Giáo án lớp 1 - Tuần 10 (tiết 10)

Mục đích yêu cầu

 - HS đọc được : au – âu – cây cau – cái cầu ; Từ và câu ứng dụng.

 - Viết được : au – âu – cây cau – cái cầu

 - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Bà cháu

 B. Đồ dùng dạy học

 

doc 26 trang Người đăng haroro Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 321Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 10 (tiết 10)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2: §iÒn sè:
Bµi yªu cÇu g×?
- HD vµ giao viÖc.
GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.
Bµi 3: §iÒn dÊu +, -
- Cho HS thi ®iÒn tiÕp søc
- GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.
Bµi 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
- Gäi HS nªu yªu cÇu bµi to¸n.
- HS quan s¸t tranh nªu ®Ò to¸n vµ viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
3. Cñng cè - DÆn dß.
- GV cñng cè ND bµi.
- HS đọc lại bảng cộng và trừ trong phạm vi 3
- Dặn về nhà làm bài tập trong vở bài tập.
- NhËn xÐt chung giê häc.
Häc sinh
HS 1 HS 2
2 + 1 = 3 3 - 1 = 2
3 - 2 = 1 1 + 2 = 3
- HS lµm vµ nªu miÖng kÕt qu¶.
- Lµm tÝnh vµ ghi kÕt qu¶ vµo « trßn
- HS lµm sau ®ã lªn b¶ng ch÷a
- HS kh¸c nhËn xÐt bµi cña b¹n.
- HS thi ®iÒn tiÕp søc
 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3
 2 – 1 = 1 3 – 2 = 1
- 1HS.
a) Tïng cã 2 qu¶ bãng. Tïng cho Nam 1 qu¶. Hái Tïng cßn mÊy qu¶ bãng.
 2 - 1 = 1
b) Cã 3 con Õch nh¶y ®i 2 con hái cßn mÊy con Õch.
 3 - 2 = 1
 Ngày soạn : 23 /10 /2011 
 Ngày dạy : Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2011
 Tiết 1 Môn: Học vần
 Bài 40: iu – êu
 TCT: 83+84
A. Mục đích yêu cầu
 - HS đọc được: iu – êu – lưỡi rìu – cái phễu; Từ và câu ứng dụng.
 - Viết được : iu – êu – lưỡi rìu – cái phễu
 - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Ai chịu khó.
B. Đồ dùng dạy học - Tranh ¶nh minh ho¹ néi dung bµi.
C. Các hoạt động dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GIAÙO VIEÂN
Hoaït ñoäng cuûa HOÏC SINH
I- KiÓm tra bµi cò - §äc vµ viÕt: rau c¶i, lau sËy, ch©u chÊu, cµo cµo.
- §äc c©u øng dông trong s¸ch gi¸o khoa.
II. D¹y häc bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi:
2. D¹y vÇn: IU:
a. NhËn diÖn vÇn: - GV viÕt b¶ng vÇn iu
H: VÇn iu do mÊy ©m t¹o nªn ?
-Cho HS ph©n tÝch vÇn iu ?
b- §¸nh vÇn.- Cho HS ghÐp vÇn iu vµo b¶ng cµi.
- Muèn cã tiÕng r×u ta ph¶i thªm ©m nµo vµ dÊu nµo?.
- Cho HS t×m vµ gµi tiÕng r×u.
- Yªu cÇu HS nªu vÞ trÝ cña ©m vµ vÇn trong tiÕng r×u.
- Cho HS ®¸nh vÇn tiÕng r×u.
- Cho häc sinh quan s¸t tranh minh ho¹ vµ hái:
- GV gi¶i thÝch vµ rót ra tõ kho¸.
- Võa råi c¸c em häc vÇn g× míi ? ( GV kÕt
hîp viÕt b¶ng).
- GV ®äc tr¬n toµn vÇn: iu- r×u – l­ìi r×u.
 £U ( Quy tr×nh t­¬ng tù ). 
* So s¸nh vÇn iu vµ ªu.
- GV ®äc mÉu ®Çu bµi iu, ªu.
- Cho HS ®äc tr¬n c¶ 2 vÇn võa häc.
c. §äc tõ ng÷ øng dông:
- GV cho HS lªn g¹ch ch©n tiÕng chøa vÇn míi.
- Cho HS ®¸nh vÇn tiÕng vµ ®äc tr¬n c¶ tõ.
- GV cho HS ®äc §T bµi mét lÇn.
c- H­íng dÉn viÕt ch÷.
