Giao án lớp 1 + 2 - Trường Tiểu học Đèo Gia - Tuần 8

I/ Mục tiêu:

- Đọc được: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ

- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: “giữa trưa”.

II/ Đồ dùng dạy học:

 - Giáo viên: tranh

 - Học sinh: bộ chữ, bảng con.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc 22 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 259Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giao án lớp 1 + 2 - Trường Tiểu học Đèo Gia - Tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ghi ®iÓm.
* TiÕt 2.
* T×m hiÓu bµi.
- GV cho HS ®äc c¸c ®o¹n, nªu c¸c c©u hái, h­íng dÉn HS tr¶ lêi.
- HD häc sinh nªu néi dung bµi.
- Liªn hÖ.
- LuyÖn ®äc l¹i.
- Thi ®äc diÔn c¶m.
- NhËn xÐt, ghi ®iÓm.
c)Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* Líp chó ý nghe.
- §äc nèi tiÕp c©u.
- §äc c¸ nh©n.
- §äc nèi tiÕp nhau theo ®o¹n.
- §äc c¸ nh©n.
- §äc cho nhau nghe.
- §¹i diÖn nhãm ®äc.
- §äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
- §äc l¹i toµn bµi.
* HS ®äc ®o¹n, tr¶ lêi c©u hái.
- HS nªu.
- §äc ph©n vai.
Thø ba ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2010
Líp 1
Ho¹t ®éng tËp thÓ
Häc vÇn
¤n tËp
I/ Môc tiªu
- §äc ®­îc: ia, ua, ­a; c¸c tõ ng÷ vµ c©u øng dông tõ bµi 28 ®Õn bµi 31.
- ViÕt ®­îc: ia, ua,­a; c¸c tõ ng÷ øng dông
- Nghe, hiÓu vµ kÓ l¹i ®­îc mét ®o¹n truyÖn theo tranh truyÖn kÓ: KhØ vµ Rïa.
II/ §å dïng d¹y häc
 - Gi¸o viªn: tranh
 - Häc sinh: b¶ng, bé ®å dung TV. 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a) Giíi thiÖu bµi.
b) Gi¶ng bµi.
- GV ghi ra lÒ b¶ng.
- HÖ thèng nh­ sgk.
* D¹y tõ øng dông.
- Ghi b¶ng: 
 mua mÝa ngùa tÝa
 mïa d­a trØa ®ç
- Gi¶ng tõ.
* HD viÕt.
- ViÕt mÉu :
 mïa d­a ngùa tÝa 
- NhËn xÐt, söa sai.
* Trß ch¬i : 
* TiÕt 2.
- LuyÖn ®äc.
- GV nghe, nhËn xÐt.
+ LuyÖn ®äc c©u øng dông: 
- GV ghi b¶ng ®o¹n th¬ øng dông.
+ HD ®äc bµi sgk.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
+ LuyÖn viÕt.
- GV quan s¸t, uèn n¾n.
- Thu chÊm, nhËn xÐt.
* KÓ chuyÖn: KhØ vµ Rïa.
- GV treo tranh lªn b¶ng.
+ Gîi ý kÓ.
- GV kÓ lÇn 1.
- GV kÓ lÇn 2 (kÓ theo tranh)
- GV nhËn xÐt.
- Nªu ý nghÜa.
+ Trß ch¬i: 
3) Cñng cè - dÆn dß.
-Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* Häc sinh nh¾c l¹i c¸c ©m ®· häc trong tuÇn.
- GhÐp tiÕng ®äc c¸ nh©n.
* Ch¬i trß ch¬i
- §äc c¸ nh©n.
- ViÕt b¶ng con.
- HS ®äc l¹i bµi tiÕt 1.
- Quan s¸t tranh sgk, nhËn xÐt.
+ §äc c¸ nh©n
+HS ®äc thÇm.
§äc c¸ nh©n, nhãm. 
+ HS nh¾c l¹i t­ thÕ ngåi viÕt.
- HS viÕt bµi vµo vë. 
* HS chó ý quan s¸t, nhËn xÐt.
- HS theo dâi.
- KÓ theo nhãm.
- Tõng nhãm lªn kÓ.
To¸n
PhÐp céng trong ph¹m vi 5
I/ Môc tiªu
- Thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 5, biÕt lµm tÝnh céng c¸c sè trong ph¹m vi 5, tËp biÓu thÞ t×nh huèng trong h×nh vÏ b»ng mét phÐp tÝnh céng.
