Giáo Án Lớp 1 - Tuần 14

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

 _ Đọc được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng. Đọc được từ và câu ứng dụng

 -Viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng.

 _ Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Ao, hồ, giếng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:

 _ Tranh minh hoạ các từ khóa, bài đọc ứng dụng, phần luyện nói

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 

doc 30 trang Người đăng honganh Ngày đăng 29/12/2015 Lượt xem 572Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo Án Lớp 1 - Tuần 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ngoâi sao ôû caû hai nhoùm vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa baøi toaùn
_Cho HS neâu
_GV hoûi: Taùm tröø moät baèng maáy?
 GV vieát baûng: 8 – 1 = 7
Böôùc 3:
_Cho HS quan saùt hình veõ (baûng lôùp) vaø neâu keát quaû cuûa pheùp tính: 
8 - 7
_GV ghi baûng: 8 – 7 = 1
_Cho HS ñoïc laïi caû 2 coâng thöùc
b) Höôùng daãn HS laäp caùc coâng thöùc 
8 – 6 = 2 ; 8– 2 = 6 
_Cho thöïc hieän theo GV
_Cho HS traû lôøi caâu hoûi:
8 tröø 6 baèng maáy?
8 tröø 2 baèng maáy?
c) Höôùng daãn HS hoïc pheùp tröø: 
 8 – 5 = 3 ; 8 – 3 = 5 ; 8 – 4 = 4
Tieán haønh töông töï phaàn b)
d) Höôùng daãn HS ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 8
_Ñoïc laïi baûng tröø
_Tieán haønh xoùa daàn baûng nhaèm giuùp HS ghi nhôù 
ñ) Vieát baûng con:
_GV ñoïc pheùp tính cho HS laøm vaøo baûng con
2. Höôùng daãn HS thöïc haønh: 
Baøi 1: Tính
_Cho HS neâu yeâu caàu baøi toaùn
 * Nhaéc HS vieát caùc soá phaûi thaät thaúng coät 
Baøi 2: Tính
_Cho HS neâu caùch laøm baøi
_Höôùng daãn HS: Laøm theo töøng coät
Baøi 3: Tính
_Cho HS neâu caùch laøm baøi 
_Cho HS laøm baøi
_Cho HS nhaän xeùt veà keát quaû laøm baøi ôû coät naøo ñoù
Baøi 4: 
_Cho HS quan saùt tranh roài neâu baøi toaùn
_Sau ñoù cho HS neâu pheùp tính töông öùng vôùi baøi toaùn 
* Vôùi moãi tranh, HS coù theå vieát pheùp tính khaùc nhau (moãi pheùp tính töông öùng vôùi moät baøi toaùn
-HSKT:
3.Nhaän xeùt –daën doø:
_ Nhaän xeùt tieát hoïc
_ Daën doø: Chuaån bò baøi 49: Luyeän taäp
_HS neâu laïi baøi toaùn
 Taát caû coù 8 ngoâi sao, bôùt ñi 1 ngoâi sao. Hoûi coøn laïi maáy ngoâi sao?
_8 ngoâi sao bôùt 1 ngoâi sao coøn 7 ngoâi sao
_8 bôùt 1 coøn 7
_HS ñoïc: Taùm tröø moät baèng baûy
_ 8 – 7 = 1
_HS ñoïc: 8 tröø 7 baèng 1
_Moãi HS laáy ra 8 hình vuoâng 
 8 – 6 = 2 
 8 – 2 = 6
_HS ñoïc:
8 – 1 = 7 8 – 5 = 3
8 – 7 = 1 8 – 3 = 5
8 – 2 = 6 8 – 4 = 4
8 – 6 = 2 
 8 - 1 8 - 3 8 - 5
 8 8 8
_Tính 
_HS laøm baøi vaø chöõa baøi
_Tính roài vieát keát quaû vaøo choã chaám
_HS laøm baøi vaø chöõa baøi
_Tính roài vieát keát quaû vaøo choã chaám
_Coù 8 quaû leâ, ñaõ aên heat 4 quaû. Hoûi coøn laïi maáy quaû leâ?
_Pheùp tính: 8 – 4 = 4
-Viết số o, 1
 HỌC VẦN:
: BÀI 56: uông- ương
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- HS đọc được: uông, ương, quả chuông, con đường;từ và các câu ứng dụng 
- Viết được : uông , ương, quả chông , con đường .
-Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Đồng ruộng
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
 _ Tranh minh hoạ các từ khóa, bài đọc ứng dụng, phần luyện nói
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
TIẾT 1
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Kiểm tra bài cũ: 
_ Đọc 
_Viết:
1.Giới thiệu bài:
_ GV đưa tranh và nói:
+ Tranh vẽ gì?
_ Hôm nay, chúng ta học vần uông, ương. GV viết lên bảng uông -ương
_ Đọc mẫu: uông- ương
2.Dạy vần: 
uông
a) Nhận diện vần: 
_Phân tích vần uông?
b) Đánh vần:
* Vần: 
_ Cho HS đánh vần
* Tiếng khoá, từ khoá:
_Phân tích tiếng chuông?
_Cho HS đánh vần tiếng: chuông 
_Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá
_Cho HS đọc:
+Vần: u-ô-ng-uông
+Tiếng khóa: chờ-uông-chuông
+Từ khoá: quả chuông
c) Viết:
* Vần đứng riêng:
_GV viết mẫu: uông
_GV lưu ý nét nối giữa uô và ng
*Tiếng và từ ngữ: 
_Cho HS viết vào bảng con: chuông _GV nhận xét và chữa lỗi cho HS.
ương
a) Nhận diện vần: 
_Phân tích vần ương?
b) Đánh vần:
* Vần: 
_ Cho HS đánh vần
* Tiếng khoá, từ khoá:
_Cho HS đánh vần tiếng: đường
_Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá
_Cho HS đọc:
+Vần: ư-ơ-ng-ương
+Tiếng khóa: đờ-ương-đương-huyền-đường
+Từ khoá: con đường
c) Viết:
__GV viết mẫu: ương
_GV lưu ý nét nối giữa ươ và ng
_Cho HS viết vào bảng con: đường
_GV nhận xét và chữa lỗi cho HS.
d) Đọc từ ngữ ứng dụng:
_Cho HS đọc từ ngữ ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đánh vần tiếng
+Đọc từ
_ GV giải thích (hoặc có hình vẽ, vật mẫu) cho HS dễ hình dung
_GV đọc mẫu
TIẾT 2
3. Luyện tập:
a) Luyện đọc:
* Luyện đọc các âm ở tiết 1
* Đọc câu ứng dụng:
_ Cho HS xem tranh
_ GV nêu nhận xét chung
_Cho HS đọc câu ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đánh vần tiếng
+Đọc câu
_ Chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
_GV đọc mẫu
b) Luyện viết:
_ Cho HS tập viết vào vở
_ GV nhắc nhở HS tư thế ngồi học: lưng thẳng, cầm bút đúng tư thế
_HSKT:
c) Luyện nói:
_ Chủ đề: Đồng ruộng
_GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi: 
+Trong tranh vẽ những gì? 
+Lúa, ngô, khoai, sắn được trồng ở đâu?
+Ai trồng lúa, ngô, khoai, sắn?
+Trên đồng ruộng, các bác nông dân đang làm gì?
+Ngoài những việc như bức tranh đã vẽ, em còn biết bác nông dân có những việc gì khác?
+Em ở nông thôn hay thành phố? Em được thấy các bác nông dân làm việc trên cánh đồng bao giờ chưa?
4.Củng cố – dặn dò:
_Củng cố:
+ GV chỉ bảng (hoặc SGK)
+ Cho HS tìm chữ vừa học
-Nhận xét tiết học
+2-4 HS đọc các từ: eng, iêng, cái xẻng, trống chiêng, cái kẻng, xà bẻng, củ riềng, bay liệng
_Viết: eng, iêng, cái xẻng, trống chiêng
_ Cho HS thảo luận và trả lời câu hỏi.
