Giáo Án Lớp 1 - Tuần 13

I. MUÏC TIEÂU:

- Biết được tên nước, nhận biết được Quốc kỳ, Quốc ca của Tổ quốc Việt Nam.

- Nêu được: Khi chào cờ phải bỏ mũ, nón, đừng nghiêm, mắt nhìn quốc kỳ.

- Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần.

Tôn kính Quốc kỳ và yêu quý Tổ quốc Việt Nam.

II. CHUAÅN BÒ:

1.- GV: Vở Bài tập Đạo đức1. Một lá cờ Việt Nam (đúng quy cách). Bài hát “Lá cờ Việt Nam” (Nhạc và lời: Đỗ Mạnh Thường và Lý Trọng).

2. HS: Bút màu, giấy vẽ.

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:

 

doc 46 trang Người đăng honganh Ngày đăng 29/12/2015 Lượt xem 402Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo Án Lớp 1 - Tuần 13", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3. Bài mới :
Ÿ Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.
 +Mục tiêu : Học sinh biết được kí hiệu đường giữa hình và vẽ được giáo viên giới thiệu mẫu kí hiệu đường dấu giữa hình là đường có nét gạch chấm.
 -Hướng dẫn học sinh vẽ vào vở kí hiệu trên đường kẻ ngang và kẻ dọc.
Ÿ Hoạt động 2 : Giới thiệu ký hiệu gấp giấy 
 +Mục tiêu : Học sinh biết được kí hiệu đường dấu gấp và vẽ được.
 -Giáo viên giới thiệu mẫu kí hiệu đường dấu gấp là đường có nét đứt ( -----).
 -Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ vào vở.
Nghæ giöõa tieát
Ÿ Hoạt động 3 : Hướng dẫn cách vẽ ký hiệu 
 +Mục tiêu : Học sinh biết và vẽ được kí hiệu đường dấu gấp vào.
 -Giáo viên cho học sinh xem mẫu vẽ kí hiệu và giảng.
 -Trên đường dấu gấp có mũi tên chỉ hướng gấp vào.
 -Hướng dẫn học sinh vẽ.
 Ÿ Hoạt động 4:
 +Mục tiêu : Học sinh biết và vẽ được kí hiệu dấu gấp ngược ra phía sau.
 -Giáo viên cho học sinh xem mẫu vẽ kí hiệu và Giảng : Kí hiệu dấu gấp ngược ra phía sau là mũi tên cong.
 -Hướng dẫn học sinh vẽ.
 4. Củng cố – Dặn dò :
 - Tinh thần, thái độ học tập.
 - Chuẩn bị đồ dùng học tập.
 - Mức độ hiểu biết về các kí hiệu quy ước.
 - Đánh giá kết quả học tập.
 - Chuẩn bị giấy màu, giấy nháp để học bài gấp các đoạn thẳng cách đều.
 -Học sinh quan sát và nhắc lại.
-Học sinh lấy vở ra vẽ theo hướng dẫn của giáo viên (vẽ nháp trước).
-Học sinh quan sát mẫu, nghe và nhắc lại.
 -Học sinh vẽ vào vở theo hướng dẫn (vẽ nháp trước).
-Học sinh quan sát mẫu vẽ, nghe giảng và ghi nhớ.
 -Học sinh vẽ nháp trước rồi vẽ vào vở theo hướng dẫn của giáo viên.
 -Học sinh quan sát và ghi nhớ.
 Học sinh vẽ nháp rồi vẽ vào vở.
 Ruùt kinh nghieäm:.
 .
.
.
.
OÂN TAÄP TIEÁNG VIEÄT
OÂN BAØI : ong - oâng
I. MUÏC TIEÂU:
- Oân luyeän laïi baøi ong - oâng
- Hoïc sinh noái ñuùng câu: Meï kho caù boáng; Cha chôi caàu loâng; Beù thaû boùng bay.
- Ñieàn ñuùng ong - oâng vaøo choã chaám.
II. CHUAÅN BÒ:
- GV: vôû baøi taäp
- HS: vôû baøi taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÂn baøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh môû SGK Tieáng vieät ñoïc laïi baøi ong - oâng ñaõ hoïc.
