Giáo án Lớp 1 - Tuần 11 - Nguyễn Thị Hồng Dung - Trường Tiểu học Số 1 Bảo Ninh

I/ Mục tiêu:

? HS đọc viết được ưu, ươu, trái lựu, hươu sao.

? Nhận ra vÇn ưu, ươu trong các tiếng từ. Đọc được từ, câu ứng dụng trong bµi

? Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Hổ, báo, gấu, hươu. Hs ni ®­ỵc Ýt nht lµ 2 – 3 c©u vỊ chđ ®Ị trªn.

II/ Chuẩn bị: Tranh minh họa từ, câu, phần luyện nói. B ghép chữ.

III/ Hoạt động dạy và học:

1/ Kiểm tra bài cũ:

- Học sinh viết từ: hiĨu bµi, buỉi chiỊu, yªu quý.

- Đọc câu ứng dụng. ( Trung, Huy)

- Học sinh đọc toàn bài. (Ch©u, Qu©n )

2/ Dạy học bài mới:

 

doc 19 trang Người đăng honganh Ngày đăng 29/12/2015 Lượt xem 730Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 11 - Nguyễn Thị Hồng Dung - Trường Tiểu học Số 1 Bảo Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g×n s¸ch vë, kĨ vỊ gia ®×nh
v VËn dơng ®Ĩ øng xư trong cuéc sèng hµng ngµy.
v Giáo dục học sinh tính mạnh dạn ®Ĩ trë thµnh ng­êi con ngoan.
II/ Chuẩn bị: Nội dung ôn tập.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Ổn định lớp :
2/ Nội dung ôn tập: 
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
Giíi thiƯun bµi
Hoạt động 2:
¤n tËp c¸c kÜ n¨ng ®· häc
Hoạt động 3:
§ãng vai vµ xư lÝ t×nh huèng.
* Thùc hµnh c¸c kÜ n¨ng gi÷a häc k× I
* Gv nªu c¸c c©u hái ®Ĩ Hs tr¶ lêi:
- Em ph¶i lµm g× ®Ĩ gi÷ g×n s¸ch vë, ®å dïng häc tËp?
- T¹i sao ph¶i gi÷ g×n s¸ch vë vµ ®å dïng häc t©p?
- §èi víi «ng bµ, cha mĐ em cÇn ®èi xư nh­ thÕ nµo?
§èi víi anh chÞ ph¶i c­ xư nh­ thÕ nµo?
§èi cíi em nhá ph¶i c­ xư nh­ thÕ nµo?
- T¹i sao ph¶i lƠ phÐp víi anh chÞ, nh­êng nhÞn víi em nhá?
- ThÕ nµo lµ ¨n mỈc gän gµng, s¹ch sÏ?
- Gv cho Hs liªn hƯ theo nhãm.
*Nghỉ giữa tiết:
* Yªu cÇu Hs th¶o luËn vµ ®ãng vai theo 5 t×nh huèng ë BT 3 (18).
- Em cã nhËn xÐt g× vỊ c¸ch øng xư cđa ng­êi anh (chÞ, em) trong c¸c TH ®ã?
- NÕu lµ em em sÏ lµm g× khi ®ã?
Gv kÕt luËn chung. NhËn xÐt c¸c c¸ch xư lÝ t×nh huèng cđa c¸c nhãm.
- Kh«ng lµm háng, lµm bÈn, lµm qu¨n s¸ch, vë; sau khi häc xong xe4Ðp ®Ỉt gän gµng Gi÷ g×n s¸ch vë ®å dïng häc tËp giĩp em häc tËp tèt.
- §èi víi «ng bµ, cha mĐ: lƠ phÐp. Víi anh chÞ: v©ng lêi, lƠ phÐp. Víi em nhá: th­¬ng yªu, nh­êng nhÞn. 
- Gia ®×nh hoµ thuËn, cha mĐ vui lßng
- ¡n mỈc gän gµng, s¹ch sÏ lµ cã trang phơc, ®Çu tãc gän gµng, s¹ch sÏ.
