Giáo án lớp 1 - Tuần 13 (tiết 10)

I.Mục đích yêu cầu:

- Đọc được các vần có kết thc bằng n / cc từ ngữ, cu ứng dụng

 từ bài 44 đến bài 51.

- Viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng, từ bài 44 đến bài 51.

- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh kể truyện: Chia phần.

HS khá, giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh

 

 

doc 18 trang Người đăng haroro Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 260Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 13 (tiết 10)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 13
 Thø hai ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2011.
Ngµy so¹n: 12 .11. 2011
Ngµy d¹y: 14 .11 .2011
 Bài : 51 HỌC VẦN 
TiÕt 1: ÔN TẬP
I.Mơc đích yêu cầu:
- Đọc được các vần cĩ kết thúc bằng n / các từ ngữ, câu ứng dụng
 từ bài 44 đến bài 51.
- Viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng, từ bài 44 đến bài 51.
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh kể truyện: Chia phần.
HS khá, giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh
II.ChuÈn bÞ.
 - B¶ng «n, tranh minh ho¹ SGK.
 III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
A.KiĨm tra.
- KiĨm tra: bµi 50
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
 2.D¹y bµi míi.
 a.Giíi thiƯu bµi. ¤n tËp.
 b.Bµi «n.
 * C¸c vÇn võa häc.
-Gv ghi c¸c ©m ®· häc trong tuÇn.
 *§äc tõ ng÷ øng dơng.
-Gv ghi tõ, gi¶i thÝch tõ.
 *ViÕt b¶ng con.
 -H­íng dÉn: 
- ViÕt: cuén d©y, v­ên nh·n.
- §äc c©u øng dơng. 
- Hs ®äc: «n tËp.
- Hs chØ vµ ®äc vÇn, ghÐp tiÕng.(Tỉ 
nhãm, bµn, c¸ nh©n).
- Hs ®äc bµi ë b¶ng «n. 
(dßng ngang, cét däc víi dÊu thanh).
- Hs ®äc tõ: cuån cuén,
 con v­ỵn, 
 th«n b¶n.
- Hs luyƯn b¶ng con: cuån cuén.
HỌC VẦN
TiÕt 2: ÔN TẬP
I.Mơc đích yêu cầu:
- Đọc được các vần cĩ kết thúc bằng n / các từ ngữ, câu ứng dụng
 từ bài 44 đến bài 51.
- Viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng, từ bài 44 đến bài 51.
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh kể truyện: Chia phần.
HS khá, giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh
II.ChuÈn bÞ.
 - B¶ng «n, tranh minh ho¹ SGK.
 III. Ho¹t ®éng d¹y häc: TiÕt 2.
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
3.LuyƯn tËp.
a,LuyƯn ®äc.
- LuyƯn ®äc bµi ë tiÕt 1.
- §äc ®o¹n th¬ øng dơng.
b, KĨ chuyƯn. Chia phÇn.
- Gv kĨ c¶ c©u chuyƯn.
- Gv kĨ theo néi dung
tranh.
-ý nghÜa c©u chuyƯn 
c- LuyƯn viÕt:
- GV h­íng dÉn.
4.Cđng cè - Tỉng kÕt:
- Hs ®äc bµi SGK.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
5- DỈn dß:
- Xem tr­íc bµi sau.
- §äc bµi ë tiÕt 1.
- Hs më sgk, ®äc bµi 1 l­ỵt.
- Hs ®äc bµi.
- Hs ®äc tªn bµi kĨ chuyƯn.
- HS thi kĨ theo nhãm.
- HS viÕt vë « li.
 Thø ba ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2011
Ngµy so¹n: 13 .11. 2011
Ngµy d¹y: 15 .11 .2011
 Bài : 52 HỌC VẦN 
 TiÕt 1: Ong - ông
I-Mơc đích yêu cầu:
- Đọc được: ong, ơng, cái võng, dịng sơng; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ong, ơng, cái võng, dịng sơng.
- Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Đá bĩng 
II- ChuÈn bÞ.
- Tranh minh häa nh­ sgk.
III- Ho¹t ®éng d¹y- häc:
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
1-KiĨm tra: - §äc, viÕt: bµi 51
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
2. Bµi míi:
 a-Giíi thiƯu bµi
- GV ghi bµi míi: VÇn ong- «ng.
 b- D¹y vÇn míi:
 *- D¹y vÇn ong.
 - Ghi vÇn ong
 Giíi thiƯu vÇn ong ®­ỵc cÊu t¹o nªn tõ 2 ©m o vµ ng.
- Cho hs cµi vÇn, ong
- Cho hs cµi tiÕng ,vâng
- Quan s¸t tranh rĩt ra tõ míi: 
 c¸i vâng.
 *- D¹y vÇn «ng ( t­¬ng tù vÇn ong )
 - Ghi vÇn «ng
 Giíi thiƯu vÇn «ng ®­ỵc cÊu t¹o nªn tõ 2 ©m « vµ ng.