_ Đọc theo GV
_uô và ng
_Đánh vần: u-ô-ng-uông
_Đánh vần: chờ-uông-chuông
_Đọc: quả chuông
_HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
_ Viết bảng con: uông
_Viết vào bảng: chuông
_ươ và ng
_Đánh vần: ư-ơ-ng-ương
_Đánh vần: đờ-ương-đương-huyền-đường
_Đọc: con đường
_HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
_HS thảo luận và trả lời 
+Giống: kết thúc bằng ng
+Khác: ương bắt đầu bằng ươ
_Viết bảng con: ương
_Viết vào bảng: đường
_2-3 HS đọc từ ngữ ứng dụng
_ Đọc lần lượt: cá nhân, nhóm, bàn, lớp
_ Lần lượt phát âm: uông, ương, quả chuông, con đường
_Đọc các từ (tiếng) ứng dụng: nhóm, cá nhân, cả lớp
_Thảo luận nhóm về tranh minh họa của câu đọc ứng dụng
_ HS đọc theo: nhóm, cá nhân, cả lớp 
_2-3 HS đọc
_Tập viết: uông, ương, quả chuông, con đường
-Viết o, ô
_ Đọc tên bài luyện nói
_HS quan sát vàtrả lời
+HS theo dõi và đọc theo. 
+HS tìm chữ có vần vừa học trong SGK, báo, hay bất kì văn bản nào,  
_ Học lại bài, tự tìm chữ có vần vừa học ở nhà. 
_ Xem trước bài 57
 Tự nhiên & xã hội	
 AN TOÀN KHI Ở NHÀ
I. Mục tiêu :
	- Kể tên 1 số vật sắc nhọn trong nhà có thể gây đứt tay, chảy máu,gây bỏng,cháy.
	- Biết gọi người lớn khi có tai nạn xảy ra.
II.Đồ dùng dạy học:
-Sưu tầm một số câu chuyện cụ thể về những tai nạn đac xảy ra đối với các em nhỏ.
II. Hoạt động dạy học :
Kiểm tra bài cũ :
Hoạt động giáo viên
 - Hàng ngày em phải làm gì để giúp đỡ gia đình ?
Em cảm thấy như thế nào để giúp đỡ gia đình ?
Nhận xét – Ghi điểm
 2. Bài mới :
- Giới thiệu : Ở nhà cũng có thể xảy ra tai nạn. Cần làm gì để phòng tránh tai nạn khi ở nhà. Chúng ta sẽ học bài hôm nay
Hoạt động 1: Cho học sinh quan sát tranh hình trang 30
 - Hỏi : Các tranh này vẽ các bạn đang làm gì ?
 - Em hãy dự kiến xem điều gì có thể xảy ra với các bạn ở trong tranh.
Kết luận :
 - Khi phải dùng dao hoặc nững đồ dùng dễ vở và sắc nhọn cần phải cẩn thận để tránh đứt tay
 - Những đồ dùng kể trên phải để xa tầm tay các em nhỏ.
Hoạt động 2 : Đóng vai
- Hỏi : Các tranh này vẽ gì ?
- Điều gì có thể xảy ra với các bạn trong từng tranh.
- Nếu là em, em sẽ nói gì với các bạn trong từng tranh.
- Nêu câu hỏi 
- Trường hợp có lửa cháy các đò vật trong nhà, em phải làm gì ?
Kết luận : 
- Không để đèn dầu hoặc vật gây cháy khác trong màn hoặc gần vật dễ bắt lửa.
- Tránh xa nơi có thể gây cháy và bỏng.
- Sử dụng đồ điện phải cẩn thận, không sờ vào phích cắm, ổ điện, dây dẫn. Điện giật có thể gây chết người
- Hãy tìm mọi cách để chạy ra xa nơi có cháy. Gọi kêu cứu
- Nhớ số điện thoại 114 để gọi cứu hoả.
3/Củng cố :Cho chơi trò chơi “Gọi lính cứu hoả”.
-Hô: cháy
-Hô : nước sôi
-Hô: dao nhọn
4/Dặn dò : Thực hiện theo những điều đã học . Chuẩn bị bài sau : Lớp học
Nhận xét tiết học :
Hoạt động học sinh
2 em 
- 1em 
- Mở sách giáo khoa trang 30
- Trả lời :
- Tranh 1 : Các bạn đang dùng dao bổ hoa quả.
- Tranh 2 : Bạn trai đánh vỡ cái chai
- Suy nghĩ và trả lời
- Có thể bị dao đâm vào tay làm chảy máu tay.
- Bạn gái có thể bị mảnh nhọn của thuỷ tinh đâm vào tay.
- Mở sách trang 31
- Tranh 1: Bạn gái để đèn trong màn và đọc sách.
