Giáo án Lớp 1 - Tuần 15

I: MỤC TIÊU

-Học sinh đọc ,viết được : om , am, làng xóm , rừng tràm. Đọc được từ ngữ, câu ứng dụng trong bài.

-Học sinh có kĩ năng đọc viết đúng vần, tiếng, từ vừa học.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Nói lời cảm ơn.

KNS: Học sinh tích cực, chủ động trong học tập.Giáo dục hs biết cảm ơn khi được người khác quan tâm, giúp đỡ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Tranh ảnh phục vụ cho bài dạy

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 37 trang Người đăng honganh Ngày đăng 14/01/2016 Lượt xem 302Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 15", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u h¬n vÒ ngµy 22-12 ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam
 Gi¸o dôc ý thøc häc tËp vµ noi g­¬ng anh bé ®éi Cô Hå
II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§ 1 : Th¶o luËn : Tìm hieåu veà anh boä ñoäi Cuï Hoà:
Ngµy Quèc phßng toµn d©n là ngày nào?
H§ 2: Hướng dẫn học sinh thắp hương nghĩa trang liệt sĩ tỏ lòng kính trọng và biết ơn những người liệt sĩ đã hi sinh vì tỏ quốc
Nh©n dÞp ngµy Quèc phßng toµn d©n 
22-12 líp sÏ cã ho¹t ®éng g× ®Ó thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n c¸c chó bé ®éi?
 §Ó thÓ hiÖn sù kÝnh träng, yªu quý c¸c chó bé ®éi hµng ngµy c¸c con ®· lµm g×?
Học sinh có ý thức chấp hành luật lễ khi đi trên đường
Có thái độ vui vẻ phấn khởi với việc làm thiêng liêng đó
 Toán: LUYỆN TẬP
I Yêu cầu: Giúp hs thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10.
 Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.
Làm bài tập 1,2,4,5;(bài 3 HSKG) 
II- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của gv:
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi hs đọc bảng cộng trong phạm vi 10.
- Chữa bài tập 3 (sgk).
2. Bài mới: Giới thiệu bài
. Bài 1: Tính:
- Cho hs dựa vào bảng trừ 10 để làm bài tập.
- Gọi hs đọc bài và nhận xét.
 Bài 2: Tính:
- Cho hs tự làm bài.
- Nhắc hs viết kết quả thẳng cột.
- Gọi hs nhận xét bài của bạn.
. Bài 4: Tính:
- Cho hs nêu cách tính: 5+ 3+ 2= 10
- Tương tự cho hs làm hết bài.
- Cho hs nhận xét bài của bạn.
. Bài 5: Viết phép tính thích hợp:
- Cho hs quan sát tranh, nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp: 7+ 3= 10
- Cho học sinh đọc kết quả bài làm.
3. Củng cố, dặn dò:
- Dặn hs về nhà học thuộc bảng cộng trong phạm vi 10.
 Nhận xét giờ học.
Hoạt động của hs:
- 2 hs đọc.
- 2 hs làm bài trên bảng.
- Hs đọc yêu cầu.
- Cả lớp làm bài. 
5 hs lên bảng làm.
- Hs đọc kết quả bài làm.
- Hs làm bài.
- 3 hs làm bài trên bảng.
- Hs nêu nhận xét.
- 1 hs nêu.
- Hs làm bài.
- Hs nhận xét.
- Hs đọc yêu cầu.
- Hs làm theo cặp.
- Hs đọc và nhận xét.
HS đọpc thuộc bảng cộng trong phạm vi 10
 Thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm 2012
 TẬP VIẾT. 
Bài 13: nhà trường,buôn làng,hiền lành,đình làng,bệnh viện
Bài 14: đỏ thắm,mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm.
I.MỤC TIÊU:
 + Củng cố kĩ năng viết các từ ứng dụng: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng,bệnh viện
đom đóm thắm,mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, mũm mĩm
 + HS có kĩ năng nối chữ cái, viết liền mạch, viết các dấu phụ, dấu thanh đúng vị trí.
 KNS; Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết, cầm bút, để vở đúng tư thế.Viết nhanh, viết đẹp.