- Cho hs cµi vÇn, tiÕng míi.
- Quan s¸t tranh rĩt ra tõ míi: 
 Dßng s«ng
 * §äc c¶ bµi.
 d- §äc tiÕng tõ øng dơng:
- H­íng dÉn hs ®äc bµi:
 Con ong c©y th«ng
 Vßng trßn c«ng viªn
- T×m tiÕng cã vÇn võa häc.
c- ViÕt b¶ng con:
- H­íng dÉn viÕt. 
- NhËn xÐt, sưa lçi.
- Gi¶i nghÜa tõ 
 Cho hs ®äc tr¬n bµi
 * Gi¶i lao
 HS viÕt b¶ng con: cuån cuén, con v­ỵn, th«n b¶n.
- §äc bµi øng dơng: 2 hs.
- HS ®äc : c¸ nh©n, líp.
- NhËn diƯn vÇn ong.
 - so s¸nh ong víi on..
- Cµi vÇn, ®äc cn, n, cl
- Hs cµi, ph©n tÝch, ®¸nh vÇn. cn, n,cl
- §äc: «ng
- So s¸nh: «ng víi ong.
 + Gièng nhau, kh¸c nhau.
- Cµi vÇn, tiÕng míi, ph©n tÝch, ®äc tr¬n.
- §äc c¶ bµi.
 2 - 3 hs ®äc
- Hs t×m vµ ph©n tÝch.
- §äc bµi: c¸ nh©n, nhãm, líp.
( Ph©n tÝch, ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n)
+ViÕt b¶ng con: ong, «ng, c¸i vâng, dßng s«ng.
- NhËn xÐt.
 - Hs ®äc
 HỌC VẦN 
 TiÕt 2: Ong - ông
I-Mơc đích yêu cầu:
- Đọc được: ong, ơng, cái võng, dịng sơng; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ong, ơng, cái võng, dịng sơng.
- Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Đá bĩng 
III- Ho¹t ®éng d¹y- häc: TiÕt 2.
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
3- LuyƯn tËp 
a- LuyƯn ®äc:
 - Cho hs luyƯn ®äc bµi ë tiÕt 1.
b. ®äc c©u øng dơng
- H­íng dÉn quan s¸t tranh nªu néi dung c©u øng dơng.
 c- LuyƯn viÕt: 
- H­íng dÉn viÕt.
- ChÊm 1 sè bµi.
 d- LuyƯn nãi: 
 - Cho hs quan s¸t tranh.
 - Tranh vÏ g×?
 - Em th­êng xem bãng ®¸ ë ®©u?
 - Em thÝch cÇu thđ nµo nhÊt?
 - Trong ®éi bãng ai dïng tay b¾t bãng mµ kh«ng bÞ ph¹t?
C- Cđng cè- Tỉng kÕt:
- Cho hs ®äc l¹i c¶ bµi.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
D-DỈn dß :
 - Xem tr­íc bµi sau.	
- NhËn xÐt.
- LuyƯn ®äc bµi.
- HS ®äc bµi sgk.
- Quan s¸t tranh,nªu néi dung c©u øng dơng.
-§äc c©u øng dơng, t×m tiÕng cã vÇn míi.
- ViÕt vë tËp viÕt.
- §äc tªn bµi luyƯn nãi:
+ HS th¶o luËn.
- 1, 2 hs nªu l¹i toµn bé néi dung bµi luyƯn nãi.
- §äc l¹i bµi trªn b¶ng + sgk. 
 Bài : 47 TOÁN 
 : Phép cộng trong phạm vi 7
I- Mơc tiªu: Giĩp hs :
- Thuéc b¶ng céng, biÕt lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 7.
- ViÕt ®­ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp víi h×nh vÏ.
II- ChuÈn bi:
- S¸ch gi¸o khoa, ®å dïng häc to¸n.
III-Ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
1- KiĨm tra:- Gv nªu yªu cÇu.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
2- Bµi míi: a- Giíi thiƯu bµi:
 *- Giíi thiƯu phÐp céng.
- GV h­íng dÉn hs häc phÐp céng:
6+1=7 5+ 2=7	4+ 3= 7
1+6=7 2+5= 7	3+ 4= 7
GV ghi phÐp tÝnh, hs ghi nhí c«ng thøc.
3- Thùc hµnh.
 Bµi 1: TÝnh.
- Cho hs nªu yªu cÇu, lµm bµi.
 Bµi 2: TÝnh.
- H­íng dÉn hs lµm bµi.
Hs nhËn xÐt c¸c cỈp phÐp tÝnh
 Bµi 3: TÝnh.
 Bµi 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
H­íng dÉn hs lµm bµi 
- NhËn xÐt.
 4- Cđng cè,: DỈn dß:
 + Cho hs nªu l¹i bµi häc.
 + NhËn xÐt tiÕt häc.
- Xem tr­íc bµi sau.
- hs thùc hiƯn.
