«m
- TiÕng t«m cã vÇn míi häc lµ vÇn g× ?
- GV t« mµu vÇn «m
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n
- Cho HS quan s¸t tranh 
- Chĩng ta cã tõ khãa: con t«m (ghi b¶ng) 
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn vµ ®äc tõ khãa 
- GV chØnh sưa c¸ch ®¸nh vÇn, c¸ch ®äc cho HS 
- §äc theo s¬ ®å
* D¹y vÇn ¬m ( t­¬ng tù )
- So s¸nh «m vµ ¬m ?
- §äc c¶ bµi trªn b¶ng 
*Gi¶i lao
H§ 2: H­íng dÉn ®äc tõ øng dơng 
GV ghi tõ øng dơng lªn b¶ng, yªu cÇu HS quan s¸t, ®äc thÇm, t×m tiÕng chøa vÇn «m, ¬m. 
- Nªu cÊu t¹o mét sè tiÕng, ®äc ®¸nh vÇn tiÕng, ®äc tr¬n c¶ tõ.
- GV ®äc mÉu
- Gi¶ng néi dung tõ 
- Gäi HS ®äc c¶ bµi trªn b¶ng 
H§3: H­íng dÉn viÕt 
- GV viÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt l­u ý HS nÐt nèi c¸c con ch÷, c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng.
- Yªu cÇu HS viÕt b¶ng con
- GV chØnh sưa cho HS
* Trß ch¬i: T×m nhanh, ®ĩng tiÕng, tõ cã chøa vÇn h«m nay häc?
- Gi¶i thÝch tõ HS t×m ®­ỵc.
TiÕt 2 - LuyƯn tËp
H§1: LuyƯn ®äc 
a. H­íng dÉn HS ®äc l¹i néi dung bµi ë tiÕt1. 
b. §äc c©u øng dơng 
- Yªu cÇu HS quan s¸t nhËn xÐt bøc tranh minh häa cho c©u øng dơng. 
- Treo b¶ng phơ ghi c©u øng dơng
- T×m tiÕng cã vÇn võa häc? 
- H­íng dÉn HS ®äc c©u øng dơng 
c. §äc c¶ bµi trªn b¶ng
d. §äc bµi SGK 
H§ 2: LuyƯn viÕt 
- H­íng dÉn HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Quan s¸t, uèn n¾n, chØnh sưa ch÷ viÕt cho HS. 
- ChÊm bµi, nhËn xÐt, ch÷a mét sè lçi HS H§3: LuyƯn nãi 
- Nªu tªn chđ ®Ị luyƯn nãi ? 
- Yªu cÇu HS quan s¸t tranh, nãi trong nhãm theo c¸c c©u hái gỵi ý
+ Bøc tranh vÏ g× ? 
+ Trong b÷a c¬m em thÊy cã nh÷ng ai ? 
+ Nhµ em ¨n mÊy b÷a c¬m trong mét ngµy?
+ Mçi b÷a th­êng cã nh÷ng mãn g×?
+ Em thÝch ¨n nhÊt mãn g×?
- Hát
-Đọc cá nhân. 
-Viết bảng 
- Theo dâi
- HS ®äc §T- CN
- Cµi, ph©n tÝch vÇn «m
- §¸nh vÇn §T- CN.
- Cµi vµ ph©n tÝch tiÕng t«m
- VÇn míi häc lµ vÇn «m.
- §¸nh vÇn §T- CN
- Quan s¸t 
- §¸nh vÇn, ®äc, §T- CN.
- HS ®äc theo s¬ ®å trªn b¶ng
- Gièng nhau: KÕt thĩc b»ng m.
- Kh¸c nhau : ¬m b¾t ®Çu b»ng ¬.
- HS ®äc §T- CN
- §äc thÇm tõ øng dơng. 
- §¸nh vÇn, ®äc §T- CN.
- HS theo dâi
- §äc §T- c¸ nh©n
- HS viÕt b¶ng con
- HS nèi tiÕp nªu tiÕng, tõ cã chøa vÇn võa häc.
