Giáo án lớp 1 – Trường Tiểu học Quảng Phong - Tuần 29 đến tuần 34

I.Mục đích, yêu cầu:

_Hs hiĨu: cần phải chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay, cách chào hỏi, tạm biệt, ư nghĩa của chào hỏi,tạm biệt, quyền được tôn trọng, không bị phân biệt đối xử của trẻ em.

 _ HS biết phân biệt hành vi chào hỏi, tạm biệt đúng với chào hỏi, tạm biệt, biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống giao tiếp hằng ngày

 _ HS có thái độ: Tôn trọng, lễ độ với mọi người, Quý trọng những bạn biết chào hỏi, tạm biệt đúng.

 ii. chuản bị̃:

 _ Gv: Điều 2 trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Đồ dùng để hóa trang.

 

doc 128 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 287Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 – Trường Tiểu học Quảng Phong - Tuần 29 đến tuần 34", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 nói: Em th­êng ch¬i víi anh (chÞ, em) nh÷ng trß g×?
_Gäi 1 hs ®äc yªu cÇu bµi
_ Gv cho hs trao ®ỉi, kĨ víi nhau vỊ nh÷ng trß ch¬i m×nh ch¬i ë nhµ víi anh, chÞ, em m×nh. 
_ Gv nhËn xÐt
4.Củng cố - dặn dò:
_ Yªu cÇu hs ®äc l¹i bµi, Gv hái: Em ®· lµ ng­êi anh, chÞ em tèt ch­a? cã Ých kØ kh«ng?
_ Gv cđng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ ®äc bµi l­u lo¸t,lµm bµi tËp ë VBT 
_ChuÈn bÞ bµi sau: ®äc tr­íc bµi: Hå G­¬m
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_Quan sát
_ Hs nghe.
_Quan sát
_ Hs ph©n tÝch
_Nhẩm theo
_ Hs ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
_ Nhóm (4 em) 
_Cá nhân – đồng thanh
_ Hs thi 
_ Lớp nhận xét
_ Hs ®äc ®ång thanh
_ et: hÐt
_ Hs ®äc
_ Hs ph©n tÝch
_ Hs thi t×m nhanh.
_ Hs ®iỊn tõ vµo chç chÊm
_ CËi nãi chÞ ®õng ®ơng vµo con gÊu b«ng
_ CËu nãi: chÞ h·y ch¬i ®å ch¬i cđa chÞ Êy
_ V× cËu kh«ng cã ng­êi ch¬i cïng
_2 HS thi đọc diễn cảm bài văn
_ Kh«ng nªn Ých kØ, cÇn cã b¹n cïng ch¬i, cïng lµm
_ 2 Hs kĨ tr­íc líp
 TiÕt 1:ChÝnh t¶
 So¹n: 16/4/2010
 Gi¶ng: T6– 22/4/2010
14. kĨ cho bÐ nghe
I.Mơc ®Ých yªu cÇu:
_HS chép lại chính xác, không mắc lỗi, tr×nh bÇy ®ĩng 8 dßng th¬ ®Çu bµi: KĨ cho bÐ nghe. Tốc độ viết: tối thiểu 2 chữ / 1 phút. 
_Lµm bµi tËp chÝnh t¶ ®iền đúng ch÷ ng/ngh, ®iỊn vÇn ­¬t hay ­¬c. 
_ Hs cã ý thøc rÌn ch÷.
ii. chuÈn bÞ:
_ Gv: Bảng phụ, bảng nam châm
_ Hs: vë chÝnh t¶
iii. lªn líp:
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc
 2. KiĨm tra bµi cị:
 _ Gv kiĨm tra nh÷ng hs vỊ nhµ ph¶i chÐp l¹i bµi: Ng­ìng cưa
 _Vinh: V©n: Lµm bµi tËp chÝnh t¶ 2 - VBT ( B§: Lµm ®ĩng, viÕt ®Đp: 10®) 
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm. 
 3. Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a.Giới thiệu bài: 
 b. Hướng dẫn HS tập chép:
_GV viết bảng 8 dßng th¬ ®Çu bµi: KĨ cho bÐ nghe
_Cho HS đọc thầm
_GV chỉ cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: lµ, chã vƯn, ch¨ng, quay trßn ...
