Giáo án Lớp 1 Tiết 1 (tiếp theo)

1. Kiến thức:

- Học sinh đọc trơn được cả bài.

- Tìm được tiếng trong bài có vần en.

- Tìm được tiếng ngoài bài có vần oen – en.

2. Kỹ năng:

Phát âm đúng các tiếng có âm đầu s, x và có phụ âm cuối là t: xanh mát, cánh hoa, xòe ra, ngan ngát, thanh

doc 28 trang Người đăng haroro Ngày đăng 17/02/2016 Lượt xem 202Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 Tiết 1 (tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 1:Toán
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100
(CỘNG KHÔNG NHỚ)
Mơc tiªu:
Kiến thức:
Học sinh bước đầu biết đặt tính rồi làm tính cộng trong phạm vi 100.
Củng cố và giải toán có lời văn và đo độ dài đoạn thẳng.
Kỹ năng: Rèn kỹ năng tính nhanh, chính xác.
Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận khi làm bài.
®å dïng:
Giáo viên:Bảng gài, que tính, thước kẻ có vạch cm.
Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1
4
26
4
¤n ®Þnh:
KT bµi cị:
Lớp làm bảng con, 2 em làm ở bảng lớp.
Nhìn tóm tắt rồi giải.
P 5 cm O ? cm N
 9 cm
Nhận xét.
Bµi míi:
Giới thiệu: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ).
Giới thiệu cách làm tính cộng không nhớ.
*Phép cộng có dạng 35 + 24:
Lấy 35 que tính gồm 3 bó 3 chục và 5 que rời -> Giáo viên đính lên bảng.
Lấy bao nhiêu que tính? Viết 35.
Lấy tiếp 24 que tính nữa.
Lấy bao nhiêu que tính?
Vì sao con biết?
Để làm nhanh hơn, ta sẽ cộng 35 và 24.
Đặt tính và tính.
35 gồm mấy chục và mấy đơn vị? -> Viết vào cột.
24 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Nêu cách đặt tính.
35
+ 24
59
Bắt đầu thực hiện cộng từ đâu?
Giáo viên nhấn mạnh lại cách cộng.
*Trường hợp phép cộng 35 + 20:
Yêu cầu đặt tính và tính.
Lưu ý: phép cộng với số tròn chục.
*Trường hợp phép cộng 35 + 2:
Lưu ý học sinh phép cộng 2 chữ số cho số có 1 chữ số: đặt số 2 phải thẳng với số 5.
b) Luyện tập.
Bài 1: Nêu yêu cầu bài.
Lưu ý viết phải thẳng cột, cộng từ phải sang trái.
Bài 2: Nêu yêu cầu bài.
Nêu cách đặt tính.
Bài 3: Đọc đề bài.
Bài 4: Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số đo ra.
Lưu ý học sinh đặt thước đo cho chính xác.
4. Cđng cè - dỈn dß:
Thi đua: Tính.
30 + 42, 61 + 37, 28 + 1.
Làm lại các bài còn sai vào vở 2.
Hát.
Học sinh lấy.
 35 que.
Học sinh lấy 24 que tính.
 59 que tính.
 gộp lại.
 3 chục và 5 đơn vị.
 2 chục và 4 đơn vị.
Viết 35, viết 24 sao cho hàng chục theo cột chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị.
Viết dấu + giữa 2 số.
Vạch dấu vạch ngang dưới 2 số.
Học sinh lên thực hiện và nêu 5 + 4 bằng 9 viết 9 .
Học sinh nhắc lại.
Học sinh lên thực hiện tương tự.
Học sinh lên thực hiện.
Tính.
Học sinh làm bài.
Sửa ở bảng lớp.
 đặt tính rồi tính.
Học sinh nhắc lại.
Sửa bài ở bảng.
Học sinh đọc, nêu tóm tắt.
1 em làm tóm tắt.
1 em giải bài.
Học sinh đo và viết vào chỗ chấm.
Học sinh đổi vở để sửa.