2. Hoïc sinh thöïc haønh.
- Gv yeâu caàu hoïc sinh laáy vôû baøi taäp ñeå thöïc haønh.
* Hoaït ñoäng 1: noái
- Cho hoïc sinh ñoïc và noái cho phuø hôïp.
- Ñoïc caùc töø coù trong baøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh noái caùc töø ngöõ thaønh caâu cho phuø hôïp.
- HS giaùo vieân söûa chöõa.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 2: Ñieàn : ong - oâng?
- Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt tranh vaø nhaän xeùt töøng tranh.
- Döïa vaøo töøng tranh ñieàn vaøo choã chaám sao cho phuø hôïp.
- Nhaän xeùt söûa chöõa.
- GV chaám moät soá baøi vaø nhaän xeùt.
3. Cuûng coá – daën doø.
- Daën hoïc sinh veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi tieáp theo.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS thöïc hieän 
- HS thöïc hieän.
- HS thöïc haønh.
- HS thöïc haønh.
Ruùt kinh nghieäm:.
ÔN TẬP TOÁN
 PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 7
I. MUÏC TIEÂU: 
Cuûng coá vaø reøn luyeän cho hoïc sinh:
 -Bieát laøm tính coäng caùc soá trong phaïm vi 7; Bieát vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong tranh, hình veõ.
II. CHUAÅN BÒ:
 - GV: VBT, tranh maãu vaät. 
 - HS: VBT, baûng con. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
2.2: Höôùng daãn thöïc haønh: 
 + Baøi 1: 
 - GV cho HS neâu y/c baøi laøm 
 - GV cho HS thöïc haønh baøi taäp trong VBT - baûng con. 
 - Reøn kyõ naêng cho HS tính cho HS. 
+ Baøi 2 doøng 1:
 - GV cho neâu y/c baøi laøm.
 - GV cho HS leân baûng laøm baøi laàn löôït. 
 - GV cho HS nhaän xeùt qua baøi cuûa caùc baïn. 
 + Baøi 3 doøng 1: 
 - GV cho neâu y/c baøi laøm.
 - GV cho HS leân baûng laøm baøi laàn löôït. 
 - GV theo doõi HS laøm. 
 + Baøi 4: 
 - GV cho HS neâu y/c baøi toaùn a, b. 
 - GV h.daãn cho HS neâu baøi toaùn qua tranh tình huoáng. Töø ñoù giuùp HS naém, hieåu vaø thöïc hieän pheùp tính theo tình huoáng. 
 - GV cho HS nhaän xeùt k.quaû.
3. Cuûng coá- daën doø: 
 - GV giuùp HS naém vöõng moái quan heä cuûa pheùp coäng.
 - GV cho HS ñoïc baûng coäng trong phaïm vi 7. 
 - GV daën doø tieát hoïc sau.
 + Baøi 1: 
 - HS neâu y/c baøi laøm. 
 - HS tính keát quaû theo coät doïc. 
 + Baøi 2:
 - HS chuù yù nghe GV neâu y/c. 
 - HS neâu tính k.quaû theo haøng ngang. 
 + Baøi 3: 
 - GV cho neâu y/c baøi laøm.
 - GV cho HS leân baûng laøm baøi laàn löôït
 + Baøi 4: 
 - Vieát pheùp tính thích hôïp. 
Ruùt kinh nghieäm:.
 .
.
GIÁO DỤC TẬP THỂ NHA HỌC ĐƯỜNG
BAØI 4: THỨC ĂN TỐT VÀ KHÔNG TỐT CHO RĂNG NƯỚU
I. MUÏC TIEÂU: 
- HS biết được những thức ăn có lợi cho răng nướu và những thức ăn không có lợi cho răng.
- Có ý thức gìn giữ răng nướu .
II. CHUAÅN BÒ: 
 Tranh ảnh về bệnh sâu răng.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 A . Bài cũ : Vì sao bị sâu răng ?
 B . Bài mới : 
 1 . Những thức ăn tốt cho răng 
 - GV yêu cầu từng cặp thảo luận tìm ra những thức ăn nào tốt cho răng nướu ?
 - Gọi đại diện các nhóm nêu ý kiến.