 5 6 4 6 
+ - - - 
 1 3 2 5 
 6 3 2 1 
- Hs quan s¸t tranh sgk nªu bµi to¸n vµ c©u tr¶ lêi bµi to¸n.
- §äc: 
6+1=7 5+ 2=7	4+ 3= 7
1+6=7 2+5= 7	3+ 4= 7
 - Cµi phÐp tÝnh, ®äc.
- Hs lµm bµi, ch÷a bµi:
 6 2 4 1 3 5
+ + + + + +
 1 5 3 6 4 2
 7 7 7 7 7 7
 - Hs lµm bµi, ch÷a bµi:
7+0=7 1+6=7 3+4=7 2+5=7 0+7=7 6+1=7 4+3=7 5+2=7
 HS lµm bµi.
5+1+1=7
4+2+1=7
2+3+2=7
 - HS lµm bµi.
+ Nªu bµi to¸n.
+ §iỊn phÐp tÝnh.
 a) 6 + 1 = 7
 b) 4 + 3 = 7
 TỰ NHIÊN XÃ HỘI
 Bài : 13 Công việc ở nhà
I- Mơc tiªu: 
- KĨ ®­ỵc mét sè c«ng viƯc th­êng lµm ë nhµ cđa mçi ng­êi trong gia ®×nh.
- BiÕt ®­ỵc nÕu mäi ng­êi trong gia ®×nh cïng tham gia c«ng viƯc ë nhµ sÏ t¹o ®­ỵc kh«ng khÝ gia ®×nh vui vỴ. ®Çm Êm
- Yªu lao ®éng vµ t«n träng thµnh qu¶ lao ®éng cđa mäi ng­êi.
KNS - Đảm nhận trách nhiệm việc nhà vừa sức mình.
- Kĩ năng giao tiếp: Thể hiện sự cảm thơng, chia sẻ vất vả với bố mẹ.
- Kĩ năng hợp tác: Cùng tham gia làm việc nhà với các thành viên trong gia đình.
- Kĩ năng tư duy phê phán: Nhà cửa bừa bộn.
II- ChuÈn bi:- Tranh ¶nh nh­ sgk.
III-Ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
 1- Khëi ®éng: - GV nªu yªu cÇu.
 2- Bµi «n: 
1- Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh.
- GV h­íng dÉn hs qs bµi 13 sgk.
+ Nªu néi dung tõng tranh? T¸c dơng cđa tõng c«ng viƯc ®èi víi gia ®×nh?
* GV KÕt luËn: Nh÷ng c«ng viƯc ®ã võa giĩp cho nhµ cưa s¹ch sÏ, gän gµng võa thĨ hiƯn sù quan t©m, g¾n bã cđa nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh víi nhau.
2- Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn theo nhãm.
- Gv h­íng dÉn.
- GV nªu c©u hái gỵi ý:
+ Trong nhµ em ai ®i chỵ, nÊu c¬m, giỈt giị quÇn ¸o, quÐt nhµ cưa?
+ Hµng ngµy em ®· lµm g× ®Ĩ giĩp ®ì gia ®×nh?
+ Em c¶m thÊy thÕ nµo khi lµm ®­ỵc nh÷ng viƯc cã Ých cho gia ®×nh?
* KÕt luËn: Mäi ng­êi trong gia ®×nh ®Ịu ph¶i tham gia lµm viƯc nhµ, tïy theo søc cđa m×nh.
3- Ho¹t ®éng 3:quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái.
- §iỊu g× sÏ x¶y ra khi trong nhµ kh«ng cã ai quan t©m?
- H·y t×m ra nh÷ng ®iĨm gièng nhau vµ kh¸c nhau cđa 2 h×nh 29- sgk.
- Nãi xem em thÝch c¨n phßng nµo? T¹i sao?
+ §Ĩ cã ®­ỵc nhµ cưa gän gµng, s¹ch sÏ em ph¶i lµm g× ®Ĩ giĩp ®ì cha mĐ?
* KÕt luËn: NÕu mçi ng­êi trong gia ®×nh ®Ịu quan t©m ®Õn viƯc dän dĐp nhµ cưa th× nhµ cưa luu«n s¹ch sÏ, gän gµng ng¨n n¾p. Ngoµi giê häc ®Ĩ cã ®­ỵc nhµ cưa gän gµng s¹ch sÏ, mçi hs ph¶i giĩp ®ì bè mĐ nh÷ng c«ng viƯc tïy theo søc cđa m×nh.
4- Cđng cè, DỈn dß:
+ Cho hs nªu l¹i bµi häc.
+ NhËn xÐt tiÕt häc.
- Xem tr­íc bµi sau.
- HS thùc hiƯn: H¸t, trß ch¬i.
- HS quan s¸t, th¶o luËn nhãm cỈp ®«i h×nh (28).
+ Chia líp thµnh 4 nhãm.
- HS tËp nªu c©u hái vµ c©u tr¶ lêi c¸c tranh 28- sgk.
- HS tr×nh bµy tr­íc líp.
Thø t­ ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2011.