- Tranh 2: Ấm nước đang sôi, em nhỏ đòi nghịch, chị kéo em ra
- Tranh 3: Em nhỏ nghịch điện.
- Thảo luận nhóm 2
- Tranh 1: làm đổ đèn, lửa bốc cháy, bạn nhỏ bị bỏng.
- Tranh 2: 
- Em nhỏ có thể bị bỏng
- Tranh 3: Em nhỏ có thể bị điện giật
- Suy nghĩ và đóng vai
 Nhóm 1+ nhóm 2 tranh 1
 Nhóm 3 : tranh 2
 Nhóm 4 : tranh 3
- Nhận xét về cách ứng xử ở từng vai diễn.
- Suy nghĩa và trả lời
- Kêu gọi người lớn
- Chạy nhanh ra khỏi chỗ cháy.
- Cả lớp cùng chơi 
- Gọi 114
- Chạy nhanh ra và kêu cứu.
- Nêu : Tránh xa.
- Cẩn thận kẻo đứt tay
Thứ tư ngày 24 tháng11 năm 2010
Âm nhạc: 
Ôn tập bài hát: Sắp đến tết rồi
I. Mục tiêu:
-Biết hát theo giai điệu và lời ca 
- Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoạ đơn giản
 II. Đồ dùng dạy học: 
Nhaïc cu ïñeäm, goõ.
Baêng nhaïc 
 III. Các hoạt động dạy học: 
1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén
2.Kieåm tra baøi cuõ:
3.Baøi môùi :	
 Hoạt động GV
 Hoạt động HS
Hñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt Saép ñeán teát roài .- Cho HS xem tranh minh hoaï ngaøy teát . Hoûi HS böùc tranh noùi veà baøi haùt naøo ñaõ hoïc, teân taùc giaû saùng taùc baøi haùt .
- Cho HS nhaän xeùt noäi dung böùc tranh
- Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt ñeå giuùp HS haùt ñuùng lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu, baèng nhieàu hình thöùc :
 + Haùt ñoàng thanh töøng daõy, nhoùm, caù nhaân
 + Cho HS haùt vaø voã tay theo phaùch theo tieát taáu lôøi ca 
Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 
 Höôùng daãn HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï ( nhuùn chaân nhòp nhaøng beân traùi, beân phaûi theo nhòp)
_ Taäp vaøi ñoäng taùc phuï hoaï 
 Hoaït ñoäng 3: Taäp ñoïc lôøi theo tieát taáu. cuûa baøi haùt trong baøi haùt Saép ñeán tếtá roài :
Cuûng coá – daën doø
Cho HS ñöùng leân oân laïi baøi haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch.
Hoûi HS nhaéc laïi teân baøi haùt , teân taùc giaû baøi haùt .
Nhaän xeùt chung 
Daën HS veà oân haùt thuoäc baøi haùt ñaõ hoïc 
- HS nghe traû lôøi
- HS haùt theo höôùng daãn cuûa GV:
- HS haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp , phaùch 
( söû duïng caùc nhaïc cuï goõ)
- HS oân baøi haùt theo höôùng daãn 
- Chia nhoùm, moãi nhóm theå hieän moät nhaïc cuï 
- HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp 
- HS haùt vaø voã , goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca.
- Chia 2 daõy thi haùt ñoái ñaùp 
- HS nghe vaø nhaän xeùt 
- HS hát
- HS nhắc lại
-- HS laéng nghe vaø ghi nhôù.
Toán
LUYEÄN TAÄP
I/ Muïc tieâu:
-Thực hiện được pheùp tính coäng tröø trong phaïm vi 8.
- Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ 
II/ Chuaån bò:
- Giaùo vieân: Bìa ghi con soá, pheùp tính vaø daáu ñeå toå chöùc troø chôi.
- Hoïc sinh: Saùch.
III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu :
1/ OÅn ñònh lôùp:
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
 8 – 4 = 4	 8 – 7 = 1	 8 - 1 – 2 = 5
 8 – 3 = 5	 8 – 1 = 7	 8 – 2 – 3 = 3
3/ Daïy hoc baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
*Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi: Luyeän taäp.
*Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi trong SGK.
Baøi 1: Tính: (cột 1, 2 )
 Yeâu caàu HS töï laøm theo maãu.