- GV viÕt mÉu vµ h­íng dÉn
- GV theo dâi, chØnh söa.
- Mçi tæ viÕt 1 tõ vµo b¶ng con
- 3 HS ®äc
- VÇn iu do 2 ©m t¹o nªn lµ ©m i vµ u
- VÇn iu cã i ®øng tr­íc u ®øng sau.
- HS gµi vÇn iu
- i – u – iu (HS ®¸nh vÇn CN, líp).
- HS lÊy bé ®å dïng thùc hµnh
- R×u ©m r ®øng tr­íc vÇn iu ®øng sau
Rê – iu – riu – huyÒn – r×u ( CN -§T)
- Tranh vÏ l­ìi r×u
- 2 HS ®äc tr¬n : l­ìi r×u
- HS: vÇn iu
- HS ®äc CN - §T
- Gièng nhau: kÕt thóc b»ng u
- Kh¸c nhau: ªu b¾t ®Çu b»ng ª, iu b¾t ®Çu b»ng i.
- 2 HS ®äc ®Çu bµi.
 lÝu lo c©y nªu
 chÞu khã kªu gäi
- HS ®äc tr¬n CN- §T
- HS viÕt hê trªn kh«ng sau ®ã viÕt trªn b¶ng con.
TiÕt 2
Học vần
 iu – êu
A. Mục đích yêu cầu
 - HS đọc được: iu – êu – lưỡi rìu – cái phễu; Từ và câu ứng dụng.
 - Viết được : iu – êu – lưỡi rìu – cái phễu
 - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Ai chịu khó.
B. Đồ dùng dạy học
- Tranh ¶nh minh ho¹ néi dung bµi.
C. Các hoạt động dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GIAÙO VIEÂN
Hoaït ñoäng cuûa HOÏC SINH
3- LuyÖn tËp:
a- LuyÖn ®äc: * §äc ND tiÕt 1:
* §äc c©u øng dông:
- Cho HS quan s¸t tranh rót ra c©u øng dông
- Cho HS t×m tiÕng chøa vÇn míi.
- GV cho Hs ®¸nh vÇn tiÕng chøa vÇn míi.
- GV chØ c¸c tiÕng kh¸c nhau cho HS ®äc sau
®ã cho HS ®äc theo thø tù.
- GV ®äc mÉu tr¬n nhanh h¬n vµ cho HS ®äc.
- GV cho HS ®äc c¶ 2 tiÕt 1 lÇn.
b- LuyÖn viÕt
- GVHD häc sinh viÕt bµi trong VTV.
- GV quan s¸t gióp ®ì HS yÕu.
- GV thu bµi chÊm vµ nhËn xÐt bµi viÕt.
c- LuyÖn nãi: Ai chÞu khã ?
+ Tranh vÏ nh÷ng g× ?
+ Con gµ ®ang bÞ con chã ®uæi, gµ cã ph¶i lµ con chÞu khã kh«ng? T¹i sao ?
+ Ng­êi n«ng d©n vµ con tr©u , ai chÞu khã ? T¹i sao ?
+ Con chim ®ang hãt, cã chÞu khã kh«ng?
+ Con mÌo cã chÞu khã kh«ng ? T¹i sao ?
+ Em ®i häc cã chÞu khã kh«ng ? ChÞu khã th×
ph¶i lµm nh÷ng g× ?
III- Cñng cè – dÆn dß:
Trß ch¬i: ViÕt vµ ®äc ch÷ cã vÇn võa häc
- §äc bµi trong SGK
ê: - Häc l¹i bµi
- Xem tr­íc bµi 40
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- HS quan s¸t tranh
C©y b­ëi, c©y t¸o nhµ ®Òu sai trÜu qu¶.
- HS ®äc theo CN- §T
- HS ®äc §T 1 lÇn.
 HS tËp viÕt trong vë
+2 HS ®äc tªn chñ ®Ò.
Tranh vÏ con gµ, con chã, b¸c n«ng d©n vµ con tr©u
- HS thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
- HS nghe vµ ghi nhí.
 Tiết 38 : Toán
 Bài Phép trừ trong phạm vi 4
	TCT: 38
A. Mục tiêu
 - Thuộc bảng trừ và biết làm tính trừ trong phạm vi 4.
 - Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
B. Chuẩn bị
 - Sử dụng bộ đồ dùng dạy toán 1
 C. Các họat động dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GIAÙO VIEÂN
Hoaït ñoäng cuûa HOÏC SINH
2.Kiểm tra bài cũ 
- Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm phÐp tÝnh .