 Ngµy so¹n: 14 .11. 2011
 Ngµy d¹y: 16 .11 .2011
 Bài : 53 HỌC VẦN
 TiÕt 1: ăng - âng
I-Mơc đích yêu cầu:
- HS ®äc ®­ỵc: ¨ng, ©ng, m¨ng tre, nhµ tÇng, tõ vµ c©u øng dơng
- ViÕt ®­ỵc ¨ng, ©ng, m¨ng tre, nhµ tÇng.
- LuyƯn nãi tõ 2 -3 c©u theo chđ ®Ị: v©ng lêi cha mĐ.
II- ChuÈn bÞ.
- Tranh minh häa nh­ sgk.
III- Ho¹t ®éng d¹y- häc:
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
1-KiĨm tra:
 - §äc, viÕt: bµi 52
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
2 Bµi míi:
a-Giíi thiƯu bµi
- GV ghi bµi míi: VÇn ¨ng, ©ng.
b- D¹y vÇn míi:
 *- D¹y vÇn ¨ng.
 - Ghi vÇn ¨ng
 Giíi thiƯu vÇn ¨ng ®­ỵc cÊu t¹o nªn tõ 2 ©m ¨ vµ ng.
- Cho hs cµi vÇn, ¨ng
- Cho hs c¸i tiÕng, m¨ng
- Quan s¸t tranh rĩt ra tõ míi: 
 m¨ng tre.
 * D¹y vÇn ©ng.( t­¬ng tù vÇn ¨ng)
 - Ghi vÇn ©ng . Giíi thiƯu vÇn ©ng ®­ỵc cÊu t¹o nªn tõ 2 ©m © vµ ng.
- Cho hs cµi vÇn, tiÕng míi.
- Quan s¸t tranh rĩt ra tõ míi:nhµ tÇng.
 * §äc c¶ bµi.
d- §äc tiÕng tõ øng dơng:
- H­íng dÉn hs ®äc bµi:
 rỈng dõa vÇng tr¨ng
 Ph¼ng lỈng n©ng niu
- T×m tiÕng cã vÇn míi.
c- ViÕt b¶ng con:
- H­íng dÉn viÕt. 
- NhËn xÐt, sưa lçi.
Gi¶i nghÜa tõ.
- HS viÕt b¶ng con: con ong, c«ng viªn.
- §äc bµi øng dơng: 2 hs.
- HS ®äc : c¸ nh©n, líp.
- NhËn diƯn vÇn ¨ng,
- so s¸nh ¨ng víi ong.
- Cµi vÇn, ®äc cn, n, cl
- Hs cµi, ph©n tÝch, ®¸nh vÇn.
 - So s¸nh: ©ng víi ¨ng.
 + Gièng nhau, kh¸c nhau.
- Cµi vÇn, tiÕng míi, ph©n tÝch, ®äc tr¬n.
- §äc c¶ bµi.
- 2 - 3 hs ®äc
- Hs t×m, ®äc, ph©n tÝch
- §äc bµi: nhãm, líp.( ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n)
- NhËn xÐt.
+ViÕt b¶ng con: ¨ng, ©ng, m¨ng tre, nhµ tÇng .
 - NhËn xÐt.
.
HỌC VẦN
 TiÕt 2: ăng - âng
I-Mơc đích yêu cầu:
- HS ®äc ®­ỵc: ¨ng, ©ng, m¨ng tre, nhµ tÇng, tõ vµ c©u øng dơng
- ViÕt ®­ỵc ¨ng, ©ng, m¨ng tre, nhµ tÇng.
- LuyƯn nãi tõ 2 -3 c©u theo chđ ®Ị: v©ng lêi cha mĐ.
II- ChuÈn bÞ.
- Tranh minh häa nh­ sgk.
III- Ho¹t ®éng d¹y- häc: TiÕt 2. 
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
3- LuyƯn tËp 
a- LuyƯn ®äc:
 - Cho hs luyƯn ®äc bµi ë tiÕt 1.
b. §äc c©u øng dơng
- H­íng dÉn quan s¸t tranh nªu néi dung c©u øng dơng.
 c- LuyƯn viÕt: 
- H­íng dÉn viÕt.
- ChÊm 1 sè bµi.
c- LuyƯn nãi:
 - Cho hs quan s¸t tranh.
 - Tranh vÏ g×?
 - Em bÐ trong tranh ®ang lµm g×?
 - Em cã hay lµm theo nh÷ng lêi cha mĐ khuyªn kh«ng?
 4- Cđng cè- Tỉng kÕt:
- Cho hs ®äc l¹i c¶ bµi.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
 5 -DỈn dß :
- Xem tr­íc bµi sau.
-
- Hs ®äc toµn bµi
 LuyƯn ®äc bµi.
- Quan s¸t tranh,nªu néi dung c©u øng dơng.
-§äc c©u øng dơng, t×m tiÕng cã vÇn míi.
-
 ViÕt vë tËp viÕt.
- §äc tªn bµi luyƯn nãi: 
 v©ng lêi cha mĐ.
