Giáo án Lớp 1 - Tuần 13 - Năm học 2012-2013 - Phạm Thị Thanh Nguyệt

Hoùc vaàn

ong – oõng

I- Mục tieõu:

- HS đọc được: ong, oõng, cái võng, dòng sông

- Vieỏt ủửụùc : ong, oõng, caựi voừng, doứng soõng

- Luyeọn noựi tửứ 2 – 4 caõu theo chuỷ ủeà : ẹaự boựng.

III- Đồ dùng dạy – học:

- Tranh minh hoạ cho từ khoá, câu ứng dụng và phần luyện nói.

III- Các hoạt động dạy – học

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1.OÅn ủũnh :

2- Kiểm tra bài cũ

- Đọc và viết: cuồn cuộn, vươn vai, thôn bản

- Đọc câu ứng dụng trong sách giáo khoa.

- Nhaọn xeựt, cho ủieồm - Haựt

- Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con

- 3 HS đọc

3- Dạy – học bài mới

A- Giới thiệu bài: (Trực tiếp): ong - oõng

B- Dạy vần:

 *Ong:

- HS đọc theo GV: ong, ông

a- Nhận diện vần:

- GV viết bảng vần ong

H: Vần ong do mấy âm tạo nên ?

- Vần ong do 2 âm tạo nên là âm o và ng

H: Hãy so sánh vần ong và on ? + Giống: Đều bắt đầu = o

 + Khác: Ong kết thúc = ng

 on kết thúc = n

H: Phân tích vần ong ?

 - Vần ong có o đứng trước ng đứng sau.

b- Đánh vần vần và tiếng khoá.

(+) Đánh vần

H: Vần ong đánh vần như thế nào ? - o – ngờ – ong

- GV theo dõi, sửa sai

(+) Đánh vần và đọc tiếng khoá HS đánh vần (CN, nhóm, lớp)

- Cho HS tìm và gài vần ong - HS lấy bộ đồ dùng thực hành

- Yêu cầu học sinh tìm thêm chữ ghi âm v và dấu ngã để gài vào vần - HS gài: võng

- Yêu cầu học sinh đọc tiếng vừa gài - HS đọc ĐT: võng

- GV ghi bảng: võng

H: Hãy phân tích tiếng võng ?

- Tiếng võng có âm v đứng trước, vần ong đứng sau, dấu ngã trên O

- Yêu cầu học sinh đánh vần

 - HS đánh vần (2HS)

vờ – ong – vong – ngã - võng

- GV theo dõi, chỉnh sửa - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp)

- Yêu cầu đọc trơn - HS đọc bàn, tổ

(+) Đọc từ khoá - HS quan sát

- Cho học sinh quan sát tranh minh hoạ

H: Tranh vẽ gì ? - Tranh vẽ cái võng

- GV ghi bảng: Cái võng (giải thích) - HS đọc CN, nhóm, lớp

- GV chỉ cho HS đọc : - HS đọc đồng thanh

 ong , võng, cáI võng

 