 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: -Chữ mẫu các từ được phóng to ( Bảng phụ) 
 --HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.
 III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 1.Kiểm tra bài cũ: 
-Y/c hs viết bảng con: cây thông, vầng trăng, củ riềng, củ gừng
-Nhận xét , ghi điểm
 -Nhận xét bài cũ
2. Bi mới
a. Giới thiệu bài - ghi đề bài
 Bài 13: nhà trường, buôn làng, hiền lành,
 đình làng,bệnh viện, đom đóm
. b..Hoạt động 1 :Quan sát chữ mẫu và viết bảng con
 + Củng cố kĩ năng viết các từ ứng dụng :
 nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng,bệnh 
 viện, đom đóm thắm,mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế
 đệm, mũm mĩm
 -GV cho hs quan st chữ mẫu 
 - Y/c hs đọc vàphân tích cấu tạo từng tiếng ?
 -Giảng từ khó
 -Sử dụng que chỉ tô chữ mẫu
 -GV viết mẫu ; HD học sinh viết bảng con:
 GV uốn nắn sửa sai cho HS
 *Giải lao giữa tiết 
 c.Hoạt động 2: Thực hành 
 -GV nêu yêu cầu bài viết.
 -Cho xem vở mẫu
 -Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở
 -Hướng dẫn HS viết vở:
 * Lưu ý HS: Bài viết có 6 dòng, khi viết cần nối 
nét với nhau ở các con chữ.
 GV theo dõi , uốn nắn, giúp đỡ những HS yếu .
 -Chấm bài HS đã viết xong ( Số vở còn lại thu về
 nhà chấm)
 - Nhận xét kết quả bài chấm.
 3. Củng cố , dặn dò
 -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài viết
 -Nhận xét giờ học
 -Dặn hs về luyện viết ở nhà
 Chuẩn bị : Bảng con, vở tập viết để học tốt ở tiết 
 Sau.
 2 HS lên bảng lớp, cả lớp viết bảng con.
HS đọc đề bài ( cn - đt )
 -HS quan sát
- HS đọc và phân tích cấu tạo:
* nh = nh + a + `\ 
* trường = tr + ương + \`
* ...
HS nghe, ghi nhớ
HS quan sát chữ mẫu.
Theo di quy trình viết.
HS tập viết vo bảng con lần lượt từng từ.
ee
ee
ee
ee
ee
ee
ee
ee
HS viết bi vo vở TV:
nhà trường đỏ thắm
mầm non- buôn làng 
chôm chôm- hiền lành
trẻ em - đình làng 
ghế đệm- đom đóm
bệnh viện
Đọc lại nội dung bài TV ( cn )
Thực hành Tiếng việt Ôn : anh – inh- ênh
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố cách đọc và viết: vần anh,inh,ênh. T×m ®óng tiÕng cã chøa vÇn anh,inh,ênh 
-Làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë thùc hµnh.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1.Giíi thiÖu bµi:
 2. Híng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë thùc hµnh 92-93 .
Bài 1: §iÒn tiÕng cã vÇn : anh,inh,ênh
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.
-Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. 
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 2: §äc bµi : Vì sao miệng bồ nông có túi
-GV ®äc mÉu toµn bµi .
-Híng dÉn c¸ch ®äc.
-T×m tiÕng cã vÇn anh,inh,ênh cã trong bµi.
Bài 3: Viết Voi to kềnh,cáo tinh ranh
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-Nh¾c HS nÐt nèi c¸c con ch÷.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß:- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS lªn b¶ng ®iÒn.
* HS theo dâi trong bµi.
-HS l¾ng nghe
-HS ®äc ®ång thanh, ®äc c¸ nh©n.
* HS viết vào vở .
 Chiều, Thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm 2012 
Toán .
 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : 
 -Thành lập và ghi nhớ bảng Trừ trong phạm vi 10 ; Thuộc bảng trừ v biết làm tính trừ trong phạm vi 10. Viết phép tính thích hợp với hình vẽ.
 - Học sinh có kỹ năng thực hiện tính v tính nhẩm nhanh, đúng.
