Giáo án lớp 1 môn học Tự nhiên xã hội

A. MỤC TIÊU: Sau bài học này HS biết:

- Kể tên các bộ phận chính của cơ thể

- Biết một số cử động của đầu và cổ, mình, chân, tay

- Rèn luyện thói quen ham thích hoạt động để có cơ thể phát triển tốt

B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Các hình trong bài 1 SGK

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

I. ổn định lớp:

II. Bài cũ: Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập

 

doc 52 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 90Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 môn học Tự nhiên xã hội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g ngµy ®Ó cã søc kháe tèt.
- Tù gi¸c thùc hiÖn nÕp sèng vÖ sinh, kh¾c phôc nh÷ng hµnh vi cã h¹i cho søc kháe.
B. §å DïNG D¹Y - HäC: 
Tranh ¶nh vÒ c¸c ho¹t ®éng häc tËp, vui ch¬i ... HS thu thËp ®­îc vµ mang ®Õn líp.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: KÓ vÒ nh÷ng ho¹t ®éng mµ em thÝch; nãi vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i nghØ ng¬i, gi¶i trÝ; nhËn xÐt bµi cò.
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. GT bµi, ghi ®Ò:
2. Khëi ®éng:
Trß ch¬i: “chi chi, chµnh chµnh”
Môc ®Ých: g©y hµo høng cho HS tr­íc khi vµo bµi.
a. Ho¹t ®éng 1: GV nªu c©u hái
H·y kÓ tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ. C¬ thÓ ng­êi gåm mÊy phÇn ? Chóng ta nhËn biÕt thÕ giíi xung quanh b»ng nh÷ng bé phËn nµo cña c¬ thÓ ?
NÕu thÊy b¹n ch¬i sóng cao su, em sÏ khuyªn b¹n nh­ thÕ nµo ?
b. Ho¹t ®éng 2: 
Kh¾c s©u hiÓu biÕt vÒ c¸c hµnh vi vÖ sinh c¸ nh©n hµng ngµy ®Ó cã søc kháe tèt. Cho HS nhí vµ kÓ l¹i trong 1 ngµy (tõ s¸ng ®Õn khi ngñ) m×nh ®· lµm nh÷ng g× ?
Dµnh vµi phót ®Ó HS nhí l¹i. Gi¶i thÝch ®Ó HS nhí râ vµ kh¾c s©u.
3. KL:
Nh¾c l¹i c¸c viÖc vÖ sinh c¸ nh©n nªn lµm hµng ngµy ®Ó HS kh¾c s©u vµ cã ý thøc thùc hiÖn.
HS ch¬i trß ch¬i
C¶ líp th¶o luËn.
HS xung phong tr¶ lêi tõng c©u hái, c¸c em kh¸c bæ sung.
HS nhí vµ kÓ l¹i c¸c viÖc lµm vÖ sinh c¸ nh©n trong 1 ngµy
Tù gi¸c thùc hiÖn nÕp sèng vÖ sinh
Kh¾c phôc nh÷ng hµnh vi cã h¹i cho søc kháe
HS tr¶ lêi c©u hái.
M«n: Tù nhiªn x· héi
TUÇN 11
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: Gia ®×nh
A. MôC tiªu: Gióp HS biÕt:
- Gia ®×nh lµ tæ Êm cña em
- Bè, mÑ, «ng, bµ, anh, chÞ lµ nh÷ng ng­êi th©n yªu nhÊt cña em.
- Em cã quyÒn ®­îc sèng víi cha mÑ vµ ®­îc cha mÑ yªu th­¬ng, ch¨m sãc.
- KÓ ®­îc vÒ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh m×nh víi c¸c b¹n trong líp.
- Yªu quý gia ®×nh vµ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh.
B. §å DïNG D¹Y - HäC: 
Bµi h¸t “ C¶ nhµ th­¬ng nhau”; GiÊy, bót vÏ, vë BT TNXH1 bµi 11.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: H·y kÓ tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ. NhËn xÐt.
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. GT bµi, ghi ®Ò:
GV ®Æt vÊn ®Ò vµo bµi.
2. Ho¹t ®éng 1: Gia ®×nh lµ tæ Êm cña em
B1: Gia ®×nh Lan cã nh÷ng ai ? Lan vµ nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh ®ang lµm g× ?
Gia ®×nh Minh cã nh÷ng ai ? Minh vµ nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh ®ang lµm g× ?
B2: KÕt luËn Mçi ng­êi khi sinh ra ®Òu cã bè mÑ vµ nh÷ng ng­êi th©n. Mäi ng­êi ®Òu sèng chung trong mét m¸i nhµ, ®ã lµ gia ®×nh.