7 + 1 = 8 1 + 7 = 8	8 – 7 = 1
8 – 1 = 7 
Ñaët caâu hoûi ñeå hoïc sinh nhaän ra moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø tröø.
Baøi 2: Ñieàn soá:
2
8
8
5
4
8
6
8
7
3
3
5
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt.
Baøi 3: Tính: (cột 1,2 )
4 + 3 + 1 = 8	 Laøm pheùp tính laàn löôït töø traùi -> phaûi.
Baøi 4: Vieát pheùp tính thích hôïp:
Baøi 5:( Dành cho hs khá, giỏi) Noái oâ vuoâng vôùi soá thích hôïp.
7
8
9
	> 5 + 2
	< 8 -0
8 + 0
-HSKT:
Caù nhaân, lôùp.
HS töï laøm phaàn coøn laïi/ SGK
Neâu yeâu caàu, laøm baøi.
Trao ñoåi, söûa baøi.
Neâu yeâu caàu.
Laáy caùc chöõ soá trong voøng troøn ñeå thöïc hieän pheùp tính ôû treân muõi teân. Sau ñoù ñieàn keát quaû vaøo oâ vuoâng.
Hoïc sinh leân baûng laøm, caû lôùp laøm.
Caû lôùp laøm baøi, söûa baøi.
Neâu ñeà toaùn vaø giaûi:
8 – 2 = 6
Goïi hoïc sinh leân noái treân baûng.
Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû.
4 + 3 + 1 = 8; 8 – 4 – 2 = 2;
5 + 1 + 2 = 8;  8 – 6 + 3 = 5
8
-
2
=
6
-Viết số 1, 2
4/ Cuûng coá:
- Chôi troø chôi: Saép xeáp pheùp tính ñuùng (Chia 2 ñoäi).
- Hoïc sinh ñoïc laïi baûng tröø trong phaïm vi 8.
5/ Daën doø: Daën hoïc sinh hoïc thuoäc baøi.
----------------------o0o--------------------
 HỌC VẦN:
 BÀI 57: ANG - ANH
I/ Muïc tieâu:
- Đoïc ñöôïc ang – anh, caây baøng, caønh chanh.từ và đoạn thơ ứng dụng
- Viết được: ang, anh, cây bang, cành chanh
- Luyện nói từ 2-4 câu Theo chuû ñeà: Buoåi saùng.
II/ Chuaån bò:
- Giaùo vieân: Tranh.
- Hoïc sinh: Boä gheùp chöõ.
III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu :
1/ OÅn ñònh lôùp:
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
- Hoïc sinh ñoïc, vieát baøi: uoâng – öông 
- Ñoïc baøi SGK. 
3/ Daïy hoïc baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Tieát 1:
*Hoaït ñoäng 1:Giôùi thieäu baøi
*Hoaït ñoäng 2: Daïy vaàn
*Vieát baûng: ang.
Hoûi : Ñaây laø vaàn gì?
-Phaùt aâm: ang.
-Höôùng daãn Hoïc sinh gaén vaàn ang.
-Höôùng daãn Hoïc sinh phaân tích vaàn ang.
-Höôùng daãn Hoïc sinh ñaùnh vaàn vaàn ang.
-Ñoïc: ang.
-Höôáng daãn hoïc sinh gaén: baøng.
-Höôáng daãn hoïc sinh phaân tích tieáng baøng. 
- Höôùng daãn hoïc sinh ñaùnh vaàn tieáng baøng.
-Ñoïc: baøng.
-Treo tranh giôùi thieäu: caây baøng.
-Ñoïc maãu, höôùng daãn Hoïc sinh ñoïc.
-Ñoïc phaàn 1.
*Vieát baûng: anh.
-Hoûi: Ñaây laø vaàn gì?
-Phaùt aâm: anh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh gaén vaàn anh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh phaân tích vaàn anh.
-So saùnh:
+Gioáng: a tröôùc.
+Khaùc: ng – nh sau.
-Höôùng daãn Hoïc sinh ñaùnh vaàn vaàn anh.
-Ñoïc: anh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh gaén tieáng chanh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh phaân tích tieáng chanh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh ñaùnh vaàn tieáng chanh.
-Ñoïc: chanh
-Treo tranh giôùi thieäu: Caønh chanh.
-Giaùo vieân ñoïc maãu, höôùng daãn Hoïc sinh ñoïc töø Caønh chanh.
