Giáo án lớp 1 - Mai Thị Ngọc Sương

I.Mục đích - yêu cầu:

-Đọc được :ăc, âc,mắc áo, quả gấc,từ và đoạn thơ ứng dụng

-Viết được ;ăc, âc, mắc áo, quả gấc

-Lyuện nói từ 1- 3 câu theo chủ đề : Ruộng bật thang.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

 

doc 23 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 04/02/2016 Lượt xem 778Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 - Mai Thị Ngọc Sương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
öùng xöõ vaø phaân vai cho nhau.
GV nhaän xeùt chung:Khi gaëp thaày giaùo 
Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän lôùp veà vaâng lôøi thaày giaùo coâ giaùo.
Thaày giaùo coâ giaùo thöôøng khuyeân baûo em nhöõng ñieàu gì?
Nhöõng lôøi yeâu caàu, khuyeân baûo cuûa thaày giaùo coâ giaùo giuùp ích gì cho hoïc sinh?
Vaäy khi thaày giaùo coâ giaùo daïy baûo thì caùc em caàn thöïc hieän nhö theá naøo?
GV keát luaän: Haèng ngaøy thaày giaùo.
4..Cuûng coá: Hoûi teân baøi.
Goïi neâu noäi dung baøi.
Nhaän xeùt, tuyeân döông. 
4.Daën doø: Hoïc baøi, chuaån bò thöïc haønh tieát sau
HS neâu teân baøi hoïc.
4 hoïc sinh traû lôøi.
Vaøi HS nhaéc laïi.
Leã pheùp chaøo vaø môøi coâ vaøo nhaø.
Môøi coâ ngoài vaø duøng nöôùc.
Vì baïn bieát leã pheùp thaùi ñoä nheï nhaøng toân troïng coâ giaùo.
Leã pheùp vaâng lôøi vaø toân troïng coâ giaùo.
Hoïc sinh laéng nghe.
Töøng caêïp hoïc sinh chuaån bò saém vai.
Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
Hoïc sinh thaûo luaän vaø noùi cho nhau nghe theo caëp veà noäi dung thaûo luaän.
Hoïc sinh trình baøy tröôùc lôùp.
Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt baïn trình baøy.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
Hoïc sinh neâu teân baøi vaø nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc.
 Thứ ba ngày 8 tháng 1 năm 2013
 Toaùn
 MÖÔØI MOÄT – MÖÔØI HAI
I.Muïc tieâu :
 	-Nhaän bieát ñöôïc soá 11, soá 12; bieát ñoïc, vieát caùc soá ñoù; böôùc ñaàu nhaän bieát soá coù hai chöõ soá ; 11(,12) gồm 1 chục vá 1 (2) đơn vị.
	-Làm được các BT: 1, 2, 3.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Baûng phuï, SGK, tranh veõ. Boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.
-Boä ñoà duøng toaùn 1.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng hoïc sinh
1.KTBC:
Giaùo vieân neâu caâu hoûi:
10 ñôn vò baèng maáy chuïc?
1 chuïc baèng maáy ñôn vò?
Goïi hoïc sinh baøi baøi taäp soá 2 treân baûng lôùp.
Coâ nhaän xeùt veà kieåm tra baøi cuõ.
2.Baøi môùi :
Giôùi thieäu tröïc tieáp, ghi töïa.
HĐ1. Giôùi thieäu soá 11
Giaùo vieân cho hoïc sinh laáy 1 boù chuïc que tính vaø 1 que tính rôøi. Hoûi taát caû coù maáy que tính?
Giaùo vieân ghi baûng : 11
Ñoïc laø : Möôøi moät
Giaùo vieân giôùi thieäu cho hoïc sinh thaáy:
Soá 11 goàm 1 chuïc vaø 1 ñôn vò. Soá 11 coù 2 chöõ soá 1 vieát lieàn nhau.
HĐ2. Giôùi thieäu soá 12
Giaùo vieân cho hoïc sinh laáy 1 boù chuïc que tính vaø 2 que tính rôøi. Hoûi taát caû coù maáy que tính?
Giaùo vieân ghi baûng : 12
Ñoïc laø : Möôøi hai.