doc 28 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 10/06/2021 Lượt xem 16Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 13 - Năm học 2012-2013 - Phạm Thị Thanh Nguyệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 – vong – ngã - võng
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- HS đánh vần (CN, nhóm, lớp)
- Yêu cầu đọc trơn
- HS đọc bàn, tổ
(+) Đọc từ khoá
- HS quan sát
- Cho học sinh quan sát tranh minh hoạ
H: Tranh vẽ gì ?
- Tranh vẽ cái võng
- GV ghi bảng: Cái võng (giải thích)
- HS đọc CN, nhóm, lớp
- GV chỉ cho HS đọc :
- HS đọc đồng thanh
 ong , võng, cáI võng
c- Hướng dẫn viết chữ.
- GV viết mẫu và hướng dẫn
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- HS viết trên bảng con.
* ông: (Quy trình tương tự) 
a- Nhận diện vần:
- Vần ông được tạo nên bởi ô và ng
- So sánh ông và ong
- Giống: Kết thúc bằng = ng
- Khác: ông bắt đầu bằng ô
b- Đánh vần:
+ Vần: Ô - ngờ - ông
+ Tiếng và từ khoá 
- Cho HS quan sát tranh và trả lời 
H: Tranh vẽ gì ? (dòng sông)
- Đánh vần và đọc từ khoá (CN, nhóm, lớp)
Ô - ngờ - ông
sờ - ông – sông
dòng sông
c- Viết:
Lưu ý: Nét nối giữa ô và ng
 Giữa s và ông
d- Đọc từ ứng dụng:
- GV viết bảng từ ứng dụng
- GV giải nghĩa nhanh, đơn giản
- GV đọc mẫu
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- 1 đến 3 HS đọc
- HS theo dõi
- HS đọc CN, nhóm, lớp
Tiết 2
C- Luyện tập:
a- Luyện đọc:
- Đọc lại bài tiết 1(bảng lớp)
- HS đoùc (Cn, nhóm, lớp)
- Đọc câu ứng dụng: Giới thiệu tranh vẽ
- HS quan sát tranh 
H: Tranh vẽ gì ?
- 1 vài HS nêu
- GV viết câu ứng dụng lên bảng 
H: ẹoùc câu ứng dụng ?
- 2 HS đọc
H: Khi ủoùc 1 dòng thơ ta phảI chú ý gì ?
- Nghỉ hụi
- Hướng dẫn và giao việc
- HS đọc CN, nhóm, lớp
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- GV đọc mẫu
- 1 vài HS đọc lại
b- Luyện viết
 H: Khi viết vần hoặc các từ trong bài các em cần chú ý gì ?
- Nét nối giữa các con chữ và vị trí các dấu.
- GV hướng đẫn và giao việc
- GV theo dõi, uốn nắn
- HS tập viết trong vở
c- Luyện nói:
- Yêu cầu HS thảo luận
- HS quan sát và thảo luận nhóm 2
H: Tranh vẽ gì ?
H: Em thường xem bóng đá ở đâu?
H: Trong đội bóng ai là người dùng tay bắt bóng mà không bị phạt ?
H: Nơi em ở có đội bóng không ?
4.Củng cố : 
Trò chơi: Viết và đọc chữ có vần vừa học
- Đọc bài trong SGK
5. Dặn dò: 
ờ: - Học lại bài
- Xem trước bài 53
- HS thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên
- HS nghe và ghi nhớ
----------------------------- 
Toaựn
 PHEÙP COÄNG TRONG PHAẽM VI 7.
I. Muùc tieõu:
-Thuoọc baỷng coọng ; bieỏt laứm tớnh coọng trong phaùm vi 7 ; vieỏt ủửụùc pheựp tớnh thớch hụùp vụựi hỡnh veừ.
- BT caàn laứm : Baứi 1, Baứi 2(doứng 1), Baứi 3(doứng 1), Baứi 4.
* HSKG: 1, 2, 3, 4.
II. ẹoà duứng daùy hoùc:
	- Caực maóu vaọt
	- Boọ ủoà duứng toaựn.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1/OÅn ủũnh :
2/ Kieồm tra baứi cuừ: 
Duứng phieỏu: 5 + 1 = 3 + 3 = 4 + 2=
 6 – 1 = 6 - 3 = 6 – 4=
GV nhaọn xeựt, cho ủieồm.
3/ Baứi mụựi:
 * Thaứnh laọp vaứ ghi nhụự baỷng coọng trong phaùm vi 7:
a/ Daùy baỷng coọng trong phaùm vi 7:
+Cho HS laỏy 6 boõng hoa, theõm 1 boõng hoa nửừa.
-ẹaởt ủeà toaựn