 KNS:- Giao dục hs cẩn thận trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bộ thực hành toán 1 – Hình các chấm tròn như SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1 .Kiểm tra bài cũ :
+ Gọi HS đọc lại bảng cộng trong p.vi 10
 2 . Bi mới :
a) Giới thiệu bi:
b) Hoạt động chính:
Hoạt động 1 : Giới thiệu phép trừ trong phạm vi 10.
-Quan sát tranh nêu bài toán 
- 10 hình tròn trừ 1 hình tròn bằng mấy hình tròn ?
-Giáo viên ghi : 10 – 1 = 9 . 
Gọi học sinh đọc lại 
-Giáo viên hỏi : 10- 1 = 9 Vậy 10 – 9 = ? 
-Giáo viên ghi bảng , gọi hs đọc.
*Lần lượt giới thiệu các phép tính còn lại tiến hành tương tự như trên 
-Sau khi thành lập xong bảng trừ gọi học sinh đọc lại các công thức 
Hoạt động 2 : Học thuộc công thức.
-Cho học sinh học thuộc theo phương pháp xoá dần 
-Gọi học sinh đọc thuộc cá nhân 
-Hỏi miệng : 
 10 –12 = ? ; 10 – 9 = ? ; 10 - 3 = ? .
 10 - ? = 7 ; 10 - ? = 5 ; 
Hoạt động 3 : Thực hành 
-Cho học sinh mở SGK, hd làm bài tập .
Bài 1 : Tính rồi viết kết quả theo cột dọc.
-Phần a) : Giáo viên hướng dẫn viết phép tính theo cột dọc : 
-Viết 1 thẳng cột với số 0 ( trong số 10 )
-Viết kết quả ( 9 ) thẳng cột với 0 và 1 
-Phần b) : Giúp học sinh nhận xét từng cột tính để thấy rõ quan hệ giữa phép cộng và phép trừ ( cột 1 v 2 )
Bài 2,3 (HSKG) : Gọi 3 em lên bảng 
-Giáo viên nhận xét, sửa bài trên bảng 
Bài 4 : Quan sát tranh nêu bài toán rồi ghi phép tính thích hợp 
-Cho học sinh nêu được các bài toán khác nhau nhưng phép tính phải phù hợp với từng bài toán 
3. Củng cố, dặn dị:
Tổ chức cho hs thi đua đọc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 10.
Nhận xt tiết học, dặn hs về lm hết bi tập trong vở BTT; chuẩn bị bi : Luyện tập.
4 em đọc thuộc
-Có 10 hình tròn, tách ra 2 hình tròn . Hỏi còn lại bao nhiêu hình tròn ? 
- 9 hình tròn 
- 10 – 1 = 9 
- 10 - 9 = 1 
- Học sinh lặp lại : 5 em 
-Đọc lại cả 2 phép tính 5 em – Đt 
-Học sinh đọc lại bảng cộng ( cn - đt )
-Đọc đt bảng trừ 6 lần 
-Xung phong đọc thuộc – 5 em 
-Trả lời nhanh 
-Học sinh mở sách gk 
-Học sinh lắng nghe, ghi nhớ .
Làm bảng con:
 10 10 10 10 10 10
 1 2 3 4 5 10
 9 8 7 6 5 0
HS làm miệng:
1 + 9 = 10 2 + 8 = 10
10 - 1 = 9 10 - 2 = 8
10 - 9 = 1 10 - 8 = 2
-Học sinh tự làn bài vào vở Btt, sau đó lên bảng chữa bài:
 9 0 10 ; 10 0 4 ; 6 0 10 – 4 
 3 + 4 0 10 ; 6 + 4 0 4 ; 6 0 9 – 3
-Có 10 quả bí đỏ. Bác gấu đã chở 4 qủa về nhà. Hỏi còn lại bao nhiêu quả bí đỏ ?
 10 – 4 = 6 
HS thi đua đọc ( cn - tổ )
Thực hành toán Ôn luyện chung
I. Môc tiªu:
- Cñng cè cho HS biết làm phép tính cộng trong phạm vi 9.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Giíi thiÖu bµi.