Học sinh thi đua làm bảng con. Tổ nào có nhiều bạn làm đúng sẽ thắng.
TiÕt 2: ChÝnh t¶
ĐẦM SEN
Mơc tiªu:
Kiến thức:
Học sinh chép lại chính xác, viết đẹp, trình bày đúng bài ca dao: Đầm sen.
Làm đúng các bài tập chính tả.
Nhớ được quy tắc ghi với g, gh.
Kỹ năng:
Viết đúng bài;Viết đúng cỡ chữ, liền mạch.
Thái độ: Luôn kiên trì, cẩn thận.
®å dïng:
Giáo viên: Bảng phụ có bài viết.
Học sinh: Vở viết, bảng con,vở bài tập tiếng Việt.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1
3
26
5
¤n ®Þnh:
KT bµi cị:
Giáo viên chấm vở của những em chép lại bài.
Làm bài tập 2
Bµi míi:
Giới thiêu: Học chính tả bài: Đầm sen.
Hướng dẫn tập chép.
Treo bảng phụ.
Tìm tiếng khó viết trong đoạn thơ.
Giáo viên ghi bảng.
Giáo viên đọc và chỉ chữ ở bảng.
Giáo viên đọc.
Làm bài tập.
Đọc yêu cầu bài 1.
ViÕt lªn b¶ng.
Nêu quy tắc viết g, gh.
4. Cđng cè - dỈn dß:
Khen những em học tốt, viết đẹp, em có tiến bộ.
Nhắc nhở những em viết chưa đẹp.
Làm bài tập phần còn lại.
Em nào sai nhiều thì chép lại bài.
Hát.
Học sinh đọc lại khổ thơ.
 trắng, chen, xanh, .
Học sinh nêu.
Học sinh phân tích.
Viết bảng con.
Học sinh tập chép vào vở.
Học sinh soát lỗi.
Ghi lỗi sai ra lề đỏ.
Điền en hay oen.
Học sinh làm bài.
Học sinh lên bảng thi sửa nhanh.
Viết gh với e, ê, i.
Học sinh đọc thuộc.
TiÕt 3: tËp viÕt
TÔ CHỮ HOA L, M, N
Mơc tiªu:
Kiến thức:
Học sinh biết tô chữ hoa L, M, N.
Viết các vần, tõ trong bµi.
Kỹ năng: Viết đúng, đẹp, đủ cỡ chữ, đúng quy trình, khoảng cách chữ.
Thái độ: Luôn kiên trì, cẩn thận.
®å dïng:
Giáo viên: Chữ mẫu.
Học sinh: Vở viết, bảng con.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1
3
26
5
¤n ®Þnh:
KT bµi cị:
Chấm phần bài viết ở nhà của học sinh.
Viết ch÷ hoa h, i, k
Nhận xét.
Bµi míi:
Giới thiệu: Học tô chữ L, M, N hoa.
Tô chữ hoa.
 - Chữ L gồm có mấy nét?
 - Chữ M gồm có mấy nét?
Chữ N gồm có mấy nét?
- Y/c h/s t« trªn kh«ng 
Viết vần, từ ngữ ứng dụng.
Giáo viên viÕt lªn b¶ng.
Nhắc lại cách nối nét giữa các con chữ.
Viết mẫu.
Viết vở.
Nêu tư thế ngồi viết.
Cho học sinh viết từng dòng.
Giáo viên chỉnh sửa cho học sinh.
Thu chấm, nhận xét.
4 . Cđng cè - dỈn dß:
Thi đua mỗi tổ tìm 1 tiếng có vần theo y/c cđa gv.
Nhận xét.
Về nhà viết phần B.
Hát.
Học sinh viết bảng con.
Gồm 1 nét lượn.
4 nét: nét cong trái, sổ thẳng, nét lượn phải và nét cong phải.
 3 nét: nét cong trái dưới, nét xiên thẳng, nét cong phải trên.
Học sinh viết bảng con.
Học sinh đọc nội dung viết 
Học sinh nêu.
Học sinh viết theo hướng dẫn.