-Baứi toaựn naứy coự theồ thửùc hieọn pheựp tớnh gỡ? ( 6 + 1 = 7)
-Coự caựch ủaởt ủeà khaực? 
-Thửùc hieọn pheựp tớnh thửự hai: 1 + 6= 7
-Cho HS nhaọn xeựt 2 caởp pheựp tớnh naứy? (gioỏng nhau- khaực nhau)
+Hỡnh thaứnh caực pheựp tớnh coứn laùi: 
-Cho HS ủaồy 1 boõng hoa kia laùi gaàn 6 hoa kia, tửù taựch laứm 2 phaàn, nhỡn vaứo soỏ hoa, tửù laọp ủeà toaựn roài vieỏt pheựp tớnh vaứo baỷng con.
-GV gaộn keỏt quaỷ vaứo baỷng caứi: 5 + 2 = 7, 2 + 5 = 7, 4 + 3 = 7, 3 + 4 = 7
b/ Cho HS ủoùc vaứ hoùc thuoọc baỷng coọng:
-2- 3 HS ủoùc laùi toaứn boọ baỷng coọng.
-Caỷ lụựp ủoùc ủoàng thanh 1 laàn
-Caỷ lụựp hoùc thuoọc baỷng + ( HS ủoùc theo tửứng baứn- GV gụừ daàn ủeỏn heỏt)
-2- 3 HS ủoùc thuoọc baỷng.
+Nghổ giửừa tieỏt: Haựt
*THệẽC HAỉNH:
Baứi 1: Tớnh (tớnh doùc)
-Neõu yeõu caàu baứi?
Baứi 2: Tớnh (doứng 1)
-Neõu yeõu caàu baứi?
- HSKG laứm theõm doứng 2
Baứi 3: Tớnh(doứng 1)
-Neõu yeõu caàu baứi?
- HSKG laứm theõm doứng 2.
Baứi4: Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp .
-Neõu yeõu caàu baứi?
4. Cuỷng coỏ :
- Cho HS ủoùc laùi baỷng coọng trong phaùm vi 7
5. Daởn doứ :
Veà nhaứ hoùc laùi baỷng coọng vaứ laứm BT , xem trửụực baứi Pheựp trửứ trong phaùm vi 7.
- Haựt
- Laứm BT
-Neõu baứi toaựn (2 HS)
- Tớnh coọng
-Laọp pheựp tớnh vaứo baỷng caứi : 6 + 1 = 7
-HS neõu caựch ủaởt ủeà thửự hai
-Laọp pheựp tớnh vaứo baỷng caứi : 1 + 6 = 7
- 6 + 1 baống 1 + 6 baống 7
-HS vieỏt baỷng con- giụ leõn- ủoùc keỏt quaỷ ủeồ GV gaộn baỷng caứi
- 2- 3 HS
- Caỷ lụựp ủoàng thanh
-HS laàn lửụùt hoùc thuoọc baỷng.
-2- 3 HS
-Dửùa vaứo baỷng coọng ủeồ ghi keỏt quaỷ 
(lửu yự: vieỏt thaỳng coọt)
-Dửùa vaứo baỷng coọng ủeồ ghi keỏt quaỷ
 (sửỷa baứi- lụựp nhaọn xeựt)
-Tớnh tửứng soỏ moọt., roài mụựi ra keỏt quaỷ sau cuứng.
-Nhỡn tranh, laọp ủeà toaựn, neõu pheựp tớnh.
 6 + 1 = 7 4 + 3 = 7
- ẹoùc.
- Nghe, nhụự.
 ----------------------------
Tửù nhieõn vaứ xaừ hoọi
 COÂNG VIEÄC ễÛ NHAỉ
I.Muùc tieõu:
- Keồ ủửụùc 1 soỏ coõng vieọc thửụứng laứm ụỷ nhaứ cuỷa moói ngửụứi trong gia ủỡnh.
- Bieỏt ủửụùc neỏu moùi ngửụứi trong gia ủỡnh cuứng tham gia coõng vieọc ụỷ nhaứ seừ taùo khoõng khớ gia ủỡnh vui veỷ, ủaàm aỏm.
* GDBVMT.
II. Caực KNS ủửụùc GD:
- Đảm nhận trỏch nhiệm việc nhà vừa sức mỡnh.
- Kĩ năng giao tiếp: Thể hiện sự cảm thụng chia sẻ vất vả với bố mẹ.
- Kĩ năng hợp tỏc: Cựng tham gia làm việc nhà với cỏc thành viờn trong gia đỡnh.
- Kĩ năng tư duy phờ phỏn: Nhà cửa bận rộn.
III. Caực PP/ KT DH tớch cửùc coự theồ sửỷ duùng :
- Thảo luận nhúm
- Hỏi đỏp trước lớp 
- Tranh luận 
IV. ẹoà duứng daùy hoùc: 
- Saựch giaựo khoa ,.
V. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1/ OÅn ủũnh lụựp:
2/ Kieồm tra baứi cuừ: Nhaứ ụỷ
3/ Baứi mụựi:
a/ Giụựi thieọu baứi: Haựt “Caựi Boỏng”
b/ Daùy baứi mụựi:
Hoùat ủoọng 1: Laứm vieọc vụựi SGK
-Muùc tieõu: Thaỏy ủửụùc moọt soỏ coõng vieọc nhaứ cuỷa nhửừng ngửụứi trong gia ủỡnh
-Caựch tieỏn haứnh:
 B1: GV neõu yeõu caàu
 +Quan saựt tranh: Tửứng ngửụứi trong hỡnh aỷnh ủoự ủang laứm gỡ? Taực duùng cuỷa moói coõng vieọc ủoự trong gia ủỡnh
 B2: Kieồm tra keỏt quaỷ hoaùt ủoọng