Giaùo vieân giôùi thieäu cho hoïc sinh thaáy:
Soá 12 goàm 1 chuïc vaø 2 ñôn vò. Soá 12 coù 2 chöõ soá vieát lieàn nhau: 1 ôû beân traùi vaø 2 ôû beân phaûi.
HĐ3. Hoïïc sinh thöïc haønh: (Luyeän taäp)
Baøi 1: Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
Cho hoïc sinh ñeám soá ngoâi sao vaø ñieàn soá vaøo oâ troáng.
GV nhận xét, chữa bài
Baøi 2: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan saùt baøi maãu vaø neâu “Veõ theâm 1 (hoaëc 2) chaám troøn vaøo oâ troáng coù ghi 1 (hoaëc 2) ñôn vò”.
GV nhận xét, chữa bài
Baøi 3: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Cho hoïc sinh ñeám soá hình tam giaùc vaø hình vuoâng roài toâ maøu theo yeâu caàu cuûa baøi.
GV nhận xét, chữa bài
4.Cuûng coá, daën doø:Hoûi teân baøi.
Hoïc sinh neâu laïi noäi dung baøi hoïc.
-Nhận xét tiết học:
10 ñôn vò baèng 1 chuïc.
1 chuïc baèng 10 ñôn vò.
Hoïc sinh laøm ôû baûng lôùp.
Hoïc sinh nhaéc töïa.
Coù 11 que tính.
Hoïc sinh ñoïc.
Hoïc sinh nhaéc laïi caáu taïo soá 11.
Coù 12 que tính.
Hoïc sinh ñoïc.
Hoïc sinh nhaéc laïi caáu taïo soá 12.
Hoïc sinh nêu y/c.
Hoïc sinh thöïc hieän BT vaø neâu keát quaû.
Hoïc sinh thöïc hieän BT vaø neâu keát quaû.
Hoïc sinh toâ maøu theo yeâu caàu vaø taäp.
Hoïc sinh neâu teân baøi vaø caáu taïo soá 11 vaø soá 12.
HỌC VẦN:
UC – ƯC 
I. MUÏC TIEÂU:
- Đọc được: uc, öc, caàn truïc, löïc só; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: uc, öc, caàn truïc, löïc só.
- Luyện nói từ 1-3 câu theo chủ đề: Ai thöùc daäy sôùm nhaát.
. II. CHUAÅN BÒ:
 Giaùo vieân: Tranh minh hoïa caùc töø khoùa, caâu öùng duïng, tranh luyeän noùi.
Hoïc sinh: Saùch Tieáng Vieät – Baûng.	
 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
Ñoïc saùch keát hôïp baûng con.
Vieát baûng con.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Caùc hoaït ñoäng: Giôùi thieäu baøi.uc,ưc
Hoaït ñoäng 1: Daïy vaàn uc
Lôùp caøi vaàn uc.
Goïi 1 HS phaân tích vaàn uc.
HD ñaùnh vaàn vaàn uc.
Coù uc, muoán coù tieáng truïc ta laøm theá naøo?
Caøi tieáng truïc.
GV nhaän xeùt vaø ghi baûng tieáng truïc.
Goïi phaân tích tieáng truïc. 
GV höôùng daãn ñaùnh vaàn tieáng truïc. 
Duøng tranh giôùi thieäu töø “caàn truïc”.
Trong töø coù tieáng naøo mang vaàn môùi hoïc?
Goïi ñaùnh vaàn tieáng truïc, ñoïc trôn töø “caàn truïc”.
Goïi ñoïc sô ñoà treân baûng.
Hoaït ñoäng 2: Ñoïc töø ngöõ öùng duïng
- Cho hoïc sinh ñoïc töø öùng duïng
- Hoûi tieáng mang vaàn môùi hoïc trong töø: 
- Giaùo vieân giaûi thích caùc töø ngöõ naøy.
- Giaùo vieân ñoïc maãu.
Hoaït ñoäng 3: Daïy vần ưc.
(Qui trình töông töï)
-So sánh vần uc, ưc có gì giống và khác nhau
Ñoïc laïi 2 coät vaàn.
Goïi hoïc sinh ñoïc toaøn baûng.
Hoaït ñoäng 4: Hướng dẫn viết 
HD vieát baûng con: uc, öc, truïc, löïc 
GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
Tiết 2
Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
- Giaùo vieân cho ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt tranh.