Học sinh thi đua tìm và viết. Tổ nào có nhiều bạn viết đúng, đẹp sẽ thắng.
TiÕt 4: ThĨ dơc
Trß ch¬i vËn ®éng
Mơc tiªu:
- Lµm quen víi chuyỊn cÇu theo nhãm hai ng­êi. Y/c tham gia vµo trß ch¬i ë møc nhÊt ®Þnh.
Lµm quen víi trß ch¬i " KÐo c­a lõa xỴ". Y/c h/s biÕt tham gia vµo trß ch¬i ë møc ban ®Çu ( ch­a cã vÇn ®iƯu).
§Þa ®iĨm – Ph­¬ng tiƯn: 
- S©n tr­êng, cÇu, vỵt
Néi dung – Ph¬ng ph¸p:
TG
HD cđa GV
HD cđa HS
5
25
5
Më ®Çu:
- TËp hỵp
- Phỉ biÕn néi dung, y/c giê häc.
- Khëi ®éng
C¬ b¶n:
* Trß ch¬i " KÐo c­a lõa xỴ"
- GV nªu tªn trß ch¬i,y/c hs ®øng theo tõng ®«i.gi¶i thÝch c¸ch ch¬i vµ cho hs lµm mÉu
* ChuyỊn cÇu theo nhãm hai ng­êi
- Ph¸t cÇu vµ vỵt, y/c thùc hiƯn
3. KÕt thĩc:
- §øng vç tay, h¸t
- §i th­êng theo nhÞp 1,2
- Nªu néi dung bµi häc
- N/x giê häc
XÕp 3 hµng däc, ®iĨm sè, b¸o c¸o.
§øng vç tay vµ h¸t
Ch¹y nhĐ nhµng theo vßng trßn
¤n bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung 1 lÇn
 - 1 ®«i lªn lµm mÉu
 - Thùc hiƯn theo
Thùc hiƯn
1 lÇn
Nªu
TiÕt 5: RHSY
20
15
1. ¤n bµi tËp ®äc: §Çm sen
- HD h/s ®äc bµi
- NhËn xÐt
- T×m tiÕng trong bµi cã ©m, vÇn theo y/c cđa GV
2. ViÕt ch÷ hoa L, M, N
- ViÕt mÉu vµ y/c viÕt
- NhËn xÐt, ch÷a lçi
HS ®äc theo nhãm, c¸ nh©n
Nªu vµ ph©n tÝch tiÕng
- ViÕt vµo b¶ng con, vë
Thø t­ ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2009
TiÕt 1:Toán
LUYỆN TẬP
Mơc tiªu:
Kiến thức:
Củng cố cho học sinh về đặt tính và thực hiện phép tính cộng không nhớ trong phạm vi 100.
Tập tính nhẩm và nhận biết bước đầu tính chất giao hoán của phép cộng.
Củng cố về giải toán có lời văn và vẽ độ dài đoạn thẳng có số đo cho trước.
Kỹ năng: Rèn kỹ năng tính toán nhanh.
Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận khi làm bài.
®å dïng:
Giáo viên: Đồ dùng phục vụ luyện tập.
Học sinh: Vở bài tập.
Hoat ®éng d¹y häc:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1
4
26
4
¤n ®Þnh:
KT bµi cị:
Cho học sinh làm vào bảng con:
37 + 22; 60 + 29 
 54 + 5; 26 + 33
Nhận xét.
Bµi míi:
Giới thiệu: Học bài luyện tập.
Hướng dẫn làm bài.
Bài 1: Nêu yêu cầu bài.
15 + 33 30 + 50 60 + 9
35 + 4 8 + 41 46 + 32
Bài 2: Tính nhẩm: Em hãy tính nhẩm theo cách nào thuận tiện với con nhất.
Bài 3:
Nuôi được: 25 con gà
 14 con vịt
 Có tất cả:  con?
Bài 4: Yêu cầu gì?
Nêu các bước vẽ đoạn thẳng.