3. Ho¹t ®éng 2: VÏ tranh, trao ®æi theo cÆp.
KL: Gia ®×nh lµ tæ Êm cña em. Bè, mÖ, «ng, bµ, anh, chÞ lµ nh÷ng ng­êi th©n yªu nhÊt cña em.
4. Ho¹t ®éng 3: GV ®Æt c©u hái
Tranh vÏ nh÷ng ai ?
Em muèn thÓ hiÖn g× trong tranh?
KL: Mçi ng­êi khi sinh ra ®Òu cã gia ®×nh, n¬i em ®­îc yªu th­¬ng, ch¨m sãc vµ che chë. Em cã quyÒn ®­îc sèng chung víi bè mÑ vµ ng­êi th©n.
C¶ líp h¸t bµi: “C¶ nhµ th­¬ng nhau”
Quan s¸t theo nhãm nhá, mçi nhãm 3-4 HS
§¹i diÖn mét sè nhãm chØ vµo h×nh vµ kÓ vÒ gia ®×nh Lan, gia ®×nh Minh.
Tõng em vÏ tranh vÒ gia ®×nh cña m×nh.
Tõng ®«i mét kÓ víi nhau vÒ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh.
Ho¹t ®éng c¶ líp.
3. CñNG Cè - DÆN Dß: 
- Em nµo vÏ gia ®×nh ch­a xong vÒ vÏ tiÕp, chuÈn bÞ bµi: “ë nhµ” 
- NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
M«n: Tù nhiªn x· héi
TUÇN 12
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: Nhµ ë
A. MôC tiªu: Gióp HS biÕt:
- Nhµ lµ n¬i sèng cña mäi ng­êi trong gia ®×nh.
- Nhµ cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau vµ ®Òu cã ®Þa chØ cô thÓ. BiÕt ®Þa chØ nhµ ë cña m×nh.
- KÓ vÒ ng«i nhµ vµ c¸c ®å dïng trong nhµ cña em víi c¸c b¹n trong líp
- Yªu quý ng«i nhµ vµ c¸c ®å dïng trong nhµ m×nh.
B. §å DïNG D¹Y - HäC: 
GV: S­u tÇm mét sè tranh, ¶nh vÒ nhµ ë cña gia ®×nh ë miÒn nói, miÒn ®ång b»ng, thµnh phè.
HS: Tranh vÏ ng«i nhµ do c¸c em tù vÏ.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: Dùa vµo tranh ®· vÏ giíi thiÖu cho c¸c b¹n trong líp vÒ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh m×nh. NhËn xÐt bµi cò.
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t h×nh
NhËn biÕt c¸c vïng, miÒn kh¸c nhau.
B1: HD HS quan s¸t c¸c h×nh trong bµi 1, 2 SGK. GV gîi ý c¸c c©u hái.
B2: Cho HS quan s¸t thªm tranh ®· chuÈn bÞ vµ giíi thiÖu cho c¸c em hiÓu vÒ c¸c d¹ng nhµ.
KL: Nhµ ë lµ n¬i sèng vµ lµm viÖc cña mäi ng­êi trong gia ®×nh.
3. Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t theo nhãm nhá.
GV cã thÓ gióp HS nÕu ®å dïng nµo c¸c em ch­a biÕt.
KL: Mçi gia ®×nh ®Òu cã ®å dïng cÇn thiÕt cho sinh ho¹t vµ viÖc mua s¾m nh÷ng ®å dïng ®ã phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ mçi gia ®×nh.
4. Ho¹t ®éng 3: VÏ tranh
GV gîi ý:
Nhµ em ë réng hay chËt ?
Nhµ em ë cã s©n, v­ên kh«ng ?
Nhµ ë cña em cã mÊy phßng ?
KL: Mçi ng­êi ®Òu cã ­íc m¬ cã nhµ ë tèt vµ ®Çy ®ñ nh÷ng ®å dïng sinh ho¹t cÇn thiÕt.
- Nhµ ë cña c¸c b¹n trong líp rÊt kh¸c nhau.
- C¸c em cÇn cã ®Þa chØ nhµ ë cña m×nh.
- BiÕt yªu quý, gi÷ g×n ng«i nhµ cña m×nh v× ®ã lµ n¬i em sèng h»ng ngµy víi nh÷ng ng­êi ruét thÞt th©n yªu.
HS theo cÆp hái vµ tr¶ lêi nhau theo gîi ý cña GV.
1 nhãm: 4 em: mçi nhãm quan s¸t 1 h×nh ë trang 27 SGK vµ nãi tªn c¸c ®å dïng ®­îc vÏ trong h×nh.
§¹i diÖn c¸c nhãm kÓ tªn c¸c ®å dïng vÏ trong h×nh ®· ®­îc giao quan s¸t.