 * Kết luận : Răng trong giai đoạn phát triển cần ăn những thức ăn có canxi như : tôm , cua, bắp Ăn những thức ăn có vitamin để chống bệnh chảy máu răng nướu. Cần ăn những thức ăn có chất xơ để răng nếu chắc khoẻ
Nghæ giöõa tieát
 2. Những thức ăn có hại cho răng nướu.
 - GV yêu cầu từng cặp hs thảo luận tìm ra những thức ăn có hại cho răng nướu
 - Gọi 1 số hs nêu ý kiến – hs khác bổ sung
 * Kết luận : Không nên ăn những thức ăn quá cứng , quá lạnh , quá nóng ,quá cay, bánh kẹo , nước ngọt ,sẽ có hại cho răng nướu.
 3. Tác hại của việc sâu răng và mất răng
 Giáo viên hỏi : Nếu răng bị gãy thì sẽ thế nào?
*Kết luận : Nếu răng bị sâu , bị gãy ,bị mất 1 vài chiếc sẽ làm răng đau nhứt , khớp cắn không khớp, làm các mô nâng đỡ bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc ăn, sức khoẻ toàn diện và thẩm mĩ.
C. Củng cố dặn dò : Nhận xét tiết học
 - Nhắc nhở hs giữ gìn vs răng nướu.
 - HS trả lời
HS về nhóm thảo luận 
HS trình bày ý kiến
HS chú ý
HS từng cặp thảo luận
HS nêu ý kiến
HS chú ý
HS trả lời
HS chú ý
 - HS chú ý
Ruùt kinh nghieäm:.
 .
.
,
Thứ tư, ngày 16 tháng 11 năm 2011
TIEÁMG VIEÄT
Baøi 53 : aêng - aâng
I. MUÏC TIEÂU: 
 - Ñoïc ñöôïc: aêng, aâng, maêng tre, nhaø taàng ; töø vaø caùc caâu öùng duïng . 
 - Vieát ñöôïc: aêng, aâng, maêng tre, nhaø taàng. 
 - Luyeän noùi töø 2 ñeán 4 caâu theo chuû ñeà: Vaâng lôøi cha meï. 
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: Boä ñoà duøng daïy T.Vieät, SGK, tranh minh hoaï baøi hoïc. 
 - HS: Boä ñoà duøng daïy T.Vieät, SGK, baûng con. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: 
2. K.Tra baøi cuõ: 
 - GV cho HS ñoïc, vieát baøi 52 ( coù choïn loïc.)
3. Daïy baøi môùi: 
3.1. Giôùi thieäu: 
3.2. Höôùng daãn daïy vaàn: 
 * Daïy vaàn aêng: 
Hoaït ñoäng 1. Nhaän dieän vaàn - gheùp baûng caøi:
Muïc tieâu: giuùp HS nhaän dieän vaø ñoïc aêng, aâng,maêng tre, nhaø taàng .
 - GV cho HS nhaän dieän vaàn vaø p.tích caáu taïo vaø gheùp vaàn vaøo baûng caøi.
 - GV h.daãn cho HS ñaùnh vaàn.
 - GV uoán naén giuùp ñôõ HS. 
 * Ñoïc tieáng khoaù: 
 - GV gôïi yù cho HS tìm aâm vaø gheùp taïo thaønh tieáng khoaù.
 - GV h.daãn cho HS p.tích tieáng vaø luyeän ñaùnh vaàn tieáng.
 - GV nhaän xeùt, uoán naén cho HS. 
 * Ñoïc töø khoaù: 
 - GV duøng tranh giôùi thieäu vaø ruùt ra töø khoaù roài cho HS nhaän dieän vaø p.tích töø coù tieáng mang vaàn môùi hoïc.
 - GV cho HS luyeän ñoïc trôn caù nhaân. 
 (Neáu HS ñoïc coøn yeáu nhieàu thì luyeän cho HS ñaùnh vaàn töøng tieáng roài ñoïc trôn. )
 * Ñoïc toång hôïp: 
 - GV cho HS ñoïc toång hôïp xuoâi- ngöôïc caù nhaân, ñoàng thanh.
 * Daïy vaàn aâng. (Qui trình daïy töông töï nhö daïy vaàn aêng.)
 - GV cho HS so saùnh 2 vaàn coù ñieåm naøo gioáng vaø khaùc nhau. 