 *Keỏt luaọn: ễÛ nhaứ moói ngửụứi ủeàu coự moọt coõng vieọc khaực nhau. Nhửừng vieọc ủoự seừ laứm cho nhaứ cửỷa saùch seừ, vửứa theồ hieọn sửù quan taõm, giuựp ủụừ cuỷa moói thaứnh vieõn trong gia ủỡnh vụựi nhau
Hoaùt ủoọng 2:Thaỷo luaọn nhoựm
-Muùc ủớch: HS bieỏt keồ teõn moọt soỏ coõng vieọc caực em thửụứng laứm giuựp ủụừ boỏ, meù
-Caựch tieỏn haứnh: 
 B1: Neõu yeõu caàu: Keồ cho nhau nghe veà caực coõng vieọc ụỷ nhaứ cuỷa moói ngửụứi trong gia ủỡnh mỡnh thửụứng laứm ủeồ giuựp ủụừ boỏ meù.
 B2: Kieồm tra keỏt quaỷ thaỷo luaọn
 *Keỏt luaọn: Moùi ngửụứi trong gia ủỡnh ủeàu phaỷi tham gia laứm vieọc tuứy theo sửực cuỷa mỡnh
Hoaùt ủoọng 3: Quan saựt tranh
-Muùc ủớch: Giuựp HS hieồu ủieàu gỡ seừ xaỷy ra neỏu khoõng coự ai quan taõm doùn deùp nhaứ cửỷa.
-Caựch tieỏn haứnh: Quan saựt tranh vaứ neõu caõu hoỷi:
? Em thớch caờn phoứng naứo? Vỡ sao?
? ẹeồ cho nhaứ cửỷa goùn gaứng, saùch seừ, em phaỷi laứm gỡ ủeồ giuựp ba meù?
 * Keỏt luaọn : neỏu moói ngửụứi trong gia ủỡnh ủeàu quan taõm ủeỏn vieọc doùn deùp nhaứ ụỷ thỡ nhaứ ụỷ seừ saùch seừ vaứ ngaờn naộp. Ngoaứi giụứ hoùc, ủeồ coự ủửụùc nhaứ ụỷ goùn gaứng saùch seừ, caực con neõn giuựp ủụừ ba meù nhửừng vieọc tuyứ sửực mỡnh.
 4. Cuỷng coỏ :
 Cho HS taọp trang trớ, saộp xeỏp nụi ngoài hoùc cuỷa mỡnh.
* Coự caõu “Nhaứ saùch thỡ maựt.” Nhaứ cửỷa saùch seừ goựp phaàn baỷo veọ moõi trửụứng taùo khoõng khớ trong laứnh maựt meỷ.
5. Daởn doứ :
Veà nhaứ caực con taọp trang trớ, saộp xeỏp goực hoùc taọp ụỷ nhaứ nheự !
- Haựt
- Quan saựt, hoaùt ủoọng theo caởp: nhỡn tranh vaứ noựi cho nhau nghe
- Hoùc sinh leõn baỷng chổ tranh treo treõn baỷng vaứ neõu nhửừng gỡ mỡnh quan saựt ủửụùc.
- Lụựp nhaọn xeựt- boồ sung
- Laứm vieọc theo nhoựm: Haừy thaỷo luaọn vaứ noựi cho nhau nghe
- Nhoựm leõn trỡnh baứy
- Quan saựt vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi theo nhoựm
- Nghe.
- Thửùc hieọn
- Nghe, nhụự.
------------------------------------ 
Thửự tử ngaứy 14 thaựng 11 naờm 2012
Toaựn
PHEÙP TRệỉ TRONG PHAẽM VI 7.
I. Muùc tieõu :
- Thuoọc baỷng trửứ, bieỏt laứm tớnh trửứ trong phaùm vi 7 ; vieỏt ủửụùc pheựp tớnh thớch hụùp vụựi hỡnh veừ.
- BT caàn laứm : Baứi 1, Baứi 2, Baứi 3(doứng 1), Baứi 4.
* HSKG: 1, 2, 3, 4.
II. ẹoà duứng daùy hoùc:
	-Caực maóu vaọt
	-Boọ ủoà duứng toaựn.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1/ OÅn ủũnh :
2/ Kieồm tra baứi cuừ:
-Baứi 1: Tớnh
 6 + 1 = 5 + 2 = 
-Baứi 2: Tớnh
 2 + 2 + 3= 4 + 2 + 1= 
- GV nhaọn xeựt, cho ủieồm.
3/ Baứi mụựi:
a/ Daùy baỷng trửứ:
+Daùy pheựp tớnh: 7 – 1= 6
-Cho HS laỏy 7 (boõng hoa), bụựt 1 (boõng hoa) baống caựch taựch ra 1( boõng hoa):
-Treõn baứn coứn maỏy( boõng hoa)?
-Neõu laùi baứi toaựn: 7 (boõng hoa), bụựt 1 (boõng hoa) coứn 6 (boõng hoa)- Cho HS nhaộc laùi
-Ta vieỏt nhử sau: 7 bụựt 1 coứn 6, vieỏt laứ: 7 – 1 = 6
- Cho HS nhaộc laùi: 7 – 1 = 6
-Thửùc hieọn pheựp tớnh thửự hai? (7 – 6 = 1)(TT)
+Thaứnh laọp caực pheựp tớnh khaực:
-Cho HS laỏy 7 (boõng hoa), sau ủoự tửù bụựt (boõng hoa) baống caựch taựch thaứnh 2 phaàn. Nhỡn vaứo soỏ (boõng hoa) treõn baứn cuỷa mỡnh, tửù ủaởt ủeà toaựn, roài laọp pheựp tớnh vaứo baỷng con : 
 7 – 2 = 5 7 – 5 = 2
 7 – 3 = 4 7 – 4 = 3	 
-Cho HS hoùc thuoọc baỷng trửứ phaùm vi 7.(phửụng phaựp xoaự daàn daàn)
b/ THệẽC HAỉNH