Tõng HS vÏ vÒ ng«i nhµ cña m×nh.
Hai b¹n ngåi c¹nh nhau, cho nhau xem tranh vµ nãi víi nhau vÒ ng«i nhµ cña m×nh.
3. CñNG Cè - DÆN Dß: 
VÒ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau: C«ng viÖc ë nhµ.
M«n: Tù nhiªn x· héi
TUÇN 13
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: C«ng viÖc ë nhµ
A. MôC tiªu: Gióp HS biÕt:
- Mäi ng­êi trong gia ®×nh ®Òu ph¶i lµm viÖc tuú theo søc cña m×nh.
- Tr¸ch nhiÖm cña mçi HS, ngoµi giê häc tËp cÇn ph¶i lµm viÖc gióp ®ì gia ®×nh.
- KÓ tªn mét sè c«ng viÖc th­êng lµm ë nhµ cña mçi ng­êi trong gia ®×nh
- KÓ ®­îc c¸c viÖc em th­êng lµm ®Ó gióp ®ì gia ®×nh.
- Yªu lao ®éng vµ t«n träng thµnh qu¶ lao ®éng cña mäi ng­êi.
B. §å DïNG D¹Y - HäC: 
C¸c h×nh trong bµi 13 SGK.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: ë nhµ
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. GT bµi, ghi ®Ò:
1. Ho¹t ®éng 1: KÓ tªn mét sè c«ng viÖc ë nhµ cña mçi ng­êi trong gia ®×nh.
GV giíi thiÖu víi HS bµi häc.
KL: GV nhÊn m¹nh nh÷ng viÖc lµm ®ã võa gióp cho nhµ cöa s¹ch sÏ, gän gµng, võa thÓ hiÖn sù quan t©m g¾n bã cña nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh víi nhau.
3. Ho¹t ®éng 2: HS biÕt kÓ tªn mét sè c«ng viÖc ë nhµ cña nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh m×nh. KÓ ®­îc c¸c viÖc mµ em th­êng lµm ®Ó gióp bè mÑ.
KL: Mäi ng­êi trong gia ®×nh ®Òu ph¶i tham gia lµm viÖc nhµ tuú theo søc cña m×nh.
4. Ho¹t ®éng 3:
GV HD HS quan s¸t c¸c h×nh ë trang 29 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.
KL: NÕu mçi ng­êi trong gia ®×nh ®Òu quan t©m ®Õn viÖc dän dÑp nhµ cöa, nhµ ë sÏ gän gµng, ng¨n n¾p.
Ngoµi giê häc, ®Ó cã nhµ ë gän gµng, s¹ch sÏ, mçi HS nªn gióp ®ì bè mÑ nh÷ng c«ng viÖc tuú theo søc cña m×nh.
HS quan s¸t h×nh
HS t×m bµi 13 SGK
Lµm viÖc theo cÆp
Quan s¸t c¸c h×nh ë trang 28, nãi vÒ néi dung tõng h×nh.
HS tr×nh bµy tr­íc líp vÒ tõng c«ng viÖc ®­îc thÓ hiÖn trong mçi h×nh vµ t¸c dông cña tõng viÖc ®ã ®èi víi cuéc sèng trong gia ®×nh.
Th¶o luËn nhãm
HS lµm viÖc theo nhãm (2 em). Nªu c©u hái vµ tr¶ lêi c©u hái ë trang 28 SGK. Mét vµi em nãi tr­íc líp.
Quan s¸t h×nh.
HS lµm viÖc theo cÆp
§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.
3. CñNG Cè - DÆN Dß: 
VÒ nhµ s¾p xÕp vµ trang trÝ gãc häc tËp cña m×nh. B¹n nµo lµm tèt sÏ mêi c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Õn th¨m nhµ.
M«n: Tù nhiªn x· héi
TUÇN 14
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: An toµn khi ë nhµ
A. MôC tiªu: Gióp HS biÕt:
- KÓ tªn mét sè vËt s¾c nhän trong nhµ cã thÓ g©y ®øt tay ch¶y m¸u
- X¸c ®Þnh mét sè vËt trong nhµ cã thÓ g©y nãng, báng vµ ch¸y
- BiÕt sè ®iÖn tho¹i ®Ó b¸o cøu háa (114)
B. §å DïNG D¹Y - HäC: 
S­u tÇm mét sè c©u chuyÖn hoÆc vÝ dô cô thÓ vÒ nh÷ng tai n¹n ®· x¶y ra ®èi víi c¸c em nhá ngay trong nhµ ë.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: KÓ tªn mét sè c«ng viÖc th­êng lµm ë nhµ cña mçi ng­êi trong gia ®×nh.
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t: BiÕt c¸ch phßng tr¸nh ®øt tay.