Cđng cè - dỈn dß:
Giáo viên đọc đề toán, 2 đội cử đại diện lên thi đua làm tính nhanh và đúng: Bình có 16 hòn bi, An có 23 hòn bi. Hỏi 2 bạn có tất cả bao nhiêu hòn bi?
Làm lại các bài còn sai vào vở 2.
Chuẩn bị: Luyện tập.
Hát.
Học sinh thực hiện ở bảng con.
2 em làm ở bảng lớp.
Đăët tính rồi tính.
Học sinh làm bài.
Thi đua sửa, mỗi đội 3 em sửa tiếp sức.
Học sinh làm bài.
4 em lên bảng sửa bài.
Đọc đề bài.
Tự tóm tắt rồi giải.
Sửa ở bảng lớp.
Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm.
Học sinh nêu, vẽ.
Đổi vở để kiểm tra.
Học sinh chia 2 đội cử đại diện lên thi đua.
Nhận xét.
TiÕt 2+ 3: TËp ®äc
MỜI VÀO (Tiết 1)
Mơc tiªu:
Kiến thức:
Học sinh đọc trơn được cả bài: Mời vào.
Tìm được tiếng trong bài có vần ong.
Tìm được tiếng ngoài bài có vần ong – oong.
Kỹ năng:
Phát âm đúng các từ ngữ: kiễng chân, soạn sửa, thuyền buồm.
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề.
Thái độ: Hiếu khách, niềm nở đón bạn tốt đến chơi.
®å dïng:
Giáo viên: Tranh minh họa.
Học sinh: SGK.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1
4
20
10
¤n ®Þnh:
KT bµi cị:
Cho học sinh đọc bài: Đầm sen và trả lời câu hỏi.
Tìm những từ miêu tả lá sen.
Khi nở hoa sen trong đầm đẹp như thế nào?
Viết bảng: xanh mát, xòe ra.
Bµi míi:
Giới thiệu: Học bài: Mời vào.
Luyện đọc.
Giáo viên đọc mẫu.
Giáo viên ghi các từ cần luyện đọc: kiễng chân, soạn sửa, thuyền buồm.
Luyện đọc cả bài.
 Ôn vần ong – oong.
Tìm tiếng trong bài có vần ong.
Tìm tiếng ngoài bài có vần ong – oong.
Dùng bộ chữ ghép các tiếng có vần ong – oong.
Con hãy nói câu chứa tiếng có vần ong – oong.
Giáo viên nhận xét, khen ngợi tổ có nhiều bạn nói tốt.
Hát múa chuyển sang tiết 2.
Hát.
Học sinh đọc.
Học sinh viết.
Học sinh chĩ ý.
Học sinh nêu.
Học sinh luyện đọc từ.
Học sinh luyện đọc câu nối tiếp nhau.
Học sinh đocï theo khổ thơ.
Đọc cả bài.
 trong.
Học sinh thi đua tìm tiếp nối nhau.
Học sinh đọc câu mẫu.
Học sinh nói câu chức tiếng có vần ong – oong.
+ Tổ 1: Nói câu chứa tiếng có vần ong.
+ Tổ 2: Nói câu chứa tiếng có vần oong. 
MỜI VÀO (Tiết 2)
Mơc tiªu:
Kiến thức:
Học sinh hiểu được nội dung bài: chủ nhà hiếu khách, niềm nở đón những người bạn tốt đến chơi.
Luyện nói được theo chủ đề.
Kỹ năng: Ngắt nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ.
Thái độ: Hiếu khách niềm nở đón khách đến chơi nhà.
®ß dïng:
Giáo viên: Tranh vẽ SGK.
Học sinh: SGK.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
10
10
10
5
Giới thiệu: Học sang tiết 2.
1. T×m hiĨu bµi:
Gọi 1 học sinh đọc toàn bài.
Những ai đã gõ cửa ngôi nhà?
Gọi học sinh đọc 2 khổ thơ cuối.
Gió được mời vào nhà thế nào?
Gió được mời vào để làm gì?
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từng khổ thơ của bài theo cách phân vai ở từng đoạn.