-Baứi 1: Tớnh (tớnh doùc)
 ?BT yeõu caàu gỡ ?
 Cho HS laứm baứi(lửu yự vieỏt soỏ thaỳng haứng)
 Sửỷa baứi
-Baứi 2: Tớnh
 ?BT yeõu caàu gỡ ?
 Dửùa vaứo baỷng trửứ ủeồ tớnh
-Baứi 3 : Tớnh(doứng 1)
 ?BT yeõu caàu gỡ ?
 (Tớnh keỏt quaỷ cuỷa pheựp tớnh ủaàu, laỏy keỏt quaỷ vửứa tớnh ủửụùc trửứ vụựi soỏ coứn laùi)
* HSKG laứm theõm doứng 2.
-Baứi 4 : Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp
(Cho HS QS tranh, HD HS neõu baứi toaựn vaứ vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp).
4/ Cuỷng coỏ :
 Cho HS ủoùc laùi baỷng trửứ trong phaùm vi 7.
 Cho HS chụi troứ chụi “ẹoỏ baùn”
5/ Daởn doứ :
-Veà nhaứ hoùc thuoọc baỷng trửứ trong phaùm vi 7. Laứm BT ụỷ vụỷ BT
-Xem baứi mụựi.
- Haựt.
- 1 HS leõn baỷng laứm
- 1 HS laứm ụỷ BL
- HS nhaọn xeựt
-HS thửùc hieọn ngay treõn baứn hoùc.
- 6 (boõng hoa)
- 7 bụựt 1 coứn 6 .
 - HS nhaộc laùi :7 – 1 =6
 - Vieỏt BC : 7 – 1 = 6
- Caự nhaõn thửùc hieọn
-HS vieỏt baỷng con
-ẹoùc: caự nhaõn- nhoựm- lụựp
-Hoùc thuoọc loứng
- Tớnh theo coọt doùc
- Laứm baứi.
- Sửỷa baứi
- Tớnh theo haứng ngang
- Laứm baứi.
- Sửỷa baứi
- Tớnh
- Laứm baứi
- Sửỷa baứi
-Nhỡn tranh
-Neõu baứi toaựn- laọp pheựp tớnh .
7 – 2 = 5 7 – 3 = 4
- ẹoùc
- Chụi troứ chụi
- Nghe.
----------------------- 
Hoùc vaàn
 aờng aõng
I.Mục tiêu:
- ẹoùc ủửụùc : aờng, aõng, maờng tre, nhaứ taàng ; tửứ vaứ caực caõu ửựng duùng.
- Vieỏt ủửụùc : aờng, aõng, maờng tre, nhaứ taàng.
- Luyeọn noựi tửứ 2 – 4 caõu theo chuỷ ủeà : Vaõng lụứi cha meù.
II. Đồ dùng dạy học: 
 Tranh minh hoạ cho từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói.
III. Các hoạt động dạy học:
Giáo viên
Học sinh
1. OÅn ủũnh :
2. Kiểm tra bài cũ:
- Haựt
- Viết và đọc: con ong , vòng tròn, công viên
- Viết bảng .
- Đọc từ và câu ứng dụng trong sách giáo khoa.
- Nhaọn xeựt , cho ủieồm
- 3 Học sinh đọc.
3. Dạy - Học bài mới:
A. Giới thiệu bài(Trực tiếp) : aờng, aõng
- HS đọc : ăng, âng
B. Dạy vần: * ăng
a. Nhận diện vần
- Viết bảng vần ăng và hỏi.
- Vần ăng do mấy âm taùo thành?
- Vần ăng do ă và âm ng tạo nên
- So sánh vần ăng và ong?
- Giống: Kết thúc = ng.
- Khác: ăng bắt đầu = ă.
- Hãy phân tích vần ăng?
- Vần ăng có ă đứng trước, ng đứng sau.
b. Đánh vần:
+ Vần: 
- Vần ăng đánh vần nhử theỏ naứo ? 
- aự - ngụứ - ăng.
- GV theo dõi chỉnh sửa.
+ Tiếng khoá: 
- Y/c HS tìm và gài vần ăng 
- HS đánh vần CN, nhóm ,lớp 
- Cho HS gài tiếp tiếng măng 
- HS gài và đọc: ăng, măng 
- Ghi bảng : măng (mầm cây nứa, tre non)
- Cả lớp đọc: măng 
- Hãy phân tích tiếng măng 
- Tiếng măng có âm m đứng trước vần ăng đứng sau 
- Hãy đánh vần tiếng măng 
- mờ - ăng - măng 
- GV theo dõi chỉnh sửa 
- HS đánh vần CN nhóm, lớp 
+ Từ khoá:
- Treo tranh lên bảng 
- HS quan sát nhận xét. 
- Tranh vẽ gì? 
- Tranh vẽ măng tre 
- Viết bảng : măng tre 
- HS (CN, nhóm, lớp) 
- Cho HS đọc : ăng, măng,măng tre 
- HS đọc (Cn, nhóm)
c- Viết: 
- GV viết mẫu,nêu quy trình viết 
- HS viết trên bảng con.
- NX và chữa lỗi cho HS 
 *aõng ( quy trình tương tự )
- HS thực hiện theo HD 
a. Nhận diện vần : 
- Vần âng được tạo nên bởi â và ng 
- So sánh âng với ăng: 
 Giống kết thúc = ng 
 Khác: âng bắt đầu = â 
b. ẹaựnh vần: 
 Vần: ớ - ngờ- âng 