- Ñoïc caâu öùng duïng.
- Giaùo vieân chænh söûa.
- Giaùo vieân ñoïc maãu caâu öùng duïng.
Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát
Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát vaøo vôû taäp vieát.
Hoaït ñoäng 3: Luyeän noùi.
- Ñoïc teân baøi luyeän noùi.
- Giaùo vieân gôïi yù:
 Tranh vẽ gì?
 Ai thức dậy sớm nhất?
 Dậy sớm có tác dụng gì?
4. Cuûng coá:
- Ñoïc laïi toaøn baøi.
- Troø chôi: Tìm tieáng, töø coù vaàn uc, ưc. Giaùo vieân cho thi ñua giöõa 2 nhoùm. Nhoùm naøo tìm ñöôïc nhieàu, tuyeân döông.
5. Toång keát – Daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
- 3 Hoïc sinh. 
- 2 - 3 Hoïc sinh. 
- Hoïc sinh ñoïc theo: uc, öc
-Caøi baûng caøi.
-HS phaân tích, caù nhaân 1 em.
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-Theâm aâm tr ñöùng tröôùc vaàn uc, thanh nặng ở dưới âm u.
-CN 1 em
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-Tieáng truïc.
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-
-Hoïc sinh ñoïc CN – ÑT.
Giống nhau cố âm c đứng sau
Khác nhau âm u và âm ư
-Hoïc sinh ñoïc CN – ÑT.
-viết bảng con
-.
-Hoïc sinh thaûo luaän neâu nhaän xeùt.
- Hoïc sinh ñoïc caâu öùng duïng CN-ÑT.
-Hoïc sinh ñoïc 2 – 3 em.
- Hoïc sinh vieát naén noùt.
- Hoïc sinh ñoïc teân baøi.
- Hoïc sinh luyeän noùi vaø traû lôøi cho troïn caâu.
- Thi ñua hai nhoùm. Nhoùm naøo nhanh, ñuùng ñöôïc tuyeân döông.
- Chuaån bò baøi sau.
 TNXH
BAØI : CUOÄC SOÁNG XUNG QUANH (TT)
I.Muïc tieâu : 
Nêu được một số nét về cảnh quan thiên nhiên và công việc của người dân nơi học sinh ở.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Caùc hình baøi 18 phoùng to.
-Tranh veõ veà caûnh noâng thoân.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.OÅn ñònh :
2.KTBC : Hoûi teân baøi cuõ :
Vì sao phaûi giöõ lôùp hoïc saïch seõ?
Em ñaõ laøm gì ñeå giöõ lôùp hoïc saïch ñeïp?
GV nhaän xeùt cho ñieåm.
Nhaän xeùt baøi cuõ.
3.Baøi môùi:
Cho hoïc sinh quan saùt böùc tranh caùch ñoàng luùa phoùng to. 
Hoûi: Böùc tranh cho bieát cuoäc soáng ôû ñaâu?
Giaùo vieân khaùi quaùt vaø giôùi thieäu thaønh töïa baøi vaø ghi baûng.
Hoaït ñoäng 1 : Cho hoïc sinh quan saùt khu vöïc quanh tröôøng.
Böôùc 1: Giao nhieäm vuï cho hoïc sinh:
GV cho hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùy veà: Quang caûnh treân ñöôøng (ngöôøi qua laïi, xe coä), nhaø ôû caùc cô quan xí nghieäp caây coái, ngöôøi daân ñòa phöông soáng baèng ngheà gì?
Böôùc 2: Thöïc hieän hoaït ñoäng:
Giaùo vieân nhaéc nhôû ñaët caâu hoûi gôïi yù ñeå khuyeán khích caùc em noùi trong khi quan saùt.
Böôùc 3: Kieåm tra keát quaû hoaït ñoäng.
Goïi HS keå veà nhöõng gì mình quan saùt ñöôïc.
Hoaït ñoäng 2:
Laøm vieäc vôùi SGK: 
Böôùc 1: 
GV giao nhieäm vuï vaø hoaït ñoäng:
Con nhìn thaáy nhöõng gì trong tranh?
Ñaây laø böùc tranh veã cuoäc soáng ôû ñaâu? Vì sao con bieát?
