Giáo án lớp 1 tiết 1 (tiếp)

MỤC TIÊU

 - Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học.

 - Biết tên trường, lớp, tên thầy, cô giáo, một số bạn bè trong lớp.

 - Bước đầu biết giới thiệu tên mình, những điều mình thích trước lớp.

II- TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

 - Vở bài tập đạo đức, một số bài hát về trường, lớp- Tranh trường lớp

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

 

doc 9 trang Người đăng haroro Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 247Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 tiết 1 (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 23 tháng 8 năm 2010
Tiết 1: 	Chào cờ
Tiết 2: 	Đạo đức
EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT (tiết 1)
I- MỤC TIÊU
	- Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học.
	- Biết tên trường, lớp, tên thầy, cô giáo, một số bạn bè trong lớp.
	- Bước đầu biết giới thiệu tên mình, những điều mình thích trước lớp.
II- TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
	- Vở bài tập đạo đức, một số bài hát về trường, lớp- Tranh trường lớp
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1- Giới thiệu bài 
 2- Dạy bài mới
a/ Hoạt động 1 : Vòng tròn giới thiệu tên
- Yêu cầu HS lần lượt đứng lên gới thiệu tên mình và tên các bạn.
- Gv giúp HSY tự giới thiệu tên của mình
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 theo câu hỏi :
+ Trò chơi giúp em điều gì ? Em có thấy vui sướng, tự hào khi tự giới thiệu tên với các bạn, khi nghe các bạn giới thiệu tên mình không ?
- GV nhận xét, kết luận : Mỗi người đều có một cái tên. Trẻ em cũng có quyền có họ tên.
b/ Hoạt động 2: HS tự giới thiệu về sở thích của mình 
- GV yêu cầu HS tự giới thiệu những sở thích của mình với bạn bên cạnh.
- Gọi một số HS tự giới thiệu và hỏi : những điều các bạn thích có hoàn toàn giống như em không ?
- GV nhận xét, kết luận : Mỗi người đều có những điều minh thích và không thích. Nhưng điều đó có thể giống hoặc khác nhau giữa người này với người khác. Chung ta cần phải tôn trọng những sở thích riêng của người khác.
c/ Hoạt động 3: HS kể về ngày đầu tiên đi học của mình.
- GV yêu cầu HS kể về ngày đầu tiên đi học của mình.
- Cho HS TLN 6 theo câu hỏi :
+ Em có thấy vui khi đã là HS lớp 1 không? Em có thích trường, lớp của mình không ?...
- GV kết luận : + Vào lớp 1 em có thêm nhiều bạn mới, thầy giáo, cô giáo mới, em sẽ học dược nhiều điều lạ, biết đọc, biết viết và làm toán nữa.
 + Được đi học là niềm vui, là quyền lợi của em
+ Em rất vui và tự hào vì mình là HS lớp 1.
+ Em và các bạn sẽ cố gắng học thật giỏi, thật ngoan.
 3. Củng cố, dặn dò 
- Nhận xét tiết học. Dặn HS xem trước bài mới.
- HS lần lượt đứng lên giới thiệu họ tên mình và tên các bạn.
- HS TLN4.
- HS các nhóm lần lượt trả lời. 
- HS nhắc lại.
- HS tiến hành theo nhóm đôi.
- HS trả lời
- HS lần lượt kể.
- HS TLN 6.
- Đại diện nhóm trình bày.
Tiết 3, 4: 	 Tiếng việt
TIẾT ZÊ - RÔ
Tiết 5: 	 Mĩ thuật
XEM TRANH THIẾU NHI VUI CHƠI
I- MỤC TIÊU: 
	- Học sinh làm quen, tiếp xúc với tranh thiếu nhi.
	- Tập quan sát, mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Một số tranh thiếu nhi vẽ cảnh vui chơi.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1- Giới thiệu bài
 2- Dạy bài mới 	
a. Giới thiệu tranh về đề tài thiếu nhi 
- GV giới thiệu tranh để HS quan sát : Đây là loại tranh vẽ về các hoạt động vui chơi của thiếu nhi ở trường, ở nhà và các nơi khác. Chủ đề vui chơi rất rộng, người vẽ có thể chọn một trong rất nhiều các hoạt động vui chơi mà mình thích để vẽ thành tranh.
b. Hướng dẫn HS xem tranh 
- Treo c¸c tranh mÉu cã chñ ®Ò vui ch¬i ®· chuÈn bÞ tr­íc 
- H: Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ?