II/ §å dïng d¹y häc
 - Gi¸o viªn: Bé §å dïng DH to¸n
 - Häc sinh: bé dïng to¸n.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b)Bµi míi.
* Giíi thiÖu phÐp céng, b¶ng céng trong ph¹m vi 5.
- Trùc quan m« h×nh.
- Giíi thiÖu phÐp tÝnh: 
4 + 1 = 5
- Cã 4 h×nh trßn, thªm 1 h×nh trßn, tÊt c¶ cã bao nhiªu h×nh?
- VËy 1 thªm 4 b»ng 5.
- Ghi b¶ng: 1 + 4 = 5
* Giíi thiÖu phÐp céng:
1 + 4= 5 (t­¬ng tù)
2 + 3 = 5
* LuyÖn tËp.
Bµi 1: HD lµm b¶ng.
- Gäi nhËn xÐt, bæ sung.
Bµi 2: HD lµm bµi c¸ nh©n.
- GV kÕt luËn chung.
Bµi 3 : HD lµm vë.
- ChÊm, ch÷a bµi.
c) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* HS quan s¸t.
- Cã 5 h×nh trßn. (HS lÊy trong bé ®å dïng to¸n)
- HS nh¾c l¹i.
- NhËn xÐt,so s¸nh kÕt qu¶.
- HS ®äc l¹i c¸c phÐp tÝnh.
* Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
* §äc yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
* Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Lµm bµi vµo vë, ch÷a bµi.
Tù nhiªn vµ x· héi
¡n uèng hµng ngµy
I/ Môc tiªu
BiÕt ®­îc cÇn ph¶i ¨n uèng ®Çy ®ñ h»ng ngµy ®Ó mau lín, khoÎ m¹nh.
BiÕt ¨n nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ uèng ®ñ n­íc.
II/ §å dïng d¹y häc
 - Gi¸o viªn: tranh.
 - Häc sinh : sgk.
 III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
A/ KiÓm tra bµi cò.
B/ Bµi míi.
1) Giíi thiÖu bµi.
2) Gi¶ng bµi.
* Ho¹t ®éng 1: KÓ tªn nh÷ng ®å ¨n thøc uèng hµng ngµy.
- Trùc quan tranh.
- GV kÕt luËn.
* Ho¹t ®éng 2: 
- Trùc quan tranh.
- GV kÕt luËn.
* Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn c¶ líp.
- GV nªu c©u hái cho líp th¶o luËn.
- KÕt luËn chung.
3) Cñng cè - dÆn dß.
-Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* Quan s¸t tranh, th¶o luËn nhãm.
- Tõng nhãm lªn tr×nh bµy.
* HS quan s¸t tranh sgk, nªu.
- Tõng nhãm lÇn l­ît lªn tr×nh bµy.
* HS ph¸t biÓu.
Líp 2
ThÓ dôc
§éng t¸c ®iÒu hßa – Trß ch¬i: BÞt m¾t b¾t dª
I/ Môc tiªu
- BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên, bông, toµn th©n, nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
- B­íc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c ®iÒu hoµ cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
- BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª”.
II/ §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn
- §Þa ®iÓm:Trªn s©n tr­êng,vÖ sinh n¬i tËp,®¶m b¶o an toµn. 
- Ph­¬ng tiÖn: cßi 
III/ Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp
Néi dung
Ph­¬ng ph¸p
1/ PhÇn më ®Çu.
- Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu giê häc.
2/ PhÇn c¬ b¶n.
* ¤n c¸c ®éng t¸c ®· häc.
* Häc ®éng t¸c ®iÒu hoµ.
* Trß ch¬i: BÞt m¾t b¾t dª.
3/ PhÇn kÕt thóc.
- HD häc sinh hÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc.
* TËp hîp, ®iÓm sè, b¸o c¸o sÜ sè.
- Khëi ®éng c¸c khíp.
- Ch¹y t¹i chç.
- Ch¬i trß ch¬i khëi ®éng.
* Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n tËp.
- TËp theo nhãm.
- Thi gi÷a c¸c nhãm.
* GV tËp mÉu, h­íng dÉn HS tËp.
- HS quan s¸t, tËp theo.