- Cho HS ®äc thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 4.
- GV nhËn xÐt cho ®iÓm.
II. D¹y häc bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi.
2. HD häc sinh tù thµnh lËp vµ ghi nhí.
 B¶ng trõ trong ph¹m vi 4.
. H­íng dÉn HS häc phÐp trõ : 4 – 1 = 3.
B­íc1: HDHS quan s¸t h×nh vÏ trong bµi häc ®Ó nªu thµnh bµi to¸n: 
“ Cã bèn qu¶ t¸o, rông ®i mét qu¶ t¸o. Hái cßn l¹i mÊy qu¶ t¸o?
B­íc 2: Gäi HS nªu l¹i c©u tr¶ lêi vµ HDHS nªu ®Çy ®ñ 
“ B¶y qu¶ t¸o bít ®i mét qu¶ t¸o cßn ba qu¶ t¸o”.
- GV hái: Bèn bít mét cßn mÊy?
- GV viÕt b¶ng: 6 + 1 = 7 vµ cho HS ®äc
B­íc 3: GV nªu: Ta viÕt bèn bít mét cßn ba nh­ sau: 4 – 1 = 3 vµ cho HS ®äc.
 H­íng dÉn HS häc phÐp trõ 4 - 2 = 2 , 4 - 3 = 1
theo 3 b­íc nh­ ®èi víi 4 - 1 = 3.
d. GV chØ lÇn l­ît tõng c«ng thøc, yªu cÇu HS ®äc vµ häc thuéc.
- Gi¸o viªn xo¸ b¶ng vµ cho häc sinh thi ®ua lËp l¹i b¶ng trõ.
3. * Luyện tập
Bµi 1: TÝnh: (Bá cét1)
Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi.
- GV cho HS ch¬i trß ch¬i trß ch¬i ®è b¹n.
- GV nhËn xÐt vµ ch÷a bµi.
Bµi 2: TÝnh:
GV cho 2 em lªn lµm, d­íi líp lµm b¶ng c
- GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.
Bµi 3: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK
- GV nêu câu hỏi thảo luận.
 + Có 4 bạn đang chơi nhảy dây, 1 bạn chạy đi không chơi nữa. Hỏi còn lại mấy bạn?
 GV nhận xét, sửa chữa
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp.
3 +1 = 4; 2 + 2 = 4
0 + 4 = 4; 1 + 3 = 4
- 2 häc sinh ®äc
- HS nh¾c l¹i bµi to¸n.
- : Cã bèn qu¶ t¸o, rông ®i mét qu¶ t¸o. cßn l¹i ba qu¶ t¸o.
4 HS nªu
- Bèn bít mét cßn ba.
- 4 – 1 = 3 ( bèn trõ mét b»ng ba).
- HS ®äc lÇn l­ît.
- Häc sinh tr¶ lêi tho c«ng thøc ®· häc
- TÝnh.
4 - 2 = 2 3 + 1 = 4 1 + 2 = 3
3 - 2 = 1 4 - 3 = 1 3 – 1 = 2
4 - 3 = 2 4 - 1 = 3 3 – 2 = 1
 4 4 3 4 2 3
 - - - - - -
 2 1 2 3 1 1
-ViÕt phÐp tÝnh: 4 – 1 = 3 
 - HS quan sát và thảo luận tranh theo câu hỏi của GV.
- HS có 4 bạn không chơi 1 bạn, còn 3 bạn.
 - 1 em làm bài trên bảng lớp cả lớp làm vào vở bài tập toán 1.
4
-
1
=
3
4. Củng cố – dặn dò	
 - HS đọc lại phần bài học 
 4 – 1 = 3	4 – 3 = 1 4 – 2 = 2
 - Dặn các em về nhà làm bài tập trong vở bài tập.
 - GV nhận xét giờ học
 Tiết 10 Thủ công 
 Bài Xé, dán hình con gà con
A. Mục tiêu
 - HS biết cách xé, dán hình con gà con 
 - Xé được hình con gà con, hình dán tương đối, phẳng. Mỏ, mắt, chân gà có thể dùng bút màu để vẽ.
Với HS khéo tay:
- Xé, dán được hình con gà con. Đường xé ít bị răng cưa. Hình dán phẳng. Mỏ, mắt gà có thể dùng bút chì màu để vẽ.
- Có thể xé được thêm hình con gà con có hình dạng, kích thước, màu sắc khác.