_Tập chép
 GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang
_Chữa bài
+GV chỉ từng chữ trên bảng
+Đánh vần những tiếng khó
+Chữa những lỗi sai phổ biến
_GV chấm một số vở
 c. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:
Điền ch÷ ng hay ngh
_GV treo bảng phụ đã viết nội dung bài tập
_Cho HS lên bảng làm: thi làm nhanh 
_Từng HS đọc lại bài. GV sửa lỗi phát âm cho các em
_GV chốt lại trên bảng
Điền vÇn ­¬c hay ­¬t
_H­íng dÉn häc sinh vỊ nhµ lµm.
4. Củng cố- dặn dò:
_ Gv cđng cè néi dung bµi
_ Yªu cÇu hs vỊ nhµ chÐp l¹i ®o¹n v¨n cho ®Đp
_ ChuÈn bÞ bµi sau: Hå G­¬m
_ Gv nhËn xÐt tiÕt häc
_2, 3 HS nhìn bảng đọc 
_HS tự nhẩm và viết vào bảng các tiếng dễ sai
_HS chép vào vở
_Dùng bút chì chữa bài
+Rà soát lại
+Ghi số lỗi ra đầu vở
+HS ghi lỗi ra lề
_Đổi vở kiểm tra
_Lớp đọc thầm yêu cầu của bài
_4 HS lên bảng: 2 em viết bên trái, 2 em viết bên phải bảng (lớp làm vào vở)
_2, 3 HS đọc lại kết quả
_Lớp nhận xét
_Về nhà chép lại đoạn văn đúng, sạch, đẹp; làm lại bài tập
_Chuẩn bị bài chính tả: Hå G­¬m
 TiÕt 2: KĨ chuyƯn
7. dª con nghe lêi mĐ
I.Mơc ®Ých yªu cÇu:
 _ Hs nhËn ra ®­ỵc Dª con nghe lêi mĐ nªn ®· kh«ng m¾c m­u sãi, Sãi bÞ thÊt b¹i, tiu nghØu bá ®i. C©u chuyƯn khuyªn ta ph¶i biÕt nghe lêi ng­êi lín.
 _ HS nghe GV kể nhớ được nội dung câu chuyện, dựa vào tranh minh hoạ và câu hỏi của GV kể lại được từng đoạn và cả câu chuyện, Phân vai vµ kĨ l¹i toµn bé c©u chuyƯn.
 _ Hs cã ý nghe lêi bè mĐ, thÇy c«, ng­êi lín.
ii. chuÈn bÞ:
 _ Gv: Tranh minh hoạ câu chuyện “ Dª con nghe lêi mĐ”. 
 _ Hs: SGK TiÕng ViƯt
iii. lªn líp:
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc
 2. KiĨm tra bµi cị:
 _ KĨ l¹i c©u chuyƯn: Sãi vµ Sãc. Nêu ý nghĩa câu chuyện Träng: D­¬ng: 
 ( B§: KĨ ®ĩng néi dung, diƠm c¶m: 10®) 
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm. 
 3. Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
a. Giíi thiƯu bµi: 
b. Gv kĨ chuyƯn
* GV kể chuyện lần 1: kể toàn bộ câu chuyện
-Chú ý : khi kể giäng diƠn c¶m, thay ®ỉi giäng kĨ ph©n biƯt lêi h¸t dª mĐ, lêi h¸t cđa sãi gi¶ dª mĐ...
-GV kể lần 2 kết hợp chỉ tranh để HS nhớ chi tiết. 
c. H­íng dÉn hs kĨ tõng ®o¹n theo tranh
-Cho HS tập kể từng đoạn theo tranh
Tranh 1: Tranh vẽ cảnh gì? §ọc câu hỏi dưới tranh? 
 - Cho HS kể lại nội dung bức tranh 1
Tranh 2: - Tranh vẽ cảnh gì? Câu hỏi dưới tranh là gì? 
 - Thi kể lại tranh 2
Tranh 3, tranh 4 tương tự như tranh 1 và tranh 2 
 d. H­íng dÉn Hs kĨ l¹i toµn bé c©u chuyƯn: 
_ Cho HS kể lại toàn bộ câu chuyện
_ Cho HS phân vai hoá trang để kể, mçi nhãm 3 em: ng­êi dÉn chuyƯn, dª mĐ, dª con.
_ Lớp nhận xét các nhóm kể
e. Giĩp Hs hiĨu ý nghÜa truyƯn
_ Gv: C¸c em cã biÕt v× sao Sãi l¹i tiu nghØu, cĩp ®u«i bá ®i kh«ng? 