- Líp tËp theo tæ, nhãm, c¸ nh©n.
- GV quan s¸t, uèn n¾n.
* GV nh¾c l¹i luËt ch¬i.
- Líp thùc hµnh ch¬i.
* Th¶ láng, håi tÜnh.
- Nªu l¹i néi dung giê häc.
To¸n
LuyÖn tËp
I/ Môc tiªu
- Thuéc b¶ng 6,7,8,9 céng víi mét sè.
- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100.
- BiÕt gi¶i to¸n vÒ nhiÒu h¬n cho d­íi d¹ng s¬ ®å.
- BiÕt nhËn d¹ng h×nh tam gi¸c.
II/ §å dïng d¹y häc
- GV : 
- HS : 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra.
2/ Bµi míi : Giíi thiÖu bµi.
 Bµi gi¶ng.
* HD häc sinh luyÖn tËp.
Bµi 1: HD lµm c¸ nh©n.
- Gäi nhËn xÐt, bæ sung.
Bµi 2: HD lµm miÖng.
- GV kÕt luËn chung.
Bµi 3: HD lµm nhãm.
- Gäi nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
Bµi 4: HD lµm vë.
- ChÊm, ch÷a bµi.
3) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
* §äc yªu cÇu.
- Lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
- HS nh¾c l¹i.
* §äc yªu cÇu bµi tËp.
- C¸c nhãm lµm bµi.
- §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶.
* §äc yªu cÇu bµi tËp.
- Lµm vë, ch÷a b¶ng:
ChÝnh t¶: ( TËp chÐp )
Bµi viÕt : Ng­êi mÑ hiÒn
I/ Môc tiªu
- Chép chính xác bài CT (SGK); biÕt tr×nh bµy ®óng lêi nh©n vËt trong bµi. Không mắc quá 5 lỗi trong bài.
Làm được các bài tập 2,3.
II/ §å dïng d¹y häc
- GV : b¶ng phô.
- HS : b¶ng con.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra.
2/ Bµi míi : Giíi thiÖu bµi.
 Bµi gi¶ng.
* HD viÕt chÝnh t¶.
- GV ®äc mÉu bµi trªn b¶ng phô.
- HD t×m hiÓu néi dung.
- HD viÕt ch÷ khã.
- NhËn xÐt, söa sai.
+ ViÕt chÝnh t¶.
- Quan s¸t, uèn n¾n.
- §äc l¹i.
- Thu bµi, chÊm bµi.
* LuyÖn tËp: 
Bµi 1: HD lµm c¸ nh©n.
- GV kÕt luËn chung.
3) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* HS chó ý nghe.
- ViÕt b¶ng
- Nh¾c l¹i t­ thÕ ngåi viÕt.
- Nh×n b¶ng phô, chÐp bµi.
- HS so¸t lçi.
* §äc yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm bµi, nªu kÕt qu¶. 
- NhËn xÐt, bæ sung.
KÓ chuyÖn
Ng­êi mÑ hiÒn
I/ Môc tiªu
 - Dùa vµo tranh minh ho¹, kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn “Ng­êi mÑ hiÒn” b»ng lêi cña m×nh. Dùng l¹i ®­îc c©u chuyÖn theo vai.
II/ §å dïng d¹y häc
 - Gi¸o viªn: tranh.
 - Häc sinh: sgk.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b)Bµi míi.
* HD kÓ chuyÖn.
* KÓ theo ®o¹n.
- Trùc quan tranh.
- NhËn xÐt c¸ch diÔn ®¹t, c¸ch thÓ hiÖn.
* HD kÓ toµn bé c©u chuyÖn.
- Cho HS nhËn xÐt, b×nh chän nhãm kÓ hay nhÊt.
c)Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* Líp chó ý nghe.
* §äc yªu cÇu.
- Quan s¸t tranh.
- KÓ trong nhãm.
- KÓ nèi tiÕp tõng ®o¹n.
* KÓ trong nhãm.
- §ãng vai dùng l¹i truyÖn.
Thñ c«ng
GÊp thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui (tiÕt 2)
I/ Môc tiªu
- HS biÕt cách gÊp thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui 
- Gấp được thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
II/ §å dïng d¹y häc
 - Gi¸o viªn: mÉu, giÊy.
 - Häc sinh: giÊy mµu, hå d¸n.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra.