- Có thể kết hợp vẽ trang trí hình con gà con
 B. Chuẩn bị
 - Bài mẫu hình con gà con
 - Giấy thủ công, hồ dán
 C. Các hoạt động dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GIAÙO VIEÂN
Hoaït ñoäng cuûa HOÏC SINH
*Hoạt động 1 Quan sát mẫu
Cấu tạo : Con gà: Gồm thân gà, đầu gà, đuôi gà, mỏ gà, chân gà, mắt gà
 Thân gà tròn, đầu gà tròn nhưng nhỏ hơn phần thân gà, mắt đen tròn và nhỏ, mỏ gà nhọn, chân , đuôi gà hình tam giác.
 GV treo mẫu hình con gà con có trang trí
 HS quan sát tranh và nêu kết quả quan sát
* Hoạt động 2 GV thao tác mẫu
a. Xé hình thân gà
b. Xé hình đầu gà
c) Xé hình đuôi gà
d. Xé hình mỏ, chân và mắt gà
Dán hình
 Dán thân gà trước, rồi đến đầu gà, tiếp đến là mỏ, mắt, chân, đuôi
- Dùng giấy màu vàng hoặc màu đỏ, lật mặt sau đếm ô, đành dấu, vẽ hình chữ nhật.
 + Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy, xé 4 góc và chỉnh sửa cho giống hình thân gà
+ Đếm ô, đánh dấu vẽ và xé một hình vuông.
 Xẽ 4 góc, chỉnh sửa cho giống hình đầu gà
+ Đánh dấu, vẽ và xé một hình vuông, vẽ hình tam giác trong hình vuông, rồi xé hình tam giác ra khỏi tờ giấy màu
 - Dùng bút màu vẽ hình chân, mỏ, mắt gà rồi xé khỏi tờ giấy.
 * GV hướng dẫn và dán mẫu
* Lưu ý: các em cách bôi hồ cho mỏng, xếp cho ngay ngắn rồi mới dán.
 * Hoạt động 3 HS thực hành nháp
 HS tập vẽ và xé hình: thân gà, đầu gà, đuôi gà, chân gà, mắt gà, mỏ gà
 GV quan sát lớp giúp đỡ em yếu kém
4. Củng cố – dặn dò
- Dặn các em về nhà tập xé để chuẩn bị cho giờ sau xé đẹp hơn.
 Ngày soạn : 8 /10 /2011 
 Ngày dạy : 
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
 Tiết 1 Môn: Học vần
	 Ôn tập giữa kì 1	
 TCT: 87+88 
 A. Mục đích yêu cầu
- Đọc được các âm, vần, các từ, câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 40, tốc độ 15 tiếng / phút.
- Viết được các âm, vần, các từ ứng dụng từ bài 1 đến bài 40, tốc độ 15 chữ / phút 
B. §å dïng d¹y häc. B¶ng «n.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoaït ñoäng cuûa GIAÙO VIEÂN
Hoaït ñoäng cuûa HOÏC SINH
- §äc vµ viÕt: C¸ sÊu, chó cõu, BÇu r­îu.
- §äc c¸c c©u øng dông trong sgk.
- GVnhËn xÐt, cho ®iÓm.
II. D¹y häc bµi míi.
1. Giíi thiÖu bµi.
2. ¤n tËp.
a) ¤n c¸c ©m, vÇn ®· häc.
- Treo b¶ng «n.
- Yªu cÇu HS chØ ©m theo gi¸o viªn ®äc.
- Yªu cÇu tù chØ vµ ®äc ©m.
- Cho HS ®äc c¸c ©m trong b¶ng «n.
- GV theo dâi chØnh söa.
b) GhÐp c¸c ©m ë cét däc víi vÇn ®Ó t¹o thµnh tiÕng.
- GV h­íng dÉn vµ giao viÖc.
- Cho HS ®äc c¸c tiÕng võa ghÐp.
- GV theo dâi chØnh söa.
c. §äc tõ øng dông.
- Ghi b¶ng tõ øng dông.
- GV ®äc mÉu vµ gi¶i thÝch ®¬n gi¶n.
- GV nhËn xÐt chØnh söa.
d) TËp viÕt tõ øng dông.
- GV®äc cho HS viÕt: Buæi tr­a, qu¶ chuèi.
- GV theo dâi uèn n¾n cho HS yÕu.
- Mçi tæ viÕt 1 tõ vµo b¶ng con.
- 2HS
- Hs quan s¸t b¶ng «n
Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn
- 2 - 3 HS.
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- HS tËp viÕt trªn b¶ng con, sau ®ã viÕt trong vë.