_ Gv gi¶ng ý nghÜa c©u chuyƯn: khuyªn chĩng ta ph¶i biÕt nghe lêi ng­êi lín
4. Củng cố - dặn dò:
_ Gv cđng cè néi dung bµi
_ Yªu cÇu hs vỊ nhµ kĨ c©u truyƯn cho ng­êi th©n nghe.
_ ChuÈn bÞ bµi sau: Con rång ch¸u tiªn
_ Gv nhËn xÐt tiÕt häc
_ Nghe biết nội dung câu chuyện
- HS lắng nghe cô kể và theo dõi tranh . HS nghe nhớ chi tiết câu chuyện
- HS kể chuyện theo tranh
HS kể trước lớp, các bạn khác nhận xét
- Mỗi tổ cử một bạn lên kể hết câu truyện.
- Ba học sinh sắm vai kể trước lớp.
_ V× dª con biÕt nghe lêi mĐ nªn kh«ng m¾c m­u sãi, sãi bÞ thÊt b¹i ®µnh tiu nghØu bá ®i.
TiÕt 3: To¸n 
124. luyƯn tËp 
I.Mơc ®Ých yªu cÇu:
 _ Giúp học sinh: Bước đầu nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hàng ngày.
 _ Rèn luyện kĩ năng: Xem giờ đúng trên mặt đồng hồ; Xác định vị trí của các kim ứng với giờ đúng trên mặt đồng hồ
 _ Hs cã ý thøc ch¨m chØ häc tËp.
II. ChuÈn bÞ
 _ Gv: Sử dụng m« h×nh ®ång hå
 _ Hs: Vở bài tập Toán 1
III. lªn líp
ỉn ®inh tỉ chøc.
 2. KiĨm bµi cị:
 _ HiÕu: Vinh: Gv dïng m« h×nh ®ång hå, xoay kim ®Ĩ Hs nãi giê.
 (B§: Tr¶ lêi ®ĩng, râ rµng: 10®)
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
 3. Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a. Giíi thiƯu bµi
b. Thực hành:
Cho HS thực hành làm và chữa các bài tập: 
Bài 1: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng
_GV nêu yêu cầu cần làm
_Khi chữa bài: có 2 cách
+GV chữa trên hình vẽ ở bảng
+Cho HS đổi vở 
Bài 2: Quay các kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ đúng giờ mà đề bài yêu cầu:
_GV đọc giờ: 11 giờ, 5 giờ, 
 Lưu ý: GV cần kiểm tra từng thao tác HS 
Bài 3: Nối các câu chỉ từng hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày với đồng hồ chỉ thời điểm tương ứng
_Khi chữa bài: cho HS đổi vở nhau 
4. Củng cố - dặn dò:
_ Gv cđng cè néi dung bµi
_ Yªu cÇu hs vỊ nhµ lµm bµi tËp ë vë bµi tËp.
_ ChuÈn bÞ bµi sau: Luyện tập chung
_ Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_HS tự làm bài và chữa bài
_Cho HS tự làm trên mô hình
_HS tự làm và tự chữa bài
TiÕt 4: Sinh ho¹t:
 Sinh ho¹t tuÇn 31
i. Mơc ®Ých - yªu cÇu: 
 _ Hs n¾m ®­ỵc ­u ®iĨm, khuyÕt ®iĨm trong tuÇn.
 _ Hs biÕt kh¾c phơc ­­ ®iĨm, ph¸t huy khuyÕt ®iĨm.
 _ Hs cã ý thøc ®oµn kÕt v­¬n lªn
II. ChuÈn bÞ
 Sỉ theo dâi
III. Sinh ho¹t
 _ LÇn l­ỵt tỉ tr­ëng, líp tr­ëng lªn nhËn xÐt.
 _ Gv nhËn xÐt chung;
 +NỊnÕp: ..
 .
 +Häc tËp: 
 + C¸c ho¹t ®éng kh¸c:...
. * Tuyªn d­¬ng, khen th­ëng: 
IV.ph­¬ng h­íng tuÇn sau
 _TiÕp tơc duy tr× tèt mäi nỊ nÕp ra vµo líp .
 _ TiÕp tơc thi ®ua häc tèt gi÷a 2 tỉ. «n tËp kiĨm tra cuèi n¨m. 
 _ §Èy m¹nh häc tèt vµ rÌn luyƯn th©n thĨ.
 _ Gi¸o dơc HS lßng kÝnh yªu, biÕt ¬n B¸c Hå.
 _Duy tr× phơ d¹o hs yÕu, båi d­ìng hs giái, viÕt ®Đp c¸c buỉi häc .