2/ Bµi míi.
a/ Giíi thiÖu bµi: 
b/ Bµi gi¶ng.
* HD thao t¸c.
- GV h­íng dÉn l¹i c¸ch gÊp (1 tê giÊy h×nh ch÷ nhËt)
* Thùc hµnh.
- GV quan s¸t, gióp ®ì nh÷ng em cßn lóng tóng.
* Tr­ng bµy s¶n phÈm.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
3/ Ho¹t ®éng nèi tiÕp.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* HS nh¾c l¹i quy tr×nh gÊp thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui.
* HS thùc hµnh gÊp thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui.
* Tr­ng bµy s¶n phÈm tr­íc líp.
Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010
Líp 1
ThÓ dôc
§éi h×nh ®éi ngò- ThÓ dôc rÌn luyÖn TTCB
I/ Môc tiªu
B­íc ®Çu thùc hiÖn ®óng t­ thÕ ®øng c¬ b¶n vµ ®øng ®­a hai tay ra phÝa tr­íc.
BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc trß ch¬i: ‘’Di qua ®­êng léi”.
II/ §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn
 - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn.
 - Ph­¬ng tiÖn: cßi 
III/ Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp
Néi dung.
Ph­¬ng ph¸p
1/ PhÇn më ®Çu.
- Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu giê häc.
2/ PhÇn c¬ b¶n.
- ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i.
* Häc t­ thÕ c¬ b¶n: Hai tay ®­a ra tr­íc.
b/ Trß ch¬i: “Qua ®­êng léi”.
- Nªu tªn trß ch¬i, HD luËt ch¬i.
- §éng viªn nh¾c nhë c¸c ®éi ch¬i.
3/ PhÇn kÕt thóc.
- HD häc sinh hÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc.
* TËp hîp, ®iÓm sè, b¸o c¸o sÜ sè.
- Khëi ®éng c¸c khíp.
- Ch¹y t¹i chç.
- Ch¬i trß ch¬i khëi ®éng.
* GV h« cho líp tËp.
- Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn líp tËp.
- TËp theo nhãm.
* GV h­íng dÉn ®éng t¸c.
- Líp tËp theo GV.
- GV quan s¸t, söa sai.
* Ch¬i thö 1-2 lÇn.
- C¸c ®éi ch¬i chÝnh thøc.
* Th¶ láng, håi tÜnh.
- Nªu l¹i néi dung giê häc.
Häc vÇn
Bµi 32: oi – ai
I/ Môc tiªu
- §äc ®­îc ai, oi, nhµ ngãi, bÐ g¸i; tõ vµ c©u øng dông
 - viÕt ®­îc ai, oi, nhµ ngãi, bÐ g¸i.
- LuyÖn nãi tõ 2 - 3 c©u theo chñ ®Ò: SÎ, ri, bãi c¸, le le.
II/ §å dïng d¹y häc
 - Gi¸o viªn: tranh
 - Häc sinh: bé ch÷, b¶ng con. 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn.
Häc sinh.
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a) Giíi thiÖu bµi.
b) Gi¶ng bµi.
* D¹y vÇn: oi (®äc mÉu).
- Ghi b¶ng: ngãi
- Trùc quan tranh.
- Ghi b¶ng: nhµ ngãi.
* D¹y vÇn ai (t­¬ng tù)
- So s¸nh 2 ©m.
+ Gi¶i lao.
+ D¹y tiÕng, tõ øng dông:
 ngµ voi gµ m¸i
c¸i vßi bµi vë
+ Gi¶ng tõ.
+ HD viÕt.
- GV viÕt mÉu vµ h­íng dÉn.
- Quan s¸t, nhËn xÐt.
+ Trß ch¬i: 
* TiÕt 2.
- KiÓm tra.
- GV nghe, nhËn xÐt.
a/ LuyÖn ®äc c©u øng dông:
- Trùc quan tranh.
- Ghi b¶ng: 
Chó bãi c¸ nghÜ g× thÕ?
Chó nghÜ vÒ b÷a tr­a.
b/ LuyÖn ®äc bµi sgk.
- GV nhËn xÐt.
c/ LuyÖn viÕt.
- GV quan s¸t, uèn n¾n.
- Thu chÊm, nhËn xÐt.
d/ LuyÖn nãi chñ ®Ò: “sÎ, ri”
- GV treo tranh lªn b¶ng.