 Tiếng khoá: Tờ- âng- taõng- huyền- tầng . Từ khoá : nhà tầng
 c- Viết: Lưu ý HS nét nối giữa các con 
chữ. 
d. Đọc từ ứng dụng:
- Ghi bảng từ ứng dụng 
- 2 HS đọc 
- GV đọc mẩu và giải thích 
Rặng dừa: 1 hàng dừa dài 
Nâng niu : cầm trên tay với tình cảm trân trọng yêu quý. 
- GV theo dõi, chỉnh sửa 
- Học sinh đọc CN, nhóm, lớp 
+ Cho học sinh đọc lại bài trên bảng 
- HS đọc ĐT 
- Giáo viên nhận xét giờ học.
Tiết 2
C - Luyện đọc: 
a- Luyện đọc: 
+ Đọc lại bài tiết 1 
- HS đọc CN,nhóm ,lớp 
- GV theo dõi ,chỉnh sửa 
+ Đọc câu ứng dụng 
- Giới thiệu tranh minh hoạ 
- HS quan sát tranh và theo dõi 
- Tranh vẽ gì? 
- Hãy đọc câu ứng dụng dưới tranh 
- HS đọc CN, nhóm ,lớp
- Khi ủoùc câu này chúng ta phải chú ý điều gì? 
- Đọc rõ ràng, nghỉ hơi đúng chỗ 
- GV đọc mẫu 
- GV theo dõi ,chỉnh sửa 
- Một vài em đọc lại. 
b- Luyện viết: 
-Khi viết vần trong từ khoá trong bài chúng ta cần chú ý điều gì? 
- Chú ý nét nối giữa các con chữ và vị trí đặt dấu 
- GV hướng dẫn và giao việc 
- HS viết vào vở tập viết 
- GV theo dõi và hướng dẫn cho HS
c. Luyện nói theo chủ đề: Vâng lời cha mẹ :
- Cho HS đọc bài luyện nói 
- Một vài em đọc 
+ Gợi ý:
- HS qs và thảo luận nhóm 2, nói cho nhau nghe về chủ đề nói hôm nay 
- Tranh vẽ gì? 
- Vẽ những ai? 
- Em bé trong tranh đang làm gì? 
- Bố mẹ em thường khuyên em những điều gì ? 
- Em có làm theo lời khuyên của bố mẹ em không:
- Khi làm theo lời khuyên của bố mẹ em cảm thấy như thế nào?
- Em muốn trở thành người con ngoan thì phải làm gỡ?
4. Củng cố : 
 *Trò chơi: Tỡm tieỏng coự vaàn vửứa hoùc
5. Dặn dò :
- HS chơi thi giữa các tổ.
- Nhận xét chung giờ học.
- HS nghe, nghi nhụự
- Học bài , laứm baứi và chuẩn bị bài sau.
--------------------- 
Taọp vieỏt
 nền nhà, nhà in, cá biển, yeõn ngửùa, cuoọn daõy,
I. Mục tiêu: 
- Vieỏt ủuựng caực chửừ : neàn nhaứ, nhaứ in, caự bieồn, yeõn ngửùa, cuoọn daõy,. Kieồu chửừ thửụứng, cụừ vửứa theo vụỷ taọp vieỏt 1, taọp moọt.
- HS khaự, gioỷi vieỏt ủửụùc ủuỷ soỏ doứng quy ủũnh trong vụỷ TV1, taọp 1.
II. Đồ dùng dạy học: 
 - Chữ mẫu của giáo viên.
III. Các hoạt động dạy học: 
Giáo viên
Học sinh
1. OÅn ủũnh :
2. KTBC:
- Haựt
- Cho HS viết: chú cừu, sau non, thợ hàn.
- 3 HS lên bảng viết.
- GV nhận xét cho điểm.
 3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài.
b. HD HS quan sát nhận xét.
- Treo chữ mẫu lên bảng.
- 1 vài HS đọc.
- GV HD và giao việc.
- HS nhận xét khoảng cách, độ cao, cách nối 
c. HD viết.
- GV viết kết hợp HD.
- Cho HS vieỏt BC
- HS quan sát , viết bảng con.
- GV quan sát chỉnh sửa.
- Nhaọn xeựt
- Tuyeõn dửụng
d. HD HS viết vở.
- GV HD và giao việc.
- HS viết bài theo mẫu.
- Theo dõi uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút.
- Giúp đỡ HS yếu.
ủ. Chấm chữa bài.
- Thu một số vở chấm điểm.
- Mang vụỷ chaỏm ủieồm
- Nêu và chữa lỗi sai chủ yếu.
- Chữa lỗi trong vở viết.
 4.Củng cố :
- Tuyên dương bài viết đẹp.
- Nhắc nhở những học sinh còn viết chửa ủeùp.
- Cho HS vieỏt laùi tửứ caực em vieỏt chửa ủeùp hay vieỏt sai.
* GDHS.
 5. Daởn doứ :
- Vieỏt BC
- Nhận xét chung giờ học.
- HS nghi nhớ.
- Luyện viết ở nhà.
------------------------------------ 
Thửự naờm ngaứy 15 thaựng 11 naờm 2012 