 _ Thùc hiƯn tèt b¶o vƯ cđa c«ng, tr­êng líp, c©y xanh.
 _ Thùc hiƯn tèt ATGT. 
TuÇn 32
TiÕt 1: §¹o ®øc
 So¹n: 23/4/2010
 Gi¶ng: T2 - 26/4/2010
32. dµnh cho ®Þa ph­¬ng 
I.Mơc ®Ých yªu cÇu:
 _¤n tËp, cđng cè l¹i c¸c chuÈn mùc, hµnh vi ®¹o ®øc ®· häc trong n¨m häc.
 _ HS biết phân biệt hành vi ®ĩng sai vỊ c¸c chuÈn mùc, hµnh vi ®¹o ®øc ®· häc.
 _ HS có ý thøc thùc hiƯn tèt c¸c chuÈn mùc, hµnh vi ®¹o ®øc ®· häc.
II. chuÈn bÞ: 
 _ Gv: Mét sè c©u hái. 
 _ Hs: VBT ®¹o ®øc
iii. lªn líp
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc.
 2. KiĨm tra bµi cị: 
 Gv: _ Chĩng ta nªn lµm g× ®Ĩ b¶o vƯ c©y vµ hoa n¬i c«ng céng ( Ng©n, ViƯt). 
 * Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 
 3. Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a. Giíi thiƯu bµi
 b. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
 * Hoạt động 1: Th¶o luËn nhãm.
_ Gv nªu c¸c c©u hái, yªu cÇu hs th¶o luËn, tr¶ lêi:
 + Khi ®i häc, ®i ch¬i... chĩng ta ph¶i ¨n mỈc nh­ thÕ nµo?
 + Chĩng ta gi÷ g×n s¸ch vë, ®å dïng häc tËp nh­ thÕ nµo?
 + Chĩng ta ph¶i c­ sư thÕ nµo víi anh chÞ? Em nhá?
 + Lµm thÕ nµo ®Ĩ ®i häc ®Ịu vµ ®ĩng giê?
 + V× sao chĩng ta ph¶i lƠ phÐp, v©ng lêi thÇy c« gi¸o? 
_ Yªu cÇu Hs th¶o luËn
_ Yªu cÇu 1 vµi nhãm tr×nh bµy
_ Gv nhËn xÐt
* Hoạt động 2: §ãng vai
_ Gv nªu t×nh huèng: Em ®i ®­êng, v× véi nªn em ch¹y qua ®­êng véi vµng, ®©m vµo 1 b¸c ®i xe ®¹p, em sÏ lµm g×?
_ Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o lu¹n ®ãng vai.
_ Gäi 1 nhãm lªn ®ãng vai tr­íc líp
_ Gv nhËn xÐt
4.Củng cố - dặn dò:
_ Gv cđng cè néi dung bµi. Yªu cÇu hs tù liªn hƯ xem hµng ngµy m×nh ®· cã ý thøc thùc hiƯn ®ĩng c¸c chuÈn mùc, hµnh vi ®¹o ®øc ®· häc ch­a?
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ thùc hiƯn tèt bµi häc. 
_ ChuÈn bÞ bµi sau: Dµnh cho ®Þa ph­¬ng
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_ Hs th¶o luËn nhãm
_ 1 vµi nhãm tr×nh bµy
_ Hs nghe t×nh huèng
_ Hs th¶o luËn
_ Hs ®ãng vai
 TiÕt 2+3: TËp ®äc 
43+44. hå g­¬m
I.Mơc ®Ých yªu cÇu:
_ Hs hiểu các từ ngữ, c©u v¨n trong bµi; Hiểu néi dung bµi: Hå G­¬m lµ mét c¶nh ®Đp cđa Thđ ®« Hµ Néi. Ôn các vần u¬m, ­¬p, biết nghỉ hơi khi gặp dấu chấm.
 _ HS đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng, từ ngữ khó, luyƯn ®äc c©u cã nhiỊu dÊu phÈy, nhắc lại được nội dung bài, nói được câu chứa tiếng có vần ­¬m, ­¬p.
 _ Hs yªu quý Hå G­¬m, c¶nh ®Đp cđa Thđ ®« Hµ Néi.
ii. chuÈn bÞ: 
_ Gv: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK , Bảng nam châm, bộ chữ HVBD
_ Hs: Bộ chữ HVTH 
iii. lªn líp
Tiết 1
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc.