TiÕt 2
Học vần
	 Ôn tập giữa kì 1	
 A. Mục đích yêu cầu
- Đọc được các âm, vần, các từ, câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 40, tốc độ 15 tiếng / phút.
- Viết được các âm, vần, các từ ứng dụng từ bài 1 đến bài 40, tốc độ 15 chữ / phút 
B. §å dïng d¹y häc. B¶ng «n.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoaït ñoäng cuûa GIAÙO VIEÂN
Hoaït ñoäng cuûa HOÏC SINH
3. LuyÖn tËp. 
a) LuyÖn ®äc.
- §äc l¹i bµi «n cña tiÕt 1
- GV theo dâi chØnh söa.
- §äc ®óng c©u øng dông.
- GV ®äc mÉu.
- GV theo dâi, chØnh söa.
b. LuyÖn viÕt:
GV ®äc mÉu mét sè tõ cho HS viÕt.
- GV theo dâi uèn n¾n cho HS yÕu.
- ChÊm ch÷a mét sè bµi.
c) LuyÖn nãi.
- GV h­íng dÉn vµ giao viÖc.
- Gia ®×nh b¹n gåm nh÷ng ai.
- B¹n con thø mÊy trong gia ®×nh?
- Bè mÑ b¹n lµm nghÒ g×?
- ë nhµ b¹n cã gãc häc tËp kh«ng?
- Ngoµi giê häc b¹n cã hay gióp ®ì bè mÑ kh«ng?
- Gióp nh÷ng viÖc g×?
4. Cñng cè dÆn dß.
Trß ch¬i: T×m vµ viÕt tiÕng cã ©m, vÇn võa «n.
- §äc bµi trªn b¶ng líp.
- NhËn xÐt giê häc.
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- 2 - 3 HS ®äc.
- HS nghe vµ viÕt trong vë « li.
Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn
- HS th¶o luËn nhãm 2, nãi cho nhau 
nghe vÒ gia ®×nh cña m×nh.
 Tiết 39 Toán
 Luyện tập
A. Mục tiêu
 - Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học
 - Biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính thích hợp.
 Bài tập 5 làm ý b thay cho làm ý a.
B.Các hoạt động dạy học
 1. Ổn đỊnh tổ chức	 
 2. Kiểm tra bài cũ - GV gọi 2 em đọc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 4
1 + 3 = 4	2 + 2 = 4	3 + 1 = 4	4 + 0 = 4
4 – 1 = 3	4 – 2 = 2	4 – 3 = 1	4 – 0 = 4
Hoaït ñoäng cuûa GIAÙO VIEÂN
Hoaït ñoäng cuûa HOÏC SINH
 3. Bài mới
Bài 1:Tính - GV làm bài mẫu
* Lưu ý: Viết số phải thẳng cột lấy
 4 – 1 = 3-
 Ta viết 4
 1
 3 
GV nhận xét, sửa chữa
 Bài 2: GV hướng dẫn HS nêu cách làm bài
.
 Bài 3: HS nêu cách làm bài
- GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính chẳng hạn: 4 – 1 – 1
 Lấy 4 – 1 = 3, tiếp tục lấy 3 – 1 = 2 viết 2 sau dấu bằng.
- GV nhận xét chữa bài cho HS
Bài 4: §iÒn dÊu , = vµo chç chÊm 
Bài 5. viết phép tính thích hợp:
b.Có 4 con vịt đang bơi ở ao, có 1 con chạy lên bờ. Hỏi dưới ao còn lại mấy con vịt?
- GV nhận xét và sửa chữa
- HS nêu cách làm bài
3 em lên bảng làm còn lại làm vào bảng con
 -
-
-
-
-
-
 4	 3 4 4 2 3
 1 2 3 2 1 1
 3	 1 1 2 1 2
4
3
4
1
3
1
3
2
 - 2 HS làm bài trên bảng lớp
- Cả lớp làm bài vào vở bài tập
 - 1 - 3
 - 2 - 1
 2 + 3 5 4 - 3 1 	 
 3 - 1 2
- 3 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào bảng con
4 – 1 – 1 = 2	 4 – 1 – 2 = 1 
 4 – 2 – 1 = 1
>	 3 – 1 = 2	 3 – 1 > 3 - 2
 2	 4 – 3 < 4 - 2
= 4 – 2 = 2	 4 – 1 < 3 + 1
- HS quan sát tranh thảo luận và nêu bài toán
4
-
1
=
3
4. Củng cố – dặn dò	
- Dặn các em về nhà làm bài tập trong vở bài tập
- GV nhận xét giờ học 
Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011
Tiết 1 + 2 Môn: Học vần
TCT: 89 +90 Kiểm tra định kì 
I.Môc tiªu:
 - §äc ®­îc c¸c ©m , vÇn, c¸c tõ, c©u øng dông tõ bµi 1 ®Õn bµi 40.