ChØ vµ nãi c¸c b¹n ë mçi h×nh ®ang lµm g× ?
Dù kiÕn xem ®iÒu g× cã thÓ x¶y ra víi c¸c b¹n trong mçi h×nh ?
KL: Khi ph¶i dïng dao hoÆc nh÷ng ®å dïng dÔ vì vµ s¾c, nhän cÇn: Ph¶i rÊt cÈn thËn ®Ó tr¸nh bÞ ®øt tay; nh÷ng ®å dïng dao hoÆc nh÷ng ®å dïng dÔ vì vµ s¾c, nhän cÇn ®Ó xa tÇm víi cña c¸c em nhá.
2. Ho¹t ®éng 2: Nªn tr¸nh ch¬i gÇn löa vµ nh÷ng chÊt g©y ch¸y.
GV nªu c©u hái HS th¶o luËn.
KL: Kh«ng ®­îc ®Ó ®Ìn dÇu hay c¸c vËt g©y ch¸y kh¸c trong mµn hay ®Ó gÇn nh÷ng ®å dïng dÔ b¾t löa. Nªn tr¸nh xa c¸c vËt vµ nh÷ng n¬i cã thÓ g©y báng vµ ch¸y.
HS quan s¸t h×nh trang 30 SGK, tr¶ lêi c©u hái ë trang 30.
HS theo cÆp lµm viÖc theo HD cña GV.
§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.
Mçi nhãm 4 HS quan s¸t c¸c h×nh ë trang 31 SGK vµ ®ãng vai.
C¸c nhãm th¶o luËn.
C¸c nhãm lªn tr×nh bµy. C¸c em kh¸c quan s¸t, nhËn xÐt.
3. CñNG Cè - DÆN Dß: 
VÒ nhµ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau: Líp häc.
M«n: Tù nhiªn x· héi
TUÇN 15
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: Líp häc
A. MôC tiªu: Gióp HS biÕt:
- Líp häc lµ n¬i c¸c em ®Õn häc hµng ngµy
- Nãi vÒ c¸c thµnh viªn cña líp häc vµ c¸c ®å dïng cã trong líp häc.
- Nãi tªn líp, c« gi¸o chñ nhiÖm vµ mét sè b¹n cïng líp
- NhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i (ë møc ®é ®¬n gi¶n) ®å dïng trong lãp häc.
- KÝnh träng thÇy c« gi¸o, ®oµn kÕt víi c¸c b¹n vµ yªu quý líp häc cña m×nh.
B. §å DïNG D¹Y - HäC: 
Mét sè bé b×a, mçi bé gåm nhiÒu tÊm b×a nhá, mçi tÊm ghi tªn 1 ®å dïng cã trong líp häc.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: An toµn khi ë nhµ
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Giíi thiÖu bµi: C¸c em ë tr­êng nµo ? líp nµo ?
H«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu vÒ líp häc.
a. Ho¹t ®éng 1: BiÕt c¸c thµnh viªn cña líp häc vµ c¸c ®å dïng cã trong líp häc.
+ Trong líp häc cã nh÷ng ai vµ nh÷ng thø g× ?
+ Líp häc cña b¹n gÇn gièng víi líp häc nµo trong c¸c h×nh ®ã ?
+ B¹n thÝch líp häc nµo trong c¸c h×nh ®ã ? t¹i sao ? GV gäi 1 sè HS tr¶ lêi tr­íc líp.
- KÓ tªn c« gi¸o (thÇy gi¸o) vµ c¸c b¹n cña m×nh ?
- Trong líp c¸c em th­êng ch¬i víi ai ?
- Trong líp häc cña em cã nh÷ng thø g× ? chóng ®­îc dïng ®Ó lµm g× ?
KL: Líp häc nµo còng cã thÇy (c«) gi¸o vµ HS. Trong líp häc cã bµn ghÕ cho GV vµ HS, b¶ng, tñ ®å dïng, tranh, ¶nh...
b. Ho¹t ®éng 2:
Giíi thiÖu líp häc cña m×nh.
KL: C¸c em cÇn nhí tªn líp, tªn tr­êng cña m×nh, yªu quý líp häc cña m×nh v× ®ã lµ n¬i c¸c em ®Õn häc hµng ngµy víi thÇy (c«) gi¸o vµ c¸c b¹n.
c. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i
“Ai nhanh, ai ®óng”
Nhãm nµo lµm xong vµ ®óng lµ nhãm ®ã th¾ng cuéc.
HS nãi tªn tr­êng vµ líp m×nh
Nhãm: 2 HS quan s¸t c¸c h×nh ë trang 32, 33 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái víi b¹n.
TH¶o luËn
Th¶o luËn theo cÆp: HS th¶o luËn vµ kÓ vÒ líp häc cña m×nh víi b¹n.