2. Häc thuéc lßng:
Giáo viên cho học sinh đọc toàn bài.
Giáo viên xóa dần các tiếnt chỉ giữ lại tiếng đầu câu.
3. LuyƯn nãi:
Quan sát tranh.
Con vật mà con yêu thích là con gì?
Con nuôi nó đã lâu chưa?
Con vật có đẹp không?
Nó có ích lợi gì?
4. Cđng cè - dỈn dß:
Đọc thuộc lòng bài thơ.
Bài thơ này muốn nói với chúng ta điều gì?
Học thuộc lòng bài thơ.
Chuẩn bị bài: Chú công.
Học sinh đọc.
 Thỏ – Nai – Gió.
Học sinh đọc.
 kiễng chân cao, vào trong cửa.
Học sinh luyện đọc từng khổ thơ theo vai: chủ nhà, thỏ, người dẫn chuyện, . 
Học sinh đọc.
Học sinh đọc thuộc lòng bài thơ.
Nói về con vật mà em thích.
Đọc câu mẫu.
Học sinh luyện nói.
 hiếu khách khi khách đến thăm nhà.
TiÕt 4: MÜ thuËt
	VÏ tranh ®µn gµ 
Mơc tiªu:
Ghi nhí h×nh ¶nh vỊ nh÷ng con gµ.
BiÕt ch¨m sãc vËt nu«i trong nhµ.
VÏ ®­ỵc tranh vỊ ®µn gµ theo ý thÝch.
§å dïng d¹y häc:
Tranh, ¶nh vỊ ®Ị tµi trªn 
Tranh gµ d©n gian ®«ng hå
VTV
Ho¹t ®éng d¹y- häc:
2
5
5
16
4
3
1. KT ®å dïng
2. Bµi míi
a) Giíi thiƯu bµi:
- GT mét sè tranh, ¶nh vỊ con gµ
+ Lµ vËt nu«i gÇn gịi víi con ng­êi
+ Cã gµ trèng, gµ m¸i vµ gµ con, mçi con cã vỴ ®Đp riªng
- Y/c quan s¸t tranhvÏ con gµ cđa c¸c ho¹ sÜ.
b) H­íng dÉn h/s vÏ tranh.
- Cho h/s xem tranh ë bµi 23 VTV1 vµ gỵi ý ®Ĩ h/s nhËn xÐt vỊ:
+ §Ị tµi cđa tranh
+ Nh÷ng con gµ trong tranh
+ Xung quanh c¸c con gµ cßn cã nh÷ng h×nh ¶nh g×?
+ Mµu s¾c, h×nh d¸ng vµ c¸ch vÏ con gµ trong tranh ntn?
- Gỵi ý cho h/s vỊ ®Ỉc ®iĨm cđa con gµ (h×nh d¸ng, mµu s¾c cđa gµ trèng, gµ m¸i vµ gµ con)
- Gỵi ý c¸ch vÏ:
+ VÏ mét con hay ®µn gµ vµo phÇn giÊy ë VTV1
+ Nhí l¹i c¸ch vÏ ë bµi 19
+ VÏ mµu theo ý thÝch
c) Thùc hµnh:
- GV gỵi ý c¸ch vÏ: VÏ theo ý thÝch trong khu«n khỉ cđa tê giÊy(trong bµi)
- HD thªm cho h/s yÕu
d) NhËn xÐt, ®¸nh gi¸
- HD h/s nhËn xÐt mét sè bµi vÏ cđa h/s
+ H×nh vÏ vµ c¸ch x¾p xÕp h×nh vÏ
+ C¸ch t« mµu
3. Cđng cè - dỈn dß: 
- Nªu néi dung bµi
- N/x giê häc
- DỈn dß h/s
Q/s vµ nhËn xÐt
Chĩ ý
H/s vÏ ®µn gµ hay mét con gµ
N/x bµi cđa b¹n
Nªu
TL
Thø n¨m ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2009
TiÕt 1:Toán
LUYỆN TẬP
Mơc tiªu:
Kiến thức:
Luyện tập làm tính cộng (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
Tập tính nhẩm với phép cộng đơn giản.