+ HS th¶o luËn.
- 1, 2 hs nªu l¹i toµn bé néi dung bµi luyƯn nãi.
- §äc l¹i bµi trªn b¶ng + sgk. 
 TOÁN
 Bài : 49 Phép trừ trong phạm vi 7 
I- Mơc tiªu: Giĩp hs :
- Thuéc b¶ng trõ. BiÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 7.
 - ViÕt ®­ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp víi h×nh vÏ
II- ChuÈn bi:
- S¸ch gi¸o khoa, ®å dïng häc to¸n.
III-Ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
1- KiĨm tra: - Gv nªu yªu cÇu.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
2- Bµi míi:
 a- Giíi thiƯu bµi:
 b- Giíi thiƯu phÐp trõ, b¶ng trõ trong ph¹m vi 7.
- GV h­íng dÉn hs thµnh lËp phÐp trõ: 7-1= 6 7-5=2 7 -3=4
7- 6=1 7-2=5 7-4=3
- GV nªu mÉu bµi to¸n.
- Cho hs nªu bµi to¸n vµ tr¶ lêi bµi to¸n.
- Cho hs häc thuéc b¶ng trõ
3- Thùc hµnh.
 Bµi 1: TÝnh.
- Cho hs nªu yªu cÇu, lµm bµi.
- Gv chèt l¹i bµi
 Bµi 2: TÝnh.
- H­íng dÉn hs lµm bµi.
 Bµi 3: TÝnh.
- H­íng dÉn hs lµm bµi.
Bµi 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
H­íng dÉn hs lµm bµi 
 4- Cđng cè, DỈn dß:
 + Cho hs nªu l¹i bµi häc.
 + NhËn xÐt tiÕt häc. 
 - Xem tr­íc bµi sau.
- 2 hs thùc hiƯn: 
§äc phÐp céng trong ph¹m vi 7.
- Hs quan s¸t tranh sgk nªu bµi to¸n vµ c©u tr¶ lêi bµi to¸n.
- §äc: 7-1= 6 7-5=2 7 -3=4
 7- 6=1 7-2=5 7-4=3
 - Cµi phÐp tÝnh. ®äc.
- Hs ®äc b¶ng trõ
- Hs lµm bµi, ch÷a bµi( B¶ng con)
 7 7 7 7 7 7
- - - - - -
 6 4 2 5 1 7
 1 3 5 2 6 0
- Hs lµm bµi, ch÷a bµi:
7-6=1 7- 3=4 7-2= 5 7-4=3
7-7=0 7- 0=7 7-5 =2 7-1=6
- Hs lµm bµi, ch÷a bµi:
 7-3-2=2 
 7-6-1=0 
 7-4-2=1
 - HS lµm bµi.
+ Nªu bµi to¸n + §iỊn phÐp tÝnh.
7 - 2 = 5
 7 - 3 = 4
 Thø n¨m ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2011
 Ngµy so¹n: 15 .11. 2011
 Ngµy d¹y: 17 .11 .2011
 Bài : 54 HỌC VẦN
 TiÕt 1: ung - ưng
I-Mơc đích yêu cầu:
- HS ®äc ®­ỵc: ung, ­ng, b«ng sĩng, sõng h­¬u, tõ vµ c©u øng dơng
- ViÕt ®­ỵc, ung, ­ng, b«ng sĩng, sõng h­¬u.
- LuyƯn nãi tõ 2 - 4 c©u theo chđ ®Ị Rõng, thung lịng,suèi, ®Ìo.
 GDMT : (Gi¸o dơc HS t×nh c¶m yªu quý thiªn nhiªn, 
 cã ý thøc gi÷ g×n vỴ ®Đp cđa thiªn nhiªn ®Êt n­íc).
II- ChuÈn bÞ.
- Tranh minh häa nh­ sgk.
III- Ho¹t ®éng d¹y- häc:
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
1-KiĨm tra: - §äc, viÕt: bµi 53
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
 2- Bµi míi:
 a--Giíi thiƯu bµi
- GV ghi bµi míi: VÇn ung, ­ng.
 b- D¹y vÇn míi:
 *- D¹y vÇn ung.
 - Ghi vÇn ung
 Giíi thiƯu vÇn ung ®­ỵc cÊu t¹o nªn tõ 2 ©m u vµ ng.
- Cho hs cµi vÇn, ung
- Cho hs cµi tiÕng, sĩng
- Quan s¸t tranh rĩt ra tõ míi:
 b«ng sĩng.
*- D¹y vÇn ­ng. ( t­¬ng tù vÇn ung)
 - Ghi vÇn ­ng , Giíi thiƯu vÇn un ®­ỵc cÊu t¹o nªn tõ 2 ©m ­ vµ ng.
- Cho hs cµi vÇn, tiÕng míi.
- Quan s¸t tranh rĩt ra tõ míi:sõng h­¬u.