- §äc §T - CN bµi trªn b¶ng
- HS ®äc thÇm
- HS chØ b¶ng, ®äc tiÕng cã vÇn míi .
- HS ®äc tr¬n c¶ c©u øng dơng
- §äc §T- CN
- HS ®äc thÇm, ®äc c¸ nh©n
- HS theo dâi.
- HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- B÷a c¬m.
- Quan s¸t tranh, nãi trong nhãm ®«i. 
- Mét sè em nãi tr­íc líp .
- Bøc tranh vÏ c¶nh b÷a c¬m trong mét gia ®×nh.
4/ Củng cố : 
- Trò chơi hái quả, thi đua tìm từ giữa các tổ.
5/ Dặn dò:
- Về nhà học bài, viết BC, làm BT ở vở BT, xem trước bài TT
- Chơi trò chơi, thi tìm từ.
- Nghe, nhớ.
--------------------------------
Tập viết
NHÀ TRƯỜNG, BUÔN LÀNG, HIỀN LÀNH, ĐÌNH LÀNG, BỆNH VIỆN, ĐOM ĐÓM
I.Mục tiêu:
-Viết đúng các chữ : nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm. Kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
- HS khá, giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập một.
II. Đồ dùng dạy học: 
-Bảng phụ có viết sẵn bài viết
-Bảng con, phấn, tập viết
-Bài viết mẫu đẹp của học sinh
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định lớp: 
2/ Kiểm tra bài cũ: 
-Gọi 4 HS lên bảng viết các chữ: con ong, cây thông, vầng trăng theo yêu cầu của giáo viên.
-Giáo viên nhận xét
3/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài: 
-Hôm nay ta học bài: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm 
b/ Hướng dẫn viết:
-Giáo viên treo bảng có viết bài mẫu:
+Bài gồm những chữ nào?
+HS đọc tên các chữ. Phân tích từ, tiếng.
VD: nhà trườngï
+Cho HS đọc tên
+Độ cao của con chữ?
+Khoảng cách giữa các chữ như thế nào?
+Nhắc lại cho HS cách nối các con chữ, cách đưa bút.
-Giáo viên viết mẫu: Chú ý nh nối với a, dấu huyền nằm trên chữ a, chữ nhà cách chữ trường 1 con chữ o- Giáo viên nhắc lại cách viết 1 lần nữa.
-Học sinh viết bảng con
-Tương tự: buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm 
c/ Học sinh viết:
-Gọi 1 học sinh nhắc lại tư thế ngồi viết?
-Cho học sinh viết vào vở từng hàng một
-Giáo viên quan sát, theo dõi, giúp đỡ
d/ Giáo viên chấm bài:
-Sửa chữa, khen ngợi, động viên
e/ Nhận xét cuối tiết:
-GV nhận xét tiết học.
4/ Củng cố : 
- Cho HS viết BC từ mà các em viết chưa đúng, đẹp
-Khen những học sinh viết bài có tiến bộ.
5/ Dặn dò:
- Bạn nào viết chưa xong về nhà viết tiếp cho xong nhé !
-Hát
-HS viết bảng con.
-Học sinh nhắc lại tựa
-nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm
-2 học sinh.
-Cỡ vừa
-Cách 1 chữ o.
-Thực hành viết bảng con
-Thẳng lưng, không tì ngực, không cúi sát, vở hơi nghiêng.
- Viết BC
- Nghe
- Nghe, nhớ
------------------------ 
Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2012
Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu :
- Thực hiện được tính cộng trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- BT CL: BT 1, 2, 4, 5 
 II. Đồ dùng dạy học:
	-Sách Toán.
-Hộp đồ dùng toán.
 III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định lớp :
2/ Kiểm tra bài cũ:
-Bài 1: Tính:
8 + 2 = 4 + 6 = 2 + 8 =
3 + 7 = 5 + 5 = 1 + 9 =
-Bài 2: > < =
1 + 9  9 + 1
8 + 2  6 + 3
-GV nhận xét
3/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài:
b/ Thực hành:
+Bài 1: Tính
-Bài yêu cầu gì?