2. H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp.
Bµi 1: TÝnh
- Gọi HS đọc y/cầu bài tập
 7	9 6 8 4
 + + + + +
 2	0 3 1 5
Bµi 2: TÝnh (HS Kh¸ giái)
 7 + 2 + 0 = 1 + 4+ 5 = 3 + 3 + 3 = 
 6 + 1 + 2 = 7 + 1 + 1 = 6 + 0 + 3 = 
-Gäi HS lªn b¶ng líp vµo vë.
Bài 3: Điền dấu(HS Kh¸ giái)
-HS nêu yêu cầu bài.
 - Yêu cầu HS làm bài. 3 em lên bảng làm
 7 + 2  9	 4 + 5.... 7 + 2	 6 + 1.8 - 2
 7 + 1 . 9 5 + 4  7	+ 1 8 - 1 5 + 3
 - GV nhận xét ghi điểm
3. Củng cố - dặn dò :
 - Dặn đọc lại bảng cộng trong phạm vi 9.
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- 2 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
*3 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
* HS làm bài. 3 em lên bảng làm
- Về nhà học thuộc bảng cộng trong phạm vi 9
Tuần 16 Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012
HỌC VẦN: BÀI 64 Vần im - um
A/MỤC TIÊU:
- HS đọc được: im, um, chim câu, trùm khăn,từ và đoạn thơ ứng dụng. 
- HS viết được: im, um, chim câu, trùm khăn.
- Luyện nói 2, 4 câu theo chủ đề: Xanh, đỏ ,tím, vàng.
B/CHUẢN BỊ:
- GV chuẩn bị: Bộ chữ thực hành, tranh vẽ minh họa.
- HS chuẩn bị: bộ chữ thực hành, bảng con.
-KNS: Học sinh tích cực, chủ động trong học tập
C/HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1/Bài cũ: 3 HS đọc SGK bài phần 1, phần 2, phần 3 / Bài 63
 1 HS đọc toàn bài
 2 HS viết từ: con tem, sao đêm 
 TIẾT 1
2/Bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
3/Dạy vần mới: im, um
* Dạy vần: im 
-GV ghi bảng vần: im
- Phát âm mẫu, HD học sinh cách phát âm vần: im
a/Nhận diện vần:
 GV Hỏi:Vần im được cấu tạo bởi mấy âm? 
b/HD đánh vần: Vần
- GV đánh vần mẫu: i - m - im
- HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai của HS 
- Yêu cầu HS chọn ghép vần
- HD đọc trơn vần: im
c/HD đánh vần: Tiếng
- GV hỏi: có vần im muốn được tiếng chim ta làm thế nào?
- GV hỏi: Tiếng chim có âm gì trước vần gì sau ?
- GV đánh vần mẫu: chờ - im - chim
- HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai của HS
- Yêu cầu ghép tiếng: chim
- HD đọc trơn tiếng
d/Giới thiệu từ ứng dụng: chim câu
- Luyện đọc trơn từ 
* Dạy vần: um 
- GV đọc vần, HD phát âm vần:
- Yêu cầu so sánh vần: im - um
- Dạy các bước tương tự vần im
- HD đọc lại cả 2 vần vừa học.
đ/Giới thiệu từ ứng dụng:
 Con nhím tủm tỉm
 Trốn tìm mũm mĩm
- Yêu cầu HS đánh vần thầm các tiếng có vần: im, um
- Luyện đọc từ
- GV uốn sửa lỗi đọc sai của HS
+HD đọc lại toàn bài
e/Luyện viết vần, từ:
- GV viết mẫu, HD cách viết.
- GV hỏi: Vần im, um được viết bởi mấy con chữ?
- GV hỏi: Từ chim câu, trùm khăn được viết bởi mấy chữ?
- GV yêu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS
- HD khoản cách chữ cách chữ 1 con chữ o
+GV đọc mẫu toàn bài
- Yêu cầu HS đọc toàn bài.
* HD trò chơi củng cố:
- GV nêu tên trò chơi, HD cách thực hiện
- Tuyên dương, khen ngợi.
- HS phát âm vần: im CN, ĐT)
- HS nhận diện vần: im
- HS nêu: Vần im cấu tạo bởi 2 âm i và m
- HS đánh vần, vần im ( Đọc nối tiếp CN, ĐT)
- HS chọn ghép vần: im
- HS đọc trơn vần: im( Đọc nối tiếp CN, ĐT)
- HS nêu: Có vần im muốn được tiếng chim ta thêm âm ch vào trước vần im
- HS nêu:Tiếng chim có âm ch đứng trước vần im đứng sau.