* Vieát baûng con: 
 ang – anh 
 caây baøng - caønh chanh
-Höôùng daãn caùch vieát.
-Nhaän xeùt, söûa sai.
*Hoaït ñoäng 3: Ñoïc töø öùng duïng.
buoân laøng	baùnh chöng
haûi caûng	hieàn laønh
Giaûng töø
-Höôùng daãn Hoïc sinh nhaän bieát tieáng coù ang - anh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh ñaùnh vaàn tieáng, ñoïc trôn töø.
-Ñoïc toaøn baøi.
Tieát 2:
*Hoaït ñoäng 4: Luyeän ñoïc.
-Ñoïc baøi tieát 1.
-Ñoïc caâu öùng duïng:
-Höôùng daãn HS nhaän bieát tieáng ang, anh.
-Giaùo vieân ñoïc maãu.
-Ñoïc toaøn baøi.
*Hoaït ñoäng 5: Luyeän vieát.
-Löu yù neùt noái giöõa caùc chöõ vaø caùc daáu.
-Thu chaám, nhaän xeùt.
-HSKT:
*Hoaït ñoäng 6: Luyeän noùi:
-Chuû ñeà: Buoåi saùng.
-Treo tranh.
-H: Tranh veõ gì?
H: Ñaây laø caûnh noâng thoân hay thaønh phoá?
H: Buoåi saùng caûnh vaät coù gì ñaëc bieät?
H : Em thích buoåi saùng, buoåi tröa hay buoåi chieàu? Vì sao?
-Neâu laïi chuû ñeà: Buoåi saùng.
* Ñoïc saùch giaùo khoa
Vaàn ang
Caù nhaân, lôùp.
Thöïc hieän treân baûng gaén.
Vaàn ang coù aâm a ñöùng tröôùc, aâm ng ñöùng sau: Caù nhaân
A – ngôø – ang: caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Thöïc hieän treân baûng gaén.
Tieáng baøng coù aâm ch ñöùng tröôùc vaàn ang ñöùng sau, daáu huyeàn ñaùnh treân aâm a.
Bôø – ang – bang – huyeàn - baøng: caù nhaân.
Caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Caù nhaân, nhoùm.
Vaàn anh.
Caù nhaân, lôùp.
Thöïc hieän treân baûng gaén.
Vaàn anh coù aâm a ñöùng tröôùc, aâm nh ñöùng sau: caù nhaân.
So saùnh.
a – nhôø – anh: caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Thöïc hieän treân baûng gaén.
Tieáng chanh coù aâm ch ñöùng tröôùc, vaàn anh ñöùng sau.
Chôø – anh – chanh: caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Hoïc sinh vieát baûng con.
2 – 3 em ñoïc
laøng, baønh, caûng, laønh.
Caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, lôùp.
2 em ñoïc.
Caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, lôùp.
Vieát vaøo vôû taäp vieát.
-Viết chữ a.
Caù nhaân, lôùp.
Ngöôøi daét traâu, vaùc cuoác, ñi hoïc...
Noâng thoân.
Maët trôøi moïc.
Caù nhaân.
Caù nhaân, lôùp.
 Hoïc sinh ñoïc baøi trong SGK.
4/ Cuûng coá: Chôi troø chôi tìm tieáng môùi: khoai lang, lanh le , baùnh canh , ngoâ rang ..
5/ Daën doø: Daën Hoïc sinh veà hoïc baøi.xem bài mới
----------------------o0o----------------------------
Thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2009
TOÁN:
PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 9
I/ Muïc tieâu:
- Thuộc bảng cộng; Biết làm tính cộng trong phạm vi 9; Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
II/ Chuaån bò:
- Giaùo vieân: Maãu vaät.
- Hoïc sinh: Boä gheùp chöõ.
III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu:
1/ OÅn ñònh lôùp:
2/ Kieåm tra baøi cuõ: 
 7 + 1 = 8	5 + 2 = 7	8 – 7 = 1
 8 – 7 = 1	8 – 4 = 4	8 – 1 = 7
3/ Daïy hoïc baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
* Hoaït ñoäng 1 :Giôùi thieäu baøi: Pheùp coäng trong phaïm vi 9.
-Thaønh laäp vaø ghi nhôù pheùp coäng trong phaïm vi 9.