- ViÕt ®­îc c¸c ©m, vÇn, c¸c tõ øng dông tõ bµi 1 ®Õn bµi 40.
- Nãi ®­îc tõ 2-3 c©u theo chñ ®Ò ®· häc.
- HS kh¸ giái kÓ ®­îc 2-3 ®o¹n truyÖn theo tranh.
II. §å dïng d¹y häc:-Baûng oân. Tranh minh hoaï cho caâu öùng duïng
III. Ho¹t ®éng d¹y häc 
H§ cña GV
H§ cña HS
A.Kieåm tra:
 -Nhaän xeùt baøi cuõ
B.Baøi môùi : TiÕt 1
* OÂn taäp:
 a.OÂn caùc vaàn ñaõ hoïc:
 b.Gheùp chöõ vaø vaàn thaønh tieáng
 c.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng:
d.Höôùng daãn vieát baûng con :
- Ñoïc laïi baøi ôû treân baûng
Tieát 2:
a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1
- GV chænh söûa loãi phaùt aâm cuûa HS
b.Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng: 
c.Ñoïc SGK:
d.Luyeän vieát:
e.Keå chuyeän ( Dµnh cho HS K - G )
- GV keå dieãn caûm, coù keøm theo tranh minh hoaï
C. Cuûng coá daën doø
-Vieát vaø ñoïc töø ngöõ öùng duïng mét sè bµi ®· häc.
- HS leân baûng chæ vaø ñoïc vaàn
- HS ñoïc caùc tieáng gheùp töø chöõ ôû coät doïc vôùi chöõ ôû doøng ngang cuûa baûng oân
- Vieát b. con: 
- ( CN - L)
-
 Ñoïc (CN - L)
- HS ñoïc trôn (CN - L)
- HS môû saùch. Ñoïc (CN - L)
- Vieát vôû taäp vieát
- HS ñoïc teân caâu chuyeän
- Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân thi kÓ chuyÖn
 Tiết 10 Tự nhiên – xã hội
 Ôn tập con người và sức khoẻ	
A. Mục tiêu
 - Giúp HS:
 + Củng cố kiến thức cơ bản, về các bộ phận của cơ thể và các giác quan.
 + Có thói quen vệ sinh cá nhân hằng ngày.
B. Đồ dùng dạy học
- Tranh ảnh các bài đã học về cơ thể con người
- Một số đồ vật mẫu về cơ thể con người (nếu có).
C. Các hoạt động dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GIAÙO VIEÂN
Hoaït ñoäng cuûa HOÏC SINH
I. KiÓm tra bµi cò:
- Chóng ta cÇn ph¶i nghØ ng¬i khi nµo ?
- ThÕ nµo lµ nghØ ng¬i ®óng c¸ch ?
- GV nhËn xÐt cho ®iÓm.
II. D¹y häc bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi.
* Khởi động
- Trò chơi “chi chi chành chành”
GV tổ chức cho các em chơi GV khích lệ các em chơi 
* Hoạt động 1 Thảo luận lớp
 GV nêu câu hỏi 
+Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể?
 + Cơ thể người gồm có mấy phần?
 + Chúng ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể?
 + Buổi sáng em thức dậy lúc mấy giờ?
 + Buổi trưa em ăn gì? Có đủ no không?
 + Em thức dậy lúc nào thì sẽ đảm bảo sức khoẻ?
 + Ăn như thế nào thì đảm bảo sức khoẻ
 GV gợi ý
 + Chúng ta nhận biết màu sắc, hình dáng, mùi vị nóng lạnh  bằng bộ phận nào?
 * Hoạt động 2
 Nhắc nhở về việc làm vệ sinh cá nhân hằng ngày
 GV nêu một số câu hỏi 
 - Một số em trả lời câu hỏi GV nhận xét bổ xung ý kiến
 - GV chỉ định các em trả lời từng câu hỏi – các em khác bổ xung.
Vµi HS nªu
- HS thảo luận trả lời
+ HS tự kể
+ Cơ thể người gồm có 3 phần: Đầu, mình, tay và chân.
+ Bằng mắt
+ Buổi sáng em thức dậy lúc 6 giờ
+ Buổi trưa em ăn cơm, ăn đủ no
+ Em thức dậy lúc 6 giờ để đảm bảo sức khỏe.