- HS đánh vần:( Cá nhân, ĐT)
- HS chọn ghép tiếng: chim
- HS đọc trơn: chim
- HS đọc trơn từ ứng dụng: chim câu
- HS đọc cả vần, tiếng, từ.
- HS phát âm vần: um ( CN, ĐT)
- HS so sánh vần: im – um
* Giống: 2 vần đều có âm m ở cuối
* Khác: i/u đầu vần
- HS đánh vần: um
- HS ghép vần: um
- HS đọc trơn vần: um
- HS đánh vần tiếng: trùm
- Ghép tiếng, đọc trơn tiếng, đọc từ.
- HS đọc 2 vần: im - um
- HS đánh vần thầm tiếng 
- HS đọc từ:( nối tiếp CN, ĐT)
- HS đọc toàn bài.
- HS nêu cách viết vần.
- HS nêu cách viết từ.
- HS luyện viết bảng con vần, từ: im, um, chim câu, trùm khăn
- HS đọc toàn bài theo thứ tự, không thứ tự.
- HS tham gia trò chơi.
 TIẾT 2
- GV hỏi:Tiết 1 em vừa học vần gì?tiếng gì? Từ gì?
3/Luyện tập:
a/ Gọi HS đọc bài tiết 1
-GV:Nêu yêu cầu tiết 2
- GV cho HS nhận biết: Phần 1,phần2 SGK
- HD cách cầm sách.
+Yêu cầu Hs đọc SGK.
b/Giới thiêu câu ứng dụng:
- HD quan sát tranh vẽ, giới thiệu câu:
-“Khi đi em hỏi.......Mẹ có yêu không nào”
- HS đọc thầm, tìm tiếng có vần đang học
- Yêu cầu đánh vần tiếng đọc từ đọc cả câu.
- GV sửa lỗi sai của HS.
c/HD đọc SGK:
- Yêu cầu HS đọc từng phần, đọc toàn bài.
d/Luyện viết:
- GV viết mẫu:
- HD viết bài vào vở, Nhắc nhở cách trình bày bài viết.
d/ Luyện nói:
- GV HD quan sát tranh vẽ, giói thiệu chủ đề luyện nói:
- GV gợi ý câu hỏi, giúp học sinh luyện nói từ 2, 4 câu.
-Bức tranh vẽ gì?
-Em biết những vật gì có màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng?
-Em biết những vật gì nữa?
-Tất cả các màu nói trên gọi là gì?
* GV nói mẫu
4/Củng cố:
- GV hỏi: Em vừa học vần gì?
- HD trò chơi củng cố:
5/ Dặn dò: Dặn HS ôn bài
Làm bài ở vở BT.Xem bài: iêm, yêm
Tự tìm thêm thừ mới có vần vừa học
- HS nêu lại vần, tiếng, từ vừa học.
- HS đọc ( CN, ĐT)
- HS đọc SGK( CN, nối tiếp)
- HS quan sát tranh vẽ, nhận xét.
- HS đọc thầm
- HS Luyện đọc( CN, ĐT)
- HS đọc SGk ( Cá nhân, nối tiếp)
- HS viết bài vào vở.
- HS quan sát tranh vẽ:
- HS đọc chủ đề luyện nói: Xanh, đỏ, vàng, tím.
- HS thảo luận nhóm đôi
- Luyện nói trong nhóm.
- HS trình bày câu luyện nói;
- những vật xung quanh em có màu sắc đẹp : lá cây có màu xanh, quả cà có màu tím, lúa chín có màu vàng.
* HS yếu lặp lại câu luyện nói.
- HS nghe nói mẫu.
- HS nêu
- HS tham gia trò chơi.