- H: Bøc tranh thø hai vÏ g× ?
- H: Em thÝch bøc tranh nµo nhÊt? v× sao?
- H: Trªn tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo ?
- H: H×nh ¶nh nµo lµ chÝnh? H×nh ¶nh nµo lµ phô?
- H: Cho biÕt c¸c h×nh ¶nh trong tranh ®ang diÔn ra ë ®©u?
- H: Trong tranh cã nh÷ng mµu nµo ? Mµu nµo ®­îc vÏ nhiÒu h¬n?
- H: Em thÝch nh©t mµu nµo ?
- NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng, kÕt luËn 
 3- Củng cố, dặn dò 
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà tập quan sát và nhận xét tranh.
- HS quan sát tranh
- TL/ ThuyÒn, ng­êi.
- TL/ C¸c b¹n ®ang b¬i hå n­íc 
- HS trả lời tự do
******** **********************************
Thứ ba ngày 24 tháng 8 năm 2010
Tiết 1: 	Toán
TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN
I- MỤC TIÊU: 
	- Tạo không khí vui vẻ trong lớp, HS tự giới thiệu về mình. Bước đầu làm quen với SGK, đồ dùng học toán, các hoạt động học tập trong giờ học toán.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Sách toán, VBTT
	- Bộ đồ dùng học toán 1.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- Giới thiệu bài
2- Dạy bài míi 
a) Gi¸o viªn h­¬ng dÉn häc sinh sö dông s¸ch to¸n 1.
- Cho häc sinh xem s¸ch to¸n 1.
- H­íng dÉn häc sinh lÊy s¸ch to¸n 1 vµ h­íng dÉn häc sinh më s¸ch ®Õn trang cã “tiÕt häc ®Çu tiªn”.
- Giíi thiÖu ng¾n gän vÒ s¸ch to¸n 1. Tõ b×a 1 ®Õn “TiÕt häc ®Çu tiªn”
- Cho häc sinh thùc hµnh gÊp s¸ch, më s¸ch, h­íng dÉn häc sinh gi÷ g×n s¸ch...
b) Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm quen víi mét sè ho¹t ®éng häc tËp to¸n1
- Cho häc sinh më s¸ch to¸n 1 ®Õn bµi “TiÕt häc ®Çu tiªn”.
- H­íng dÉn häc sinh quan s¸t tõng ¶nh trong s¸ch gi¸o khoa.
- GV: Gi¶ng ë líp 1 th­êng cã c¸c ho¹t ®éng vµ sö dông nh÷ng dông cô häc tËp. Trong c¸c tiÕt häc to¸n gi¸o viªn lÊy tranh vµ gi¬Ý thiÖu gi¶i thÝch ( ¶nh 1) cã khi häc sinh lµm viÖc víi que tÝnh, c¸c h×nh b»ng gç, b×a ®Ó häc sè ( ¶nh 2) ®o ®é b»ng th­íc (H3) häc sinh lµm chung trong líp ( H4) häc sinh cã khi häc nhãm
c) Giíi thiÖu víi häc sinh c¸c yªu cÇu cÇn ®¹t sau khi häc to¸n 1
- GV: Giíi thiÖu häc to¸n 1 em biÕt ®Õm, ®äc sè, viÕt sè, so s¸nh hai sè, lµm tÝnh céng trõ, nh×n h×nh vÏ nªu ®­îc yªu cÇu bµi to¸n råi nªu phÐp tÝnh gi¶i bµi to¸n, biÕt gi¶i c¸c bµi to¸n, biÕt ®é dµi, biÕt h«m nay lµ thø mÊy, lµ ngµy bao nhiªu, biÕt xem lÞch hµng ngµy. §Æc biÖt c¸c em sÏ biÕt c¸ch häc tËp vµ lµm viÖc, biÕt c¸ch suy nghÜ cña c¸c em b»ng lêi. Muèn häc giái to¸n c¸c em ph¶i ®ihäc ®Òu, häc thuéc bµi, lµm bµi ®Çy ®ñ, chÞu khã t×m tßi suy nghÜ
- GV: Mçi phÇn c¬ b¶n nªu ra mét vÝ dô 
d) Gi¸o viªn giíi thiÖu bé ®å dïng häc to¸n cña häc sinh
- Cho häc sinh lÊy råi më hép ®ùng bå ®å dïng häc to¸n líp 1. Gi¬ ®å dïng häc to¸n, cho häc sinh lÊy ®å dïng nh­ thÕ, nªu tªn gäi ®å dïng ®ã, cho häc sinh nªu tªn cña ®å dïng.