Củng cố về cộng các số đo độ dài đơn vị là cm.
Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tính toán nhanh.
Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
®å dïng:
Giáo viên: Đồ dùng phục vụ luyện tập.
Học sinh: Vở bài tập.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1
4
26
4
¤n ®Þnh:
KT bµi cị:
Cho học sinh làm bảng con.
46 + 31 97 + 2
20 + 56 54 + 13
Nhận xét.
Bµi míi:
Giới thiệu: Luyện tập.
Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1: Nêu yêu cầu bài.
Bài 2: Yêu cầu gì?
Tính nhẩm sau đó điền kết quả có kèm tên đơn vị là cm.
Bài 3: Yêu cầu gì?
Hãy thực hiện phép tính trước, nếu đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông.
Bài 4: Đọc đề bài.
Đọc tóm tắt:
Đoạn 1: 15 cm
Đoạn 2: 14 cm
Cả hai đoạn :  cm?
Cđng cè - dỈn dß:
Thi tính nhanh nhanh: 
Chia lớp thành 2 đội: 1 đội nêu phép tính, 1 đội nêu đáp số và ngược lại.
Về nhà làm các bài sai.
- Chuẩn bị: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ).
Hát.
Tính.
Học sinh làm bài.
Sửa bài miệng.
Tính.
Học sinh làm bài.
2 em sửa ở bảng lớp.
30 cm + 40 cm = 70 cm.
15 cm + 4 cm = 19 cm.
15 cm + 24 cm = 39 cm.
Đúng ghi Đ, sai ghi S.
35 44
+ 12 + 31
 47 65
Học sinh đọc: đoạn thẳng .
Học sinh lên bảng giải.
Bài giải
Cả hai đoạn dài là:
15 + 14 = 29 (cm)
Đáp số: 29 cm.
Lớp chia 2 đội, tham gia thi đua. 
Đội nào không có bạn tính sai sẽ thắng.
TiÕt 2: ChÝnh t¶
MỜI VÀO
Mơc tiªu:
Kiến thức:
Học sinh nghe và viết chính xác, trình bày đúng khổ thơ 1 và 2.
Làm đúng bài tập chính tả.
Kỹ năng:
Nhớ quy tắc chính tả viết với ngh.
Viết đúng cự li, tốc độ, viết đều, đẹp.
Thái độ: Luôn kiên trì, cẩn thận.
®å dïng:
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Vë « ly
Ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1
4
26
4
¤n ®Þnh:
KT bµi cị:
Giáo viên chấm vở của các em viết lại bài.
Nhận xét.
Bµi míi:
Giới thiệu: Viết khổ thơ 1, 2.
Hướng dẫn nghe - viết.
Giáo viên treo bảng phụ.
Tìm những từ ngữ mà con dễ viết sai.
Nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút.
Giáo viên đọc thong thả từng câu.
Làm bài tập.
Nêu yêu cầu bài 1.
Bài 2 yêu cầu gì?
Nêu quy tắc viết ngh.
Cđng cè - dỈn dß:
Khen những em viết đẹp, tiến bộ.
Học thuộc quy tắc viết với ngh.
Những em viết sai nhiều về nhà viết lại bài.
Hát.
Học sinh nêu.
Học sinh đánh vần.
Học sinh viết bảng con.
Học sinh nhắc lại.
Học sinh viết vở.
Học sinh soát lỗi sai và ghi ra lề đỏ.
Điền ong – oong.
4 em làm ở bảng lớp.
Học sinh làm vào vở.
Điền ng hay ngh.
nghe nhìn, ngúng nguẩy
Học sinh làm bài vào vở.
TiÕt 3: KĨ chuyƯn
NIỀM VUI BẤT NGỜ
Mơc tiªu:
Kiến thức: Học sinh nhớ và dựa vào tranh minh họa kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh. Sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện.
Kỹ năng: Biết thay đổi giọng kể để phân biệt lời các nhân vật và lời người dẫn chuyện.