Thực hành Tiếng việt: ¤n bµi 64
I.Môc tiªu: 
-¤n cho HS ®äc viÕt c¸c tõ cã vÇn im,um
- T×m tiÕng cã vÇn im,um
-Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c bµi tËp ë vë bµi tËp
- HS biÕt c¸ch viÕt ®o¹n v¨n øng dông
II; C¸c H§
GV
HS
Cho HS «n lai bµi 61
Thi t×m tiÕng cã vÇn võa häc 
+ im: tim,chim,nhÝm,thÝm
+ um: nóm,dum,tóm,cómA
HD häc sinh thùc hµnh trong vë bµi tËp 
 Bµi 1: Nèi
Bµi 2. §iÒn im hay um?
Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi
Bµi 3. HS thùc hµnh viÕt theo mÉu trong vë bµi tËp 
***HD häc sinh thùc hµnh viÕt vµo vë « li
+HS viÕt c¸c tõ øng dông mçi tõ 1 dßng
***HS kh¸ giái viÕt c©u bµi øng dông
5,Cñng cè dÆn dß
GV nhËn xÐt tiÕt häc
Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS tiÕn bé
HS ®äc theo cÆp
Thi ®äc c¸c cÆp cïng ®èi t­îng
¤n luyÖn theo tæ
HS ®äc tõ nèi víi h×nh ¶nh thÝch hîp trong bµi 
HS ®æi chÐo vë kiÓm tra 
C¸ nh©n ®äc lai bµi 
c¶ líp ®äc ®ång thanh
HS biÕt nh×n vµo h×nh ¶nh vµ chän vÇn thÝch hîp ®iÒn vµo chæ trèng 
X©u kim
Xem phim
Chïm nh·n
con nhÝm
tñm tØm
 Con suèi sau nhµ r× rÇm ch¶y.§µn dª c¾m cói gÆm cá bªn s­ên ®åi.
 Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2012
HỌC VẦN: BÀI 65: iêm - yêm
A/MỤC TIÊU:
- HS đọc được : iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm; từ và các câu ứng dụng.
- HS viết được: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm.
- Luyện nói 2, 4 câu theo chủ đề: Điểm mười.
- KNS: Học sinh tích cực, chủ động trong học tập
B/CHUẢN BỊ:
- GV chuẩn bị: Bộ chữ thực hành, tranh vẽ minh họa.
- HS chuẩn bị: Bộ chữ thực hành, bảng con.
C/HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1/Bài cũ: 3 HS đọc SGK bài phần 1, phần 2, phần 3/ Bài 64 
 1 HS đọc toàn bài
 2 HS viết từ: chim câu, trùm khăn. 
 TIẾT 1
2/Bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
3/Dạy vần mới: iêm - yêm
* Dạy vần : iêm
-GV ghi bảng vần: iêm
- Phát âm mẫu, HD học sinh cách phát âm vần: iêm
a/Nhận diện vần:
- GV Hỏi:Vần iêm được cấu tạo bởi mấy âm?
b/HD đánh vần: Vần
- GV đánh vần mẫu: iê - m - iêm
- HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai của HS 
- Yêu cầu HS chọn ghép vần
- HD đọc trơn vần:
c/HD đánh vần: Tiếng
- GV hỏi: có vần iêm muốn được tiếng xiêm ta làm thế nào?
- GV hỏi: Tiếng xiêm có âm gì trước vần gì sau ?
- GV đánh vần mẫu:
- HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai của HS
- Yêu cầu ghép tiếng: xiêm
- HD đọc trơn tiếng
d/Giới thiệu từ ứng dụng: dừa xiêm
- Luyện đọc trơn từ 
* Dạy vần : yêm
- GV đọc vần, HD phát âm vần: yêm
- Yêu cầu so sánh vần: iêm - yêm
- Dạy các bước tương tự vần 
- HD đọc lại cả 2 vần vừa học.
đ/Giới thiệu từ ứng dụng:
 Thanh kiếm âu yếm
 Quý hiếm yếm dãi 
- Yêu cầu HS đánh vần thầm các tiếng có vần:
- Luyện đọc từ
- GV uốn sửa lỗi đọc sai của HS
+HD đọc lại toàn bài
e/Luyện viết vần, từ:
- GV viết mẫu, HD cách viết.
- GV hỏi: Vần iêm, yêm được viết bởi mấy con chữ?
- GV hỏi: Từ dừa xiêm, cái yếm được viết bởi mấy chữ?