Hs th¶o luËn nhãm vµ ®ãng vai theo c¸c TH ë SGK.
C¸c nhãm thĨ hiƯn tr­íc líp. 
Bỉ sung, nhËn xÐt.
3/ Củng cố - Dặn dò: Gv nhËn xÐt tiÕt häc. DỈn Hs «n l¹i c¸c néi dung trªn.	
š&›
ChiỊu	 Thø ba ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2009
TiÕng viƯt: bµi 43: «n tËp	 
I/ Mục tiêu:
v Học sinh đọc viết 1 cách chắc chắn các vần vừa học có kết thúc bằng u – o.
v Nhận biết các tiếng có vần kết thúc là u – o. Đọc được các từ, câu ứng dụng.
v Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể: “Sói và Cừu”.
II/ Chuẩn bị: Bảng ôn phóng to, tranh minh câu ứng dụng. Truyện kĨ: Sói và Cừu.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Kiểm tra bài cũ:
v Đọc viết từ: chú cừu, mưu trí, bầu rượu. 
v Đọc câu ứng dụng. (NhÞ )
v Đọc bài trong SGK.( §øc, TiÕn)
2/ Dạy học bài mới:
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
(5 phút)
Hoạt động 2:
¤n tËp
(10 phút)
Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng(5 phút)
Hoạt động 4: Viết bảng con. (5 phút)
Hoạt động 1: Luyện đọc.
(12 phút)
Hoạt động 2: Luyện viết
(5 phút)
Hoạt động 3:
Kể chuyện
(8 phút)
Hoạt động 4: HS đọc SGK
 (5 phút)
Tiết 1:
* Ta đã học những vần nào ?
- Gv ghi lại các vần Hs vừa nêu.
- Gv gắn bảng ôn để Hs đối chiếu.
- H dẫn Hs đọc
- Ghép âm thành vần: Ghép được từ các âm ở cột dọc với âm ở dòng ngang rồi đọc các vần vừa ghép được.
- Gv nhËn xÐt, chØnh sưa.
Nghỉ giữa tiết
* Gv viÕt b¶ng c¸c tõ øng dơng: Ao bèo, cá sấu, kì diệu.
Gi¶i thÝch: C¸ sÊu: tranh
 K× diƯu: k× l¹. 
- T×m tiÕng cã vÇn võa «n vµ ph©n tÝch tiÕng.
* Gv viÕt mÉu vµ HdÉn viÕt tõ: c¸ sÊu, k× diƯu.
- Gäi Hs nhËn xÐt ®é cao c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c tiÕng, ®Ỉt dÊu thanh.
Lưu ý các nét nối và ®Ỉt dấu thanh.
Tiết 2:
* Đọc lại bài ôn, từ tiết 1.
- Đọc câu ứng dụng
Treo tranh. Tranh vÏ g×?
Nhà sáo sậu ở sau dãy núi. Sáo ưa nơi khô ráo, có chiều châu chấu, cào cào.
- Nhận ra các tiếng có vần kết thúc là o – u.
- Khi ®äc c©u nµy cÇn chĩ ý ®iỊu g×?
- Đọc hoặc đánh vần.
- Đọc toàn bài.
* Gv viÕt mÉu vµ nh¾c l¹i c¸ch viÕt:
- Lưu ý độ cao, khoảng cách.
- Thu chấm, nhận xét.
Nghỉ giữa tiết
* Kể chuyện: Sói và Cừu. 
- Gv kể chuyện lần 1.
- Treo tranh, kể chuyện lần 2.
- Tranh 1 diƠn t¶ néi dung g×?
- Tranh 2, 3 diƠn t¶ néi dung g×?
- C©u chuyƯn diƠn t¶ néi dung g×? diƠn ra ë ®©u?
- Gv nhËn xÐt – Bỉ sung.
- C©u chuyƯn cho ta thÊy ®iỊu g×?
Ý nghĩa: Sãi chđ quan, kiªu c¨ng, ®éc ¸c nªn bÞ ®Ịn téi. Cõu th«ng minh nªn d· tho¸t chÕt.
* Gv gäi Hs ®äc bµi ë SGK.