 - GV h.daãn HS ñoïc khaùc nhau. 
 - GV theo doõi nhaän xeùt. 
Nghæ giöõa tieát
Hoaït ñoäng 2: luyeän vieát baûng con
Muïc tieâu: Giuùp HS vieát ñöôïc aêng, aâng,maêng, taàng treân baûng con.
* So saùnh:
 - GV cho HS so saùnh chöõ in thöôøng vaø chöõ vieát thöôøng vaø luyeän cho HS vieát baûng con. 
 * Vieát ñöùng rieâng: 
 - GV h.daãn quy trình vieát vaø cho HS luyeän vieát vaøo baûng con. 
 - GV theo doõi uoán naén cho HS luyeän vieát. 
 * Vieát keát hôïp:
 - GV p.tích chöõ ghi tieáng vaø luyeän cho HS vieát baûng con. 
 - GV theo doõi chænh söûa cho HS. 
Hoaït ñoäng 3. Ñoïc töø öùng duïng: 
Muïc tieâu: Giuùp HS ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng.
 - GV ghi laàn löôït caùc töø öùng duïng leân baûng cho HS ñoïc thaàm vaø tìm tieáng coù vaàn môùi hoïc.
 - GV keát hôïp giaûi thích cho HS naém moät soá töø ngöõ öùng duïng.
 * TIEÁT 2: 
3. Luyeän taäp: 
Hoaït ñoäng 1. Luyeän ñoïc: 
Muïc tieâu: Hs oân laïi baøi tieát 1
 - GV cho HS ñoïc laïi baøi ghi baûng T1 + ñoïc trong SGK.
 - GV theo doõi uoán naén cho HS luyeän ñoïc. 
 * Ñoïc caâu öùng duïng: 
 - GV giôùi thieäu tranh öùng duïng vaø ruùt ra caâu öùng duïng roài h.daãn cho HS ñoïc caâu öùng duïng vaø tìm tieáng coù mang vaàn vöøa hoïc.
 - Reøn kyõ naêng ñoïc trôn cho HS.
Hoaït ñoäng 2. Luyeän noùi: 
Muïc tieâu: reøn kó naêng noùi cho hoïc sinh qua chuû ñeà: Vaâng lôøi cha meï
 - GV cho HS quan saùt tranh vaø gôïi yù caâu hoûi cho HS traû lôøi.
 - GV ñaët caùc caâu hoûi laàn löôït cho HS traû lôøi. 
 - GV theo doõi giuùp ñôõ HS noùi maïnh daïn.
 - GV giaùo duïc cho HS qua chuû ñeà luyeän noùi.
Nghæ giöõa tieát
 Hoaït ñoäng 3: Luyeän vieát: 
Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh vieát ñuùng aêng, aâng, maêng tre, nhaø taàng vaøo vôû taäp vieát.
 - GV h.daãn cho HS vieát vaøo vôû taäp vieát theo quy ñònh chuaån kieán thöùc. 
4. Cuûng coá - daën doø:
 - GV cho HS ñoïc laïi toaøn baøi trong SGK.
 - Reøn kyõ naêng ñoïc trôn cho HS qua baøi hoïc. 
 - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø daën doø tieát hoïc sau. 
 * HS thöïc hieän theo h.daãn cuûa GV:
 - HS nhaän dieän vaàn vaø p.tích caáu taïo vaàn vaø gheùp baûng caøi theo y/c. 
 - HS ñaùnh vaàn caù nhaân laàn löôït. 
 * Ñoïc tieáng khoaù: 
 - HS tìm aâm vaø gheùp taïo thaønh tieáng khoaù.
 - HS p.tích vaø ñaùnh vaàn caù nhaânlaàn löôït caù nhaân.
 * Ñoïc töø khoaù:
 - HS p.tích vaø töø vaø tìm tieáng coù mang vaàn môùi.
 - HS luyeän ñoïc trôn caù nhaân laàn löôït.
 * Ñoïc toång hôïp: 
 - HS ñoïc toång hôïp xuoâi- ngöôïc caù nhaân, ñoàng thanh .
 - HS so saùnh 2 vaàn coù ñieåm gioáng vaø khaùc nhau. 
 + Gioáng nhau: Ñeàu coù aâm ng ôû cuoái.