 * §äc c¶ bµi.
d- §äc tiÕng tõ øng dơng:
- H­íng dÉn hs ®äc bµi:
 C©y sĩng cđ gõng
 Trung thu vui mõng
.- T×m tiÕng cã vÇn võa häc
c- ViÕt b¶ng con:
- H­íng dÉn viÕt. 
- NhËn xÐt, sưa lçi.
 Gi¶i nghÜa tõ 
- Hs ®äc l¹i bµi
- HS viÕt b¶ng con: rỈng dõa, n©ng niu.
- §äc bµi øng dơng: 2 hs.
- HS ®äc : c¸ nh©n, líp.
- NhËn diƯn vÇn ung,
 - so s¸nh ung víi ong.
- Cµi vÇn, ®äc cn, n, cl
- Hs cµi,Ph©n tÝch, ®¸nh vÇn.
 - ®äc l¹i vÇn ung
- So s¸nh: ­ng víi ung.
 + Gièng nhau, kh¸c nhau.
- Cµi vÇn, tiÕng míi, ph©n tÝch, ®äc tr¬n.
- §äc c¶ bµi.
 Hs ®äc
- Hs t×m, ®äc, ph©n tÝch.
- §äc bµi: nhãm, líp.
( ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n)
- NhËn xÐt.
+ViÕt b¶ng con: ung, ­ng, b«ng sĩng, sõng h­¬u.
HỌC VẦN
 TiÕt 2: ung - ưng
I-Mơc đích yêu cầu:
- HS ®äc ®­ỵc: ung, ­ng, b«ng sĩng, sõng h­¬u, tõ vµ c©u øng dơng
- ViÕt ®­ỵc, ung, ­ng, b«ng sĩng, sõng h­¬u.
- LuyƯn nãi tõ 2 - 4 c©u theo chđ ®Ị Rõng, thung lịng,suèi, ®Ìo.
 GDMT : (Gi¸o dơc HS t×nh c¶m yªu quý thiªn nhiªn, 
 cã ý thøc gi÷ g×n vỴ ®Đp cđa thiªn nhiªn ®Êt n­íc).
III- Ho¹t ®éng d¹y- häc:
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
 TiÕt 2.
3- LuyƯn tËp 
a- LuyƯn ®äc:
 - Cho hs luyƯn ®äc bµi ë tiÕt 1.
b. §äc c©u øng dơng
- H­íng dÉn quan s¸t tranh nªu néi dung c©u øng dơng.
 c- LuyƯn viÕt: 
- H­íng dÉn viÕt.
- ChÊm 1 sè bµi.
 d- LuyƯn nãi: 
 - Cho hs quan s¸t tranh.
 - Tranh vÏ g×?
 - Trong rõng th­êng cã nh÷ng g×?
 - Em chØ trong tranh ®©u lµ thung lịng, suèi, ®Ìo?
4- Cđng cè- Tỉng kÕt:
- Cho hs ®äc l¹i c¶ bµi.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
 5 -DỈn dß :
- Xem tr­íc bµi sau.	
- LuyƯn ®äc bµi.
- Quan s¸t tranh,nªu néi dung c©u øng dơng.
-§äc c©u øng dơng, t×m tiÕng cã vÇn míi.
- ViÕt vë tËp viÕt.
- §äc tªn bµi luyƯn nãi: 
Rõng, thung lịng, suèi, ®Ìo.
+ HS th¶o luËn.
- 1, 2 hs nªu l¹i toµn bé néi dung bµi luyƯn nãi.
- §äc l¹i bµi trªn b¶ng + sgk. 
 TOÁN
 Bài : 50 Luyện tập
I- Mơc tiªu: Giĩp hs :
- Thùc hiƯn ®­ỵc phÐp trõ trong ph¹m vi 7 
II- ChuÈn bi:
- S¸ch gi¸o khoa.
III-Ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
1- KiĨm tra: - Gv nªu yªu cÇu: 
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
 2-LuyƯn tËp:
 Bµi 1: TÝnh
- Cho hs nªu yªu cÇu, lµm bµi.
 Bµi 2: TÝnh.
.- H­íng dÉn hs lµm bµi.
 Bµi 3: ®iỊn sè.
 H­íng dÉn hs lµm bµi 
 Bµi 4: DÊu , =.
 Bµi 5:
ViÕt kÕt qu¶ phÐp tÝnh vµo « trèng..
 - Gv cho hs nªu yªu cÇu, lµm bµi.
 H­íng dÉn hs lµm bµi 
 4- Cđng cè, tỉng kÕt:
 + Cho hs nªu l¹i bµi häc.
 + NhËn xÐt tiÕt häc.
 5- DỈn dß:
 - Xem tr­íc bµi sau.
- 2 hs thùc hiƯn: PhÐp céng, trõ trong ph¹m vi 7.
- Hs lµm bµi, ch÷a bµi:
 7 2 4 7 7 7
- + + - - -
 3 5 3 1 0 5
 4 7 7 6 7 2
 - HS nªu yªu cÇu, lµm bµi.