- Gv nhËn xÐt vµ ghi ®iĨm.
Nhắc đề
Hs nêu nèi tiÕp tên các vần đã học.
Đọc vần
Hs đọc không theo thứ tự.
Đọc: a, e, â, ê, ơ, i , ư, iê, yê, ươ, au, ao.
Âu, ao, eo, âu, êu, iu, ưu, iêu, yêu, ươu: Đánh vần, đọc cá nhân, nhóm, lớp.
Hát múa
2 – 3 Hs ®äc.
Hs t×m tiÕng cã vÇn võa «n.
Hs ®äc tõ: Cá nhân, nhóm, lớp.
Hs nªu nhËn xÐt.
Hs viÕt b¶ng con:
cá sấu, kì diệu.
Cá nhân, nhóm, lớp.
2 em đọc.
Hs quan sát và trả lời.
Sáo, sậu, sau, , ráo, nhiều, châu chấu, cào cào.
Ng¾t h¬i ë dÊu phÈy, nghØ h¬i ë dÊu chÊm.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Cá nhân, lớp.
Viết vở tập viết.
C¸ sÊu, k× diƯu mçi tõ viÕt 1 dßng.
Hát múa.
Theo dõi.
Quan sát tranh.
Hs tËp kĨ chuyƯn theo N3..
Hs kễ chuyện theo tranh.
1 - 2 Hs kĨ l¹i toµn chuyƯn.
Con sói chủ quan và kiêu căng nên phải đền tội. Con cừu bình tĩnh và thông minh nên đã thoát nạn.
Hs ®äc c¸ nh©n, líp.
3/ Củng cố - Dặn dò:
 v Tìm tiếng mới có vần kết thúc là u và o.
 v HS về học thuộc bài.
š&›
S¸ng	 Thø t­ ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2009
TiÕng viƯt: bµi 44: on - an
I/ Mục tiêu:
v Học sinh đọc – viết được on, an, mẹ con, nhà sàn.
HS khuyÕt tËt ®äc, viÕt c¸c ch÷ c¸i.
v Nhận biết tiếng có vần on - an trong các từ, câu. Đọc được từ, câu ứng dụng.
v Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bé và bạn bè.
II/ Chuẩn bị: Tranh, từ khóa, bài đọc ứng dụng, phần luyện nói. Bộ ghép Tiếng Việt.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Kiểm tra bài cũ:
vHs viết các tiếng: ao bèo, cá sấu, kì diệu. 
v Đọc câu ứng dụng. (Huy, H. Trang)
v Đọc bài ôn ë SGK. ( ThuËn, Linh)
2/ Dạy học bài mới:
ND hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Dạy vần
( 15 phút )
Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng(5 phút)
Hoạt động 3: Viết bảng con
(5 phút)
Hoạt động 1: Luyện đọc
(13 phút )
Hoạt động 2: Luyện viết
(5 phút)
Hoạt động 3: Luyện nói
(5 phút)
Hoạt động 4: 
Đọc bài SGK 
(4 phút)
Tiết 1:
- Đây là vần gì?
- Phát âm: on.
- Hướng dẫn gắn vần on.
- Hướng dẫn phân tích vần on.
- Hướng dẫn đánh vần vần on.
- Hươáng dẫn gắn: con.
- H dẫn phân tích, đánh vần: con. 
- Treo tranh giới thiệu: mĐ con.
- Đọc mẫu, H dẫn Hs đọc.
- Đọc phần 1.
* Dạy vần an tương tự.
- So sánh vần on với vần an?
- Đọc phần 2.
- Đọc bài khóa.
Nghỉ giữa tiết
- Giảng từ: rau non: (vËt thËt)
Thỵ hµn: cho Hs xem tranh
- Tìm tiếng có vần on, an?
- H dẫn đánh vần tiếng, đọc trơn từ.
- Đọc toàn bài.	
* Viết mẫu và H dẫn cách viết: viÕt liỊn nÐt gi÷a o, a víi n. ViÕt liỊn nÐt gi÷a c¸c ch÷ , ®Ỉt dÊu thanh ®ĩng vÞ trÝ, khoảng cách giữa các tiếng... 