Toaựn 
Luyeọn taọp 
I. Mục tiêu:
- Thửùc hieọn ủửụùc pheựp trửứ trong phaùm vi 7
- BT caàn laứm : Baứi 1; Baứi 2( coọt 1, 2); Baứi 3(coọt 1, 3); Baứi 4(coọt 1, 2).
* HSKG laứm taỏt caỷ caực BT ụỷ SGK.
II. Đồ dùng dạy học:
- Các mảnh bìa trên có dán các số tự nhiên ở giữa (từ 0 -> 7)
- Hình vẽ cho trò chơi.
III. Các hoạt động dạy học.
Giáo viên
Học sinh
1/ OÅn ủũnh :
2/ KTBC.
- Haựt
- 3 HS lên bảng làm BT.
- HS lên bảng: 7 - 2 = 5
7 - 2 = ..; 7 - 6 = ; 7 - 4 = .
7 - 6 = 1 
7 - 4 = 3
- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bảng trừ trong phạm vi 7.
- Một vài em đọc.
- GV nhận xét và cho điểm.
3/ Dạy học bài mới.
A. Giới thiệu bài.
B. HD HS làm BT trong skg.
Bài 1: Tớnh :
- Cho HS nêu yêu cầu BT.
- Thực hiện các phép tính cộng theo cột dọc.
- Cần lưu ý gì khi làm BT này?
- Viết các số phải thẳng cột với nhau.
- GV đọc các phép tính cho HS làm theo tổ.
- HS ghi và làm baứi.
7 2 4 ..
3 5 3 .
4 7 7 
- GV nhận xét sửa sai.
Bài 2: Tớnh (coọt 1, 2)
- Bài yêu cầu gì?
- Tính nhẩm.
- GV HD và giao việc.
- HS tính nhẩm ghi kết quả rồi lên bảng chữa.
6 + 1 = 7 4 + 3 = 7
1 + 6 = 7 3 + 4 = 7
* HSKG laứm theõm coọt 3.
7 - 6 = 1 7 – 4 = 3
7 – 1 = 6.......... 7 - 3 = 4
- Cho 2 HS quan sát hai phép tính đầu và hỏi.
- Khi thay đổi vị trí các số hạng trong phép cộng thì kết quả có thay đổi không?
- Không thay ủoồi
Bài 3: Soỏ?( coọt 1,3)
- Bài yêu cầu gì?
- Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
HD sử dụng bảng tính cộng, trừ trong phạm vi 7 để làm.
- HS làm trong PBT và lên bảng chữa.
2 + 5 = 7 1 + 4 = 5(hskg) 7 – 6 = 1
7 – 3 = 4 6 + 1 = 7 7 – 4 = 3
- HSKG laứm theõm coọt 2
4 + 3 = 7 5 + 2 = 7 7 – 0 = 7
- GV nhận xét và cho điểm.
Bài 4: > < = (coọt 1, 2)
- Cho H S nêu yêu cầu của bài.
- Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.
- Yêu cầu HS nêu cách làm.
- Thực hiện phép tính ở vế trái trước rồi lấy kết quả tìm được so sánh với số bên phải để điền dấu.
- Cho HS làm sửỷa baứi.
3 + 4 = 7 5 + 2 > 6 7 – 5 < 3(hskg)
* HSKG laứm coọt 3
7 - 4 < 4 7 – 2 = 5 7 – 6 = 1
- GV nhận xét, sửa sai.
Bài 5: (hskg)
- Cho HS xem tranh đặt đề toán và viết phép tính tương ứng.
HSKG laứm baứi, sửỷa baứi.
 3 + 4 = 7
Và 4 + 3 = 7
4/ Củng cố : 
- Trò chơi "ẹoỏ baùn".
5/ Dặn dò :
- Chơi giữa các tổ.
- Nhận xét chung giờ học. GDHS.
- Xem trửụực baứi : Pheựp coọng trong phaùm vi 8
- HS nghe và ghi nhớ.
---------------------- 
Hoùc vaàn
ung ửng
I. Mục tiêu:
- ẹoùc ủửụùc : ung, ửng, boõng suựng, sửứng hửụu ; tửứ vaứ ủoaùn thụ ửựng duùng.
- Vieỏt ủửụùc : ung, ửng, boõng suựng, sửứng hửụu.
- Luyeọn noựi tửứ 2 – 4 caõu theo chuỷ ủeà : Rửứng, thung luừng, suoỏi, ủeứo.
* GDBVMT.
II. Đồ dùng dạy học.
- Sách tiếng việt lớp 1 tập I.
- Bộ ghép chữ tiếng việt.
- Tranh minh hoạ từ khoá, câu đố và phần luyện nói.
III. Các hoạt động dạy học.
Giáo viên
Học sinh
1/ OÅn ủũnh :
2/ KTBC:
- Haựt
- Viết và đọc: Rặng dừa, phẳng lặng, vầng trăng, nâng niu.
- Viết baỷng 
- GV theo dõi chỉnh sửa.
3/ Dạy học bài mới:
A. Giới thiệu bài.
B. Dạy vần.
a) Nhận diện vần.
*ung:
- Ghi bảng vần ung và hỏi.
+ Vần ung có mấy âm tạo lên?
- Vần ung có hai âm tạo lên đó là âm u và ng.
- Hãy so sánh vần ung với vần ang?