Thái độ: Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Bác Hồ rất yêu quý các cháu thiếu nhi, thiếu nhi cũng rất yêu quý Bác Hồ.
®å dïng:
Giáo viên: Tranh vẽ SGK.
Học sinh:
Ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1
4
26
4
¤n ®Þnh:
KT bµi cị:
Kể lại đoạn truyện mà con thích nhất.
Vì sao con thích?
Nêu ý nghĩa câu chuyện.
Bµi míi:
Giới thiệu: Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ.
GV kĨ chuyƯn.
Giáo viên kể lần 1.
Giáo viên kể lần 2 kèm tranh.
Tranh 1: Cô giáo dẫn các cháu đi tham quan Phủ Chủ Tịch. Các cháu đòi vào xem.
Tranh 2: Các cháu được mời vào và trò chuyện với Bác.
Tranh 3: Tới giờ Bác chia tay với các cháu.
Học sinh kể từng đoạn theo tranh.
Treo tranh 1.
Tranh vẽ gì?
Đọc câu dưới tranh.
Tiến hành tương tự với các tranh còn lại.
Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện.
Câu chuyện này giúp con hiểu gì?
Cđng cè - dỈn dß:
Ai có thể kể cho cô và các bạn nghe câu chuyện về Bác Hồ?
Về nhà kể lại cho mọi người cùng nghe.
Hát.
Học sinh kể lại.
Học sinh nghe.
Học sinh quan sát.
Các bạn nhỏ đi qua cổng Phủ Chủ Tịch và đòi cô cho vào thăm.
Học sinh đọc.
2 học sinh kể lại nội dung tranh.
Học sinh kể lại toàn bộ câu chuyện theo vai: người dẫn chuyện, các cháu, Bác Hồ.
Bác Hồ rất yêu thiếu nhi, thiếu nhi cũng rất yêu quý Bác Hồ.
Học sinh nêu.
Học sinh hát bài hát về Bác Hồ.
TiÕt 4: Thđ c«ng
 C¾t d¸n h×nh tam gi¸c
I. MơC tiªu:
- HS biÕt c¸ch kỴ, c¾t vµ d¸n h×nh tam gi¸c. 
- HS c¾t, d¸n ®­ỵc h×nh tam gi¸c theo 2 c¸ch.
II. ChuÈn bÞ: 
- GiÊy mµu cã kỴ «, bĩt ch×, th­íc, kÐo, hå, vë.
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC :
TG
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. ỉn ®Þnh : 
2. KTBµi cị: Nh¾c l¹i c¸ch kỴ, c¾t h×nh tam gi¸c theo 2 c¸ch.
- NhËn xÐt bµi cị.
3. Bµi míi:
a) GV giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị:
b) HS thùc hµnh:
Tr­íc khi HS thùc hµnh, GV nh¾c qua c¸c c¸ch kỴ, c¾t HCN theo 2 c¸ch.
GV khuyÕn khÝch nh÷ng em kh¸ kỴ, c¾t, d¸n c¶ 2 c¸ch nh GV ®· HD.
GV giĩp ®ì nh÷ng em kÐm hoµn thµnh nhiƯm vơ. Thu vë chÊm, nhËn xÐt
4. Cđng cè – dỈn dß: 
	- GV nhËn xÐt vỊ tinh thÇn häc tËp, sù chuÈn bÞ vµ kÜ n¨ng kỴ, c¾t, d¸n cđa HS.
	- GV dỈn HS chuÈn bÞ giÊy mµu, bĩt ch×, th­íc kỴ, kÐo, hå d¸n ®Ĩ häc bµi “C¾t, d¸n hµng rµo ®¬n gi¶n”
HS nªu
HS thùc hµnh theo 2 b­íc
KỴ HCN cã c¹nh dµi 8 « vµ c¹nh ng¾n 7 «. Sau ®ã kỴ h×nh tam gi¸c nh h×nh mÉu (theo 2 c¸ch)
C¾t rêi h×nh vµ d¸n s¶n phÈm c©n ®èi, miÕt h×nh ph¼ng vµo vë thđ c«ng.