 + Khaùc nhau : aê khaùc aâ ñöùng ñaàu. 
 - HS ñoïc khaùc nhau laàn löôït caù nhaân. 
 * HS luyeän vieát baûng con:
 - HS luyeän vieát vaøo baûng con laàn löôït theo h.daãn cuûa GV. 
 * HS luyeän vieát keát hôïp:
 - HS vieát theo h.daãn cuûa GV laàn löôït.
 * HS ñoïc töø öùng duïng: 
 - HS ñoïc thaàm vaø tìm tieáng coù vaàn môùi hoïc luyeän ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn caù nhaân. . 
 - HS chuù yù nghe GV giaûi thích.
 * HS luyeän ñoïc :
 - HS ñoïc laïi baøi ghi baûng T1 + ñoïc trong SGK laàn löôït caù nhaân. 
 * HS ñoïc caâu öùng duïng: 
 - HS ñoïc caâu öùng duïng caù nhaân vaø tìm tieáng coù mang vaàn vöøa hoïc theo y/c.
 * HS taäp noùi theo h.daãn: 
 - HS quan saùt tranh vaø traû lôøi laàn löôït theo gôïi yù cuûa GV. 
 - HS luyeän noùi 2 ñeán 4 caâu theo chuû ñeà baèng caùc caâu hoûi gôïi yù.
 * HS luyeän vieát vaøo vôû taäp vieát: 
 - HS vieát theo y/c cuûa GV laàn löôït.
 Ruùt kinh nghieäm:.
 .
.
.
.
TOAÙN
Tieát 50: PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 7
I. MUÏC TIEÂU:
 - Nhaän bieát vaø thuoäc baûng trö Øtrong phaïm vi 7; bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 7.
 - Bieát vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong hình veõ. 
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: Boä thöïc haønh, SGK, tranh maãu vaät. 
 - HS: Boä thöïc haønh, SGK, baûng con. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. K.tra baøi cuõ: 
 - GV cho HS ñoïc thuoäc baûng tröø 6. laøm caùc pheùp tính coäng trong phaïm vi 7 ( Coù choïn loïc) 
2. Daïy- hoïc baøi môùi: 
Hoaït ñoäng 1.Giôùi thieäu khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø : 
Muïc tieâu: giuùp hoïc sinh nhaän bieát vaø thuoäc baûng tröø trong phaïm vi 7
a) Höôùng daãn hoïc pheùp tröø 7 - 1 = 6
 * Böôùc 1: (Gaén moâ hình)
 - GV caøi leân baûng moâ hình tam giaùc vaø cho HS quan saùt vaø giaûi quyeát vaán ñeà. 
 + Coù 7 hình tam giaùc, laáy bôùt ra1 hình tam giaùc . Hoûi coøn laïi bao nhieâu hình tam giaùc ? 
 - GV cho HS nhaéc laïi.
 * Böôùc 2: (Nhaän bieát vaø traû lôøi) 
 - GV vöøa chæ vaøo moâ hình vöøa noùi: “ 7 hình tam giaùc bôùt 1 hình tam giaùc .Vaäy coøn laïi saùu hình tam giaùc”. Vaäy “ Baûy bôùt moät coøn laïi saùu.”
 - Cho HS nhaéc laïi.
 * Böôùc 3: (Ghi pheùp tính vaø ñoïc keát quaû)
 - GV noùi: “ Ta vieát: Baûy bôùt moät coøn laïi saùu” GV ghi baûng. 7 - 1 = 6 
 + Ñoïc laø 7 - 1 = 6
 - GV vöøa ñoïc vöøa chæ vaøo 7 - 1 = 6
 - GV cho HS ñoïc laïi k.quaû 
 - GV ghi laïi 7 - 1 = 6
 - GV nhaän xeùt k.quaû 
b) Höôùng daãn vaø hình thaønh pheùp tröø : 
 7 - 6 = 1 ; 7 - 2 = 5 ; 7 - 4 = 3 vaø 7 – 3 = 4 
- GV höôùng daãn cho HS qua töøng böôùc nhö quy trình daïy pheùp tröø: 7 - 1 = 6 
c) Heä thoáng baûng tröø cho HS luyeän ñoïc thuoäc. 