6 + 1 = 7	 5 + 2 = 7
1 + 6 = 7	 2 + 5 = 7
7 - 6 = 1	 7 - 5 = 2
7 - 1 = 6	 7 - 2 = 5
- HS nªu yªu cÇu.
- Hs lµm bµi.	
2 + .... = 7 7 - ... = 1 
7 - ... = 4 7 - ... = 3
... + 3 = 7 ... -  = 7 
- HS lµm bµi.
 3 + 4 ... 7 5 + 2 ... 6 7 - 5 ... 3
 7 - 4 ... 4 7 - 2 ... 5 7 - 6 ... 1
- HS lµm bµi, ch÷a bµi.	
 3 +4 = 7
 THỦ CÔNG
 Bài : 13 Các quy ước cơ bản
 về gấp giấy và gấp hình
I .Mục tiêu :
 - Biết các kí hiệu, quy ước về gấp giấy 
- Bước đầu gấp được giấy theo kí hiệu, quy ước.
II.Đồ dùng dạy học :- GV : Mẫu vẽ những ký hiệu quy ước về gấp hình (phĩng to).
 - HS : Giấy nháp trắng,bút chì,vở thủ cơng.
III. Hoạt động dạy học :
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:.
2. KT sù chuÈn bÞ cđa häc sinh cho tiÕt häc.
3. D¹y - häc bµi míi.
a. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu bµi.
- HS quan s¸t tõng mÉu ký hiƯu vỊ ®­êng gÊp vµ nhËn xÐt.
b. Ho¹t ®éng 2. H­íng dÉn mÉu.
Quan s¸t lµm mÉu thùc hµnh.
- Ký hiƯu ®­êng gi÷a h×nh.
-§­êng gi÷a h×nh lµ ®­êng cã nÐt g¹ch gang chÊm. 
(H1)
- HD HS vÏ ký hiƯu trªn ®­êng kỴ ngang vµ kỴ däc ë vë thđ c«ng.
- HS thùc hµnh theo HD.
- GV theo dâi sưa sai.
+ Ký hiƯu ®­êng gÊp.
- §­êng gÊp lµ ®­êng cã nÐt ®øt. (H2)
- Cho HS vÏ ®­êng dÊu gÊp vµo vë.
HS vÏ ®­êng dÊu gÊp vµo vë.
+ Ký hiƯu ®­êng dÊu gÊp vµo.
+ Trªn h×nh vÏ cã mịi tªn chØ h­íng gÊp vµo
- HD vµ vÏ mÉu.
- Cho HS thùc hµnh vÏ ký hiƯu ®­êng dÊu gÊp vµo.
HS thùc hµnh vÏ ký hiƯu ®­êng dÊu gÊp vµo.
+ Ký hiƯu ®­êng gÊp ng­ỵc ra phÝa sau lµ mịi tªn cong 
(H4)
- Cho HS thùc hµnh theo HD.
HS thùc hµnh theo HD.
L­u ý: Tr­íc khi vÏ vµo vë thđ c«ng cho HS vÏ vµo giÊy nh¸p.
4. Cđng cè dỈn dß.
- NhËn xÐt vỊ th¸i ®é, møc ®é hiĨu vµ kÕt qu¶ häc tËp cđa häc sinh.
- ChuÈn bÞ giÊy kỴ « vµ giÊy mµu cho tiÕt sau.
 Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2011
Ngµy so¹n: 16 .11. 2011
Ngµy d¹y: 18 . 11 .2011
 Bài : 11 TẬP VIẾT
 Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây
I.Mơc đích yêu cầu:
 - Viết đúng các chữ: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây  kiểu chữ thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một 
HS khá, giỏi viết được đủ số dịng quy định trong vở Tập viết 1, tập một
II.ChuÈn bÞ.
- B¶ng phơ, vë tËp viÕt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc.
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
1. ỉn ®Þnh líp.
2. KiĨm tra bµi cị
- GV nªu yªu cÇu.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
3. Bµi míi: 
a, Gv giíi thiƯu bµi viÕt.
- Gv viÕt mÉu vµ h­íng dÉn viÕt.
- Cho hs ®äc tõ cÇn viÕt vµ nªu ®é cao c¸c con ch÷.
- Gv viÕt mÉu, h­íng dÉn. 
b, Bµi viÕt:
nỊn nhµ
nhµ in
c¸ biĨn
yªn ngùa
cuén d©y.
 c, GV chÊm bµi, nhËn xÐt.
4- Cđng cè- tỉng kÕt
-NhËn xÐt giê häc.
5- DỈn dß:
- ChuÈn bÞ giê sau.
.
- Hs viÕt b¶ng con: 
 chĩ cõu, rau non, thỵ hµn..
- NhËn xÐt.
- Quan s¸t bµi viÕt mÉu.
- Hs luyƯn b¶ng con.
- Hs viÕt ë vë.
- HS nép bµi viÕt.