- Nhận xét, sửa sai.
Tiết 2:
* Đọc bài tiết 1
* Đọc câu ứng dụng: 
Tranh vẽ gì?
- Nhận biết tiếng có on, an.
- Gv ®äc mÉu vµ HdÉn c¸ch ®äc: Khi ®äc gỈp dÊu chÊm ta ph¶i lµm g×? Gấu mẹ dạy con chơi đàn.// Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa.
- Đọc toàn bài.
* Gv HdÉn viÕt vµ viÕt mÉu: on, an, mĐ con, nhµ sµn.
L­u ý: ViÕt liỊn nÐt gi÷a c¸c ch÷, khoảng cách giữa các tiếng, đặt các dấu thanh...
- Chấm 5 - 7 bài, nhận xét.
 Nghỉ giữa tiết
* Chủ đề: Bé và bạn bè.
- Treo tranh. Tranh vÏ g×?
- Các bạn con là những ai? Họ ở đâu? Häc líp mÊy?
- Con có quý các bạn đó không?
- Các bạn ấy là những người như thế nào?
- Con và các bạn thường giúp đỡ nhau những công việc gì?
* HS đọc bài trong SGK.
- Gv nhËn xÐt.
Vần on.
Cá nhân, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
Cá nhân
o - n - on: cá nhân, nhóm, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
cê - on - con: CN, líp.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Cá nhân, nhóm.
+Giống: âm cuối n.
+Khác: âm đầu o – a. 
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
2 – 3 em đọc
Non, hµn, hßn, bµn.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Học sinh viết bảng con.
on – mĐ con
an – nhµ sµn 
Cá nhân, lớp.
2 em đọc.
Con, ®µn, 
NghØ h¬i.
Hs ®äc cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Viết vào vở tập viết.
On, an mỗi vần 1 dòng.
mĐ con, nhµ sµn: mỗi từ 1 viÕt 1 dòng vµ viết 2 lần.
Hát múa.
Cá nhân, lớp nªu chđ ®Ị.
Bé và bạn bè.
Hs tù tr¶ lêi.
Hs nãi víi nhau theo N2, mét sè Hs nãi tr­íc líp.
Hs ®äc c¸ nh©n, líp.
3/ Củng cố - Dặn dò:
v Chơi trò chơi tìm tiếng mới có on - an: con ngan, nón lá, bạn Lan...
v DỈn Hs về học thuộc bài.
	š&›
TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ
I/ Mục tiêu:
- Bước đầu nắm được: 0 là kết quả của phép tính trừ 2 số bằng nhau, 1 số trừ đi 0 cho kết quả là chính số đó. HS khuyÕt tËt ®äc, viÕt c¸c sè tõ 0 ®Õn 10.
- Biết thực hiện phép trừ có chữ số 0 hoặc có kết quả là 0.
- Tập biểu thị tranh bằng phép tính trừ thích hợp.
II/ Chuần bị: Mẫu vật, số. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Kiểm tra bài cũ: 2 Hs làm bài tập ë b¶ng líp. Líp lµm b¶ng con:
 4 - 2 =	5 - 4 =	3 + 0 =
 5	3	4
 -1	- 2	+ 0
2/ Dạy học bài mới:
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
 (1 phút)
Hoạt động 2: 
Giới thiệu phép trừ 2 số bằng nhau
(5 phút)
Hoạt động 3:
Giới thiệu phép trừ: 1 số trừ đi 0.
(5phút)
Hoạt động 4:
Thực hành
* Gv GTB: Sè 0 trong phÐp trõ.
- Hs quan sát tranh vẽ nêu đề toán: Có 1 con gµ, 1 con chạy ra khỏi chuồng. Hỏi trong chuồng còn lại mấy con gµ?
- Gv viết bảng: 1 – 1 = 0
- Tương tự giới thiệu 2 - 2, 3 - 3...
KL: 1 số trừ đi số đó thì bằng 0.
* Hs quan sát tranh và nêu đề toán: Tất cả có 4 H. vuông, không bớt đi hình nào. Hỏi còn lại mấy H. vuông?