 7 - 1 = 6 7 - 4 = 3 
 7 - 2 = 5 7 - 5 = 2 
 7 – 3 = 4 7 – 6 = 1
Nghæ giöõa tieát
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thöïc haønh: 
Muïc tieâu: hocï sinh thöïc hieän ñuùng caùc baøi taäp
 + Baøi 1: 
 - GV cho HS neâu y/c baøi laøm 
 - Reøn kyõ naêng tính toaùn vaø ghi keát quaû thaúg coät cho HS. 
+ Baøi 2:
 - GV cho neâu y/c baøi laøm.
 - GV cho HS leân baûng laøm baøi laàn löôït. 
 - GV y/c HS quan saùt baïn thöïc hieän .
 - GV theo doõi HS laøm. 
+ Baøi 3:doøng 1 
 - GV h.daãn cho neâu y/c baøi laøm.
 - GV cho HS laøm baøi.
 - GV theo doõi HS thöïc hieän 
 - GV cho HS nhaän xeùt k.quaû baøi laøm cuûa baïn. 
+ Baøi 4: Vieát pheùp tính thích hôïp:
 - GV h.daãn cho neâu y/c baøi taäp theo tranh tình huoáng.
 - GV cho HS laøm baøi.
 - GV theo doõi HS thöïc hieän 
 - GV theo doõi HS thöïc hieän caâu b.
 - GV cho HS nhaän xeùt k.quaû baøi laøm cuûa baïn. 
3. Cuûng coá- daën doø:
 - GV nhaän xeùt tieát hoïc 
- GV giuùp HS naém vöõng baûng trtöø trong phaïm vi 7 
 - GV daën doø tieát hoïc sau. 
 - HS hoïc : 7 - 1 = 6
 - Coù 7 hình tam giaùc bôùt 1 hình tam giaùc .Vaäy coøn laïi 6 hình tam giaùc.
 - HS nhaéc laïi caù nhaân. 
 - HS nhaéc laïi laàn löôït caù nhaân . “Baûy bôùt moät coøn laïi saùu”
 - HS ñoïc laïi k.quaû laàn löôït. 
 * HS hoïc pheùp tröø : 
 7 - 6 = 1 ; 7 - 2 = 5 ; 7 - 4 = 3 vaø 7 – 3 = 4 
 - HS luyeän ñoïc thuoäc baûng tröø phaïm vi 7
* HS cuøng thöïc haønh 
 + Baøi 1: 
 - HS neâu y/c baøi laøm. 
 - HS neâu tính k.quaû theo coät doïc
 + Baøi 2:
 - HS chuù yù nghe GV neâu y/c. 
 - HS neâu tính k.quaû theo haøng ngang
 + Baøi 3:
 - HS chuù yù nghe GV neâu y/c. 
 - HS neâu tính k.quaû laàn löôït theo haøng ngang.
 + Baøi 4: Vieát pheùp tính thích hôïp:
 - HS neâu y/c baøi laøm theo tranh.
Ruùt kinh nghieäm:.
 .
.
..
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 13: Công việc ở nhà
I. MUÏC TIEÂU: 
-Kể được một số công việc thường làm ở nhà của mỗi người trong gia đình.
II. CHUAÅN BÒ: 
1.Giáo viên: Các hình trong bài 13 SGK.
2. Học sinh: SGK TNXH 1.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:	
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
a) Giới thiệu bài :– Ghi tựa bài.
b) Hoạt động 1: Quan sát theo nhóm đôi
* Mục tiêu: Kể được tên một số công việc ở nhà của những người trong gia đình.
* Cách tiến hành:
Bước 1: 
- Yêu cầu HS quan sát các hình trong SGK và trao đổi với bạn bên cạnh để trả lời các câu hỏi :
+ Những người trong tranh đang làm gì ?
+ Những việc làm đó có tác dụng gì đối với cuộc sống trong gia đình ? 
Bước 2: Hoạt động cả lớp
Yêu cầu một số HS trình bày trước lớp theo các câu hỏi đã gợi ý.
KL: Những việc làm đó vừa giúp cho nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, vừa thể hiện sự quan tâm, gắn bó của những người trong gia đình với nhau.
c) Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.