- GV yêu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS
- HD khoản cách chữ cách chữ 1 con chữ o
+GV đọc mẫu toàn bài
- Yêu cầu HS đọc toàn bài.
* HD trò chơi củng cố:
- GV nêu tên trò chơi, HD cách thực hiện
- Tuyên dương, khen ngợi.
- HS phát âm vần: iêm ( CN, ĐT)
- HS nhận diện vần: iêm
- HS nêu: Vần iêm được cấu tạo bởi 2 âm, âm đôi iê và âm m.
- HS đánh vần: iêm ( Đọc nối tiếp CN, ĐT)
- HS chọn ghép vần: iêm
- HS đọc trơn vần: iêm ( Đọc nối tiếp CN, ĐT)
- HS nêu:Có vần iêm muốn được tiếng xiêm ta thêm âm x.
- HS nêu:Tiếng xiêm có âm xđứng trước vần iêm đứng sau.
- HS đánh vần:( Cá nhân, ĐT)
- HS chọn ghép tiếng: xiêm
- HS đọc trơn: 
- HS đọc trơn từ ứng dụng
- HS đọc cả vần.
- HS phát âm vần: ( CN, ĐT)
-Giống: Có cùng âm m ở cuối vần.
-Khác: Âm đầu vần.
- HS đánh vần: y - ê -m
- HS ghép vần: yêm
- HS đọc trơn vần: yêm
- HS đánh vần tiếng: yêm - sắc - yếm
- Ghép tiếng, đọc trơn tiếng, đọc từ.
- HS đọc 2 vần
- HS đánh vần thầm tiếng 
- HS đọc từ:( nối tiếp CN, ĐT)
- HS đọc toàn bài.
- HS nêu cách viết vần.
- HS nêu cách viết từ.
- HS luyện viết bảng con vần, từ:
- HS đọc toàn bài theo thứ tự, không thứ tự.
- HS tham gia trò chơi.
TIẾT 2
- GV hỏi:Tiết 1 em vừa học vần gì?tiếng gì? Từ gì?
3/Luyện tập:
a/ Gọi HS đọc bài tiết 1
-GV:Nêu yêu cầu tiết 2
- GV cho Hs nhận biết: Phần 1,phần2 SGK
- HD cách cầm sách.
+Yêu cầu Hs đọc SGK.
b/Giới thiêu câu ứng dụng:
- HD quan sát tranh vẽ, giới thiệu câu:
-“Ban ngày,..............Âu yếm đàn con.”
- Yêu cầu đọc thầm, tìm tiếng có vần đang học
- Yêu cầu đánh vần tiếng, đọc từ, đọc cả câu.
- GV sửa lỗi sai của HS.
c/HD đọc SGK:
- Yêu cầu HS đọc từng phần, đọc toàn bài.
d/Luyện viết:
- GV viết mẫu:
- HD viết bài vào vở, Nhắc nhở cách trình bày bài viết.
d/ Luyện nói:
- GV HD quan sát tranh vẽ, giói thiệu chủ đề luyện nói:
- GV gợi ý câu hỏi, giúp học sinh luyện nói +Bức tranh vẽ gì?
+Em nghỉ bạn học sinh vui hay không vui khi được cô giáo cho điểm mười?
+Khi nhận được đểm mười, em muốn khoe với ai đầu tiên?
+Học thế nào mới được điểm mười ?
* GV nói mẫu:
4/Củng cố:
- GV hỏi: Em vừa học vần gì?
- HD trò chơi củng cố:
5/ Dặn dò: Dặn HS ôn lại bài.
-Tự tìm thêm từ mới có vần vừa học.
-Xem bài Vần: uôm - ươm.
- HS nêu vần, tiếng, từ vừa học.
- HS đọc ( CN, ĐT)
- HS đọc SGK( CN, nối tiếp)
- HS quan sát tranh vẽ, nhận xét.
- HS đọc thầm tìm tiếng có vần vừa học.
- HS Luyện đọc( CN, ĐT)
- HS đọc SGk ( Cá nhân, tiếp sức)
- HS viết bài vào vở tập viết.