+ Gîi ý néi dung.
- GV nhËn xÐt, liªn hÖ.
+ Trß ch¬i.
3) Cñng cè - dÆn dß.
-Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* §äc c¸ nh©n
+ NhËn diÖn, ghÐp vÇn oi
- GhÐp tiÕng: ngãi.
- HS ®äc, ph©n tÝch.
- HS quan s¸t.
- §äc c¸ nh©n
* §äc l¹i toµn bµi.
* T×m vÇn míi cã chøa trong tõ.
- §äc c¸ nh©n
+ HS quan s¸t, viÕt b¶ng con.
- HS ®äc l¹i bµi tiÕt 1.
- §äc c¸ nh©n
+HS ®äc thÇm.
- §äc c¸ nh©n, nhãm.
+ HS nh¾c l¹i t­ thÕ ngåi viÕt.
- HS viÕt vµo vë tËp viÕt.
- HS chó ý quan s¸t vµ tr¶ lêi.
- HS th¶o luËn nhãm ®«i 1 em hái 1 em tr¶ lêi.
- C¸c nhãm lªn b¶ng.
To¸n
LuyÖn tËp
I/ Môc tiªu
- BiÕt lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 5; biÕt biÓu thÞ t×nh huèng trong tranh b»ng mét phÐp tÝnh céng.
II/ §å dïng d¹y häc
 - Gi¸o viªn: 
 - Häc sinh: b¶ng con.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b)Bµi míi.
* HD häc sinh luyÖn tËp.
Bµi 1: HD lµm b¶ng.
- Gäi nhËn xÐt, bæ sung.
Bµi 2: HD lµm miÖng.
- GV kÕt luËn chung.
Bµi 4: HD lµm nhãm.
- GV kÕt luËn chung.
Bµi 3: HD lµm vë.
- ChÊm, ch÷a bµi.
c) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
* §äc yªu cÇu bµi tËp.
- HS tù lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
* §äc yªu cÇu bµi to¸n.
- C¸c nhãm lµm bµi.
- §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶.
* Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Lµm bµi vµo vë, ch÷a bµi.
Líp 2
ThÓ dôc
¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung
I/ Môc tiªu
- BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, l­ên, bông, toµn th©n, nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
- B­íc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c ®iÒu hoµ cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
- BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª”.
II/ §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn
- §Þa ®iÓm:Trªn s©n tr­êng,vÖ sinh n¬i tËp,®¶m b¶o an toµn. - Ph­¬ng tiÖn: cßi 
III/ Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp
Néi dung
Ph­¬ng ph¸p
1/ PhÇn më ®Çu.
- Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu giê häc.
2/ PhÇn c¬ b¶n.
* ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
* Trß ch¬i: BÞt m¾t b¾t dª.
3/ PhÇn kÕt thóc.
- HD häc sinh hÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
* TËp hîp, ®iÓm sè, b¸o c¸o sÜ sè.
- Khëi ®éng c¸c khíp.
- Ch¹y t¹i chç.
- Ch¬i trß ch¬i khëi ®éng.
* Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn líp tËp.
- GV quan s¸t, uèn n¾n.
- TËp theo nhãm.
- GV quan s¸t, söa sai.
- HS quan s¸t, tËp luyÖn.
* GV nh¾c l¹i luËt ch¬i.
- Líp thùc hµnh ch¬i.
* Th¶ láng, håi tÜnh.
- Nªu l¹i néi dung giê häc.
To¸n
B¶ng céng
I/ Môc tiªu
- Thuéc b¶ng céng ®· häc.
- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100.
- BiÕt gi¶i to¸n vÒ nhiÒu h¬n.
II/ §å dïng d¹y häc
- GV : 
- HS : b¶ng con.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra.
2/ Bµi míi : Giíi thiÖu bµi.
 Bµi gi¶ng.
* HD häc sinh luyÖn tËp.
Bµi 1: HD lµm miÖng.
- GV hÖ thèng, ghi b¶ng.
- GV xo¸ kÕt qu¶.
Bµi 2: HD lµm c¸ nh©n.
- GV kÕt luËn chung.
Bµi 4:HD lµm nhãm.
- Gäi nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
Bµi 3 : HD lµm vë.
- ChÊm, ch÷a bµi.
3) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS nªu kÕt qu¶, ®äc b¶ng céng.
