Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Bài 4: Gia đình em (tiết 2)

I.Mục đích, yêu cầu:

 1/ Giúp HS biết được:

-Trong gia đình thường có ông bà, cha mẹ, anh chị em. Ông bà, cha mẹ có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục, rất yêu quý con cháu.

-Cần lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị để mau tiến bộ, cho ông bà, cha mẹ vui lòng

 2/ Học sinh có thái độ:

-Kính trọng, yêu thương, lễ phép với các thành viên trong gia đình

-Quý trọng, tán thành những bạn biết lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.

 3/ Học sinh biết thực hiện những điều ông bà, cha mẹ, anh chị dạy bảo.

II. Đồ dùng dạy học:

-Sách giáo khoa

-Bài hát: Cả nhà thương nhau.

III. Các hoạt động dạy và học:

 

doc 2 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 13/08/2018 Lượt xem 226Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Bài 4: Gia đình em (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN:  Thöù , ngaøy thaùng naêm
Moân: ÑAÏO ÑÖÙC
Baøi 4: GIA ÑÌNH EM (tieát 2)
I.Muïc ñích, yeâu caàu:
	1/ Giuùp HS bieát ñöôïc:
-Trong gia ñình thöôøng coù oâng baø, cha meï, anh chò em. OÂng baø, cha meï coù coâng sinh thaønh, nuoâi döôõng, giaùo duïc, raát yeâu quyù con chaùu.
-Caàn leã pheùp, vaâng lôøi oâng baø, cha meï, anh chò ñeå mau tieán boä, cho oâng baø, cha meï vui loøng
	2/ Hoïc sinh coù thaùi ñoä:
-Kính troïng, yeâu thöông, leã pheùp vôùi caùc thaønh vieân trong gia ñình
-Quyù troïng, taùn thaønh nhöõng baïn bieát leã pheùp, vaâng lôøi oâng baø, cha meï..
	3/ Hoïc sinh bieát thöïc hieän nhöõng ñieàu oâng baø, cha meï, anh chò daïy baûo.
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
-Saùch giaùo khoa 
-Baøi haùt: Caû nhaø thöông nhau.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh lôùp:
2/ Kieåm tra baøi cuõ: 
3/ Baøi môùi:
Hoïat ñoäng 1: HS töï lieân heä baûn thaân
-Caâu hoûi:
 Em leã pheùp, vaâng lôøi ai?
 Trong tình huoáng naøo? Khi ñoù oâng baø, cha meï daïy baûo em ñieàu gì?
 Em ñaõ laøm gì khi ñoù?
 Keát quaû ra sao? Hoï coù thaùi ñoä gì vôùi em?
-Keát luaän: GV nhaän xeùt chung, khen ngôïi nhöõng em bieát leã pheùp, vaâng lôøi oâng baø , cha meï..
Hoaït ñoäng 2: Baøi taäp 3: Ñoùng vai theo tranh.
-Chia nhoùm, phaân vai
-GV nhaän xeùt chung vaø khen ngôïi caùc nhoùm.
Hoaït ñoäng 3: Caû lôùp haùt baøi: “Caû nhaø thöông nhau”
-Haùt
-Vaøi HS trình baøy tröôùc lôùp.
-Nhoùm 4- 6 HS
-Caùc nhoùm thaûo luaän, chuaån bò saém vai
-Caùc nhoùm thöïc hieän troø chôi saém vai
-HS töï phaân tích vaø nhaän xeùt
IV. Cuûng coá, daën doø: 
-Nhaän xeùt tieát hoïc. 
	-Veà nhaø taäp leã pheùp, vaâng lôøi ngöôøi lôùn trong gia ñình.

Tài liệu đính kèm:

  • doc4b(gia dinh em).doc