+ Ăn đúng bữa và ăn đủ no
+ Mắt, mũi, lưỡi, da
- HS thảo luận trả lời
 HS nhắc lại
 4. Củng cố – dặn dò	
 - GV nhắc nhở các em biết vệ sinh cá nhân.
 - GV nhận xét giờ học 
Sinh hoạt lớp
Tuần 10
I. Mục tiêu:
a .Giáo dục về nội quy nề nếp học tập
 - Giáo viên ổn định nề lớp và đưa ra một số nội quy cần thực hiện trong tuần mà các em cần thực hiện.
 + Phải rửa tay trước khi vào lớp và sau khi ra về
 + Đi tiêu tiểu đúng nơi quy định , không khạc nhổ ra lớp học.
 + Không mang quà bánh vào trong khuôn viên nhà trường .
 + Không xô đẩy và leo trèo lên bàn ghế, phải biết bảo quản tài sản của nhà trường.
 + Phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi đến lớp.
 + Phong trào luyện viết chữ đẹp của lớp.
 b. Đánh giá:
 1. Học tập:.....................................................
2. Kĩ luật:.......................................................
3. Chuyên cần:.................................................
4. Phong trào:..................................................
5. Nhắc nhở:...............................................................
C. Kế hoạch:....................................................................
D.Tổngkết:.............................................................................
 
 Ngày soạn : 26 /10 /2011 
 Ngày dạy : 
 Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2011
 Tiết 1 Môn: Học vần 
 Bài 41:	 iêu	 - yêu
TCT: 91 + 92
A. Mục đích yêu cầu
 - HS đọc được: iêu – yêu – diều sáo – yêu quý; Từ và câu ứng dụng
 - Viết được: iêu – yêu – diều sáo – yêu quý.
 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu
B. Đồ dùng dạy học
 - Bộ chữ dạy vần dành cho GV và HS
C. Các hoạt động dạy học
 1. Ổn định tổ chức	
 Văn nghệ đầu giờ
 2. Kiểm tra bài cũ
Hoaït ñoäng cuûa GIAÙO VIEÂN
Hoaït ñoäng cuûa HOÏC SINH
I. KiÓm tra bµi cò:
- §äc vµ viÕt: l­ìi r×u, c©y nªu, kªu gäi.
- §äc c©u øng dông trong s¸ch gi¸o khoa 
3. Bài mới
a.Dạy vần iêu
*Nhận diện vần
- GV vần iêu: cấu tạo bởi 3 âm: iê đứng trước, u đứng sau
 * So sánh iêu với êu
b.Đánh vần
a.Dạy vần: yêu Quy trình tương tự
 - GV vần yêu cấu tạo bởi 3 âm: yê đứng trước, u đứng sau.
* So sánh yêu với iêu
b.Đánh vần
c.Luyện viết
 yêu yêu quý
- GV viết mẫu – hướng dẫn HS cách viết
- GV chỉnh sửa chữ viết cho HS
d. Đọc từ ứng dụng
- GV đọc mẫu – giải nghĩa từ
- HS viết các từ vào bảng con và đọc lại các từ vừa viết, phân tích.
Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai trĩu quả
+ Giống nhau: đều kết thúcbằng u.
+ Khác nhau: iêu mở đầu bằng iê
 HS phân tích – đánh vần – đọc trơn
i – ê – u – iêu
dờ – iêu – huyền – diều
diều sáo
 Cá nhân – nhóm – đồng thanh
+ Giống nhau: đều kết thúc bằng u và cách phát âm
+ Khác nhau: yêu mở đầu bằng yê
HS phân tích – đánh vần – đọc trơn
 y – ê – u – yêu yêu
yêu quý
- HS quan sát viết vào bảng con
 iêu diều sáo
yêu yêu quý
- HS đọc cá nhân – nhóm – đồng thanh
 buổi chiều	yêu cầu
 hiểu bài	già yếu
- HS tìm tiếng có chứa vần vừa học, gạch chân và phân tích, chiều – hiểu – yêu – yếu 
Tiết 2
Học vần
 Iêu - yêu
A. Mục đích yêu cầu
 - HS đọc được: iêu – yêu – diều sáo – yêu quý; Từ và câu ứng dụng
 - Viết được: iêu – yêu – diều sáo – yêu quý.