 2. KiĨm tra bµi cị:
 _ Träng: D­¬ng: _ §äc 1 ®o¹n bµi: Hai chÞ em, tr¶ lêi c©u hái 1, 2 SGK
 ( B§: §äc to, l­u lo¸t, diÕn c¶m: 5®. tr¶ lêi ®ĩng: 5®).
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
 3. Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a. Giới thiệu bài: Treo tranh (giống SGK), giới thiệu về nội dung tranh
 b. Hướng dẫn HS luyện đọc:
 GV đọc mẫu bài th¬:
Giọng chËm, tr×u mÕn, ng¾t nghØ râ sau dÊu chÊm, dÊu phÈy.
 HS luyện đọc:
 * Luyện đọc tiếng, từ ngữ:
 _ GV ghi các từ : “khỉng lå, long lanh, lÊp lã, xum xuª” lên bảng và gọi HS đọc bài
 _ Yêu cầu HS phân tích các từ khó: khỉng, xuª
 _ GV giải nghĩa từ khó: Hs nªu tõ kh«ng hiĨu, gi¸o viªn gi¶i nghÜa. 
 *Luyện đọc câu:
_GV chỉ bảng từng tiếng toµn bµi, yªu cÇu hs ®äc nhÈm toµn bµi.
_ Yªu cÇu Hs ®äc tõng c©u th¬ mét.
_Cuối cùng cho HS tiếp nối nhau đọc trơn từng câu 
 *Luyện đọc đoạn, bài: 
_Yªu cÇu tõng nhãm hs tiếp nối nhau đọc ®o¹n.
_ Gäi 3 - 4 Hs ®ọc cả bài. 
_ Gv tỉ chøc cho các tổ thi ®äc ®ång thanh, xem tỉ nµo đọc đúng, to, và rõ ràng.
_Cho HS đọc đồng thanh cả bài 1 lần
 c. Ôn các vần ­¬m, ­¬p: 
 Tìm tiếng trong bài có vần ­¬m?
 _ Gv nªu vần cần ôn là vần ­¬m, ­¬p, yªu cÇu hs t×m tiÕng cã vÇn ­¬m trong bµi.
 _ Cho HS đọc tiÕng cã vÇn ­¬m 
 _Cho HS phân tích tiếng “g­¬m”
 Nói câu chứa tiếng có có vần ­¬m hoặc vần ­¬p
_GV nhắc: Nói thành câu là nói trọn nghĩa cho người khác hiểu, c©u ®ã ph¶i chøa tiÕng cã vÇn ¨c hoỈc ¨t. 
 Ví dụ: §µn b­ím bay quanh
_ Gv nhËn xÐt
Tiết 2
d. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói:
_ Gv ®äc mÉu bµi lÇn2
 Tìm hiểu bài đọc: 
_ 2 HS đọc ®o¹n 1 tr¶ lêi c©u hái: 
 + Hå G­¬m lµ c¶nh ®Đp ë ®©u? 
 + Tõ trªn cao nh×n xuèng, mỈt Hå G­¬m tr«ng nh­ thÕ nµo? 
_ Gv giíi thiƯu c¶nh ®Đp Hå G­¬m.
_2 Hs ®äc tiÕp ®o¹n 2
_ Gv yªu cÇu Hs nªu néi dung bµi. 
_ Gv chèt néi dung bµi. 
_GV đọc diễn cảm lại bài v¨n.
_ Tỉ chøc 2 hs thi ®äc diƠn c¶m bµi v¨n.
_ Gv nhËn xÐt.
 Ch¬i trß ch¬i: Thi nh×n ¶nh, t×m c©u v¨n t¶ c¶nh 
_Gv nªu ®Ị bµi cho c¶ líp, yªu cÇu Hs nh×n tranh, ®äc l­ít l¹i bµi ®Ĩ t×m ®o¹n v¨n øng víi ¶nh.
_ Gäi 3 Hs lÇn l­ỵt ®äc c©u v¨n
_GV nhận xét. 
4.Củng cố - dặn dò:
_ Yªu cÇu hs ®äc l¹i bµi, Gv hái: Em nµo ®· ®­ỵc th¨m quan Hå G­¬m hay ®i Thđ ®« Hµ Néi ch­a?Em thÊy c¶nh Hå G­¬m cã ®Đp kh«ng?
_ Gv cđng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ ®äc bµi l­u lo¸t, tr«i ch¶y, häc thuéc lßng bµi th¬, lµm bµi tËp ë VBT 
_ChuÈn bÞ bµi sau: ®äc tr­íc bµi: KĨ cho bÐ nghe
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_Quan sát
_ Hs nghe.