- Líp ®äc l¹i (c¸ nh©n, ®ång thanh)
* Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
* Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- C¸c nhãm lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
* §äc yªu cÇu bµi tËp.
- Lµm vë, ch÷a b¶ng:
TËp ®äc
Bµn tay dÞu dµng
I/ Môc tiªu
- BiÕt ng¾t, nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u; b­íc ®Çu biÕt ®äc lêi nh©n vËt phï hîp víi néi dung.
- HiÓu ND: Th¸i ®é dÞu dµng ®Çy th­¬ng yªu cña thÇy gi¸o ®· ®éng viªn, an ñi b¹n HS ®ang ®au buån v× bµ mÊt lµm b¹n cµng cè g¾ng häc ®Ó kh«ng phô lßng tin cña mäi ng­êi. (Tr¶ lêi ®­îc c¸c CH trong SGK). 
II/ §å dïng d¹y häc
 - Gi¸o viªn: tranh.
 - Häc sinh: 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b)Bµi míi.
* HD luyÖn ®äc.
- GV ®äc mÉu.
- §äc c©u.
- LuyÖn tõ khã.
- §äc ®o¹n.
* T×m hiÓu bµi.
* LuyÖn ®äc l¹i.
c) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* Líp chó ý nghe.
- §äc nèi tiÕp c©u.
- §äc c¸ nh©n.
* LuyÖn ®äc theo nhãm.
- §äc cho nhau nghe.
- §¹i diÖn nhãm ®äc.
- §äc l¹i toµn bµi 
* HS ®äc c©u hái, tr¶ lêi c©u hái.
* HS ®äc ph©n vai.
LuyÖn tõ vµ c©u
Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i- DÊu phÈy
I/ Môc tiªu
- NhËn biÕt ®­îc c¸c tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i cña loµi vËt vµ sù vËt trong c©u. BiÕt chän tõ thÝch hîp chØ ho¹t ®éng thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng trong bµi ®ång dao.
- BiÕt dïng dÊu phÈy ®Ó ng¨n c¸ch c¸c tõ cïng lµm mét chøc vô trong c©u.
II/ §å dïng d¹y häc
 - Gi¸o viªn:
 - Häc sinh: s¸ch, vë.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b)Bµi míi.
* HD lµm bµi tËp.
Bµi 1: HD lµm miÖng.
* GV nªu c¸c vÝ dô:
a/ Con tr©u ¨n cá.
b/ §µn bß uèng n­íc d­íi s«ng.
- GV kÕt luËn chung.
Bµi 2: HD lµm c¸ nh©n.
- GV kÕt luËn chung.
Bµi 3: HD lµm vë.
- ChÊm, ch÷a bµi.
c) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS nªu tõ chØ sù vËt, con vËt, ho¹t ®éng.
* Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
- NhËn xÐt, bæ sung.
* HS ®äc ®Çu bµi.
- Lµm bµi vµo vë.
- Ch÷a bµi.
Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010
Líp 1
Häc vÇn
Bµi 33: «i - ¬i
I/ Môc tiªu
- §äc ®­îc: «i, ¬i, tr¸i æi, b¬i léi; tõ vµ c©u øng dông.
- ViÕt ®­îc: «i, ¬i, tr¸i æi, b¬i léi
- LuyÖn nãi tõ 2 - 3 c©u theo chñ ®Ò: LÔ héi
II/ §å dïng d¹y häc
 - Gi¸o viªn: tranh
 - Häc sinh: bé ch÷, b¶ng con. 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a) Giíi thiÖu bµi.
b) Gi¶ng bµi.
* D¹y vÇn: «i (®äc mÉu).
- Ghi b¶ng : æi
- Trùc quan tranh.
- Ghi b¶ng: tr¸i æi.
* D¹y vÇn: ¬i (t­¬ng tù)
+ D¹y tiÕng, tõ øng dông:
 c¸i chæi ngãi míi
 thæi cßi ®å ch¬i
+ Gi¶ng tõ.
+ HD viÕt.
- GV viÕt mÉu vµ h­íng dÉn.
- Quan s¸t, nhËn xÐt.
+ Trß ch¬i : T×m tiÕng míi.
* TiÕt 2.
- KiÓm tra.
- GV nghe, nhËn xÐt.
a/ LuyÖn ®äc c©u øng dông:
- Trùc quan tranh.