HS lªn kÓ vÒ líp häc tr­íc líp.
HS chän nh÷ng tÊm b×a ghi tªn c¸c ®å dïng theo yªu cÇu cña GV vµ d¸n lªn b¶ng.
HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ sau mçi l­ît ch¬i.
3. CñNG Cè - DÆN Dß: 
VÒ nhµ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau: Ho¹t ®éng ë líp
M«n: Tù nhiªn x· héi
TUÇN 16
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: Ho¹t ®éng ë líp
A. MôC tiªu: Gióp HS biÕt:
- C¸c ho¹t ®éng häc tËp ë líp häc
- Mãi quan hÖ gi÷a GV vµ HS, HS vµ HS trong tõng ho¹t ®éng häc tËp
- Cã ý thøc tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng ë líp häc.
- Hîp t¸c, gióp ®ì, chia sÎ víi c¸c b¹n trong líp
B. §å DïNG D¹Y - HäC: 
C¸c h×nh trong bµi 16 SGK
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: KÓ vÒ líp häc cña m×n; GV nhËn xÐt bµi cò.
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Giíi thiÖu bµi: H«m tr­íc chóng ta häc bµi g× ?
H«m nay ta tiÕp tôc t×m hiÓu xem cã c¸c ho¹t ®éng nµo ë líp.
2. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh
B1: GV HD HS quan s¸t vµ nãi víi b¹n vÒ c¸c ho¹t ®éng ®­îc thÓ hiÖn ë tõng h×nh trong c¸c bµi 16 SGK.
B2: Gäi 1 sè HS tr¶ lêi tr­íc líp
B3: Cho HS th¶o luËn
KL: ë líp häc cã nhiÒu ho¹t ®éng häc tËp kh¸c nhau. Trong ®ã cã nh÷ng ho¹t ®éng ®­îc tæ chøc trong líp häc vµ cã nh÷ng ho¹t ®éng ®­îc tæ chøc ë s©n tr­êng.
3. Ho¹t ®éng 2:
B1:
B2:
KL: C¸c em ph¶i biÕt hîp t¸c, gióp ®ì vµ chia sÎ víi c¸c b¹n trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp ë líp.
Cho HS h¸t bµi “Líp chóng m×nh”
Bµi “líp häc”
HS tõng cÆp lµm viÖc theo HD cña GV
HS tr¶ lêi tr­íc líp.
HS th¶o luËn c¸c c©u hái GV HD
HS th¶o luËn theo cÆp
HS nãi víi b¹n vÒ c¸c ho¹t ®éng í líp häc cña m×nh. Nh÷ng ho¹t ®éng cã trong tõng h×nh trong bµi 16 SGK.
Ho¹t ®éng m×nh thÝch nhÊt.
M×nh lµm g× ®Ó gióp c¸c b¹n trong líp häc tËp tèt.
HS lªn b¶ng nãi tr­íc líp.
3. CñNG Cè - DÆN Dß: 
VÒ nhµ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau: Gi÷ g×n líp häc s¹ch sÏ.
M«n: Tù nhiªn x· héi
TUÇN 17
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: Gi÷ g×n líp häc s¹ch sÏ
A. MôC tiªu: Gióp HS biÕt:
- NhËn biÕt ®­îc TN lµ líp häc s¹ch sÏ.
- T¸c dông cña viÖc gi÷ líp häc s¹ch ®Ñp ®èi víi søc khoÎ vµ häc tËp
- Lµm mét sè c«ng viÖc ®¬n gi¶n ®Ó gi÷ líp häc s¹ch, ®Ñp nh­ lau b¶ng, bµn, quÐt líp, trang trÝ líp häc.
- Cã ý thøc gi÷ líp häc s¹ch, ®Ñp vµ s½n sµng tham gia vµo nh÷ng ho¹t ®éng lµm cho líp häc cña m×nh s¹ch ®Ñp.
B. §å DïNG D¹Y - HäC: 
Mét sè ®å dïng vµ dông cô nh­: chæi cã c¸n, khÈu trang, kh¨n lau, hèt r¸c, kÐo, bót mµu...
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: Nªu c¸c ho¹t ®éng ë líp häc cña m×nh, nhËn xÐt bµi cò.
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Giíi thiÖu bµi: H«m tr­íc chóng ta häc bµi g× ?
H«m nay ta häc bµi “Gi÷ g×n líp häc s¹ch sÏ”
2. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t theo cÆp
B1: HD HS quan s¸t tranh ë trang 36 SGK.
B2: Gäi 1 sè HS tr¶ lêi tr­íc líp
B3: Gäi 1 sè HS tr¶ lêi
KL: §Ó líp häc s¹ch, ®Ñp, mçi HS ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ líp häc s¹ch, ®Ñp vµ tham gia nh÷ng ho¹t ®éng lµm cho líp häc cña m×nh s¹ch ®Ñp.
3. Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn vµ thùc hµnh theo nhãm.
B1: Chia nhãm theo tæ, ph¸t cho mçi tæ 1, 2 dông cô.
B2: Nh÷ng dông cô nµy ®­îc dïng vµo viÖc g× ? c¸ch sö dông tõng lo¹i nh­ thÕ nµo ?
KL: Ph¶i biÕt sö dông dông cô hîp lý, cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o an toµn vµ gi÷ vÖ sinh c¬ thÓ.
Bµi ho¹t ®éng ë líp häc.
HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái
HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái.
Mçi tæ sÏ th¶o luËn theo c¸c c©u hái gîi ý cña GV.
§¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy vµ thùc hµnh.
3. CñNG Cè - DÆN Dß: 
VÒ nhµ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau «n tËp.
M«n: Tù nhiªn x· héi
TUÇN 18
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: ¤n tËp vµ kiÓm tra häc k× 1
M«n: Tù nhiªn x· héi
TUÇN 19
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: Cuéc sèng xung quanh
A. MôC tiªu: Gióp HS biÕt:
- Quan s¸t vµ nãi mét sè nÐt chÝnh vÒ ho¹t ®éng sinh sèng cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng.
- HS cã ý thøc g¾n bã, yªu mÕn quª h­¬ng.
B. §å DïNG D¹Y - HäC: 
Mét sè ®å dïng vµ dông cô nh­: chæi cã c¸n, khÈu trang, kh¨n lau, hèt r¸c, kÐo, bót mµu...
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: Tr¶ bµi kiÓm tra, nhËn xÐt.
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ho¹t ®éng 1: Tham quan ho¹t ®éng sinh sèng cña nh©n d©n khu vùc xung quanh tr­êng.
a. B­íc 1: GV giao nhiÖm vô quan s¸t, phæ biÕn néi quy khi ®i th¨m quan.
b. B­íc 2: §­a HS ®i th¨m quan. GV quyÕt ®Þnh ®iÓm dõng ®Ó cho HS quan s¸t.
c. B­íc 3:
§­a HS vÒ líp
2. Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn vÒ ho¹t ®éng sinh sèng cña nh©n d©n
a. B1: Th¶o luËn nhãm
b. B2: §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.
3. Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc theo nhãm víi SGK.
KL: Bøc tranh ë bµi 18 vÏ vÒ cuéc sèng ë n«ng th«n vµ bøc tranh ë bµi 19 vÔ vÒ cuéc sèng ë thµnh phè.
HS tËp quan s¸t thùc tÕ ®­êng s¸, nhµ ë, cöa hµng, c¸c c¬ quan, chî, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, ë khu vùc xung quanh tr­êng...
HS ph¶i lu«n b¶o ®¶m hµng ngò, kh«ng ®i tù do, ph¶i trËt tù, nghe theo HD cña GV.
HS xÕp 2 hµng ®i xung quanh khu vùc tr­êng ®ãng.
HS quan s¸t kü vµ nãi víi nhau vÒ nh÷ng g× c¸c em tr«ng thÊy.
HS nãi nh÷ng nÐt næi bËt vÒ c¸c c«ng viÖc s¶n xuÊt, bu«n b¸n cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng.
§¹i diÖn nhãm lªn nãi víi c¶ líp xem c¸c em ®· ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu nµo mµ ®a sè nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng lµm.
Liªn hÖ nh÷ng c«ng viÖc mµ bè mÑ hoÆc nh÷ng ng­êi kh¸c trong gia ®×nh em lµm hµng ngµy ®Ó nu«i gia ®×nh.
HS ph©n biÖt 2 bøc tranh trong SGK ®Ó nhËn ra bøc tranh nµo vÏ vÒ cuéc sèng ë n«ng th«n, bøc tranh nµo vÏ vÒ cuéc sèng ë thµnh phè.
HS nhËn ra nh÷ng nÐt næi bËt vÒ cuéc sèng ë ®Þa ph­¬ng m×nh, h×nh thµnh nh÷ng biÓu t­îng ban ®Çu.
HS ho¹t ®éng tr­ng bµy triÓn l·m c¸c tranh ¶nh giíi thiÖu c¸c nghÒ truyÒn thèng cña ®Þa ph­¬ng.
3. CñNG Cè - DÆN Dß: 
VÒ nhµ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau häc tiÕp.