- Gv viết bảng: 4 - 0 = 4
KL: 1 số trừ đi 0 thì bằng chính số đó.
Bài 1: (5 phút)Tính:
 1 - 0 =...
? V× sao em tÝnh kÕt qu¶ nhanh thÕ?
Bài 2: (4 phút) Tính:
 4 + 1 =
- cđng cè 1 sè + 0; 1 sè trõ 0
Bài 3: (5 phút)Viết phép tính thích hợp: Hs nªu BT vµ viÕt phÐp tÝnh.
- Nhận xét, thu bµi chấm.
Cá nhân, lớp.
Hs quan sát tranh vẽ nêu đề toán.
1 bớt 1 còn 0 con gµ.
Hs ®äc: 1 – 1 = 0
Hs nªu vµi vÝ dơ kh¸c 
NX: hai sè gièng nhau trõ cho nhau th× cã kÕt qu¶ b»ng 0.
Hs nªu bµi to¸n vµ phÐp tÝnh.: 4 – 0 = 4
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Nêu yêu cầu, làm bài ë b¶ng con.
Hs lµm bµi ë vë.
2 Hs lªn ch÷a bµi.
Làm bài ë vë, đổi vở sửa bài.
3 – 3 = 0 2 – 2 = 0
3/ Củng cố - Dặn dò: Một số trừ đi số đó thì bằng mấy? Một số trừ đi 0 thì bằng mÊy?
š&›
S¸ng	 Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2009
TOÁN: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
- Củng cố về phép trừ 2 số bằng nhau và phép trừ 1 số víi sè 0.
HS khuyÕt tËt ®äc, viÕt c¸c sè tõ 0 ®Õn 10.
- Bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học.
- Quan sát tranh, nêu được bài toán và phép tính tương ứng.
II/ Chuẩn bị: Tranh bài 5.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Kiểm tra bài cũ: Cả lớp làm bảng con bài 2.
H1 1 - 0 = 1	3 - 1 = 2	2 - 0 = 2	3 - 0 = 3
H2 1 - 0 ... 1 + 0	0 + 0 ... 4 - 4	5 - 2 ... 4 - 2	3 - 0 ... 3 + 0
2/ Dạy học bài mới:
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2:
Làm bài tập
N©ng cao
Luyện tập.
Bài 1: (4 phút) Tính:
 5 – 4 =
Bài 2: (6 phút) Tính:
 5	Viết kết quả thẳng cột với 
 - 1	các số trên.	
Bài 3: (5 phút) Tính: 
 2 – 1 – 1 =
- Nêu cách làm.
Bài 4: (4 phút) Điền dấu >, < , =
 5 – 3 ... 2
- Nêu cách làm.
- Gọi Hs lên chữa bài.
Bài 5: (6 phút) Viết phép tính thích hợp.
- Gọi Hs chữa bài.
- Thu vở chấm, nhận xét.
Nhắc đề.
Nêu yêu cầu, làm miệng.
Nối tiếp lên bảng làm bài .
Nêu yêu cầu.
Hs làm bài ở bảng con
Một số Hs làm bảng lớp.
Thực hiện: LÊy sè thø nhÊt trõ sè thø hai được kết quả lại trừ đi số thø ba rồi viết kết quả sau dấu =.
Hs làm bài ở vở. 1 Hs lên bảng chữa bài.
Thực hiện phép tính trước rồi so sánh kết quả với số ở bên phải dấu chấm để điền dấu.
Hs làm ở vở.
Nêu đề bài, giải vào vở.
 4 – 4 = 0 3 – 3 = 0
3/ Củng cố - Dặn dò: 
- Gọi Học sinh nhắc lại các bảng cộng trừ với 0 (Có số 0).
- Dặn Học sinh học thuộc và làm 1 số dạng bài tập.
š&›
TiÕng viƯt: bµi 45: ©n - ¨ - ¨n 
I/ Mục tiêu:
v Học sinh đọc - viết được ân, ăn, cái cân, con trăn.