- HS quan sát tranh vẽ:
- HS đọc chủ đề luyện nói:
- HS thảo luận nhóm đôi
- Luyện nói trong nhóm.
- HS trình bày câu luyện nói;
* HS yếu lặp lại câu luyện nói.
- HS nghe nói mẫu.
- HS nêu
- HS tham gia trò chơi.
- HS nghe dặn dò.
Thực hànhTiÕng ViÖt
Thùc hµnh «n luyÖn bµi : ieâm, yeâm
I Môc tiªu:
- §äc viÕt ®­îc : ieâm, yeâm, döøa xieâm, caùi yeám.
§äc tr¬n toµn bµi
Nèi ®óng « ch÷ víi h×nh , nèi « ch÷ víi « ch÷ cho phï hîp , ®iÒn ®óng vÇn thÝch hîp
KNS: Học sinh tích cực, chủ động trong học tập
II §å dïng d¹y- häc
 Vë bµi tËp TV1, SGKTV1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 
Ho¹t ®éng cña GV
1.Bµi cò:
§äc viÕt : iêm,yêm,cái yếm,dừa xiêm
2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc
NhËn xÐt cho ®iÓm
Ho¹t ®éng 2:Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp TV
Bµi1: Nèi « ch÷ cho phï hîp víi h×nh , víi « ch÷ 
Bµi 2: §iÒn : iêm,yêm
Bµi 3: LuyÖn viÕt
Söa c¸ch ngåi viÕt cho HS 
3.Cñng cè – dÆn dß:
HS ®äc toµn bµi
NhËn xÐt giê häc
VÒ nhµ «n bµi.
Ho¹t ®éng cña HS
§äc bµi SGK CN- TT
§äc ch÷ trong «
§äc ch÷ trong « vµ nèi
§äc côm tõ võa nèi ®­îc 
 Quan s¸t tranh vµ ®iÒn vÇn 
 §äc tõ võa ®iÒn ®­îc
ViÕt b¶ng con 
ViÕt vµo vë
 Sáng,Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2012
.TOÁN : BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10
I. Mục đích, yêu cầu : Giúp HS :
- Thuộc bảng cộng, trừ, biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10
- Củng cố nhận biết về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Làm quen với tóm tắt và viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- KNS: Học sinh tích cực, chủ động trong học tập
II. Đồ dùng dạy học :
- Bảng phụ.
- Các hình ở hộp đồ dùng học Toán.
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I. Kiểm tra bài cũ : 
 ... + 3 = 10 6 + ... = 10
 10 - ... = 4 ... – 5 = 5
- Yêu cầu HS đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10.
- Nhận xét, ghi điểm.
II. Bài mới :
1. Ôn tập các bảng cộng và các bảng trừ đã học :
- GV yêu cầu HS đọc thuộc lòng các bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 đã học ở các tiết trước.
- GV hướng dẫn HS nhận biết quy luật sắp xếp các cộng thức tính trên các bảng đã cho.
- GV nêu một số phép tính : 2 + 7 =...,
9 – 2 = ..., 5 + 1 = ..., ...
2. Hướng dẫn HS thành lập và ghi nhớ bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 :
- GV yêu cầu HS quan sát bảng phụ và nêu kết quả của từng phép tính.
- GV hướng dẫn HS nhận biết cách sắp xếp các công thức tính trên bảng vừa thành lập và nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Yêu cầu HS đọc lại bảng vừa thành lập
3. Thực hành :
* Bài 1 (SGK/86): GV yêu cầu HS làm tính.
- Chữa bài, nhận xét.
* Bài 2 (HSKG)
- GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS làm bài.
- Yêu cầu HS làm bài.
- Chữa bài, nhận xét.
* Bài 3 (SGK/87): Gọi HS nêu yêu cầu
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ và nêu đề toán, tìm kết quả.
- GV gợi ý để HS nêu đề toán theo cách khác.
- Hướng dẫn HS làm bài b tương tự như trên.
- Chữa bài, nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò :
- Cho HS đọc lại các công thức.
- Nhận xét tiết học. 
- Bài sau : Luyện tập.
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm bảng con.
- HS đọc : Cá nhân, ĐT.
- HS tính nhẩm và nêu kết q

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 15 b moi.doc