M«n: Tù nhiªn x· héi
TUÇN 20
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: Cuéc sèng xung quanh (®· so¹n ë tuÇn 19)
M«n: Tù nhiªn x· héi
TUÇN 21
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: An toµn trªn ®­êng ®i häc
A. MôC tiªu: Gióp HS biÕt:
- X¸c ®Þnh mét sè t×nh huèng nguy hiÓm cã thÓ x¶y ra trªn ®­êng ®i häc
- Quy ®Þnh vÒ ®i bé trªn ®­êng
- Tr¸nh mét sè t×nh huèng nguy hiÓm trªn ®­êng ®i häc
- §i bé trªn vØa hÌ (®­êng cã vØa hÌ), ®i bé s¸t lÒ ®­êng bªn ph¶i cña m×nh (®­êng kh«ng cã vØa hÌ)
- Cã ý thøc chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ trËt tù an toµn giao th«ng.
B. §å DïNG D¹Y - HäC: 
- C¸c h×nh trong bµi 20 SGK
- ChuÈn bÞ nh÷ng t×nh huèng cô thÓ cã thÓ x¶y ra trªn ®­êng phï hîp víi ®Þa ph­¬ng m×nh.
- C¸c tÊm b×a trßn mµu ®á, xanh vµ c¸c tÊm b×a vÏ h×nh xe m¸y, « t« ...
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: Tr¶ bµi kiÓm tra, nhËn xÐt.
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Giíi thiÖu bµi:
2. Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn t×nh huèng.
Chia thµnh 5 nhãm
GV KL: §Ó tr¸nh x¶y ra tai n¹n trªn ®­êng, mäi ng­êi ph¶i chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ trËt tù an toµn giao th«ng, ch¼ng h¹n nh­: kh«ng ®­îc ch¹y lao ra ®­êng, kh«ng ®­îc b¸m bªn ngoµi « t«, kh«ng ®­îc thß tay, ch©n, ®Çu ra ngoµi khi ®ang ë trªn ph­¬ng tiÖn giao th«ng.
3. Ho¹t ®éng 2: BiÕt quy ®Þnh vÒ ®i bé trªn ®­êng.
GV HD HS quan s¸t tranh.
KL: Khi ®i bé trªn ®­êng kh«ng cã vØa hÌ, cÇn ph¶i ®i s¸t mÐp ®­êng vÒ bªn tay ph¶i cña m×nh, cßn trªn ®­êng cã vØa hÌ th× ng­êi ®i bé ph¶i ®i trªn vØa hÌ.
4. Ho¹t ®éng 3: BiÕt thùc hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh vÒ trËt tù an toµn giao th«ng.
GV cho HS biÕt c¸c quy t¾c ®Ìn hiÖu. GV dïng phÊn kÎ ng· t­ ®­êng phè ë s©n, ai vi ph¹m luËt sÏ bÞ ph¹t.
Mçi nhãm th¶o luËn 1 t×nh huèng vµ tr¶ lêi theo c©u hái gîi ý cña GV.
§¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy.
C¸c nhãm kh¸c cã thÓ bæ sung hoÆc ®­a ra suy luËn riªng.
Quan s¸t c¸c tranh vµ tr¶ lêi c©u hái.
HS tõng cÆp quan s¸t tranh theo HD cña GV. Mét sè HS tr¶ lêi c©u hái tr­íc líp.
HS ch¬i trß ch¬i “§Ìn xanh, ®Ìn ®á”
Mét sè HS ®ãng vai ®Ìn hiÖu, 1 sè HS ®ãng vai ng­êi ®i bé, 1 sè ®ãng vai « t«, xe m¸y...
3. CñNG Cè - DÆN Dß: 
§Ó tr¸nh x¶y ra tai n¹n trªn ®­êng, mäi ng­êi ph¶i chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ trËt tù an toµn giao th«ng nh­ thÕ nµo ?
VÒ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi: C©y rau.
M«n: Tù nhiªn x· héi
TUÇN 22
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: C©y rau
A. MôC tiªu: Gióp HS biÕt:
- KÓ tªn mét sè c©y rau vµ n¬i sèng cña chóng
- Quan s¸t ph©n biÖt vµ nãi tªn c¸c bé phËn chÝnh cña c©y rau
- Nãi ®­îc Ých lîi cña viÖc ¨n rau vµ sù cÇn thiÕt ph¶i röa rau tr­íc khi ¨n
- HS cã ý thøc ¨n rau th­êng xuyªn vµ ¨n rau ®· ®­îc röa s¹ch
B. §å DïNG D¹Y - HäC: 
- GV vµ HS ®em c¸c c©y rau ®Õn líp
- H×nh ¶nh c¸c c©y rau trong bµi 22 SGK, kh¨n bÞt mÆt.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: §Ó tr¸nh x¶y ra tai n¹n trªn ®­êng, mäi ng­êi ph¶i chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ trËt tù an toµn giao th«ng nh­ thÕ nµo ? nhËn xÐt.