HS khuyÕt tËt ®äc b¶ng ch÷ c¸i.
v Nhận biết tiếng có vần ân - ăn trong các từ, câu. Đọc được từ, câu ứng dụng.
v Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nặn đồ chơi.
II/ Chuẩn bị: Tranh, từ khóa, bài đọc ứng dụng, Tranh phần luyện nói. Bộ §dTV. III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Hs viết các tiếng: rau non, thỵ hàn, bàn ghế, đàn ngan, lan can, núi non.
- Đọc cả bài. 
2/ Dạy học bài mới:
ND hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Dạy vần
( 12 phút )
Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng(7 phút)
Hoạt động 3: Viết bảng con
(7 phút)
Hoạt động 1: Luyện đọc
(13 phút )
Hoạt động 2: Luyện viết
(5 phút)
Hoạt động 3: Luyện nói
(5 phút)
Hoạt động 4: 
Đọc bài SGK
(4 phút)
Tiết 1:
- Đây là vần gì?
- Phát âm: ân.
- Hướng dẫn gắn, phân tích vần ân.
- Hướng dẫn đánh vần vần ân.
- Hươáng dẫn gắn: cân.
- H dẫn phân tích, đánh vần cân. 
- Treo tranh giới thiệu: cái cân.
- Đọc mẫu, H dẫn Hs đọc.
- Đọc phần 1.
* Dạy vần ăn tương tự.
- Viết bảng: ăn. Đây là vần gì?
- Phát âm: ăn.
? Vần ăn có âm gì đã học?
- Giới thiệu âm ă: Đọc là: á 
- So sánh vần ăn với vần ©n?
- Đọc phần 2.
- Đọc bài khóa.
Nghỉ giữa tiết
- Giảng từ: khăn rằn: (vật thật)
- Tìm tiếng có vần ăn, ân?
- H dẫn đánh vần tiếng, đọc trơn từ.
- Đọc toàn bài.	
* Viết mẫu và H dẫn cách viết: viÕt liỊn nÐt gi÷a ă, © víi n. ViÕt liỊn nÐt gi÷a c¸c ch÷, ®Ỉt dÊu thanh, khoảng cách giữa các tiếng... 
- Nhận xét, sửa sai.
Tiết 2:
* Đọc bài tiết 1
* Đọc câu ứng dụng: 
Tranh vẽ gì?
? Lớp mình có muốn biết 2 bạn trong tranh đang nói với nhau những gì?
- Hãy đọc câu ứng dụng dưới bức tranh.
- Nhận biết tiếng có ăn, ân.
- Khi ®äc gỈp dÊu chấm chĩng ta ph¶i lµm g×?
- Gv HdÉn c¸ch ®äc vµ ®äc mÉu.
- Đọc toàn bài.
* Gv HdÉn viÕt ân, ă, ăn, cái cân, con trăn. Lưu ý: ViÕt liỊn nÐt gi÷a c¸c ch÷, khoảng cách giữa các tiếng, đặt các dấu thanh...
- Chấm 5 - 7 bài, nhận xét.
 Nghỉ giữa tiết
* Chủ đề: Nặn đồ chơi.
-Treo tranh. Bức tranh vẽ gì?
- Nặn đồ chơi có thích không?
- Lớp mình có những ai đã nặn được đồ chơi?
- Hãy kể về công việc nặn đồ chơi của mình cho cả lớp cùng nghe?
- Đồ chơi thường được nặn bằng gì?
- Em đã nặn đồ chơi gì?
- Sau khi chơi xong, em phải làm gì?
* HS đọc bài trong SGK
Vần ay
Cá nhân, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
Cá nhân
â - n - ân: CN, nhóm, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
cê - ân - cân: CN, líp.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Cá nhân, nhóm.
VÇn ăn.
C¸ nh©n, nhãm, líp.
¢m y.
Hs ®äc c¸ nh©n, nhãm, lípna
+Giống: âm cuối n.
+Khác: âm đầu ă - ©.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
2 - 3 em ®äc.
thân, gần, khăn, rằn, dặn.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Học sinh viết bảng con.
 ân – cái cân
 ăn – con trăn
Cá nhân, lớp.
2 em đọc.