- Giống: đều kết thúc bằng ng.
- Khác: ung bắt đầu bằng u.
- Hãy phân tích vần ung?
- Vần ung có u đứng trước và ng đứng sau.
b) Đánh vần.
+ Vần:
- Vần ung đánh vần như thế nào?
- u - ngờ - ung.
- HS đánh vần, CN, nhóm, lớp.
- Yêu cầu đọc.
- Đọc trơn.
- GV theo dõi chỉnh sửa.
+ Tiếng khoá:
- Yêu cầu HS gài vần ung.
- Cho HS tìm thêm chữ, gi âm s và dấu (/) để gài với vần ung.
- HS sử dụng bộ đồ dùng để gài vần ung - súng.
- GV ghi bảng súng.
- HS đọc lại.
- Tiếng súng có âm s đứng đầu vần ung đứng sau và dấu (/) trên u.
- Tiếng suựng đánh vần như thế nào?
- Sờ - ung – sung - sắc - súng.
- GV theo dõi chỉnh sủa
- HS đánh vần CN, nhóm, lớp.
- Yêu cầu học sinh đọc.
- HS đọc trơn: súng.
- GV theo dõi chỉnh sửa.
+ Từ khoá.
- GV treo bức tranh bông súng và hỏi?
- HS quan saựt.
- Tranh vẽ gì?
- Tranh vẽ bông súng.
- GV ghi bảng: Bông súng (gt)
- HS đánh vần CN, nhóm, lớp.
- GV theo dõi chỉnh sửa.
- Cho HS đọc ung - súng; boõng súng 
- HS đọc theo tổ.
c. Viết.
- GV viết mẫu nêu quy trình viết.
- HS viết lên bảng con.
- GV theo dõi chỉnh sửa.
*Ưng: (quy trình tương tự)
a) Nhận diện vần.
- Vần ưng được tạo lên bởi ư và ng.
b) Đánh vần. - So saựnh
- Giống: Kết thúc bằng ng.
- Khác: ưng bắt đầu bằng ư.
Vần: Ư - ngờ - ưng.
Tiếng, từ khoá.
- Sờ - ưng - sưng - huyền - sừng
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- Sừng hươu.
c) Viết.
- Lưu ý HS nét nối giữa các con chữ và các chữ.
d) Đọc từ ứng dụng.
- GV ghi bảng từ ứng dụng.
- GV đọc mẫu và giải nghĩa từ.
- 2 HS đọc.
+ Cây sung: Cây to quả mọc thành chùm trên thân và các cành to, khi quả chín màu đỏ và ăn được.
+ Trung thu là ngày tết của thiếu nhi.
+ Củ gừng: Là củ có vị cay dùng để làm thuốc và làm gia vị, hình củ có nhiều nhánh.
+ Vui mừng: Vui thú khi mọi việc đã diễn ra như ý muốn.
- GV theo dõi chỉnh sửa.
- HS đánh vần CN, nhóm, lớp.
đ) Củng cố.
- Trò chơi: Thi tìm và viết tiếng có vần vừa học
- HS chơi giữa các tổ.
- GV nhận xét.
Tiết 2
C. Luyện tập.
a) Luyện đọc.
- Đọc lại bài viết.
- GV theo dõi chỉnh sửa.
- Đọc câu ứng dụng.
- Treo tranh cho HS quan sát và hỏi.
- HS quan sát.
- Tranh vẽ gì?
- Mặt trời, sấm sét, mưa.
- Hãy đọc câu đó dưới bức tranh?
- 2 HS.
- GV đọc maóu và giao việc.
- HS đánh vần CN, nhóm, lớp.
- GV theo dõi chỉnh sửa.
- Yêu cầu HS thảo luận và giải câu đố.
- HS thảo luận nhóm 4 và giải câu đố.
- Không sơn mà đỏ: Ông mặt trời.
- Không gõ mà kêu: Sấm sét.
- Không khều mà rụng: Mưa.
b) Luyện viết.
- HD HS cách viết vở: ung, ưng, bông súng, sừng hươu.
- HS tập viết theo mẫu.
- Lưu ý HS nét nối giữa các con chữ và vị trí đặt dấu.
- Theo dõi uốn nắn HS yếu.
- Nhận xét bài viết.
c) Luyện nói theo chủ đề.
Rừng, thung lũng, suối, đèo.
- HD và giao việc.
- HS quan sát tranh thảo luận nhóm 2 nói cho nhau nghe về chủ đề luyện nói hôm nay.
+ Gợi ý:
- Tranh vẽ gì?
- Rừng thường có những gì?
- Em thích những con vật nào có trong rừng?
- Em có biết thung lũng, suối, đèo ở đâu không ?
- Chúng ta có cần bảo vệ rừng không?
- Để bảo vệ rừng chúng ta cần làm gì?
4. Củng cố :
- Cho HS đọc bài trong SGK.
- HS đánh vần CN, nhóm, lớp.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuần 13.doc