-Giaùo vieân duøng maãu vaät ñeå thaønh laäp baûng coäng trong phaïm vi 9.
8 + 1 = 9	6 + 3 = 9	1 + 8 = 9
3 + 6 = 9	7 + 2 = 9	5 + 4 = 9
2 + 7 = 9	4 + 5 = 9
-Giaùo vieân xoùa daàn.
*Nghæ giöõa tieát:
*Hoaït ñoäng 2 :Thöïc haønh: Laøm baøi trong SGK.
Baøi 1: Tính:
 1 3 4 7 6
 + + + + +
 8 5 5 2 3 
 9 8 9 9 9
Baøi 2: Tính:
2 + 7 = 9 4 + 5 = 9 3 + 6 = 9 8 + 1 = 9
0 + 9 = 9 4 + 4 = 8 1 + 7 = 8 5 + 2 = 7 
8 – 5 = 3 7 – 4 = 3 0 + 8 = 8 6 – 1 = 5 
Baøi 3: Tính:
4 + 5 = 9 6 + 3 = 9 1 + 8 = 9
4 + 1 + 4 = 9 6 + 1 + 2 = 9 1 + 2 + 6 = 9
4 + 2 + 3 = 9 6 + 3 + 0 = 9 1 + 5 + 3 = 9
Baøi 4: Vieát pheùp tính thích hôïp.
a)
8
+
1
=
9
b) 
7
+
2
=
9
-HSKT:
Caù nhaân, lôùp.
Hoïc sinh söû duïng boä ñoà duøng hoïc toaùn.
Ñoïc ñoàng thanh, caù nhaân.
Hoïc sinh hoïc thuoäc.
Haùt muùa.
Neâu yeâu caàu.
Laøm baøi.
Ñoïc keát quaû, söûa baøi.
Neâu yeâu caàu, laøm baøi.
Neâu yeâu caàu, laøm baøi.
Quan saùt tranh vaø ñaët pheùp tính thích hôïp:
8 + 1 = 9	1 + 8 = 9 ...
7 + 2 = 9	2 + 7 = 9 ..
-Viết số 0, 1.
4/ Cuûng coá - Daën doø: 
Daën hoïc sinh hoïc thuoäc baøi.
----------------------o0o----------------------------
 HỌC VẦN:
BÀI 58: INH – EÂNH
I/ Muïc tieâu:
- Hoïc sinh ñoïc ñöôïc inh, eânh, maùy vi tính, doøng keânh. Ñoïc ñöôïc töø, caâu öùng duïng.
- Viết được: inh, eânh, maùy vi tính, doøng keânh
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chuû ñeà: Maùy caøy, maùy noå, maùy tính.
II/ Chuaån bò:
- Giaùo vieân: Tranh.
- Hoïc sinh: Boä gheùp chöõ.
III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu:
1/ OÅn ñònh lôùp:
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
- Hoïc sinh ñoïc, vieát baøi: ang – anh ( 3HS)
- Ñoïc baøi SGK. (2HS).
3/ Daïy hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Tieát 1:
*Hoaït ñoäng 1:Giôùi thieäu baøi
*Hoaït ñoäng 2: Daïy vaàn
*Vieát baûng: inh.
Hoûi : Ñaây laø vaàn gì?
-Phaùt aâm: inh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh gaén vaàn inh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh phaân tích vaàn inh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh ñaùnh vaàn vaàn inh.
-Ñoïc: inh.
-Höôáng daãn hoïc sinh gaén: tính.
-Höôáng daãn hoïc sinh phaân tích tieáng tính. 
- Höôùng daãn hoïc sinh ñaùnh vaàn tieáng tính.
-Ñoïc: tính.
-Treo tranh giôùi thieäu: maùy vi tính.
-Ñoïc maãu, höôùng daãn Hoïc sinh ñoïc.
-Ñoïc phaàn 1.
*Vieát baûng: eânh.
-Hoûi : Ñaây laø vaàn gì?
-Phaùt aâm: eânh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh gaén vaàn eânh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh phaân tích vaàn eânh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh ñaùnh vaàn vaàn eânh.
-Ñoïc: eânh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh gaén tieáng keânh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh phaân tích tieáng keânh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh ñaùnh vaàn tieáng keânh.