2 Hs ®äc c©u øng dơng. Thân, lặn.
Nghỉ h¬i.
Hs ®äc cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Viết vào vở tập viết.
 ¨n, ¨, ân mỗi vần 1 dòng.
 cái cân, con trăn mỗi từ 1 viÕt 1 dòng vµ viết 2 lần.
Hát múa.
Cá nhân, lớp nªu chđ ®Ị..
Các bạn nhỏ đang nặn đồ chơi.
HS giơ tay
HS tự kể.
Đất sét, bột gạo nếp...
Chuột, mèo, quả...
Thu dọn lại ngăn nắp, sạch sẽ, rửa tay chân..
Hs ®äc c¸ nh©n, líp.
3/ Củng cố - Dặn dò: - Chơi trò chơi tìm tiếng mới: lăn tăn, múa lân...
Học thuộc bài.
š&›
S¸ng	 Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2009
TẬP VIẾT: CÁI KÉO - TRÁI ĐÀO - SÁO SẬU - LÍU LO 
HIỂU BÀI - YÊU CẦU .
I/ Mục tiêu:
v Học sinh viết được các từ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu theo kiĨu ch÷ viÕt th­êng.
v Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đúng độ cao, khoảng cách.
v GD Học sinh tính tỉ mỉ, cẩn thận, rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.
II/ Chuẩn bị: Mẫu chữ, trình bày bảng.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Kiểm tra bài cũ: - Học sinh viết b¶ng con: Đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ.
2/ Dạy học bài mới:
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
Hoạt động 2: H­íng dÉn viÕt
 (12 phút)
Hoạt động 3:
Viết bài vào vở (15 phút)
*TËp viÕt: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu.
- Giảng: hiĨu bµi: HiĨu vµ vËn dơng tèt c¸c néi dung c« gi¸o gi¶ng.
- Gv Hdẫn học sinh đọc các từ.
* Gv viết mẫu và H dẫn cách viết:
- Cái kéo: Điểm đặt bút nằm trên đường kẻ ngang 3, viết chữ xê, lia bút viết chữ a, nối nét viết chữ i, lia bút viết dấu chấm trên chữ i, lia bút viết dấu sắc trên chữ a. Cách 1 chữ o viết chữ kéo. Điểm đặt bút nằm trên đường kẻ ngang 2 viết chữ k, nối nét viết chữ e, lia bút viết chữ o, lia bút viết dấu sắc trên chữ e.
- T.tự H dẫn viết các từ: trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài.
- H dẫn Hs viết bảng con: trái đào, sáo sậu, hiểu bài.
Nghỉ giữa tiết
* H dẫn viết vào vở: Mçi tõ viÕt 1 dßng, c¸ch 2 « viÕt 1 tõ.
- Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết.
- Gv chÊm bµi vµ nhËn xÐt.
Nhắc đề.
Cá nhân, cả lớp
Theo dõi và nhắc cách viết.
Viết bảng con: trái đào, sáo sậu, hiểu bài.
Hát múa.
Lấy vở, viết 1 tõ 1 dßng, c¸ch 2 « viÕt 1 tõ.
3/ Củng cố - Dặn dò: - Dặn Học sinh rèn chữ viết. 
TẬP VIẾT: CHÚ CỪU - RAU NON - THỢ HÀN - DẶN DÒ - KHÔN LỚN  
I/ Mục tiêu:
- Học sinh viết đúng: chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa theo kiĨu ch÷ viÕt th­êng.
- Viết đúng độ cao, khoảng cách, ngồi viết đúng tư thế.
- Giáo dục Học sinh tính tỉ mỉ, cẩn thận.
II/ Chuẩn bị: Mẫu chữ, trình bày bảng.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Kiểm tra bài cũ: Hs viết bảng con: trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu. 
2/ Dạy học bài mới:
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
Hoạt động 2: 
H­íng dÉn viÕt
 (12 phút)
Hoạt động 3:
Viết bài vào vở (15 phút)
*TËp viÕt: chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa.
- Giảng: khôn lớn: kh«n vµ ®µ ®· lín.
- Gv Hdẫn học sinh đọc các từ.