Böôùc 2: Kieåm tra hoaït ñoäng:
Goïi hoïc sinh neâu noäi dung theo yeâu caàu caùc caâu hoûi treân.
Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm:
Böôùc 1: Chia nhoùm theo 4 hoïc sinh vaø thaûo luaän theo noäi dung sau:
Caùc con ñang soáng ôû ñaâu? Haõy noùi veà caûnh vaät nôi con soáng?
Böôùc 2: Kieåm tra hoaït ñoäng:
Môøi hoïc sinh ñaïi dieän noùi cho caùc baïn vaø coâ cuøng nghe.
GV nhaän xeùt veà hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh.
4.Cuûng coá : 
Hoûi teân baøi:
Giaùo vieân heä thoáng noäi dung baøi hoïc.
Cho hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung baøi.
Nhaän xeùt. Tuyeân döông.
5.Daên doø: Hoïc baøi, xem baøi môùi.
Hoïc sinh neâu teân baøi.
Moät vaøi hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi.
Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt baïn traû lôøi.
Hoïc sinh quan saùt vaø neâu:
ÔÛ noâng thoân.
Hoïc sinh laéng nghe noäi dung thaûo luaän.
Hoïc sinh quan saùt vaø thaûo luaän theo nhoùm 8 em. Neâu noäi dung theo yeâu caàu cuûa GV
Hoïc sinh xung phong keå veà nhöõng gì mình quan saùt ñöôïc.
Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt baïn keå.
Hoïc sinh laéng nghe noäi dung yeâu caàu.
Hoïc sinh quan saùt tranh ôû SGK ñeå hoaøn thaønh caâu hoûi cuûa GV
Nhoùm khaùc nhaän xeùt.
HS thaûo luaän vaø noùi cho nhau nghe veà nôi soáng cuûa mình vaø gia ñình. .
Hoïc sinh noùi tröôùc lôùp cho coâ vaø caùc baïn cuøng nghe.
Hoïc sinh neâu teân baøi.
Hoïc sinh nhaéc noäi dung baøi hoïc.
 -----------------------------------------------------------------------
 Thứ tư ngày 9 tháng 1 năm 2013
 Toaùn
MÖÔØI BA – MÖÔØI BOÁN – MÖÔØI LAÊM
I.Muïc tieâu :
 	-Nhaän bieát ñöôïc soá 13, soá 14, số 15 gồm 1 chục và một số đơn vị.(3,4,5);biết đọc các số.
	-Làm được các BT: 1, 2, 3.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Baûng phuï, SGK, tranh veõ. Boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.
-Boä ñoà duøng toaùn 1.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng hoïc sinh
1.KTBC:
Giaùo vieân neâu caâu hoûi:
Soá 11 goàm maáy chuïc, maáy ñôn vò?
Soá 12 goàm maáy chuïc, maáy ñôn vò?
Goïi hoïc sinh leân baûng vieát soá 11, soá 12.
Coâ nhaän xeùt veà kieåm tra baøi cuõ.
2. Baøi môùi :
Giôùi thieäu tröïc tieáp, ghi töïa.
HĐ1. Giôùi thieäu soá 13
Giaùo vieân cho hoïc sinh laáy 1 boù chuïc que tính vaø 3 que tính rôøi. Hoûi taát caû coù maáy que tính?
Giaùo vieân ghi baûng : 13
Ñoïc laø : Möôøi ba
Giaùo vieân giôùi thieäu cho hoïc sinh thaáy:
Soá 13 goàm 1 chuïc vaø 3 ñôn vò. Soá 13 coù 2 chöõ soá laø 1 vaø 3 vieát lieàn nhau töø traùi sang phaûi.
HĐ2. Giôùi thieäu soá 14, 15
töông töï nhö giôùi thieäu soá 13.
3. Hoïïc sinh thöïc haønh: (Luyeän taäp)
Baøi 1: Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
Cho hoïc sinh taäp vieát caùc soá theo thöù töï töø beù ñeán lôùn.
Vieát soá theo thöù töï vaøo oâ troáng taêng daàn, giaûm daàn.
GV nhận xét, chữa bài
Baøi 2: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan saùt ñeám soá ngoâi sao vaø ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
GV nhận xét, chữa bài
Baøi 3: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Cho hoïc sinh ñeám soá con vaät ôû moãi tranh veõ roài noái vôùi soá theo yeâu caàu cuûa baøi.