-GV chốt lại
+Bài 2: Tính
 -Bài yêu cầu gì?
-GV chốt lại
+ Bài 3: Số ? ( HSKG làm)
 - Bài yêu cầu gì?
 - Nhận xét, sửa sai.
+Bài 4 : Tính
-Bài yêu cầu gì?(tìm KQ phép tính đầu, lấy KQ vừa tìm được cộng hoặc trừ cho số tiếp theo để có KQ sau cùng)
-GV chốt lại.
+Bài 5: Viết phép tính thích hợp
-Bài yêu cầu gì?
-GV chốt lại
+GV nhận xét cuối tiết
4/ Củng cố :
- YC HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 10
5/ Dặn dò: 
-Chuẩn bị cho bài sau: Phép trừ trong phạm vi 10. Làm BT ở VBT.
-Ôn các bảng cộng trừ đã học.
- Hát
-HS làm bảng con.
-Tính kết quả (tính ngang)
-Chơi tiếp sức: tổ nào nhanh nhất và đúng nhất sẽ thắng
-HS sửa bài- lớp nhận xét.
-Tính theo cột dọc
-Chơi chuyền: tổ nào chuyền nhanh nhất và đúng nhất sẽ thắng.
- Điền số vào chỗ chấm để cĩ KQ bằng 10.
- Làm bài, sửa bài.
-Tính
-HS sửa bài- lớp nhận xét
-Nhìn tranh, nêu bài toán, lập phép tính.( 7 + 3 = 10 )
- Sửa bài, lớp nhận xét
- Đọc.
- Nghe, nhớ.
---------------------
Học vần
em- êm
I.Mụctiêu:
- Đọc được : em, êm, con tem, sao đêm ; từ và các câu ứng dụng.
- Viết được : em, êm, con tem, sao đêm.
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Anh chị em trong nhà.
II. Đồ dùng dạy học: 
-Tranh minh họa cho từ và câu ứng dụng, tranh luyện nói
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định lớp :
2/ Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh đọc trang trái ?
- Học sinh đọc trang phải ?
- Đọc cả 2 trang 
 -Viết: chôm chôm, đống rơm
- Nhận xét, cho điểm.
 3/ Bài mới:
 H§1: Giíi thiƯu vÇn míi 
* D¹y vÇn em 
- §äc mÉu
- Yªu cÇu HS cµi vµ ph©n tÝch vÇn em 
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn : e - mê - em 
- Yªu cÇu HS cµi tiÕng tem. 
- GV ghi b¶ng : tem
- TiÕng tem cã vÇn míi häc lµ vÇn g× ?
- GV t« mµu vÇn em
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n
- Cho HS quan s¸t tranh 
- Chĩng ta cã tõ khãa: con tem (ghi b¶ng) 
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn vµ ®äc tõ khãa 
- GV chØnh sưa c¸ch ®¸nh vÇn, c¸ch ®äc cho HS 
- §äc theo s¬ ®å
* D¹y vÇn ªm ( t­¬ng tù )
- So s¸nh em vµ ªm ?
- §äc c¶ bµi trªn b¶ng 
*Gi¶i lao
H§ 2: H­íng dÉn ®äc tõ øng dơng 
GV ghi tõ øng dơng lªn b¶ng, yªu cÇu HS quan s¸t, ®äc thÇm, t×m tiÕng chøa vÇn em, ªm. 
- Nªu cÊu t¹o mét sè tiÕng, ®äc ®¸nh vÇn tiÕng, ®äc tr¬n c¶ tõ.
- GV ®äc mÉu
- Gi¶ng néi dung tõ 
- Gäi HS ®äc c¶ bµi trªn b¶ng 
H§3: H­íng dÉn viÕt 
- GV viÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt l­u ý HS nÐt nèi c¸c con ch÷, c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng.