- Giíi thiÖu cho häc sinh biÕt ®å dïng ®ã th­êng dïng ®Ó lµm g×
- H­íng dÉn cho häc sinh c¸ch më hép lÊy ®å dïng theo yªu cÇu cña gi¸o viªn, cÊt c¸c då dïng vµo chç quy ®Þnh trong hép, ®Ëy n¾p hép, cÊt vµo cÆp, c¸ch b¶o qu¶n ®å dïng häc to¸n.
 3- Cñng cè, dÆn dß 
- Nhận xét tiết học
- HS quan sát.
- Lắng nghe
- Thực hành gấp mở sách
- HS më s¸ch to¸n 1 ®Õn bµi “TiÕt häc ®Çu tiªn”.
- Lắng nghe
- HS thùc hiÖn
- HS theo dâi
 Tiết 4: 	 Tự nhiên xã hội 
CƠ THỂ CỦA CHÚNG TA
I- MỤC TIÊU
	- Nhận ra 3 phần chính của cơ thể: Đầu, mình, chân tay và một số bộ phận bên ngoài như tóc, tai , mắt, mũi, miệng, lưng, bụng...
II- ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
	- Các tranh trong sách giáo khoa.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1- Giíi thiÖu bµi
 2- Dạy bài mới
a) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh 
 - GV: §­a ra chØ dÉn cña tranh 
- H·y chØ vµ nãi tªn c¸c bé phËn ngoµi c¬ thÓ 
- Theo dâi vµ gióp ®ì c¸c em hoµn thµnh ho¹t ®éng nµy.
- Cho häc sinh xung quanh nãi tªn c¸c bé phËn cña c¬ thÓ. 
- GV: Cã thÓ sö dông h×nh vÏ phãng to, cho c¸c em lªn chØ vµ nãi tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi c¬ thÓ, nÕu c¸c em nãi ®­îc nhiÒu tªn vµ chØ ®óng c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÎ. 
b) Ho¹t ®éng 2 : Quan s¸t tranh 
- Cho quan s¸t c¸c h×nh ë trong sgk, h·y chØ vµ nãi xem c¬ thÓ chóng ta gåm mÊy phÇn.
- GV: §­a ra yªu cÇu ai hoÆc nhãm nµo cã thÓ biÓu diÔn l¹i tõng ho¹t ®éng cña ®Çu, m×nh vµ ch©n tay nh­ c¸c b¹n trong h×nh.
- H/ §­a ra c©u hái c¬ thÓ chóng ta gåm mÊy phÇn?
- KÕt luËn : C¬ thÓ cña chóng ta gåm 3 phÇn lµ : §Çu, m×nh, tay vµ ch©n chóng ta nªn tÝch cùc vËn ®éng, kh«ng nªn lóc nµo còng ngåi yªn mét chç, ho¹t ®éng sÏ gióp chóng ta khoÎ m¹nh vµ nhanh nhÑn.
c) Ho¹t ®éng 3: TËp thÓ dôc.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ®äc thuéc bµi h¸t 
 Cói m·i mái l­ng 
ViÕt m·i mái tay
ThÓ dôc thÕ nµy
Lµ hÕt mÖt mái
- Gi¸o viªn lµm tõng ®éng t¸c, võa lµm võa h¸t 
- Gäi 1 HS ®øng tr­íc líp thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c thÓ dôc ®Ó c¶ líp nh×n vµ cïng lµm .
- KÕt luËn : Muèn cã c¬ thÓ ph¸t triÓn tèt cÇn tËp thÓ dôc hµng ngµy. 
3- Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- VÒ nhµ tËp nãi tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ. Nhí vÖ sinh c¬ thÓ cho s¹ch sÏ.