GV nhận xét, chữa bài.
5.Cuûng coá, daën doø:
Hoûi teân baøi.
Hoïc sinh neâu laïi noäi dung baøi hoïc.
-Nhận xét tiết học:
Soá 11 goàm 1 chuïc, 1 ñôn vò?
Soá 12 goàm 1 chuïc, 2 ñôn vò?
Hoïc sinh vieát : 11 , 12
Hoïc sinh nhaéc töïa.
Coù 13 que tính.
Hoïc sinh ñoïc.
Hoïc sinh nhaéc laïi caáu taïo soá 13.
Hoïc sinh nhaéc laïi caáu taïo soá 14, 15.
Hoïc sinh laøm BT.
10, 11, 12, 13, 14, 15
10, 11, 12, 13, 14, 15
15, 14, 13, 12, 11, 10
Hoïc sinh thöïc hieän VBT vaø neâu keát quaû.
Hoïc sinh neâu teân baøi vaø caáu taïo soá 13, 14 vaø soá 15.
TIEÁNG VIEÄT
OÂC- UOÂC
I. MUÏC TIEÂU:
- Đọc được: oâc, uoâc, thôï moäc, ngoïn ñuoác; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: oâc, uoâc, thôï moäc, ngoïn ñuoác.
- Luyện nói từ 1-3 câu theo chủ đề: Tieâm chuûng, uoáng thuoác.
II. CHUAÅN BÒ:
 Giaùo vieân: Tranh minh hoïa caùc töø khoùa, caâu öùng duïng, tranh luyeän noùi.
 Hoïc sinh: Saùch Tieáng Vieät – Baûng.	
 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
Ñoïc saùch keát hôïp baûng con.
Vieát baûng con.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Caùc hoaït ñoäng: Giôùi thieäu baøi.ôc, uôc
Hoaït ñoäng 1: Daïy vaàn oâc
Lôùp caøi vaàn oâc.
Goïi 1 HS phaân tích vaàn oâc.
HD ñaùnh vaàn vaàn oâc.
Coù oâc, muoán coù tieáng moäc ta laøm theá naøo?
Caøi tieáng moäc.
Goïi phaân tích tieáng moäc. 
GV höôùng daãn ñaùnh vaàn tieáng moäc. 
Duøng tranh giôùi thieäu töø “thôï moäc”.
Trong töø coù tieáng naøo mang vaàn môùi hoïc?
Goïi ñaùnh vaàn tieáng moäc, ñoïc trôn töø “thôï moäc”.
Goïi ñoïc sô ñoà treân baûng.
Hoaït ñoäng 2: Ñoïc töø ngöõ öùng duïng
- Cho hoïc sinh ñoïc töø öùng duïng
- Hoûi tieáng mang vaàn môùi hoïc trong töø: 
- Giaùo vieân giaûi thích caùc töø ngöõ naøy.
- Giaùo vieân ñoïc maãu.
Hoaït ñoäng 3: Daïy vaàn uôc.
(Qui trình töông töï)
-So sánh vần ôc, uôc
Ñoïc laïi 2 coät vaàn.
Goïi hoïc sinh ñoïc toaøn baûng.
Hoaït ñoäng 4: Hướng dẫn viết 
HD vieát baûng con: oâc, uoâc, moäc, ñuoác.
Tiết 2
Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
- Giaùo vieân cho ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt tranh.
- Ñoïc caâu öùng duïng.
- Giaùo vieân chænh söûa.
- Giaùo vieân ñoïc maãu caâu öùng duïng.
Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát
-Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát vaøo vôû taäp vieát.
Hoaït ñoäng 3: Luyeän noùi.
- Ñoïc teân baøi luyeän noùi.
- Giaùo vieân gôïi yù:
 Tranh vẽ gì?
 Hôm trước các cô y tá đến lớp mình làm gì?
 Tiêm chủng có tác dụng gì?
Tại sao khi bị bệnh cần phải uống thuốc?
4. Cuûng coá:
- Ñoïc laïi toaøn baøi.
- Troø chôi: Tìm tieáng, töø coù vaàn oâc, uoâc. Giaùo vieân cho thi ñua giöõa 2 nhoùm. Nhoùm naøo tìm ñöôïc nhieàu, tuyeân döông.