- Ghi b¶ng: BÐ trai bÐ g¸i ®i chî phè víi bè mÑ.
b/ LuyÖn ®äc bµi sgk.
- GV nhËn xÐt.
c/ LuyÖn viÕt.
- GV quan s¸t, uèn n¾n.
- Thu chÊm, nhËn xÐt.
d/ LuyÖn nãi chñ ®Ò: “LÔ héi”.
- GV treo tranh lªn b¶ng.
+ Gîi ý néi dung.
- GV nhËn xÐt, liªn hÖ.
+ Trß ch¬i.
3) Cñng cè - dÆn dß.
-Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* §äc c¸ nh©n
+ NhËn diÖn vÇn, ghÐp vÇn «i 
- GhÐp tiÕng : «Ø.
- HS ®äc, ph©n tÝch.
- HS quan s¸t.
- §äc c¸ nh©n
* T×m vÇn míi cã chøa trong tõ.
- §äc c¸ nh©n
+ HS quan s¸t, viÕt b¶ng con.
- HS ®äc l¹i bµi tiÕt 1.
- §äc c¸ nh©n
+HS ®äc thÇm.
- §äc c¸ nh©n, nhãm.
+ HS nh¾c l¹i t­ thÕ ngåi viÕt.
- HS viÕt vµo vë tËp viÕt.
- HS chó ý quan s¸t vµ tr¶ lêi.
- HS th¶o luËn nhãm ®«i 1 em hái 1 em tr¶ lêi.
- C¸c nhãm lªn b¶ng.
¢m nh¹c
Häc h¸t: LÝ c©y xanh (D©n ca Nam Bé)
 (GV bé m«n so¹n, gi¶ng)
To¸n
Sè 0 trong phÐp céng
I/ Môc tiªu
- BiÕt kÕt qu¶ phÐp céng mét sè víi 0; biÕt sè nµo céng víi sè 0 còng b»ng chÝnh nã; biÕt biÓu thÞ t×nh huèng trong h×nh vÏ b»ng phÐp tÝnh thÝch hîp.
II/ §å dïng d¹y häc
 - Gi¸o viªn:
 - Häc sinh: bé dïng to¸n.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b)Bµi míi.
* Giíi thiÖu phÐp céng.
3 + 0 = 3 0 + 3 = 3
- Giíi thiÖu tranh vÏ sgk.
- HD lËp phÐp tÝnh.
- Ghi b¶ng: 3 + 0 = 3
* Giíi thiÖu phÐp céng:
0 + 3 = 3 (t­¬ng tù)
- GV kÕt luËn: 3 + 0 = 0 + 3
* LuyÖn tËp.
Bµi 1: HD lµm b¶ng.
- Gäi nhËn xÐt, bæ sung.
Bµi 2: HD lµm b¶ng.
- GV kÕt luËn.
Bµi 3: HD lµm vë.
- ChÊm, ch÷a bµi.
c) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* HS quan s¸t.
- HS nh¾c l¹i.
* Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
* §äc yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm bµi, ch÷a b¶ng.
* Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Lµm bµi vµo vë, ch÷a bµi.
Líp 2
To¸n
LuyÖn tËp
I/ Môc tiªu
- Ghi nhí vµ t¸i hiÖn nhanh b¶ng céng trong ph¹m vi 20 ®Ó tÝnh nhÈm; céng cã nhí trong ph¹m vi 100.
- BiÕt gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp céng.
II/ §å dïng d¹y häc
- GV : 
- HS : 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra.
2/ Bµi míi :
a/ Giíi thiÖu bµi.
b/ Bµi gi¶ng.
* HD luyÖn tËp.
Bµi 1: HD lµm miÖng.
- GV kÕt luËn chung.
Bµi 2: HD lµm b¶ng con.
- Gäi nhËn xÐt, söa sai.
Bµi 3: HD lµm nhãm.
- GV kÕt luËn chung.
Bµi 4: HD lµm vë.
- ChÊm, ch÷a bµi.
3) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS tù lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
- NhËn xÐt, bæ sung.
* §äc ®Ò bµi.
- Lµm b¶ng, ch÷a bµi.
* Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- C¸c nhãm lµm bµi, nªu kÕt qu¶.
* Nªu yªu cÇu tËp.