- Quan s¸t c¸c h×nh ë trang 4 sgk
- Lµm viÖc theo chØ dÉn cña gi¸o viªn
- Lµm viÖc theo nhãm
- Mét sè em lªn biÓu diÔn tr­íc líp – quan s¸t.
- TL/ đầu, mình, và tay, chân.
- §äc thuéc 
- Lµm theo 
- 1 HS ®øng tr­íc líp thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c thÓ dôc ®Ó c¶ líp nh×n vµ cïng lµm .
Tiết 3, 4: 	 Tiếng việt
TIẾT ZÊ - RÔ
*******************************************
Thứ tư ngày 25 tháng 8 năm 2010
Tiết 1: 	 Thể dục
LÀM QUEN - TRÒ CHƠI DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI
I- MỤC TIÊU
	- Bước đầu biết được một số nội quy tập luyện cơ bản.
	- Biết làm theo GV sửa lại trang phục khi tập luyện.
	- Bước đầu biết cách chơi trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
	- Sân trường, còi, tranh ảnh, một số con vật.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Phần mở đầu 
- GV tập hợp HS thành 3 hàng dọc, sau đó cho quay thành hàng ngang. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- HS đứng vỗ tay và hát.
- GV tập cho HS giậm chân tại chỗ theo hàng ngang, dọc.
2. Phần cơ bản 
- Phổ biến nội dung tập luyện.
 + phải tập hợp ở ngoài sân dưới sự điều khiển của cán sự.
 + trang phục phải gọn gàng, ai muốn ra vào lớp phải xin phép.
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại” 
3. Phần kết thúc 
- Nhận xét tiết học. 
- HS tập hợp thành 3 hàng dọc
- Hát tập thể
- Làm theo hướng dẫn
- Lắng nghe	
- Chơi trò chơi.
Tiết 2, 3: 	 Tiếng việt 
TIẾT ZÊ - RÔ
Tiết 4:	Toán
NHIỀU HƠN, ÍT HƠN
I. MỤC TIÊU
	- HS biết so sánh số lượng hai nhóm đồ vật, biết sử dụng từ “nhiều hơn”, “ít hơn” để so sánh các nhóm đồ vật.
* HSY biết đếm số lượng của các đồ vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
	- Sử dụng các bức tranh trong sách và một số nhóm đồ vật cụ thể.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1- Giíi thiÖu bµi
 2- Dạy bài mới
* Ho¹t ®éng 1 : So s¸nh sè l­îng ly vµ sè l­îng th×a. - GV: CÇm mét n¾m th×a trªn tay (4 c¸i thiµ) cã mét sè c¸i th×a? gäi häc sinh lªn ®Æt vµo mçi c¸i cèc mét c¸i th×a råi hái “ cßn cèc nµo ch­a cã th×a “ ?
- GV: Khi đặt vào mỗi cái cốc một cái thìa thì vẫn còn cốc chưa có thìa, ta nói: Số cốc nhiều hơn số thìa.
- Khi đặt vào mỗi cái cốc một cái thìa thì không còn thìa để đặt vào cốc còn lại, ta nói: “số thìa ít hơn số cốc”.
- Cho HS nhắc lại.
* Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t h×nh SGK
- Giíi thiÖu c¸ch so s¸nh sè l­îng hai nhãm ®èi t­îng nh­ ta nèi mét chØ víi mét, đồ vật nào thừa ra là đồ vật đó nhiều hơn.
* Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i nhiÒu h¬n, Ýt h¬n
- GV: §­a hai nhãm ®èi t­îng cã sè l­îng kh¸c nhau.
- Tuyªn d­¬ng 
3- Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- ChuÈn bÞ bµi “ H×nh vu«ng – h×nh trßn” TiÕt sau chóng ta häc 
- HS chØ vµo cèc ch­a cã th×a vµ tr¶ lêi 
- nhắc lại: Số cốc nhiều hơn số thìa.
- nhắc lại: Số thìa ít hơn số cốc.
- Nh¾c l¹i hai c«ng thøc vừa häc: Sè cèc nhiÒu h¬n sè th×a . Sè th×a Ýt h¬n sè cèc 
- HS thực hành
Sè chai Ýt h¬n sè nót chai
 Sè nót chai nhiÒu h¬n sè chai .