* Mục tiêu: Kể tên một số công việc ở nhà của những người trong gia đình mình. Kể tên các việc mà em thường làm để giúp bố mẹ.
* Cách tiến hành:
Bước 1: Chia nhóm 2. Yêu cầu từng cặp HS luân phiên nêu câu hỏi ở trang 28 SGK và tập trả lời:
+ Kể tên một số công việc ở nhà của những người trong gia đình bạn ?
+ Ở nhà, bạn đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ?
Bước 2: Yêu cầu một vài HS trình bày trước lớp.
+ H: Em cảm thấy thế nào khi đã làm được những việc có ích cho gia đình ?
- KL: Mọi người trong gia đình đều phải tham gia làm việc nhà tuỳ theo sức của mình.
Nghæ giöõa tieát
 d) Hoạt động 3: Quan sát hình.
* Mục tiêu: Hiểu điều gì sẽ xảy ra khi trong nhà không có ai quan tâm dọn dẹp. Những việc HS cần làm để nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ.
* Cách tiến hành:
Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát các hình ở trang 29 SGK và trả lời các câu hỏi sau:
+ H: Hãy tìm ra điểm giống và khác nhau của hai hình ở trang 29 SGK.
+ H: Hãy nói xem em thích căn phòng nào? Tại sao ?
+ H: Để có được nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ em phải làm gì giúp bố mẹ ?
+H: (HSKG) Nếu mọi người trong gia đình cùng tham gia công việc ở nhà thì sẽ thế nào? 
Bước 2: Đại diện từng nhóm trình bày.
Hướng dẫn nhận xét, bổ sung (nếu cần).
- KL: Mỗi người trong nhà đều quan tâm đến việc dọn dẹp nhà cửa, nhà ở gọn gàng, ngăn nắp.
 Ngoài giờ học, để có được nhà ở gọn gàng, sạch sẽ, mỗi HS nên giúp đỡ bố mẹ những công việc tuỳ theo sức của mình.
 3. cuûng coá – daën doø:
	- Dặn HS về nhà hoàn thiện tranh vẽ về những người thân trong gia đình
	- Chuẩn bị sách vở, ĐDHT cho tiết học sau.
- HS thảo luận nhóm đôi theo hướng dẫn của GV.
- Một vài HS trình bày trước lớp.
+ T: Hình trên là cảnh một căn phòng chưa gọn gàng, sạch sẽ (đồ đạc vứt ngổn ngang, lộn xộn).
 Hình dưới là cảnh một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ.
+ HS phát biểu theo ý kiến cá nhân.
+ T: Cần thường xuyên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp.
 T: Nếu mọi người trong gia đình cùng tham gia công việc ở nhà sẽ tạo được không khí gia đình vui vẻ, đầm ấm. 
Ruùt kinh nghieäm:.
 .
OÂN TAÄP TIEÁNG VIEÄT
OÂN BAØI : aêng - aâng 
I. MUÏC TIEÂU:
- OÂn luyeän laïi baøi aêng - aâng.
- Hoïc sinh noái ñuùng caâu: Beù vaø baïn ñeàu coá gaéng; Caû nhaø ñi vaéng; Caàn caåu naâng kieän haøng.
- Ñieàn ñuùng aêng - aâng vaøo choã chaám.
II. CHUAÅN BÒ:
- GV: vôû baøi taäp
- HS: vôû baøi taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÂn baøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh môû SGK Tieáng vieät ñoïc laïi baøi aêng - aâng ñaõ hoïc.
2. Hoïc sinh thöïc haønh.
- Gv yeâu caàu hoïc sinh laáy vôû baøi taäp ñeå thöïc haønh.
* Hoaït ñoäng 1: noái
- Cho hoïc sinh ñoïc và noái cho phuø hôïp.
- Ñoïc caùc töø coù trong baøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh noái caùc caâu cho phuø hôïp.
- HS giaùo vieân söûa chöõa.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 2: Ñieàn : aêng - aâng?
- Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt tranh vaø nhaän xeùt töøng tranh.
- Döïa vaøo töøng tranh ñieàn vaøo choã chaám sao cho phuø hôïp.
- Nhaän xeùt söûa chöõa.
- GV chaám moät soá baøi vaø nhaän xeùt.