 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu
B. Đồ dùng dạy học
C. Các hoạt động dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GIAÙO VIEÂN
Hoaït ñoäng cuûa HOÏC SINH
 3. Luyện tập
 a. Luyện đọc
* Đọc câu ứng dụng
- GV yêu cầu HS quan sát tranh ứng dụng
- GV chỉnh, sửa lỗi phát âm cho HS 
- GV đọc mẫu câu ứng dụng
- GV nhận xét 
 b.Luyện viết
- GV quan sát lớp giúp đỡ em yếu kém
c. Luyện nói
- GV nêu một số câu hỏi gợi ý 
 + Trong tranh vẽ gì? Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu?
 + Em năm nay lên mấy?
 + Em đang học lớp nào? 
 + Em thích học môn gì nhất?
GV và HS bổ sung ý kiến
 Luyện đọc lại các vần ở tiết 1
 - HS lần lượt đọc lại bài trên bảng lớp
 i – ê – u – iêu
dờ – iêu – huyền – diều
diều sáo
 y – ê – u – yêu
 yêu
yêu quý
 buổi chiều	 yêu cầu
hiểu bài	già yếu
 - HS quan sát tranh minh hoạ của câu ứng dụng và đọc câu ứng dụng.
 Tu hú kêu báo hiệu mùa vải thiều đã về. 
 Cá nhân – nhóm – đồng thanh
- 2 HS đọc lại câu ứng dụng.
- HS viết vào vở tập viết và vở bài tập Tiếng Việt bài 41
 iêu diều sáo yêu yêu quý 
 HS đọc tên bài luyện nói
 Bé tự giới thiệu
- HS thảo luận trả lời 
- Năm nay em lên lớp 1
- Em học lớp 1A
- HS tự trả lời
 4. Củng cố – dặn dò	
- GV chỉ bảng HS đọc lại toàn bài trên bảng lớp.
- Dặn các em về nhà đọc lại bài – xem trước bài ưu - ươu
- GV nhận xét giờ học
 Tiết 40 Toán
Phép trừ trong phạm vi 5
 A. Mục tiêu
 - Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5
 - Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
B. Chuẩn bị:
 - Sử dụng bộ đồ dùng dạy toán 1
 C. Các hoạt động dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GIAÙO VIEÂN
Hoaït ñoäng cuûa HOÏC SINH
. KiÓm tra bµi cò:
- Gäi 2HS lªn b¶ng thùc hiÖn phÐp tÝnh 
- Gäi häc sinh nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm.
II. D¹y - häc bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi :
2. H­íng dÉn häc sinh thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 5. 
 a.HDHS thµnh lËp c«ng thøc: 5 – 1 = 4 
B­íc1: 
Cho HS quan s¸t h×nh vÏ råi nªu bµi to¸n.
B­íc 2: 
Gäi HS nªu c©u tr¶ lêi.
Hái: n¨m bít mét cßn mÊy ?.
B­íc 3: GV nªu: “ n¨m bít mét cßn bèn. Ta viÕt nh­ sau: 5 – 1 = 4”.
- GV viÕt vµ cho HS ®äc
b. HDHS lµm phÐp trõ :5 – 2 = 3 , 5 – 3 = 2, 5 – 2 = 3 t­¬ng tù nh­ phÐp trõ 5 – 4 = 1
c. HDHS b­íc ®Çu ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 5. 
- Cho HS häc thuéc b¶ng trõ 
* Luyện tập
Bài1 . Tính
- GV gọi HS nêu cách làm bài 
- GV nhận xét và sửa chữa
Bài 2:Tính
- Ở bài toán này các em nên dựa vào bảng trừ trong phạm vi 5 để làm tính 
Bài 3:
GV lưu ý HS cách trình bày. Viết sao cho thẳng cột
- GV nhận xét chỉnh sửa
Bài 4. Viết phép tính thích hợp:
a. Có 5 trái táo ở trên cành, đã hái xuống 2 trái. Hỏi trên cành còn mấy trái táo?
GV nhận xét, sửa chữa
-
 - 2 HS lªn b¶ng
 3 - 1 + 2 = 4 3 - 3 + 3 = 3
 3 - 2 + 1 = 2 2 - 1 + 2 = 3
- HS quan s¸t vµ nªu: “ Cã 5 qu¶ cam, bít ®i 1 qu¶ cam. Hái cßn l¹i mÊy qu¶ cam ?”.
-“5 qu¶ cam bít ®i 1 qu¶ cam cßn 4 qu¶ cam”. 
 “5 bít 1 cßn 4”
5 - 1 = 4 ( n¨m trõ mét b»n

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 10 xong.doc