TiÕt 7: RHSY( To¸n)
¤N LUYƯN
1. Bµi to¸n: ( Viªt tiÕp c©u hái vµo bµi to¸n)
Hoa vÏ ®­ỵc 8 h×nh trßn vµ ®· t« mµu 5 h×nh trßn. Hái ..............................................?
- HD h/s tãm t¾t råi gi¶i bµi to¸n:
	 Tãm t¾t	Bµi gi¶i
	VÏ: 6 h×nh	Sè h×nh ch­a t« mµu lµ:
 §· t«: 4 h×nh	8 - 5 = 3 ( h×nh)
 Cßn l¹i: ...h×nh?	§¸p sè: 3 h×nh
3. §iỊn sè vµ ®äc sè?
10
13
17
20
25
29
31
34
38
42
46
50
53
55
59
61
63
66
67
70
72
75
77
79
80
83
86
88
91
94
97
99
Thø s¸u ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2009
TiÕt 1: To¸n	
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100
(TRỪ KHÔNG NHỚ)
Mơc tiªu:
Kiến thức:
Học sinh biết đăët tính và thực hiện phép tính trừ không nhớ trong phạm vi 100.
Củng cố về giải toán có lời văn.
Kỹ năng: Rèn kỹ năng tính nhanh.
Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận khi làm bài.
®å dïng:
Giáo viên: Bảng cài que tính.
Học sinh: Que tính, vở bài tập.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1
4
26
4
¤n ®Þnh:
KT bµi cị:
Tính:
27 + 11 = 64 +5 =
33 cm + 14 cm = 9 cm + 30 cm =
Nhận xét.
Bµi míi:
Giới thiệu: Học bài phép trừ trong phạm vi 100.
Giới thiệu cách tính 57 – 23.
Lấy 57 que tính -> lấy 57.
Vừa lấy bao nhiêu que? Viết số 57.
Tách ra bó 2 chục que tính và 3 que tính rời, xếp các bó chục que bên trai và 3 que rời bên phải.
Tách bao nhiêu que tính? -> Ghi số 23 dưới 57.
Sau khi tách 23 que tính còn bao nhiêu que?
Vì sao con biết?
Đó là phép trừ: 
57 – 23 = 34.
* Giới thiệu cách làm tính trừ:
Hướng dẫn đặt tính:
+ Phân tích số 57, số 23.
Giáo viên viết.
+ Bạn nào có thể nêu cách đặt tính?
Hướng dẫn làm tính trừ:
+ Bạn nào lên trừ giúp cô?
57
- 23
34
Luyện tập.
Bài 1: Nêu yêu cầu bài.
Lưu ý học sinh các trường hợp có số 0:
 35 53
- 15 - 51
 20 02
Bài 2: Yêu cầu gì?
Thực hiện nhẩm và ghi Đ hoặc S vào ô vuông.
Bài 4: Đọc đề bài.
Nêu tóm tắt:
Có 75 cái ghế
Mang ra 25 cái ghế
Còn lại  cái ghế?
Cđng cè - dỈn dß:
Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng: Ghi bài toán 37 – 12. Nhìn vào phép tính, đặt đề toán rồi giải.
Nhận xét.
Làm bài tập 3.
Chuẩn bị: Phép trừ trong phạm vi 100.
Hát.
Học sinh làm bảng con.
Học sinh lấy 5 chục và 7 que rời.
 57 que.
Học sinh tiến hành tách.
 23 que.
 34 que.
 5 chục và 7 đơn vị.
 2 chục và 3 đơn vị.
Học sinh nêu: Viết 57, rồi viết số 23 sao cho các cột thẳng hàng với nhau.
Học sinh lên làm và nêu cách làm.
Học sinh nhắc lại cách đặt tính và tính.
Tính.
Học sinh làm bài sửa ở bảng lớp.
 đúng ghi Đ, sai ghi S.
Học sinh đọc.
1 em

Tài liệu đính kèm:

  • docGA ki 2 lop 1.doc