- HS thi ®ua nªu nhanh xem nhãm nµo cã sè l­îng nhiÒu h¬n nhãm nµo cã sè l­îng Ýt h¬n.
Tiết 5:	 Âm nhạc
HỌC HÁT: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
I. MỤC TIÊU
	- Biết hát đúng giai điệu và lời ca.
	- Biết vỗ tay theo bài hát.
II. CHUẨN BỊ
- Đĩa bài hát
- Một số tranh ảnh về dân tộc ít người.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ho¹t ®éng thÇy
Ho¹t ®éng trß
 1- Giới thiệu bài
 2- H­íng dÉn h¸t
- Mở băng 
- §äc lêi ca tõng c©u ng¾n ®Õn hÕt bµi 
GV: D¹y h¸t tõng c©u
H¸t mÉu” quª h­¬ng t­¬i ®Ñp “ 
GV: H¸t mÉu c©u 2 :’®ång lóa rõng c©y’
GV: H¸t mÉu c©u 3 ‘ Khi trë vÒ ‘
GV: H¸t mÉu c©u cuèi’ Ngµn ®ãn’
GV: H¸t mÉu c©u cuèi:’ Ngµn QH’
GV: Cho h¸t c¶ bµi 
GV: Cho h¸t kÕt hîp móa vËn ®éng phô ho¹, cho h¸t kÕt hîp vç tay.
3- Cñng cè- dÆn dß 
- Nhận xét tiết học
Cho c¶ líp h¸t l¹i 
VÒ tËp h¸t ®Ó tiªt häc sau häc tèt h¬n
Häc sinh nh¾c l¹i tªn bµi h¸t.
- Lắng nghe
- HS ®äc theo
HS h¸t c©u 1-2
HS:H¸t c©u 3
HS: H¸t c©u 3,4
HS : H¸t c©u cuèi
HS: H¸t c¶ líp
HS: H¸t theo tæ – nhãm – c¶ líp – c¸ nh©n 
- HS thùc hiÖn
******************************************** 
Thứ năm ngày 26 tháng 8 năm 2010
Tiết 1: 	 Toán
HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN
I- MỤC TIÊU
	- Nhận biết được hình vuông, hình tròn, nói đúng tên hình.
* HSY nhận ra hình vuông, hình tròn từ các vật thật (làm được bài tập 1, 2)
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
	- Một số hình vuông, hình tròn.
	- Một số vật thật có mặt hình là hình vuông, hình tròn.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1- KiÓm tra bµi cò
- H: H«m tr­íc ta häc bµi g×?
- GV: §Æt lªn bµn 5 quyÓn vë vµ 4 c©y bót råi hái:sè vë so víi sè bót nh­ thÕ nµo?
- NhËn xÐt, ghi ®iÓm 
 2- Bài mới
a) Giới thiệu bài 
b) Ho¹t déng 2 : Giíi thiÖu h×nh vu«ng 
- GV: Gi¬ lÇn l­ît tõng b×a h×nh vu«ng cho häc sinh xem mçi lÇn gi¬ mét h×nh nãi “§©y lµ h×nh vu«ng”
- GV: §­a h×nh vu«ng vµ hái h×nh g× ?
- GV: Cho lÊy hép ®å dïng häc to¸n ra h­íng dÉn c¸c em lÊy tÊt c¶ c¸c h×nh vu«ng ®Æt lªn bµn häc . Cho häc sinh gi¬ h×nh vu«ng vµ nãi “H×nh vu«ng”.
- GV: Cho häc sinh chia thµnh 3 nhãm 3 d·y bµn, mçi nhãm t×m xem vËt nµo cã h×nh vu«ng.
HS: Tõng nhãm cö 1 b¹n tr¶ lêi.
c) Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu h×nh trßn 
- GV: §­a lÇn l­ît tõng h×nh trßn cho häc sinh xem vµ nãi . §©y lµ h×nh trßn .
- GV: LÇn l­ît ®­a h×nh trßn cã kÝch th­íc kh¸c nhau vµ hái h×nh g× ?