_Quan sát
 _ Hs ®äc.
_ Hs ph©n tÝch
_Nhẩm theo
_ Hs ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
_ Nhóm (4 em) 
_Cá nhân - đồng thanh
_ Hs thi 
_ Lớp nhận xét
_ Hs ®äc ®ång thanh
_ Hs t×m vµ nªu
_ Hs ®äc
_ Hs ph©n tÝch
_ Hs thi 
_ Hå G­¬m lµ c¶nh ®Đp ë Thđ ®« Hµ Néi.
_ Tõ trªn cao nh×n xuèng, mỈt hå nh­ chiÕc g­¬ng bÇu dơc khỉng lå.
_2 HS thi đọc diễn cảm bài văn
_ Hs quan s¸t
_3 HS tr×nh bµy.
 TiÕt 4: To¸n 
125. luyƯn tËp chung
I.Mơc ®Ých yªu cÇu:
 _ Củng cố kĩ năng làm tính cộng và tính trừ các số trong phạm vi 100, kĩ năng đo độ dài đoạn thẳng và làm phép tính với các số đo độ dài; đọc giờ đúng trên đồng hồ.
 _ RÌn cho HS kĩ năng tính nhẩm, (trong trường hợp đơn giản).
 _ Hs cã ý thøc ch¨m chØ häc tËp.
ii. chuÈn bÞ: 
 _ Gv: Thước có vạch xangtimet, vở toán, SGK
 _ Hs: Vở bài tập Toán 1
iii. lªn líp
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc.
 2. KiĨm tra bµi cị: TÝnh
 HiÕu: Liªn: _ Gv dïng m« h×nh ®ång hå, xoay ®Ĩ Hs nãi giê. 
 ( B§: Nãi nhanh, ®ĩng: 10®)
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm. 
 3. Bµi míi: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a. Giới thiệu bài: 
 b. LuyƯn tËp: 
Cho HS thực hành làm và chữa các bài tập: 
Bài 1: Đặt tính rồi tính
_HS nêu yêu cầu và làm bài
_Khi chữa bài: Cho HS đổi vở để tự chấm cho nhau
* Yêu cầu: HS phải thành thạo khi thực hiện các bước trong kĩ thuật cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100
Bài 2: Tính
_Cho HS nêu yêu cầu và làm bài
_Trong khi thực hiện phép tính, lưu ý kĩ năng cộng, trừ nhẩm các số tròn chục và cộng trừ nhẩm các số có hai chữ số với số có một chữ số
Bài 3: Thực hành đo độ dài đoạn thẳng
_Cho HS thực hành đo độ dài các đoạn thẳng cho trước
_Để tính độ dài đoạn thẳng AC, GV gợi ý cho HS thực hiện theo các cách sau:
+Đo rồi cộng các số đo độ dàicác đoạn thẳng AB, BC: 6cm +3cm= 9cm
+Dùng thước đo trực tiếp đoạn thẳng AC ta được: AC = 9 cm
Bài 4: Nối đồng hồ với câu thích hợp
_Cho HS tự đọc đề rồi làm bài
4.Củng cố - dặn dò:
_ Gv cđng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ lµm bµi tËp ë VBT 
_ChuÈn bÞ bµi sau: Luyện tập chung 
_Gv nhËn xÐt tiÕt häc. 
_HS tự làm bài và chữa bài
_HS tự thực hiện các bước tính
_Cho HS đo độ dài đoạn thẳng AB, BC
_Tự làm bài và chữa trước lớp
TiÕt 1: To¸n 
 So¹n: 23/4/2010
 Gi¶ng: T3 -27/4/2010
126. luyƯn tËp chung
I.Mơc ®Ých yªu cÇu:
 _ Củng cố: c¸ch làm tính cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100, so sánh hai số trong phạm vi 100, tính cộng trừ với số đo độ dài, giải toán, nhận dạng hình, kĩ năng vẽ đoạn thẳng qua hai điểm
 _ RÌn cho Hs kÜ n¨ng lµm c¸c d¹ng to¸n trªn.
 _ Hs cã ý tù gi¸c, ch¨m chØ häc tËp.
ii. chuÈn bÞ: 
 _ Gv: Thước có vạch xangtimet, vở toán, SGK
 _ Hs: Vë bµi tËp to¸n 1
iii. lªn líp
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc.