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. GV vµ HS giíi thiÖu c©y rau cña m×nh:
GV nãi tªn c©y rau vµ n¬i sèng cña c©y rau mµ m×nh ®em tíi.
VÝ dô: §©y lµ c©y rau c¶i, nã ®­îc trång ë ngoµi ruéng (hoÆc trong v­ên)
Hái HS: C©y rau em mang tíi lµ g× ? Nã ®­îc trång ë ®©u ?
a. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t c©y rau: HS biÕt tªn c¸c bé phËn cña c©y rau, biÕt ph©n biÖt lo¹i rau nµy víi lo¹i rau kh¸c.
B1: Chia líp thµnh c¸c nhãm nhá
B2: GV KL: GV gióp HS hiÓu nh÷ng ý sau: cã rÊt nhiÒu lo¹i rau.
C¸c c©y rau ®Òu cã: rÔ, th©n, l¸
Cã lo¹i rau ¨n l¸ nh­: b¾p c¶i, xµ l¸ch...
Cã lo¹i rau ¨n ®­îc c¶ l¸ vµ th©n nh­: rau c¶i, rau muèng.
Cã lo¹i rau ¨n th©n nh­: su hµo
Cã lo¹i rau ¨n cñ nh­: cñ c¶i
Cã lo¹i rau ¨n hoa nh­: thiªn lý
Cã lo¹i rau ¨n qu¶ nh­: cµ chua
b. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc víi SGK
B1: Chia nhãm 2 em
GV gióp ®ì vµ kiÓm tra ho¹t ®éng cña HS.
B2: Yªu cÇu mét sè cÆp lªn hái vµ tr¶ lêi.
B3: Ho¹t ®éng c¶ líp
GV nªu c©u hái.
GV rót ra kÕt luËn
c. Ho¹t ®éng 3: TRß ch¬i “§è b¹n rau g× ?”
HS nãi tªn c©y rau vµ n¬i sèng cña c©y rau mµ em mang ®Õn líp.
C¸c nhãm quan s¸t c©y rau vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái
§¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy tr­íc líp.
HS ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái dùa trªn h×nh ¶nh trong SGK.
BiÕt lîi Ých cña viÖc ¨n rau vµ sù cÇn thiÕt ph¶i röa rau tr­íc khi ¨n.
HS tr¶ lêi theo sù gîi ý cña GV.
HS cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c©y rau mµ c¸c em ®· häc.
3. CñNG Cè - DÆN Dß: 
DÆn HS nªn ¨n rau th­êng xuyªn. Nh¾c c¸c em ph¶i röa s¹ch rau tr­íc khi dïng lµm thøc ¨n.
M«n: Tù nhiªn x· héi
TUÇN 23
Thø ngµy th¸ng n¨m 200
Tªn bµi d¹y: C©y hoa
A. MôC tiªu: Gióp HS biÕt:
- KÓ tªn mét sè c©y hoa vµ n¬i sèng cña chóng
- Quan s¸t, ph©n biÖt vµ nãi tªn c¸c bé phËn chÝnh cña c©y hoa
- Nãi ®­îc Ých lîi cña viÖc trång hoa
- HS cã ý thøc ch¨m sãc c¸c c©y hoa ë nhµ, kh«ng bÎ c©y, h¸i hoa n¬i c«ng céng.
B. §å DïNG D¹Y - HäC: 
- GV vµ HS ®em c©y hoa ®Õn líp
- H×nh ¶nh c¸c c©y hoa trong bµi 23 SGK.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chñ yÕu:
I. æn ®Þnh líp: 
II. Bµi cò: ¡n rau cã lîi Ých g× cho søc khoÎ ?
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Ò:
GV cho HS giíi thiÖu c©y hoa cña m×nh
GV nãi vÒ c©y hoa vµ n¬i sèng cña c©y hoa mµ m×nh ®em tíi.
a. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t c©y hoa. GV chia líp thµnh c¸c nhãm nhá. HD c¸c em lµm viÖc theo nhãm.
KL: C¸c c©y hoa ®Òu cã rÔ, th©n, l¸, hoa, mçi lo¹i cã mµu s¾c, h­¬ng th¬m kh¸c nhau.
b. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc víi SGK
B1: HD HS t×m bµi 23 SGK
B2: Yªu cÇu mét sè cÆp lªn b¶ng.
B3: GV nªu c©u hái, HS th¶o luËn. GV nªu mét sè c©y hoa ë ®Þa ph­¬ng.
c. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i “§è b¹n hoa g× ?”
HS nãi tªn vµ n¬i sèng cña c©y hoa em mang ®Õn líp.
HS chØ vµ nãi tªn c¸c

Tài liệu đính kèm:

  • docTu nhien xa hoi(3).doc