- GV cho HS l©ý bé ®å dïng ra h­íng dÉn c¸c em lÊy h×nh trßn ra võa lÊy võa nãi “®©y lµ h×nh trßn”
- GV: Cho c¶ líp chia thµnh 3 nhãm theo mçi d·y bµn, mçi nhãm t×m xem vËt nµo trong cuéc sèng quanh em cã h×nh trßn
d) Ho¹t ®éng 4: Thùc hµnh 
GV: H­íng dÉn häc sinh lÊy vë bµi tËp to¸n ra. H­íng dÉn lµm bµi 1 dïng bót ch× ®Ó t« mµu c¸c h×nh trßn 
GV: Cho häc sinh l¸y bót mµu ra t« h×nh trßn ,h×nh vu«ng
 3- Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- VÒ tËp vÏ h×nh vu«ng, h×nh trßn
- TL/ Sè vë nhiÒu h¬n sè bót
 Sè bót Ýt h¬n sè vë 
- HS nh¾c l¹i 
- H×nh vu«ng
- HS thùc hµnh 
- HS nh¾c l¹i 
- H×nh tròn
- HS thùc hµnh 
- Th¶o luËn 1 em ®¹i diÖn tr¶ lêi.
- C¶ líp thùc hiÖn 
Tiết 2, 3:	 Tiếng việt
TIẾT ZÊ- RÔ
Tiết 4: 	 Thủ công
GT 1 SỐ LOẠI GIẤY, BÌA VÀ DỤNG CỤ HỌC TC
I- MỤC TIÊU 
	- Biết 1 số loại giấy, bìa và dụng cụ ( thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán) để học thủ công
II- CHUẨN BỊ
	- Các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ cộng, kéo, hồ dán, thước kẻ,
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1- Giíi thiÖu bµi 
 2- Giới thiệu giấy bìa
- GV: Giíi thiÖu giÊy b×a, giÊy b×a ®­îc lµm tõ bé cña nhiÒu lo¹i c©y nh­: tre, nøa, bå ®Ò ®Ó ph©n biÖt giÊy b×a.
- GV: Giíi thiÖu quyÓn vë hay quyÓn s¸ch, giÊy lµ phÇn bªn trong máng, b×a ®­îc ®ãng phÝa ngoµi dµy h¬n.
- GV: Giíi thiÖu giÊy mµu ®Ó häc thñ c«ng, mÆt tr­íc cã mµu : xanh, ®á, tÝm mÆt sau cã kÎ «
 3- Giíi thiÖu dông cô häc thñ c«ng: 
Th­íc kÎ 
Bót ch× 
KÐo, hå d¸n
GV cÇm mét sè dông cô vµ nªu tªn cho HS theo dâi.
 4- Thùc hµnh
GV: hái – HS tr¶ lêi tõng vËt.
 5- Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Lắng nghe
- Lắng nghe
Tiết 5: 	 TC Toán 
LUYỆN TẬP NHIỀU HƠN, ÍT HƠN, HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN
I- MỤC TIÊU
	- Cñng cè, gióp HS nhËn biÕt chÝnh x¸c h×nh vu«ng, h×nh trßn. T×m vµ nªu ®­îc c¸c ®å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng, h×nh trßn.
	- NhËn biÕt sè l­îng ®å vËt vµ cã kü n¨ng so s¸nh nhiÒu h¬n, Ýt h¬n mét c¸ch thµnh th¹o.
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Bé ®å dïng d¹y häc to¸n
- B¶ng con, bé ®å dïng
III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- NhËn biÕt h×nh vu«ng, h×nh trßn
- GV yªu cÇu HS t×m h×nh vu«ng, h×nh trßn vµ xÕp thµnh 2 nhãm trªn mÆt bµn, sau ®ã, gi¬ lªn vµ ®äc tªn h×nh lÇn l­ît theo yªu cÇu cña GV.
- T×m ®å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng, h×nh trßn 
2- So s¸nh nhiÒu h¬n, Ýt h¬n:
- GV ®­a ra mét sè ®å vËt. VD: Th­íc vµ bót cho HS nªu sè th­íc nhiÒu h¬n sè bót, sè bót Ýt h¬n sè bót.