 2. KiĨm tra bµi cị: TÝnh
 _ Th­¬ng: 72 + 23= ; 87 - 42= Vinh: 55 + 20= : 73 - 32= ( B§: Lµm ®ĩng ®Đp: 10®)
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
 3. Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a. Giíi thiƯu bµi.
 b. LuyƯn tËp: 
Cho HS thực hành làm và chữa các bài tập: 
Bài 1: Điền dấu >, <, =
_Cho HS nêu yêu cầu và làm bài
_Khi chữa bài: Cho HS đổi vở để tự chấm cho nhau
Lưu ý HS: Thực hiện phép tính ở vế trái, ở vế phải rồi so sánh các kết quả nhận được
Bài 2: Toán giải
_Cho HS nêu yêu cầu và làm bài
Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt
_Cho HS đặt đề toán
_GV gợi ý cho HS hiểu đề bài để giải bài toán:
+Bài toán hỏi gì? Thao tác nào phải thực hiện?
+Phép tính tương ứng là gì? Trình bày bài giải
Bài 4: Kẻ thêm đoạn thẳng để có
Một hình vuông và một hình tam giác
Hai hình tam giác
4. Cđng cè - dỈn dß:
 _ Gv cđng cè néi dung bµi.
 _ Yªu cÇu hs vỊ nhµ lµm bµi tËp ë VBT.
 _Chuẩn bị bài: Ôn tập: Các số đến 10
 _ Gv nhËn xÐt tiÕt häc. 
_HS tự làm bài và chữa bài
+Tự đọc và hiểu bài toán
+Tóm tắt bài toán
+Làm bài- Trình bày:
_Qua hình vẽ và tóm tắt bài toán HS tự phát biểu và đọc đề bài
_ Hs kỴ vµo vë råi lªn b¶ng kỴ
TiÕt 2: H¸t	¤N BµI H¸T
NĂM NGÓN TAY NGOAN 
I.Mơc ®Ých yªu cÇu:
	-Học sinh thuộc và hát đúng giai điệu (3 lời)
-Học sinh tập biểu diễn bài hát. Học sinh biết gõ đệm theo nhịp 2.
II.Đồ dùng dạy học:
Hát chính xác lời của bài hát (lời 2 và 3)
Chuẩn bị nhạc cụ, băng nhạc.
Một số động tác phụ hoạ cho bài hát.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Kiểm tra : Hỏi tên bài cũ 
Cho học sinh hát trước lớp bài “Năm ngón tay ngoan” hát tập thể”.
GV nhận xét phần KTBC.
2.Bài mới : 
GT bài, ghi tựa.
Hoạt động 1 :
Dạy bài hát: Năm ngón tay ngoan (lời 2 và lời 3)
Ôn tập lời 1.
Dạy tiếp lời 2 và 3, trước khi dạy hát cho học sinh đồng thanh lời 2 và 3
Lời 2:
Xoè bàn tay đến ngón tay
Một anh giữa trông thật đến cao
Hỏi tại sao ? Cao thế này
Thì anh nói anh chăm thể thao
Cạnh bên anh đứng thứ tư
Hỏi anh đã biết đọc chữ chưa
Thì anh thưa anh biết rồi
Rồi anh đứng nghiêng giơ tay chào
Lời 3:
Rồi một anh đứng thứ năm
Người coi dáng trông thật đến xinh
Hỏi rằng ai? Em út nhà
Thì anh hát luôn theo nhịp ca
Rằng là em bé rất ngoan
Thường hay khám tay sạch các anh
Làm vệ sinh hay quét nhà
Và múa hát cho vui ông bà.
Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2:
Xoè bàn tay đến ngón tay
	 x x
Một anh béo trông thật đến hay
	 x x
Hoạt động 2 : Tập biểu diễn bài hát.
4.Củng cố :
Cho học sinh hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ.
Nhận xét, tuyên dương.
5.Dặn dò về nhà: 
Tập hát ở nhà.
Xem lại bài hát, thuộc bài hát  
HS nêu.
Lớp hát tập thể 1 lần. 
Vài HS nhắc lại.
Học sinh hát tập thể lời 1.
Học sinh đọc lời ca theo hướng dẫn của giáo viên.
Hát từng câu hát mỗi câu hát 3 – 4 lần, hết câu này đến câu khác.
Hát xong lời 1 sang lời 2.
Hát kết hợp gõ đêm theo nhịp 2.