-Ñoïc: keânh
-Treo tranh giôùi thieäu: Doøng keânh.
-Giaùo vieân ñoïc maãu, höôùng daãn Hoïc sinh ñoïc töø Doøng keânh.
-Ñoïc phaàn 2.
-Ñoïc baøi khoùa.
* Vieát baûng con: 
inh, eânh, maùy vi tính, doøng keânh.
-Höôùng daãn caùch vieát.
-Nhaän xeùt, söûa sai.
*Hoaït ñoäng 3: Ñoïc töø öùng duïng.
ñình laøng	beänh vieän
thoâng minh	eãnh öông
Giaûng töø
-Höôùng daãn Hoïc sinh nhaän bieát tieáng coù inh – eânh.
-Höôùng daãn Hoïc sinh ñaùnh vaàn tieáng, ñoïc trôn töø.
-Ñoïc toaøn baøi.
Tieát 2:
*Hoaït ñoäng 4: Luyeän ñoïc.
-Ñoïc baøi tieát 1.
inh eânh
tính Keânh
 maùy vi tính doøng keânh
-Ñoïc caâu öùng duïng:
-Treo tranh giôùi thieäu caâu öùng duïng:
Caùi gì cao lôùn leânh kheânh
Ñöùng maø khoâng töïa ngaõ keành ngay ra?
-Giaùo vieân ñoïc maãu.
-Ñoïc toaøn baøi.
*Hoaït ñoäng 5: Luyeän vieát: 
 inh, eânh, maùy vi tính, doøng keânh.
-Löu yù neùt noái giöõa caùc chöõ vaø caùc daáu.
-Thu chaám, nhaän xeùt.
-HSKT:
*Hoaït ñoäng 6: Luyeän noùi:
-Chuû ñeà: Maùy caøy, maùy noå, maùy tính.
-Treo tranh.
H: Em haõy neâu teân caùc loaïi maùy?
H: Maùy caøy duøng laøm gì?
H: Maùy noå duøng laøm gì?
H: Maùy khaâu duøng laøm gì?
H: Maùy tính duøng laøm gì?
H: Em coøn bieát nhöõng maùy gì nöõa? Chuùng duøng laøm gì?
-Neâu laïi chuû ñeà: Maùy caøy, maùy noå, maùy tính.
* Hoïc sinh ñoïc baøi trong SGK.
Vaàn inh
Caù nhaân, lôùp.
Thöïc hieän treân baûng gaén.
Vaàn inh coù aâm i ñöùng tröôùc, aâm nh ñöùng sau: Caù nhaân
I – nhôø – inh: caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Thöïc hieän treân baûng gaén.
Tieáng tính coù aâm t ñöùng tröôùc vaàn inh ñöùng sau, daáu huyeàn ñaùnh treân aâm i.
Tôø – inh – tinh – saéc – tính: caù nhaân.
Caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Caù nhaân, nhoùm.
Vaàn eânh.
Caù nhaân, lôùp.
Thöïc hieän treân baûng gaén.
Vaàn eânh coù aâm eâ ñöùng tröôùc, aâm nh ñöùng sau: caù nhaân.
EÂ – nhôø – eânh: caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Thöïc hieän treân baûng gaén.
Tieáng keânh coù aâm k ñöùng tröôùc, vaàn eânh ñöùng sau.
Ka – eânh – keânh: caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, lôùp.
Hoïc sinh vieát baûng con.
2 – 3 em ñoïc
ñình, beänh, minh, eãnh.
Caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, lôùp.
2 em ñoïc
Nhaän bieát tieáng coù: eânh
Caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, lôùp.
Vieát vaøo vôû taäp vieát.
Haùt muùa.
Caù nhaân, lôùp.
-Viết chữ a , o
Maùy caøy, maùy noå, maùy khaâu, maùy tính
Caøy ruoäng.
Quay maùy: xay gaïo, luùa, baép...
May quaàn aùo.
Tính toaùn, veõ, ñaùnh chöõ...
...
Caù nhaân, lôùp.
Caù nhaân, lôùp.
4/ Cuûng coá: 
 Chôi troø chôi tìm tieáng môùi: xinh xaén, meänh leänh, con keânh, môùi tinh , caùi kính ,cao leânh kheânh ....
----------------------o0o-------------

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 14 cktkn.doc