- HS lÊy mét sè h×nh vu«ng, h×nh trßn tù xÕp trªn bµn, sau ®ã GV gäi HS nh×n vµo sè h×nh vu«ng, h×nh trßn ®Ó nªu nhiÒu h¬n hay Ýt h¬n
3- Cñng cè, dÆn dß: 
GV nhËn xÐt chung tiÕt häc, tuyªn d­¬ng khen ngîi
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV
- HS thi ®ua nªu ®å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng, h×nh trßn.VD: Viªn g¹ch hoa, mÆt ghÕ, c¸i m©m 
- Thực hiện theo yêu cầu của GV
*********************************************
Thứ sáu ngày 27 tháng 8 năm 2010
Tiết 1, 2:	 Tiếng việt
TIẾT ZÊ- RÔ
Tiết 3: 	 Toán
HÌNH TAM GIÁC
I- MỤC TIÊU
	- Nhận biết được hình tam giác, nói đúng tên hình.
	- Bước đầu nhận ra hình tam giác từ các vật thật.
* HSY nhận biết được hình tam giác.
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	- Hình tam giác với nhiều kích thước khác nhau
	- Một số đồ vật có mặt là hình tam giác.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- Kiểm tra bài cũ 
- H/ Hôm trước học bài gì?
- Đưa ra một số hình, cho HS tìm ra hình vuông, hình tròn.
- Nhận xét, ghi điểm.
 2- Bài mới
a) Giới thiệu bài
b) Giíi thiÖu h×nh tam gi¸c.
- GV gi¬ c¸c h×nh tam gi¸c cho häc sinh xem mçi lÇn gi¬ mét h×nh tam gi¸c ®Òu nãi: “®©y lµ h×nh tam gi¸c”
- Cho häc sinh cÇm c¸c h×nh tam gi¸c trong bé ®å dïng häc to¸n cña c¸c em. Gäi häc sinh gi¬ h×nh tam gi¸c lªn vµ nãi h×nh tam gi¸c.
- GV: Cho häc sinh xem c¸c h×nh tam gi¸c trong phÇn bµi häc 
c) Thùc hµnh xÕp h×nh.
GV: H­íng dÉn häc sinh dïng c¸c h×nh tam gi¸c, h×nh vu«ng cã mµu s¾c kh¸c nhau ®Ó xÕp thµnh c¸c h×nh ( trong sgk). KhuyÕn khÝch häc sinh nªu tªn c¸c h×nh võa xÕp ®­îc.
d) Trß ch¬i.
- GV cho ch¬i thi ®ua chọn nhanh c¸c h×nh. §Ýnh lªn b¶ng c¸c h×nh tam gi¸c, h×nh vu«ng, h×nh trßn. 
- Tuyªn d­¬ng nhãm lµm ®óng vµ nhanh nhÊt.
3- Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- VÒ t×m c¸c vËt cã h×nh tam gi¸c ë nhµ.
- HS lên bảng
- HS chØ vµo h×nh tam gi¸c vµ nh¾c l¹i ‘H×nh tam gi¸c’.
- häc sinh dïng c¸c h×nh tam gi¸c, h×nh vu«ng cã mµu s¾c kh¸c nhau ®Ó xÕp thµnh c¸c h×nh ( trong sgk)
- Thùc hiÖn trß ch¬i.
Tiết 4:	 SINH HOẠT CUỐI TUẦN 1
I- MỤC TIÊU
	- HS nhận ra ưu nhược điểm của mình, tìm cách khắc phục phấn đâu.
	- Thông báo kế hoạch tuần 2
II- NỘI DUNG
1- NhËn xÐt tuÇn qua
 - Nhận xét về việc chuyên cần của học sinh.
 - Nhận xét về việc chuẩn bị đồ dùng học tập.
 - Nhận xét về vệ sinh lớp học, trường.
 - Nhận xét về tinh thần học tập của từng em.
 - Tuyên dương, nhắc nhở các em.
2- KÕ ho¹ch tuần 2
§i häc ®óng giê giÊc.
Duy tr× tèt sÜ sè líp.
§å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.
VÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ.
VÖ sinh tr­íc vµ sau líp häc s¹ch sÏ
§Õn líp häc bµi vµ lµm bµi ®Çy ®ñ. Ra vµo líp ®óng giê giÊc.

Tài liệu đính kèm:

  • docga 1(1).doc