 Bài : 12 TẬP VIẾT
 Con ong, cây thông, củ gừng, vầng trăng, cây sung
I.Mơc đích yêu cầu:
 - Viết đúng các chữ: con ong, cây thơng, vầng trăng, cây sung, củ gừng  kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một
HS khá, giỏi viết được đủ số dịng quy định trong vở Tập viết 1, tập một
II.ChuÈn bÞ.
- B¶ng phơ, vë tËp viÕt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc.
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
1. ỉn ®Þnh líp.
2. KiĨm tra bµi cị.
- GV nªu yªu cÇu.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
3. Bµi míi: 
a, Gv giíi thiƯu bµi viÕt.
- Gv viÕt mÉu vµ h­íng dÉn viÕt.
- Cho hs ®äc c¸c tõ vµ nªu ®é cao c¸c con ch÷.
- Gv viÕt mÉu, h­íng dÉn. 
b, Bµi viÕt:
 con ong
 c©y th«ng
cđ gõng
 vÇng tr¨ng
c©y sung
c, GV chÊm bµi, nhËn xÐt.
4- Cđng cè- tỉng kÕt.
-NhËn xÐt giê häc.
5- DỈn dß:
- ChuÈn bÞ giê sau.
 - Hs viÕt b¶ng con: 
 nỊn nhµ, nhµ in, c¸ biĨn, yªn ngùa.
- NhËn xÐt.
- Quan s¸t bµi viÕt mÉu.
- Hs luyƯn b¶ng con.
- Hs viÕt ë vë.
- HS nép bµi viÕt.
 TOÁN
 Bài : 50 Phép cộng trong phạm vi 8
I- Mơc tiªu: Giĩp hs :
- Thuéc b¶ng céng. BiÕt lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 8.
- ViÕt ®­ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp víi h×nh vÏ.
II- ChuÈn bi:
- S¸ch gi¸o khoa, ®å dïng häc to¸n.
III-Ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của GIÁO VIÊN
Hoạt động của HỌC SINH
1- KiĨm tra:
- Gv nªu yªu cÇu.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
 2- Bµi míi:
 a- Giíi thiƯu bµi:
 b- Giíi thiƯu phÐp céng.
- GV h­íng dÉn hs häc phÐp céng:
7+1=8 6+2=8 5+3=8 4+ 4= 8
1+7=8 2+6=8 3+5=8 
GV ghi phÐp tÝnh, hs ghi nhí c«ng thøc.
3- Thùc hµnh.
 Bµi 1: TÝnh.
- Cho hs nªu yªu cÇu, lµm bµi.
 - Gv chèt l¹i bµi
 Bµi 2: TÝnh.
- H­íng dÉn hs lµm bµi.
 Bµi 3: TÝnh.
 Bµi 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
H­íng dÉn hs lµm bµi 
- NhËn xÐt.
 4- Cđng cè, tỉng kÕt:
 + Cho hs nªu l¹i bµi häc.
 + NhËn xÐt tiÕt häc.
 5- DỈn dß:
 - Xem tr­íc bµi sau.
- Hs thùc hiƯn.
 6 + 1 = 7 5 + 2 = 7
 1 + 6 = 7 2 + 5 = 7
 7 - 6 = 1 7 - 5 = 2
 7 - 1 = 6 7 - 2 = 5
- Hs quan s¸t tranh sgk nªu bµi to¸n vµ c©u tr¶ lêi bµi to¸n.
 §äc:
7+1=8 6+2=8 5+3=8 4+ 4= 8
1+7=8 2+6=8 3+5=8 
 - Cµi phÐp tÝnh, ®äc.
- Hs lµm bµi, ch÷a bµi:
 5 1 5 4 2 3
+ + + + + +
 3 7 2 4 6 4
 8 8 7 8 8 7
 - Hs lµm bµi, ch÷a bµi:
1+7=8 3+5=8 4+4=8 
7+1=8 5+3=8 8+0=8 
7-3= 4 6-3 =3 0+2=2
 HS lµm bµi.
 1+2+5=8 3+2+2=7
 2+3+3=8 2+2+4=8
- HS lµm bµi.
+ Nªu bµi to¸n.
+ §iỊn phÐp tÝnh.
 a) 6 + 2 = 8
 b) 4 + 4 = 8
SINH HOẠT LỚP
 Tuần 13
I.Mơc tiªu:
-NhËn xÐt ­u, khuyÕt ®iĨm trong tuÇn qua.
-Ph­¬ng h­íng tuÇn 13.
II.Néi dung:
1.NỊn nÕp:
-Thùc hiƯn tèt nỊn nÕp.
2.Häc tËp.
-Cã nhiỊu cè g¾ng trong häc tËp.
-VÉn cßn cã häc sinh ch­a ch¨m häc.Cã em ...................
- Cßn mét sè em nãi chuyƯn trong giê, ......................................
3.Ph­¬ng h­íng tuÇn 14.
-§i häc ®ĩng giê.
-Häc tèt, ®¹t kÕt qu¶ cao chµo mõng ngµy 20/11
-Thùc hiƯn nghiªm tĩc néi quy cđa nhµ tr­êng.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 13.doc