* Gv viết mẫu và H dẫn cách viết:
- Chú cừu: Điểm đặt bút nằm trên đường kẻ ngang 3. Viết chữ xê(c) nối nét viết chữ hát (h) nối nét viết chữ u lia bút viết dấu sắc (/) trên chữ u. Cách 1 chữ o viết chữ xê (c) nối nét viết chữ ư nối nét viết chữ u, lia bút viết dấu huyền (\) trên chữ ư.
- T. tự Hdẫn viết từ: rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa.
- H dẫn Hs viết bảng con: khôn lớn, rau non.
Nghỉ giữa tiết
* H dẫn viết vào vở: Mçi tõ viÕt 1 dßng, c¸ch 2 « viÕt 1 tõ. Cã thĨ viÕt nÐt thanh vµ nÐt ®Ëm.
- Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết.
- Gv chÊm bµi vµ nhËn xÐt.
Nhắc đề.
Cá nhân, cả lớp
Theo dõi và nhắc cách viết.
Viết bảng con: khôn lớn, rau non.
Hát múa.
Lấy vở, viết 1 tõ 1 dßng, c¸ch 2 « viÕt 1 tõ.
3/ Củng cố Dặn dò: - Nhắc nhở những em viết sai.
 - Dặn Học sinh về tập rèn chữ.
š&›
TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu:
- Củng cố về phép cộng, trừ trong phạm vi các số đã học. Phép cộng 1 số với 0. Phép trừ 1 số với 0. Phép trừ 2 số bằng nhau. Xem tranh, viết phép tính thích hợp. HS khuyÕt tËt ®äc, viÕt c¸c sè tõ 0 ®Õn 10.
- Rèn kĩ năng tính to¸n, nhËn xét.
- Giáo dục Hs có thái độ học tốt môn Toán.
II/ Chuẩn bị: PhiÕu bµi tËp cho trß ch¬i.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Kiểm tra bài cũ: 3 Hs làm bảng lớp, líp lµm b¶ng con: 
 3 + 2 = 5	4 + 0 = 4	5 – 0 = 5	
 5 – 5 = 0	5 – 3 = 2	5 – 2 = 3	
2/Dạy học bài mới:
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
Giới thiệu bài:
Hoạt động 1: Làm bài tập
Hoạt động 2:
Chơi trò chơi
(5 phút)
* Luyện tập chung
Bài 1: (5 phút) Tính:
 5 
 - 3
L­u ý: Viết số thẳng hàng.
Bài 2: (4 phút) Tính:
 2 + 3 =	3 + 2 =
NhËn xÐt vỊ vÞ trÝ vµ kÕt qu¶ cđa hai phÐp tÝnh?
Bài 3: (5 phút) Điền dấu >, <, =
 4 + 1 ... 4
Bài 4: (5 phút)Viết phép tính thích hợp: Gv treo tranh gọi Hs nêu đề toán vµ viÕt phÐp tÝnh vµo vë.
Nghỉ giữa tiết
- Chơi trò chơi: Buộc dây cho bóng
Vẽ bóng, trên mỗi quả có ghi 1 phép tính cộng hoặc trừ trong phạm vi 5.
Vµ các ô vuông ghi kết quả của các phép tính trên.
- Cách chơi: Nối bóng với ô theo kết quả thích hợp.
Nhắc đề.
Nêu yêu cầu
Hs làm bài ë b¶ng con.
1 Hs làm bảng lớp.
HS khuyÕt tËt ®äc c¸c sè tõ 0 ®Õn 10.
HS khuyÕt tËt viÕt sè 1, 2.
Hs làm ë b¶ng con tõng cỈp phÐp tÝnh vµ nªu nhËn xÐt..
Nêu yêu cầu, làm bài ë vë.
2 Hs lªn ch÷a bµi.
Hs nªu bµi to¸n vµ viÕt phÐp tÝnh vµo vë.
1 Hs lªn ch÷a bµi.
Hs th¶o luËn theo nhãm. 
Mỗi tổ chọn 4 bạn lên bảng th

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 11 da duoc bo giao duc cong nhan.doc