Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Bài 1: Em là học sinh lớp một (tiết 2)

I.Mục đích, yu cầu:

 1/ Gip HS biết được:

-Trẻ em đến tuổi phải đi học.

-L HS, phải thực hiện tốt những quy định của nh trường, những điều GV dạy bảo để học đươc nhiều điều mới lạ, bổ ích, tiến bộ.

 2/ Học sinh cĩ thi độ:

-Vui vẻ, phấn khởi., tự gic đi học.

 3/ Học sinh thực hiện việc đi học hng ngy, thực hiện được những yu cầu của GV ngay những ngy đầu đến trường.

 

doc 2 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 13/08/2018 Lượt xem 213Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Bài 1: Em là học sinh lớp một (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN:  Thöù , ngaøy thaùng naêm
Moân: ÑAÏO ÑÖÙC
Baøi 1: EM LAØ HOÏC SINH LÔÙP MOÄT (tieát 2)
I.Muïc ñích, yeâu caàu:
	1/ Giuùp HS bieát ñöôïc:
-Treû em ñeán tuoåi phaûi ñi hoïc.
-Laø HS, phaûi thöïc hieän toát nhöõng quy ñònh cuûa nhaø tröôøng, nhöõng ñieàu GV daïy baûo ñeå hoïc ñöôc nhieàu ñieàu môùi laï, boå ích, tieán boä.
	2/ Hoïc sinh coù thaùi ñoä:
-Vui veû, phaán khôûi., töï giaùc ñi hoïc.
	3/ Hoïc sinh thöïc hieän vieäc ñi hoïc haøng ngaøy, thöïc hieän ñöôïc nhöõng yeâu caàu cuûa GV ngay nhöõng ngaøy ñaàu ñeán tröôøng.
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
- Saùch giaùo khoa 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ OÅn ñònh lôùp: 
2/ Kieåm tra baøi cuõ: 
3/ Baøi môùi:
Hoïat ñoäng 1: Hoïc sinh keå veà keát quaû hoïc taäp
-Cho HS keå theo nhoùm 2 ngöôøi.
-GV ñaët caâu hoûi:
 Caùc em ñöôïc hoïc gì sau hôn 1 tuaàn leã?
 Coâ giaùo ñaõ cho em nhöõng ñieåm gì?
 Caùc em coù thích ñi hoïc khoâng?
-Keát luaän: Sau hôn 1 tuaàn ñi hoïc, caùc em ñaõ baét ñeàu bieát vieát chöõ, taäp ñeám, taäp toâ maøu, taäp veõ, NHieàu baïn trong lôùp ñaõ ñaït ñöôïc ñieåm toát, coâ giaùo khen. Coâ tin töôûng caùc em seõ hoïc taäp toát, chaêm ngoan.
Hoaït ñoäng 2: Baøi taäp 4: Keå chuyeän theo tranh
-Cho HS ñaët teân baïn nhoû ôû tranh 1 vaø neâu noäi dung ôû töøng tranh:
 Trong tranh coù nhöõng ai?
 Hoï ñang laøm gì?
-Keát luaän: Baïn nhoû trong tranh cuõng ñang ñi hoïc gioáng nhö caùc con. Tröôùc khi ñi hoïc, baïn ñaõ ñöôïc moïi ngöôøi trong nhaø quan taâm, chuaån bò saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp. Ñeán lôùp, baïn ñöôïc coâ giaùo chaøo ñoùn, ñöôïc hoïc, ñöôïc vui chôi. Sau buoåi hoïc, veà nha, baïn keå laïi vieäc hoïc taäp ôû tröôøng cho boá meï nghe.
Hoaït ñoäng 3: Hoïc sinh muùa haùt veà tröôøng mình, veà vieäc ñi hoïc.
Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc caâu thô cuoái baøi.
+Haùt: Ñi hoïc
-Haùt
-HS keå chuyeän theo caëp 2 ngöôøi
-Moät vaøi HS keå tröôùc lôùp.
-HS keå cho baïn beân caïnh
-Vaøi HS keå tröôùc lôùp.
-HS keå chuyeän trong nhoùm 2 ngöôøi
-Moät vaøi HS keå tröôùc lôùp.
IV. Cuûng coá, daën doø: 
	-Nhaän xeùt tieát hoïc
-Veà taäp keå laïi caâu chuyeän trong tranh cho gia ñình nghe. 

Tài liệu đính kèm:

  • doc1b(em la hs lop mot).doc