5. Toång keát – Daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
- 3 Hoïc sinh. 
- 2 - 3 Hoïc sinh. 
- Hoïc sinh ñoïc theo: oâc, uoâc
-Caøi baûng caøi.
-HS phaân tích, caù nhaân 1 em.
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-Theâm aâm m ñöùng tröôùc vaàn oâc, thanh nặng ở dưới âm ô.
-CN 1 em
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-Tieáng moäc.
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-Cá nhân- đồng thanh
HS nêu
Cá nhân- đồng thanh
-Toaøn lôùp vieát.
-Hoïc sinh ñoïc CN – ÑT.
-Hoïc sinh thaûo luaän neâu nhaän xeùt.
- Hoïc sinh ñoïc caâu öùng duïng CN-ÑT.
-Hoïc sinh ñoïc 2 – 3 em.
- Hoïc sinh vieát naén noùt.
- Hoïc sinh ñoïc teân baøi.
- Hoïc sinh luyeän noùi vaø traû lôøi cho troïn caâu.
.
- Thi ñua hai nhoùm. Nhoùm naøo nhanh, ñuùng ñöôïc tuyeân döông.
- Chuaån bò baøi sau.
HỌC VẦN:
 IEÂC - ÖÔC
I. MUÏC TIEÂU:
- Đọc được: ieâc, öôc, xem xieác, röôùc ñeøn; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ieâc, öôc, xem xieác, röôùc ñeøn.
- Luyện nói từ 1-3 câu theo chủ đề: Xieác, muùa roái, ca nhaïc..
II. CHUAÅN BÒ:
 Giaùo vieân: Tranh minh hoïa caùc töø khoùa, caâu öùng duïng, tranh luyeän noùi.
Hoïc sinh: Saùch Tieáng Vieät – Baûng.	
 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
Ñoïc saùch keát hôïp baûng con.
Vieát baûng con.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Giôùi thieäu baøi.iêc, ươc
Hoaït ñoäng 1: Daïy vaàn ieâc
Lôùp caøi vaàn ieâc.
Goïi 1 HS phaân tích vaàn ieâc.
HD ñaùnh vaàn vaàn ieâc.
Coù ieâc, muoán coù tieáng xieác ta laøm theá naøo?
Caøi tieáng xieác.
GV nhaän xeùt vaø ghi baûng tieáng xieác.
Goïi phaân tích tieáng xieác. 
GV höôùng daãn ñaùnh vaàn tieáng xieác. 
Duøng tranh giôùi thieäu töø “xem xieác”.
Trong töø coù tieáng naøo mang vaàn môùi hoïc?
Goïi ñaùnh vaàn tieáng xieác, ñoïc trôn töø “xem xieác”.
Goïi ñoïc sô ñoà treân baûng.
Hoaït ñoäng 2: Ñoïc töø ngöõ öùng duïng
- Cho hoïc sinh ñoïc töø öùng duïng
- Hoûi tieáng mang vaàn môùi hoïc trong töø: 
- Giaùo vieân giaûi thích caùc töø ngöõ naøy.
- Giaùo vieân ñoïc maãu.
Hoaït ñoäng 3: Daïy vaàn ươc.
(Qui trình töông töï)
-So sánh vần iêc, ươc
Ñoïc laïi 2 coät vaàn.
Goïi hoïc sinh ñoïc toaøn baûng.
Hoaït ñoäng 4: Hướng dẫn viết 
HD vieát baûng con: ieâc, öôc, xem xieác, röôùc ñeøn.
GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
Tiết 2
Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
- Giaùo vieân cho ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt tranh.
- Ñoïc caâu öùng duïng.
- Giaùo vieân chænh söûa.
- Giaùo vieân ñoïc maãu caâu öùng duïng.
Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát
- Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát vaøo vôû taäp vieát.
Hoaït ñoäng 3: Luyeän noùi.
- Ñoïc teân baøi luyeän noùi.
- Giaùo vieân gôïi yù:
 Tranh vẽ gì?
 Em đã được xem môn nghệ thuật nào rồi?
 Có phài ai cũng diễn được không?
4. Cuûng coá:
- Ñoïc laïi toaøn baøi.