- Lµm vë, ch÷a b¶ng:
TËp viÕt
Ch÷ hoa G
I/ Môc tiªu
- Viết đúng chữ hoa G (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Gãp (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Gãp søc chung tay (3 lần). chữ viết râ ràng, tương đối đều nÐt, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
II/ §å dïng d¹y häc
- GV : ch÷ mÉu.
- HS : b¶ng con.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra.
2/ Bµi míi :
a/ Giíi thiÖu bµi.
b/ Bµi gi¶ng.
+ HD viÕt ch÷ hoa G.
- Trùc quan ch÷ mÉu G.
- NhËn xÐt, nªu cÊu t¹o ch÷.
+ H­íng dÉn viÕt.
- ViÕt mÉu cì võa vµ cì nhá.
+ HD viÕt côm tõ øng dông.
- Trùc quan côm tõ øng dông :Gãp søc chung tay.
- Gi¶ng côm tõ.
+ HD viÕt. G G (cì võa vµ nhá)
+ LuyÖn viÕt.
- HD viÕt vë, chÊm ®iÓm.
3) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* HS quan s¸t, nhËn xÐt, nªu cÊu t¹o ch÷.
* ViÕt b¶ng.
- NhËn xÐt, söa sai.
* §äc côm tõ, nªu cÊu t¹o ch÷ vµ dÊu thanh.
- ViÕt b¶ng con.
* Nh¾c l¹i t­ thÕ nhåi viÕt.
- ViÕt vµo vë.
¢m nh¹c
¤n tËp 3 bµi h¸t: ThËt lµ hay, xoÌ hoa, Móa vui
 (Gi¸o viªn bé m«n so¹n, gi¶ng)
Tù nhiªn vµ x· héi
¡n uèng s¹ch sÏ
I/ Môc tiªu
- Sau bµi häc, HS hiÓu cÇn ph¶i lµm g× ®Ó thùc hiÖn ¨n uèng s¹ch sÏ. ¡n uèng s¹ch sÏ ®Ò phßng ®­îc nhiÒu bÖnh nhÊt lµ bÖnh ®­êmg ruét.
- RÌn thãi quen ¨n uèng s¹ch sÏ cho HS.
- Gi¸o dôc ý thøc häc tèt bé m«n.
II/ §å dïng d¹y häc
 - GV : tranh.
 - HS : sgk.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b)Bµi míi.
* Ho¹t ®éng 1: Lµm thÕ nµo ®Ó ¨n uèng s¹ch sÏ.
- Môc tiªu: BiÕt ®­îc nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó ®¶m b¶o ¨n s¹ch.
- NhËn xÐt, kÕt luËn.
* Ho¹t ®éng 2: Lµm g× ®Ó ¨n uèng s¹ch sÏ.
- Môc tiªu: BiÕt ®­îc viÖc cÇn lµm ®Ó ¨n uèng s¹ch sÏ.
- GV kÕt luËn.
* Ho¹t ®éng 3: Ých lîi cña viÖc ¨n uèng s¹ch sÏ.
- GV kÕt luËn.
c) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* HS quan s¸t tranh, th¶o luËn.
- Tr×nh bµy tr­íc líp.
* Th¶o luËn nhãm ®«i.
- Tõng nhãm tr×nh bµy.
* HS thùc nªu.
Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010
Líp 1
Häc vÇn
Bµi 34: ui – ­i
I/ Môc tiªu
- §äc ®­îc: ui, ­i, ®åi nói, göi th­; tõ vµ c©u øng dông.
- ViÕt ®­îc: ui, ­i, ®åi nói, göi th­
- LuyÖn nãi tõ 2 - 3 c©u theo chñ ®Ò: “§åi nói”. 
II/ §å dïng d¹y häc
 - Gi¸o viªn: tranh
 - Häc sinh: bé ch÷, b¶ng con. 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a) Giíi thiÖu bµi.
b) Gi¶ng bµi.
* D¹y vÇn: ui (®äc mÉu).
- Ghi b¶ng : nói
- Trùc quan tranh.
- Ghi b¶ng: ®åi nói.
* D¹y vÇn: ­i (t­¬ng tù)
+ D¹y tiÕng, tõ øng dông:
 - Ghi b¶ng nh­ sgk.
+ Gi¶ng tõ.
+ HD viÕt.
-

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1 + 2 Tuan 8 (dung).doc