- Yªu cÇu HS viÕt b¶ng con
- GV chØnh sưa cho HS
* Trß ch¬i: T×m nhanh, ®ĩng tiÕng, tõ cã chøa vÇn h«m nay häc?
- Gi¶i thÝch tõ HS t×m ®­ỵc.
TiÕt 2 - LuyƯn tËp
H§1: LuyƯn ®äc 
a. H­íng dÉn HS ®äc l¹i néi dung bµi ë tiÕt 1. 
b. §äc c©u øng dơng 
- Yªu cÇu HS quan s¸t nhËn xÐt bøc tranh minh häa cho c©u øng dơng. 
- Treo b¶ng phơ ghi c©u øng dơng
- T×m tiÕng cã vÇn võa häc? 
- H­íng dÉn HS ®äc c©u øng dơng 
c. §äc c¶ bµi trªn b¶ng
d. §äc bµi SGK 
H§ 2: LuyƯn viÕt 
- H­íng dÉn HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Quan s¸t, uèn n¾n, chØnh sưa ch÷ viÕt cho HS. 
- ChÊm bµi, nhËn xÐt, ch÷a mét sè lçi HS hay m¾c ®Ĩ c¸c em rĩt kinh nghiƯm ë bµi sau.
H§3: LuyƯn nãi 
- Nªu tªn chđ ®Ị luyƯn nãi ? 
- Yªu cÇu HS quan s¸t tranh, nãi trong nhãm theo c¸c c©u hái gỵi ý
+ Bøc tranh vÏ g× ? 
+ Anh chÞ em trong nhµ cßn gäi lµ anh em g× ? 
+ Trong nhµ, nÕu em lµ anh th× em ph¶i ®èi xư víi em cđa em nh­ thÕ nµo ?
+ Bè mĐ thÝch anh em trong nhµ ph¶i ®èi xư víi nhau thÕ nµo?
+ Em kĨ tªn c¸c anh chÞ em trong nhµ em cho c¶ líp nghe.
4/ Củng cố :
- Trò chơi hái quả, thi đua tìm từ giữa các tổ.
5/ Dặn dò:
- Về nhà học bài, viết BC, xem trước bài TT
- Hát
-Đọc cá nhân
-Viết bảng 
- Theo dâi
- HS ®äc §T- CN
- Cµi, ph©n tÝch vÇn em
- §¸nh vÇn §T- CN.
- Cµi vµ ph©n tÝch tiÕng tem
- VÇn míi häc lµ vÇn em.
- §¸nh vÇn §T- CN
- Quan s¸t 
- §¸nh vÇn, ®äc, §T- CN.
- HS ®äc theo s¬ ®å trªn b¶ng
- Gièng nhau: KÕt thĩc b»ng m.
- Kh¸c nhau : ªm b¾t ®Çu b»ng ª.
- HS ®äc §T- CN
- §äc thÇm tõ øng dơng. 
- §¸nh vÇn, ®äc §T- CN.
- HS theo dâi
- §äc §T- c¸ nh©n
- HS viÕt b¶ng con
- HS nèi tiÕp nªu tiÕng, tõ cã chøa vÇn võa häc.
- §äc §T - CN bµi trªn b¶ng
- HS ®äc thÇm
- HS chØ b¶ng, ®äc tiÕng cã vÇn míi .
- HS ®äc tr¬n c¶ c©u øng dơng
- §äc §T- CN
- HS ®äc thÇm, ®äc c¸ nh©n
- HS theo dâi.
- HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Anh chÞ em trong nhµ.
- Quan s¸t tranh, nãi trong nhãm ®«i. 
- Mét sè em nãi tr­íc líp .
- Anh chÞ em trong nhµ cßn gäi lµ anh em ruét.
- Anh em trong nhµ ph¶i th­¬ng yªu nhau.
- Chơi trò chơi
- Nghe, nhớ
------------------------------
Thủ cơng
GẤP CÁI QUẠT (tiết 1)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
-Biết cách gấp cái quạt.
-Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy. Các nếp gấ

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 15.doc