- Troø chôi: Tìm tieáng, töø coù vaàn ieâc, öôc. Giaùo vieân cho thi ñua giöõa 2 nhoùm. Nhoùm naøo tìm ñöôïc nhieàu, tuyeân döông.
5. Toång keát – Daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
- 3 Hoïc sinh. 
- 2 - 3 Hoïc sinh. 
- Hoïc sinh ñoïc theo: ieâc, öôc
-Caøi baûng caøi.
-HS phaân tích, caù nhaân 1 em.
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-Theâm aâm x ñöùng tröôùc vaàn ieâc, thanh sắc trên đầu âm ê.
-Toaøn lôùp.
-CN 1 em
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-Tieáng xieác.
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-CN 4 em
-HS ñaùnh vaàn, ñoïc trôn töø, CN 4 em 
.
-HS nêu
.
-Toaøn lôùp vieát
-Hoïc sinh ñoïc CN – ÑT.
-Hoïc sinh thaûo luaän neâu nhaän xeùt.
- Hoïc sinh ñoïc caâu öùng duïng CN-ÑT.
-Hoïc sinh ñoïc 2 – 3 em.
- Hoïc sinh vieát naén noùt.
- Hoïc sinh ñoïc teân baøi.
- Hoïc sinh luyeän noùi vaø traû lôøi cho troïn caâu.
-học sinh đọc lại 1 lượt toàn bài.
- Thi ñua hai nhoùm. Nhoùm naøo nhanh, ñuùng ñöôïc tuyeân döông.
- Chuaån bò baøi sau.
 Thuû coâng
BAØI : GAÁP MUÕ CA LOÂ (Tieát 1)
I.Muïc tieâu:	
Biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy.
Gấp được mũ ca lô bằng giấy. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng..
II.Ñoà duøng daïy hoïc: 
-Maãu gaáp muõ ca loâ baèng giaáy maãu.
-1 tôø giaáy maøu hình vuoâng.
	-Hoïc sinh: Giaáy nhaùp traéng, buùt chì, vôû thuû coâng.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng hoïc sinh
1.OÅn ñònh:
2.KTBC: 
Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh theo yeâu caàu giaùo vieân daën trong tieát tröôùc.
Nhaän xeùt chung veà vieäc chuaån bò cuûa hoïc sinh.
3.Baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi, ghi töïa.
HĐ1.Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt:
Cho hoïc sinh xem chieác muõ ca loâ baèng giaáy
Ñaët caâu hoûi ñeå hoïc sinh traû lôøi veà hình daùng vaø taùc duïng cuûa muõ ca loâ.
HĐ2.Giaùo vieân höôùng daãn maãu:
Höôùng daãn thao taùc gaáp muõ ca loâ.
Caùch taïo tôø giaáy hình vuoâng.
Gaáp laáy ñöôøng daáu giöõa theo ñöôøng cheùo (H2)
Gaáp ñoâi hình vuoâng theo ñöôøng gaáp cheùo ôû H2 ta ñöôïc H3.
Gaáp ñoâi H3 ñeå laáy ñöôøng daáu giöõa, sao ñoù môû ra, gaáp 1 phaàn cuûa caïnh beân phaûi vaøo sao cho phaàn meùp giaáy caùch ñeàu vôùi caïnh treân vaø ñieåm ñaàu cuûa caïnh ñoù chaïm vaøo ñöôøng daáu giöõa H4.
Laät H4 ra maët sau vaø cuõng gaáp töông töï ta ñöôïc H5
Gaáp lôùp giaáy phía döôùi cuûa H5 leân sao cho saùt vôùi caïnh beân vöøa môùi gaáp nhö H6. Gaáp theo ñöôøng daáu vaø gaáp vaøo trong phaàn vöøa gaáp leân H7 ta ñöôïc H8.
Laät H8 ra maët sau, cuõng laøm töông töï nhö vaäy ta ñöôïc H10
Cho hoïc sinh taäp gaáp hình muõ ca loâ treân giaáy nhaùp hình vuoâng ñeå caùc em thuaàn thuïc chuaån bò cho hoïc tieát sau.
4.Cuûng coá: 
Hoïc sinh nhaéc laïi quy trình gaáp muõ ca loâ.
5.Nhaän xeùt, daën doø:
Nhaän xeùt, tuyeân döông caùc em gaáp ñeïp.