3. Cuûng coá – daën doø.
- Daën hoïc sinh veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi tieáp theo: ăn - ân
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS thöïc hieän 
- HS thöïc hieän.
- HS thöïc haønh.
- HS thöïc haønh.
Ruùt kinh nghieäm:.
 ..
ÔN TẬP TOÁN
PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 7
I. MUÏC TIEÂU: 
Cuûng coá vaø reøn theâm cho hoïc sinh:
 - Nhaän bieát vaø thuoäc baûng trö Øtrong phaïm vi 7; bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 7.
 - Bieát vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong hình veõ. 
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: VBT, tranh maãu vaät. 
 - HS: VBT, baûng con. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Höôùng daãn thöïc haønh: 
 + Baøi 2: 
 - GV cho HS neâu y/c baøi laøm 
 - GV cho HS thöïc haønh baøi taäp trong VBT baûng con. 
 - Reøn kyõ naêng tính toaùn vaø ghi keát quaû thaúg coät cho HS. 
+ Baøi 3:
 - GV cho neâu y/c baøi laøm.
 - GV cho HS leân baûng laøm baøi laàn löôït. 
 - GV theo doõi HS laøm. 
Nghæ giöõa tieát
+ Baøi 4 doøng 1: 
 - GV h.daãn cho neâu y/c baøi laøm.
 - GV cho HS laøm baøi.
 - GV theo doõi HS thöïc hieän 
 - GV cho HS nhaän xeùt k.quaû baøi laøm cuûa baïn.
+ Baøi 5: Vieát pheùp tính thích hôïp:
 - GV h.daãn cho neâu y/c baøi taäp theo tranh tình huoáng.
 - GV cho HS nhaän xeùt k.quaû baøi laøm cuûa baïn. 
3. Cuûng coá- daën doø:
 - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV giuùp HS naém vöõng baûng tröø trong phaïm vi 7 
 * HS cuøng thöïc haønh 
 + Baøi 2: 
 - HS neâu y/c baøi laøm. 
 - HS neâu tính k.quaû theo coät doïc
 + Baøi 3:
 - HS chuù yù nghe GV neâu y/c. 
 - HS neâu tính k.quaû theo haøng ngang.
 + Baøi 4:
 - HS chuù yù nghe GV neâu y/c. 
 - HS neâu tính k.quaû laàn löôït theo haøng ngang.
 + Baøi 5: Vieát pheùp tính thích hôïp:
 - HS neâu y/c baøi laøm theo tranh.
Ruùt kinh nghieäm:.
 .
.
Thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2011
TIEÁMG VIEÄT
Baøi 54 : ung - öng
I. MUÏC TIEÂU: 
 - Ñoïc ñöôïc: ung, öng, boâng suùng, söøng höôu ; töø vaø ñoaïn thô öùng duïng . 
 - Vieát ñöôïc: ung, öng, boâng suùng, söøng höôu. 
 - Luyeän noùi töø 2 ñeán 4 caâu theo chuû ñeà: Röøng, thung luõng, suoái, ñeøo. 
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: Boä ñoà duøng daïy T.Vieät, SGK, tranh minh hoaï baøi hoïc. 
 - HS: Boä ñoà duøng daïy T.Vieät, SGK, baûng con. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: 
2. K.Tra baøi cuõ: 
 - GV cho HS ñoïc, vieát baøi 53 ( coù choïn loïc.)
3. Daïy baøi môùi: 
3.1. Giôùi thieäu: 
3.2. Höôùng daãn daïy vaàn: 
 * Daïy vaàn ung: 
Hoaït ñoäng 1. Nhaän dieän vaàn - gheùp baûng caøi:
Muïc tieâu: giuùp HS nhaän dieän vaø ñoïc ung, öng,boâng suùng, söøng höôu.
 - GV cho HS nhaän dieän vaàn vaø p.tích caáu taïo vaø gheùp vaàn vaøo baûng caøi.
 - GV h.daãn cho HS ñaùnh vaàn.
 - GV uoán naén giuùp ñôõ HS. 
 * Ñoïc tieáng khoaù: 
 - GV gôïi yù cho HS tìm aâm vaø gheùp taïo thaønh tieáng khoaù.
 - GV h.daãn cho HS p.tích tie

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 13.doc