Hình thức thứ nhất: Giáo viên cho từng nhóm biểu diễn trước lớp, mỗi nhóm 5 em tựơng trưng cho 5 ngón tay. Khi hát kết hợp làm động tác phụ hoạ cho sinh động và tự nhiên.
Hình thức thứ hai: Mỗi nhóm 5 em biểu diễn. Sau khi các vai hát xong, cả nhóm cùng hát, vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp 2.
Học sinh tự hát và thực hiện vận động phụ hoạ gõ theo nhịp 2.
Thực hành ở nhà.
 TiÕt 3 : ChÝnh t¶
15. hå g­¬m
I.Mơc ®Ých yªu cÇu:
_HS chép lại chính xác, không mắc lỗi ®o¹n tõ: CÇu Thª Hĩc mµu son ®Õn cỉ kÝnh trong bµi Hå G­¬m. Tốc độ viết: tối thiểu 2 chữ / 1 phút, hiĨu dÊu chÊm dïng ®Ĩ kÕt thĩc c©u.
_Điền đúng vần ­¬p hoặc ­¬m, chữ c hoặc k. 
_ Hs cã ý thøc rÌn ch÷.
ii. chuÈn bÞ:
_ Gv: Một phần bài tập trong tiết Chính tả. Bảng phụ, bảng nam châm
_ Hs: vë chÝnh t¶
iii. lªn líp:
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc
 2. KiĨm tra bµi cị:
 _ ChÊm vë viÕt l¹i bµi cđa nh÷ng Hs ph¶i chÐp l¹i bµi KĨ cho bÐ nghe
 _ Ng©n: Lµm BT 2a V©n: Lµm BT 2b ( BD: Lµm ®ĩng, viÕt ®Đp: 10®)
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm
 3. Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a.Giới thiệu bài: 
 b. Hướng dẫn HS tập chép:
_GV viết bảng ®o¹n v¨n.
_ yªu cÇu 2 - 3 Hs ®äc khỉ th¬.
_GV chỉ cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: Thª Hĩc, mµu son, Ngäc S¬n, lÊp lã 
_Tập chép:
 + GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang..
_Chữa bài: + GV chỉ từng chữ trên bảng
 + Chữa những lỗi sai phổ biến
 c. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:
 Điền vần: ­¬m hoặc ­¬p: 
_Đọc yêu cầu đề bài
_GV nói: Mỗi từ có một chỗ trống phải điền vần ­¬m hoặc vần ­¬p vào từ mới hoàn chỉnh
_Cho HS lên bảng làm mẫu
_GV tổ chức cho thi làm bài tập đúng, nhanh
_GV chốt lại trên bảng
Điền chữ: c hoặc k
_Tiến hành tương tự như trên.
 4. Củng cố- dặn dò:
_ Gv cđng cè néi dung bµi. 
_ Yªu cÇu hs vỊ nhµ chÐp l¹i ®o¹n v¨n s¹ch ®Đp
_ ChuÈn bÞ bµi sau: Luü tre
_ Gv nhËn xÐt tiÕt häc
_2, 3 HS nhìn bảng đọc thành tiếng ®o¹n v¨n.
_HS tự nhẩm và viết vào bảng: Thª Hĩc, mµu son, Ngäc S¬n, lÊp lã... 
_HS chép vào vở
_Dùng bút chì chữa bài
+Rà soát lại
+Ghi số lỗi ra đầu vở
+HS ghi lỗi ra lề
_Đổi vở kiểm tra
_1 HS đọc 
_2, 3 HS đọc lại kết quả
_Về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp; làm lại bài tập
_Chuẩn bị bài: Luü tre 
 TiÕt 3 : TËp viÕt
30. T« ch÷ hoa: S, T
I.Mơc ®Ých yªu cÇu:
 _ Hs biÕt c¸ch viÕt ch÷ cì nhá, biÕt c¸ch t« ch÷ hoa
 _ HS tô đúng và đẹp các chữ hoa: Viết đúng và đẹp các vần ­¬n, ­¬p, iªng, yªng; các từ ngữ: Hå G­¬m, n­êm n­ỵp, tiÕng chim, con yĨng. Viết theo chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ, đều nét, d·n ®ĩng kho¶ng c¸ch.
 _ Hs cã ý thøc rÌn ch÷
ii. chuÈn bÞ: 
 _ Gv: C¸c ch÷ hoa S, T trong khung ch÷
 _ Hs: Vë tËp viÕt
iii. lªn líp:
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc
 2. KiĨm tra bµi cị:
 _ C¶ líp viÕt c

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 29-34.doc