Chuaån bò baøi hoïc sau.
Haùt.
Hoïc sinh mang duïng cuï ñeå treân baøn cho giaùo vieân keåm tra.
Vaøi HS neâu laïi
1 hoïc sinh ñoäi muõ ca loâ leân ñaàu.
Lôùp quan saùt vaø traû lôøi caùc caâu hoûi.
Hoïc sinh laéng nghe caùc quy trình gaáp muõ ca loâ baèng giaáy.
Hoïc sinh nhaéc laïi quy trình gaáp muõ ca loâ baèng giaáy.
Hoïc sinh thöïc haønh gaáp thöû muõ ca loâ baèng giaáy.
Hoïc sinh neâu quy trình gaáp muõ ca loâ baèng giaáy.
 Thứ sáu ngày 7 tháng 1 năm 2011
 Toaùn
BAØI : HAI MƯƠI-HAI CHỤC
I.Muïc tieâu :
 	-Nhaän bieát soá löôïng 20 gồm 2 chuïc; bieát ñoïc, vieát 20; phân biệt số chục, số đơn vị.
	-Làm được các BT: 1, 2, 3.
II.Ñoà duøng daïy hoïc: GV caàn chuaån bò.
	-Tranh veõ, caùc boù chuïc que tính, baûng phuï.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Kieåm tra: 
Caùc soá 16, 17, 18 vaø 19 goàm maáy chuïc, maáy ñôn vò?
Goïi hoïc sinh leân baûng vieát soá 16, 17, 18, 19 vaø cho bieát soá em vieát coù maáy chöõ soá, ñoïc soá vöøa vieát .
Nhaän xeùt baøi cuõ.
2.Baøi môùi: 
GT baøi, ghi töïa.
HĐ1: Giôùi thieäu soá 20.
GV ñính moâ hình que tính nhö tranh SGK leân baûng, cho hoïc sinh laáy 1 boù chuïc que tính, roài laáy theâm 1 boù chuïc que tính nöõa. Hoûi hoïc sinh ñöôïc taát caû maáy que tính ?
GV neâu: Hai möôi coøn goïi laø 2 chuïc.
Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát soá 20 vaøo baûng con (vieát chöõ soá 2 roài vieát chöõ soá 0 vaøo beân phaûi chöõ soá 2)
Giaùo vieân giuùp hoïc sinh nhaän thaáy soá 20 goàm 2 chuïc vaø 0 ñôn vò. Soá 20 laø soá coù 2 chöõ soá. Soá 2 laø hai chuïc, soá 0 laø 0 ñôn vò.
HĐ2: Hoïc sinh thöïc haønh:
Baøi 1: Cho hoïc sinh vieát vaøo vở caùc soá töø 10 ñeán 20, vieát ngöôïc laïi töø 20 ñeán 10, roài ñoïc caùc soá ñoù.
GV nhận xét – ghi điểm
Baøi 2: Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
Cho hoïc sinh vieát theo maãu:
Maãu : soá 12 goàm 1 chuïc vaø 2 ñôn vò. Roài goïi hoïc sinh ñoïc caùc soá ñaõ vieát.
GV nhận xét – ghi điểm
Baøi 3: Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
Cho hoïc sinh vieát soá vaøo vaïch tia soá roài ñoïc caùc soá treân tia soá. 
 GV nhận xét – ghi điểm 
: 
5.Cuûng coá daën doø:Hoûi teân baøi.
GV cuøng HS heä thoáng noäi dung baøi hoïc.
Nhaän xeùt, tuyeân döông.
Hoïc sinh neâu: caùc soá 16, 17, 18, 19 goàm: 1 chuïc vaø (6, 7, 8, 9) ñôn vò
Hoïc sinh vieát caùc soá ñoù.
Caùc soá ñoù ñeàu laø soá coù 2 chöõ soá.
Vaøi HS nhaéc laïi.
Hoïc sinh ñeám vaø neâu: 
Coù 20 que tính 
Hoïc sinh nhaéc laïi
Hoïc sinh vieát soá 20 vaøo baûng con.
Cho hoïc sinh nhaéc laïi soá 20 goàm 2 chuïc vaø 0 ñôn vò.
Hocïsinhvieát1011.20
20,19,

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 19 lop1.doc